OBEC P Í Š Ť, okres Opava Píšt' 58

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC P Í Š Ť, okres Opava 747 18 Píšt' 58"

Transkript

1 OBEC pišť W OBEC P Í Š Ť, okres Opava Píšt' 58 Záměr Obce Píší' na prodej obecního nemovitého majetku Obec Píšť jako výlučný vlastník nemovitostí níže specifikovaných zveřejňuje podle 39 odst. 1 zák. Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění I), v souladu s Usnesením Rady obce Píšt' Č. 71II.5./2011 ze dne , a v souladu se Zásadami postupu při prodeji ových jednotek schválených Usnesením Zastupitelstvem obce Píšt' Č. 2/IV.4./201O ze dne (Privatizace části ového fondu ve vlastnictví obce) záměr na prodej obecního nemovitého majetku - obecní ové jednotky č. 501/2 (neobsazený č. 2) v obecním ovém domě Píší' čp. 501, ový dům na pozemku parc. Č. 1762/12 o výměře 264 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, k. Ú. Píšť. Jedná se o ovou jednotku Č o velikosti podlahové plochy 72,86 m 2, 3+1 nacházející se v 1. nadzemním podlaží budovy čp. 501, k. Ú. Píšť. Společně s podílem na společných částech, prostorách a příslušenství ového domu čp. 501 přísluší k těmto podílům i podíl na pozemcích: parc. Č. 1762/11 o výměře 1361 m 2, orná půda parc. Č. 1762/12 o výměře 264 m 2, zastavěná plocha a nádvoří parc. Č. 1762/15 o výměře 767 m 2, orná půda. Spoluvlastnický podíl ové jednotky č , způsob využití, na společných částech domu čp. 501, venkovních úpravách a pozemcích činí 7286/ Základní (nejnižší) nabídková cena, kterou může uchazeč o koupi u nabídnout je ,-- Kč (slovy sedm set čtyřicet tisíc padesát pět korun českých). Termíny prohlídky u: a v době od 14:00 do 15:00 hod. Sraz uchazečů před budovou obecního ového domu čp. 501 v Píšti. Bližší informace uchazečům poskytne Vladimír Nosiadek, správce obecních nemovitostí, tel nebo , fax: , Uchazeči mají možnost nahlédnout do znaleckého posudku ové jednotky Č a do prohlášení vlastníka dle zákona Č. 72/1994 Sb., o vlastnictví ů, ve znění pozdějších předpisů. Termín pro doručení nabídek: Uchazeči mohou předložit nabídky bud' prostřednictvím poštovní přepravy nebo osobním doručením. Nabídky předložené prostřednictvím poštovní přepravy musí být podány k přepravě na poštovním úřadu nejpozději do Nabídky s pozdějším termínem nebudou do nabídkového řízení přijaty. Nabídky předložené osobním doručením musí být podány nejpozději do 13:00 hodin na podatelně Obce Pfšť Nabídky s pozdějším termínem osobního podání nebudou do nabídkového řízení přijaty. TELEFON FAX IČO:

2 OBEC pišť W OBEC P Í š v T, okres Opava Píšt' 58 Adresa pro podání nabídek: Obec Píšt', podatelna, Píšt' čp. 58 Nabídka musí být doručena v zalepené nebo zapečetěné obálce označené textem: "Nabídka odkup u u - NEOTVÍRAT" a označením ové jednotky Bližší podmínky jsou stanoveny v "Zásadách postupu při prodeji ových jednotek", které schválilo Zastupitelstvo obce Píšť dne Usnesením Č. 2/IVA./201O, a jež jsou nedílnou součástí zveřejněného záměru. Podmínkou zařazení nabídky do nabídkového nzem Je souhlas uchazeče o koupi u se zveřejněním osobních údajů ve smyslu zákona Č Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to ve zveřejňovaných zápisech z jednání orgánů Obce Píšť. Uzavření kupní smlouvy podléhá schválení zastupitelstvem obce dle 85 zákona Č Sb., o obcích, v platném znění. Zastupitelstvo obce Píšť si vyhrazuje právo zrušit nabídkové řízení na prodej ové jednotky Č v kterékoliv jeho fázi. Přílohy záměru: 1. Částečný výpis z katastru nemovitostí LV Č. 1317, Zásady postupu při prodeji ových jednotek za Obec Píšť: Mgr. František J aroš starosta Obce Píšť Zveřejněno od: Vyvěšeno: Sňato: ZOl1 Ev ČIS 10 1C) / "2011 I)Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout jeho výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona 15a) platného ke dni zveřejněného záměru. TELEFON FAX IČO:

