Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou"

Transkript

1 č. j. MVNM/180/2016 Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou Tato pravidla upravují závazný postup pro uzavírání nájemních smluv k bytům nebo k jiným nemovitostem určeným k bydlení, které jsou ve vlastnictví města Veselí nad Moravou (dále jen město ) a závazný postup při stanovení výše nájemného za užívání takového bytu nebo jiné nemovitosti určené k bydlení. I. Vymezení pojmů 1. Nájemním bytem se pro účely těchto Pravidel rozumí místnost nebo soubor místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení, které jsou podle rozhodnutí stavebního úřadu určeny k bydlení, které jsou ve vlastnictví města Veselí nad Moravou a které jsou na základě nájemních smluv přenechávány nájemcům do užívání za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy 1, těmito Pravidly a příslušnou nájemní smlouvou. 2. Bytem zvláštního určení se rozumí byt určený pro osoby se zdravotním postižením, byt v domě se zařízením určeným pro tyto osoby nebo byt v Domě s pečovatelskou službou (dále jen DPS ). Byt v DPS slouží k bydlení osob, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. V takovém bytě nelze poskytnout bydlení osobě, která vyžaduje ústavní péči nebo osobě postižené psychózou či jinou psychiatrickou poruchou (např. psychopatií s rysy nesnášenlivosti, asociálním jednáním, alkoholismem a jinými toxikomaniemi apod.), v jejichž důsledku by mohlo docházet k narušování občanského soužití v domě. 3. Bytem v domě č.p , Hutník se rozumí byt postavený s využitím finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ve smyslu platného nařízení vlády č.146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby. 4. Byty vybudovanými s pomocí státní dotace se rozumí byty nacházející se v bytových domech Benátky 31 a Váverkova Příjmově vymezenou osobou se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba, která: a. nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému nebo rodinnému domu, nebo jej neužívá právem odpovídajícím věcnému břemeni, a b. prokáže, že její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 posledních kalendářních měsíců nepřesáhl 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství, nebo c. prokáže, že průměrný čistý měsíční příjem osob s ní žijících ve společné domácnosti nepřesáhl v období 12 posledních kalendářních měsíců 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství. 1 Ustanovení 2235 a další zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

2 Za započitatelné příjmy se považují příjmy dle ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů. 6. Žadatelem se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, má trvalý pobyt na území města nebo má k městu jiný vztah hodný zvláštního zřetele a která podala žádost o uzavření nájemní smlouvy k nájemnímu bytu. 7. Evidence žadatelů obsahuje soubor žádostí o uzavření nájemní smlouvy k nájemnímu bytu. Evidenci žadatelů vede Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Veselí nad Moravou (dále jen odbor SVZ ). 8. Problémovým nájemcem se pro účely těchto Pravidel rozumí fyzická osoba, která řádně neplatí nájemné nebo řádně neplatí za služby spojené s bydlením nebo narušuje svým chováním občanské soužití nebo poškozuje vybavení domu či bytu. Evidenci problémových nájemců vede odbor SVZ. 9. Školním bytem se pro účely těchto Pravidel rozumí byt ve vlastnictví Města, který je funkčně spojen s objektem školy nebo školského zařízení. II. Povinnosti žadatele 1. Žadatel má povinnost podat žádost o uzavření nájemní smlouvy k nájemnímu bytu na příslušném tiskopisu. V žádosti žadatel zejména uvede: a. důvod, pro který o uzavření nájemní smlouvy žádá, b. skutečnost, zda je příjmově vymezenou osobou ve smyslu těchto Pravidel, c. prohlášení, že nemá vůči městu ani vůči právnickým osobám jím založeným nebo zřízeným žádné finanční závazky, zejména dluhy na nájemném či úhradách za služby spojené s bydlením, dluhy na místních nebo správních poplatcích, pokutách, apod. Pravdivost tohoto prohlášení prověří odbor SVZ. 2. Žadatel je dále povinen ohlásit všechny změny, které se týkají jeho sociální situace a mohou mít vliv na posouzení podané žádosti. 3. Žadatel je povinen podanou žádost v evidenci žadatelů aktualizovat, a to vždy nejpozději do 12 měsíců ode dne podání žádosti. Není-li v uvedené lhůtě žádost aktualizována, odbor SVZ ji vyřadí z evidence. 4. Rozhodne- li se žadatel žádost o uzavření nájemní smlouvy k nájemnímu bytu vzít zpět, lze tak učinit pouze písemně, a to podáním na odboru SVZ. 5. Pokud je žadateli doručeno oznámení o možnosti uzavřít nájemní smlouvu k nájemnímu bytu a žadatel smlouvu bez oprávněného důvodu odmítne uzavřít nebo nereaguje na písemné oznámení do 14-ti dnů od jeho doručení, je jeho žádost po projednání v Komisi pro rodinu a sociální záležitosti z evidence žádostí vyřazena. Tato lhůta může být z důvodů hodných zvláštního zřetele prodloužena, a to na základě rozhodnutí Rady města Veselí nad Moravou (dále jen RMV ) na základě návrhu odboru SVZ nebo Komise pro rodinu a sociální záležitosti. III. Posuzování žádosti o uzavření nájemní smlouvy 1. O uvolnění nájemního bytu informuje bez prodlení společnost VESBYT s.r.o. (dále jen společnost VESBYT ), která je správcem nájemních bytů a domů, odbor SVZ, který do nejbližší schůze RMV předloží návrh na uzavření nájemní smlouvy s žadatelem, který je dle usnesení Komise pro rodinu a sociální záležitosti první v pořadí uchazečů. 2

