NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH ZADÁNÍ TVRDONICE. okr. Břeclav KVĚTEN 2008"

Transkript

1 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE okr. Břeclav KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednatel: Obec Tvrdonice, Nám. Míru 31, Tvrdonice Projektant: AR projekt, s.r.o., Hviezdoslavova 1183/29a, Brno ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 1

2 OBSAH I. ÚVOD... 3 II. POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ PLÁN... 3 A) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů... 3 B) Požadavky na řešení vyplývající z územně analytických podkladů... 4 C) Požadavky na rozvoj území obce... 4 D) Požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádní krajiny) 4 E) Požadavky na řešení veřejné infrastruktury... 7 F) Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území... 7 G) Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace... 9 H) Požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky civilní ochrany, obrany státu, ochrany ložisek nerostných surovin, ochrany před povodněmi)... 9 I) Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území J) Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby K) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií 10 L) Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem M) Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území N) Případný požadavek na zpracování konceptu, požadavky na zpracování variant O) Požadavky na uspořádání obsahu územního plánu a na uspořádání obsahu jeho odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Tabulková část Rámcové vyhodnocení uvažovaných záborů zemědělského půdního fondu a PUPFL. Příloha: Výkres limitů využití území a záplavových území ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 2

3 I. ÚVOD Řešené území leží v katastrálním území Tvrdonice. Obec se nachází v okrese Břeclav, kde sousedí s obcemi Týnec, Hrušky, Břeclav, Kostice, Lanžhot a se Slovenskou republikou. Obec Tvrdonice je samostatná obec se sídlem obecního úřadu, správní území je shodné s katastrálním územím. Obec patří do správního území obce s rozšířenou působností Břeclav. Pořízení změny územního plánu sídelního útvaru Tvrdonice zajišťuje úřad územního plánování, kterým je Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování. Stavební úřad je při MěÚ Břeclav. Územní plán sídelního útvaru Tvrdonice byl vypracován v roce 1995 S-PROJEKTEM Zlín, a.s., schválen byl obecním zastupitelstvem v Tvrdonicích dne Důvodem pro zpracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru je potřeba přípravy nových rozvojových ploch pro bydlení a pro plochy technického vybavení, změna regulativů funkčního využití území. Hlavní cíle řešení změn územního plánu: vytvoření předpokladů pro harmonický rozvoj obce při respektování kvality životního prostředí a stávajících kulturních hodnot, s důrazem na dosažení trvale udržitelného rozvoje, doplnění veřejné infrastruktury, veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, prověření možnosti obsluhy rozvojových ploch (dopravní a technická infrastruktura), Území obce Tvrdonice je tvořeno jedním katastrálním územím, jeho výměra je 1384 ha. Změna územního plánu nebude řešit celé katastrální území, ale pouze zastavěné území a zastavitelné plochy (hlavní výkres), resp. plochy změn územního plánu (ostatní výkresy), ve výřezech. II. POŽADAVKY NA ÚZEMNÍ PLÁN A) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ Změna územního plánu bude v souladu s politikou územního rozvoje České republiky, konkretizující úkoly územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech. Změna územního plánu zohlední vybrané republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Vztah rozvojových oblastí, os, specifických oblastí, koridorů a ploch dopravy, koridorů a ploch technické infrastruktury vymezených v Politice územního rozvoje ČR k řešenému územnímu plánu: - řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti ani na rozvojové ose vymezené v Politice územního rozvoje ČR, - řešené území neleží ve specifických oblastech vymezených v PÚR ČR, - řešené území neleží v trase transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů dálnic a rychlostních silnic, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů pro dálkovody. - k.ú Tvrdonice leží v trase koridoru VVTL plynovodu P2 Koridor propojovacích plynovodů VVTL DN 700 PN 80 systémů Transgas v oblasti jižní Morava na Břeclavsku - hranice ČR (Rakousko). Koridor vede mimo území řešené změnou územního plánu žádné požadavky. Z politiky územního rozvoje České republiky nevyplývají pro změnu územního plánu žádné zvláštní požadavky. Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje dosud nebyly vypracovány. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 3