3 Obec Píšť Píšt' č. p. 58 OBEC PÍŠŤ W ZÁSADY postupu při prodeji ových jednotek Zastupitelstvo Obce Píšť rozhodlo na svém 2. zasedání dne o následujícím postupu (dále jen Zásady) při prodeji ových jednotek z majetku Obce P튝. ČI. I. Obecná ustanovení 1) Tyto Zásady jsou závazné pro orgány obce a všechny subjekty, pověřené prodejem ových jednotek ve vlastnictví obce. 2) Tyto Zásady se vztahují výlučně na prodej ových jednotek ů a spoluvlastnických podílů na společných částech domu ve smyslu vymezení podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k ům a neovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví ů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zák. č. 72/1994 Sb."). 3) Při prodeji ových jednotek musí být respektován a dodržen zák. č. 72/1994 Sb. a ostatní zákony, zabývající se danou problematikou v platném znění. Ustanovení těchto zákonů mají vždy vyšší závaznost, než pravidla těchto Zásad. 4) Zastupitelstvo obce rozhodne o vyčlenění konkrétních ových jednotek pro prodej z majetku obce. Tento záměr bude zveřejněn na úřední desce Obce P튝. 5) Bytovou jednotkou se pro účely prodeje dle těchto Zásad rozumí spoluvlastnický podíl na společných částech domu a u (dále jen ová jednotka), jehož nájemcem je fyzická osoba. 6) S ovou jednotkou je zároveň v téže kupní smlouvě prodáván příslušný spoluvlastnický podíl na pozemku, na kterém stojí dům (stavební parcela), pokud je obec vlastníkem pozemku pod ovou jednotkou a příslušný podíl přípojek inženýrských sítí. 7) V případě, že ová jednotka je zatížena věcným břemenem, přechází toto věcné břemeno na nabyvatele dotčené ové jednotky. ČI. II. Příprava a realizace prodeje 1

4 1) Přípravou a realizací prodeje bude radou obce pověřena "kontaktní osoba", kterou je: a) určený zaměstnanec obce, b) v případě rozhodnutí rady obce bude kontaktní osobou vybraná realitní kancelář, která musí postupovat dle ustanovení těchto zásad. 2) O prodeji konkrétní ové jednotky rozhoduje zastupitelstvo obce. ČI. III. Prodej nájemci nebo osobě blízké 1) Prodej ových jednotek nabídnutých k prodeji bude realizován v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 2) Bytové jednotky v domě budou nabídnuty přednostně jejich nájemcům. Za tímto účelem bude všem oprávněným nájemcům ových jednotek určených k prodeji zaslána doporučeně s návratkou písemná nabídka, obsahující kontakt na osobu pověřenou přípravou prodeje ových jednotek (dále jen "kontaktní osoba") a cena ové jednotky. Nárok na zakoupení ové jednotky má oprávněný nájemce, který doručí kontaktní osobě písemné oznámení o přijetí nabídky do 6-ti měsíců ode dne doručení nabídky. 3) Oprávněným nájemcem ke koupi ové jednotky se rozumí nájemce, který řádně užívá, platí nájemné a úhrady spojené s užíváním u, s řádně uzavřenou nájemní smlouvou a nemající závazky po lhůtě splatnosti vůči obci. 4) Požádá-Ii oprávněný nájemce, bude ová jednotka nabídnuta osobě jemu blízké (dle ustanovení 116 Občanského zákoníku). Ověřená plná moc oprávněného nájemce na převod na osobu mu blízkou a souhlas osoby blízké k odkupu předmětného u musí být doručena kontaktní osobě v termínu do 6-ti měsíců ode dne doručení písemné nabídky o prodeji u. 5) Na základě písemného oznámení o přijetí nabídky nájemcem, předloží kontaktní osoba materiál na prodej konkrétní ové jednotky k projednání orgánům obce. 6) Bytová jednotka, jejíž nájemce nepřijal ve stanovené lhůtě nabídku dle či. III. bodu 2, nepřevedl svá práva k u na osobu blízkou dle či. III. bodu 4, tuto nabídku písemně odmítl, neuhradil kupní cenu dle či. VII. bod 1, 2 nebo neuzavřel kupní smlouvu dle či. VII. bod 3, zůstává v majetku obce. V tomto případě se obec stane členem společenství vlastníků ových jednotek, jestliže toto společenství vznikne. 7) Bytová jednotka, která zůstane v majetku obce z důvodů uvedených v bodě 6, může být nabídnuta ke koupi dalším zájemcům samostatným usnesením zastupitelstva obce, tj. rozhodnutím o záměru prodeje ových jednotek dalším zájemcům dle 22 odst. 2. zákona č. 72/1994 Sb. ČI. IV. Stanovení ceny při prodeji ových jednotek nájemcům a osobám blízkým 1) Cena ové jednotky je smluvní a je cenou administrativní stanovenou znaleckým posudkem. Do ceny bude dále zahrnuta daň z převodu nemovitostí a přímé náklady obce. 2

