Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov"

Transkript

1 Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova a byty, které mají přechodně charakter služebního bytu dle zvláštních předpisů 1) na dobu, kdy budou mít tuto povahu, b) na obytné místnosti města, jejichž obsazení je svěřeno do působnosti starosty a odpovědného místostarosty, c) byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení, o jejichž obsazení se rozhoduje dle zvláštního zákona 1), a byty sociálně zdravotního charakteru, o jejichž obsazení rozhoduje příslušná komise Rady města 2), d) na byty, pro které rada města stanoví jiný režim. Čl. 2 Vymezení některých pojmů 1. Náhradní byt je vymezen v 712 Občanského zákoníku (dále jen OZ). 2. Žádost o pronájem bytu či zajištění bytové náhrady (dále jen žádost) je písemné podání, mající těmito pravidly stanovené formální znaky, t.j. příslušné údaje a prohlášení o pravdivosti těchto údajů. 3. Nájemce je fyzická nebo právnická osoba, která byt užívá pro účely bydlení na základě platné nájemní smlouvy uzavřené s vlastníkem nemovitosti. 4. Člen společné domácnosti je osoba podle 115 OZ. Čl. 3 Žádost o byt 1. Odbor hospodářský Městského úřadu v Pelhřimově (dále jen OH) eviduje seznam žádostí pod číslem jednacím. Tato evidence není pořadníkem uchazečů o byt. 2. OH přijímá pouze žádosti na formuláři předepsaném těmito pravidly (příloha č. 2). 3. OH žádost vyřadí z aktuální evidence, jestliže: a) nesplňuje podmínky podle odstavce 2 b) je bytová potřeba žadatele vyřešena jinak c) se zjistí, že žadatel při podání, potvrzení nebo změně své žádosti uvedl nesprávné údaje, které jej neoprávněně zvýhodňují vůči ostatním žadatelům d) žadatel odmítne do 15 dnů uzavřít nájemní smlouvu k bytu e) žadatel má vůči městu nezaplacený dluh f) žadatel měl vůči městu dluh, který byl odepsán pro nedobytnost (nevymahatelnost) 4. OH může vyřadit žádosti z evidence dle odstavce 3, písm. c) pouze se souhlasem Bytové komise Rady města Pelhřimova (dále jen Komise). OH vyřadí žádosti z evidence dle odst. 3, písm. e), f) za podmínek dle Čl.8 těchto pravidel se souhlasem Komise. 5. OH žadatele vyrozumí o vyřazení jeho žádosti z evidence s uvedením důvodů, které k vyřazení vedly.

