II.13 Vyhodnocení připomínek... 16

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "II.13 Vyhodnocení připomínek... 16"

Transkript

1 SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. I (ZM1/I-6/I) ÚPN SÚ VLASATICE I. N Á V R H Z M Ě N Y č. I I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území... 3 I.3 Urbanistická koncepce a vymezení zastavitelných ploch změny č. I, ploch přestavby a systému sídelní zeleně... 4 I.4 Koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umísťování... 5 I.5 Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability, protierozní opatření, ochrana před povodněmi a dobývání nerostů... 6 I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch změny č. I s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu... 6 I.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit... 7 I.8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo... 8 I.9 Údaje o počtu listů a počtu výkresů změny územního plánu... 8 I.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv vč. podmínek pro jejich využití... 8 I.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je jejich využití podmíněno územní studií nebo vydáním regulačního plánu... 8 I.12 Stanovení pořadí změn v území (etapizace změn)... 9 I.13 Změny v závazné části ÚPN SÚ Vlasatice a jeho vyhlášce... 9 I.B G R A F I C K Á Č Á S T N Á V R H U měřítko : 1 Výkres základního členění změny... 1 : Hlavní výkres... 1 : Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : II. O D Ů V O D N Ě N Í Z M Ě N Y č. I II.A T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í strana : II.1 Postup pořizování změny č.1 ÚPNSÚ Vlasatice 10 II.2 Vyhodnocení využití území z hlediska širších vztahů a vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem II.3 Vyhodnocení souladu návrhu změn č. I s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území II.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů II.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů II.6 Vyhodnocení splnění zadání změny č. 1 ÚPNÚ Vlasatice II.7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení z hlediska rozvoje území II.8 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí II.9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch II.10 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa II.11 Popis dílčích změn změny č. I II.12 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění I

2 II.13 Vyhodnocení připomínek II.B G R A F I C K Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í měřítko : 4 Koordinační výkres... 1 : Výkres předpokládaných záborů půdního fondu... 1 :

3 T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U I. A I.1 Vymezení zastavěného území V rámci zpracování návrhu změny č. I ÚPN SÚ byla provedena aktualizace zastavěného území Vlasatic podle 58 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen STZ) a podle platného ÚPN SÚ. Řešené území změny č. I je vymezeno plochami šesti dílčích změn, které jsou označeny ZM1/I-ZM6/I. Plochy dílčích změn se nacházejí na katastru obce Vlasatice, to přímo v obci. (Vymezení jednotlivých lokalit dílčích změn je popsáno v kapitole II.10 odůvodnění.) I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj hodnot území I.2.1 Koncepce rozvoje území obce Koncepce rozvoje území obce zůstává zachována podle platného ÚPN SÚ Vlasatice. Dílčí změny ZM1/1-ZM4/I rozšiřují zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území Vlasatic. Jedná se zde o možnost využití stávajících obytných bloků a vnitrobloků. Dílčí změny ZM5/II a ZM6/II vymezují zastavitelné plochy mimo zastavěné území na východním okraji obce, severně u silnice II/396 směrem na Novou Ves. I.2.2 Ochrana a rozvoj hodnot území Ochrana charakteru a rázu obce Charakter zástavby Vlasatic je venkovský a ráz obce je zachovalý. Domy jsou vesměs postaveny v uliční frontě podél silnic a místních komunikací. Zástavba je nízkopodlažní se sklonitými střechami a působí jednotným venkovským dojmem. Je třeba zachovat a chránit tento tradiční charakter a ráz obce. U zastavitelných ploch, které budou navazovat na stávající zástavbu (ZM1/I-4/I), se je třeba upřednostnit tradiční stavební typy domů. Ochrana kulturních památek V území je třeba respektovat požadavky ochrany památek stanovené příslušnými předpisy. Plochy změny č. I nezasahují do blízkosti zapsaných kulturních památek. Ve Vlasaticích se nevyskytují památkové zóny ve smyslu ustanovení zákona. Nemovité kulturní památky v k.ú. Vlasatice : Památka V ÚSKP pod číslem na parcele zámek / st.320/6 včetně hlásky na st, 320/1 farní kostel sv, Jana Křtitele / st. 207 sýpka se sklepem / st. 532 socha sv. Floriána u kostela 51740/ /2 socha sv. Jana Nepomuckého na návsi v parčíku / /2 kaple Sv. Antonína na rozcestí Branišovice Pohořelice 39214/ kříž u kostela 51739/ /2 Ochrana archeologických památek Na katastru obce se vyskytují území archeologického zájmu s předpokládanými archeologickými nálezy ve smyslu zákona. U rozsáhlejších investic je třeba respektovat požadavek zákona, kde je investor již v době přípravy staveb povinen oznámit svůj záměr Archeologickému ústavu AVČR a umožnit mu, nebo jiné oprávněné organizaci, provést na 3

4 dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Ochrana přírody Plochy změny č. I nezasahují do chráněných území přírody, do přírodních památek, ani do přírodních rezervací. Podle mapování přírody NATURA 2000 nejsou na území Vlasatic vyhodnoceny evropsky významné lokality, nebo ptačí oblasti. Ochrana krajiny K zabezpečení ochrany krajiny existuje legislativní opora v zákoně č. 114/1992 Sb. v platném znění. Podle zákona mohou být zásahy do krajiny (zejména stavby) prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, chráněných území a kulturních dominant krajiny. To s ohledem na harmonické měřítko a vztahy v krajině... (krajinu je nutno chránit vždy). Ze zákona je chráněna údolní niva potoka Miroslávka do které zasahuje plocha dílčí změny ZM1/I. Podle dohody učiněné mezi orgánem státní správy a pořizovatelem ( ) zde budou zahrady a přímo v nivě potoka nebudou stavěny domy. Na území změn je třeba respektovat zákonem chráněné stromy mimo les. Ochrana vodních zdrojů Plochy změny č. I nezasahují do ochranných pásem vodních zdrojů pro veřejné zásobování obyvatel (na území Vlasatic se v současné době nevyskytují). Ochrana vodních toků Plocha dílčí změny ZM1/I sousedí s potokem Miroslávka. Plocha je vymezena 6 m od břehové hrany. Tento manipulační pruh (podle zákona) je určen k údržbě vodního toku a zůstane zcela volný. Ani oplocení soukromých zahrad nebude provedeno blíže. Podle vyjádření příslušného orgánu státní správy zasahuje část plochy ZM1/I do inundačního území potoka Miroslávka. Podle dohody učiněné mezi příslušným orgánem státní správy a pořizovatelem (viz výše) zde nebudou stavěny domy. Ochrana nerostných surovin Plochy změny č. I nezasahují do výhradních ložisek nerostných surovin, či do jejich prognózních zdrojů, do stanovených dobývacích prostorů, ani do chráněných ložiskových území (na území obce se nevyskytují). I.3 Urbanistická koncepce a vymezení zastavitelných ploch změny č. I, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Urbanistická koncepce Vlasatic podle ÚPN SÚ je založena na rozšíření stávajících zastavěných ploch v zastavěném území obce, nebo do ploch na toto území navazujících. Tato urbanistická koncepce je v návrhu změny č. I zachována - 4 dílčí změny vymezují zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území, 2 dílčí změny vymezují zastavitelné plochy mimo zastavěné území : změna ZM1/I - rozšíření plochy pro bydlení Pod školou a zrušení návrhu přeložky silnice II/396 vymezení : západní okraj obce, mezi tzv. Zámečkem a základní školou, u potoka Miroslávka, ulice Pod školou (současné parcely č. 2540/15, 2540/26, 2540/41, 2540/42, 255/2) vel. plochy : 0,4530 ha (bez plochy rušené přeložky) na ZPF, uvnitř zastavěného území změna ZM2/I - rozšíření plochy pro bydlení naproti hřbitova vymezení : vel. plochy : jižní okraj obce, u křižovatky silnic II/396 a III/39612, na nároží obytného bloku ulic Pod hospodou a Hlavní, naproti hřbitova (současné parcely č. 6447, 6448, 50/1, 50/2, 50/3, 2445/1) část u návsi - 0,0969 ha, část u silnice - 0,4085 ha, celkem 0,5054 ha, většinou na ZPF, uvnitř zastavěného území změna ZM3/I - rozšíření ploch pro bydlení ve vnitrobloku ulice U hřiště vymezení : severovýchodní část obce, severní část trojúhelníkového vnitrobloku mezi ulicemi U hřiště, U okálů a parcelou 2400/1 (současné parcely č. 5278/1, 5278/2, 5278/3, 5276/4, 5276/5, 2397, 2398/2) 4

