ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ"

Transkript

1 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

2 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x Školská rada při ZŠ Klimkovice elektronicky 1x Obsah: str. 1. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace 3 2. Organizace školy a personální obsazení 3 3. Hlavní úkoly školního roku 2015/ Organizace výuky Výuka cizích jazyků Výuka volitelných předmětů (ŠVP Tvořivá škola Klimkovice) Nepovinné předměty Kroužky Projektové vyučování Významné projekty Hlavní úkoly projektu Zdravá škola Zohlednění specifických potřeb a zájmů žáků Plán práce s žáky s VPU Poradní orgány Metodické orgány a jejich hlavní úkoly Společné aktivity s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ, Městem Klimkovice Spolupráce se spádovými školami Spolupráce se ZUŠ Spolupráce s MŠ Spolupráce s Městem Klimkovice Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výchovné poradenství Protidrogová prevence Školní program EVVO ICT plán Školní družina Termíny a náplně pedagogických rad Termínový plán akcí Časový plán vyučovacích hodin Počet žáků Závěr 23 Plán práce 2015/2016 Stránka 2

3 1. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace IZO: KÓD ŠKOLY: 2010 ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice TELEFON: , ŘEDITELKA: ZÁSTUPCE ŘEDITELKY: VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Miroslava Hoňková Mgr. Hana Škutová Mgr. Hana Škutová Mgr. Petra Řeháčková Mgr. Jana Glombová POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: 28,5 POČET VYCHOVATELEK VE ŠD: 3,15 POČET SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZŠ: 5,5 POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ: 5,5 POČET ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ: 1,5 NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ: 2 2. Organizace školy a personální obsazení I. stupeň 11 tříd 12,00 učitelů 244 žáků II. stupeň 9 tříd 16,50 učitelů 214 žáků Celkem 20 tříd 28,50 učitelů 458 žáků Školní psycholog Asistent pedagoga ½ úvazku 1,5 úvazku Aprobovanost: I. stupeň 12 s kvalifikací a aprobací pro I. stupeň II. stupeň 16 s kvalifikací a aprobací pro II. stupeň Školní družina: 4 oddělení 3,15 vychovatelek Plán práce 2015/2016 Stránka 3

4 3. Plán hlavních úkolů pro školní rok 2015/2016 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání v míře přiměřené jeho věku. Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí. Zaměřit se na základní učivo, které musí zvládnout všichni žáci. Rozšiřující učivo zařazovat podle schopností žáků, podporovat rozvoj nadaných žáků. Zajistit především důkladné procvičení a osvojení učiva. Otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum vzdělanosti, kultury a sportu i společenského života obce. Zpracovat konkrétně formulovanou vizi školy, se kterou se pedagogové, rodiče a zřizovatel ztotožní. Zaměřovat se na sociální a osobnostní rozvoj dětí, tvořivost, samostatnost, sebevzdělávání, schopnost dialogu. Vytvořit bezpečné prostředí pro reálnou bezpečnost fyzických osob, jeho účinnost pravidelně prověřovat. Využít školního psychologa pro řešení výchovných i vzdělávacích problémů. Zpracovat plán činnosti a spolupráce s asistentem pedagoga, průběžně jej vyhodnocovat a upravovat podle potřeb. Podporovat kvalifikovanost pedagogického týmu, podporovat aktivitu pedagogů v získávání a rozšiřování odborné kvalifikace, Vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci s rodiči pro dosažení vyšší otevřenosti školy a maximální využití potenciálu rodičů pro chod školy. Vyhledávat možné partnery pro činnosti školy, analyzovat jejich možnosti, konzultovat s nimi a využívat je v maximální možné míře. Zaměřit se na oblasti: 1. Zdraví Výchovu ke zdraví zaměřit na rozvoj zdravých stravovacích návyků, pohybových dovedností a tělesné zdatnosti dětí a žáků, v rámci prevence se zaměřit na prevenci rizikového chování dětí a žáků (užívání návykových látek, šikana apod.). Dbát o zajištění optimálních zdravotních podmínek pro všechny dětí. Zamezit tomu, aby činností školy nebylo zdraví žáků a pracovníků ohroženo nebo zhoršeno. Zajistit žákům dostatek pohybu během přestávek i při tělovýchovných chvilkách během vyučovacích hodin. Za příznivého počasí zajistit pobyt žáků o přestávce mimo budovu školy. Sledovat psychohygienické podmínky výuky, zaměřit se na jejich dodržování pedagogy. Pokračovat v projektu Zdravá škola. Ve spolupráci s odbornými institucemi mapovat průběžně zdravotní stav žáků školy a na základě výsledků provádět potřebné změny - v režimu žáků a v materiálním vybavování školy. Důraz klást na vytváření optimálních psychohygienických podmínek pro práci žáků i zaměstnanců. 2. Poznatky a dovednosti Důsledně utvářet u žáků vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí na nich samotných, na kvalitě osvojených vědomostí a dovedností, na morálních a volních vlastnostech. Zaměřit se na osvojení a utvrzení základního učiva, bez důkladného zažití učiva nezatěžovat žáky dalšími nároky na vědomosti. Vést žáky k samostatnosti, učit je utvářet si vlastní názor, práci v týmu, individuální odpovědnosti. Plán práce 2015/2016 Stránka 4

