STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s."

Transkript

1 STANOVY Klub leteckých modelářů Brno, z.s. Klub leteckých modelářů Brno, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku, považuje za spolek ve smyslu ust občanského zákoníku ve spojení s ust. 214 a násl. občanského zákoníku. Název Klubu leteckých modelářů Brno, o.s. se s ohledem na ust. 216 občanského zákoníku mění na Klub leteckých modelářů Brno, z.s. (dále jen Spolek ). ČLÁNEK I. Název, sídlo a právní forma Spolku 1.1 Název: Klub leteckých modelářů Brno, z.s. 1.2 Sídlo: Čejkovická 4113/4, Židenice, Brno Webové stránky: Právní statut: Klub leteckých modelářů Brno, z.s. je právnickou osobou - spolkem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. ČLÁNEK II. Účel a činnost Spolku 2.1 Účel Spolku. Základním účelem Spolku je sportovní, kulturní, zájmová a technická činnost v leteckém modelářství, jeho podpora a veřejná propagace. Spolek reprezentuje město Brno na místních, okresních, oblastních a republikových modelářských soutěžích. 2.2 Činnost Spolku. Činností Spolku je především: organizace sportovní činnosti v rámci zapojení do sportovních aktivit a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky; vytváření široké možnosti užívání prostor vhodných pro provoz leteckého modelářství pro zájemce z řad členů, zejména mládeže; budování, provoz a udržování zařízení, která Spolek vlastní nebo užívá; hájení zájmů Spolku a za tímto účelem spolupracovat s orgány města, ostatními organizacemi (např. sportovními svazy, sportovními kluby, apod.) i jednotlivci;

2 ČLÁNEK III. Členství ve Spolku 3.1 Členství ve Spolku. Členem Spolku může být jakákoliv fyzická osoba, která splní podmínky pro vznik členství podle těchto stanov a členství zájemce bude schváleno rozhodnutím předsednictva. Zájemce se stane členem Spolku ke dni přijetí rozhodnutí předsednictva o schválení členství. 3.2 Vznik členství ve Spolku. Řádné členství člena Spolku ve Spolku vzniká: uplynutím zkušební doby v rozsahu 1 (slovy: jednoho) roku. Zkušební doba začíná běžet ode dne přijetí rozhodnutí předsednictva o schválení členství; zaplacením vstupního poplatku pro nového člena Spolku a členského příspěvku na příslušené období v okamžiku podání přihlášky. Příslušné příspěvky jsou uvedeny v sazebníku na příslušný kalendářní rok; bude-li kýmkoli z řádných či čestných členů Spolku vyslovena pochybnost o morální bezúhonnosti nově přijatého člena v průběhu zkušební doby, rozhodne o přijetí člena valná hromada. 3.3 Čestné členství. Čestným členem spolku se může stát dlouholetý a zasloužilý člen Spolku. Udělení čestného členství navrhuje předsednictvo, které schválí valná hromada. Čestný člen Spolku má stejná práva jako člen řádný. Čestný člen nemá brigádnickou povinnost. 3.4 Zánik členství ve Spolku. Členství člena Spolku ve Spolku zaniká: doručením písemného oznámení člena Spolku o vystoupení ze Spolku, a to okamžikem doručení tohoto oznámení Spolku; rozhodnutím předsednictva o vyloučení člena Spolku ze Spolku. Návrh na vyloučení člena Spolku dává předsednictvu člen předsednictva, pokladník, správce letiště či písemně řádný člen Spolku. Vyloučení člena spolku je možno navrhnout při porušení členských povinností stanovených v čl. 3 odst. 5 těchto Stanov nebo při porušení modelářské či společenské etiky a morálky. Člen spolku je vyloučen ke dni, které v rozhodnutí určí předsednictvo. Nebude-li den určen, zaniká členství ve Spolku dnem přijetí takového rozhodnutí předsednictvem; úmrtím člena Spolku; zánikem Spolku. 3.5 Členská práva a povinnosti. Řádní členové Spolku mají tato povinnosti práva při řádném plnění svých povinností: (g) (h) (i) (j) dodržovat stanovy Spolku; dodržovat provozní řád; čestně reprezentovat Spolek na veřejnosti; dodržovat zásady slušného chování a vystupování; řádně a včas hradit členské příspěvky Spolku ve výši určené valnou hromadou na příslušný rok. Výše členských příspěvků je uvedena v sazebníku; plnit brigádnickou povinnost; aktivně se podílet na činnosti spolku; právo plně se účastnit činnosti Spolku; mít přístup k letišti; volit a být volen, hlasovat a podílet se na rozhodování ve věcech týkajících se Spolku;