5 vel. plochy : 0,4690 ha na ZPF, uvnitř zastavěného území změna ZM4/I - rozšíření ploch pro bydlení ve vnitrobloku za Myslivnou vymezení : východní část obce, jižní část vnitrobloku mezi ulicemi U hřiště, U okálů, parcelou 2400/1 a silnicí II/396, za tzv. Myslivnou (současné parcely č. 5280/1, 5280/2, 5281, 5282/1,-/2,-/3,-/5, 5303, 222, 5302, 5299, 2400/2, 5311/1, 5314, 5308, 5309, 417, 5316) vel. plochy : 1,3481 ha, většinou na ZPF, uvnitř zastavěného území změna ZM5/I - rozšíření návrhu plochy pro bydlení u lesa Bažantnice vymezení : severovýchodní okraj obce, zahrady které přiléhají k lesu Bažantnice (současné parcely č. 2278/20, 2278/22-27, 2278/29-34, 2278/45) vel. plochy : ha na ZPF, mimo zastavěné území změna ZM6/I - návrh smíšené výrobní plochy za hřištěm a zrušení PHO farmy vymezení : východní okraj obce, podél silnice II/396 (směrem na Novou Ves), za fotbalovým hřištěm (současné parcely č. 2278/35-43, 2278/28, 2278/47) vel. plochy : 1,3396 ha na ZPF, mimo zastavěné území Ve změně č. I ÚPN SÚ Vlasatice nejsou vymezeny plochy přestavby (přestavbové plochy) a nejsou vymezeny samostatné plochy pro sídelní (tj. veřejnou) zeleň. Na plochách zemědělských pozemků ve vymezeném zastavěném území obce v místech stávajících proluk v linii stávající uliční fronty, které nejsou v grafické části vymezeny jako plochy pro výstavbu, je možné umísťovat stavby pouze v souladu se stávajícím charakterem území pouze na základě samostatného územního rozhodnutí. I.4 Koncepce veřejné infrastruktury a podmínek pro její umísťování Veřejnou infrastrukturou se ve smyslu změny č. 1 rozumí dopravní obsluha lokalit a technické napojení lokalit na inženýrské sítě. Občanské vybavení ani veřejná prostranství nejsou předmětem změny č. I. změna ZM1/I - rozšíření plochy pro bydlení Pod školou a zrušení návrhu přeložky silnice II/396 dopr. napojení: pro dopravní obsluhu lokality bude sloužit stávající místní komunikace - ulice Pod školou inž. napojení : pro lokalitu budou doplněny a použity inženýrské rozvody v trase ulice Pod školou změna ZM2/I - rozšíření plochy pro bydlení naproti hřbitova dopr. napojení: dopravní obslužnost lokality bude zabezpečena ze stávající místní komunikace - ulice Pod hospodou a ze silnice II/396 - ulice Hlavní inž. napojení : lokalita bude napojena na stávající inženýrské rozvody v ulici Pod hospodou a v ulici Hlavní změna ZM3/I - rozšíření ploch pro bydlení ve vnitrobloku ulice U hřiště dopr. napojení: dopravní obslužnost lokality bude zabezpečena ze stávajících místních komunikací - z ulice U hřiště a z ulice U okálů inž. napojení : lokalita bude napojena na stávající inženýrské rozvody v ulici U hřiště a v ulici U okálů změna ZM4/I - rozšíření ploch pro bydlení ve vnitrobloku za Myslivnou dopr. napojení: dopravní obslužnost lokality bude zabezpečena ze stávajících místních komunikací - z ulice U hřiště a z ulice U okálů, eventuálně i ze silnice II/396 (ulice Hlavní) inž. napojení : lokalita bude napojena na stávající inženýrské rozvody v ulicích U hřiště, U okálů a na rozvody v ulici Hlavní změna ZM5/I - rozšíření návrhu plochy pro bydlení u lesa Bažantnice dopr. napojení: dopravní obslužnost lokality bude zabezpečena z místní komunikace na parcele č. 2278/21, která vede okolo hřiště (mezi silnicí II/396 a koncem ulice U lesa), popř. z komunikace na parcele č

6 inž. napojení : pro připojení lokality budou provedeny inženýrské rozvody (uliční řády) v trase stávající místní komunikace na parcele č. 2278/21, ev. i v trase cesty na parcele č změna ZM6/I - návrh smíšené výrobní plochy za hřištěm a zrušení PHO farmy dopr. napojení: dopravní napojení lokality bude zabezpečeno ze silnice II/396 (z konce ulice Hlavní), případně z polní cesty na parcele č inž. napojení : pro připojení lokality budou navrženy inženýrské rozvody jako prodloužení uličních řádů podél silnice II/396 - ulice Hlavní, popř. na parcele č Podmínkou pro umísťování (též pro projekci a realizaci) dopravní a technické infrastruktury je dodržení současně platných zákonů, vyhlášek a předpisů (norem ČSN). I.5 Koncepce uspořádání krajiny, územní systém ekologické stability, protierozní opatření, ochrana před povodněmi a dobývání nerostů Předmětem změny č. I ÚPN SÚ Vlasatice není uspořádání krajiny ani územní systém ekologické stability (ÚSES). Předmětem změny č. I nejsou protierozní opatření ani ochrana území před povodněmi, či dobývání nerostů. Plochy dílčích změn ZM1/I-ZM6/I nebudou mít zásadnější vliv na krajinu obce a nezasahují do systému ÚSES vymezeného v ÚPN SÚ. Zastavitelná plocha ZM1/I sousedí (z vnější strany) s vymezeným lokálním biokoridorem potoka Miroslávka, který je respektován. Plochy dílčích změn ZM1/I-ZM6/I nezasahují do výhradních ložisek nerostných surovin, do chráněných ložiskových území, dobývacích prostorů ani do jejich prognózních zdrojů (ty se na území obce nevyskytují). I.6 Stanovení podmínek pro využití ploch změny č. I s rozdílným způsobem využití a podmínek prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu I.6.1 Podmínky pro vyžití ploch s rozdílným způsobem využití Plochy s rozdílným způsobem využitím jsou v původním ÚPN SÚ znázorněny a na výkresech jsou vyznačeny vč. tabulky přípustnosti funkcí v území. Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití nejsou v textové části ÚPN SÚ nijak stanoveny (plochy jsou rámcově charakterizovány jen ve článku 7 vyhlášky ÚPN SÚ). Z tohoto důvodu jsou podmínky pro využití ploch změny č. I ÚPN SÚ stanoveny v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Zastavitelné plochy dílčích změn ZM1/I-ZM5/I pro bydlení (symbol B) Hlavní a přípustné využití : - podle 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Nepřípustné využití : - vše co není uvedeno v 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Zastavitelná plocha dílčí změny ZM6/I smíšená výrobní (symbol SV) Hlavní a přípustné využití : - podle 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Nepřípustné využití : - vše co není uvedeno v 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Podmíněně přípustné využití ploch není ve změně č. I stanoveno. Na plochách zemědělských pozemků ve vymezeném zastavěném území obce v místech stávajících proluk v linii stávající uliční fronty, které nejsou v grafické části vymezeny jako plochy pro výstavbu, je možné umísťovat stavby pouze v souladu se stávajícím charakterem území pouze na základě samostatného územního rozhodnutí. I.6.2 Podmínky prostorového uspořádání vč. ochrany krajinného rázu 6