4 Obec Tvrdonice je součástí území řešeného Územním plánem velkého územního celku Břeclavsko (ÚP VÚC Břeclavska), který byl schválen dne Plenárním zasedáním zastupitelstva Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č.usn. 921/06/Z14. Z uvedené územně plánovací dokumentace vyplývají pro ÚP Tvrdonice tyto požadavky: - respektovat přírodní limity využití území (území Natury 2000) plochy Natury 2000 leží mimo území řešené změnou územního plánu, žádné opatření, - respektovat koncepci řešení nadregionálního a regionálního územního systému ekologické stability NR a R ÚSES leží mimo území řešené změnou územního plánu, žádné opatření, - respektovat koncepci rozvoje vodního hospodářství, založenou Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje. koncepce bude respektována, - respektovat stanovené záplavové území řek Moravy a Kyjovky - záplavové území bude respektováno. B) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Územně analytické podklady ORP Břeclav dosud nebyly zpracovány. Žádné požadavky. C) POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE Přehled navrhovaných změn: 4.1 Návrh plochy Ti technické vybavení 4.2 Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu 4.3 Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu 4.4 Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu 4.5 Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu 4.6 Změna regulativů ploch pro vinné sklepy (Rv) na ulici Sklepní 4.7 Zrušení regulativů ploch občanské vybavenosti (Os, Oc, Ov) a ploch drobné výroby nepříliš obtěžující okolí, výrobních služeb (Vd) a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití pro plochy Vd, Os, Or a Ov. 4.8 Zrušení regulativů zemědělských ploch (Pv, Pz) a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Pv, Po, Pz, H, Zl a Zk. Důvodem pro zpracování změny územního plánu je nedostatek ploch pro obytnou výstavbu a ploch vhodných pro technické vybavení. Plochy vymezené pro uvedené funkce v platném územním plánu již nepostačují současnému zájmu o výstavbu. Vymezení dalších zastavitelných ploch změnou územního plánu je tedy v souladu s ustanovením 55 odst. (3) zákona č. 183/2006 Sb. Důvodem pro zrušení resp. změnu a doplnění regulativů (změny č. 4.7 a 4.8 je přizpůsobení podmínek využití ploch ustanovením 14, 15 a 16 vyhl.č. 501/2006 Sb. a ustanovení 18 odst. (5) zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění. D) POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDNÍ KRAJINY) Základní urbanistická koncepce rozvoje obce, stanovená platným územním plánem, nebude měněna změny územního plánu navazují na tuto urbanistickou koncepci a rozvíjejí ji. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 4

5 Popis navrhovaných změn: Změna 4.1 Požadovaná změna: Návrh plochy Ti technické vybavení (stavba odpadového dvora) Umístění: k.ú. Tvrdonice, na severním okraji obce, pozemky p.č. 662, 688, 767 a část 2215/35 Stávající stav: louka, komunikace Územní plán sídelního útvaru: Pl - trvalé travní porosty, D - plochy pozemních komunikací (včetně dopravy v klidu, dopravních zařízení a veřejná prostranství) Limity využití území: ochranné pásmo el. vedení VN 10 m na obě strany od krajních vodičů (plochy se dotýká pouze okrajově) Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu 15 m Ložisko lignitu č (Geofond ČR) plocha ale leží v ochranném pilíři Chráněné ložiskové území lignitu č (Geofond ČR) Chráněné ložiskové území ( ) Tvrdonice Ložisko ropy (082671) Hrušky DP Hrušky (400036) OBÚ Brno 843/90/1983 Doprava, tech. vybavení: bude řešit změna územního plánu Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.2 Požadovaná změna: Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu Umístění: k.ú. Tvrdonice, na severně od obce Stávající stav: zahrady Územní plán sídelního útvaru: Po orná půda Limity využití území: Ložisko lignitu č (Geofond ČR) plocha ale leží v ochranném pilíři Chráněné ložiskové území lignitu č (Geofond ČR) Ochranné pásmo VN vedení 10 m Bezpečnostní pásmo vrtu MND a.s. Chráněné ložiskové území ( ) Tvrdonice Ložisko ropy (082671) Hrušky DP Hrušky (400036) OBÚ Brno 843/90/1983 Doprava, tech. vybavení: bude řešit změna územního plánu Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna 4.3 Požadovaná změna: Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu Umístění: k.ú. Tvrdonice, ul. Záhumenní Stávající stav: zahrada Územní plán sídelního útvaru: Pz - zahrady, sady Limity využití území: Ložisko lignitu č (Geofond ČR) plocha ale leží v ochranném pilíři Chráněné ložiskové území lignitu č (Geofond ČR) Chráněné ložiskové území ( ) Tvrdonice Ložisko ropy (082671) Hrušky DP Hrušky (400036) OBÚ Brno 843/90/1983 Doprava, tech. vybavení: bude řešit změna územního plánu Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 5