3 Komise pro rodinu a sociální záležitosti sestavuje pořadí uchazečů tak, aby jako první mohly být vyřízeny ty žádosti, které byly zařazeny do evidence žadatelů nejdříve nebo ty žádosti, ze kterých vyplývá obzvláště tíživá sociální situace žadatele. 2. Odbor SVZ v návrhu, ve kterém doporučí RMV uzavřít nájemní smlouvu s uvedeným žadatelem uvede rovněž náhradníky, s nimiž bude uzavřena nájemní smlouva v případě uvedeném v bodě II. 5 těchto Pravidel, přičemž respektuje pořadí uchazečů navržené Komisí pro rodinu a sociální záležitosti. 3. Při hodnocení návrhu na uzavření nájemní smlouvy se přihlíží zejména: a) v případech běžných nájemních bytů - zda je žadatel v tíživé sociální situaci a nemůže si bydlení zajistit jiným přiměřeným způsobem, - zda pečuje o nezaopatřené dítě nebo děti, - k době vedení žádosti v evidenci žadatelů. b) v případech bytů v domě zvláštního určení (DPS) - zda žadatel dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo zda je žadateli uznána invalidita rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení, - ke zdravotnímu stavu žadatele (přílohou žádosti o uzavření nájemní smlouvy musí být vyjádření ošetřujícího lékaře o zdravotním stavu žadatele), - k osamělosti žadatele a jeho celkové sociální situaci, - k míře snížené schopnosti sebeobsluhy, - k době vedení žádosti v evidenci žadatelů, - ke vhodnosti dosavadního bydlení, - k místu trvalého pobytu žadatele. c) v případech bytů v domě č. p Hutník - zda je žadatel v nepříznivé sociální situaci a nemůže si bydlení zajistit jiným přiměřeným způsobem, - zda je žadatel příjmově vymezenou osobou ve smyslu nařízení vlády č.146/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby. - tuto skutečnost žadatele prokazuje tak, že k podané žádosti je povinen předložit: a. potvrzení o příjmech za posledních 12 kalendářních měsíců, b. čestné prohlášení o tom, že nemá vlastnické nebo spoluvlastnické právo k bytovému nebo rodinnému domu nebo bytu, ani jej neužívá na základě služebnosti nebo jiného absolutního majetkového práva; totéž platí i pro další osoby, které s žadatelem mají v bytě bydlet, c. čestné prohlášení o tom, že nemá žádné právo k bytu spojené s členstvím v bytovém družstvu ani právo k nájemnímu bytu s tzv. věcně usměrňovaným nájemným, totéž platí i pro další osoby, které s žadatelem mají v bytě bydlet, - k celkové sociální situaci žadatele, - k péči o nezaopatřené dítě nebo děti. d) v případech bytů vybudovaných s pomocí státní dotace - zda je žadatel v nepříznivé sociální situaci a nemůže si bydlení zajistit jiným přiměřeným způsobem, - k celkové sociální situaci žadatele, - k péči o nezaopatřené dítě nebo děti. 3