2 Čl. 4 Nájem bytů v zájmu města Smlouva o nájmu bytu v zájmu města se uzavírá vždy přednostně, bez ohledu na další ustanovení těchto pravidel, a to na základě usnesení Zastupitelstva města, které si tuto otázku vyhradilo k rozhodování svým usnesením. Čl. 5 Bytové náhrady. 1. OH přijímá žádosti o zajištění bytové náhrady (dále jen žádost o náhradu) od: a) pronajímatele, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu nebo toho, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt za předpokladu, že nemá možnost zajištění bytové náhrady ve vlastnictví svém nebo jiné fyzické či právnické osoby b) pronajímatele, jestliže mu stavební úřad povolil odstranění stavby a on nemá možnost zajištění bytové náhrady ve vlastnictví svém nebo jiné fyzické či právnické osoby c) kteréhokoliv z rozvedených manželů, došlo-li k rozhodnutí soudu nebo k dohodě rozvedených manželů o zrušení společného nájmu a manžel nemá možnost zajištění bytové náhrady. 2. Žádost o náhradu musí být doložena příslušným čestným prohlášením, které stvrzuje okolnosti uvedené v odst. 1 a kopií rozsudku, jímž soud přivolil k výpovědi nájmu bytu, rozhodl o povinnosti vyklidit byt nebo rozhodl o zrušení společného nájmu bytu rozvedených manželů, nebo kopií dohody rozvedených manželů. 3. Bytové náhrady jsou poskytovány za úhradu finančního příspěvku do Fondu rozvoje bydlení (dále jen příspěvek) s tím, že: a) Příspěvek platí osoba povinná dle soudního rozhodnutí zajistit bytovou náhradu. b) Je-li takovou osobou město Pelhřimov, příspěvek se nehradí. c) Příspěvek se hradí jednorázově před podpisem nájemní smlouvy u poskytované bytové náhrady. d) Výše příspěvku je uvedena v příloze č. 5 těchto pravidel. 4. Bytové náhrady jsou poskytovány v následujícím pořadí naléhavosti: 1) 711 odst. 1, písm. a) OZ (vlastní potřeba, ) 2) 711 odst. 1, písm. e) OZ (veřejný zájem byt nelze užívat) 3) 711 odst. 1, písm. b) OZ (služební byt) 4) 711 odst. 1, písm. f) OZ (souvislost s nebytovými prostory) 5) 705 OZ (zrušení společného nájmu rozvedených manželů rozhodnutím soudu) 6) 711 odst. 1, písm. c), d) OZ (porušování dobrých mravů, povinností) Při stejném stupni naléhavosti a požadavcích na kvalitu bytové náhrady rozhoduje o pořadí datum podání žádosti o náhradu. 5. O poskytnutí bytových náhrad rozhoduje - na návrh Komise Rada města v případě, je-li osobou povinnou zajistit bytovou náhradu město Pelhřimov - v ostatních případech na Zastupitelstvo města, které si tuto otázku vyhradilo k rozhodování svým usnesením. Čl. 6 Výměna bytů 1. Souhlas s výměnou bytů uděluje rada města na základě návrhu Komise, a to v těchto případech: a) nájemce bytu ve vlastnictví města, uvolní v rámci výměny dosud pronajímaný byt, jenž je větší či kvalitativně srovnatelný s bytem, k němuž má vzniknout nový nájemní vztah

3 b) výměna se žádá v důsledku zdravotního stavu nájemce (např. pohybové potíže výměna domu s výtahem za dům bez výtahu). Takto uvolněný byt však musí být stejné kategorie a velikosti. c) výměna se žádá mezi nájemci městských bytů, nebo pokud jeden z dotčených bytů je ve vlastnictví jiné osoby, než města Pelhřimova. OH v tomto případě přijímá žádosti pouze s přiloženým písemným souhlasem vlastníka takového bytu. 2. Žádost o výměnu bytu se podává na OH (tiskopis příloha č. 4). OH vede seznam žadatelů o výměnu bytů. Čl. 7 Nájem volných bytů 1. Volným bytem se pro tyto účely rozumí byt, který není určen k pronájmu v zájmu města Pelhřimova, nebyl poskytnut jako bytová náhrada ani nebyl dán souhlas s výměnou. Volný byt je na případný pokyn odpovědného místostarosty předložen do rady města, která rozhodne o zařazení bytu do cenové varianty (podle stavu bytu a podle do něj vložených investic). 2. Je-li volný byt zařazen do cenové varianty a), nebo se jedná o byt rozjezdový popř. půdní vestavbu, zveřejní OH na pokyn odpovědného místostarosty (předsedy bytové komise) tuto skutečnost způsobem obvyklým po dobu 14 dní se stručnou charakteristikou bytu, výší nájemného v základní sazbě a výší úplaty za služby spojené s nájmem a uvedením termínu pro příjem žádostí o tento byt. Informace o uvolněném bytu se zveřejní nejdéle 10 dnů od okamžiku, kdy se OH tuto skutečnost dozvěděl. V daném termínu 14 dnů přijímá OH písemné žádosti na určeném tiskopisu (příloha č. 2). V případě, že se vyskytne volný byt a žadatel má již u OH evidovanou žádost dle Čl. 3 těchto pravidel, přijímá od něj OH Dodatek k žádosti o byt (příloha č. 3). 3. OH roztřídí jednotlivé žádosti podle požadavků na konkrétní byt a připraví pro Komisi základní obodování dodaných údajů dle kritérií (příloha č. 1). 4. Komise žádosti posoudí dle určených kritérií a vybere žadatele, popřípadě náhradníka či stanoví pořadí. 5. Žádost vybraného uchazeče díl A zveřejní OH na dobu nejméně 7 dnů způsobem obvyklým. 6. OH přijímá pouze připomínky adresné s identifikací toho, kdo je vznáší. V případě vznesení oprávněných připomínek OH připomínky prozkoumá, předloží Radě města a bude o skutečnosti informovat Komisi na její nejbližší schůzi. 7. Zařadí-li rada města volný byt do cenové varianty b) tj. smluvní nájemné formou výběrového řízení s nejnižším podáním ve výši dvounásobku regulovaného nájemného postup podle přílohy č Komise nebude dále posuzovat žádost, pokud žadatel má ve vlastnictví byt či bytový dům; spoluvlastnictví a případy hodné zvláštního zřetele bude Komise individuálně posuzovat (například pokud nelze spravedlivě požadovat užívání bytu neobyvatelného). Čl. 8 Pokyn pro splnění zákonné povinnosti města k vymáhání pohledávek 1. Jestliže žadatelem o byt je osoba, která a) má vůči městu nezaplacený dluh, b) měla vůči městu dluh a tento dluh byl odepsán pro nedobytnost (nevymahatelnost), Komise vyřadí její žádost z evidence dle Čl Žádost žadatele dle odst. 1 se znovu zařadí do aktivní evidence dle Čl.3 v případě, že - žadatel dle odst. 1. písm. a) zaplatí zcela svůj dluh vůči městu, - žadatel dle odst. 1. písm. b) uhradí finanční příspěvek do Fondu rozvoje bydlení ve výši svého dluhu vůči městu, který byl odepsán. 3. Žádost se dle odst. 2 znovu zařadí do aktivní evidence první pracovní den bezprostředně následující poté, co žadatel prokáže splnění podmínky dle odst. 2.