6 Změna 4.4 Požadovaná změna: Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu Umístění: k.ú. Tvrdonice, ulice Luční, na pozemcích p.č. 275/2 a 275/3 (část) Stávající stav: zahrada Územní plán sídelního útvaru: Pz - zahrady, sady Limity využití území: Ložisko lignitu č (Geofond ČR) plocha ale leží v ochranném pilíři Chráněné ložiskové území lignitu č (Geofond ČR) Doprava, tech. vybavení: bude řešit změna územního plánu Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna.4.5 Požadovaná změna: Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu Umístění: k.ú. Tvrdonice, ulice Konec, na pozemcích p.č. 3058/47 (část), 412/15, 412/16 (část), 412/14, 412/18 (část), 412/13 (část), 412/12 (část), 3058/35 (část) Stávající stav: zahrada Územní plán sídelního útvaru: Pz - zahrady, sady Limity využití území: Chráněné ložiskové území ( ) Tvrdonice Ložisko ropy (082671) Hrušky DP Hrušky (400036) OBÚ Brno 843/90/1983 Ložisko lignitu č (Geofond ČR) plocha ale leží v ochranném pilíři Chráněné ložiskové území lignitu č (Geofond ČR) Doprava, tech. vybavení: bude řešit změna územního plánu Navrhovanou změnou dojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna.4.6 Požadovaná změna: Změna regulativů ploch pro vinné sklepy (Rv) doplnění do regulativů podmínečně přípustné využití - bydlení Umístění: k.ú. Tvrdonice, ulice Sklepní, na pozemcích p.č. 2212/ /61 Navrhovanou změnou nedojde k rozšíření zastavitelných ploch. Změna.4.7 Požadovaná změna: zrušení regulativů ploch občanské vybavenosti (Os, Oc, Ov) a ploch drobné výroby nepříliš obtěžující okolí, výrobních služeb (Vd) a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch: Vd Drobná výroba nepříliš obtěžující okolí, výrobní služby (doplnit přípustnost umísťování sběrných dvorů na odpady a hasičských zbrojnic) Os Občanské vybavení obchody a služby (doplnit přípustnost ústavů sociální péče, domovů důchodců) Or Občanské vybavení ubytování a stravování Ov Občanské vybavení vzdělávací zařízení Změna 4.8 Požadovaná změna: zrušení regulativů zemědělských ploch (Pv, Pz) a stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 6

