Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU"

Transkript

1 Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl dne za účelem veřejně prospěšné činnosti v oblasti sportu, dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb KSTT Vysočina je zapsán u Krajského soudu s působností v Kraji Vysočina KSTT Vysočina je právnickou osobou Název a sídlo KSTT vystupuje pod názvem Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. a používá zkratku KSTT Vysočina Sídlem KSTT Vysočina je Jihlava, Srázná 4306/4, PSČ Krajský svaz triatlonu z.s. je nástupnickou organizací Krajského svazu triatlonu Vysočina se sídlem Jihlava, Rošického 6, založeného v roce 2001 jako občanské sdružení bez právní subjektivity, ve které byl zastupován Krajským svazem ČSTV Vysočina. 1.3 Účel založení a oblast činnosti KSTT Vysočina je založen za účelem veřejně prospěšné činnosti v oblasti sportu KSTT Vysočina vyhlašuje, organizuje, provádí a vyhodnocuje sportovní soutěže v triatlonu (plavání, cyklistika, běh) a jeho sportovních kombinací: duatlonu (běh, cyklistika), aquatlonu (plavání, běh), zimní triatlon (běh, horské kolo, běh na lyžích) KSTT Vysočina může být také spolupořadatelem závodů v soutěžích uvedených v čl KSTT Vysočina působí v Kraji Vysočina a přilehlých regionech KSTT Vysočina chrání práva a zájmy svých členů a přispívá k uspokojování jejich potřeb. V tomto zájmu jedná s celostátními a regionálními orgány státní správy a tělovýchovy a dalšími tělovýchovnými, sportovními, společenskými organizacemi a právnickými osobami Členství v dalších organizacích KSTT Vysočina je členem České triatlonové asociace KSTT Vysočina je členem Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina 2. SPOLKOVÉ ČLENSTVÍ 2.1 Druhy členství KSTT Vysočina spolčuje fyzické i právnické osoby Členství fyzických osob 2.21 Členem KSTT Vysočina se může stát jakákoliv fyzická osoba, bez ohledu na státní příslušnost či bydliště, pokud souhlasí s těmito Stanovami a ztotožňuje se s obsahem a formou činnosti KSTT Vysočina Členství fyzických osob mladších 18 let je podmíněno písemným souhlasem jejich zákonného zástupce Členem KSTT Vysočina může být i zájmová skupina osob bez právní subjektivity. Aspoň jeden člen této skupiny musí být řádným členem KSTT Vysočina jako fyzická osoba Členství fyzických osob vzniká registrací provedenou výborem KSTT Vysočina na základě řádně vyplněné přihlášky Členství právnických osob Členem KSTT Vysočina se může stát jakákoli právnická osoba splňující článku 2.32, bez ohledu na místo svého sídla, pokud souhlasí s těmito Stanovami a ztotožňuje se z obsahem a formou činnosti KSTT Vysočina.