7 Zástavba Vlasatic je venkovská. Obytné domy i objekty vybavenosti jsou postaveny v uliční frontě podél silnic a místních komunikací. Zástavba je nízkopodlažní se sklonitými střechami a působí jednotným dojmem (jak bylo již řečeno). Toto prostorové uspořádání je třeba respektovat i na zastavitelných plochách dílčích změn ZM1/I-ZM5/I pro bydlení a zachovat tradiční charakter obce. U zastavitelných ploch, které budou navazovat na stávající uliční zástavbu je třeba upřednostnit tradiční stavební typy domů se sklonitými střechami o výškové hladině do 2 nadzemních podlaží (plus s ev. vestavbou do podkroví). U výstavby do uličních proluk bude třeba dodržet stavební čáru, která je dána fasádami sousedních domů z obou stran. Požadavek stavební čáry se netýká prostorů vnitrobloků. Požadavek dodržení stavební čáry a venkovského charakteru budov se netýká plochy výrobní smíšené ZM6/I, která je určena pro podnikání. Na ploše ZM6/I bude platit zmíněné výškové omezení (max. 2 nadzemní podlaží plus podkroví). U plochy ZM5/I nebudou umísťovány nadzemní objekty blíže, než 20 m od lesních pozemků. Zmíněné podmínky prostorového uspořádání podporují ochranu krajinného rázu (samotná ochrana krajiny vyplývá ze zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění). I.7 Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit I.7.1 Vymezení veřejně prospěšných staveb pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Ve změně č. I ÚPN SÚ Vlasatice jsou vymezeny následující veřejně prospěšné stavby (VPS) pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit podle odstavce a) článku 1, 170 STZ. Jedná se o stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury pro plochy dílčích změn ZM1/I- ZM6/I. Zmíněné VPS budou obslužné místní komunikace, veřejné rozvody pitného vodovodu, rozvody veřejné kanalizace, veřejné rozvody plynu, slaboproudé rozvody (TV, telefon, internet, obecní rozhlas) a distribuční rozvody elektrické energie. Specifikace a prostorové vymezení VPS je následující : změna ZM1/I - rozšíření plochy pro bydlení Pod školou a zrušení návrhu přeložky silnice II/396 specifikace : doplnění inženýrských rozvodů v trase ulice Pod školou vymezení : současná parcela č. 5140/2 změna ZM2/I - rozšíření plochy pro bydlení naproti hřbitova specifikace : doplnění inženýrských rozvodů na ulici Pod hospodou a na ulici Hlavní vymezení : současné parcely č. 5140/2, 52, 50/1, 2445/1, 353/1 změna ZM3/I - rozšíření ploch pro bydlení ve vnitrobloku ulice U hřiště specifikace : komunikace na parcele 2400/1, doplnění inženýrských rozvodů v ulici U hřiště, v ulici U okálů a na cestě mezi ZM3/I a ZM4/I vymezení : současné parcely č. 2400/1, 5139/1, 5140/2 změna ZM4/I - rozšíření ploch pro bydlení ve vnitrobloku za Myslivnou specifikace : komunikace na parcele 2400/1, doplnění inženýrských rozvodů v ulicích U hřiště, U okálů, v ulici Hlavní a na cestě mezi ZM3/I a ZM4/I vymezení : současné parcely č. 2400/1, 5137/1, 5139/1 změna ZM5/I - rozšíření návrhu plochy pro bydlení u lesa Bažantnice specifikace : místní komunikace na stávající cestě u hřiště, kde budou provedeny též inženýrské rozvody, event. na stávající cestě k lesu vymezení : současné parcely č. 2278/21, 2275 změna ZM6/I - návrh smíšené výrobní plochy za hřištěm a zrušení PHO farmy specifikace : místní komunikace na stávající cestě směrem k lesu, kde budou provedeny i inženýrské rozvody, prodloužení uličních řádů podél silnice II/396 - ulice Hlavní vymezení : současné parcely č. 5137/1, 2275, 2278/43, 2278/28, 2278/47 7

8 Výše zmíněné VPS jsou v dokumentaci změny č. I (na výkrese 3) vyznačeny plošně jako společné koridory pro dopravní a technické napojení zastavitelných ploch změny č. I. Změnou č. I (dílčí změnou ZM1/I) se ruší VPS uvedená v ÚPN SÚ a v jeho vyhlášce - návrh přeložky silnice II/396 mimo centrum obce (na současných parcelách 5143/5, 2541/2, 5164, 2540/41, 2540/26, 2540/13, 5140/2). Poznámka : Nejsou zakresleny konkrétní polohy navržených komunikací a nejsou zakresleny konkrétní polohy navržených vedení inženýrských sítí. Jsou vymezeny jen plochy, kde budou tyto VPS umístěny a provedeny. To z toho důvodu, že není znám počet domů a nelze stanovit ani umístění budoucích objektů na plochách změny č. I. Proto nelze určit konkrétní způsob jejich napojení. I.7.2 Vymezení veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit V rámci změny č. I ÚPN SÚ Vlasatice nejsou vymezena žádná veřejně prospěšná opatření a nejsou vymezeny žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu. V rámci změny č. I nejsou vymezeny žádné plochy pro asanace. Obec Vlasatice se nachází v ochranném pásmu radiolokačního zařízení, proto případná výstavba větrných elektráren může být omezena a musí být nutně předem projednána s VUSS Brno. Požadujeme také projednat vždy předem výstavbu všech výškových staveb nad 30m z důvodu ochrany zájmů voj. letectva. I.8 Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo Pro veřejně prospěšné stavby uvedené výše ve článku lze podle čl. 1, 101 STZ uplatnit v katastru předkupní právo ve prospěch obce Vlasatice. Ve změně č. I ÚPN SÚ Vlasatice nejsou vymezeny jiné další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro které lze uplatnit předkupní právo. I.9 Údaje o počtu listů a počtu výkresů změny územního plánu Dokumentace změny č. I ÚPN SÚ Vlasatice obsahuje titulní list, seznam dokumentace, 13 listů textové části (7 listů návrhu a 6 listů odůvodnění) a 5 výkresů (3 výkresy návrhu a 2 výkresy odůvodnění), viz úvodní seznam dokumentace. I.10 Vymezení ploch a koridorů územních rezerv vč. podmínek pro jejich využití Ve změně č. I ÚPN SÚ Vlasatice nejsou vymezeny žádné územní rezervy ani koridory územních rezerv vyplývající z vyšší územně plánovací dokumentace (popř. zásad územního rozvoje). I.11 Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je jejich využití podmíněno územní studií a nebo vydáním regulačního plánu Ve změně č. I ÚPN SÚ Vlasatice nejsou vymezeny žádné plochy a koridory, ve kterých by bylo jejich využití podmíněno územní studií nebo vydáním regulačního plánu. 8

