Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ),

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ),"

Transkript

1 Kontaktní osoba: Jakub Ruml / David Čada Telefon: / Fax: Datum: Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ), Název veřejné zakázky: Development Centrum SFŽP Identifikační údaje zadavatele Název: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: Adresa sídla: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: Korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Osoba oprávněná za zadavatele jednat: Ing. Radka Bučilová, pověřena řízením SFŽP ČR 1. Úvod 1.1. Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci otevřeného řízení zveřejněného podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro podlimitní veřejnou zakázku na služby Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem a oznámením o veřejné zakázce Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v oznámení o zakázce a v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatečných informací k této zadávací dokumentaci. 1/21

2 1.4. Pokud uchazeč neposkytne včas všechny požadované informace a dokumentaci, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. 2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a předpokládaná výše plnění 2.1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy dle 10 zákona s vybraným uchazečem na zajištění realizace klíčových aktivit v rámci projektu Development centrum SFŽP Předmět zakázky je podrobně vymezen v čl. 3. zadávací dokumentace Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (Kód CPV: ); Odborná školení (Kód CPV: ) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): Kč , Rozsah služeb požadovaných k řádnému splnění veřejné zakázky je vymezen v bodě 3. této zadávací dokumentace Doba a místo plnění Doba plnění veřejné zakázky je po uzavření smlouvy podle obchodních podmínek obsažených v této zadávací dokumentaci do Termíny plnění jednotlivých částí předmětu veřejné zakázky jsou specifikovány v obchodních podmínkách obsažených v této zadávací dokumentaci Místem předání plnění je pracoviště zadavatele Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: Místo plnění díla bude sídlo a pracoviště zadavatele a další místa, kde budou probíhat jednotlivá development centra, případně jiná místa specifikovaná zadavatelem, a to vše na území ČR. 3. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky 3.1. Zakázka je realizována v návaznosti na projekt Development Centrum podpořený v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1. Cílem projektu je nastavit optimální způsob práce se zaměstnanci SFŽP, kteří mají vysoký růstový potenciál, a kteří mohou dále pomáhat nejen ve směřování dalšího vývoje organizace, ale budou rovněž rovnocennými partnery pro potřeby rozvoje a motivace všech zaměstnanců při jejich osobnostním růstu Dílčí cíle projektu: zmapování personálního potenciálu organizace za účelem nastolení efektivního rozvoje, 2/21

3 vytvoření vhodných nástrojů pro potřeby zefektivnění personální práce ve SFŽP, vytvoření dostatečného rozvojového prostředí pro potřeby nastavení personální práce, nastavení vhodného systému motivace pro pracovníky s vysokým potenciálem, zvýšení a nastavení odborného vzdělávání zaměstnanců organizace Předmětem zakázky je: Realizace Development centra Sestavení kariérního plánu Vytvoření sítě mentorů 3.4. Zakázka je rozdělena do tří klíčových aktivit, které na sebe vzájemně navazují Realizace Development Centra Sestavení kariérního plánu Vytvoření sítě mentorů 3.5. Klíčová aktivita Realizace Development Centra (dále jen DC ) Cílem této klíčové aktivity je identifikovat zaměstnance s vysokým rozvojovým potenciálem pro organizaci a nastavit klíč jaké zaměstnance a na jakých pozicích dále udržet pro další efektivní chod organizace. Na základě výstupů bude dále popsán postup, jak s těmito zaměstnanci pracovat v návaznosti na jejich rozvojové potřeby Realizace bude probíhat v několika krocích: Seznámení zaměstnanců s postupem realizace Stanovení termínů pro potřeby hlášení se těchto zaměstnanců k účasti na DC, skupiny budou tvořeny dle jejich místa zaměstnaní (návaznost na potřebu realizace druhé etapy DC) Realizace 25 DC po maximálně 15 účastnících pod vedením 2 specialistů. Zpracování výstupů z DC - individuální personální materiály. Zpracování souhrnné zprávy z realizace DC a identifikace hlavních rozvojových oblastí včetně sestavení akčního plánu. Nastavení systému evaluace a harmonogramu potřebných činností. Transformace souhrnných výstupů do Personální strategie SFŽP Realizace 25 DC projektu bude rozdělena do 2 úrovní. První úroveň proběhne mimo prostory zadavatele formou 2denního soustředění mimo prostory zadavatele a druhá úroveň bude realizována v prostorách zadavatele, kdy assesor bude snímkovat chování jednotlivých zaměstnanců na pracovišti po dobu 1 dne. 3/21