5 2) Poskytnutí slevy z ceny ové jednotky je možné nájemcům za splnění těchto podmínek: a) Stávající nájemce splňující podmínky dle či. III. bod 2 a 3, může požádat o slevu z kupní ceny ové jednotky. Žádost o snížení kupní ceny doloží výpisem z katastru nemovitostí, ne starším 3 měsíců, z kterého bude zřejmé, že nevlastní nebo nemovitost určenou k bydlení v okrese Opava a Ostrava (netýká se rekreačních objektů). b) Žádost musí být prokazatelně doručena Obci Píšt' nejpozději ve lhůtě stanovené v či. III. bod 2. Na žádosti doručené po této lhůtě nebude brán zřetel. c) Sleva nebude poskytnuta nájemcům, kteří nesplňují podmínky či. III. bod 3, řádně neužívají, vlastní jiný nebo nemovitost určenou k bydlení. d) Sleva nebude poskytnuta osobě blízké dle či. III. bod 4. 3) Sleva z kupní ceny bude vypočtena z ceny administrativní stanovené znaleckým posudkem, a to ve výši 10%. Přímé náklady obce, tvořící náklady na zhotovení jednotlivých podkladů pro prodej a případné další náklady na straně obce, slevám nepodléhají. 4) Kupující, kterému bude poskytnuta sleva z kupní ceny, se v kupní smlouvě zaváže ke zřízení předkupního práva ve prospěch Obce Píšt' na dobu 8 let. Přitom cena pro zpětný odkup nesmí být vyšší než cena, za kterou byla ová jednotka včetně podílu na společných částech domu a podílu na zastavěném pozemku obce prodána, mimo navýšení ceny o prokazatelné a vzájemně uznané zhodnocení ové jednotky v období mezi oběma prodeji. 5) V případě porušení ustanovení předkupního práva pro Obec Píšt' dle bodu 4 vrátí kupující poskytnutou slevu z kupní ceny a zároveň zaplatí smluvní pokutu ve výši 500 Kč/m 2 plochy dotčené ové jednotky. Smluvní pokuta bude příjmem Obce Píšr. ČI. v. Prodej volných ových jednotek dalším zájemcům 1) Rada obce může rozhodnout o záměru prodeje ových jednotek, které v období přípravy prodeje nejsou předmětem žádného nájemního vztahu. 2) Záměr prodeje dalším zájemcům s uvedením označení u a s uvedením základní ceny a stanoveným termínem pro doručení nabídek bude zveřejněn na úřední desce Obce Píšt', případně zveřejněním na internetových stránkách Obce Píšt' nebo inzercí. 3) Zájemci o koupi jednotlivých ových jednotek podají na podatelnu Obce Píšt' nabídku, která musí obsahovat následující body: a) označení ové jednotky (shodné s označením dle zveřejněného záměru) b) identifikaci zájemce (fyzické osoby) v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, datum narození, kontakt (např. telefon, ) c) nebo identifikaci zájemce (právnické osoby) v rozsahu název, sídlo, IČ, kontakt, úředně ověřená kopie aktuálního výpisu z obchodního či jiného rejstříku, do kterého se právnická osoba zapisuje, popřípadě jiných dokladů osvědčujících její právní subjektivitu 3