7 pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití, popřípadě podmíněně přípustného využití těchto ploch v nezastavěném území: Ploch zemědělských (Pv vinice, chmelnice, Po orná půda, Pz zahrady, sady), se zohledněním ustanovení 14 vyhl.č. 501/2006 Sb. a ustanovení 18 odst. (5) zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění. Vodních ploch (H), se zohledněním ustanovení 13 vyhl.č. 501/2006 Sb. a ustanovení 18 odst. (5) zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění. Ploch lesů (Zl) a krajinné zeleně (Zk), se zohledněním ustanovení 15 a 16 vyhl.č. 501/2006 Sb. a 18 odst. (5) zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění. Uvedené změny jsou zakresleny v grafické příloze VÝKRES LIMITŮ VYUŽITÍ ÚZEMÍ A ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ. E) POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY Změna č. 4 ÚPN SÚ Tvrdonice nebude mít vliv na trasy stávajících silničních komunikací. Základní komunikační síť zůstane nezměněna. Katastrálním územím Tvrdonice prochází silnice: D2 dálnice Brno-Lanžhot-státní hranice SR II/424 Moravská Nová Ves-Lanžhot III/4243 Hrušky-Tvrdonice III/4244 Tvrdonice-průjezdní Rozvojové plochy budou obslouženy stávajícími místními komunikacemi, změny stávající silniční sítě nebudou uvažovány. Veškerá nová připojení na silniční síť musí respektovat ust. ČSN Projektování křižovatek na silničních komunikacích, ČSN Projektování silnic a dálnic a ČSN Projektování místních komunikací. Koncepce řešení technické infrastruktury nebude měněna, bude převzata ze schváleného územního plánu. Změna č. 4 ÚPN SÚ Tvrdonice bude řešit napojení rozvojových lokalit na technické vybavení území. Koncepce nakládání s odpady nebude změnou územního plánu měněna. F) POŽADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ Ochrana přírody, ochrana a tvorba krajiny V rámci soustavy Natura 2000 byla v katastrálním území Tvrdonice vymezena Evropsky významná lokalita Soutok - Podluží (kód lokality CZ ). Rozsáhlý komplex lužních lesů a luk ležící v jižní části Dolnomoravského úvalu, mezi obcemi Břeclav, Lanžhot, Kostice, Tvrdonice, Týnec, Mikulčice a řekami Morava a Dyje, které zde tvoří státní hranici. Velmi cenný úsek řeky Moravy se zachovalými lužními pralesy a rozsáhlými nivními loukami. Občasné vyvýšeniny jsou pozůstatky starších říčních teras, případně byly vytvořeny navátými písky. Na lokalitě se vyskytuje také řada chráněných a ohrožených živočišných druhů, mimo jiné 17 druhů živočichů přílohy směrnice EEC o stanovištích. V rámci soustavy Natura 2000 byla v katastrálním území Tvrdonice vymezena Ptačí oblast Soutok - Tvrdonicko (kód lokality CZ ). Oblast soutoku řek Moravy a Dyje se rozkládá jižně od Lanžhota. Je tvořena komplexem různých typů prostředí od lesů různého stáří přes paseky až k loukám se solitérně rostoucími duby. Je protkána sítí kanálů, starých říčních ramen, potoků a močálů. Typickým fenoménem této oblasti jsou jarní záplavy. V oblasti byl zjištěn výskyt asi 240 druhů ptáků. Pro některé druhy představuje jediné hnízdiště na území ČR. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 7

8 Územní systém ekologické stability: Změna č. 4 ÚPN SÚ Tvrdonice bude respektovat prvky územního systému ekologické stability, obsažené v platném územním plánu sídelního útvaru. Dle schváleného ÚPN VÚC Břeclavsko, je v jihovýchodní části katastrálního území Tvrdonice mezi řekami Moravou a Kyjovkou, avšak mimo území řešené změnou územního plánu,, umístěno nadregionální biocentrum 109 Soutok. Změna č. 4 ÚPN SÚ Tvrdonice nebude měnit územní systém ekologické stability a nebude mít významný vliv na ÚSES ani chráněná území přírody. Ochrana kulturních hodnot V obci se nacházejí tyto prohlášené kulturní památky evidované v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky : - Boží muka u kostela, č.rejstříku 32687/ socha sv. Jana Nepomuckého, č.rejstříku 50954/7-8967, před domem čp venkovská usedlost dům č. 111, č.rejstříku 35013/ venkovská usedlost dům č. 318, č.rejstříku 54212/ prohlášení zrušeno Změna č. 4 ÚPN SÚ Tvrdonice nebude mít negativní dopad na památkově chráněné objekty. Řešené území je možné v celém rozsahu považovat za území s archeologickými nálezy podle 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů. V případě jakýchkoliv zemních prací a úprav terénu v katastrálním území obce je jejich investor povinen dle 22 odst. 2 zák. 20/1987 v platném znění již v době přípravy stavby uzavřít smlouvu na provedení záchranného archeologického výzkumu s institucí oprávněnou k provádění archeologických výzkumů. Ochrana podzemních vod Žádné požadavky. Ochrana ovzduší Ve všech nových zastavitelných plochách bude řešena plynofikace. Ochrana proti hluku Žádné požadavky. Ochrana zemědělského půdního fondu Změna č. 4 územního plánu sídelního útvaru Tvrdonice vyvolá nárůst záborů zemědělského půdního fondu. Zemědělská příloha bude zpracována jako součást územního plánu se zřetelem k zákonu ČNR č. 334/92 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu a podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a půdy Ministerstva životního prostředí České republiky ze dne k odnímání půdy ze ZPF podle zákona ČNR č. 334/1992 Sb., s účinností od Zemědělská příloha bude obsahovat textovou, tabulkovou a grafickou část v měřítku 1:5000 s vyznačením jednotlivých lokalit odnětí ZPF. Orientační rozsah předpokládaného záboru ZPF je vyhodnocen v příloze tohoto Zadání. Ochrana pozemků určených k plnění funkce lesa Nepředpokládá se zábor PUPFL. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 8