2 Stanovy KSTT Vysočina Členem KSTT Vysočina, který je právnickou osobou, může být pouze: a) Sportovní klub nebo oddíl klubu, jehož aspoň jeden řádný člen je řádným členem KSTT Vysočina jako fyzická osoba b) Zaměstnavatel nejméně jednoho člena KSTT Vysočina, který je fyzickou osobou. c) Samostatně výdělečná osoba d) Smluvní partner KSTT Vysočina Členství právnických osob vzniká registrací provedenou výborem KSTT Vysočina na základě řádně vyplněné přihlášky. 2.2 Zánik členství Členství v KSTT zaniká: a) vystoupením b) vyloučením c) úmrtím fyzické osoby d) zánikem právnické osoby bez právního nástupce e) ukončení platnosti smlouvy se smluvním partnerem Každý člen je oprávněn vystoupit na základě písemného oznámení doručeného výboru KSTT Vysočina. Členství končí dnem doručení tohoto oznámení Výbor KSTT Vysočina může vyloučit člena v případě: a) závažného nebo opakovaného porušení těchto stanov b) poškozování dobrého jména KSTT Vysočina a ČTA 2.3 Práva členů Hlásit se k členství v KSTT Vysočina Účastnit se členské schůze KSTT Vysočina. Členové starší 18 let mají hlasovací právo. U skupin fyzických osob a u právnických osob má toto právo jeden vybraný člen Podávat orgánům KSTT Vysočina návrhy a podněty, týkající se činnosti KS Vysočina. Mimo členskou schůzi se podávají jedině písemnou formou doručenou výboru KSTT Vysočina Navrhovat členy a být volen členem orgánů KSTT Vysočina. 2.4 Povinnosti členů Každý člen je povinen dodržovat tyto Stanovy, řídit se dokumenty KSTT Vysočina závaznými pro členy, chránit jeho zájmy a majetek. Členové KSTT Vysočina jsou povinni se řídit také pravidly, směrnicemi a technickými normami vydané ČTA Každý člen je povinen platit členské příspěvky. Výbor může rozhodnout o omezení výhod a služeb členům, kteří neuhradili členský příspěvek Každý člen je povinen se zúčastnit členské schůze KSTT Vysočina. U právnických osob a skupin fyzických osob je tato povinnost pro jednu určenou fyzickou osobu z hlasovacím právem Každý člen je povinen poskytnout KSTT Vysočina identifikační, kontaktní a statistické informace pro sportovní, organizační marketingové účely KSTT Vysočina Každý člen, který obdrží finanční prostředky prostřednictvím KSTT Vysočina, je povinen o těchto prostředcích řádně a v souladu se zákonem o účetnictví a souvisejícími předpisy účtovat Každý člen, který pořádá závod v soutěži KSTT Vysočina je povinen: a) při sestavování propozic a při realizaci závodu dodržovat pravidla triatlonu a propozice soutěže do níž je závod zařazen, b) vhodným způsobem publikovat a informovat o KSTT Vysočina, tak aby byla zřejmá členská příslušnost k KSTT Vysočina a jeho zařazení do krajské soutěže, c) zajistit aby ve výsledkové listině bylo u každého závodníka uvedeno jeho jméno, příjmení, rok narození, klub včetně jeho sídla a nebo místo bydliště závodníka, d) bez zbytečného odkladu zaslat elektronickou poštou výsledkovou listinu koordinátorovi a zpracovateli výsledků soutěže. 2.5 Zpracování osobních údajů členů KSTT Vysočina je oprávněna sama i prostřednictvím třetích osob shromažďovat, vést a zpracovávat identifikační, kontaktní a statistické údaje o svých členech, či poskytnutých jejími členy, a to i v případě, že se jedná o osobní údaje dle zvláštních právních předpisů, za účelem