4 IV. Uzavření nájemní smlouvy 1. Nájemní smlouvu uzavírá jménem Města společnost VESBYT s žadatelem určeným rozhodnutím RMV, a to za podmínek stanovených těmito Pravidly a příkazní smlouvou uzavřenou mezi Městem a společností VESBYT. Vzor nájemní smlouvy tvoří přílohou těchto Pravidel. 2. Odbor SVZ doručí určenému žadateli písemné oznámení o možnosti uzavřít nájemní smlouvu k nájemnímu bytu. V případě, že žadatel smlouvu odmítne uzavřít nebo nereaguje na doručené písemné oznámení do 14-ti dnů od jeho odeslání, je postupem dle čl. II. 5 těchto Pravidel vyřazen z evidence žadatelů. V takovém případě vyzve odbor SVZ k uzavření nájemní smlouvy dalšího žadatele v pořadí určeného rozhodnutím RMV. 3. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou, v délce trvání 3 měsíce s možností opakovaného prodloužení, budou-li ze strany nájemce plněny povinnosti z nájemní smlouvy vyplývající, a to po dobu 12 měsíců. Poté bude smlouva uzavřena na 12 měsíců s možností opakovaného prodloužení, budou-li ze strany nájemce plněny povinnosti z nájemní smlouvy vyplývající. Pokud si nájemce plní své povinnosti z nájemní smlouvy vyplývající minimálně po dobu 5 let, bude smlouva uzavřena na dobu neurčitou. 4. K prodloužení doby trvání nájmu dochází, při splnění výše uvedených podmínek, ze zákona, dle ustanovení 2285 občanského zákoníku bez uzavření písemného dodatku, s výjimkou bytů v bytovém dome Hutník , kde s ohledem na podmínky státní dotace dochází k prodloužení nájemního vztahu uzavřením dodatku k platné nájemní smlouvě. Odbor SVZ je zmocněn, v souladu s ustanovením 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodovat o uzavření dodatků k nájemním smlouvám k bytům v bytovém dome Hutník za podmínky, že se jedná o nájemce, který řádně plní podmínky platné nájemní smlouvy a zároveň na základě uzavřeného dodatku dochází pouze ke změně doby trvání nájmu. 5. Problémový nájemce, který je dlužníkem, má povinnost předkládat společnosti VESBYT doklad o zaplacení nájemného a nákladů spojených s bydlením nejpozději do posledního dne každého měsíce nebo ve stejné lhůtě zaplatit nájem a náklady spojené s bydlením na pokladně společnosti VESBYT. 6. Společnost VESBYT je oprávněna, v souladu s ustanovením 2254 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, při opětovném sjednání nájemních smluv s problémovými nájemci požadovat, aby problémový nájemce složil peněžitou jistotu k zajištění nájemného a úhrady za nezbytné služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem. Výše složených peněžních prostředků nesmí v takovém případě přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na nezbytné služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu. Při skončení nájmu společnost VESBYT vrátí jistotu nájemci; započte si přitom, co nájemce dluží. Nájemce má právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí ve výši odpovídající míře inflace. 7. S problémovým nájemcem, který pobírá příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení, může být uzavřena nová nájemní smlouva pouze na základě návrhu odboru SVZ a se souhlasným stanoviskem Komise pro rodinu a sociální záležitosti, a to pouze v případě, že platba příspěvku na bydlení nebo doplatku na bydlení bude nadále poukazována přímo na účet společnosti VESBYT, a to až do výše odpovídající nákladům na bydlení stanovených platnou nájemní smlouvou. 8. Účinnost nové nájemní smlouvy uzavírané s problémovým nájemcem musí být vázána na uzavření Dohody se svolením k vykonatelnosti vyklizení bytu po skončení nájmu formou notářského zápisu. 9. Společnost VESBYT má právo požadovat, aby v bytě žil jen takový počet osob, který je přiměřený velikosti bytu a nebrání tomu, aby všechny osoby mohly řádně užívat byt a žít v hygienicky vyhovujících podmínkách. 2 Za tím účelem si společnost VESBYT vyhradí v nájemní smlouvě souhlas s přijetím další osoby do bytu. To neplatí, jedná-li se 4

5 o osobu blízkou anebo o další případy zvláštního zřetele hodné. Žadatelé, se kterými byla nájemní smlouva uzavřena, mají povinnost oznámit společnosti VESBYT písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu, jménech, příjmeních a datech narození osob v bytě v případě, že lze mít za to, že tato změna potrvá déle než 2 měsíce. 2 K tomu viz ustanovení 2272 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 10. V případě přechodu nájmu bytu bude po uplynutí doby, na níž byla dosavadní smlouva sjednána, uzavřena s osobou oprávněnou z přechodu nájmu bytu nová nájemní smlouva, a to na dobu určitou, v délce trvání 3 měsíce s prodloužením, budou-li ze strany nového nájemce plněny povinnosti z nájemní smlouvy vyplývající, a to po dobu 12 měsíců. Poté bude smlouva uzavřena na 12 měsíců s prodloužením, budou-li ze strany tohoto nájemce plněny povinnosti z nájemní smlouvy vyplývající. Toto ustanovení se nevztahuje na byty zvláštního určení. 11. Nájemce není oprávněn uzavřít s další osobou smlouvu o podnájmu. 12. Uzavřít nájemní smlouvu na byt zvláštního určení je možné pouze při splnění podmínek obsažených v ustanoveních 2300, 2301 a 3075 občanského zákoníku, v platném znění. 13. Má-li být uzavírána nájemní smlouva na byt zvláštního určení, který je ve vlastnictví soukromé fyzické nebo právnické osoby a byt se nachází na území Města, postupuje se obdobným způsobem při splnění podmínek obsažených v ustanoveních 2300, 2301 a 3075 občanského zákoníku. V takovém případě vydá příslušné doporučení k uzavření nájemní smlouvy nebo souhlas s výpovědí nájemní smlouvy odbor SVZ po projednání v Komisi pro rodinu a sociální záležitosti. V. Výše nájemného 1. O výši nájemného, jako podstatné náležitosti uzavírané smlouvy, rozhoduje RMV spolu s rozhodnutím o žadateli, s nímž má být nájemní smlouva uzavřena. 2. Nájemné se ke dni nabytí účinnosti těchto Pravidel stanoví ve výši 91,- Kč/m 2. Tato výše nájemného pro uzavírání nových nájemních smluv je každoročně, vždy od 1.7., zvyšována o míru inflace vyjádřené přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněné Českým statistickým úřadem. 3. Nájemné u platných nájemních smluv bude každoročně, vždy od 1.7., zvyšováno o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem. Toto nově upravené nájemné oznámí pronajímatel nájemci písemnou formou. 4. Je-li žadatelem příjmově vymezená osoba, může být nájemné na základě návrhu odboru SVZ a se souhlasným stanoviskem Komise pro rodinu a sociální záležitosti sníženo, a to až do výše 55 % z částky uvedené v bodě Je-li nájemní smlouva uzavírána na byt v domě zvláštního určení (DPS) nebo na byt v domě č. p Hutník nebo na byt vybudovaný s pomocí státní dotace, je nájemné stanoveno ve výši 55 % z částky uvedené v bodě 2. VI. Přechodná a závěrečná ustanovení 1. Jedná-li se o uzavření nájemní smlouvy ke školnímu bytu, postupuje se v souladu s těmito Pravidly s výjimkou postupu dle čl. III. odst. 1 těchto Pravidel, kdy oznámení 5