6 d) nabídkovou cenu v Kč e) čestné prohlášení zájemce, že dle platných právních předpisů má právo nabývat v České republice nemovitosti f) vyjádření souhlasu s podmínkami výběru zájemce a podmínkami prodeje g) podpis oprávněné osoby 4) Nabídka musí být doručena do určeného termínu v zalepené nebo zapečetěné obálce označené textem.nabřdka odkupu u - neotvírat" a označením ové jednotky. 5) Rada obce, případně zastupitelstvo obce může rozhodnout o konkrétních podmínkách jednotlivých záměrů prodejů a o požadovaném obsahu nabídky, což bude obsahem zveřejněného prodeje. dalších dalším záměru 6) V případě, že nabídka nebude obsahovat všechny výše uvedené náležitosti dle bodu 2, bude chybně označena, nebude splňovat případné požadavky dle bodu 4 nebo bude podána po termínu, bude vyřazena z výběrového řízení. ČI. VI. Výběr zájemce u prodejů volných ových jednotek 1) Dalším zájemcem se dále pro účely těchto Zásad rozumí právnická nebo fyzická osoba, která podá nabídku na odkup ové jednotky. 2) Rada obce jmenuje minimálně tříčlennou pracovní skupinu pro otevírání obálek složenou zpravidla z členů zastupitelstva obce doplněnou o zaměstnance obce, případně další osoby. 3) Pracovní skupina zkontroluje neporušenost obálek, otevře obálky, zhodnotí správnost a úplnost nabídek a zhotoví Zápis z otevírání obálek, který bude přiložen k materiálům pro projednání v orgánech obce. 4) Po otevření obálek již nelze dokládat žádné materiály nebo dodané materiály měnit či doplňovat. 5) Zápis z otevírání obálek musí obsahovat: a) specifikaci ové jednotky b) datum a místo konání otevírání obálek c) seznam zájemců a hodnocení úplnosti nabídek d) pořadí zájemců podle výše nabízené ceny e) způsob platby f) doporučen í pro orgány obce g) podpisy členů komise 6) Základním kritériem pro výběr zájemce je nabízená kupní cena. Minimální nabídkovou kupní cenu při výběrovém řízení stanovuje rada obce, případně zastupitelstvo obce při rozhodování o záměru prodeje ové jednotky dalším zájemcům. 7) V případě, že dvě nebo více nabídek na koupi ové jednotky budou se stejnou nejvyšší nabídnutou cenou, může rada obce, případně zastupitelstvo obce vyzvat zájemce, kteří nabídli nejvyšší kupní cenu, aby učinili další nabídku s vyšší nabízenou kupní cenou (dále jen další nabídka). 8) V této písemné výzvě bude uveden termín pro podání další nabídky. Obsah další nabídky a způsob podání musí splňovat ustanovení či. V. bod 3,4 a 6. 4