3 (k) volně vstupovat na akce pořádané Spolkem; (l) získat slevu na materiál, který je Spolkem prodáván; (m) za dodržení stanovených podmínek využívat strojní zařízení a vybavení Spolku (nevztahuje se na materiál Spolku); (n) kontrolovat hospodaření Spolku. 3.6 Brigádnická povinnost. Brigádou se rozumí předem naplánovaná pracovní akce. Brigádnická povinnost se vztahuje pouze na členy starší 15 let. Rozsah brigádnické povinnosti schvaluje valná hromada na návrh předsednictva. Práce musí být zadána členem předsednictva, čímž je její splnění potvrzeno a zaevidováno v knize brigádnických hodin. Při nesplnění roční brigádnické povinnosti bez řádné omluvy, kterou uzná předsednictvo, je povinen člen Spolku uhradit sankci ve výši schválené valnou hromadou za každou nesplněnou hodinu. Brigádnické hodiny je možno vyplatit. Sazba za neodpracovanou brigádnickou hodinu je stanovena valnou hromadou a je uvedena v sazebníku na příslušný kalendářní rok. Orgány Spolku jsou: valná hromada Spolku; předsednictvo Spolku; předseda Spolku; správce letiště Spolku; pokladník Spolku. ČLÁNEK IV. Orgány Spolku ČLÁNEK V. Valná hromada Spolku 5.1 Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. 5.2 Valná hromada rozhoduje o všech otázkách Spolku, které nejsou stanovami Spolku nebo rozhodnutím valné hromady Spolku svěřeny do působnosti předsednictva Spolku a/nebo předsedy Spolku. Valná hromada rozhoduje zejména o: (g) (h) schvalování a změně stanov Spolku; volbě a odvolání členů předsednictva Spolku; schvalování rozpočtu Spolku; výši členských příspěvků Spolku; schvalování plánu činnosti Spolku; volbě a odvolání správce letiště; volbě a odvolání pokladníka; volbě a odvolání revizní komise. 5.3 Valná hromada si může vyhradit rozhodování o ostatních věcech, které jinak náleží do působnosti jiných orgánů Spolku. 5.4 Valnou hromadu svolává předsednictvo Spolku. Předsednictvo svolává valnou hromadu dle potřeby, nejméně však jednou za jednou rok. Předsednictvo je povinno svolat valnou hromadu na základě písemné žádosti nejméně 1/3 členů Spolku. Oznámení o konání

4 valné hromady zveřejní předsednictvo nejpozději 7 (slovy: sedm) dnů před datem konání valné hromady na webových stránkách Spolku Členům není o termínu konání valné hromady zasílána písemná pozvánka. 5.5 Valná hromada jedná podle předem stanoveného pořadu jednání uvedeného v pozvánce zveřejněné na webových stránkách Spolku. Valná hromada nejprve zvolí zapisovatele. Valnou hromadu řídí předseda Spolku a v jeho nepřítomnosti kterýkoliv člen předsednictva Spolku. 5.6 Valná hromada je schopna se usnášet, jsou-li na ni přítomni členové Spolku, kteří mají nadpoloviční většinu hlasů všech řádných a čestných členů Spolku. Není-li valná hromada schopná se usnášet, svolá předsednictvo Spolku náhradní valnou hromadu Spolku v souladu s čl. 5 odst. 5 Stanov. Tato náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 14 (slovy: čtrnácti) dnů ode dne konání původně svolané valné hromady. Na této valné hromadě musí být přítomna prostá většina přítomných řádných nebo čestných členů. 5.7 O každém jednání valné hromady se pořizuje písemný zápis, za jehož správné vyhotovení odpovídá předsednictvo Spolku, a který podepisuje předseda a zapisovatel příslušné valné hromady. 5.8 Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů členů Spolku přítomných na valné hromadě, s výjimkou následujících rozhodnutí, k jejichž přijetí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech hlasů členů Spolku: změna stanov Spolku; stanovení výše členských příspěvků Spolku; schvalování rozpočtu Spolku; vyloučení člena Spolku; zrušení Spolku; rozhodnutí valné hromady Spolku dle odst. 5.3 tohoto článku shora. 5.9 Každý člen Spolku má na valné hromadě 1 (slovy: jeden) hlas. Člen Spolku, který nesplnil své členské povinnosti, jež mu ukládají Stanovy, není oprávněn využívat svých práv dle Stanov. Neuhradil-li člen Spolku členský příspěvek za příslušný kalendářní rok v plné výši, pozbývá právo hlasovat na valné hromadě Spolku a předkládat jakékoliv návrhy valné hromadě Spolku, až do okamžiku úplného splnění své povinnosti k úhradě členského příspěvku. Takový člen je však oprávněn se účastnit valné hromady Spolku, jeho hlasy se však nezapočítávají do výpočtu kvora pro usnášeníschopnost a platné rozhodování příslušné valné hromady. ČLÁNEK VI. Předsednictvo Spolku 6.1 Předsednictvo Spolku je statutárním, řídícím a výkonným orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku a rozhoduje o všech záležitostech Spolku v období mezi valnými hromadami Spolku, s výjimkou otázek, o kterých může rozhodovat pouze valná hromada Spolku nebo které jsou svěřeny předsedovi Spolku. Předsednictvo Spolku tak zejména: zajišťuje a odpovídá za řádné vedení účetnictví Spolku;

