Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace"

Transkript

1 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY Mgr. Krasulová Anna ředitelka školy Celoroční plán práce školy je vytvořen v souladu s těmito dokumenty: 1

2 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vzdělávací program č. j /96-2, Základní škola ŠVP - Od pramínku poznání k pramenům vědomostí RVP ZV: č. j / ve znění úpravy č. j / Soubor pedagogicko-organizačních opatření na rok Školní rok 2009/2010 začíná kontinuálně s vedením školy ve složení: Mgr. Krasulová Anna ředitelka Mgr. Rybanská Jarmila zástupce ředitelky školy Macháčková Lucie ekonomka školy Obsah: 1.) Koncepce výchovně vzdělávací práce 2.) Zabezpečení pracovních úkolů 3.) Přehled pracovníků, rozdělení funkcí 4.) Plán třídních schůzek, porad a akcí 5.) Metodika práce jako podklad pro vlastní hodnocení školy 6.) Roční plán kontrol a hospitací 7.) Stanovení hlavních cílů 8.)Úkoly v oblasti výchovně vzdělávací a v oblasti materiální 1) Koncepce výchovně vzdělávací činnosti školy 2

3 Koncepce výchovně vzdělávací činnosti se bude od tohoto školního roku prolínat dvěma vzdělávacími programy a bude směrována především na způsoby vzdělávání podle vlastního školního vzdělávacího programu. Zaměření na: - individuální přístup k žákům respektování zralosti žáků, jejich schopnost akceptovat - požadavky vznesené učitelem - vytvoření podmínek pro klidné a úspěšné plnění pracovních povinností žáka - péče o děti s poruchami učení a chování ve spolupráci s rodiči, PPP a odbory sociální péče a dalšími institucemi - péče o talentované a mimořádně nadané žáky - využití žáků v soutěžích, vystoupeních a při realizacích aktivit školy zvýšení sebevědomí a sebejistoty u méně jistých dětí - zvyšování kvality práce ve vyučovacích hodinách formou individuálního i společně připravovaného projektového vyučování, využívat nových metod, počítačové dovednosti, výuka i formou PC programů - využití PC programů v jazykovém vzdělávání, při práci s integrovanými žáky - zapojovat žáky do samostatné práce odklon od klasické verbálně - frontální výuky - využití kulturních akcí včetně vernisáží a výstav v Galerii Na chodbě pro výuku - vychovávat žáky ke kulturnímu dění, k chápání kulturních hodnot, k toleranci - vést žáky k jednání v souladu s pravidly slušného a společenského chování - vést žáky k zvyšování estetiky školního prostředí a uvědomění si jejích hodnot - vést žáky k samostatnosti a zodpovědnosti za vlastní chování a za vlastní přípravu ke vzdělání - vést s žáky diskuze na téma prevence negativních jevů souvisejících s rasismem, netolerancí, projevy vandalismu (ve škole i mimo ni), brutality, šikanování (dětí i dospělých), závislosti na drogách, jiných závislostech - věnovat maximální pozornost problémovým žákům, vytvářet podmínky pro zmírnění jejich nebezpečného chování, nedostatky řešit spolu s VP, rodiči, sociálními pracovnicemi, Policií ČR atd. - věnovat péči žákům po déle trvající nemoci - vytvářet žákům podnětné a stimulující prostředí, klasifikaci využívat ke kladné motivaci učení - naučit žáky využívat důvěrné schránky UCHO ŠKOLY, důvěrné informace velmi taktně zpracovávat, řešit připomínky, stížnosti i motivační nápady žáků - pracovat na rozvoji činností Školního parlamentu - spolupracovat s ÚMOb, MOaP a účastnit se zasedání žákovského parlamentu města - usilovat o velmi dobré mezilidské vztahy a vytvářet dobré klima školy - seznamovat žáky s velmi vzdálenou historií školy i s jejími změnami po roce na základě znalostí historie školy vést žáky k tomu, aby si své školy vážili, aby se stala jejich - vytvořit pedagogickým pracovníkům podmínky pro jejich seberealizaci a rozvoj pracovní iniciativy - umožnit pedagogickým pracovníkům vzdělávání v rámci plánu DVPP - zlepšovat a rozšiřovat spolupráci s rodiči - zodpovědně připravovat třídní schůzky i ind. pohovory s rodiči, využívat i přítomnosti žáků - vytvářet spolu se žáky žákovská portfolia, zapojovat do této činnosti i rodiče - naučit žáky vytvářet ústní i písemné hodnocení vlastní práce 3