4 V rámci dvoudenního soustředění, které se bude konat mimo prostory zadavatele, musí uchazeč zařídit ubytování, stravu a dopravu do místa konání Development centra Výstupem realizace Development Centra bude identifikace potenciálu rozvojových potřeb všech zaměstnanců SFŽP, včetně zaměstnanců alokovaných na regionálních pracovištích. Konkrétními výstupy budou individuální zprávy a popis skupiny jako celku Zadavatel požaduje, aby částka za tuto klíčovou aktivitu byla maximálně Kč ,-- bez DPH a z toho maximálně Kč ,-- bez DPH na zajištění cestovného, ubytování a stravného účastníků DC Na Development Centrum navazuje individuální rozvoj, plán Klíčová aktivita Sestavení kariérního plánu Aktivita navazuje na klíčovou aktivitu DC a jejím cílem je nastavit systém dalšího kariérního růstu zaměstnanců s vysokým potenciálem. Na základě výstupů z DC dojde k identifikaci klíčových potřeb zaměstnanců a bude vytvořena metodika, jak plošně tento systém nastavit s ohledem na individuální požadavky zaměstnance, ale s dopadem na plošné fungování organizace. Druhým rozměrem je identifikace postupů, jak pracovat se zaměstnanci disponujícími vysokým rozvojovým potenciálem tak, aby nedošlo k jejich odchodu z organizace a aby byly jejich ambice uspokojeny Realizace bude probíhat v několika krocích: Sumarizace výstupů z individuálních hodnocení v rámci DC. Identifikace hlavních oblastí se zaměřením na prvky motivace. Nastavení "kariérního plánu," který bude zohledňovat jak praxi, tak skutečné dispozice a zkušenosti zaměstnance. Popis motivačních prvků a identifikace jejich rozsahu v návaznosti na individualizaci podmínek pro zaměstnance s vysokým růstovým potenciálem Výstupem této klíčové aktivity Sestavení kariérního plánu bude nejen nastavený systém práce s perspektivními zaměstnanci, ale rovněž se zaměstnanci novými, kteří budou přijímáni na základě jasně stanoveného klíče. Klíčová aktivita tedy není přínosná pouze pro vedení organizace a organizaci jako takovou, ale i pro samotné zaměstnance, kteří budou vědět jak postupovat, pokud chtějí zvýšit své zapojení v organizaci včetně maximalizace přínosů v návaznosti na svůj další růst Zadavatel požaduje, aby částka za tuto klíčovou aktivitu byla maximálně Kč ,-- bez DPH Klíčová aktivita Vytvoření sítě mentorů Cílem aktivity je zajistit max. podporu pro nové zaměstnance prostřednictvím zajištění metodické podpory v návaznosti na jimi vykonávanou odbornost. Realizací aktivity 4/21

5 dojde nejen k proškolení vnitřních mentorů a vytvoření jejich sítě, dle struktury organizací a reálně vykonávaných činností, což je přínosné pro zaměstnance, ale i k motivaci mentorů, kteří získají prestiž a adekvátní finanční ohodnocení za realizaci této aktivity, což přispěje k jejich motivaci. Aktivita bude mít přínos pro všechny zaměstnance SFŽP, přímo pracováno bude pouze s mentory, kterých bude 35 dle struktury organizace a činností Dojde k proškolení 35 mentorů, kteří se budou účastnit 3 běhů školení. Jednotlivá školení budou maximálně po 12 zaměstnancích v rozsahu 10 dnů po 6 hodinách. Struktura školení: časová dotace 12 hod. teoretická výuka, časová dotace 48 hod. - praktické ukázky mentoringu, nácvik, závěrečné zkoušky před komisí + pro úspěšné absolventy předání certifikátu, tzn. dokladu o úspěšném ukončení kurzu Výstupem klíčové aktivity Vytvoření sítě mentorů bude proškolení 35 mentorů, kteří se zúčastní 3 běhů školení (viz výše) Zadavatel požaduje, aby částka za tuto klíčovou aktivitu byla maximálně Kč ,- bez DPH. 4. Kvalifikační předpoklady 4.1. Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Doklady, jimiž uchazeč prokazuje splnění kvalifikace, předkládá v nabídce jako její součást Kvalifikaci splní uchazeč, který prokáže splnění: a. základních kvalifikačních předpokladů podle 53 zákona, b. profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona, c. ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů podle 55 zákona a d. technických kvalifikačních předpokladů podle 56 zákona Splnění kvalifikačních předpokladů může uchazeč prokázat také předložením výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v 127 zákona nebo předložením certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů v souladu a za podmínek stanovených v 134 zákona, případně předložením výpisu ze zahraničního seznamu kvalifikovaných dodavatelů, popřípadě příslušného zahraničního certifikátu, a to za podmínek stanovených v 143 zákona Zadavatel se zavazuje při nakládání s informacemi, kterými uchazeč prokazuje splnění kvalifikačních předpokladů postupovat tak, aby nedošlo k porušení práv a oprávněných zájmů uchazeče, pokud se týká ochrany jejich duševního vlastnictví nebo obchodního tajemství Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 5/21

6 4.6. V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Pro zamezení pochybnostem zadavatel uvádí, že podpis nemusí být úředně ověřen Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče Pokud má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem je podána společná nabídka, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 písm. a) zákona a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) zákona v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) až d) zákona musí prokázat všichni dodavatelé společně Uchazeč předkládá prosté kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Před uzavřením smlouvy o dílo může být uchazeč, se kterým má být podepsána smlouva, vyzván zadavatelem k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace Splnění části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele Uchazeč musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady podle 50 Zákona, je však přípustné, aby pro plnění částí zakázky angažoval jinou osobu (formou subdodávky). Uchazeč je oprávněn část kvalifikačních předpokladů podle 50 odst. 1 Zákona (vyjma 53 odst. 1 písm. j) a 54 písm. a) Zákona) prokázat prostřednictvím subdodavatele V takovém případě je však povinen předložit zadavateli smlouvu uzavřenou se subdodavatelem v souladu s 51 odst. 4, písm. b) Zákona. Jiné kvalifikační předpoklady subdodavatelů nebudou při posuzování kvalifikace uchazeče zohledněny Důsledek nesplnění kvalifikace Uchazeč, který nesplní základní, profesní, ekonomické a finanční nebo technické kvalifikační předpoklady v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v 58 zákona, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení Zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti ve výběrovém řízení s uvedením důvodů Základní kvalifikační předpoklady Základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. 1 zákona splňuje uchazeč: a. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo 6/21