4 4. Obdobně podle odst se postupuje v případě bytových náhrad (Čl. 5), výměny bytů (Čl. 6) a v případě, že dlužníkem podle odst. 1 písm. a) a b) je člen domácnosti žadatele. 5. První upomínku na neplacení nájemného (a souvisejících služeb) vyhotoví vedoucí oddělení a podepisuje vedoucí oddělení, druhou upomínku vyhotoví vedoucí oddělení a podepisuje vedoucí odboru OH, upomínku před žalobou vyhotoví a zašle na základě podkladů vedoucího oddělení OH kancelář starosty. 6. Rada města může pro jednotlivé případy svým usnesením zmírnit tvrdost a odstranit nedostatky tohoto článku pravidel, případně povolit úlevu z tohoto článku pravidel. Čl. 9 Pokyn pro uzavírání nájemních smluv 1. Smlouva o nájmu volného bytu (Čl. 7) mezi městem Pelhřimov a žadatelem o byt (dále jen smlouva) se uzavírá na dobu určitou v délce trvání tří měsíců s možností prodloužení o další tři měsíce a dále s možností prodloužení o jeden rok. 2. Platnost smlouvy prodlužuje OH dle odstavce 1 (vždy maximálně o 1 rok) za podmínek stanovených v odstavci 3. U rozjezdových bytů (v domě čp. 1877) lze platnost smlouvy prodloužit maximálně 4x. 3. Podmínky pro prodloužení platnosti smlouvy jsou zejména: - žadatel řádně užívá byt a řádně plní povinnosti plynoucí z nájemní smlouvy - žadatel není vlastníkem či spoluvlastníkem nemovitosti s možností řešení bytové potřeby - žadatel má splněny veškeré splatné finanční závazky vůči městu Pelhřimovu - žadatel uvedl v žádosti o byt pravdivé údaje 4. Smlouvu o nájmu obsazeného bytu (řádné užívání bez platné nájemní smlouvy) mezi městem Pelhřimov a uživatelem bytu (dále jen smlouva) je OH pověřen uzavřít dle odstavce 1 tohoto článku v případě, že uživatel (žadatel) splnil všechny podmínky dle odstavce 3 tohoto článku, a to přímo bez zveřejnění bytu na úřední desce vyvěšením a bez projednání bytovou komisí. Takový postup však lze pro jednoho uživatele v jednom bytě použít jen jednou v ostatních případech o nájemní smlouvě rozhoduje rada města. Čl. 10 Rozhodování o výpovědi z nájmu bytu Na základě platné právní úpravy svěřuje Rada města starostovi pravomoc rozhodovat o výpovědi z nájmu bytu, který je ve vlastnictví města a OH pravomoc ukončovat nájem dohodou, pokud o ukončení nájmu požádá nájemce. Čl. 11 Závěrečná ustanovení Tato pravidla nabývají účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce MěÚ Pelhřimov a vztahují se i na žádosti podané před účinností těchto pravidel, pokud o nich již nebylo rozhodnuto. Pravidla vycházejí ze zastupitelstvem schválené bytové koncepce a byla v aktuálním znění schválena na 4. řádné schůzi Rady města Pelhřimova dne 11. ledna Těmito pravidly se ruší předcházející pravidla. Leopold Bambula v.r. starosta města Ing. Tomáš Dufek v.r. místostarosta Zveřejněno vyvěšením na úřední desce dne 17. ledna ) 2) část druhá zákona č.102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č.509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník Sociální komise