5 Evidovat žáky s potřebou podpůrných opatření, zajišťovat jim účinnou individuální péči, v případě nutnosti ve spolupráci s poradenským zařízením, kontrolovat, zda jsou o problémech žáků informováni všichni vyučující žáka. Individuální přístup k dětem chápat jako soustavné získávání informací o výsledcích každého dítěte, jejich vyhodnocování a volbu dalších postupů, ověřování jejich účinnosti. Problematiku zařazovat pravidelně na pořad jednání pedagogických rad a porad, zaměřit na ně i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výchovný poradce bude evidovat všechny tyto žáky, sledovat, zda jsou prováděna následná vyšetření. Vzdělávání pedagogů v oblasti hodnocení žáků a individuálního přístupu k jejich vzdělávání a péči o ně bude součástí DVPP. Podporovat rozvoj vzdělávání v informační gramotnosti a jazykové gramotnosti, vyhodnocovat dosaženou úroveň a výsledky vzdělávání. Těžiště osvojení a procvičení učiva musí být v rámci práce žáků ve škole během vyučování, snížit zatěžování žáků a jejich rodičů domácí přípravou. Zaměřit se na utváření a upevňování základních pracovních návyků ve všech předmětech a činnostech žáků, zejména návyků na zvonění, samostatnou přípravu žáků na jednotlivé vyučovací hodiny, udržování pořádku na lavicích a ve třídě. Analyzovat důvody neprospěchu, zaměřit se na prevenci školní neúspěšnosti, zejména u žáků, kteří dlouhodobě vykazují vysokou míru neúspěšnosti. Reagovat na připomínky rodičů a potřeby školy. Při hodnocení žáků vycházet zejména z jejich výkonů během celého klasifikačního období, vést žáky k nutnosti systematické přípravy. Rozšířit kariérové poradenství pro žáky a rodiče s ohledem na reálné možnosti žáků a jejich uplatnění v životě. Průběžně ověřovat účinnost a kvalitu školního vzdělávacího programu, společně se všemi pedagogickými pracovníky pracovat nad jeho úpravami, zabývat se dalšími strategiemi jeho rozvoje. 3. Oblast sociální, životních hodnot Využívat školní řád jako účinný nástroj pro úpravu vzájemných vztahů mezi žáky, jejich rodiči a pedagogy. Výrazně diferencovat hodnocení chování žáků. Sjednotit se v požadavcích na chování žáků, důsledně a jednotně postihovat kázeňské přestupky. Využívat k tomu celé hodnotící stupnice, důsledně uplatňovat její kritéria. Kromě opatření k upevnění kázně a hodnocení chování využívat spolupráci s rodiči, policií, odborem sociální péče. Ve shodě s rodiči postupovat jednotně při uvolňování a omlouvání absence žáků, při prevenci záškoláctví. Při kontrolní činnosti se zaměřit na postižení celkového charakteru výuky - zda se vyučující omezuje jen na odbornou výuku, nebo zda dokáže vhodným způsobem formovat vývoj žáků, ovlivňovat jejich postoje. Sledovat jakým způsobem to činí, zda ve všech dětech dokáže respektovat jejich osobnost a individuální cestu vývoje. Usilovat o zlepšení kulturnosti vyjadřování a jednání žáků a jejich rodičů při jednání s pracovníky školy. V práci pedagogů i žáků sledovat a oceňovat jejich přínos pro vytváření image školy, propagace její práce na veřejnosti. Každý pedagog by měl v rámci výuky svého předmětu nejen předávat vědomosti a dovednosti, ale přispívat k vytvoření kladného vztahu žáka k předmětu, nejlepší, hledat nové formy práce, propagovat svoji činnost na veřejnosti. Umožňovat pedagogům účast na dalším vzdělávání, zajišťovat materiální podmínky pro jejich nové formy práce, doplňující mimo vyučovací aktivity. Posilovat snahy o zavádění a uplatnění nových forem práce, nové, netradiční vybavení učeben a organizačních forem vyučování. Plán práce 2015/2016 Stránka 5