9 G) POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE Změna územního plánu vymezí veřejně prospěšné stavby dopravní a technické infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Asanace nebudou ve změně územního plánu řešeny. H) POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, OCHRANY PŘED POVODNĚMI) Zájmy obrany státu Nejsou známy žádné požadavky. Zájmy civilní ochrany Problematika civilní ochrany bude zpracována dle vyhl.č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, podle konkrétních požadavků dotčených orgánů, které budou uplatněny při projednání zadání změny územního plánu. Ochrana ložisek nerostných surovin Do katastrálního území Tvrdonice zasahují dobývací prostory MND, a..s., a to DP Hrušky a DP Tvrdonice. Dále zde bylo zřízeno chráněné ložiskové území Tvrdonice. V území je velké množství sond a vrtů MND, a.s. a podzemních inženýrských sítí, které jsou k nim vedeny. Dle sdělení MŽP ČR v katastrálním území obce jsou vyhodnocena následující výhradní ložiska nerostů: 1. Ložisko ropy a zemního plynu Hrušky, evid.č.lož /2. Pro ochranu ložiska bylo stanoveno CHLÚ Tvrdonice. Ložisko je v evidenci MND, a.s., Hodonín. 2. Ložisko ropy a zemního plynu Týnec na Moravě, evid.č.lož Pro ložisko byl stanoven dobývací prostor, který je ze zákona rovněž CHLÚ. Ložisko je v evidenci MND, a.s., Hodonín. 3. Ložisko lignitu Hodonín-Břeclav, evid.č.lož Pro ochranu ložiska bylo stanoveno CHLÚ Břeclav. Ložisko je v evidenci a ochraně organizace Geofond České republiky v Praze. 4. Do k.ú. obce zasahuje podzemní zásobník hořlavého zemního plynu Hrušky, evid.č Pro jeho ochranu bylo stanoveno chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry CHÚ Hrušky-PZP. Podzemní zásobník plynuje v evidenci a ochraně společnosti Transgas, s.p., Praha. OBÚ v Brně eviduje podle ustanovení 29 odst.3 zákona č. 44/1988 ve znění zákona č. 542/1991 Sb. v řešeném území dobývací prostory pro organizace, které provádějí hornickou činnost na lokalitách výhradních ložisek nerostných surovin: dobývací prostor Hrušky, evid.č. 4/0036, stanoven pro organizaci Moravské naftové doly, a.s., Hodonín dobývací prostor Tvrdonice, evid.č. 4/0037, stanoven pro organizaci Moravské naftové doly, a.s., Hodonín vod. V k.ú. Tvrdonice nejsou žádná ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a přírodních minerálních Poddolovaná území, sesuvná území Poddolovaná ani sesuvná území v řešeném území nejsou. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 9