7 pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeč či členem statutárního orgánu uchazeč právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b. který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání uchazeče podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem uchazeč či členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby. Podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky a tento základní kvalifikační předpoklad musí uchazeč splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c. který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu ( 49 obchodního zákoníku), d. vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e. který není v likvidaci, f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, g. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, h. který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště uchazeče, i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních 7/21

8 předpisů, pokud uchazeč vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost uchazeče, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, j. který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, k. kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu, l. který předloží seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele a m. který, má-li formu akciové společnosti, předloží aktuální seznam akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %. Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením pro odst písm. a) až k) zadávací dokumentace a zároveň předložením příslušných seznamů pro odst písm. l) a m) zadávací dokumentace Doklady podle bodu odst písm. a), b), c) předloží uchazeč v prosté kopii a nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být splnění kvalifikace prokázáno, starší 90 kalendářních dnů. Dle 57 zákona bude zadavatel požadovat na vítězném uchazeči předložení dokladů podle bodu odst písm. a), b), c) v originále Profesní kvalifikační předpoklady Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle 54 zákona prokáže uchazeč, který: a. předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b. doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán a doklad o oprávnění k podnikání je nutno předložit dle 57 odst. 1 zákona v prosté kopii s tím, že v souladu s 57 odst. 2 zákona platí, že výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady podle 55 zákona splní uchazeč, který předloží: 8/21

9 a. pojistnou smlouvu (případně pojistný certifikát), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě. Zadavatel požaduje, aby limit pojistného plnění ve smyslu 28 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, sjednaného uchazečem na základě shora uvedené pojistné smlouvy, činil v celkové výši pojistného plnění z pojistné smlouvy minimálně Kč ,--. b. údaj o celkovém obratu uchazeče za poslední tři uzavřená účetní období. Zadavatel požaduje, aby výše takto vymezeného obratu dosáhla minimálně Kč ,-- za každé účetní období Uchazeč předloží k prokázání ekonomických kvalifikačních předpokladů dle písm. a) tohoto odstavce prostou kopii pojistné smlouvy či pojistného certifikátu K prokázání obratu podle písm. b) tohoto odstavce předloží uchazeč čestné prohlášení Technické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který předloží podle 56 odst. 2, písm. a) zákona seznam významných služeb poskytnutých uchazečem v posledních 3 letech, minimálně v tomto rozsahu: a) nejméně dvě významné srovnatelné služby z toho pak: minimálně jedna zakázka v oblasti realizace development centrum v rozsahu kap. 3.5 a 3.6 v minimální hodnotě Kč ,--, minimálně jedna zakázka ve vytvoření vnitřního mentoringu nebo vzdělávání interních lektorů (koučů) v minimální hodnotě Kč ,--. Uchazeč prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního předpokladu předložením seznamu příslušných služeb v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Službou v posledních 3 letech je taková služba, jejíž poskytování bylo uchazečem v posledních 3 letech dokončeno; přílohou tohoto seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli; nebo 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli; nebo 3. čestné prohlášení uchazeče, pokud byly služby poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně. Rozsah požadovaných informací: Uchazeč doloží seznam všech zakázek, které realizoval on nebo jeho subdodavatelé, jimiž přímo nebo nepřímo prokazuje kvalifikaci a uvede: 9/21

10 název zakázky, název klienta, termín poskytování, rámcový popis předmětu a rozsahu plnění cenu zakázky kontakt na odpovědnou osobu objednatele, která může potvrdit, zda byly služby provedeny řádně, odborně a v požadovaném rozsahu Technické kvalifikační předpoklady splní uchazeč, který dále předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci uchazeče nebo vedoucích zaměstnanců uchazeče nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb tzv. realizační tým, podle 56 odst. 2 písm. e) zákona: a. Uchazeč prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu členů realizačního týmu, ve kterém uvede seznam členů realizačního týmu, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu její realizace, a to bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance uchazeče nebo osoby v jiném pracovněprávním vztahu k uchazeči. Seznam bude zahrnovat minimálně 16 členů realizačního týmu, z nichž jeden bude v postavení vedoucího týmu projektového manažera, který bude odpovědný zejména za řádné plnění veřejné zakázky a za komunikaci se zadavatelem. b. Zadavatel ke splnění tohoto kvalifikačního předpokladu požaduje, aby uchazeč níže uvedeným způsobem prokázal, že projektový manažer a všichni členové realizačního týmu splňují následující požadavky: Projektový manažer má ukončené vysokoškolské vzdělání, je bezúhonný, má znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, má praxi v poskytování služeb, které jsou předmětem této veřejné zakázky po dobu minimálně 5 let, má zkušenost s vedením alespoň 2 projektů týkajícího se poskytování významných služeb, jak jsou vymezeny v článku 3.4 písm. a) této Zadávací dokumentace. 12 členů realizačního týmu, kteří se budou podílet na realizaci aktivity DC a sestavení karierního plánu Všichni členové tohoto realizačního týmu musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a být bezúhonní, Všichni členové tohoto realizačního týmu musí mít znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího (komunikační jazyk v rámci zakázky bude český jazyk), 10/21