4 - seznamovat rodiče s nabídkou aktivit školy, s možností dalšího rozvoje žáků, u žáků vycházejících informovat o možnostech dalšího studia - volit formu projektové výuky - odpolední výuku provádět v blocích s dodržování hygienických zásad - umožňovat, aby škola byla otevřena pro styk s veřejností (nejen rodičovskou), aby se stala místem vzdělání, zábavy, informovanosti i sportovních aktivit - v rámci finančních možností rozšiřovat vybavenost kabinetů, tříd i prostor chodeb novým vybavením a moderními pomůckami - vytvořit estetický prostor multifunkční místnosti pro výuku různých předmětů s využitím interaktivní tabule, PC, a další techniky - obnovovat stávající fond učebnic a knižní fond pro žákovskou i učitelskou knihovnu, videotéku - důsledně plnit závěry a přijatá opatření z porad a konferencí - včas informovat vedení školy a VP v záležitostech prospěchu a chování, dodržování vnitřního řádu školy, školního řádu, směrnic ředitele školy v případě jejich porušování, v případě zanedbávání rodičovské péče či péče zákonného zástupce v porušování ochrany zdraví, hygieny a bezpečnosti - spolupracovat s MŠ při přípravě dětí na vstup do základní školy - vyhledávat z řad rodičů a přátel školy sponzory - hospitační a kontrolní činností ověřovat plnění úkolů a dodržování všech stanovených zásad pracovníků školy - pravidelně sledovat aktivity a pracovní iniciativu pracovníků školy, vyhodnocovat a oceňovat ji - důsledně provádět fyzickou inventarizaci svěřeného majetku, provádět návrhy na odpisy nefunkčního majetku - pečlivě sledovat optimální čerpání financí z přiděleného rozpočtu, nepřipustit porušení rozpočtové kázně - zlepšovat rozpočet školy vlastní hospodářskou činností - úzce spolupracovat se zřizovatelem - spolupracovat s Radou školy 2. Zabezpečení pracovních úkolů 4

5 Úkol Zodpovídá Termín 2009/ dokončit práci na ŠVP, zápis do EDITOR aktualizace vyuč. + Dvořáková zpracovat dokumentaci včetně Celoročního plánu školy ŘŠ, ZŘŠ vypracovat plán pedag. konferencí a třídních schůzek ŘŠ, ZŘ vykonat se žáky opravné zkoušky přísl. vyuč. dohodnutý - vypracovat dokumentaci ŠD, řád, plán aj. Křížková odevzdat požadované informace pro zpracování Organizace školy vyuč. + ZŘ určit konzultační hodiny vyuč. + ZŘ seznámit žáky se školní dokumentací a třídními informacemi TU 01. a poučení o bezpečnosti zapsat do žákovských knížek, vytvořit radu třídy, dohodnout plnění žákovských povinností TU seznámit žáky se zařazením do skupin volitelných předmětů TU odevzdat seznamy integrovaných žáků Báborová seznamy žáků odevzdat ZŘ TU vypracovat tematické plány, plány třídnických hodin, tem. plány TU vyuč., TU zakomponovat do učebních plánů ekologickou, estetickou-morální a brannou výchovu pedagogové připravit plán DVPP ZŘ vypracovat Organizaci školy ZŘ provést kontrolu provozních řádů učeben přísl. vyuč plán mimořádných celoročních akcí pedagogové + ZŘ plán laboratorních prací, exkurzí, cvičení v přírodě + zápis do učebních plánů, přehled odevzdat ZŘ pedagogové dokumentace, TK, TV k podpisu TU + ŘŠ seznamy žáků-kompletace TU + ZŘ + ŘŠ dokumentaci KL, TV zápisy k ke kontrole TU + ŘŠ řádné vedení pedagogické dokumentace pedagogové průběžně - řádná a svědomitá evidenci úrazů všichni průběžně - včas informovat rodiče o zhoršeném prospěchu a chování pedagogové průběžně - pracovat na vlastní i žákovské evaluaci, vlastního pedagogického portfolia a vést žáky k vytváření vlastního portfolia v jednotlivých TU, pedagogové průběžně předmětech - odevzdávat přípravy na výuku nadúvazkových hodin a vést evidenci těchto hodin dle dohody se ZŘ pedagogové průběžně - vést evidenci skutečně odpracovaných hodiny týdně (v celkovém rozmezí 4 týdnů = 160 hod.), na konci každého týdne a odevzdat ZŘ k evidenci a kontrole pedagogové průběžně - zajištění vydávání školního časopisu GAJDOŠÍK Reichl. + Lazar. průběžně - proškolení nových pracovníku z BOZP a PO ŘŠ, ZŘ průběžně - sledovat potřeby odborných školení příslušných pracovníků ZŘ průběžně - zahájit zájmovou činnost příslušní pedagog zaměřit se na práci se žáky integrované a mimořádně nadanými pedagogové průběžně - zapojit žáky do estetizace tříd (květinová výzdoba) a školy TU + všichni září červen - vést žáky k šetření elektrickou energií a vodou TU + všichni průběžně - vést žáky k aktivní účasti na soutěžích a dění ve škole TU + všichni průběžně 5