10 Záplavová území, ochrana před povodněmi Řeka Morava má vyhlášeno záplavové území ONV OVLHZ Břeclav ze dne , a pro řeku Kyjovku bylo stanoveno záplavové území KrÚ Jihomoravského Kraje dne pod číslem jednacím JMK 6148/2004 OŽP Z- Hm. Záplavová území budou zakreslena ve změně územního plánu. Záplavové území řeky Moravy bude převzato z ÚPN VÚC Břeclavska, kde bylo vymezeno v rozsahu rozlivu při povodni v roce Jižní okraj obce byl zasažen povodní v roce V současné době je připraveno vybudování ochranné hráze, která by měla obec, spolu s dalšími protipovodňovými opatřeními připravovanými na Moravě, před povodní dostatečně ochránit. Rozvojové plochy leží mimo uvedená záplavová území, žádná opatření. I) POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ Žádné požadavky. J) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY Struktura ploch s rozdílným způsobem využití bude převzata z původního územního plánu. Jako podklad bude sloužit schválený územní plán sídelního útvaru Tvrdonice a jeho změny. Změna územního plánu vymezí tyto nové zastavitelné plochy: Změna 4.1 Návrh plochy Ti technické vybavení (stavba odpadového dvora) Umístění: k.ú. Tvrdonice, na severním okraji obce, pozemky p.č. 662, 688, 767 a část 2215/35 Změna 4.2 Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu Umístění: k.ú. Tvrdonice, na severně od obce Změna 4.3 Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu Umístění: k.ú. Tvrdonice, ul. Záhumenní, na pozemcích p.č. 3152/1 Změna 4.4 Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu Umístění: k.ú. Tvrdonice, na pozemcích p.č. 275/2 a 275/3 (část) Změna.4.5 Návrh ploch Br bydlení v rodinných domech venkovského typu Umístění: k.ú. Tvrdonice, ulice Konec, na pozemcích p.č. 3058/47 (část), 412/15, 412/16 (část), 412/14, 412/18 (část), 412/13 (část), 412/12 (část), 3058/35 (část) Změna územního plánu se zaměří na vyřešení dopravní obsluhy nových rozvojových lokalit a na vyřešení napojení na stávající technickou infrastrukturu. K) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ Žádné požadavky. L) POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM Žádné požadavky. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 10

11 M) POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Nejsou známy žádné požadavky. N) PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT Žádné požadavky. O) POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ Změna č. 4 ÚPN SÚ Tvrdonice bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu. Změna územního plánu nebude řešit celé katastrální území, ale pouze zastavěné území obce a zastavitelné plochy. Výkresy technické infrastruktury a dopravy budou vypracovány pouze v rozsahu území samotných změn územního plánu a nejbližšího okolí, ve výřezech. Obsah změny územního plánu: A. Návrh změny ÚPN SÚ (ve dvou vyhotoveních) 1. Textová a tabulková část změny č.4 ÚPN SÚ Tvrdonice 2. Grafická část 2. Hlavní výkres 1: Technická infrastruktura vodní hospodářství 1: Technická infrastruktura energetika a spoje 1: Výkres dopravy 1: Veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy 1:5.000 B. Odůvodnění změny ÚPN SÚ 1. Textová část 2. Grafická část 10. Zemědělská příloha 1:5.000 C. Čistopis změny ÚPN SÚ a Odůvodnění změny ÚPN SÚ (doplnění do 4 vyhotovení) Rozsah stejný jako u návrhu změny územního plánu, doplněný o schéma hlavního výkresu. POČET VYHOTOVENÍ DOKUMENTACE: I. Návrh změny územního plánu: 2 vyhotovení, v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF. II. Čistopis změny územního plánu: 4 vyhotovení, respektive doplnění počtu vyhotovení do 4 ks, v tištěné podobě. Dále 1x digitálně na CD-ROM médiu. ZPŮSOB VYHOTOVENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: dokumentace bude vytištěna barevným plotrem. Velikost jednotlivých výkresů (listů) bude dohodnuta v průběhu prací. Dále bude územní plán objednateli předán též v digitální formě ve formátu.pdf (textová část),.pdf (tabulková část), a DGN (v MicroStation). ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 11