3 Stanovy KSTT Vysočina 3 výkonu spolkové činnosti, za účelem publikování sportovních výsledků, jakož i za účelem marketingové činnosti Údaje o členech, kteří jsou fyzickými osobami, a které jsou vedené a zpracovávané KSTT Vysočina, zahrnují zejména informace o jméně, datu narození, klubové příslušnosti a sportovních výsledcích, účasti na závodech, kontaktní informace apod KSTT Vysočina je oprávněn zpracovávat informace o jménu, datu narození, klubové příslušnosti, kontaktních informací, účasti na závodech a sportovních výsledcích bez ohledu na případné ukončení členství Člen KSTT Vysočina není oprávněn zpracovávat a využívat osobní údaje o jiných členech a tyto publikovat a nebo jinak využívat bez předchozího písemného souhlasu KSTT Vysočina, který stanoví rozsah a účel takového zpracování KSTT Vysočina je povinen postupovat při shromažďování osobních údajů, jakož i při jejich uchovávání, zpracování a využívání v souladu s příslušnými právními předpisy Každý prezentovaný závodník v každém závodě zařazeném v soutěži KSTT Vysočina dává svoji prezencí zároveň souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených při této prezenci, dle ustanovení ORGÁNY SPOLKU 3.1 Orgány pro zajištění činnosti KSTT Vysočina a) členská schůze b) výbor c) předseda a místopředseda d) kontrolní komise 3.2 Členská schůze Členská schůze je nejvyšším orgánem KSTT Vysočina. Je svolávána jako zasedání členů KSTT a dalších osob podle těchto stanov. Jen člen starší 18 let má právo hlasovat Zasedání členské schůze může být svoláno jako řádné, volební a mimořádné Zasedání řádné členské schůze svolává výbor KSTT Vysočina jednou ročně Řádná členská schůze se koná vždy na začátku roku před novou sezónou soutěží vyhlašovaných KSTT Vysočina Volební členská schůze se koná jednou za pět let Mimořádná členská schůze se svolává na základě písemné žádosti členů, kteří mají nejméně 1/3 hlasů, jež obsahuje navrhovaný program jednání této členské schůze. Výbor je povinen zajistit konání této schůze do 30 dnů Mimořádná členská schůze se svolává na základě rozhodnutí výboru KSTT Vysočina Řádná a volební členská schůze se svolává nejpozději 30 dnů před termínem jejího konání, mimořádná členská schůze 14 dnů před termínem jejího konání a to pozvánkou poslanou členům KSTT Vysočina elektronickou poštou Členské schůze se zúčastní členové KSTT Vysočina s hlasovacím právem Členské schůze se mohou také zúčastnit pozvaní členové KSTT Vysočina bez hlasovacího práva, hosté a pozorovatelé Členské schůzi, kromě věcí, které si vyhradí, přísluší zejména: a) rozhodnutí o vzniku a zániku KSTT Vysočina a o jeho právní normě, b) rozhodnutí o změně názvu KSTT Vysočina, c) schválení Stanov, jejich změn a doplňků, d) schválení směrnice o hospodaření, jejích změn a doplňků, e) rozhodnutí o vstupu nebo o ukončení členství v ČUS a ČTA a jiných organizací, f) doplňovací volby do výboru a odvolání předsedy, místopředsedy a dalších členů výboru, g) rozhodnutí o příspěvcích na činnost KSTT Vysočina a jeho členů, i) schválení výroční zprávy KSTT Vysočina předložené výborem, j) schválení zprávy o hospodaření a účetnictví předložené výborem, k) schválení kalendáře, propozic a soutěžního řádu soutěží KSTT Vysočina, l) stanovení výše členských příspěvků, m) rozhodnutí o počtu členů výboru, přičemž minimální počet jsou tři, n) rozhodnutí o počtu místopředsedů.