6 o uvolnění bytu předkládá odboru SVZ ředitel školy spolu s návrhem jména nájemce, s nímž má být nová nájemní smlouva uzavřena. Na návrh ředitele školy může RMV v takovém případě snížit nájemné až do výše 55 % z částky uvedené v článku V. bodu Ustanovení čl. IV. odst. 3 dotýkající se možnosti uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou se použije i pro ty stávající nájemce, kteří řádně plnili své povinnosti z nájemní smlouvy vyplývající minimálně po dobu 5 let před nabytím účinnosti těchto Pravidel. 3. Společnost VESBYT ve spolupráci s odborem SVZ zajistí, aby v průběhu roku 2016 byly po vypršení doby nájmu dle platných nájemních smluv uzavřeny nové nájemní smlouvy dle těchto Pravidel. 4. Nabytím účinnosti těchto Pravidel se ruší Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou schválená na 25. schůzi RMV dne 7. září Tato Pravidla pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou byla schválena na 33. schůzi RMV konané dne 30. listopadu 2015 usnesením č. 1/33/RMV/2015 a nabývají účinnosti dnem 1. ledna Ing. Miloš Kozumplík starosta JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. místostarosta 6

7 Příloha: Vzor nájemní smlouvy Nájemní smlouva uzavřená v souladu s ust a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Město Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 119, Veselí nad Moravou, IČ: , zastoupené společností VESBYT s.r.o., se sídlem Veselí nad Moravou, Blatnická 1527, IČ , zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C. sp. zn , jednající panem Miroslavem Chalupou, jednatelem společnosti, (dále jen pronajímatel ), a pan(í): nar.: bytem (dále jen nájemce ) uzavírají tuto nájemní smlouvu: Čl. I. Prohlášení pronajímatele 1. Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným (podílovým) (spolu) vlastníkem domu č. p. ve Veselí nad Moravou, ve kterém se pronajímaný byt nachází. 2. Pronajímatel dále prohlašuje, že společnost VESBYT s.r.o. spravuje výše uvedený bytový dům a je oprávněna uzavírat nájemní smlouvy na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi městem Veselí nad Moravou a společností VESBYT s.r.o., a to v souladu s příslušným usnesením Rady města Veselí nad Moravou a v souladu s Pravidly pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou. Čl. II. Předmět a účel nájmu 1. Na základě usnesení Rady města Veselí nad Moravou ze dne..2016, č. usnesení, pronajímatel pronajímá nájemci byt č... o výměře. m 2 a velikosti 1+, podlaží, s ústředním vytápěním, nacházející se v domě č.p.., ul.. ve Veselí nad Moravou. 2. Byt se sestává z: a) pokojů o podlahové ploše. m 2 b) příslušenství o podlahové ploše předsíně.. m 2, WC a koupelny m 2 c) pozemku o rozloze. m 2 d) sklepa o ploše. m 2 Celková podlahová plocha bytu je m 2. Byt je vybavený zařizovacími předměty, jejichž výčet je uveden v evidenčním listě, který je přílohou č.1 smlouvy. 7

8 3. Složení bytu, jeho rozměry, příslušenství a vybavení je uvedeno v Protokolu o převzetí bytu (pasportu bytu), který nájemce při převzetí bytu podepíše a svým podpisem stvrzuje pravdivost údajů v něm uvedených. 4. K bytu náleží právo užívat tyto společné prostory a zařízení domu: denní místnosti, sušárnu, kolárnu, společné chodby, výtahy (uvést dle skutečnosti). Čl. III. Příslušníci domácnosti nájemce 1. Ke dni uzavření nájemní smlouvy jsou příslušníky domácnosti nájemce dále uvedené osoby, které se současně s ním do bytu nastěhují.. 2. Přijmout další osoby k bydlení v bytě lze jen se souhlasem pronajímatele. To neplatí, jedná-li se o osobu blízkou anebo další případy zřetele hodné. 3. Přechod nájmu bytu se řídí příslušným ustanovením občanského zákoníku a Pravidly pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou. Čl. IV. Doba nájmu 1. Nájem se touto smlouvou sjednává v souladu s Pravidly pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou na dobu určitou, v délce trvání... do 2. Pokud bude nájemce dodržovat veškeré povinnosti, které pro něj vyplývají z právních předpisů, bude plnit ujednání obsažená v nájemní smlouvě a dodržovat obecně závazné právní předpisy vztahující se k nájmu, zejména bude-li řádně platit nájemné a služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu, je možné nájem bytu prodloužit, a to za podmínek a způsobem stanoveným v Pravidlech pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou, a to i opakovaně. 3. Pokud si nájemce v souladu s Pravidly pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou plní své povinnosti z nájemní smlouvy vyplývající minimálně po dobu 5 let, bude smlouva uzavřena na dobu neurčitou. Čl. V. Nájemné a plnění poskytovaná s užíváním bytu 1. Výši nájemného schválila Rada města Veselí nad Moravou dne a ke dni uzavření této smlouvy činí,- Kč/m 2 /měsíc. 2. Předpis nájemného a nezbytných služeb poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu je následující: nájemné (bez služeb).,- Kč měsíčně úhrada za vybavení bytu činí.,- Kč měsíčně 8