12 RÁMCOVÉ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU A PUPFL označení změny převažující druh pozemků BPEJ třída přednosti ochrany pravděpodobný rozsah záboru zemědělských pozemků [v m 2 ] Poznámky ZÁBORY ZPF V k.ú. TVRDONICE změna č louka III 1070 louka I 180 v ZÚ technické vybavení celkem orná půda III 9770 bydlení celkem zahrada III 325 bydlení celkem 325 mimo ZÚ v ZÚ 4.4 zahrada III 265 zahrada IV 395 v ZÚ bydlení celkem zahrada III 810 zahrada IV 3290 v ZÚ bydlení celkem Změna regulativů využití území, není zábor ZPF 4.7 Změna regulativů využití území, není zábor ZPF 4.8 Změna regulativů využití území, není zábor ZPF CELKEM (m 2 ) Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa: Zábor pozemků určených k plnění funkce lesa se neuvažuje. ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru TVRDONICE Strana: 12

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice

Návrh zadání změny č. 1 územního plánu obce. Vémyslice Pořizovatel: Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov, zpracoval za technické pomoci Ing. arch. Jany Benešové, Atelier URBI Talichova

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4A ÚZEMNÍHO PLÁNU. sídelního útvaru H R U Š K Y. okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4A ÚZEMNÍHO PLÁNU. sídelního útvaru H R U Š K Y. okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 4A ÚZEMNÍHO PLÁNU sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor regionálního rozvoje Obec Hrušky

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky

ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST. Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky ZMĚNA Č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HRUŠKY okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Obecní úřad Hrušky, U zbrojnice 100, 691 65 Hrušky Obec Hrušky AR projekt

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY

Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY Změna č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BAVORY NÁVRH ZADÁNÍ LEDEN 2015 Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Mikulov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Prochásková Irena, odborný pracovník úřadu územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

MĚSTA POHOŘELICE změna č. 6

MĚSTA POHOŘELICE změna č. 6 ÚZEMNÍ PLÁN sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE změna č. 6 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚN II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HORNÍ LHOTA Změna č. 8 A.1. NÁVRH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT Digitální zpracování : Horní Lhota : Zlín : Zlínský

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007

NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E. okr. Břeclav LISTOPAD 2007 NÁVRH ZADÁNÍ změny č. 3 územního plánu sídelního útvaru K O S T I C E okr. Břeclav LISTOPAD 2007 Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Objednavatel: obec Kostice

Více

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN I. ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 majek@usbrno.cz

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje

ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN po změně č.1 KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Město Klobouky u Projektant: AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

II.13 Vyhodnocení připomínek... 16 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce,

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

TVRDONICE okr. Břeclav

TVRDONICE okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TVRDONICE okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Obec Tvrdonice,

Více

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel:

ZNOJMO ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. Pořizovatel: ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZNOJMO Schvalující orgán: Pořizovatel: Datum vyhotovení: srpen 2015 Zastupitelstvo města Znojma Městský úřad Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN SVIADNOV ZMĚNA Č. 2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SVIADNOV II.A TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO OSTRAVA, S.R.O. LEDEN 2015 ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE A PODKLADY, ÚTP, PROJEKTOVÁ

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

PASOHLÁVKY okr. Brno - venkov

PASOHLÁVKY okr. Brno - venkov A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PASOHLÁVKY okr. Brno - venkov I.A. TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant:

Více

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část

NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY. Textová část NEPOMUK ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Textová část Záznam o účinnosti označení správního orgánu, který územní plán vydal číslo jednací, datum vydání a datum nabytí účinnosti územního plánu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC

ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC ÚZEMNÍ PLÁN STRUŽINEC OBJEDNATEL: OBEC STRUŽINEC POŘIZOVATEL: MĚÚ SEMILY, OBVODNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD, ODD. ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ VEDOUCÍ PROJEKTANT: ING. ARCH. ALENA KOŠŤÁLOVÁ ZODPOVĚDNÍ PROJEKTANTI: URBANISTICKÉ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu.