6 - podporovat podnětnou práci pedagogů i žáků ŘŠ, ZŘŠ průběžně - provádět kontrolu zamykání tříd mimo výuku a šaten v době výuky všichni zam. průběžně - pravidelní konání kontrolní a hospitační činnosti ŘŠ, ZŘŠ průběžně - pravidelně provádět kontrolní činnost hospodaření a ekonomie ŘŠ průběžně - připravit ekonomické rozbory hospodaření ŘŠ, ekonomka leden - březen - provádět pravidelné čtvrtletní ekonomické uzávěrky ekonomka průběžně - odevzdat přehledy prospěchu a chování ŘŠ TU odevzdat přehledy prospěchu a chování ŘŠ TU odevzdat přehledy prospěchu a chování ŘŠ TU odevzdat přehledy prospěchu a chování ŘŠ TU vysvědčení k podpisu, kontrola dokumentace k ŘŠ TU 25.1., zodpovědně připravit inventarizaci a návrhy na odpisy všichni 2x ročně - připravit kulturní akce: hudební vystoupení, besídku Reichl. + Bábor. + ostatní pedagog. - mimoškolní soutěže všichni ped. září - červen - výtvarné aktivity GNch, DVG, Galerie onkol. odd. MěN OV, soutěže, dárky Kalvod., Aniol., Lazar., Bumbál. - účast v soutěžích AJ, Př, F, Ch,Vv, Tv, Hv přísl. vyučující průběžně - připravit Den Země Bucharová duben - ekologické aktivity Záchranná stanice, Hornické muzeum, ZOO Bucharová, Ullmann, Dvořáková průběžně - připravit projekt EU Vstupte prosím Vavruš., Dvořák. - podzimní jarmark, Jarmark ke Dni dětí všichni listopad - červen - připravit Den otevřených dveří pro rodiče a veřejnost všichni listopad - kontakty s MŠ ŘŠ, ZŘŠ, uč. 1. st. průběžně - připravit plavecký výcvik ZŘŠ + TU I. st. leden - připravit zápis do 1. tříd vyuč. 1. stupně leden - uspořádat tradiční akce pro žáky vychovatelky průběžně - spolupráce s Rodičovskou iniciativou Křížková průběžně - spolupracovat s Radou školy ŘŠ, Galajdová průběžně - spolupracovat se zřizovatelem vedení školy průběžně - začít spolupráci s družební školou (např. ZŠ Brno, Gajdošova) ŘŠ, ZŘŠ, pedagog. v průběhu školního roku - pracovat vycházejícími žáky a žáky se zájmem o studium na víceletých gymnáziích a středních školách VP + přísl. pedagog. průběžně - dopravní soutěž, školní + mimoškolní Sněhotová+Křížková duben-červen - využívat finančních účelových dotací všichni průběžně - připravit exkurze na závěr školního roku TU červen - udržovat třídy, učebny a kabinety v čistotě a estetické TU + ostatní průběžně průběžně, - opravit svévolně poničené zařízení třídy, učebny TU, ostatní, žáci červen - organizace besed se členy Měst. POLICIE VP v průběhu roku - spolupráce s centrem protidrogové prevence VP - provádět zápisy z porad Reichlová průběžně - důsledně dodržovat závěry z porad všichni pedagog. průběžně 6