9 záloha na služby ke dni uzavření smlouvy celkem.,- Kč měsíčně nájemné za pozemek.,- Kč měsíčně nájemné + záloha na služby celkem.,- Kč měsíčně 3. Výpočet měsíčního nájemného, ceny za nájem zařizovacích předmětů a stanovení zálohy na služby je uveden v evidenčním listu bytu a nájemce svým podpisem stvrzuje souhlas s výší nájemného i záloh na služby. 4. Nájemné bude každoročně, vždy od 1.7., zvyšováno o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního roku proti průměru 12 měsíců předposledního kalendářního roku a zveřejněnou Českým statistickým úřadem. Přičemž toto nově upravené nájemné oznámí pronajímatel nájemci písemnou formou. 5. Pronajímatel má právo změnit v průběhu roku měsíční zálohu na služby v míře odpovídající změně ceny služby nebo z dalších oprávněných důvodů, zejména z důvodu změny rozsahu nebo kvality služeb. O této změně informuje správce nájemce bytu formou evidenčního listu, který nájemce podepíše. 6. V případě změny právních a cenových předpisů a v souladu s nimi může dojít i k jednostrannému zvýšení nájemného ze strany pronajímatele. 7. Výši zálohy na služby může pronajímatel změnit rovněž na základě žádosti nájemce. 8. Měsíční zálohu na služby ve zmíněné výši může pronajímatel požadovat nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po písemném a zdůvodněném oznámení nové výše zálohy na služby nájemci. Čl. VI. Úhrada nájemného a služeb 1. Nájemné je splatné měsíčně na účet pronajímatele č /0100 prostřednictvím sdruženého inkasa a to nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce, za který se platí. 2. Nezaplatí-li nájemce nájemné do 15 dnů po splatnosti, je povinen zaplatit pronajímateli úroky z prodlení, a to ve výši stanovené platným právním předpisem. 3. V případě, že nájemné není nájemcem v termínu uhrazeno, postupuje se dle příslušných ustanovení Pravidel pro uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví města Veselí nad Moravou. Čl. VII. Poskytované služby 1. Pronajímatel poskytuje prostřednictvím dodavatelů a správce následující nezbytné služby: - dodávka tepla, teplé a studené vody, - odvádění odpadních vod kanalizací, - užívání výtahu, - úklid společných prostor v domě, - osvětlení společných prostor v domě, - otop společných prostor v domě, - užívání koupelny a prádelny v patře, - odvoz a likvidaci komunálního odpadu, 9

10 - vybavení bytu zařízením pro příjem televizního a rozhlasového signálu,internet 2. Ceny služeb podle této smlouvy se sjednávají ve výši stanovené zvláštním právním předpisem nebo rozhodnutím cenového orgánu: - spotřeba studené vody a stočného se rozúčtuje mezi jednotlivé byty poměrně podle naměřených hodnot na instalovaných vodoměrech; pevná složka je rozúčtována stejným způsobem, tzn. poměrně podle naměřených hodnot na vodoměrech instalovaných v jednotlivých bytech, - spotřeba tepla a teplé vody se rozúčtují na jednotlivé nájemce bytu podle zvláštních právních předpisů nebo rozhodnutím cenového orgánu, - za osvětlení společných prostor platí nájemce podle počtu členů domácnosti, - za vybavení zásuvkou společné televizní a rozhlasové antény platí nájemce za byt, - za úklid společných prostor platí nájemce dle vzniklých nákladů za předcházející rok 3. Pokud není cena služeb stanovena zvláštním předpisem ani rozhodnutím cenového orgánu, stanoví se na základě dohody pronajímatele a nájemce s tím, že cena služeb bude účtována do výše obvyklé v daném místě a čase s přihlédnutím k zálohám stanoveným v průběhu minulého roku, se zohledněním případných změn v rozsahu poskytovaných služeb nebo změny jejich dodavatelské ceny. 4. Skutečná výše cen a záloh za jednotlivé služby bude vyúčtována správcem vždy za kalendářní rok, a to nejpozději do následujícího roku. Vyúčtování služeb a hrazení případného nedoplatku či přeplatku na zálohách za služby se řídí zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů. Čl. VIII. Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu 1. Nájemce potvrzuje, že byt, který přebírá, je bez závad způsobilý k okamžitému nastěhování a obývání. 2. Nájemce je povinen umožnit správci nebo vlastníkovi domu prohlídku bytu z důvodu kontroly, zda je byt řádně nájemcem užíván nebo z důvodu odstranění závady v bytě. Opakované nevpuštění do bytu za účelem kontroly nebo za účelem odečtu naměřených hodnot je hrubým porušením povinností nájemce. 3. Drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou hradí nájemce. Rozsah drobných oprav je stanoven nařízením vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. 4. Nájemce a osoby zdržující se v bytě nájemce jsou povinny při výkonu svých práv dbát, aby bylo v domě vytvořeno prostředí zajišťující ostatním uživatelům domu nerušený výkon jejich práv. 5. Smluvní strany se dohodly, že opakované porušování dobrých mravů v domě přes písemné upozornění správce nebo vlastníka, bude posuzováno jako hrubé porušení povinností nájemce. 10