6 V oblasti prevence rizikového chování spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními, policií, orgány sociální péče a zřizovatelem. Pečlivě zpracovat systém práce s žáky se sociálním znevýhodněním. II. Pedagogičtí pracovníci Vycházet ze zásady, že činnost školy je služba veřejnosti. Úkolem školy je vytvoření co nejlepších podmínek pro vývoj žáka, který jej bude respektovat jako jednotlivce, osobnost a bude mu přizpůsobovat výchovně vzdělávací proces tak, aby v optimální míře byly jeho nejlepší vlastnosti rozvíjeny - lhostejno zda žáků talentovaných či zaostávajících. Při jednání s dětmi brát v úvahu především jejich osobnost, která je odpovědná přiměřeně k věku a stupni vývoje za svoje jednání, chování a pracovní výsledky. Nesnižovat nevhodným přístupem, usměrňováním či tresty jejich důstojnost. III. Rodičovská veřejnost Zaměřit se na kvalitní poradenskou činnost pro rodiče. Dbát na dodržování práv rodičů a vyžadovat plnění jejich povinností, i v součinnosti s orgány sociální péče. Zajišťovat trvalý a plynulý přenos informací rodičům prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, konzultacemi s vyučujícími, využitím odborných služeb školských poradenských zařízení pro rodiče. IV. Oblast řízení Pracovní úkoly a rozhodovací pravomoci delegovat, využívat k tomu jak vedoucí pracovníky školy, tak pedagogy, vykonávající specializované činnosti výchovný poradce, metodik prevence, koordinátor ŠVP, koordinátor EVVO. Dlouhodobou koncepci rozvoje školy rozpracovávat do ročních plánů práce školy s dílčími, ročními úkoly, ta pak rozpracovávat do dílčích krátkodobých plánů měsíčních či týdenních, plánů metodických zařízení. Hospitační a kontrolní činnost bude zaměřena na rozvoj všech gramotností (zejména čtenářské), využívání aktivizačních metod a forem práce, procvičování a upevňování základního učiva a respektování individuálních zvláštností žáků. Všechna závažná rozhodnutí projednávat předem na pedagogických a provozních poradách, informovat prokazatelným způsobem zaměstnance. Hodnocení školy provádět v rámci autoevaluace, s využitím dotazníkových průzkumů mezi rodiči i žáky, využívat externí možnosti (Scio apod.). Zaměřit se na vytvoření školního systému vlastního hodnocení školy, na podporu řízení a rozvoje vlastního hodnocení. Organizací dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zvyšovat odbornou kvalifikaci pedagogů, zaměřit se na rozvoj jejich specializovaných činností (výchovné poradenství, kariérové, prevence rizikového chování, informační a komunikační technologie). Podporovat a zaměřovat samostudium pedagogů jako jednu ze součástí jejich vzdělávání. V. Hlavní úkoly ve školním roce 2015/2016 Vycházejí z výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2014/2015, hodnotících zpráv a návrhů metodických sdružení. - Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu školy, jeho úpravách, zabývat se strategií jeho rozvoje. - Rozšiřovat činnost školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, kariérový poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, metodik prevence rizikového Plán práce 2015/2016 Stránka 6