7 kontrola zařízení PC učebny a poloodborné učebny Ullmann, Dvořáková průběžně příprava branného kurzu Branný den Buch., Dvoř.,+ vyuč. červen aktualizovat informace o škole na webové stránky ŘŠ, ekonomka průběžně zveřejňovat výsledky soutěží na nástěnkách a na webových stránkách pedagogové, průběžně ekonomka připravit organizaci školního roku 2010/2011 ŘŠ, ZŘŠ duben/červen připravit slavnostní zakončení školního roku ŘŠ, ZŘŠ, Ullmann červen Další dílčí úkoly budou součástí týdenních plánů. 3) Přehled pracovníků, rozdělení funkcí Vedení školy a administrativa 7

8 Mgr. Anna Krasulová, ředitelka školy Mgr. Jarmila Rybanská, zástupce ředitele Lucie Macháčková, ekonomka Pedagogický sbor: třídní učitelé pro školní rok 2009/ třída Mgr. Margit Lazarová 2. třída Mgr. Lenka Báborová 3. třída Mgr. Dagmar Bumbálková 4. třída Radka Aniolová 5. třída Zdenka Galajdová 6. třída Mgr. Jana Dvořáková 7. třída Mgr. Marie Reichlová 8. třída Mg. Hana Vavrušová 9. třída Mgr. Aleš Ullmann Netřídní pedagogové Mgr. Marcela Bucharová Mgr. Michaela Kalvodová Vychovatelky školní družiny: Yweta Křížková, Zdeňka Galajdová Správní zaměstnanci: Pavel Hollmann Jiřina Doubravová Alena Dvorská školník, údržbář, topič uklízečka uklízečka Celkem: 18 zaměstnanců Odborné funkce: Mgr. Lenka Báborová David Lukaštík Mgr. Anna Krasulová Mgr. Marcela Bucharová výchovný poradce správce počítačové sítě metodik ICT metodik prevence sociálně patologických jevů 8

9 Předsedové předmětových komisí PK ročník PK Čj. Aj. Nj, D, Tv VV, Hv (humanitní) PK M, F,Ch, Př, Inf. (přírodovědná) Mgr. Báborová Mgr. Reichlová Mgr. Dvořáková Předmětové komise v čele s uvedenými předsedy jsou garanty dobrých výsledků práce školy. Jako takové přebírají spoluzodpovědnost za práci a výsledky v jednotlivých předmětech a podílejí se na spolupráci s vedením školy. Kromě toho smysl jejich existence spočívá v každodenní spolupráci vyučujících při realizaci výchovně vzdělávacího procesu. Důležitým úkolem je zabezpečení plnění učebních osnov podle vzdělávacího programu Základní škola a podle Školního vzdělávacího programu. Pokyny předsedům předmětových komisí pro školní rok 2009/2010 Předseda PK: 1. zodpovídá za sestavení a dodržování tematických plánů v souladu s učebním plánem, standardy a osnovami nebo ŠVP daného předmětu, tematické plány pravidelně kontroluje; 2. zajišťuje metodickou pomoc ostatním učitelům (vzájemné hospitace, ukázkové hodiny, názorné pomůcky, metody práce atd.); 3. pravidelně (3x ročně) a dle potřeby svolává schůzky PK dle týdenního plánu školy; 4. účastní se metodických akcí a poznatky aplikuje v rámci PK, členové PK si předávají informace (ze seminářů včetně získaných materiálu 5. sjednocuje požadavky v rámci jednotlivých předmětů; 6. upřesňuje a navrhuje v rámci PK nové studijní zdroje v rámci sebevzdělávání (učebnice, internet); 7. podporuje a vytváří projekty mimoškolní a zájmové činnosti; 8. předsedové PK na začátku školního roku sestaví konkrétní plán činnosti, který se po schválení ředitelem školy stává součástí plánu práce školy, vedou o činnosti PK stručný záznam 9. metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení Hlavní úkoly pro rok 2009/ Příprava žáků na soutěže žáků - přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím 2. Sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. 3. Kontrola požadované úrovně učebnic - zda odpovídají seznamu schválených učebnic, vzdělávacímu programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠVP. 4. Vypracování plánu exkurzí, vycházek na celý rok dopředu, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. 5. Zajištění účasti pedagogů na DVPP, s prioritou vzdělávání v počítačových znalostech a dovednostech pracovat s žáky v nové počítačové učebně. 9