9 I.12 Stanovení pořadí změn v území (etapizace změn) Ve změně č. I ÚPN SÚ Vlasatice není stanoveno pořadí změn v území (tzv. etapizace). I.13 Změny v závazné části ÚPN SÚ Vlasatice a jeho vyhlášce Původní dokumentace ÚPN SÚ Vlasatice (schválená ) zůstává v platnosti i po vydání změny č. I. s vyjímkou níže uvedených částí dokumentace. Na výkresech ÚPN SÚ (část B, červen 1993) se mění pouze ty části území obce, které jsou předmětem změny č. I. To znamená, že na plochách dílčích změn ZM1/I-ZM6/I (a pouze na nich) nebudou po vydání změny č. I platit grafická vyznačení původních výkresů. V textové části Průzkumy, rozbory a konečný návrh územního rozvoje (část A, srpen 1993) - Detail obytné lokality RD a Závazné regulační zásady vložené mezi stranu č. 22 a 23 se nebudou vztahovat na lokality změny č. I - Článek Zásady výstavby RD na stranách se nebude vztahovat na lokality změny č. I. - Článek Zemědělská malovýroba, soukromá zemědělská hospodářství na stranách se nebude vztahovat na lokality změny č. I. - Ve článku Silniční síť, obslužné komunikace, objekty dopravní vybavenosti se na straně 36 ruší (vypouští) 4. až 8. řádek 2. odstavce - varianta trasování silnice II/396 mimo centrum sídla. - Záměr obytné ulice podle článku na stranách se nebude vztahovat na lokalitu dílčí změny ZM2/I. - Článek Hluk ze silniční dopravy na stranách se nebude vztahovat na lokality změny č. I. (Pozn.: přípustná hladina hluku podle současných předpisů a dopravní zátěže nepřekračuje vzdálenost 7 m od osy krajního pruhu silnice II/396). - Ve článku Závazná část - koncepce dopravy se ruší (vypouští) alternativní přeložka silnice II/396 mimo centrum sídla, tj. 1. věta na straně Článek Závazná část - obecné na stranách se nebude vztahovat na lokality změny č. I. V dodatečné textové části Dopracování územního plánu (část D, březen 1995) - Ve článku Ochranná pásma a pásma hygienické ochrany v odstavci g) PHO objektů a areálů živočišné výroby se změnou č. I ruší (vypouští) část a) PHO farmy Granero, s.r.o a ZD Vlasatice na východním okraji obce na straně 9. To včetně přiloženého výpočtu a grafického znázornění tohoto PHO. V textové části Zemědělská příloha (část C, březen 1995) - V kapitole 5. Zdůvodnění navrhovaného odnětí zemědělské půdy se na straně 8 ruší (vypouští) lokalita D1 : dopravní plocha - přeložka silnice II/396 mimo centrum sídla. Ve vyhlášce o závazných částech ÚPN SÚ Vlasatice (schválené ) - Ve článku 10. Limity využití území, odstavci se druhou odrážkou PHO farmy živočišné výroby myslí jen PHO farmy na západním okraji obce. PHO farmy na východním okraji obce se změnou č. I ruší. - Ve článku 11. Plochy pro veřejně prospěšné stavby, odstavci se ruší (vypouští) první odrážka přeložka silnice II/396 mimo centrum sídla. - Článek 12. Prostorové uspořádání, architektonické regulativy se nebude vztahovat na lokality změny č. I. 9

10 T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A II.1 Postup při pořizování změny č.i ÚPNSÚ Vlasatice Zastupitelstvo obce Vlasatice rozhodlo dne o pořízení změny č.1 územního plánu obce. Pořizovatel : MěÚ Pohořelice OÚPSÚ, na základě žádosti obce Vlasatice. Zpracovatel dokumentace : in.arch Jiří Hála,, Viniční 101/1519, Brno Schvalující orgán : Zastupitelstvo obce Vlasatice Nadřízený orgán : KÚ JmK Brno, OÚPSŘ Projednání návrhu zadání změny č.1 ÚPNSÚ Vlasatice s dotčenými orgány státní správy bylo zahájeno Projednání na obci proběhlo ve dnech od do Projednání s veřejností se uskutečnilo dne Projednání bylo ukončeno dohodou s DOSS KÚ JmK dne pod č.j. JMK 77426/2006. Zadání bylo schváleno zastupitelstvem obce Vlasatice dne Projednání návrhu změny č.1 ÚPNSÚ Vlasatice s dotčenými orgány bylo zahájeno Projednání na obci proběhlo ve dnech od do Společné jednání se uskutečnilo na obecním úřadu ve Vlasaticích dne Řízení o vydání změny č.1 ÚPO Vlasatice bylo zahájeno Veřejné projednání návrhu změny č. 1 se konalo na Obecním úřadě ve Vlasaticích. II.2 Vyhodnocení využití území z hlediska širších vztahů a vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Pro Českou Republiku je platná Politika územního rozvoje ČR, schválená dne vládou ČR usnesením č S tímto dokumentem je změna č.1 ÚPO Vlasatice v souladu. Pro území, na kterém se nachází k.ú. Vlasatice je v současné době platný Územní plán velkého územního celku Břeclavsko schválený zastupitelstvem Jihomoravského kraje dne usnesením č. 921/06/Z14. Navrhovaná změna č. 1 ÚPNSÚ Vlasatice je v souladu s touto dokumentací. Pro území Jihomoravského kraje nebyly doposud zpracovány Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, proto není posouzení s tímto dokumentem provedeno. II.3 Vyhodnocení souladu návrhu změn č. I s cíli a úkoly územního plánování, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území Návrh změny č. I ÚPNSÚ Vlasatice je v souladu s cíli a úkoly územního plánování ve smyslu 18 a 19 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Návrh změny č. I je v souladu s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a s požadavky na ochranu nezastavěného území. II.4 Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů Návrh změny č.1 ÚPNSÚ Vlasatice je vypracován v souladu s ust. 50 až 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 13, 14, 16 a 10