11 6. Nájemce je povinen oznámit bez zbytečného odkladu pronajímateli potřebu těch oprav v bytě, které má nést pronajímatel a umožnit jejich provedení, jinak odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikla. 7. Nepostará-li se nájemce o včasné provedení drobných oprav a o běžnou údržbu bytu, má pronajímatel právo učinit tak po předchozím upozornění nájemce na svůj náklad sám a požadovat od něj náhradu. 8. Nájemce je povinen odstranit závady a poškození v bytě způsobené nájemcem, příslušníkem domácnosti nebo hostem. 9. Nájemce nesmí provádět stavební úpravy, ani jinou podstatnou změnu v bytě bez souhlasu pronajímatele. 10. Nájemce je dále povinen dodržovat všechna ujednání v provozním a domovním řádě, který obsahuje další práva a povinnosti nájemce v této smlouvě neuvedená. 11. Porušení Provozního a domovního řádu nájemcem, příslušníkem domácnosti, případně hostem nájemce, je považováno za hrubé porušení této nájemní smlouvy. 12. Nájemce je povinen platit řádně a včas sjednané nájemné dle této smlouvy. 13. Nájemce je povinen v případě dlouhodobé nepřítomnosti v byte, spojené se složitou dosažitelností své osoby, oznámit tuto skutečnost pronajímateli. Současně označí osobu, která po tuto dobu zajistí možnost vstupu do bytu v případě, kdy to bude nezbytně nutné. 14. Pronajímatel a nájemce si ujednali zákaz podnájmu po dobu nájemního vztahu. Čl. IX. Ukončení nájmu bytu 1. Nájem bytu založený touto smlouvou, zaniká uplynutím sjednané doby nebo písemnou dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem nebo výpovědí. 2. Po zániku nájmu bytu se nájemce zavazuje byt předat pronajímateli ve stavu, v jakém jej převzal s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, čistý a vylíčený. 3. Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu, jejichž potřeba vnikla do doby skončení nájmu, zajistí nájemce nejpozději k termínu předání bytu. Pokud tak nájemce neučiní, zajistí drobné opravy a běžnou údržbu správce na náklady nájemce. 4. Pronajímatel a nájemce se dále dohodli, že pokud nájemce poruší své povinnosti a ujednání v této smlouvě obsažené, vyzve jej pronajímatel nebo jím pověřený správce před podáním návrhu na vyklizení bytu dopisem zaslaným do vlastních rukou ke zjednání nápravy. Pokud k nápravě nedojde, a to i z důvodu nepřevzetí výzvy nájemcem, k dalšímu prodloužení smlouvy dle Čl. IV již nedojde a pronajímatel je oprávněn k příslušnému dni nájemní vztah ukončit a požadovat po nájemci vyklizení bytu. Nebude-li byt ve stanoveném termínu vyklizen, bude vyklizení bytu vymáháno soudní cestou. 11

12 Čl. X. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti od prvního dne nájmu, kterým je 2. Účastníci této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Smlouva byla sepsána na základě jejich svobodné vůle a nebyla ujednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoli ze smluvních stran. 3. Právní vztahy touto smlouvou upravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v dome s byty. 4. Případné změny či doplňky této smlouvy mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu se stávají nedílnou součástí této smlouvy. 5. Nájemce souhlasí s tím, aby pronajímatel v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďoval, zpracovával a uchovával jeho osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a maximálně 10 let po jeho skončení a bere na vědomí, že pronajímatel tyto údaje před uzavřením smlouvy shromáždil, zpracoval a uložil. Nájemce souhlasí s tím, že v případě neplnění závazků vyplývajících z této smlouvy, mohou být osobní údaje zveřejněny. 6. Tato smlouva o nájmu bytu je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nich jedno obdrží nájemce, jedno správce a jedno vyhotovení pronajímatel. pronajímatel nájemce Přílohy: Příloha č. 1 Evidenční list, Příloha č.2 Seznam drobných oprav Protokol o převzetí bytu, 12

Smlouvu o nájmu bytu č..

Smlouvu o nájmu bytu č.. 1) Městská část Praha 5 se sídlem Praha 5, nám. 14. října 4, IČ 00063 631 jednající statutárním zástupcem MČ Praha 5 na straně jedné jako pronajímatel a 2). datum narození: dosud bytem: na straně druhé

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Čl. I Úvodní ustanovení Tato pravidla stanovují postup pro přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytů v DPS a evidenci těchto

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky portálu iautodíly společnosti CZ-Eko s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, jejímž předmětem

Více

Směrnice č. 102/2011

Směrnice č. 102/2011 Směrnice č. 102/2011 (NOVELIZOVANÉ ZNĚNÍ) Směrnice o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice upravuje: Čl. 1 Předmět