7 chování a školní psycholog, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v prevenci rizikového chování a v individuálním přístupu k potřebám žáků. - K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním. - Průběžně pracovat se Souborem pedagogicko-organizačních informací pro základní školy na školní rok 2015/2016 č. j. MSMT-4387/ a využít je při zpracování tematických plánů učiva pro školní 2015/ Zpracování plánu práce metodických orgánů, projednání v komisi, vyčlenění konkrétních úkolů, pravidelné schůzky 3x ročně (jinak podle potřeby řešení úkolů ihned), na schůzky zvát Ř, ZŘ. - Zaměřit se na kariérové poradenství a environmentální výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu, podporu výchovy ke zdraví. - Do plánu zařadit úkoly z programu Zdravá škola, projekt Vánoční strom, Den zdraví, Den Země a další školní projekty. - Podporovat a rozvíjet spolupráci se školním psychologem. Využívat jeho služby při práci s kolektivem, preventivních besedách. - Zaměřit se na možnosti rozvoje spolupráce s asistenty pedagoga, vymezení kompetencí. - V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. - Zaměřit se na zkvalitnění vzdělávacího procesu využíváním vhodných inovačních metod a forem práce, tyto volit s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a sociálnímu složení třídy při respektování individuálního tempa žáka. - Činnosti vedoucí ke splnění stanovených cílů musí být pro žáky smysluplné, musí vést k osvojení praktických zkušeností pro život. - Zaměřit se na rozvíjení logiky a samostatnosti žáků (matematické předměty), rozvíjení čtenářské gramotnosti, využívat metody kritického myšlení. - Neustále hledat nové možnosti, jak žáky vhodně motivovat a hodnotit. - Soustavně zkvalitňovat tvorbu nástrojů (testů aj.) ověřujících výsledky učebního procesu, využívat systém pravidelné kontrolní činnosti zaměřené na výsledky učení na obou stupních, ve všech ročnících a ve všech třídách. - Vytvoření školního systému vlastního hodnocení. - Opakování učiva, ověřování. - Příprava k přijímacímu řízení. - V rámci evaluace vzdělávacího procesu ve škole prověřovat úroveň vědomostí žáků v 5. a 9. ročníku pomocí srovnávacích testů (Scio, ). - Průběžně se zaměřovat na práci třídního učitele, na výchovu sociálních dovedností a morálních hodnot v kolektivu třídy. - Pracovat s portfoliem žáka (ŠVP Tvořivá škola Klimkovice). - Zaměření se na výchovnou stránku jednotlivých předmětů. - Výchovně působit na žáky nejen v samostatných vyučovacích hodinách, ale po celou dobu jejich pobytu ve škole, ve všech prostorách školy a sportovního areálu. - Provést rozbor třídního kolektivu z pohledu vztahů a vazeb žáků v třídním kolektivu využitím dotazníků B-3 (3. 9. roč.), se zjištěnými závěry pracovat. - Dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti. Plán práce 2015/2016 Stránka 7