5 Příloha č. 1 I. Kritéria pro posuzování naléhavosti žádostí o nájem bytu. Základní bodové ohodnocení : body 1. Trvalý pobyt žadatele v Pelhřimově Pracoviště žadatele v Pelhřimově Počet dětí do 18 let v rodině žadatele 1 dítě děti děti 50 4 děti 60 každé další dítě Počet dětí do 18 let v bytě na každé dítě Počet osob bydlících v bytě déle jak rok( bez dětí ) na osobu Vztah žadatele k bytu - u rodičů nebo prarodičů 20 - nájem městského bytu, ubytovny nájem u jiného vlastníka 20 - služební, podnikový byt, ubytovna Obytná plocha na osobu m m a více Kategorie bytu - I..0 II III IV Doba aktivní evidence žádosti - za každý kalendářní měsíc 1 bod, maximálně však 12 bodů (bez ohledu na počet roků) II. Doplňkové hodnocení: Komise má právo přidělit na základě komplexního posouzení dalších skutečností až 100 bodů. III. Pro dům čp (rozjezdové byty) má Komise právo přidělit na základě posouzení záměru řešení bytové situace po 5ti letech dalších až 100 bodů. Analogicky se postupuje při stanovení náhradníka či pořadí žadatelů.

6 Příloha č. 2 Žádost a čestné prohlášení žadatele o pronájem bytu ve vlastnictví města Pelhřimova A 1. Žadatel: Jméno, příjmení, titul Datum a místo narození :.. Trvalé bydliště :. Adresa zaměstnavatele : 2. Manžel/ka/ žadatele : Jméno, příjmení, titul Datum a místo narození :.. Trvalé bydliště :. Adresa zaměstnavatele : 3. Děti žadatele: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště 4. Další osoby společně žijící v bytě: jméno, příjmení, datum narození, vztah k žadateli Počet osob trvale přihlášených v bytě: 6. Současné bytové podmínky žadatele: a) byt rodičů, prarodičů byt obce ubytovna cizí vlastník služební byt b) kategorie bytu. c) velikost bytu. d) velikost místností : kuchyň. m 2 pokoj. m 2 pokoj. m 2 pokoj. m 2 pokoj. m 2 potvrzení vlastníka bytu 7. Závažné zdravotní indispozic v rodině doložené lékařem: ANO - NE 8. Stavebně závadný byt : ANO NE 9. Plíseň v bytě : ANO NE 10. Žádost o pronájem městského bytu podána dne :. 11. Nemovitosti, byty ( i opravované a rozestavěné) v majetku žadatele a rodinných příslušníků.