4 Stanovy KSTT Vysočina Volebnímu zasedání členské schůze je vyhrazena volba členů výboru, jeho předsedy a místopředsedy Volebnímu zasedání členské schůze je vyhrazena volba členů kontrolní komise a její předsedy K volbě je vždy nutný souhlas navrženého. Není-li přítomen volbě, musí být jeho souhlas písemný Členská schůze je schopná se usnášet při přítomnosti poloviny členů KSTT Vysočina z hlasovacím právem Usnesení členské schůze je platné a pro všechny členy závazné v případě, že pro jeho přijetí hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů KSTT Vysočina, pokud Stanovy neurčují jinak Členská schůze se řídí jednacím řádem a volebním řádem, které sama schvaluje. 3.3 Výbor KSTT Vysočina Výbor KSTT Vysočina je voleným orgánem členskou schůzí KSTT Vysočina Výbor KSTT Vysočina řídí činnost KSTT Vysočina v období mezi členskými schůzemi, zajišťuje a dohlíží na splnění ustanovení usnesení členské schůze Výbor KSTT Vysočina je jako celek ze své činnosti odpovědný členské schůzi. To platí obdobně pro jednotlivé členy výboru z výkonu jejich funkcí Členy výboru KSTT Vysočina jsou předseda, místopředseda, další volení členové Výbor KSTT Vysočina je volen na období mezi dvěmi volebními členskými schůzemi. Volební období nesmí být delší 68 měsíců Mandát člena výboru KSTT Vysočina vzniká zvolením nebo kooptováním, zaniká uplynutím volebního období, vzdáním se mandátu, odstoupením výboru KSTT Vysočina nebo odvoláním člena Výboru KSTT Vysočina přísluší: a) do zvolení nového člena výboru kooptovat člena výboru, b) připravit návrh výroční zprávy, c) připravit návrh kalendáře, propozic a soutěžního řádu pro soutěže KSTT Vysočina, d) stanovit náležitosti přihlášky uchazeče o členství v KSTT Vysočina, e) stanovit způsob evidence členů a vybraných členských příspěvků, f) zrušit členství člena, který neplní své povinnosti podle stanov, g) ustavovat okruh činnosti jednotlivých členů výboru a řádných členů KSTT Vysočina při zajišťování činnost KSTT Vysočina, organizování a provádění soutěží KSTT Vysočina, h) projednat návrh směrnice o hospodaření KSTT Vysočina, nebo její změny a doplňky. i) připravuje a uzavírá smlouvy s právnickými a fyzickými osobami k zajištění činnosti KSTT Vysočina Výbor KSTT Vysočina se schází ke svým jednáním zpravidla jednou za tři měsíce. Při svých jednáních se řídí jednacím řádem, který sám schvaluje Jednání a činnost výboru KSTT Vysočina řídí předseda nebo z jeho pověření místopředseda KSTT Vysočina Rozhodnutí výboru KSTT Vysočina jsou uveřejňována v zápisech z jednání výboru KSTT Vysočina Výbor KSTT Vysočina je schopný se usnášet při přítomnosti dvou členů výboru, z nichž aspoň jeden je předseda nebo místopředseda. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy nebo při jeho nepřítomnosti místopředsedy výboru. 3.4 Předseda, místopředseda KSTT Vysočina Předseda výboru KSTT Vysočina je statutárním orgánem KSTT Vysočina Předseda je v mezích daných těmito stanovami a rozhodnutími výboru KSTT Vysočina oprávněn samostatně jednat jménem KSTT Vysočina Listiny o právních úkonech je oprávněn podepisovat samostatně tak, že ke svému jménu, příjmení, funkci a otisku razítka se znakem KSTT Vysočina připojí svůj podpis.