10 6. Práce na tematických plánech v rámci ŠVP Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly předmětových komisí: - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují tematické a časové plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence sociálně patologických jevů. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků, zkoušek. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Podílejí se na tvorbě školního vzdělávacího programu - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Správcovství kabinetů a správci sbírek viz zápis z porady učitelů dne ) Plán třídních schůzek a pedagogických konferencí, další termínované akce Třídní schůzky: třídní schůzka rodičů žáků 1. třídy 08.55h h informační třídní schůzky TU 16:30 hod. 10

11 konzultační třídní schůzky všichni pedagogové 16:30 hod informační a hodnotící třídní schůzky - TU + ostatní pedagogové 16:30 hod konzultační třídní schůzky všichni pedagogové 16:30 hod informační a hodnotící třídní schůzky - TU + ostatní pedagogové hod. Pedagogické porady: informační informační klasifikační porada klasifikační a hodnotící porada klasifikační porada klasifikační a hodnotící porada V průběhu školního roku budou konány další operativní porady a schůzky. 5.) Podklady pro vlastní hodnocení činnosti školy 1. Plán činnosti školy pro rok 2009/ Seznámení se střednědobým plánem školy a jeho postupným plněním úkolů 3. Sestavení metodiky práce se žáky vypracovávají třídní učitelé v plánech třídního učitele (i ve spolupráci s netřídními vyučujícími) 4. Porovnání výstupů prospěchu a chování vždy za předchozí pololetí a za celý školní rok s rokem předcházejícím 11

12 5. Analýza neúspěchu žáků v oblasti vzdělávání nedostatečný prospěch a vytýčení postupů pro nápravu negativních jevů - vypracovávají TU společně s vyučujícím jednotlivých předmětů 6. Analýza chování žáků, především negativní jevy společné skupině žáků a jejich působení na ostatní žáky negativní působení x pozitivní působení po dohodě s výchovným poradcem 7. Stanovení způsobů nápravy vytypovaných negativních jevů způsoby řešení 8. Hledání nových forem práce s rodiči a zákonnými zástupci a jejich získání pro bližší spolupráci se školou 9. Hodnocení postupů a nápravy (2x ročně únor, červen - vyučující 1. i 2. stupně) 10. Navázání bližších kontaktů s MŠ v okolí 11. Klasická spolupráce s rodiči formou třídních schůzek, konzultačních hodin a jiné formy spolupráce 12. Paní vychovatelky zpracují dotazníky týkající se činnosti ŠD 13. Získání námětů pro další práci 14. Sledované oblasti v rámci hodnocení školy: spolupráce s rodiči získávání žáků do 1. tříd spolupráce vedení školy, pedagogů se začínajícími učiteli modernizace vybavení školy prezentace školy V průběhu každého pololetí mohou pedagogové využít různé formy a metody práce: dotazníky, testy, osobní pohovory, portfolia, evaluační žákovské listy, opakovaně komunitní kruh, netradiční postupy práce, vzájemné hospitace, mimoškolní akce. Některé z nich využívají i pro práci s rodiči. Pro získání přehledu o výsledcích vzdělávání budeme užívat testy SCIO, KALIBRO, nadále budeme sestavovat vlastní testy pro pedagogy a rodiče, z nichž získává vedení školy přehled o klimatu školy. 6.) Roční plán kontrol a hospitací Vedení školy: ředitelka školy a zástupkyně školy Hospitace: tematické, metodické, dílčí se zaměřením na aktuální problém, využití PC a jiné techniky Říjen dle potřeby vedení 12