7 Žádost a čestné prohlášení žadatele o pronájem bytu ve vlastnictví města Pelhřimova 12. Údaje o bytových poměrech rodičů: adresa, kategorie bytu, velikost bytu, obytná plocha. 13. Majetkové poměry žadatele a rodinných příslušníků: celkový čistý příjem:. další majetek: ( mot. vozidla, cenné papíry, vklady na účtech, jiný majetek v hodnotě nad ,- Kč ):. B 14. Další skutečnosti pro odůvodnění žádosti:. C Prohlášení a souhlas Prohlašuji, že jsem byl seznámen se systémem přidělování bytů ve vlastnictví města Pelhřimov. Prohlašuji na svou čest, že shora uvedené údaje sloužící jako podklad pro souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví města Pelhřimova jsou úplné a pravdivé. Souhlasím s kontrolou užívání bytu a kontrolou pravdivosti údajů uvedených v žádosti. Jsem si vědom všech následků, které by mne postihly v případě nepravdivých údajů v čestném prohlášení včetně toho, že případná nájemní smlouva na byt by byla neplatná, jakožto smlouva uzavřená ze strany města Pelhřimov v omylu. Souhlasím ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním v žádosti uvedených údajů, a to se shromažďováním a poskytnutím těchto údajů bytové komisi a radě města, případně zastupitelstvu města, a s jejich uchováváním na hospodářském odboru MěÚ v Pelhřimově. U údajů uvedených v dílu A žádosti dále souhlasím s jejich zveřejněním na úřední desce MěÚ Pelhřimov a informační tabuli hospodářského odboru MěÚ. V Pelhřimově dne..... podpis žadatele

8 Příloha č. 3 Dodatek k žádosti o byt Žádám o zařazení své žádosti č.j.:..do výběru uchazečů o byt: (konkrétní uvedení bytu) Prohlašuji na svou čest, že údaje uvedené v žádosti č.j...nadále trvají a jsou pravdivé. V Pelhřimově dne.. jméno, příjmení a adresa žadatele

9 Příloha č. 4 Žádost o výměnu bytu v majetku města Pelhřimova 1. Žadatel : jméno, příjmení, titul. datum a místo narození. trvalé bydliště 2. Manžel/ka/ žadatele :. jméno, příjmení,titul, datum narození, trv. bydliště 3. Děti žadatele: jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště 4. Zaměstnání žadatele. manžela/ky/.. 5. Další osoby žijící v bytě Výměna za byt velikost adresa:. 2. O výměnu žádám z důvodu :. Prohlášení Prohlašuji na svou čest, že shora uvedení údaje, sloužící jako podklad pro souhlas s uzavřením nájemní smlouvy na byt ve vlastnictví města Pelhřimova, jsou úplné a pravdivé a že byt není zatížen dluhem nájemného. Jsem si vědom všech následků, které by mne postihly v případě nepravdivých údajů v čestném prohlášení včetně toho, že případná nájemní smlouva na byt by byla neplatná, jakožto smlouva uzavřená ze strany města Pelhřimov v omylu. V Pelhřimově dne.. podpis žadatele

10 Příloha č. 5 Výše minimálních sazeb finančních příspěvků v závislosti na kvalitě poskytované bytové náhrady 705 a 711, odst. 1 písmeno a), b), c), e), f) OZ Kategorie bytu I. II. III. IV. Přístřeší, náhr.ubytování Sazba finančního příspěvku v Kč/m Analogicky může RM rozhodnout o náhradách i v jiných odůvodněných případech. Příloha č. 6 Nájem volných bytů výběrovým řízením 1. OH zveřejní tuto skutečnost způsobem obvyklým po dobu 14 dní se stručnou charakteristikou bytu a podmínkami výběrového řízení, zveřejní datum a hodinu prohlídky bytu, výběrové řízení bude probíhat obálkovou metodou, bude stanoven termín pro odevzdání obálek s nabídkou. 2. Výběrového řízení se může zúčastnit pouze osoba s trvalým pobytem v Pelhřimově. 3. OH předloží obálky bytové komisi, která je otevře a sepíše zápis o účastnících výběrového řízení a jimi nabídnuté výše nájemného. Nájemné se uvádí (přepočítává) vždy na m 2 se zaokrouhlením na celé koruny. 4. BK provede hodnocení výběrového řízení a doporučí přidělení bytu nejvyšší nabídce se stanovením pořadí ostatních nabídek. V případě shody se o doporučení rozhoduje losováním. Nájem se uzavírá na dobu určitou jeden rok a před podpisem smlouvy je složena záloha na nájemné na dobu třech měsíců. Záloha je vratná při vyúčtování po prvním celém roce trvání nájmu a neexistenci dluhů nájemníka vůči městu.