5 Stanovy KSTT Vysočina Místopředseda výboru je oprávněn jednat jménem KSTT Vysočina způsobem uvedeným v odstavci v rámci svých kompetencí a pouze na základě zmocnění předsedou, nebo usnesením výboru KSTT Vysočina Místopředseda výboru je oprávněn jednat jménem KSTT Vysočina způsobem uvedeným v odstavci v rámci svých kompetencí a pouze na základě zmocnění písemnou plnou mocí vystavenou předsedou. Ke svému podpisu pak připojuje doplněk v zastoupení (v. z.) Člen výboru je oprávněn jednat jménem KSTT Vysočina způsobem uvedeným v odstavci v rámci svých kompetencí a pouze na základě zmocnění předsedou, nebo usnesením výboru KSTT Vysočina v konkrétně uvedeném úkonu. 3.5 Kontrolní komise Kontrolní komise je nezávislým orgánem KSTT Vysočina voleným členskou schůzí o minimálním počtu tří členů. Z jejího středu volí členská schůze předsedu komise Kontrolní komise KSTT Vysočina je volena na období mezi dvěmi volebními členskými schůzemi. Volební období nesmí být delší 68 měsíců Mandát člena kontrolní komise KSTT Vysočina vzniká zvolením nebo kooptováním, zaniká uplynutím volebního období, vzdáním se mandátu, odstoupením výboru KSTT Vysočina nebo odvoláním člena Kontrolní komise kontroluje hospodaření KSTT Vysočina. Upozorňuje na zjištěné nedostatky a předkládá návrhy na jejich řešení Vyjadřuje se ke zprávě o hospodaření předkládané výborem členské schůzi Předkládá členské schůzi zprávu o své činnosti Kontrolní komise je schopná se usnášet při přítomnost aspoň dvou členů, z nichž jeden je předseda. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy kontrolní komise. 3.6 Předseda kontrolní komise Předseda kontrolní komise je samostatným orgánem KSTT Vysočina voleným členskou schůzí KSTT Vysočina Předseda kontrolní komise nebo jím pověřený člen komise je oprávněn se účastnit na jednání výboru KSTT Vysočina na základě předchozího oznámení svého zájmu o účast nebo na základě pozvání výboru Předseda kontrolní komise svým podpisem potvrzuje správnost kontrolovaných dokladů o hospodaření. 4. ČINNOST A HOSPODAŘENÍ SPOLKU 4.1 Činnost KSTT Vysočina: Vyhlašuje, organizuje, provádí, řídí a vyhodnocuje sportovní soutěže a závody v oblasti svého působení, určené pro výkonnostní sportovce, kondiční sportovce a ostatní sportující veřejnost, vytváří podmínky pro její průběh v souladu se zájmy tělovýchovy a sportu ČR v oblasti výkonnostního, masového a rekreačního sportu Zastupuje a prosazuje zájmy KSTT Vysočina před orgány tělovýchovy a sportu a před orgány územní správy a samosprávy Zastupuje a prosazuje zájmy členů KSTT Vysočina před právnickými a fyzickými osobami Eviduje a uchovává údaje o svých členech, dokumenty o své činnosti, dokumenty soutěží a závodů, údaje o závodnících v soutěžích a závodech K dosažení výše uvedených cílů KSTT Vysočina: a) Svolává a ustavuje své orgány v souladu s těmito stanovami, b) vytváří organizační, ekonomické a materiální podmínky pro činnost svých členů a svých orgánů a pro průběh soutěží vyhlašovaných KSTT Vysočina, c) vydává pro každou sezónu soutěží KSTT Vysočina přesné Propozice pro jednotlivé soutěže a Soutěžní směrnice, d) dle svých možností materiálně a organizačně napomáhá členům KSTT Vysočina na zajištění jejich závodů a případně jejich činnosti, e) dbá na dodržování Sportovních pravidel a Soutěžních směrnic na závodech zařazených do jednotlivých soutěží,