11 všichni členové týmu se podíleli na poskytování nejméně 2 zakázek s obdobným předmětem a rozsahem jako je předmět zakázky uvedené v kap. 3.5 a 3.6 této zadávací dokumentace, všichni členové týmu musí mít zkušenosti v poskytování poradenských služeb v oblasti Development centrum a Assesment centrum v délce minimálně 2 roky. 2 lektoři, kteří se budou podílet na realizaci aktivity vytvoření sítě mentorů: mají ukončené vysokoškolské vzdělání, jsou bezúhonnost, mají znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího, mají nejméně 5letou praxi v oblasti vzdělávání dospělých, prokáží lektorskou činnost minimálně na 6ti vzdělávacích aktivitách v oblasti mentoringu a koučinku v průběhu posledních 3 let. Přílohu tohoto seznamu bude tvořit: soubor strukturovaných profesních životopisů jednotlivých členů realizačního týmu včetně jejich čestného prohlášení o bezúhonnosti a pravdivosti údajů v životopise obsažených podepsaných těmito členy realizačního týmu a ověřené kopie dokladů prokazujících dosažené vzdělání členů týmu, případně ověřené kopie požadovaných certifikátů. Profesní životopisy budou obsahovat minimálně následující údaje: jméno a příjmení člena realizačního týmu, funkci při plnění veřejné zakázky, dosažené vzdělání, délku odborné praxe v oblasti předmětu zakázky, relevantní zakázky, na kterých se člen týmu podílel, přehled odborné praxe ve zpětném členění relevantní k předmětu zakázky. Rozsah profesního životopisu by neměl přesáhnout 3 strany A4 bez příloh. U každého z pracovníků budou uvedeny kontaktní údaje osob, u nichž lze uváděné zkušenosti ověřit. Lektorskou činnost minimálně na 6ti vzdělávacích aktivitách v oblasti mentoringu a koučinku v průběhu posledních 3 let doloží výčtem úspěšně dokončených vzdělávacích akcí obdobného rozsahu s možností ověření odběratelů těchto služeb. Členové realizačního týmu uvedení v tomto seznamu budou tvořit realizační tým, který bude odpovědný za plnění této veřejné zakázky. Trvalé změny na pozici vedoucího realizačního týmu projektového manažera - budou možné pouze po předchozím schválení zadavatelem. Vybraný uchazeč bude oprávněn navrhnout zadavateli jako nového vedoucího realizačního týmu pouze osobu 11/21

12 splňující veškeré shora uvedené požadavky zadavatele týkající se vedoucího realizačního týmu projektového manažera. Výměnu člena realizačního týmu je uchazeč povinen zadavateli oznámit nejpozději do 10 dnů od této změny. Člena realizačního týmu je uchazeč povinen nahradit jinou osobou, která splňuje požadavky kladené v této zadávací dokumentaci. 5. Zadávací lhůta 5.1. V souladu s ustanovením 43 zákona zadavatel stanovuje lhůtu, po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami na dobu 3 měsíce od posledního dne lhůty pro podání nabídek. 6. Hodnotící kritéria 6.1. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky podle 78 odst. 4 zákona. Ekonomická výhodnost nabídky bude posuzována na základě těchto dílčích kritérií: 6.2. Nabídková cena váha 60% V rámci tohoto kritéria bude hodnocena celková nabídková cena dle čl této zadávací dokumentace. Jednotlivým nabídkám přidělí hodnotící komise body (stupnice 1 100), přičemž nejvyšší počet bodů obdrží nabídka s nejnižší nabídkovou cenou dle vzorce: nejnižší nabídková cena x 100 hodnocená nabídková cena Výsledný počet bodů se vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria. Hodnotící komise hodnotí nabídkovou cenu bez DPH Metodologie a návrh řešení váha 40 % V rámci tohoto kritéria jsou vyměřena dvě subkritéria: Subkriterium Váha subkritéria Metodologie realizace DC 60 % Školení mentorů 40 % Celkem 100 % 12/21

13 Subkriterium Metodologie realizace DC Skolení mentorů Specifikace subkritéria Komplexnost, srozumitelnost, logičnost popisu metodologie realizace DC s ohledem na cíl této veřejné zakázky a povahu zadavatele. Aplikovatelnost použitých metod v podmínkách zadavatele. Efektivita, kreativita, uvedené příklady, způsob práce s účastníky DC, způsob zpracování zpětné vazby a výstupů. Komplexnost, srozumitelnost, logičnost popisu školení v následující struktuře cíl, obsah, rozsah, struktura, metodologie výuky, uplatněné pomůcky, výukové materiály kurzů. Aplikovatelnost použitých metod v podmínkách zadavatele. Přehlednost, srozumitelnost (logickou strukturu), propojení do praxe, interaktivnost a vizuální provedení vzdělávacích/ výukových materiálů Uchazeč je povinen uvést do své nabídky pro účely hodnocení podrobné a přesné údaje a popisy ve vztahu k jednotlivým subkritériím. Včetně vzorů vzdělávacích/výukových materiálů, které uchazeč využívá při výuce Metodologie a návrh řešení bude zpracován maximálně v rozsahu 10 stran A4. Vzdělávací/výukové materiály se do rozsahu nezapočítávají Nabídka, která nejlépe splňuje požadavky zadavatele, získá v rámci subkritéria 100 bodů. Ostatním nabídkám bude přiřazeno takové bodové ohodnocení, které vyjadřuje míru splnění tohoto subkritéria ve vztahu k nejlépe hodnocené nabídce Počet bodů za každé subkritérium se vynásobí příslušnou vahou daného subkritéria Počet bodů za dílčí kritérium dle bodu odst. 6.3 Metodologie a návrh řešení bude dán součtem bodů za jednotlivá subkritéria Výsledný počet bodů se vynásobí příslušnou vahou daného dílčího hodnotícího kritéria Na základě součtu výsledných hodnot všech dílčích hodnotících kritérií u jednotlivých nabídek bude stanoveno pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovená nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty Před hodnocením dle dílčích kritérií hodnotící komise posoudí nabídkové ceny podle 77 zákona. 13/21