POŘIZOVATEL: OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: PROJEKTANT: Městský úřad Valašské Klobouky. Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu. ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK - NÁVRH - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Valašské Klobouky Oddělení regionálního rozvoje a územního plánu Josef Mana OBEC ÚJEZD U VALAŠSKÝCH KLOBOUK: určený

Více

VIŠŇOVÉ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo LISTOPAD 2014

VIŠŇOVÉ NÁVRH ZADÁNÍ. změny č. 1 Územního plánu. okr. Znojmo LISTOPAD 2014 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost městyse Višňové pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. III ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA OSLAVANY Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í

ZMĚNA Č.2 Z A D Á N Í ZMĚNA Č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BUŠANOVICE Z A D Á N Í Návrh Pozn. : Konečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných požadavků a podnětů v rámci veřejného projednání Vypracoval: Městský úřad Prachatice,

Více

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh

Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání Změny č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím - návrh Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Zpracovaný v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

- schéma zákresu záměru na provedení změny v území. Obsah zadání. Textová část - obsah : Grafická příloha

- schéma zákresu záměru na provedení změny v území. Obsah zadání. Textová část - obsah : Grafická příloha Obsah zadání Textová část - obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů, b) požadavky na řešení

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Návrh zadání změny č. 3 územního plánu města Nová Včelnice Vypracoval: Městský úřad Nová Včelnice ve spolupráci s oprávněnou osobou březen 2011 úvod Požadujeme prověřit odůvodněnost návrhů na změny s ohledem

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

KRHOVICE okr. Znojmo

KRHOVICE okr. Znojmo ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRHOVICE okr. Znojmo II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Znojmo, odbor rozvoje Obec Krhovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DÍVČÍ HRAD zpracováno v souladu s ustanovením 47 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle 11 vyhlášky č. 500/2006

Více

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov

Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Malešov MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.: 327 710 220, 327 710 111*,

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

DRNHOLEC okr. Břeclav

DRNHOLEC okr. Břeclav DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Městys Drnholec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN

NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN NÁVRH ZADÁNÍ č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HROZNATÍN - k projednání - Obsah zadání odpovídá příloze č. 6 vyhlášky 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

ZMĚNA č. 10. územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 10. územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 10 územního plánu sídelního útvaru NERATOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Neratovice ební odbor, územní plánování Kojetická 1028, 277 11 Neratovice zodpovědná osoba pořizovatele: Ing.

Více

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH

ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ZMĚNA Č.10A ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA UHERSKÝ BROD - NÁVRH ŠIRŠÍ VZTAHY V ÚZEMÍ 1 : 100 000 LEGENDA: k.ú.havřice k.ú.uherský Brod K.Ú. DOTČENÉ ZMĚNOU č.10 ÚP MĚSTA UHERSKÝ BROD 1 LOKALITY DOTČENÉ ZMĚNOU č.10

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚNOVICE ÚNOR 2013 Zadání na zpracování změny č. 2 územního plánu Štěnovice ve smyslu zákona č. 283/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou

Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou Zadání Změny č. 17 územního plánu sídelního útvaru Hrádek nad Nisou schválené Zastupitelstvem města Hrádek nad Nisou dne 24.9.2014 usnesením č. x/xxx/zm/14 Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ

ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KURDĚJOV0 TEXTOVÁ ČÁST POKYNY PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : KURDĚJOV ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Zakázkové

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ

ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ ZMĚNA Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TVAROŽNÁ TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán vydávající změnu: Zastupitelstvo obce Tvarožná razítko Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Podpis:

Více

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru

Mutěnice. Návrh. ZADÁNÍ dílčí změny č územního plánu sídelního útvaru Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Návrh ZADÁNÍ dílčí změny č. 2.19 územního plánu sídelního útvaru Mutěnice září 2009 Zadání dílčí změny č. 2.19

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12

Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 Autor územního plánu obce Doksy Ing. arch. Vladislav Hron, ČKA 01 598, Na Mlýnku 655, 460 13 Liberec 12 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOKSY ZMĚNA Č.4 Celkový počet listů 47 Pořizovatel změny č. 4: Městský úřad Česká

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

DRNHOLEC. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí

DRNHOLEC. okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí DRNHOLEC okr. Břeclav ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č. 6 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí Městys Drnholec AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více