11 přílohou č.7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. II.5 Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů V návrhu změny č. I ÚPN SÚ Vlasatice jsou splněny požadavky a stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů. Jedná se především o požadavky zákona o územním plánování a stavebním řádu, zákona o obcích, zákona o vodách, energetického zákona, zákona o ochraně přírody a krajiny, zákona o ochraně ZPF, zákona o státní památkové péči, zákona o lesích, zákona o pozemních komunikacích, zákona o ochraně a využití nerostného bohatství, zákona o ochraně veřejného zdraví,... ve znění pozdějších předpisů. Návrh změny č.1 ÚPNSÚ Vlasatice je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů II.6 Vyhodnocení splnění zadání změny č. I Požadavky zadání změny č. I ÚPN SÚ Vlasatice schváleného byly vcelku splněny. Připomínky orgánů státní správy byly zohledněny podle zprávy pořizovatele z června Nebyl splněn požadavek na zapracování nadzemních požárních hydrantů, na provedení bilance potřeby pitné vody, bilance potřeby zemního plynu a bilance odběru elektrické energie. To z toho důvodu, že územní plán (v současné podobě) je o plochách a nemůže řešit kapacitní údaje, které jsou závislé na počtu budoucích domů a objektů. Tyto skutečnosti lze řešit v dalším správním řízení. Nicméně nárust spotřeby zmíněných médií nepřekročí (odhadem) cca 8% stávajících odběrů Vlasatic. Žádná dílčí změna nebyla po projednání zadání vyřazena. Zadání změny bylo sestaveno podle dnes již neplatných předpisů a návrh změny byl vypracován podle současných předpisů platných od Proto je dokumentace změny č. I ve svém členění odlišná od požadavků na rozsah a způsob zpracování z článku 2.16.a) zadání. Po obsahové stránce je zadání splněno, návrh změny zůstal kompatibilní s původní dokumentací ÚPN SÚ a po formální stránce splňuje požadavky nového STZ a jeho prováděcí vyhlášky č. 500/2006 Sb. Jedinou změnou je plocha ZM6/I, která je po dohodě s obcí v návrhu určena ne pro výrobu, občanskou vybavenost, sport a rekreaci (dle zadání), ale jen pro podnikání jako smíšená plocha výrobní. II.7 Komplexní zdůvodnění přijatého řešení z hlediska rozvoje území Podnětem ke změně č. I ÚPN SÚ Vlasatice je rozhodnutí zastupitelstva obce z o pořízení změn. Důvodem k pořízení změny je nedostatek zastavitelných ploch vymezených v původním ÚPN SÚ. Dalším důvodem je zájem stavebníků - majitelů pozemků a zájem obce o další výstavbu ve Vlasaticích na plochách, které jsou v platném ÚPN SÚ vyznačeny pro jiné využití (vesměs pro záhumenní zahrady). Pro uspokojení záměrů obce z hlediska rozvoje území je ve změnách č. I vymezeno 6 zastavitelných ploch. Jde o využití vnitrobloků v již zastavěném území - plochy ZM1/I-ZM4/I. Dále jde o možnost rozšíření zastavitelného území na východním okraji obce - plochy ZM5/I, ZM6/I. Pro umožnění výstavby na ploše ZM1/I je řešeno zrušení v ÚPN SÚ alternativně vymezené přeložky silnice II/396. Pro umožnění výstavby na plochách ZM5/I a ZM6/I je řešeno zrušení nevyhlášeného PHO zemědělské farmy na východním okraji obce, které zde omezuje možný stavební rozvoj. 11

12 Nemožnost úplného využití zastavěného území a zastavitelných ploch vymezených v ÚPN SÚ je popsána v předchozím článku II.6. Konkrétní zdůvodnění jednotlivých dílčích změn ZM1/I-ZM6/I je obsaženo v dalším článku II.10. II.8 Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vzhledem k tomu, že doposud nebyl vypracován rozbor udržitelného rozvoje území a nebyla zřízena Rada obcí, ani nebylo vyhodnocení vlivu požadováno v zadání změny č.1 ÚPNSÚ, není vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj obsahem této dokumentace. Krajský úřad JmK ve svém stanovisku ze dne vyhodnotil v rámci projednání zadání možnosti vlivu změny č. I ÚPNSÚ Vlasatice na životní prostředí s tím, že změna nemá vliv na žádnou evropsky významnou lokalitu soustavy Natura 2000 nebo vymezenou ptačí oblast. Podle vyjádření KrÚ JmK, odboru ŽP a zemědělství nestanoví změna č. I rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP ve znění souvisejících předpisů. Samotná změna není proto předmětem posuzování ve smyslu 10a zmíněného zákona. Toto stanovisko je zohledněno. II.9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch Zastavěné území Vlasatic je v uličních frontách kompaktně využito (zastavěno). V původním ÚPN SÚ Vlasatic jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydlení vesměs jen v prolukách uvnitř zastavěného území a to o nedostatečné kapacitě a velikosti. Tyto plochy jsou již využity. Dvě plochy jsou navrženy mimo zastavěné území pro bydlení zemědělského typu, to v těsné blízkosti obou zemědělských farem a v jejich PHO. Z tohoto důvodu nebylo možno zmíněné plochy využít k obytné výstavbě a obec má nyní nedostatek stavebních míst. Zastavitelné plochy pro výrobu jsou v ÚPN SÚ vymezeny v rámci obou stávajících zemědělských podniků na plochách, které nepatří obci. Obec nemá co nabídnout k nezemědělskému podnikání. Podmínka článku 3 55 STZ pro vymezení dalších zastavitelných ploch ve změně je ve Vlasaticích splněna. II.10 Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na zemědělský půdní fond a na pozemky určené k plnění funkce lesa II.10.1 Vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č. I na zemědělský půdní fond Členění předpokládaných záborů ZPF podle dílčích změn Předpokládaný důsledek navrženého řešení změny č. I ÚPN SÚ na zemědělský půdní fond (ZPF) je členěn podle jednotlivých zastavitelných ploch takto : změna ZM1/I - rozšíření plochy pro bydlení Pod školou a zrušení návrhu přeložky silnice II/396 stávající stav : záhumenní zahrady (zemědělské pozemky), plocha je uvnitř zastavěného území plocha, ZPF : 0,4530 ha (bez plochy rušené přeložky), z toho 0,4080 ha na ZPF o BPEJ v I. třídě ochrany ZPF změna ZM2/I - rozšíření plochy pro bydlení naproti hřbitova stávající stav : zahrady uvnitř bloku (převážně zemědělské pozemky), plocha je uvnitř zastavěného území plocha, ZPF : část u návsi - 0,0969 ha, část u silnice - 0,4085 ha, celkem 0,5054 ha, z toho 0,4734 ha na ZPF o BPEJ v I. třídě ochrany ZPF změna ZM3/I - rozšíření ploch pro bydlení ve vnitrobloku ulice U hřiště 12

13 stávající stav : zahrady uvnitř bloku (zemědělské pozemky), plocha je uvnitř zastavěného území plocha, ZPF : 0,4690 ha na ZPF o BPEJ v I. třídě ochrany ZPF změna ZM4/I - rozšíření ploch pro bydlení ve vnitrobloku za Myslivnou stávající stav : zahrady uvnitř bloku (převážně zemědělské pozemky), plocha je uvnitř zastavěného území plocha, ZPF : 1,3481 ha, z toho 1,2677 ha na ZPF o BPEJ v I. třídě ochrany ZPF změna ZM5/I - rozšíření návrhu plochy pro bydlení u lesa Bažantnice stávající stav : pole a zahrady (zemědělské pozemky), plocha je mimo zastavěného území plocha, ZPF : ha na ZPF o BPEJ v I. třídě ochrany ZPF změna ZM6/I - návrh smíšené výrobní plochy za hřištěm a zrušení PHO farmy stávající stav : pole a zahrady (zemědělské pozemky), plocha je mimo zastavěného území plocha, ZPF : 1,3396 ha na ZPF o BPEJ v I. třídě ochrany ZPF Vyhodnocení předpokládaných záborů ZPF číslo díl. změny : funkční využití plochy : (symbol) uvnitř, či mimo zastav. území : BPEJ (tř. ochrany) : zábor plochy ZPF : ZM1/I plocha pro bydlení (B) uvnitř ZÚ (I.) 0,4080 ha ZM2/I plocha pro bydlení (B) uvnitř ZÚ (I.) 0,4734 ha ZM3/I plocha pro bydlení (B) uvnitř ZÚ (I.) 0,4690 ha ZM4/I plocha pro bydlení (B) uvnitř ZÚ (I.) 1,3481 ha ZM5/I plocha pro bydlení (B) mimo ZÚ (I.) 1,0433 ha ZM6/I plocha smíšená výrobní (SV) mimo ZÚ (I.) 1,3396 ha Celkem ZPF k vynětí pro změnu č. I ÚPN SÚ... z toho : uvnitř zastavěného území... mimo zastavěného území... 5,0814 ha 2,6985 ha 2,3829 ha Ve změně č. I ÚPN SÚ není stanoveno pořadí realizace jednotlivých zastavitelných ploch (dílčích změn ZM1/I-ZM6/I), není proto ani stanovena etapizace jednotlivých záborů ZPF. Zdůvodnění navrhovaného řešení z hlediska ochrany ZPF Nemožnost úplného využití zastavěného území a zastavitelných ploch vymezených v původním ÚPN SÚ je popsána v předchozím článku II.6. Na řešeném zastavěném území obce a v jejím okolí se vyskytují pouze půdy o BPEJ v I. třídě ochrany ZPF. Jedná se o nejhodnotnější (zároveň i o nejhorší) půdu v katastru obce. Jiná půda zde není a z hlediska ochran ZPF není možné nabídnout jiné varianty řešení. Předpokládaný zábor ZPF na plochách mimo zastavěné území (plochy ZM5/I, ZM6/I) činí jen 2,3829 ha. Vzhledem k celkové situaci však i toto řešení lze považovat z hlediska ochrany ZPF za přijatelné. II.10.2 Vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č. I na pozemky určené k plnění funkce lesa Změnou č. I ÚPN SÚ Vlasatice nejsou dotčeny žádné lesní pozemky. Zábor lesní půdy není navržen. Část plochy dílčí změny ZM5/I zasahuje do ochranného pásma lesa Bažantnice. Tato plocha je vymezena ve vzdálenosti 6 m od pozemků PUPFL pro údržbu a pojezd mechanismů. V OP lesa je ev. výstavba možná jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesa včetně souhlasu jeho vlastníka. II.11 Popis dílčích změn změny č. I změna ZM1/I - rozšíření plochy pro bydlení Pod školou a zrušení návrhu přeložky silnice II/396 stávající stav : záhumenní zahrady (zemědělské pozemky) územní plán : plocha pro zahrady s alternativním návrhem přeložky silnice II/396 13