14 7. Požadavky na způsob zpracování nabídky 7.1. Uchazeč je povinen v nabídce uvést informace a skutečnosti vyplývající ze zákona Uchazeči jsou povinni strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: Krycí list nabídky (dle vzoru v příloze č. 1) Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (dle vzoru v příloze č. 2) Doklady k prokázání splnění kvalifikace Metodologie a návrh řešení (část popisující metodologie rozsahem nepřesáhne 10 stran A4, přílohy v podobě ukázky vzdělávacích/výukových materiál se do rozsahu nezapočítávají) Nabídková cena zpracovaná v souladu s požadavky čl. 8. ZD (dle vzoru v příloze č. 3) Návrh smlouvy podepsaný osobou oprávněnou jednat za nebo jménem uchazeče Doklad o oprávnění osoby, která podepsala návrh smlouvy, jednat jménem resp. za uchazeče (pokud jím není statutární orgán uchazeče) Příp. další dokumenty a přílohy (např. vzor výukových materiálů) 7.3. Všechny listy nabídky musí být číslovány vzestupnou číselnou řadou a musí být zajištěny proti manipulaci (svázány a na přelepu svázání opatřeny razítkem a podpisem oprávněné osoby uchazeče) Nabídka bude předložena v českém jazyce ve dvojím vyhotovení (jeden originál, jedna prostá kopie) a v jednom datovém vyhotovení na CD Uchazeč v rámci podání nabídky předloží podepsaný návrh smlouvy. Podepsaný návrh smlouvy musí svým obsahem odpovídat požadavkům zadávací dokumentace. Výběrem nabídky na základě návrhu na uzavření smlouvy uvedené v nabídce nevzniká právní vztah, zadavatel si vyhrazuje právo o smlouvě dále jednat a upřesnit její konečné znění v souladu s 82 odst. 2 zákona Uchazeč je povinen v nabídce dále uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům včetně identifikačních údajů těchto subdodavatelů. Uchazeč je v takovém případě povinen předložit smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky Nabídka musí být doručena do podatelny zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, PSČ: ve lhůtě pro podání nabídek a být výrazně a čitelně označena nápisem: "NEOTEVÍRAT Nabídka Development centrum SFŽP a adresou, na niž je možné zasílat oznámení podle 71 odst. 6 zákona. 14/21

15 Nabídky je možné podávat do podatelny v prostorách zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, ve 4. patře, číslo dveří 5.28, a to během otevíracích hodin pro veřejnost: pondělí, středa, čtvrtek od 8.00 do hod., úterý od 8.00 do hod. a v pátek od 8.00 do hod Při nesplnění podmínek uvedených v tomto článku bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. 8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 8.1. Uchazeči jsou povinni zpracovat kalkulaci nabídkové ceny na formuláři Kalkulace nabídkové ceny, jehož závazný vzor je přílohou této zadávací dokumentace Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu pro celý předmět zakázky součtem všech položek dále uvedené kalkulace nabídkové ceny. Do ceny zahrne uchazeč veškeré práce či související služby, nezbytné pro kvalitní provedení plnění v rozsahu specifikovaném v kap.. Tato cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou není možno překročit a budou jí oceněna dílčí plnění Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce a závazném návrhu smlouvy uvedl maximální nepřekročitelnou nabídkovou cenu v následujícím členění v Kč: Nabídková cena za klíčovou aktivitu Realizaci DC (cena za realizaci 1 DC): nabídková cena bez DPH DPH nabídková cena s DPH z toho nabídková cena na zajištění cestovného, ubytování a stravného účastníků DC: nabídková cena bez DPH DPH nabídková cena s DPH Nabídková cena za klíčovou aktivitu Sestavení kariérního plánu : nabídková cena bez DPH DPH nabídková cena s DPH Nabídková cena za klíčovou aktivitu Vytvoření sítě mentorů : nabídková cena bez DPH DPH nabídková cena s DPH Celková nabídková cena, která je tvořena součtem pětadvacetinásobku nabídkové ceny za realizaci 1 DC (čl této zadávací dokumentace), nabídkové ceny za sestavení 15/21

16 kariérního plánu (čl této zadávací dokumentace) a nabídkové ceny za vytvoření sítě mentorů (čl této zadávací dokumentace): nabídková cena bez DPH DPH nabídková cena s DPH 8.4. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu díla Překročení nabídkové ceny je možné pouze za podmínky, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH, jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny zadavatel nepřipouští. 9. Obchodní podmínky 9.1. Dodací podmínky Doba plnění veřejné zakázky je po uzavření smlouvy podle obchodních podmínek obsažených v této zadávací dokumentaci do Termín zahájení činnosti dodavatele ihned po podpisu smlouvy Termíny plnění klíčových aktivit je následující: Realizace Development Centra Realizace do Sestavení kariérního plánu Realizace do Vytvoření sítě mentorů Realizace do V ostatních náležitostech, které nejsou smlouvou výslovně upraveny, se vztahy smluvních stran řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění Dodavatel poskytne zadavateli předmět plnění v místě určeném zadavatelem, a to v pracovišti zadavatele Olbrachtova 2006/9, Praha 4 anebo jiném určeném místě v souladu s touto smlouvou Písemné výstupy dodavatel předá zadavateli ve fyzické podobě a na CD Akceptace písemných výstupů po předání předmětu plnění zadavatel vyhodnotí, zda předmět plnění odpovídá co do rozsahu a obsahu předmětu plnění. V případě, že nebude s dílem spokojen, předá dodavateli své připomínky. Dodavatel je povinen tyto připomínky zapracovat do 3 pracovních dnů od předání připomínek. Bude-li předmět plnění ze strany zadavatele shledán jako kvalitní v souladu s předmětem plnění, bude 16/21