6 Stanovy KSTT Vysočina 6 f) zajišťuje propagaci soutěží KSTT Vysočina a závodů zařazených do těchto soutěží na celostátním portálu ČTA Czechtriseries, na vlastních internetových stránkách, v celostátních a regionálních médiích, g) vyhodnocuje výsledky závodů a závodníků v soutěžích KSTT Vysočina a zajišťuje jejich zveřejnění na internetových stránkách a případně v médiích. h) vyhodnocuje průběžné a konečné výsledky soutěží KSTT Vysočina, zajišťuje jejich zveřejnění a předání ocenění vyhodnoceným závodníkům dle propozic soutěží, i) činnosti spojené s organizací a zajištěním může KSTT Vysočina provádět i u jiných sportovních akcí mimo soutěže KSTT Vysočina Zásady hospodaření KSTT Vysočina KSTT Vysočina hospodaří v souladu s normami a předpisy ČR a ČUS o hospodaření a sponzorství Vede účetnictví dle zákona o účetnictví, včetně řádné dokumentace K hospodaření s finančními prostředky má zřízen běžný účet v ČSOB. Pro manipulaci z účtem platí článek 2.4 těchto stanov KSTT Vysočina je neziskovým spolkem. Výbor KSTT Vysočina hospodaří tak, aby výdaje byly v rovnováze s příjmy Zprávu o hospodaření a účetnictví předkládá výbor ke schválení členské schůzi Výbor sestavuje předpokládaný rozpočet KSTT Vysočina a předkládá ke schválení členské schůzi Rozpočtem je souhrn plánovaných výdajů a předpokládaných příjmů za kalendářní rok Zásady hospodaření jsou stanoveny Směrnicí o hospodaření KSTT Vysočina, kterou schvaluje členská schůze KSTT Vysočina. 4.3 Příjmy KSTT Vysočina získává prostředky pro svou činnost z členských příspěvků členů KSTT Vysočina, příspěvků sponzorů a dotací z rozpočtů orgánů státní správy a tělovýchovy Výši členského příspěvku schvaluje členská schůze a zásady pro jeho placení stanovuje Hospodářská směrnice KSTT Vysočina Sponzorský příspěvek může učinit fyzická i právnická osoba Sponzorským příspěvkem je vyšší částka jak stanovený členský příspěvek Pokud sponzor je zároveň členem KSTT Vysočina, je součástí jeho sponzorského příspěvku členský příspěvek, pro příslušný kalendářní rok Sponzorským příspěvkem může být také movitá věc, sloužící k zajištění činnosti KSTT Vysočina Dotace z rozpočtů orgánů státní správy a tělovýchovy se získávají na základě písemné žádosti o příspěvek předkládaný příslušným komisím těchto orgánů Pro jednání se sponzory a dotujícími organizacemi platí článek 4.2 těchto stanov. 4.4 Výdaje Výdaje KSTT Vysočina slouží ke krytí nákladů na jeho činnost a na organizování a provádění jím vyhlašovaných soutěží Jedná se zejména o výdaje na: a) kancelářské potřeby a poštovné b) náklady na vedení bankovního účtu c) trofejní a věcné ceny pro vyhodnocené závodníky d) odměny funkcionářů a činovníků, dopravné a stravné e) náklady na zajištění slavnostního vyhlášení výsledků f) náklady na zajištění členské schůze Může se jednat také o jiné potřebné výdaje, které jsou v souladu s těmito stanovami schválené členskou schůzí a schválené členskou schůzí nebo výborem KSTT Vysočina.

7 Stanovy KSTT Vysočina 7 5. ZÁNIK SPOLKU 5.1 Způsob zániku spolku Zániku KSTT Vysočina předchází jeho zrušení bez likvidace nebo s likvidací O zániku rozhoduje členská schůze KSTT Vysočina Má-li členská schůze rozhodnout o zániku KSTT Vysočina, musí být tato skutečnost oznámena členům KSTT Vysočina nejpozději dva měsíce před konáním této schůze K přijetí usnesení o zániku KSTT Vysočina je zapotřebí souhlas dvou třetin prezentovaných členů na členské schůzi Povinnosti a odpovědnost výboru KSTT Vysočina a jeho členů podle předpisů o konkursu a vyrovnání není těmito Stanovami dotčena. 5.2 Zánik bez likvidace Ke zrušení KSTT Vysočina bez likvidace může dojít sloučením KSTT Vysočina s jiným spolkem Při sloučení KSTT Vysočina přechází jeho jmění na spolek, se kterým se KSTT Vysočina slučuje. 5.3 Zánik s likvidací Zrušení KSTT Vysočina s likvidací musí proběhnout v případech, kdy jeho jmění nepřechází na právní nástupce ve smyslu článku Jmenování likvidátora a určení jeho odměny musí být součástí usnesení členské schůze podle článku Usnesení valné hromady musí dále obsahovat datum vstupu do likvidace Dnem vstupu do likvidace přebírá likvidátor pravomoci výboru KSTT Vysočina týkající se majetku a závazků KSTT vysočina a má právo vystupovat a jednat jménem KSTT Vysočina navenek Dnem vstupu do likvidace zanikají všechna oprávnění vystupovat a jednat jménem KSTT Vysočina dle článku Ostatní pravomoci orgánů KSTT Vysočina jsou vstupem do likvidace nedotčeny Likvidátor provede likvidaci postupem podle českých právních předpisů Likvidační zůstatek je po skončení likvidace převeden ve prospěch Krajské organizace ČUS Kraje Vysočina. 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 6.1 Tyto Stanovy byly schváleny na členské schůzi KSTT Vysočina dne Tyto Stanovy jsou platné od okamžiku jejich schválení členskou schůzí. 6.3 Tyto Stanovy jsou účinné dnem jejich registrace u Krajského soudu pro Kraj Vysočina. 6.4 Účinnost rozhodnutí, vnitřních předpisů či jiných dokumentů nově projednaných a schválených již na základě těchto Stanov nesmí být dřívější než účinnost samotných Stanov podle článku 6.3 Za výbor KSTT Vysočina Novák Bohumil předseda Bezchleba Petr místopředseda Havlíček Tomáš člen výboru Za kontrolní komisi KSTT Vysočina Jiří Juřička předseda Milan Procházka člen komise Pavel Hotař člen komise