7 9) V případě, že výběrové řízení proběhne neúspěšně, tj. nikdo se nepřihlásil, nebo nikdo ze zájemců nesplnil požadované podmínky prodeje, rada obce může: a) rozhodnout o snížení hranice minimální nabídkové kupní ceny pro opakované výběrové řízení b) zrušit záměr prodeje. 10) Budoucím vlastníkem se stává osoba, o níž rozhodlo zastupitelstvo obce. ČI. VII. Kupní smlouva, splatnost kupní ceny, sankce 1) Kupní smlouva musí být uzavřena do 60 dnů od rozhodnutí zastupitelstva obce o prodeji dané ové jednotky, případně do 60 dnů od uplynutí lhůty dle znění 22 bod 2 zákona Č. 72/1994 Sb. 2) Kupní cena ové jednotky je splatná ve lhůtě do 90 dnů po podpisu smlouvy s tím, že podání návrhu na vklad bude provedeno do 15 dnů po připsání částky za prodej ové jednotky na účet Obce Pišť. Kupní cena bude povýšena o případné neuhrazené závazky kupujícího vůči obci po lhůtě splatnosti. 3) Při nesplnění termínu úhrady může obec odstoupit od kupní smlouvy, a to bez jakýchkoli sankcí a nároku kupujícího na náhradu škody. ČI. VIII. Závěrečná ustanovení 1) Obec Píšť nebude pro společenství vlastníků ových jednotek zajišťovat jakékoli služby. 2) O přijetí Zásad postupu při prodeji ových jednotek bylo rozhodnuto na 2. zasedání Zastupitelstva obce Píšť, konaném dne , usnesením Č. 02/IV.4./ ) Tyto zásady nabývají účinnosti dnem rozhodnutí zastupitelstva obce. Mgr. František Jaroš starosta Obce Píšť Ing. Walter Boček místostarosta Obce Píšť Píšť,

8 MISYS Page 1 of2 MISYS-Katastr.Určeno pouze pro vnitřní potřebu! OKRES: CZ0805 Opava,3 OBEC: Píšť KAT.ÚZEMÍ: Píšť [o] Data ke dni: LIST VLASTNICTVÍ 1317 ČÁST A Vlastnictví domu s y a neovými prostory Vlastník, jiný oprávněný Oprávněný subjekt, Adresa Identifikátor, Podíl Vlastnické právo Obec Píšť Píšť 58, 74718, okres Opava ČÁST B Nemovitosti POZEMKY Výměra Parcela [m 2 ] Druh pozemku ZpťJsobvyužití ZpťJsob ochrany původ: Katastr nemovitostí (KN) KN 1762/ orná půda KN 1762/12 KN 1762/15 BUDOVY 264 zastavěná plocha budova a nádvoří zemědělský fond půdní 767 orná půda zemědělský půdní fond Část obce,budova Zp.využití Zp.ochrany Parcely KN, LV Píšť,Píšť, č.p.501 ový dům KN 1762/12,Píšť JEDNOTKY Č.jed. Zp.využití na LV Podíl na spol.č.dornu ajednotce pozemku 501/1 Spotuvlsstnk:i: 501/2 Spoluvtestnki: 501/3 Spoluvtestnki: 501/4 spoluvlastníci : 501/5 spoluvlastníci: 501/6 Spolu vlastn íci: 501/7 Spolu vlastn íci: / / / / / / /42901 file:/ ID: \MlSY S\Misys. html\lskn\ 10OO02.html

9 MISYS Page 2 of2 ČÁST B1 Jiná práva (BEZ ZÁPISU) ČÁST C Omezení vlastnického práva (BEZ ZÁPISU) ČÁST D Typ vztahu Vztah pro Jiné zápisy Vztah k * Změna výměr obnovou operátu Parcela:KN 1762/ /2003- * Vlastnictví jednotek Stavba:Píšť, č.p.s01 V-7620/2010- Listina Prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek (zák.č.72/1994 Sb.) ze dne V-7620/2010- ČÁST E Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu (BEZ ZÁPISU) ČÁST F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám Parcela BPEl Výměra[m2] KN 1762/11 KN 1762/ Pokud je výměra bonitních dílů parcely menší než výměra parcely, zek parcely není bonitován. Upozornění: Tento výpis neobsahuje zápisy v části B1, C, poznámky v části D, listiny v části E a po 25.dubnu 2003 vyznačená upozornění(plombu), že právní vztahy k jednotkám, ke spoluvlastnickým podílům na společných částech domu, popř. pozemku jsou dotčeny změnou. Tyto zápisy jsou uvedeny vždy na příslušném výpisu z katastru nemovitostí pro vlastnictví u a neového prostoru. Vyhotoveno systémem MISYS( ), : 13: 29. file:/id:\misys\misys.html\iskn\ html