13 Listopad Prosinec Únor Březen Květen zaměření na jazyky, český i cizí přírodní vědy, historie sportovní a umělecké výchovy příprava budoucích studentů matematika a český jazyk dle potřeby vedení Kontrola: se zaměřením na poradenskou činnost pro vycházející žáky, preventivní činnost, práci se žáky problémovými Činnosti výchovného poradce a MPSPJ - průběžná A/ Priority v kontrolní činnosti - vedení pedagogické dokumentace ZŠ a ŠD - práce s žáky s poruchami učení a chování - práce se žáky nadanými - vztahy mezi žáky / šikana/ a pracovníky školy navzájem - spolupráce s rodiči vedení dokumentace vzájemného jednání - kontrola hygieny a estetiky ve škole - náslechové hodiny PF OU katedra Vv - práce s nadanými žáky B/ Hospitační činnost zaměřená na žáky a dovednosti Zaměření v jednotlivých ročnících v předmětech jazykové výuky a matematice, včetně praktických činnosti: - na kvalitu a rozsah získaných dovedností - na schopnost využívat získané poznatky v praxi - na samostatnost, tvořivost a aktivitu 13

14 - na správnost ústního a písemného projevu - na samostudium - spolupráce s obvodními knihovnami Předměty s převahou praktického zaměření: - vztah k práci - osvojení praktických dovedností - dodržování zásad bezpečnosti Předměty s výchovným zaměřením Hv, Tv, Vv, Ov, Rv: - estetické vnímání - zájem o předmět - volba povolání, příprava ke zkouškám na střední a odborné školy - vztah učitel žák - vzájemné vztahy a chování žáků - aktivita v předmětech - dodržování bezpečnosti - osobní hygiena Hospitace - zaměření na činnost pedagoga: - rozsah a přiměřenost učiva v hodině - reakce na podněty žáka nebo na jeho nezájem - individuální přístup a diferenciace x pracovní tempo, schopnosti aj. - gestikulace, mimika, slovní projev, stereotypnost x mnohotvárnost projevu - modulace hlasu, hlasitost - zadávání úkolů /školní x domácí/, způsob, četnost, množství v jedné hodině - požadovaná samostatnost v práci žáka - reakce učitele na negativní a rušivé vlivy v hodině - hodnocení práce žáka učitelem - užívání pomůcek - práce s integrovanými žáky - vytíženost nadaných žáků - kontrola časového rozvržení podle učebních plánů a jejich plnění - projektová výuka - využívání PC techniky ve výuce, výuka s využitím dataprojektoru, videa, DVD, interaktivní tabule Hospitace - zaměření na aktivitu a činnosti žáka: - zájem o práci v daném předmětu - aktivita x pasivita žáků - soustředěnost - snaha o dialog - vzájemná pomoc slabším žákům 14

15 - samostatnost v řešení úkolů - vyjadřovací schopnosti - zvládnutí učiva - způsoby jednání žák x žák, žák x učitel - kritika a sebekritika při hodnocení práce - reakce na neverbální projevy učitele - intenzita projevů žáků - písemný projev - časové zvládání učiva /zrychlení či zpomalení tempa/ Hospitace - u obou subjektů sledovat: - kulturnost projevů /i verbálních/ při společenských, kulturních a sportovních akcích - vzájemnou komunikaci mimo proces vyučování /přestávky, před a po vyučování, mimo budovu školy/ - vztah ke škole, zařízení, okolí a péči o třídu, prostory školy a okolí školy - vztah a způsob jednání s návštěvníky školy 7.) Stanovení hlavních cílů Dosahovat optimálních vzdělávacích výsledků s důrazem na úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy a reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách Dosáhnout takové úrovně školy, aby přechod na víceletá gymnázia nebo jiné školy byl co nejmenší Neustále působit na žáky v otázce mravní a etické výchovy 15

16 - komunikace žák a učitel, učitel a žák, žák a žák - vzájemná ústa - zdravení všech zaměstnanců školy - v prvopočátku řešit ihned problém šikany, rasismu a intolerance - vytvářet pozitivní vztah k učebním pomůckám a zařízení školy Pokračovat v minimálním preventivním programu (viz příloha) V otázce volbě povolání zdůrazňovat uplatnitelnost na trhu práce Usilovat o snižování omluvené i neomluvené absence Zapojit se do celoměstských soutěží a dalších akcí organizovanými ve městě Průběžně aktualizovat www stránky Udržovat vysokou aprobovanou výuky V květnu 2010 organizace Školy v přírodě DVPP zde se v co největší míře zaměříme na aktualizaci školního vzdělávacího programu, který pokračuje v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. třídě. Koordinátorkou ŠVP je Mgr. Jana Dvořáková. Zapojit se do projektů a programů výměny spolupráce škol v Evropě (Socrates, jazykový ETWEENING ) a jazykových zájezdů (Londýn, Vídeň, Polsko, Německo). Pokračovat v činnosti Školské rady Zajistit i nadále činnost ŠKOLNÍHO PARLAMENTU Navázat spolupráci s mateřskými školami, základními i středními Podporovat činnost školního časopisu Gajdošík Školní výlety organizovat racionálně (v jednom týdnu) 8.) Úkoly v oblasti výchovně vzdělávací a v oblasti materiální A. Oblast výchovně vzdělávací 1. Zaručit co nejkvalitnější výuku 2. Rozvíjet aktivitu žáků, jejich tvořivé a logické myšlení, samostatnost 3. Využívat takových forem práce a metod práce, aby žáci zvládli učivo ve škole 16