14 druh změny : změna z návrhu plochy zahrad (Zz) a z návrhu zastavitelné plochy pro dopravní zařízení na zastavitelnou plochu pro bydlení (B) lokalita : západní okraj obce, mezi tzv. Zámečkem a základní školou, u potoka Miroslávka, ulice Pod školou dotč. pozemky: plocha pro bydlení - současné parcely č. 2540/15, 2540/26, 2540/41, 2540/42, 255/2 zrušení přeložky - současné parcely 5143/5, 2541/2, 5164, 2540/41, plocha, ZPF : 2540/26, 2540/13, 5140/2 0,4530 ha (bez plochy rušené přeložky), z toho 0,4080 ha na ZPF o BPEJ (I. třída ochrany), uvnitř zastavěného území limity v území : částečně v ochranném pásmu venkovního elektrického vedení VN, na hraně manipulačního pásma vodního toku, částečně v inundačním území a nivě potoka Miroslávka způsob využití: jako zastavitelná plocha pro bydlení (B) podle 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. dopr. napojení: pro dopravní napojení lokality bude sloužit stávající místní komunikace - ulice Pod školou inž. napojení : pro lokalitu budou doplněny a použity inženýrské rozvody v trase ulice Pod školou důvod změny : je požadavek obce na změnu funkčního využití dotčených pozemků v souvislosti s poptávkou po stavebních místech pro bydlení, obec zde nehodlá (na rozdíl od ÚPN SÚ) překládat trasu silnice II/396 mimo centrum obce změna ZM2/I - rozšíření plochy pro bydlení naproti hřbitova stávající stav : zahrady uvnitř bloku (převážně zemědělské pozemky) územní plán : návrh obytné ulice (část u návsi), návrh částečného přeložení silnice II/396 a plocha pro zahrady (část u silnice II. třídy) druh změny : změna z návrhu plochy pro obytnou ulici (pro dopravu) a z návrhu plochy zahrad (Zz) na zastavitelnou plochu pro bydlení (B) lokalita : jižní okraj obce, u křižovatky silnic II/396 a III/39612, na nároží obytného bloku ulic Pod hospodou a Hlavní, naproti hřbitova dotč. pozemky: současné parcely č. 6447, 6448, 50/1, 50/2, 50/3, 2445/1 plocha, ZPF : část u návsi - 0,0969 ha, část u silnice - 0,4085 ha, celkem 0,5054 ha, z toho 0,4734 ha na ZPF o BPEJ (I. třída ochrany), uvnitř zastavěného území limity v území : plocha je částečně v ochranném (pietním) pásmu hřbitova, na hraně ochranného pásma silnice II/396 způsob využití: jako zastavitelná plocha pro bydlení (B) podle 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. dopr. napojení: dopravní obslužnost lokality bude zabezpečena ze stávající místní komunikace - ulice Pod hospodou a ze silnice II/396 - ulice Hlavní inž. napojení : lokalita bude napojena na stávající inženýrské rozvody v ulici Pod hospodou a v ulici Hlavní důvod změny : je požadavek obce na změnu funkčního využití dotčených pozemků, změna je vyvolána žádostí o výstavbu RD v místě, kde obec již provedla přeparcelování a prodej pozemků změna ZM3/I - rozšíření ploch pro bydlení ve vnitrobloku ulice U hřiště stávající stav : zahrady uvnitř bloku (zemědělské pozemky) územní plán : plocha pro zahrady druh změny : změna z návrhu plochy pro zahrady (Zz) na zastavitel. plochu pro bydlení (B) lokalita : severovýchodní část obce, severní část trojúhelníkového vnitrobloku mezi ulicemi U hřiště, U okálů a parcelou 2400/1 dotč. pozemky: současné parcely č. 5278/1, 5278/2, 5278/3, 5276/4, 5276/5, 2397, 2398/2 plocha, ZPF : 0,4690 ha na ZPF o BPEJ (I. třída ochrany), uvnitř zastavěného území 14