10 MISYS Page 1 of 4 MISYS-Katastr.Určena pouze pro vnitřní potřebu! OKRES: CZ08050pava,3 OBEC: Píšť KAT.ÚZEMÍ: Píšť Data ke dni: [o] LIST VLASTNICTVÍ 1318 ČÁST A Vlastník, jiný oprávněný Oprávněný subjekt, Adresa Vlastnictví u a neového prostoru Identifikátor, Podíl Vlastnické právo Obec Píšť Píšť 58, 74718, okres Opava ČÁST B Nemovitosti JEDNOTKY Č.jed. zp.využití Zp.ochrany Podíl na spol.č.domu 501/1 501/2 501/3 501/4 501/5 501/6 501/7 BUDOVA na LV 1317 : Píšť,Píšť, č.p / / / / / / /42901 KN 1762/12,Píšť, LV 1317 ČÁST B1 Jiná práva (BEZ ZÁPISU) ČÁST C Omezení vlastnického práva (BEZ ZÁPISU) ČÁST D Jiné zápisy (BEZ ZÁPISU) ČÁST E Nabývací tituly a jiné podklady k zápisu Listina Jednotka 501/1 file://d:\misys\misys.html\iskn\ html

11 MISYS Page 2 of 4 V-7620/2010- Jednotka 501/2 V-7620/2010- Jednotka 501/3 V-7620/2010- Jednotka 501/4 file://d:\misys\misys.html\lskn\ html

12 MISYS Page 3 of 4 V-7620/2010- Jednotka 501/5 V-7620/2010- Jednotka 501/6 V-7620/2010- Jednotka 501/7 fi1e:/id:\misys\misys.html\iskn\ html

13 MISYS Page 4 of 4 V-7620/2010- ČÁST F Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEl) k parcelám (BEZ ZÁPISU) Vyhotoveno systémem MISYS( ), : 16: 33. file://d:\misys\misys.html\lskn\ html

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov

Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Krasov Organizace: Obec Krasov Sídlo: Krasov 29, 793 94 Krasov IČ: 00296121 Předpis č.: 1/2014 Zpracovala: Lucie Klimenková Schválil: Mgr. Lukáš Grůza, starosta obce Datum vyhotovení: březen 2014 Nabývá účinnosti:

Více

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU

MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU MĚSTO HRÁDEK NAD NISOU INTERNÍ PŘEDPIS MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU ZÁSADY PRODEJE POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA HRÁDKU NAD NISOU Schválené usnesením zastupitelstva města č. 11/238/ZM/15 ze dne 16. 12. 2015,

Více

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VEŘEJNÁ NABÍDKA POZEMKŮ URČENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA č. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PŘEVODU ZEMĚDĚLSKÝCH A LESNÍCH POZEMKŮ Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Zásady hospodaření s nemovitostmi

Zásady hospodaření s nemovitostmi Zásady hospodaření s nemovitostmi Zastupitelstvo obce Osek nad Bečvou schválilo dne 10.7.2008 tyto zásady pro nabývání majetku obcí Osek nad Bečvou a převodu a pronájmu nemovitostí z majetku obce Osek

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ ------------------------------------------------------------------------- Zásady pro prodej bytů, nebytových prostorů a souvisejících pozemků

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any

Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Obec Jino any : 00241342,252 25 Jino any Oznámení zám ru V souladu s ust. 39 odst. 1 zákona. 128/2000 Sb. o obcích ve zn ní pozd jších p edpis oznamuje obec Jino any sv j zám r pronajmout tento nemovitý

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1)

na prodej nemovitosti pozemek p.č. 2511/39 k.ú. Pardubice IV. kolo(1) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-40795-2/ČJ-2016-1700VZ Pardubice dne 16. května 2016 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek vymezených podle zákona č. 72/1994

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08.