17 4. Probudit u žáků zájem o dané učivo 5. Klást důraz na výuku cizích jazyků 6. Klást důraz na informační gramotnost žáků 7. Aktualizovat nový školní vzdělávací program se zaměřením na naše priority 8. Při řešení výchovných problémů spolupracovat s institucemi k tomu určenými B. Oblast materiální 1. Estetizace prostor školy, estetizace nábytku tříd 2. Průběžně doplnit kabinety novým nebo renovovaným nábytkem 3. Průběžně doplňovat žákovskou knihovnu 4. Pokračovat ve výměně podlah tříd 5. Vybudování moderního informačního systému školy 6. Postupně vybavovat učebny individuálním knižním fondem k okamžité potřebě 7. Dovybavit kabinety pomůckami 8. Postupně provádět úpravy tělocvičny (viz sprchy, toalety, výměna podlahy, ventilace) 9. Malování tříd, oprav oken, fasády ve spolupráci se zřizovatelem 10. Ve shodě se zřizovatelem a na základě finančních možností nadále provádět vnitřní úpravy školní budovy Propagace práce školy Příspěvky do místních novin, školních novin, www stránky Jméno akce noviny termín Mgr. Marie Reichlová Informace o škole Centrum Časopis Gajdošík Učitelské noviny Mgr. Michaela Kalvodová, Mgr. Jana Dvořáková 3x ročně, 5x ročně Lyžařský kurz Časopis Gajdošík leden 17

18 Mgr. Margit Lazarová Škola v přírodě Centrum květen Časopis Gajdošík Mgr. Margit Lazarová, Zápis do první třídy Centrum prosinec Mgr. Lenka Báborová Časopis Gajdošík Lucie Macháčková jednotlivé příspěvky webové stránky školy průběžně Centrum Jednotliví učitelé Propagace své práce, propagace školy Časopis Gajdošík Učitelské noviny průběžně Funkce, dlouhodobé úkoly Jméno, příjmení úkol - např. Mgr. Lenka Báborová Mgr. Lenka Báborová Mgr. Michaela Kalvodová Mgr. Michaela Kalvodová Mgr. Michaela Kalvodová Mgr. Marcela Bucharová Radka Aniolová Mgr. Aleš Ullmann Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Jana Dvořáková Mgr. Jana Dvořáková, Mgr. Lenka Báborová Mgr. Marcela Bucharová Mgr. Marie Reichlová Mgr. Hana Vavrušová Mgr. Michaela Kalvodová, Mgr. Jarmila Rybanská Mgr. Hana Vavrušová, Zdeňka Galajdová Další vzdělávání pedagogických zaměstnanců kariérní a výchovná poradkyně logopedie lyžařský výcvikový kurz výzdoba školy Vánoce, Velikonoce, aj. výstavy výtvarných děl, výtvarné soutěže chemické a přírodopisné soutěže, metodik PSPJ správce keramické dílny, keramický kroužek správce sítě PC učebny, dějepisné soutěže matematické a fyzikální soutěže předmětová komise, přírodovědná koordinátor ŠVP členové evaluační komise předmětová komise humanitní, časopis Gajdošík zeměpisné soutěže soutěže tělovýchovné soutěže AJ ředitel školy, zástupce ředitele školy výchovný poradce metodik PSPJ metodik ICT Koordinátor ŠVP vzdělávání vedoucích pracovníků studium výchovného poradenství studium prevence sociálně patologických jevů studium ICT Semináře, školení 18