17 předmět plnění převzat na základě akceptačního protokolu do 15 pracovních dnů od převzetí výstupů Smlouva uzavřená mezi zadavatelem a dodavatelem nebude obsahovat tzv. rozhodčí doložku, veškeré případné spory vzniklé na základě uzavřené smlouvy budou řešeny primárně jednáním dodavatele a zadavatele, v případě přetrvávající neshody pak před soudy České republiky Platební podmínky Cena plnění každé klíčové aktivity je splatná nejdříve po jeho předání zadavateli a odsouhlasení (akceptaci) zadavatelem. Platební podmínky pro jednotlivá plnění jsou následující: Po předložení a akceptaci individuálních zpráv (individuálních personálních materiálů) každého absolventa DC. Po předložení a akceptaci souhrnné zprávy z realizace DC, která bude obsahovat mimo jiné: Realizace Development Centra identifikaci hlavních rozvojových oblastí akční plán nastavení systému evaluace a harmonogram potřebných činností transformace souhrnných výstupů do personální strategie zadavatele Sestavení kariérního plánu Po předložení a akceptaci kariérního plánu zaměstnanců s vysokým potenciálem. Po předložení závěrečné hodnotící zprávy obsahující hodnocení účastníků i zpětnou vazbu lektora s doporučením dalšího rozvoje. Vytvoření sítě mentorů Po předložení jednotlivých školících prezentací a složky použitých výukových materiálů. Po předložení kopií certifikátů účastníků o absolvování programu. 17/21

18 Každá faktura vystavená na základě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V záhlaví faktury bude výrazně uveden název zadavatele včetně osoby, která ho zastupuje, její funkce a útvaru, název předmětného zadávacího řízení, číslo smlouvy. Faktura je splatná do 21 dnů od jejího doručení zadavateli. V případě neoznačení faktury výše uvedenými údaji a z toho vyplývajícího prodlení s likvidací a následnou splatností faktury, nemůže dodavatel uplatnit sankce za případné nedodržení termínu splatnosti. Poslední faktura v kalendářním roce musí být předána zadavateli nejpozději do 15. prosince příslušného kalendářního roku V případě, že v průběhu plnění na základě smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem dojde ke změně sazby DPH, bude dodavatel účtovat k ceně plnění daň podle aktuálního znění zákona o DPH Pokud faktura nebude splňovat zákonem stanovené, nebo výše uvedené náležitosti, je zadavatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že dodavatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není zadavatel v prodlení s úhradou faktury Záruční podmínky Záruční doba činí 24 měsíců ode dne předání bezvadného díla. Po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla Sankční podmínky Zadavatel se zavazuje v případě prodlení se zaplacením dohodnuté úplaty podle smlouvy uzavřené s vybraným uchazečem zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši dle předpisů dle práva občanského z částky, ohledně které je po splatnosti, za každý započatý den prodlení V případě prodlení dodavatele s plněním podle termínů stanovených ve smlouvě, má zadavatel vůči dodavateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši ,- Kč za každý den a každý případ prodlení Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované ve smlouvě uzavřené s vybraným uchazečem je dodavatel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává Dodavatel nebude sankcionovat zadavatele za jakékoliv neodebrání jeho služeb Práva duševního vlastnictví Uchazeč musí v návrhu smlouvy ošetřit práva duševního vlastnictví, tzn. poskytnout zadavateli neomezenou bezplatnou a výhradní licenci k užití práv duševního vlastnictví 18/21

19 9.6. Další podmínky včetně možnosti zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence Uchazeč je povinen minimálně do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OP LZZ a v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Evropském sociálním fondu a v souladu s právními předpisy ČR a právem ES vytvořit podmínky (tj. poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných osob, viz níže) a je povinen vytvořit níže uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Těmito oprávněnými osobami jsou Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo financí ČR, územní finanční úřady, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly Uchazeč je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 minimálně do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být použita pro úschovu delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný z OP LZZ a musí být označen číslem projektu Dodavatel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost a je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Projektu do konce roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na díle Zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy vůči dodavateli v případě, že výstup předvídaný ve smlouvě nedosahuje zdaleka takové kvality, kterou má tento výstup dle smlouvy splnit nebo nedosahuje kvality obvyklé pro tento typ plnění. Dodavatel v takovém případě nemá nárok na náhradu škody ani na jakékoliv plnění Návrh smlouvy obsažený v nabídce zpracované uchazečem bude obsahovat ustanovení o výpovědi smlouvy ze strany zadavatele i bez udání důvodu, přičemž výpověď nebývá účinnosti dnem, kdy se dodavatel o této výpovědi dozvěděl, nebo mohl dozvědět, tj. jejím doručením. 19/21