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY PROGRAM OBNOVY VENKOVA VYSOČINY Smluvní strany SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY (POVV/xxx/2010) I. Smluvní strany Vysočina, kraj se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava IČ: 70890749 zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení

Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995. I. Základní ustanovení S t a n o v y Společenství vlastníků Na Folimance 9, IČ: 264 98 995 I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je právnickou osobou podle 1194 zákona č. 89/2012

Více

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov

Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro MěÚ a Bytovou komisi Rady města Pelhřimov Závazná pravidla pro nájem bytů ve vlastnictví města Tato pravidla se nevztahují Čl. 1 Předmět úpravy a) na služební byty města Pelhřimova

Více

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků

Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov SMĚRNICE RADY MĚSTA Název: Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků Číslo dokumentu: SRM/06 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 01.03.2014 Účinnost

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb

Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb Všeobecné podmínky firmy Libor Vajgl Rywa Software pro poskytování telekomunikačních služeb vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku v platném znění a ust. 63 odst.

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Stanovení nákladů na služby a jejich rozúčtování

Stanovení nákladů na služby a jejich rozúčtování SBD Rozvoj Sokolov 28/1 28. Směrnice bytového družstva pro stanovení nákladů na plnění poskytovaná s užíváním družstevních bytů, družstevních nebytových prostor, bytů v osobním vlastnictví a nebytových

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné

P A C H T O V N Í S M L O U V A. OBEC VĚŽKY (IČ:00600857 Podíl:1/1) Věžky 75119 Vlkoš u Přerova. jako Propachtovatel na straně jedné P A C H T O V N Í S M L O U V A (smlouva o zemědělském pachtu), kterou uzavřely ve smyslu ust. 2332 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. v účinném znění), dále uvedeného dne, měsíce a roku,

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17

Zásady postupu při pronájmu obecních bytů. v Městské části Praha 17 Městská část Praha 17, Žalanského 291 Zásady postupu při pronájmu obecních bytů v Městské části Praha 17 Tyto zásady slouží k jednání majetkové a bytové komise, rady městské části a Zastupitelstva městské

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1.Úvodní ustanovení... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14... 3 2.1 Pronájem bytu za podmínky odkoupení pohledávky... 4 2.2 Pronájem bytu

Více

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. Smlouva o obstarání správy společných částí domu a výkonu dalších povinností uzavřená podle 733 a násl. Občanského zákoníku v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel: Společenství Golfová 884 887 Zapsané

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA

STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA STANOVY BYTOVÉHO DRUŽSTVA Část I. čl. 1 Firma a sídlo družstva 1. Firma družstva zní: Bytové družstvo Otavská 6(dále v těchto stanovách jen jako družstvo ). 2. Sídlo družstva je na adrese Otavská 6,370

Více

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů

Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Příloha č. 2 k zadávací dokumentaci - Tisk publikací a neperiodických tiskovin vydaných Ústavem pro studium totalitních režimů Rámcová smlouva na poskytování služeb uzavřená podle ustanovení 11 zákona

Více

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o.

S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. S M L U V N Í P O D M Í N K Y Smluvní podmínky pro účast na akcích pořádaných společností Media Events Company s.r.o. Tyto smluvní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují práva a povinnosti společnosti

Více

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany. 2. Předmět smlouvy Smlouva o provedení přeložek inženýrských sítí uzavřená ve smyslu ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany 1.1 Masarykova univerzita

Více

Smlouva o nájmu pozemku

Smlouva o nájmu pozemku Příloha usnesení Rady městské části č. 30.25.11 Smluvní strany: Pronajímatel: Smlouva o nájmu pozemku uzavřená podle ustanovení 663 a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Smlouva o zajištění splnění povinností výrobce

Smlouva o zajištění splnění povinností výrobce Smlouva o zajištění splnění povinností výrobce Č. smlouvy: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: REsolar s.r.o. se sídlem Drtinova 557/10, Smíchov, 150 00 Praha 5 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů Wüstenrot hypoteční banka a.s., se sídlem Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČ 26 74 71 54, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění

Obecná ustanovení Rozsah a obsah předmětu plnění Smluvní podmínky Obecná ustanovení 1. Společnost Pronajmiauto.cz (Blueway s.r.o.), se sídlem na adrese Praha Staré Město, V Kolkovně 920/5, PSČ 110 00, Praha 1, IČO: 014 17 151, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA VEŘEJNÉ DOBROVOLNÉ DRAŽBY podle zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Dražebník, navrhovatel a vlastník předmětu dražby: Město Louny, IČ: 00265209, Mírové

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK

SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK Vojenské zařízení 1484 Libavá V Libavé dne Čj. Výtisk číslo : Počet listů : 7 SMLOUVA NA ZABEZPEČENÍ SLUŽBY čj ZÁVODNÍHO STRAVOVÁNÍ PRO VOJENSKÉ ZAŘÍZENÍ 1484 Libavá FORMOU STRAVOVACÍCH POUKÁZEK I. Smluvní

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA. č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) KUPNÍ SMLOUVA č. IRAP: uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také občanský zákoník ) mezi těmito smluvními stranami Česká republika - Správa státních hmotných

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

N á v r h ZÁKON. kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ N á v r h III ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Čl. I Základní ustanovení STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PRACHATICKÁ 1304/25, ČESKÉ BUDĚJOVICE ČÁST PRVNÍ - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství vlastníků ) je