15 limity v území : zatím bez limitů způsob využití: jako zastavitelná plocha pro bydlení (B) podle 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. dopr. napojení: dopravní obslužnost lokality bude zabezpečena ze stávajících místních komunikací - z ulice U hřiště a z ulice U okálů inž. napojení : lokalita bude napojena na stávající inženýrské rozvody v ulici U hřiště a v ulici U okálů důvod změny : je požadavek obce na změnu funkčního využití dotčených pozemků v souvislosti s poptávkou po stavebních místech pro bydlení, jedná se o možnost využití stávajícího obytného vnitrobloku změna ZM4/I - rozšíření ploch pro bydlení ve vnitrobloku za Myslivnou stávající stav : zahrady uvnitř bloku (převážně zemědělské pozemky) územní plán : plocha pro zahrady druh změny : změna z návrhu plochy pro zahrady (Zz) na zastavitel. plochu pro bydlení (B) lokalita : východní část obce, jižní část vnitrobloku mezi ulicemi U hřiště, U okálů, parcelou 2400/1 a silnicí II/396, za tzv. Myslivnou dotč. pozemky: současné parcely č. 5280/1, 5280/2, 5281, 5282/1,-/2,-/3,-/5, 5303, 222, 5302, 5299, 2400/2, 5311/1, 5314, 5308, 5309, 417, 5316 plocha, ZPF : 1,3481 ha, z toho 1,2677 ha na ZPF o BPEJ (I. třída ochrany), uvnitř zastavěného území limity v území : okrajově v ochranném pásmu venkovního elektrického vedení VVN způsob využití: jako zastavitelná plocha pro bydlení (B) podle 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. dopr. napojení: dopravní obslužnost lokality bude zabezpečena ze stávajících místních komunikací - z ulice U hřiště a z ulice U okálů, eventuálně i ze silnice II/396 (ulice Hlavní) inž. napojení : lokalita bude napojena na stávající inženýrské rozvody v ulicích U hřiště, U okálů a na rozvody v ulici Hlavní důvod změny : je požadavek obce na změnu funkčního využití dotčených pozemků v souvislosti s poptávkou po stavebních místech pro bydlení, jedná se o možnost využití stávajícího obytného vnitrobloku uvnitř zastavěného území změna ZM5/I - rozšíření návrhu plochy pro bydlení u lesa Bažantnice stávající stav : pole a zahrady (zemědělské pozemky) územní plán : plocha pro zahrady druh změny : změna z návrhu plochy pro zahrady (Zz) na zastavitel. plochu pro bydlení (B) lokalita : severovýchodní okraj obce, zahrady které přiléhají k lesu Bažantnice dotč. pozemky: současné parcely č. 2278/20, 2278/22-27, 2278/29-34, 2278/45 plocha, ZPF : ha na ZPF o BPEJ (I. třída ochrany), mimo zastavěné území limity v území : částečně v ochranném pásmu lesa (plocha je odsazena 6 m od PUPFL, které zůstanou volné), částečně v pásmu hygienické ochrany zemědělské farmy (PHO se ruší změnou ZM6/I) způsob využití: jako zastavitelná plocha pro bydlení (B) podle 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. dopr. napojení: dopravní obslužnost lokality bude zabezpečena z místní komunikace na parcele č. 2278/21, která vede u hřiště (mezi silnicí II/396 a koncem ulice U lesa), popř. z komunikace vybudované na parcele č inž. napojení : pro připojení lokality budou provedeny inženýrské rozvody (uliční řády) v trase místní komunikace na parcele č. 2278/21, popř. v trase cesty na parcele č důvod změny : je požadavek obce na změnu funkčního využití dotčených pozemků v souvislosti s poptávkou po dalších stavebních místech pro bydlení změna ZM6/I - návrh smíšené výrobní plochy za hřištěm a zrušení PHO farmy stávající stav : pole a zahrady (zemědělské pozemky) územní plán : plocha pro zemědělskou půdu 15

16 druh změny : změna ze zemědělské půdy na zastavitelnou plochu smíšenou výrobní (SV), dále zrušení pásma hygien. ochrany (PHO) farmy vyznačeného v ÚPN SÚ lokalita : východní okraj obce, podél silnice II/396 (směrem na Novou Ves), za fotbalovým hřištěm dotč. pozemky: současné parcely č. 2278/35-43, 2278/28, 2278/47 plocha, ZPF : 1,3396 ha na ZPF o BPEJ (I. třída ochrany), mimo zastavěné území limity v území: na hraně ochranného pásma silnice II. třídy, v pásmu hygienické ochrany živočišné výroby zemědělské farmy, toto PHO (r = cca 290 m) se změnou Z6/II zruší, podél silnice je třeba respektovat vodovodní vedení (tzn. pruh u silnice zůstane volný pro inženýrské sítě) způsob využití: jako zastavitelná plocha smíšená výrobní (SV) podle 12 vyhlášky č. 501/2006 Sb. dopr. napojení: dopravní napojení lokality bude zabezpečeno ze silnice II/396 (z konce ulice Hlavní), případně z polní cesty na p. č inž. napojení : pro připojení lokality budou navrženy inženýrské rozvody jako prodloužení uličních řádů podél silnice II/396 - ulice Hlavní, popř. na parcele č důvod změny : je požadavek obce na změnu funkčního využití dotčených pozemků v souvislosti s poptávkou po plochách pro podnikání, důvodem zrušení PHO farmy je skutečnost, že toto PHO nebylo (mimo ÚPN SÚ) vyhlášeno a není zde provozována živočišná výroba (areál změnil majitele a druh činnosti) II.12 Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění V rámci řízení o vydání změny č.1 ÚPNSÚ Vlasatice nebyly dle 52 odst.2 a 3 uplatněny žádné námitky k předloženému návrhu změny č.1. II.13 Vyhodnocení připomínek V rámci řízení o vydání změny č.1 ÚPNSÚ Vlasatice nebyly dle 52 odst.3 uplatněny žádné připomínky k předloženému návrhu změny č.1, které by nebyly již zohledněny při vypracování návrhu změny č.1. G R A F I C K Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. B Grafickou část tvoří výkresy, které jsou nedílnou součástí odůvodnění změny č. 1 ÚPNSÚ Vlasatice. : Koordinační výkres, 1 : Předpokládané zábory ZPF, 1 :

T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A

T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A T E X T O V Á Č Á S T O D Ů V O D N Ě N Í II. A II.1 Vyhodnocení využití z hlediska širších vztahů a vyhodnocení souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Z hlediska širších vztahů nevyplývají

Více

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5.

1 Výkres základního členění území... 1 : 5.000 2 Hlavní výkres... 1 : 5.000 3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací... 1 : 5. SEZNAM DOKUMENTACE ZMĚNY č. 3 ÚPO BOROVÁ část I. N Á V R H Z M Ě N Y č. 3 I.A T E X T O V Á Č Á S T N Á V R H U strana : I.1 Vymezení zastavěného území... 3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN ROUDNICE NAD LABEM Změna č.1 STUDIO KAPA - ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

STRÁŽKOVICE. ZMĚNA č. 1 ÚP. místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č. 1 ÚP STRÁŽKOVICE místní část Řevnovice NÁVRH ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice č.j... ze dne Změna č. 1 ÚP nabyla účinnosti

Více

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá

Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury. Ing.arch.Vlasta Šilhavá Ing.arch.Vlasta Šilhavá, Štompil 22, 624 00 Brno Atelier územního plánování a architektury Změna č.1 územního plánu K Ř Í D L Ů V K Y Brno, únor 2009 Zpracovala: Ing.arch.Vlasta Šilhavá ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

IVAŇ. územního plánu NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice NÁVRH ZADÁNÍ územního plánu IVAŇ BŘEZEN 2008 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice A. Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY I. NÁVRH Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍLKY Správní orgán, který územní plán vydal: Určený zastupitel: Číslo jednací: Zastupitelstvo obce Střílky

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008

NÁVRH ZADÁNÍ. okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru MĚSTA POHOŘELICE okr. Brno - venkov KVĚTEN 2008 Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad Objednatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC

JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC OBEC JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC 675 44 Lesonice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- č.usnesení: 14/27/05 V Jakubově 29.01.2014

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt.

S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax: 577212055 e-mail: atelier.b@s-projekt. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Uherský Brod Odbor rozvoje města, Odd. územního plánování MĚSTO UHERSKÝ BROD URČENÝ ZASTUPITEL: Ing. Jan Hrdý - místostarosta města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř.