5 (g) (h) (i) (j) zajišťuje a odpovídá za řádné plnění povinností Spolku stanovených jí stanovami, platnými právními předpisy a/nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy; sestavuje rozpočet Spolku, předkládá jej ke schválení valné hromadě Spolku a rozhoduje o způsobu využití peněžních prostředků ze schváleného rozpočtu Spolku; rozhoduje o přijetí žadatele o členství do Spolku; rozhoduje o udělení a odnětí řádného členství ve Spolku; sestavuje a přijímá vnitřní organizační předpisy Spolku; je oprávněn k zajištění své činnosti vytvářet další pomocné orgány; v souladu se schváleným ročním rozpočtem zajišťuje realizaci jednotlivých cílů, úkolů a projektů Spolku; rozhoduje o vyloučení člena Spolku; volí a odvolává předsedu Spolku a řídí a kontroluje jeho činnost. 6.2 Počet členů předsednictva je vždy lichý. Členem předsednictva se může stát člen Spolku, který nabyl plné svéprávnosti. Jedním z členů předsednictva je vždy předseda Spolku. Dalšími členy předsednictva jsou dva místopředsedové. Předsedu a místopředsedy Spolku volí členové předsednictva ze svých řad. Funkční období členů předsednictva jsou nejvýše 4 (slovy: čtyři) roky. Pokud počet členů předsednictva klesne pod 3 (slovy: tři), je předseda předsednictva Spolku nebo některý z místopředsedů předsednictva Spolku oprávněn jmenovat nového člena předsednictva Spolku na zbývající dobu funkčního období předcházejícího člena předsednictva Spolku. 6.3 Předsednictvo se schází alespoň 1 (slovy: jednou) ročně. Předsednictvo je schopné se usnášet při účasti nadpoloviční většiny jeho členů. Předsednictvo svolá její předseda nebo jím pověřený místopředseda předsednictva Spolku. Předsednictvo Spolku řídí předseda předsednictva nebo jím pověřený místopředseda. Předsednictvo Spolku rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů, když každý člen předsednictva Spolku má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje předseda předsednictva Spolku. O každém jednání předsednictva Spolku se pořizuje písemný zápis, za jehož správné vyhotovení odpovídá předseda Spolku, a který podepisují všichni členové předsednictva Spolku přítomní na jednání, kterého se zápis týká. 6.4 Členem předsednictva Spolku může být pouze fyzická osoba navržená členem Spolku na valné hromadě, zvolená valnou hromadou a splňující podmínky pro jmenování statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti podle platných právních předpisů. 6.5 Členové výkonného výboru Spolku jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Spolku hlasováním z kandidátů navržených členy Spolku a splňujících podmínky pro výkon funkce člena předsednictva Spolku podle stanov a platných právních předpisů. Funkce člena předsednictva Spolku vzniká okamžikem jeho zvolení valnou hromadou Spolku. Členové předsednictva jsou uvedeni v registrační listině. 6.6 Funkce člena předsednictva Spolku zaniká: uplynutím funkčního období člena předsednictva Spolku; písemným odstoupením člena předsednictva Spolku z funkce doručeným Spolku, a to okamžikem doručení písemného odstoupení Spolku;

6 odvoláním z funkce člena předsednictva Spolku valnou hromadou Spolku, a to k okamžiku přijetí rozhodnutí valné hromady Spolku o odvolání člena předsednictva Spolku z funkce; úmrtím člena předsednictva Spolku; okamžikem pozbytí způsobilosti člena předsednictva Spolku být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti dle platných právních předpisů. ČLÁNEK VII. Předseda Spolku 7.1 Předseda Spolku je nejvyšším představitelem Spolku, který reprezentuje Spolek navenek. 7.2 Předseda je členem předsednictva Spolku. Předseda Spolku řídí a koordinuje činnost předsednictva Spolku. Předseda Spolku je zodpovědný za administrativní vedení činností Spolku a zodpovídá zejména za: řádné a včasné plnění veškerých administrativních činností při správě a činnosti Spolku; komunikaci Spolku s jeho jednotlivými členy; přípravu podkladů a zajištění průběhu konání valných hromad Spolku a jednání předsednictva Spolku; aktualizaci a fungování kontaktních údajů Spolku; aktualizaci, fungování a obsah webových stránek Spolku. 7.3 Funkční období předsedy Spolku jsou nejvýše 4 (slovy: čtyři) roky. 7.4 Předsedou Spolku může být pouze fyzická osoba navržená na funkci předsedy Spolku členem předsednictva Spolku ze zvolených členů předsednictva Spolku zvolená předsednictvem Spolku a splňující podmínky pro jmenování statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti dle platných právních předpisů. 7.5 Předseda Spolku je volen a odvoláván předsednictvem Spolku hlasováním z kandidátů navržených členy předsednictva Spolku ze zvolených členů předsednictva Spolku a splňujících podmínky pro výkon funkce předsedy Spolku podle stanov a platných právních předpisů. Funkce předsedy Spolku vzniká okamžikem jeho zvolení předsednictvem Spolku. 7.6 Funkce předsedy Spolku zaniká: uplynutím funkčního období předsedy Spolku; písemným odstoupením předsedy Spolku z funkce doručeným Spolku, a to okamžikem doručení písemného odstoupení Spolku; odvoláním z funkce předsedy Spolku předsednictvem Spolku, a to k okamžiku přijetí rozhodnutí předsednictva Spolku o odvolání předsedy Spolku z funkce; úmrtím předsedy Spolku; okamžikem pozbytí způsobilosti předsedy Spolku být statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu obchodní společnosti podle platných právních předpisů.