20 10. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti v souladu s ustanovením 49 odst. 1 zákona. Prohlídka místa plnění se s ohledem na charakter veřejné zakázky nekoná. 11. Variantní řešení Zadavatel v souladu s ustanovením 70 zákona o veřejných zakázkách nepřipouští variantní řešení. 12. Časové limity Lhůta pro podání nabídek končí dne ve 12:00 hod Nabídky je možné podávat do podatelny v prostorách zadavatele na adrese Olbrachtova 2006/9, Praha 4, ve 4. patře, číslo dveří 5.28, a to během otevíracích hodin pro veřejnost: pondělí, středa, čtvrtek od 8.00 do hod., úterý od 8.00 do hod. a v pátek od 8.00 do hod Otevírání obálek se uskuteční dne ve 14:00 hod. na adrese Olbrachtova 2006/9, , Praha Otevírání obálek mohou být přítomni maximálně 2 zástupci každého uchazeče, který řádně podal nabídku do konce lhůty pro podání nabídek. Při otevírání obálek se tito uchazeči prokážou plnou mocí vystavenou osobou oprávněnou jednat za uchazeče Zadávací lhůta trvá 90 dnů. 13. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat část předmětu veřejné zakázky, konkrétně snížit počet realizovaných DC v průběhu realizace projektu. V takovém případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě a dodavatel se zavazuje poskytnout k uzavření takového dodatku součinnost. Dojde-li ke snížení počtu realizovaných DC, celková částka za toto plnění bude snížena odpovídajícím poměrem Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu se zákonem. Zadavatel nenese žádnou odpovědnost za škody případně ušlý zisk způsobený zrušením zadávacího řízení Je-li zrušeno zadávací řízení, zadavatel je povinen o tom vyrozumět všechny účastníky Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení v souladu s 153 zákona. 20/21

21 13.6. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách a také závazný harmonogram provádění služeb. 14. Přílohy: Příloha č. 1 Krycí list nabídky Příloha č. 2 Čestné prohlášení o splnění kvalifikačních předpokladů Příloha č. 3 Kalkulace nabídkové ceny 21/21

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Petra Danningerová Telefon: 267 994 203 Fax: 272 936 597 E-mail: Petra.danningerova@sfzp.cz č.j. SFZP 072274/2012 Datum: 28. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

Kontaktní osoba. Jan Kender 267 994 272 272 936 597. Fax: Č. j.: Datum: 15. 2. 20122. Název: komplexní. IČ: Adresa sídla: Osoba oprávněnáá 1.1. 1.2.

Kontaktní osoba. Jan Kender 267 994 272 272 936 597. Fax: Č. j.: Datum: 15. 2. 20122. Název: komplexní. IČ: Adresa sídla: Osoba oprávněnáá 1.1. 1.2. Kontaktní osoba Telefon: Fax: E-mail: Č. j.: Datum: Jan Kender 267 994 272 272 936 597 jan.kender@sfzp.cz SFZP 072228/2012 15. 2. 20122 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice)

Město Varnsdorf. Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf (dále jen směrnice) Město Varnsdorf Zastupitelstvo města Varnsdorf na svém XVI. zasedání dne 26.4.2012 rozhodlo usnesením č. 43/2012 vydat v úplném znění tuto směrnici: Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU

Stroje do truhlářské dílny do Dřevařského pavilonu FLD ČZU Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Stroje do truhlářské

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Dodávka vybavení pro sociální služby - opakování zadávané v režimu ostatních zakázek malého rozsahu dle Metodického pokynu pro zadávání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu podle metodiky Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (dále jen metodika ) Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta

Městská část Praha 22. Nové náměstí 1250/10, 104 00, Praha 114. Ing. Martin Turnovský, starosta Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na služby v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE na podlimitní veřejnou zakázku na služby Kurzy coachingu II zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. 21 odst. 1 písm. f) a 38

Více

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací

Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Úřad vlády České republiky Odbor analýz a koordinace vědy, výzkumu a inovací Č. j.: 4510/2015-OKP Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vyhodnocení

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK S NÁZVEM Tuklaty č.p. 19 - záchrana a sanace dřevěných konstrukcí44 Identifikační údaje uchazeče: i. Název: Obec Tuklaty Sídlo zadavatele: Tuklaty, Na Rafandě 14, PSC: 250 82 Zastoupená:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky ZŠ a MŠ Rakvice - Nákup IT vybavení pro projekt CZ. 1.07/1.3.00/51.0036 Veřejná zakázka je zadávaná v souladu s ustanovením 12 odst. 3 a

Více

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský

Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský Úřad vlády České republiky Odbor technicko-hospodářský VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č.j.: 6290/2015-OTH včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Oprava terasy Hrzánského paláce

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody

HUBRU - síťová a SAN infrastruktura, serverová infrastruktura, datové úložiště, slaboproudé rozvody Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: HUBRU - síťová

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE

Textová část zadávací dokumentace. na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Textová část zadávací dokumentace na zakázku HARDWARE A SPECIALIZOVANÝ SOFTWARE Obsah: 1. Základní informace o zakázce... 3 2. Zástupce zadavatele a kontaktní osoba výběrového řízení... 3 3. Zadávací dokumentace...