8 Stanovy KSTT Vysočina 8

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í I. Název MAS Šluknovsko II. Sídlo sdružení Mariánská 475, Varnsdorf, PSČ 407 47 III. Důvody vzniku sdružení Občanské sdružení MAS Šluknovsko ( MAS - Místní

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s.

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. (dále jen sdružení ) bylo založeno podle zákona

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je samostatný a dobrovolný spolek občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost

Více

Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s.

Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. Část první Základní ustanovení Článek I. Název a sídlo 1. Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. (dále jen

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s.

Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s. Stanovy spolku INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s. (dále jen stanovy ) Preambule: Založení Inovačního centra Ústeckého kraje vychází z Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválené zastupitelstvem

Více

Vnitřní řád LLM. 1. Valná hromada (dále jen VH)

Vnitřní řád LLM. 1. Valná hromada (dále jen VH) Vnitřní řád LLM Obsahem Vnitřního řádu LLM jsou závazné podmínky pro činnost LLM, které rozšiřují a upřesňují Stanovy LLM. Vnitřní řád platí pro všechny členy LLM. Pravidla obsažená ve Vnitřním řádu nesmí

Více

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule 1. SK Újezd Praha 4, z.s. (dále jen Klub; či SK ) je dobrovolný, samosprávný svazek členů založený za účelem podpory sportovních aktivit svých členů

Více

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS)

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Čl. I - Úvod 1. Název sdružení je "Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky." 2. Zkratka spolku je AZKS" Čl. II - Základní

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU. Evropský parlament Brusel

STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU. Evropský parlament Brusel STANOVY SDRUŽENÍ BÝVALÝCH POSLANCŮ EVROPSKÉHO PALAMENTU Evropský parlament Brusel Brusel, 19. června 2001 Znění pozměněné dne 9. října 2008 a 18. října 2012 HLAVA I: NÁZEV, SÍDLO, PRÁVNÍ ZÁKLAD, CÍLE Článek

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 220/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. května 1991 o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Změna: 160/1992 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 111/2007 Sb. Změna:

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

Směrnice k rozpočtovému hospodaření

Směrnice k rozpočtovému hospodaření Směrnice k rozpočtovému hospodaření Č. 14 OBEC BECHLÍN IČO: 263 346 Směrnici zpracovali: Ing. Soušek, Koťová M. Směrnici schválilo: Zastupitelstvo obce Datum schválení:.. Usnesení č.. Směrnice nabývá účinnosti:

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název Ústřední automotoklub České republiky z. s., dále jen ÚAMK. Symboly ÚAMK jsou znak a vlajka. Článek 2 Symbolika

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení PLAVECKÉHO KLUBU P SEK -------------------------~---------------- Registr~cc provedena ~J10} 1f"90' dne. Článek 10 Základní ustanovení -~--------------------~-------- Plavecký klub je sportovní organizací,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

STANOVY SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ

STANOVY SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ STANOVY SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ Obsah PREAMBULE... 2 ČÁST PRVNÍ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 Článek I.... 2 Obecná ustanovení... 2 Článek II.... 2 Začlenění SČP... 2 Článek III.... 2 Poslání a cíle SČP...