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1.Úvodní ustanovení... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14... 3 2.1 Pronájem bytu za podmínky odkoupení pohledávky... 4 2.2 Pronájem bytu

Více

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU

ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, atd.) 1 z 7 ŽÁDOST O UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY O NÁJMU BYTU smlouvě, uzavření nájmu bytu ke stávajícímu bytu, atd.) číslo bytu v ulici číslo popisné podlaží o velikosti BYT: 1. ŽADATEL 2. ŽADATEL

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

O Z N Á M E N Í O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ O Z N Á M E N Í O VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Město Český Krumlov vyhlašuje v souladu s usn. RM č. 106/6/2012 ze dne 12. 3. 2012 výběrové řízení na obsazení uvolněného bytu s výkonem funkce domovníka v domě: byt

Více

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku

PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku PRAVIDLA pro umisťování mobilních zařízení na veřejných prostranstvích města Písku Čl. 1 Vymezení platnosti a působnosti 1) Město Písek jako vlastník pozemků spoluvytvářejících veřejná prostranství obce

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

P R A V I D L A o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova

P R A V I D L A o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova Příloha usnesení RM č. 2767-08 ze dne 25. 3. 2013 P R A V I D L A o hospodaření s byty ve vlastnictví města Vyškova Pro účely těchto pravidel se rozumí: Část I. Čl. 1 Základní pojmy a) bytem místnost nebo

Více

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Seznam uchazečů o byt 3. Uchazeči o bytovou náhradu 4. Bytový

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku

Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Spolek Bubakov.net (dále jen spolek ) Stanovy spolku Článek 1 Název spolku 1. Název spolku zní: Spolek bubakov.net 2. Povolená zkratka názvu: bubakov.net 3. Sídlo spolku je: Havlíčkova 500, 271 01 Nové

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany

Oprava střechy a drenáže, zhotovení a instalace kované mříže kostel Sv. Václava Lažany Zadávací dokumentace na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Zadavatel: Římskokatolická farnost děkanství Skuteč Tyršova

Více

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

- 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011. V Brně 27.01.2011 USNESENÍ. 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného 24.01.2011 V Brně 27.01.2011 USNESENÍ 5. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 05/2011 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a

Více

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou

Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou č. j. MVNM/180/2016 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou Tato pravidla upravují závazný postup pro uzavírání nájemních smluv k bytům nebo k jiným nemovitostem

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Částka 116 Sbírka zákonů č. 304 / 2013 Strana 3501 304 ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ

Více

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let.

1. Orgány ZO jsou voleny z členů ZO. 2. Do orgánů ZO mohou být voleni jen členové ZO starší 18 let. JEDNACÍ ŘÁD ZO OSŽ Praha Masarykovo nádraží I. Úvodní ustanovení Čl. 1. Jednací řád Základní organizace odborového sdružení železničářů Praha Masarykovo nádraží (dále jen ZO) upravuje postup orgánů ZO

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž,

záměr a podmínky výběrového řízení č. 309/2015 formou elektronické aukce na pronájem stavby - budovy bez čp/če s využitím jako garáž, Město Cheb odbor správy majetku Městského úřadu Cheb náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb, IČ 00253979 Č. j. MUCH/30115/2015-SM V Chebu dne 13. 4. 2015 Z Á M Ě R města Cheb pronajmout budovu

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Obměna výdejové části stravovacího systému

Obměna výdejové části stravovacího systému Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Obměna výdejové části stravovacího systému Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 11) Zadávací dokumentace k veřejné