7 ČLÁNEK VIII. Správce letiště Spolku 8.1 Správce letiště je volen valnou hromadou a je uveden v registrační listině. 8.2 Funkční období správce letiště Spolku jsou nejvýše 4 (slovy: čtyři) roky. 8.3 Správce letiště (klubovny a majetku) je povinen dohlížet na hospodárné využívání energie, topení, udržování pořádku, technického stavu strojů, nářadí a dalšího vybavení letiště resp. klubovny. 8.4 Správce letiště je oprávněn: vyloučit z účasti na klubovní schůzce členy Spolku, kteří nedodržují provozní řád, pravidla slušného a šetrného zacházení s vybavením letiště, energiemi nebo nedbají pořádku; požadovat náhradu za poškozené nebo zničení vybavení letiště; vyhlašovat a organizovat brigády; navrhnout předsednictvu vyloučení člena Spolku. ČLÁNEK IX. Pokladník Spolku 9.1 Pokladník Spolku je volen valnou hromadou a je uveden v registrační listině. 9.2 Funkční období pokladníka Spolku jsou nejvýše 4 (slovy: čtyři) roky. 9.3 Pokladník odpovídá za přesné vedení veškerých finančních operací spojených s provozem Spolku. 9.4 Pokladník odpovídá za evidenci členských příspěvků. 9.5 Pokladník je oprávněn navrhnout předsednictvu vyloučení člena Spolku, který neplní své povinnosti týkající se hrazení členských či jiných příspěvků stanovených těmito Stanovami. ČLÁNEK X. Kontrolní komise Spolku 10.1 Kontrolní komise Spolku je zřizována a její členové voleni valnou hromadou na podnět řádného nebo čestného člena Spolku Kontrolní komise má 3 (slovy: tři) členy Členství v kontrolní komisi Spolku není slučitelné s členstvím v předsednictvu Spolku ani s funkcí likvidátora Spolku Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti Spolku řádně vedeny a vykonává-li Spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně předsednictvo V rozsahu působnosti může kontrolní komise Spolku nebo její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů Spolku vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

8 ČLÁNEK XI. Hospodaření Spolku a členské příspěvky Spolku 11.1 Spolek hospodaří v souladu s platnými právními předpisy a rozpočtem Spolku schváleným valnou hromadou Spolku. Předsednictvo předkládá návrh hospodaření valné hromadě, která jej schvaluje hlasováním. Za hospodaření se schváleným rozpočtem Spolku je zodpovědné předsednictvo Spolku Předsednictvo schvaluje směrnice, kterými je upraveno hospodaření spolku. Směrnice nesmí být v rozporu s platnými právními předpisy Zprávu o hospodaření Spolku za předcházející rok sestavuje pokladník. Zpráva je schvalována předsednictvem a následně předložena členům Spolku Kontrolu hospodaření Spolku provádí kontrolní komise Spolku Každý člen Spolku může na svoji žádost nahlížet do účetnictví Spolku a do veškerých podkladů týkajících se hospodaření Spolku Spolek dbá na to, aby veškerý majetek, který vlastní, byl užíván s péčí řádného hospodáře a byl plně a účelně využíván pro dosahování účelu Spolku Členové Spolku neručí ani jinak neodpovídají za závazky Spolku Příspěvky členové hradí ročně. Valná hromada je oprávněna na návrh předsednictva schválit jednorázové mimořádné příspěvky. Děti členů Spolku nejsou povinny hradit členské příspěvky ani vstupní poplatky Přístup k finančním prostředkům (bankovnímu účtu) Spolku má předseda a pokladník Spolku, ve výjimečných případech pověřený člen předsednictva. Povolení přístupu musí být zaregistrováno v evidenční listině. O stavu finančních prostředků Spolku vede pokladník předepsanou evidenci, která musí být na požádání k dispozici kterémukoli členovi Spolku ke kontrole Razítko klubu s podpisy pověřených osob musí být otištěno na všech smlouvách uzavřených Spolkem, na členských průkazech a všech dokumentech vydaných Spolkem. Razítko má k dispozici předseda Spolku a pověření členové předsednictva uvedení v registrační listině Příjmy Spolku tvoří zejména: (g) členské příspěvky Spolku; příspěvky získané ze sportovních a společenských akcí; příjmy z hospodářské činnosti Spolku; dary; dotace a příspěvky státních či jiných orgánů; výnosy z majetku ve vlastnictví Spolku; ostatní výnosy Výše členských příspěvků pro každého člena Spolku je stanovena na příslušný kalendářní rok v sazebníku. Roční výši členského příspěvku schvaluje valná hromada na návrh předsednictva. Výše příspěvku je ovlivněna formou členství, termínem zaplacení a věkem člena.