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Elektronické učebnice veřejná zakázka na služby zadávaná

Více

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek

ZŠ Komárov - tělocvična. Identifikační údaje zadavatele. Mgr. Marcela Poštulková, Hana Fraňková, oddělení veřejných zakázek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na stavební práce dle 9, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky:

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název veřejné zakázky. Zadavatel veřejné zakázky: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Poskytování služby užívání páru temných optických vláken

Více

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko

Název zakázky: Protipožární příčky- Senior centrum Blansko ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 24 Počet příloh: 6 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti využívání informačních technologií /projekt Efektivní rozvoj

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Kompletní zadávací dokumentace včetně příloh dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Svoz odpadu pro Městskou část

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BRNO Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem Dodávka elektrocentrál podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor veřejného investování ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY PORADENSTVÍ V OBLASTI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK 2 2. ZADAVATEL ZadavateI: Česká

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace. Zajištění spotřebního materiálu a servisu tiskáren používaných SFŽP

Zadávací dokumentace. Zajištění spotřebního materiálu a servisu tiskáren používaných SFŽP Kontaktní osoba: Jan Rambousek Tel.: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: Jan.rambousek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82

Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení právnických osob Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 601 82 I. Informace o zadavateli: Zadavatel: Multifunkční centrum zámek Lednice, zájmové sdružení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY

LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na dodávky Akce bude spolufinancována v rámci 0peračního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost LABORATOŘ ANALÝZY MATERIÁLŮ A KONTROLY KVALITY TISKU PRO ZVÝŠENÍ

Více

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III.

Rekonstrukce elektroinstalace silnoproudu a slaboproudu budovy TF III. Výzva/Zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Nákup jednoho užitkového vozidla I. Identifikační údaje zadavatele název: městská část Praha 12 se sídlem: Písková 830/25, Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ PODMÍNKY NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: UK-PF -

Více

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami

Dodávka a implementace informačního systému pro dohled nad hazardními hrami ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) ve znění Dodatečných informací č. 9 Zadávací řízení:

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce. Turistická infrastruktura k hradu Brumov Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku na stavební práce Zakázka malého rozsahu IV. kategorie zadávaná v souladu s metodickým pokynem Zadávání zakázek a veřejných zakázek v programovém období 2007 2013

Více

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech

Oprava fasády, střechy a výměna části oken na pavilonu č. 12, 13 v PL v Dobřanech Psychiatrická léčebna Dobřany Ústavní 2, 334 41 Dobřany Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace dle ust. 38 odst. 1 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM. Snížení imisní zátěže z dopravy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE A DODÁVKY S NÁZVEM Snížení imisní zátěže z dopravy zadávaná dle 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka

Zadávací dokumentace. Veřejná zakázka Zadávací dokumentace dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál Zadavatel veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice

Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Obec Darkovice, Dlouhá 180/37, 747 17 Darkovice Úřední doba: pondělí 8:00-11:30, 13:00-17:00 středa 8:00-11:30, 13:00-17:00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S 44 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V PLATNÉM ZNĚNÍ Mateřská škola Anenská 119 Jaroslavice I. NÁZEV ZAKÁZKY... 1 II. ÚDAJE O OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ...

Více

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3

Zadavatel upozorňuje, že limit veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle 12, odst. 3 V Praze dne: 22.5. 2013 Věc: Výzva k podání nabídky o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, dle 12, odst. 3, zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění na akci MČ Praha Vinoř

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 11. prosince 2013 11:33 CN=Ing. Petra Kozubková OU=2, serialnumber=21 169 173 ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU PRO DODÁVKU: ZŠ ALŠOVA ŠKOLA 21. STOLETÍ, ZKVALITNĚNÍ

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PODMÍNKY A POŽADAVKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY PROJEKT BUDE SPOLUFINANCOVÁN ZE ZDROJŮ EU Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon): Energetická

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace I.ČLTK Praha Ostrov Štvanice 38 170 00 Praha 7 V Praze dne 10.2.2014 Věc: Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Vážení, tímto Vás vyzýváme k podání nabídky a prokázání kvalifikace do

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Město Krásné Údolí, Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim, IČO: 00573256. Obnova náměstí a dopravní infrastruktury v Krásném Údolí - změna

Město Krásné Údolí, Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim, IČO: 00573256. Obnova náměstí a dopravní infrastruktury v Krásném Údolí - změna S ohledem na administrativní pochybení ve výkazu výměr se mění lhůta pro podání nabídek Město Krásné Údolí, IČO: 00573256 Se sídlem : Krásné Údolí čp. 77, 364 01 Toužim oznamuje svůj úmysl zadat zakázku

Více

pro zakázku na dodávku s názvem Pořízení technologií na výrobu jednokomorových a vícekomorových vaků a souvisejících komponent Název projektu v OPPIK

pro zakázku na dodávku s názvem Pořízení technologií na výrobu jednokomorových a vícekomorových vaků a souvisejících komponent Název projektu v OPPIK zpracovaná v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů u zakázek spolufinancovaných z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) - Program Technologie pro zakázku na dodávku

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Příloha č. 5 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název a číslo veřejné zakázky 0060_VZ076 Sušárny

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (Zadávací dokumentace) Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) na veřejnou zakázku s názvem,,svoz

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno JIHOMORAVSKÝ KRAJ Rada Jihomoravského kraje Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky Dodávka vybavení Srdce v domě, příspěvková organizace Transformace

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Technologie chlazení a rekonstrukce ledových ploch Zimního

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu zadávací řízení mimo režim Zákona o veřejných zakázkách Rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení obce Bernartice 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Operační program: IOP Integrovaný operační program Prioritní osa: 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě Oblast

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVANÉ MIMO REŽIM ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí

Zpracování projektové dokumentace na akci Pracoviště pro výzkum inovací techniky a jejího vlivu na prostředí Výzva k podání nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Zpracování

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávací dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

petra.hantakova@azylovydum.cz

petra.hantakova@azylovydum.cz VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY PROJEKT OP LZZ Č.: MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍCH SLUŽEB I. IDENTIFIKACE ZADAVATELE Název zakázky: Název zadavatele : Sídlo zadavatele: Tvorba sběrného dokumentárního

Více