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy

Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy Zá sády pro poskytová ní neinvestič ní čh dotáčí ná záčhová ní á obnovu kulturní pámá tky z rozpoč tu státutá rní ho me stá Ostrávy I. Základní ustanovení 1. Poskytování a použití dotací se řídí obecně

Více

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

304/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald

S T A N O V Y Veterán klub Rychvald S T A N O V Y Veterán klub Rychvald I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1: Vznik Veterán klubu Rychvald 1. Veterán klub Rychvald (dále jen VK Rychvald) ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů se

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad

VZOR SMLOUVY SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE. Smluvní strany. (dále jen smlouva ) K REALIZACI PROJEKTU. Krajský úřad VZOR SMLOUVY Krajský úřad Číslo smlouvy u poskytovatele: Číslo smlouvy u příjemce: 13/SML SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE uzavřená v souladu s ust. 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007. o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška městyse Lázně Toušeň č. 2/2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Lázně Toušeň se usneslo dne 19.12.2007 vydat na základě ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

PŘÍLOHA Č. 2 PPŢ Povinné přílohy V 31 PPŢ 9.5. Datum vydání: 13. 2. 2013. V 31 PPŢ 9.5 Stránka 1 z 26

PŘÍLOHA Č. 2 PPŢ Povinné přílohy V 31 PPŢ 9.5. Datum vydání: 13. 2. 2013. V 31 PPŢ 9.5 Stránka 1 z 26 PŘÍLOHA Č. 2 PPŢ V 31 PPŢ 9.5 V 31 PPŢ 9.5 Stránka 1 z 26 OBSAH Základní poţadavky na náleţitosti a termíny předkládání povinných (a případně nepovinných) příloh... 4 A. Individuální projekty... 6 1. Etapa

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 6. 2016 Bod programu: 7 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Jiří Kudláček Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU

Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU Stanovy KSTT Vysočina 1 Krajský svaz triatlonu Vysočina z.s. STANOVY SPOLKU 1. ÚVOD 1.1 Právní postavení. 1.1.1 Krajský svaz triatlonu Vysočina (dále také KSTT Vysočina) je zapsaným spolkem, který vznikl

Více

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58

OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1

Více

Podnikové smluvní podmínky

Podnikové smluvní podmínky Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Tyto podnikové smluvní podmínky, dále jen PSP, upravují okolnosti spolupráce společnosti JB s.r.o., IČ 25513427, dále jen zhotovitele a osob specifikovaných jako objednatelů.

Více

Předávací protokol k bytu

Předávací protokol k bytu Předávací protokol k bytu Dne.. přebral(a) pan(í) Od pana(í). byt na adrese.ve městě. a současně také klíče od bytu v počtu :..ks od bytu..ks od vchodových dveří..ks od sklepa..ks od schránky..ks od...ks

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY

NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY NEZÁVISLÉ PROFESNÍ ODBORY TECHNICKO-HOSPODÁŘSKÝCH ZAMĚSTNANCŮ OKD STANOVY 1 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Název odborové organizace je Nezávislé profesní odbory technickohospodářských zaměstnanců

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY

PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY PRAVIDLA PRO PRODEJ POZEMKŮ Z MAJETKU STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY Zpracoval Vydal Ing. Jan Choulík, vedoucí odboru majetku města Rada města Karlovy Vary Počet stran 5 Počet příloh 2 Schválilo Zastupitelstvo

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace pro veřejnou zakázku: KOUTEX 2014 (recyklace textilního odpadu) - zadávanou jako zakázku malého rozsahu nespadající pod aplikaci zákona

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě VYHLÁŠKA Č. 51 ze dne 17. února 2006 o podmínkách připojení k elektrizační soustavě Energetický regulační úřad stanoví podle 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010

170/2010 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 21. května 2010 170/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 Stanovy Spolku rodičů a přátel školy Gymnázium, Praha 4, Písnická 760 I. Sdružení rodičů a přátel školy při Gymnáziu Písnická 760, Praha 4, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 )

Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Příloha návrhu usnesení č. 1 (společné změny stanov, zde strany 1 až 6 ) Článek 14 Představenstvo 1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná jejím jménem.

Více