Více

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA

BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) KA * KA BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. BRNÍČKO U ZÁBŘEHA, STRUPŠÍN) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou BRNÍČKO ÚZEMNÍ PLÁN (k. ú. Brníčko u Zábřeha,

Více

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice

Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice Změna č. 2 ÚPSÚ Semechnice NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 2 ÚPSÚ obsahuje změnu závazné části ÚPSÚ Semechnice Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Semechnice Městský úřad Dobruška Ing. arch. Karel Novotný

Více

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy

V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Změna č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Žeravice - opatření obecné povahy Obec Žeravice Žeravice 40 697 47 Žeravice ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Počet stran: 8 V Žeravicích 26. února 2009 VEŘEJNÁ

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče

OBSAH DOKUMENTACE OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HODSLAVICE - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO POHLEDY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Svitavy Datum: Červen 2009 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah

I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah I. ÚZEMNÍ PLÁN Textová část územního plánu - Obsah 1. TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 Vymezení zastavěného území... 2 1.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 1.2.1 Koncepce rozvoje území

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA

1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH A.D.O. PRAHA 1.ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LÁZNĚ TOUŠEŇ NÁVRH V Praze, 03/2009 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á

OBEC PRUŠÁNKY. v y d á v á OBEC PRUŠÁNKY Opatření obecné povahy č. 1/2012 Zastupitelstvo obce Prušánky, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA KOŠŤANY Z A D Á N Í /NÁVRH K PROJEDNÁNÍ PODLE 47 SZ/ OBSAH: I. ÚVODNÍ ČÁST 3 a) ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3 b) ROZHODNUTÍ O POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU A O 3 ZPŮSOBU POŘIZOVÁNÍ c)

Více

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP

VÍTĚZNÁ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU. OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK DIGITÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ:

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U S Á Z A V K A : 00P Opatření obecné povahy, kterým se vydává Změna č.1 Územního plánu Sázavka text A1 Výkres základního členění území - okolí obce 1:5000 A2 Výkres

Více

zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum:

zhotovitel: Atelier AURUM s.r.o., Pardubice datum: ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE etapa: návrh změny ÚP pro společné jednání zhotovitel: Atelier "AURUM" s.r.o., Pardubice datum: leden 2014 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KŘINICE ZPRACOVATEL Atelier "AURUM"

Více

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5)

Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) Změna Z1 ÚPN SÚ Nýrov, návrh Strana 1 (celkem 9) Změna Z1 ÚPN SÚ NÝROV (soubor dílčích změn Z1/1- Z1/5) A. Návrh Změna ÚPN SÚ je zpracována ve smyslu zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice

Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Změna č. 2 ÚPN SÚ Loužnice Zpracovatel: ŽALUDA, projektová kancelář Blanická 922/25, 120 00 Praha 2 Autorský kolektiv: Pořizovatel: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejková Ing. arch

Více

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy

Územní plán Býkov-Láryšov odůvodnění opatření obecné povahy Obsah odůvodnění Územního plánu Býkov-Láryšov II.A. Textová část : II.A.1. Údaje o postupu pořízení územního plánu 3 II.A.2. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KRAŠLOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Krašlovice Záznam o účinnosti Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno a příjmení:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

BĚLEČ. textová část. Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů A. Změna č. 2 Územního plánu obce BĚLEČ textová část Záznam o účinnosti ZMĚNA č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BĚLEČ zpracovaná dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Vydávající orgán Číslo jednací

Více

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání

Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE. NÁVRH pro společné jednání Změna č.4 územního plánu OSTOPOVICE NÁVRH pro společné jednání TEXTOVÁ ČÁST ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydá: Zastupitelstvo obce Ostopovice Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK

ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH PAVEL TOMEK ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU VÍTĚZNÁ ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VÍTĚZNÁ POŘIZOVATEL: MěÚ DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, ODBOR VÝSTAVBY A ÚP ZPRACOVATEL: ING. ARCH. ROMAN ŽATECKÝ ING. ARCH

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

KRAJINNÝ PARK V TELČI

KRAJINNÝ PARK V TELČI MĚSTSKÝ ÚŘAD V TELČI ODBOR ROZVOJE A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Na základě zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a prováděcích předpisů jako pořizovatel regulačního plánu

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2

Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Územní plán rekreační oblasti vodní nádrže Seč - Změny č.2 Zastupitelstvo města Seč, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892.

URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle @ usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: 54517 5896, fax.4517 5892. Akce : R O S I C E ZMĚNA č.i ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU Pořizovatel :

Více

Opatření obecné povahy č. 3/2011

Opatření obecné povahy č. 3/2011 Opatření obecné povahy č. 3/2011 ÚZEMNÍ PLÁN VIMPERK Správní orgán Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce dne 27.06.2011 usnesení č. 186 nabytí účinnosti dne

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE

Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE Změna č. 2 a 2A ÚPO HELVÍKOVICE OBSAH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY: A. OBSAH ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU měřítko výkresu A.1 Textová část A.2 Grafická část A.2.1 Základní členění území -1x výřez 1:5 000 A.2 2 Hlavní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant:

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1

DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 DOLNÍ POHLEĎ Územní plán obce ZMĚNA Č.1 Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail: merunkova@gmail.com IČO: 46397957

Více

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV

ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JIMRAMOV NÁVRH + ODŮVODNĚNÍ Ing. arch. Alena Košťálová architektonicko-urbanistická projekční kancelář Zavřená 32, 634 00 Brno Autorský kolektiv: Ing. arch. Alena Košťálová

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY. ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE DOLANY ZMĚNA č. IV A. NÁVRH ZMĚNY ÚPNO B. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚPNO TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČÁST Zadavatel Pořizovatel Zpracovatel Obec DOLANY Obecní úřad DOLANY ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. Ing.arch.

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DOLNÍ STAKORY Textová část změny územního plánu stupeň: návrh pro společné jednání Projektant: Ing. arch. Zdeněk Gottfried Šmeralova 208/16 170 00 Praha 7 tel. 604236808 Pořizovatel:

Více

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2

Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN. ZMĚNA č. 2 Atelier T-plan, s.r.o., Na Šachtě 9, Praha 7 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85 150 Lhenice ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA č. 2 RNDr. Libor Krajíček jednatel a ředitel

Více

změna č. 5 územního plánu obce Čejč

změna č. 5 územního plánu obce Čejč Spis: MUHO 21047/2013 ORM NÁVRH ZADÁNÍ změna č. 5 územního plánu obce Čejč okr. Hodonín Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města (dále také úřad územního plánování ) na základě usnesení Zastupitelstva

Více

I. Textová část změny č. 1 ÚPO

I. Textová část změny č. 1 ÚPO I. Textová část změny č. 1 Popis, obsah změny č. 1 Sousedovice Územní plán obce Sousedovice byl schválen 7. 2. 2005. Formální obsah změny č. 1: I.1.a) vymezení zastavěného území I.1.b) koncepce rozvoje

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 I. ZMĚNA Č.2. ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz

Více

ÚPO KAMENEC U POLIČKY

ÚPO KAMENEC U POLIČKY 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY II.1 ODŮVODNĚNÍ Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Září 2008 2 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV. Návrh zadání Změny č. 2 ÚP ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP Leden 2015 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BÝKEV Návrh zadání Změny č. 2 ÚP OBSAH: a) Požadavky na základní koncepci rozvoje území obce... 3 a.1. Urbanistická

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Bruzovice Zpráva, schválena dne 20. 6. 2013 v zastupitelstvu obce v souladu 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady

Zadání změny č.3 územního plánu Polerady Zadání změny č.3 územního plánu Polerady okres Praha - východ kraj Středočeský říjen 2007, leden 2008 Pořizovatel změny č.3 územního plánu Polerady: Obecní úřad Polerady 250 63 Mratín Marek Šplíchal Na

Více

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE

ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE OBEC HROBČICE Hrobčice 41, 417 57 Hrobčice ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HROBČICE Zastupitelstvo obce Hrobčice, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Územní plán Jičíněves

Územní plán Jičíněves Zastupitelstvo obce Jičíněves jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), za použití

Více

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU ZMĚNA Č.1 ÚP HLUBOKÁ NAD VLTAVOU Záznam o účinnosti Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo města Hluboká nad Vltavou Ing.Tomáš Jirsa starosta města Číslo usnesení: podpis: Datum vydání: Otisk úředního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE

ZMĚNA č.2 CHVALOVICE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHVALOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ září 2009 1 Schvalující správní orgán: Zastupitelstvo obce Chvalovice Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti změny č.2: Razítko

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více