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva

S T A N O V Y. Preambule : Část I. Všeobecná ustanovení Čl. 1. Obchodní jméno a sídlo družstva S T A N O V Y Preambule : Tyto STANOVY upravují právní poměry družstva, založeného zemědělskými prvovýrobci a podnikateli dle příslušných ustanovení zákona za účelem uplatnění vlivu prvovýroby v oblasti

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ. Část I. Základní ustanovení. Článek 1. Název a sídlo společenství vlastníků jednotek STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ Část I. Základní ustanovení Článek 1 Název a sídlo společenství vlastníků jednotek Název: Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2232-2229 v Nedvězské ulici, Praha 10

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Stanovy 1 Plný název občanského sdružení je POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Zkrácený název občanského sdružení je POHODA.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 nar. 3. 4. 1983 r. č. 835403/4183 (dále jen Zřizovatel ) jako zřizovatel nadačního fondu

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU

Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU 2015 Směrnice o registraci členů a subjektů ČTU Obsah Část A Registrace členů (1-5) Str. 1 Část B Registrace organizačních jednotek (6-13) Str. 2 Část C Ochrana osobních údajů (14) Str. 5 Část D Závěrečná

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov

HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov HERNÍ ŘÁD SMS soutěže Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov I. Úvodní ustanovení 1. Pořadatelem SMS soutěže s názvem Vyhraj vstupenky na Bayern Mnichov (dále jen Soutěž ) je společnost FTV Prima, spol. s

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ RADY A ÚSTŘEDÍ Verze: Dne: Schválil: Vypracoval: Článek I. Úvodní ustanovení

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA Spolku měst, obcí a mikroregionů Odpady OK, z.s. založeného dle ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zakladatelé: 1) Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova

Více

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 1. POŘADATEL: ROSSMANN, spol. s r.o., Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 61246093, spisová značka C 28492 vedená u Městského soudu v Praze 2. ORGANIZÁTOR:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů

Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů Úplná pravidla soutěže Pyžámko snů 1) Pravidla a pořadatel soutěže a) Tato Pravidla jsou dokumentem, který závazně upravuje Pravidla kreativní soutěže Pyžámko snů (dále jen Soutěž ) pořádané společností

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_229_VES_09 Mgr. Jana Nachmilnerová Veřejná

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 14 Rozeslána dne 31. ledna 2012 Cena Kč 53, O B S A H : 37. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v

Více

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení

STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015. Článek 1 Úvodní ustanovení STATUT RADY PRO VEŘEJNÝ DOHLED NAD AUDITEM konsolidovaná verze ve znění Dodatku č. 1 ze dne 11. 8. 2015 V souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech, vydává Rada pro veřejný dohled nad auditem tento

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Veřejný příslib. ke spotřebitelské soutěži firmy Tany, spol. s. r. o. " Život s Tany"

Veřejný příslib. ke spotřebitelské soutěži firmy Tany, spol. s. r. o.  Život s Tany Veřejný příslib ke spotřebitelské soutěži firmy Tany, spol. s. r. o. " Život s Tany" Vymezení veřejného příslibu, soutěže a jejich zveřejnění 1.1. Veřejný příslib (dále jen Příslib ) upravuje postupy související

Více

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví

Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví Pododdíl 1 - Obecná ustanovení 1158 (1) Bytové spoluvlastnictví je spoluvlastnictví nemovité věci založené vlastnictvím jednotek. Bytové spoluvlastnictví může vzniknout,

Více