9 ČLÁNEK XII. Jednání a podepisování za Spolek 12.1 Statutárním orgánem Spolku je předsednictvo Spolku Jménem Spolku jednají navenek vždy předseda a 2 (slovy: dva) místopředsedové předsednictva Spolku Podepisování za Spolek se děje tak, že k napsanému či vytištěnému názvu Spolku připojí svůj vlastnoruční podpis předseda Spolku a dva místopředsedové Spolku Razítko klubu s podpisy pověřených osob musí být otištěno na všech smlouvách uzavřených Spolkem, na členských průkazech a všech dokumentech vydaných Spolkem. Razítko má k dispozici předseda Spolku a pověření členové předsednictva uvedení v registrační listině Spolek zaniká zrušením. ČLÁNEK XIII. Zánik Spolku 13.2 O zrušení Spolku rozhoduje Valná hromada. Není-li valná hromada usnášení schopná, svolá předseda Spolku nejpozději do 1 (slovy: jednoho) roku novou valnou hromadu. Není-li ani tato valná hromada usnášení schopná, je o zániku Spolku oprávněno rozhodnout předsednictvo. ČLÁNEK XIV. Přechodná a závěrečná ustanovení 14.1 Toto je úplné znění Stanov Spolku Tyto Stanovy Spolku mohou být měněny pouze na základě rozhodnutí valné hromady Spolku přijatého v souladu s těmito stanovami Spolku. V Brně dne Radovan Rája předseda Spolku Jan Matras místopředseda Spolku Milan Hanzl místopředseda Spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku

SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh. Čl. I Název a sídlo. Čl. II Účel spolku. Čl. III Hlavní činnost spolku SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. Stanovy spolku Návrh Čl. I Název a sídlo 1. SK SLAVIA PRAHA POZEMNÍ HOKEJ, z.s. (dále jen spolek ) má své sídlo na adrese Praha 10 - Vršovice, Vladivostocká ulice 1460/10,

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s.

STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. STANOVY Unie tělovýchovných organizací Policie České republiky, sportovní svaz policistů a hasičů, z.s. (dále jen Unie ) Čl. 1 Název, sídlo, postavení Unie (1) Unie je založena na principu dobrovolnosti

Více

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku

Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Sdružení Petrov, z.s. Stanovy spolku Čl. I Úvodní ustanovení 1. Petrov, občanské sdružení pro práci s dětmi a mládeží brněnské diecéze, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s.

Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. Stanovy TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s. I. Tělovýchovná jednota 1.1. Spolek s názvem TJ Plzeň-Bílá Hora, z.s., (dále jen TJ) je dobrovolným zájmovým svazkem členů provozujících nebo majících zájem o tělovýchovu,

Více

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku

STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku STANOVY Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku Úplné znění Název spolku: Svatý Florián Dobrovolní hasiči roku, z. s. Užívané zkratky: SF DHR, z. s. Sídlo: Brno, Zubatého 1, 614 00 Obsah stanov: I. Základní

Více

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku

Spolek SEDM KRÁS. čl. I Název a sídlo. čl. II Charakter spolku Spolek SEDM KRÁS STANOVY SPOLKU zřízeného na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějším předpisů čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek SEDM KRÁS (dále jen spolek ) 2.

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s.

Stanovy spolku. Yachtclub Pardubice, z.s. Stanovy spolku Yachtclub Pardubice, z.s. Úplné znění ke dni 26.3. 2015 čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: Yachtclub Pardubice, z.s. (dále též spolek ). 2. Sídlo spolku: Třída Míru 65, 530 02 Pardubice

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek )

Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) Stanovy Golf Club Hradec Králové z. s. I Základní ustanovení 1.1. Název spolku: Golf Club Hradec Králové z. s. (dále jen spolek ) 1.2. Sídlo spolku: Hradec Králové, Rybova 1908/31, PSČ 500 09 1.3. Spolku

Více

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009

Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Stanovy sdružení JM Net, o. s. ve zněním platném od 26.6.2009 Čl. 1 Základní ustanovení 1) Sdružení má název: JM Net, o. s. (dále jen sdružení ). 2) Sdružení je právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990