Obec Málkov. Málkov. Číslo jednací: Vaše č.j./ze dne: Vyřizuje / linka: Dne: OO-5/2014-202 / Vojtíšková Marie Ing./ 311516615 06.08. Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun Politických vězňů 198/16, 266 01 Beroun tel.: 311625147, fax: 311623495, e-mail: kp.beroun@cuzk.cz, Obec Málkov Málkov 267 01 Králův

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Zadavatel: Město Oslavany, náměstí 13. prosince 2, 664 12 Oslavany, IČ: 00282286 ve smyslu 6, 12 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. (dále jen zákona) tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ

NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ VÝZVA více zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací - díla pod názvem NOVOSTAVBA DŘEVĚNÉHO ALTÁNU VČETNĚ ÚPRAVY AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY - BRANKA U OPAVY Jedná

Více

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál

Otevřené zadávací řízení na služby Bruntál Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Bruntál Sídlem: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál Evidenční číslo VZ: 60053859 Zastoupený: Ing. Václavem Stráníkem, ředitelem Pozemkového

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky - Základní údaje zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Kácení stromů rostoucích mimo les, evidenční číslo: 20160007. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu III. kategorie

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu:

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tuto kupní smlouvu: smlouva č í s l o Kupní smlouva Smluvní strany:, prodávající strana: S^fÉŽto Poděbrady, IČ 00239640, se sídlem Poděbrady, Jiřího náměstí 20/1, PSČ 290 01, zastoupené starostou města Poděbrady panem PhDr.

Více

o výběrovém řízení čís. B/76/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Líšeň

o výběrovém řízení čís. B/76/2012 a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním území Líšeň 46174/B/2012-HMSU Č.j.: UZSVM/B/36334/2012-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. B/76/2012 a jeho

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í 1639/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1413/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/75/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji nemovité věci JUDr. Zdeňka Koníčková, IČ 714 46 443, se sídlem Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, jako insolvenční správkyně

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 18. zasedání dne 7. dubna 2009 schválilo návrh na prodej stavebních pozemků

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na Dodávku nábytku pro

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX001VZFO* HZSPX001VZFO Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-ma il: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Závazný vzor rámcové smlouvy

Závazný vzor rámcové smlouvy Závazný vzor rámcové smlouvy uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ ), v souladu s ust. 11 a 89 a násl. zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice

Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice Zásady pro nakládání s pozemky a pro umísťování reklamních zařízení na pozemcích a stavbách ve vlastnictví statutárního města Pardubice schválené Radou města Pardubic dne 22.4.2008 usnesením č.2289/2008,

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4)

na prodej nemovitosti objektu č.p. 9 - Chrudim VI. kolo(4) 1 KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE Ředitel krajského ředitelství policie č.j. KRPE-63189-2/ČJ-2015-1700VZ Pardubice dne 7. srpna 2015 Počet stran: 6 Vyhlašovatel: Česká republika - Krajské

Více

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012

Obec Vysočina. / Stará Vlasta/ 152 5.10.2012 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim Novoměstská 172, 537 46 Chrudim tel.: 469 660 111, fax: 469 623 105, e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz, ID dat. schránky:7ccient Obec Vysočina

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A

N Á V R H K U P N Í S M L O U V A N Á V R H K U P N Í S M L O U V A Rozšíření malovýroby mléčných produktů - prodejní stánek 1. Obchodní firma: Sídlo: Zapsaná v OR: Zastoupená: IČO: DIČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: Telefon/fax: E-mail:

Více

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./

Obec Neratov. Neratov 12. 533 41 Lázně Bohdaneč. Vaše č. j.: Ze dne: Vyřizuje: Jára Petr Ing./ Katastrální úřad pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Pardubice Čechovo nábřeží 1791, 530 86 Pardubice tel.: 466023111, fax:466657152, e-mail: kp.pardubice@cuzk.cz, ID dat. Schránky: w86ierb Obec

Více

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL:

váš DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: VYŘIZUJE: ÚTVAR: E-MAIL: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNí STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAšíNOVO NÁBŘEŽí 42,12800 PRAHA 2 ÚZEMNí PRACOViŠTĚ ÚSTí NAD LABEM ODBOR ODLOUČENÉ PRACOViŠTĚ LOUNY, POD NEMOCNiCí 2381, 440 01 LOUNY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Nájemní smlouva podle 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Statutární město Přerov se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice

Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Zásady pro převod pozemků ve vlastnictví města Vizovice Článek I. Základní ustanovení (1) Předmětem a cílem této úpravy je sjednocení postupu při úplatném převodu nemovitostí z majetku města na jiné osoby