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-040-027-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-040-027-15 ze dne 19.10.2015 Výběr nejvhodnější nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu názvem Vánoční osvětlení na území městské části Praha 12

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: JUDr. Ing. Helena Horová IČ 16902645, se sídlem Praha 4, V luhu 18, PSČ 140 00, Okres Praha 4, insolvenční správce dlužníka TENNIS Zlín, a.s., IČ 46975764, se

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře Článek 1 Úvodní ustanovení Pro pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře platí příslušná ustanovení občanského

Více

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova

Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova Pravidla pro evidenci žádostí o byt a postup při uzavírání nájemních smluv k bytům ve vlastnictví Města Vítkova Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Seznam uchazečů o byt 3. Uchazeči o bytovou náhradu 4. Bytový

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem Výměna ventilů pro

Více

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě

u j e d n a l i t u t o s m l o u v u o b u d o u c í k u p n í s m l o u v ě Ing. Gabriela Burzová IČO: 70339791 se sídlem Veleslavínská 48/39, PSČ 162 00 Praha 6, Veleslavín, ustanovený insolvenční správce dlužníka Vladimír Kratochvíl, r. č.: 801007/4259, bytem V Násypu 345/13,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA

499/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA Obsah a text 499/2004 Sb. - stav k 31.12.2013 Změna: 413/2005 Sb., 444/2005 Sb. Změna: 112/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 32/2008 Sb. Změna: 190/2009 Sb. Změna: 227/2009 Sb. Změna:

Více

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany

Číslo smlouvy prodávajícího: I. Smluvní strany Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy kupujícího: Číslo smlouvy prodávajícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 409 a následujícími paragrafy

Více

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat:

2. Žádost se podává písemně prostřednictvím podatelny. Formulář žádosti je příloha č. 2 těchto zásad. Každá žádost musí obsahovat: Postup a zásady pronájmu pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín I. Žádosti 1. Žádosti o pronájmy pozemků ve vlastnictví statutárního města Děčín vyřizuje odbor místního hospodářství a majetku

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Stanovy společenství vlastníků

Stanovy společenství vlastníků Stanovy společenství vlastníků I. Název Společenství vlastníků Pod Lihovarem 2232 II. Sídlo: Pod lihovarem 2231, Benešov, PSČ: 256 01 III. Předmět činnosti Zajišťování správy domu a pozemku IV. Členská

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S.

STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. STANOVY KOMORY PROJEKTOVÝCH MANAŽERŮ, Z. S. Článek I NÁZEV A SÍDLO Název: Komora projektových manažerů, z. s. Sídlo: U Potoka 26, 252 65 Tursko Článek II PRÁVNÍ FORMA 1. Komora Projektových Manažerů, z.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-016-003-15

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R-016-003-15 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-016-003-15 ze dne 13.4.2015 Smlouva o pachtu pozemků parc. č. 4400/94 a části pozemků parc. č. 4400/454, parc. č. 4400/456 a parc. č. 4400/112, vše

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015. Odbor správy majetku. Smlouva o vzniku společnosti - Cyklobus Bečva MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 12. 11. 2015 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Pavel Slovák

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

Smlouva o nájmu nemovité věci

Smlouva o nájmu nemovité věci Smlouva o nájmu nemovité věci Č.j.:. uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2201 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., zákon Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci 1.1. Městská

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení

Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek. ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen "společenství") je právnickou osobou, která vznikla

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo

S T A N O V Y. Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo S T A N O V Y Bytového družstva Markušova 1634-1635, družstvo OBSAH: ČÁST PRVÁ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Právní postavení družstva Čl. 2 Obchodní firma a sídlo Čl. 3 Předmět činnosti družstva Čl. 4 Družstevní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Jan Skopka - Rybářské potřeby Praha 4 - Podolí se sídlem Čenětická 4/2133, 14900 Praha 11 provozovna Rybářské potřeby Praha 4, Podolská 158/33, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Ing. Petr Anděl se sídlem Jasmínová 2664, 106 00 Praha 10 identifikační číslo: 47624990, neplátce DPH Živnostenské oprávnění vydáno: Úřad městské části Praha 10,

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice

Obec Vlasatice. SMĚRNICE č. 1 / 2015. Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice Obec Vlasatice SMĚRNICE č. 1 / 2015 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu obce Vlasatice O b s a h: I. Úvodní ustanovení, účel dotací II. Vymezení pojmů III. Druhy dotací IV. Příjemci dotací V. Náležitosti

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman. OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.skyman.cz: Provozovatelem obchodu je: Obchodní společnost: ARBOTEQ s.r.o.

Více

Reklamační řád. Uplatnění reklamace

Reklamační řád. Uplatnění reklamace Reklamační řád Obchodní společnosti t - italy s.r.o., se sídlem, Slovenská 891/5, Vinohrady, 120 00, Praha 2, IČO: 28943619, DIČ: CZ28943619, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů

RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů RÁMCOVÁ SMLOUVA Dodávka renovovaných tonerů uzavřená níže uvedeného dne, měsíce roku dle ustanovení 1746 odst. 2, 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi: František Skácel,

Více