19 Vzhledem k tomu, že po odborné stránce je kvalifikace pedagogického sboru dostačující, bude DVPP v dalším období zaměřeno na: - osobnostní a sociální výchovu Závěr: Chceme společně vytvořit příznivé pracovní prostředí a atmosféru ve škole tak, aby zaměstnanci i žáci se co možná nejlépe cítili. 19

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 27. 8. 2015 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2015 / 2016 příloha č.1 k organizačnímu

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

Roční plán činnosti školy

Roční plán činnosti školy Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci

Více

Plán práce 2015/2016

Plán práce 2015/2016 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Vydáno: 28. srpna 2015 Znak: Plán 15-16 Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok: 2015/2016 Projednán a schválen pedagogickou radou dne 23. září 2015. razítko školy.. ředitelka školy I. Úvod

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 1 Obsah: I. Analýza výchovně vzdělávací práce 3 II. Hlavní úkoly školního roku 2014/2015..5 1. Oblast vzdělávání 5

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ 785 01 Tel./fax 585 013 770, e-mail skola@zsns-stbk.cz PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠVP ZŠ nám. Svobody Spolu pro život Učit se

Více

Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Pracovní plán Šk. rok 2013/2014 Projednán v pedagogické radě dne 27. 8. 2013 V Benešově dne 30.8. 2013 PaedDr. Hana Procházková ředitelka školy Základní škola Benešov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

Plán činnosti na školní rok 2015/2016 QI 54-01-07

Plán činnosti na školní rok 2015/2016 QI 54-01-07 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. List číslo: 1 / 20 Druh dokumentu: instrukce Identifikační označení: QI 54-01-07 Výtisk číslo: QI 54-01-07 Tato směrnice je majetkem

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2014 2015 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2014 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-599/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-599/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Ostrava-Poruba, Porubská 832, příspěvková organizace

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 Třídy mateřské školy a její zaměstnanci: Motýlci: Ivana Horká, Bc. ředitelka školy Pavlína Janíčková Mgr. Ptáčci:

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Integrovaná střední škola Cheb Obrněné brigády 6 350 11 Cheb KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY OBSAH 1. Koncepce dalšího rozvoje školy... 2 1.1 Oblast výchovně vzdělávací... 2 1.2 Oblast personální... 3 1.3 Oblast

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE

ŠKOLNÍ ŘÁD I. USTANOVENÍ PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŠKOLNÍ ŘÁD OBSAH: I. Ustanovení pro žáky a zákonné zástupce II. Organizace výchovně vzdělávací práce III. Režim školy pro žáky IV. Prevence zneužívání návykových látek V. Hodnocení žáků (příloha) I. USTANOVENÍ

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Vlastní hodnocení školy 2005-2007

Vlastní hodnocení školy 2005-2007 Vlastní hodnocení školy 2527 I/ Zvolené období 2 roky 25/26 26/27 II/ Struktura vlastního hodnocení (projednáno na pedagogické radě v září 25) 3. Hodnotící nástroje. Cíle školy ve vzdělávání 2. Hodnocení

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast řízení IV. Nejdůležitější

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. Charakteristika školy ÚPRAVA A VELIKOST ŠKOLY Základní škola Louny, Školní 2426 je velká městská škola sídlištního typu, založená v roce 1985. Je úplnou základní školou, která poskytuje základní vzdělání

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Křoví

Základní škola a Mateřská škola Křoví Základní škola a Mateřská škola Křoví tel. 566538137 IČO: 75021986 Výroční zpráva - škol. rok 2007-08 Organizace školy: škola organizovaná jako dvojtřídní I. třída : 1., 2. a 3. ročník - vyučující Mgr.Dagmar

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-245/11-B. Mgr. Romanem Tlustošem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-245/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17 Sídlo: Husova 17/219,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o. Vidím, slyším, cítím - učím se ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM Soukromá střední a základní škola (1. KŠPA) Praha s.r.o.: Vidím,

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-106/14-S. lidinsky@mail.gymberoun.cz INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-106/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Gymnázium Joachima Barranda, Beroun, Talichova 824 Sídlo Talichova 824, 266 01 Beroun 2 E-mail právnické osoby IČO 47

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D

Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Š K O L N Í Ř Á D Školní řád základní školy je zpracován na základě 30 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1434/14-H. Studnice 57, 547 48 Studnice skola.studnice@tiscali. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1434/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Studnice,

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více