Více

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY

STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY STANOVY SMÍŠENÉ OBCHODNÍ KOMORY (schválené Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky ze dne 14. prosince 2004, ve znění schváleném dne [den schválení zněny stanov ministerstvem] 2005) Článek 1 NÁZEV,

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS)

Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Stanovy Asociace zámkových a klíčových služeb České Republiky. (AZKS) Čl. I - Úvod 1. Název sdružení je "Asociace zámkových a klíčových služeb České republiky." 2. Zkratka spolku je AZKS" Čl. II - Základní

Více

Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT"

Stanovy horolezeckého oddílu ROT SPORT Stanovy horolezeckého oddílu "ROT SPORT" Horolezecký oddíl "ROT SPORT" je dobrovolným občanským sdružením zájemců o horolezecký sport, navazující na sportovní a duchovní hodnoty českých a saských horolezců

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady

220/1991 Sb. ZÁKON. České národní rady 220/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 8. května 1991 o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře Změna: 160/1992 Sb. Změna: 285/2002 Sb. Změna: 111/2007 Sb. Změna:

Více

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR)

Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Organizační řád Western Riding Clubu České republiky, z.s. (WRC ČR) Oddíl I. Základní členění WRC ČR. Článek. 1. Postavení WRC. 1. Western Riding Club České republiky, z.s. (dále jen WRC) je nezávislým

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í I. Název MAS Šluknovsko II. Sídlo sdružení Mariánská 475, Varnsdorf, PSČ 407 47 III. Důvody vzniku sdružení Občanské sdružení MAS Šluknovsko ( MAS - Místní

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě

Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání. občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Pozvánka na valnou hromadu plenární zasedání občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě Jménem občanského sdružení s názvem Sdružení rodičů při III. ZŠ Zábřeh na Moravě,

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek

Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Zakládací listina Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 nar. 3. 4. 1983 r. č. 835403/4183 (dále jen Zřizovatel ) jako zřizovatel nadačního fondu

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové

STANOVY. Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové Článek I Název a sídlo 1. Název Dělnická tělovýchovná jednota Hradec Králové (dále jen DTJ) 2. Sídlo DTJ je Hradec Králové, Labské

Více

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA

ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA ZAKLADATELSKÁ SMLOUVA Spolku měst, obcí a mikroregionů Odpady OK, z.s. založeného dle ustanovení 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zakladatelé: 1) Olomoucký kraj, se sídlem Jeremenkova

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Asociace nestátních neziskových organizací České republiky(dále jen ANNO ČR nebo Asociace ) je spolkem ve

Více

Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s.

Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. Stanovy občanského sdružení Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. Část první Základní ustanovení Článek I. Název a sídlo 1. Centrum individuálních sportů kraje Olomouckého, o.s. (dále jen

Více

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015

Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 Stanovy Ski klubu Ústí nad Orlicí, z.s. Úplné znění ke dni 13. května 2015 1 Základní ustanovení (1) Sdružení Ski klub Ústí nad Orlicí o.s., které vzniklo na základě zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování

Více

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení

PLAVECKÉHO KLUBU P SEK. Článek 10 Základní ustanovení PLAVECKÉHO KLUBU P SEK -------------------------~---------------- Registr~cc provedena ~J10} 1f"90' dne. Článek 10 Základní ustanovení -~--------------------~-------- Plavecký klub je sportovní organizací,

Více

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice

Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Stanovy mysliveckého spolku Mičovice Název spolku DIČ Sídlo spolku Kraj Země Statutární orgán spolku Nejvyšší orgán spolku Myslivecký spolek M i č o v i c e CZ 47260521 383 01 Mičovice Jihočeský Česká

Více

STANOVY SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ

STANOVY SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ STANOVY SVAZ ČESKÝCH POTÁPĚČŮ Obsah PREAMBULE... 2 ČÁST PRVNÍ... 2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 2 Článek I.... 2 Obecná ustanovení... 2 Článek II.... 2 Začlenění SČP... 2 Článek III.... 2 Poslání a cíle SČP...

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek

Stanovy společenství vlastníků jednotek Stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou, která vznikla na základě

Více

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ

STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI II. VZNIK ČLENSTVÍ STANOVY SDRUŽENÍ I. NÁZEV SDRUŽENÍ, PRÁVNÍ POSTAVENÍ, PŘEDMĚT ČINNOSTI 1. Název sdružení: Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Mor. Budějovice 2. Sídlo sdružení: Gymnázium, Moravské Budějovice,

Více

Stanovy Českého střeleckého svazu

Stanovy Českého střeleckého svazu Stanovy Českého střeleckého svazu Preambule Český střelecký svaz je samostatný a dobrovolný spolek občanů, kteří mají společný zájem provozovat, podporovat, organizovat a řídit sportovně střeleckou činnost

Více

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s.

Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Stanovy občanského sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. Část I. OBECNÁ USTANOVENÍ čl.1 Obsah a cíl 1) Občanské sdružení BALETKA při ZUŠ Habrmanova, o.s. (dále jen sdružení ) bylo založeno podle zákona

Více

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení

O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD. 1. Úvodní ustanovení O D B O R O V É S D R U Ž E N Í Ž E L E Z N I Č Á Ř Ů Republiková rada seniorů JEDNACÍ ŘÁD 1. Úvodní ustanovení Jednací řád Republikové rady seniorů ODBOROVÉHO SDRUŽENÍ ŽELEZNIČÁŘŮ (dále jen OSŽ) upravuje

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest

Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest Zkušební řád Profesní zkoušky Profesního sdružení Sanitace nápojových cest 1 Účel zkoušky Účelem kvalifikační zkoušky je ověřit, zda má žadatel potřebné odborné znalosti a způsobilost vykonávat samostatně

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Stanovy POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Stanovy 1 Plný název občanského sdružení je POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Zkrácený název občanského sdružení je POHODA.

Více

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE

STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE STATUT AKREDITAČNÍ KOMISE schválený Vládou ČR usnesením č. 744 ze dne 28. července 2004 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Akreditační komise (dále jen komise ) pečuje o kvalitu vysokoškolského vzdělávání

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule

STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule STANOVY SK Újezd Praha 4, z.s. (úplné znění) Preambule 1. SK Újezd Praha 4, z.s. (dále jen Klub; či SK ) je dobrovolný, samosprávný svazek členů založený za účelem podpory sportovních aktivit svých členů

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA

OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA Stanovy OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA 1/5 1 Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení: OIKUMENE AKADEMICKÁ YMCA (dále jen AY) 2. Sídlo sdružení: Na Poříčí 12, 115 30 Praha 1. 3. AY je občanské sdružení podle

Více

SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012

SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012 SMĚRNICE ČACH 1 č. 4/2012 Směrnice udává podmínky registrace členů ČACH, o členských příspěvcích, které jsou povinni platit členové ČACH a o soutěžních poplatcích týkajících se soutěží pořádaných ČACH.

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK Název společenství vlastníků jednotek: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1170-1174, Praha 6 Sídlo společenství vlastníků jednotek: Praha 6 - Řepy, Vondroušova

Více

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům.

VALNÁ HROMADA 2015. 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. VALNÁ HROMADA 2015 1. Informace představenstva společnosti o přípravě řádné valné hromady společnosti a výzva akcionářům. 2. Informace a dokumenty související s odvoláním a volbou členů představenstva

Více

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství

Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves. I. Název. II. Sídlo a IČO. III. Účel společenství Stanovy Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves I. Název Název společenství vlastníků je Společenství vlastníků pro dům č.p. 1331, Praha 10-Uhřiněves II. Sídlo a IČO Sídlem společenství

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú.

ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. ZAKLÁDACÍ LISTINA ÚSTAVU DYS-CENTRUM PRAHA Z. Ú. Preambule Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování společensky užitečné činnosti a poskytování služeb s takovou činností bezprostředně souvisejících

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Do vlastních rukou akcionářů DEK a.s. POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti DEK a.s., se sídlem Tiskařská 10/257, PSČ 108 00, IČ: 276 36 801, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Stanovy Strany zelených

Stanovy Strany zelených 1. Název politické strany je Strana zelených. 2. Zkratka je SZ. 3. Sídlem Strany zelených je Praha. Stanovy Strany zelených ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení ČLÁNEK 2 Programové cíle 1. Strana zelených při řešení

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE

ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE ROSSMANN PRAVIDLA VÁNOČNÍ SOUTĚŽE 1. POŘADATEL: ROSSMANN, spol. s r.o., Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, IČO: 61246093, spisová značka C 28492 vedená u Městského soudu v Praze 2. ORGANIZÁTOR:

Více

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539

Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Stanovy společenství vlastníků jednotek Kodymova 2537-2539 Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek vzniklo ze zákona dnem 1. července 2000. 2. Název společenství: Kodymova 2537-2539,

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5

Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 Strana t etí Stanovy Spole enství vlastník pro budovu Nám stí 14. íjna 2173, Praha 5 l. I Základní ustanovení 1) Spole enství vlastník (dále jen spole enství ) je právnickou osobou, která vznikla na základ

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8

Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 Stanovy společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků Nová kolonie 2604/8 (dále jen "společenství") je právnickou osobou,

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC

MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC MĚSTO ŽATEC JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATEC Stránka 1 z 9 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zastupitelstvo města Žatce (dále jen zastupitelstvo města ) tímto ve smyslu 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI

Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Městský obvod - Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Kostnická 865, 530 06 Pardubice Jednací řád Zastupitelstva MO Pardubice VI Zastupitelstvo MO Pardubice VI (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění

STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění STANOVY akciové společnosti Zemědělská společnost Zalužany a.s. se sídlem Zalužany čp. 97, PSČ 262 84 v úplném znění I. Firma Firma společnosti zní: Zemědělská společnost Zalužany a.s. ------------------------------------

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574

S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 S T A N O V Y Společenství vlastníků Modřice 574 pro dům zapsaný v katastru nemovitostí Brno-venkov Okres: 3703 Brno - venkov Obec: 583391 Modřice katastrální území: 697931 Modřice číslo popisné: 574 Ulice:

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha

1. Názvem společenství zní: Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha STANOVY společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 864,865,868 na pozemcích parc. č. 1211, 1212/3, 1213 k.ú. Vršovice s názvem Společenství vlastníků Archangelská 864, 865, 868 Praha Čl. I. Základní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK U PRŮHONU 1368/15, PRAHA 7 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Č L Á N E K 1 Základní ustanovení 1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTA A MěÚ MIKULÁŠOVICE Zásady činnosti Čl. 1 Organizační řád upravuje: - zásady činnosti a řízení městského úřadu - jejich vzájemné vazby a vztahy Čl. 2 Postavení a působnost městského

Více

Vnitřní řád LLM. 1. Valná hromada (dále jen VH)

Vnitřní řád LLM. 1. Valná hromada (dále jen VH) Vnitřní řád LLM Obsahem Vnitřního řádu LLM jsou závazné podmínky pro činnost LLM, které rozšiřují a upřesňují Stanovy LLM. Vnitřní řád platí pro všechny členy LLM. Pravidla obsažená ve Vnitřním řádu nesmí

Více

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona.

1 Úvodní ustanovení. 2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo v mezích zákona. 1 Jednací řád zastupitelstva Obce Havlovice Zastupitelstvo Obce HAVLOVICE (dále jen zastupitelstvo) se usneslo podle 96 zákona Parlamentu ČR č. 128/2000 Sb.,o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

------------------------------------ u s n e s e n í ---------------------------------------

------------------------------------ u s n e s e n í --------------------------------------- OPIS S t e j n o p i s NOTÁŘSKÝ ZÁPIS NZ 1193/2014 N 1264/2014 sepsaný dne osmnáctého června roku dvoutisícího čtrnáctého (18.06.2014) mnou, JUDr. Lubomírem Mikou, notářem se sídlem v Brně, v mé notářské

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Čl. 1 Povaha a cíl Fyzikální olympiády Organizační řád Fyzikální olympiády Č.j.: 22 125/2005-51 dne 8. 11. 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

STANOVY SPOLEČNOSTI. FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STANOVY SPOLEČNOSTI FILMSERVICE a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti, internetové stránky 1. Obchodní firma společnosti zní: FILMSERVICE a.s. 2. Sídlo společnosti: Praha.

Více

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty

1. Deklarovat základní postavení a kontaktní údaje JčSKe v ekonomickém styku, zejména pro sdružené subjekty Jihočeský svaz karate Ekonomická směrnice č.1/2013 I. Účel směrnice II. Identifikační údaje subjektu Jihočeský svaz karate III. Rámcové zásady účetní spolupráce mezi JčSKe a JčKS ČSTV IV. Zásady bezhotovostního

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení Článek 1 Název. Článek 2 Symbolika ÚAMK. Článek 3 Sídlo ÚAMK STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název Ústřední automotoklub České republiky z. s., dále jen ÚAMK. Symboly ÚAMK jsou znak a vlajka. Článek 2 Symbolika

Více

Legislativa KVL ČR. Zákon 381/91 Sb o Komoře veterinárních lékařů Vnitřní předpisy KVL ČR

Legislativa KVL ČR. Zákon 381/91 Sb o Komoře veterinárních lékařů Vnitřní předpisy KVL ČR Legislativa KVL ČR Zákon 381/91 Sb o Komoře veterinárních lékařů Vnitřní předpisy KVL ČR Novelizace schválená XXIII. Sněmem KVL ČR, 22.11.2014 Novelizace schválená XXIV. Sněmem KVL ČR, 07.11.2015 1. Zákon

Více

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS

VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ RADY A ÚSTŘEDÍ Verze: Dne: Schválil: Vypracoval: Článek I. Úvodní ustanovení

Více

Předmětem podnikání společnosti je:

Předmětem podnikání společnosti je: STANOVY Zemědělské společnosti Nalžovice a.s. I. Obchodní firma Obchodní firma společnosti zní: Zemědělská společnost Nalžovice, a.s. II. Sídlo společnosti Sídlem společnosti jsou: Nalžovice č.p. 23, okres

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Usnesení o nařízení dražební jednání elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražební jednání elektronická dražba Exekutorský úřad České Budějovice soudní exekutor JUDr. Milan Bronec Šumavská ul. 17, 370 01 České Budějovice, tel: 387436038, e-mail: urad@exekutor-cb.cz www.exekutor-cb.cz, datová schránka: 64ug78z č.j.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více