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406

216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Evidenční č. Jednací č. Vyřizuje/linka Datum 216/2014 Mgr. Libuše Renová 3.9.2014 723 410 406 Věc: Výzva k veřejné zakázce malého rozsahu zadávanou mimo působnost zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0771/2014 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 22.4.2014 Písemná výzva

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Uchazečům o veřejnou zakázku

Uchazečům o veřejnou zakázku MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Oddělení soukromoprávní VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE / ÚTVAR: Mgr. Irena Hanáková/OSP TELEFON: 556 879 749 E-MAIL: Irena.hanakova@koprivnice.cz

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014

Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2014 Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje (dále jen Program ) zřizuje Ústecký kraj v souladu s 28a písm.

Více

Vyhláška o konání aukce č. 106/LIC/EA/2016 bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever

Vyhláška o konání aukce č. 106/LIC/EA/2016 bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever Vyhláška o konání aukce č. bytového domu k rekonstrukci v Kozolupech, okr. Plzeň-sever (dále jen Vyhláška ) Společnost LICITA s.r.o., IČ: 26328500, vyhlašuje elektronickou aukci níže specifikovaných nemovitých

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Česká republika- Ministerstvo zemědělství

Česká republika- Ministerstvo zemědělství Zadavatel: Česká republika- Ministerstvo zemědělství Audit zabezpečení a funkčnosti protikorupčního programu MZe Sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Č.j./evidenční číslo VZ 33500/2010-11000 Zastoupený: Ing.

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb Příloha: XX Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu Poskytování úklidových služeb Datum zveřejnění: 10.3.2010 Příloha č. 1 ~ 1 ~ Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

Více

Smlouva o dodávce pitné vody.

Smlouva o dodávce pitné vody. Smlouva o dodávce pitné vody. Z vodovodu pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce Strašnov, uzavřená na základě 8 odst. 6 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění. 1. Smluvní strany

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbor rozvoje města Oznámení o zahájení zadávacího řízení zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu - uzavžené zadávací řízení dle vnitroorganizační směrnice

Více

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9

#2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 #2702/ΥΛΝ/2012 ΥΛΝΜ 9 2702/ULN/2012-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/3075/2012-ULNM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 36, 400 01 Ústí nad Labem O Z N

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Zápis. 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015

Zápis. 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015 R A D A M Ě S T S K É Č Á S T I P R A H A 2 Zápis 3. mimořádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 24.08.2015 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Mgr. Jana Černochová, starostka,

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1.Úvodní ustanovení... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14... 3 2.1 Pronájem bytu za podmínky odkoupení pohledávky... 4 2.2 Pronájem bytu

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vrchní referent/rada oddělení hygieny práce II Ostrava č.j.: KHSMS/43941/2015 Datum: 22. října 2015 Ředitelka Krajská hygienická stanice Moravskoslezského

Více

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK. Prodej souboru plynových kotelen z majetku města Starý Plzenec MĚSTO STARÝ PLZENEC

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK. Prodej souboru plynových kotelen z majetku města Starý Plzenec MĚSTO STARÝ PLZENEC PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Prodej souboru plynových kotelen z majetku města Starý Plzenec zadává MĚSTO STARÝ PLZENEC Preambule Tato dokumentace slouží jako podklad pro zpracování nabídek uchazečů z

Více

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů

Návrh, zhotovení a dodání tištěných propagačních materiálů Vysočina Tourism, příspěvková organizace vyhlašuje v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných

Více

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BUH/015/2015 a jeho podmínkách

Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách O Z N Á M E N Í. o výběrovém řízení čís. BUH/015/2015 a jeho podmínkách 2452/BUH/2015-BUHM Č.j.: UZSVM/BUH/2570/2015-BUHM Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 604 47 Brno O Z N Á M

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2,461 17 Liberec IČ: 467 47 885 vyřizuje právní oddělení - referent veřejných zakázek VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku KUPNÍ SMLOUVA uzavřená podle 588 a násl. občanského zákoníku I. Smluvní strany Prodávající I: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 IČ: 29414873

Více

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy. Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci Závazný vzor návrhu smlouvy Dodávky drogistického zboží, čisticích prostředků a obalového materiálu

Více