8 - Respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, podněcovat jeho všestranné aktivity. - Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence. - Soustavně propracovávat mechanismus pro včasné rozpoznání a eliminování projevů šikany, zaměřovat se na protidrogovou prevenci, uplatňovat pokyn MŠMT k prevenci zneužívání návykových látek ve školách, působit proti vandalismu a násilí mezi žáky. - V průběhu školního roku každý pedagogický pracovník absolvuje 1 náslechovou hodinu, zpracuje její záznam se zaměřením na čtenářskou gramotnost. Před náslechovou hodinou bude o termínu informovat Ř školy pomocí zápisu do týdenního plánu práce. Vedoucí metodického orgánu se seznámí se stylem výuky u všech členů (náslechové hodiny, vstup do hodiny, pohovor, ukázková hodina atd.). Vzájemné hospitace naplánovat do konce května Podporovat týmovou práci, podporovat předávání zkušeností prostřednictvím vzájemných hospitací a diskuzí, podporovat proces kolegiálního učení se, sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst. - Systematicky podporovat začínající pedagogické pracovníky do 3 let praxe. - DVPP zaměřit na rozvoj čtenářské gramotnosti, vzdělávání v oblasti ICT, Plánovat individuální vzdělávání samostudiem průběžně a ve dnech studijního volna. Podporovat pořádání akcí pro celý pedagogický tým školy. - Usilovat o propojení školy se životem - poznání motivovat životem a užitečnosti pro život. - Spolupráce mezi I. a II. stupněm, spolupráce mezi I. st. a MŠ. - Spolupráce se spádovými školami a ZUŠ. - Ve všech prostorách školy vytvářet podnětné prostředí, výzdobu tříd směřovat k informacím. - Podporovat činnost žákovského parlamentu, rozvíjet demokratickou atmosféru ve třídě. - Uskutečnit výjezdní seminář žáků 6. roč. s TU s využitím školního psychologa. - Dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy. - Dosažení stavu, kdy žák i zaměstnanec zná svá práva a povinnosti. - Pracovat na spokojenosti rodičů. Hledat možnosti, jak více do školního dění zapojit rodičovskou veřejnost, spolupracovat se SRZŠ. - Zaměřit se na širší prezentaci práce a úspěchů školy noviny, lokální Tv, městský Zpravodaj, vlastní prezentace, www stránky školy. - Podporovat spolupráci s městem, místními organizacemi a spolky, prezentovat školu na veřejných akcích v městě svou účastí nebo aktivním zapojením. - Podporovat využití volného času žáků v době mimo vyučování. - Průběžně doplňovat a obnovovat moderní pomůcky do výuky (knižní fond, didaktická technika, výukový software, ) se zaměřením na názornost a efektivnost. 4. Organizace výuky Organizační zabezpečení - průběžně pracovat s ŠVP Základní školy Klimkovice Tvořivá škola Klimkovice T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - zpracovat rámcové tematické plány učiva dle doporučení ředitelky školy z 1. PR dne včetně časové dotace a úpravy učebního plánu T: Zodp.: všichni vyučující Plán práce 2015/2016 Stránka 8

9 4.1. Výuka cizích jazyků Ve škole probíhá výuka anglického, německého a ruského jazyka v ročníku s následující hodinovou dotací na žáka: 1. ročník 1 hod/ týdně Aj 2. ročník 1 hod/ týdně Aj 2 skupiny v každé třídě / podloženo Čj 3. ročník 3 hod/ týdně Aj 4. ročník 3 hod/ týdně Aj 5. ročník 3 hod/ týdně Aj 3 skupiny v ročníku 6. ročník 3 hod/ týdně Aj 3 skupiny v ročníku 1 hod/ týdně konverzace v Aj 7. ročník 3 hod/ týdně Aj 3 skupiny v ročníku 2 hod/ týdně další cizí jazyk 2x Nj a 1x Rj 8. ročník 3 hod/ týdně Aj 3 skupiny v ročníku 2 hod/ týdně další cizí jazyk 1x Nj a 2x Rj 9. ročník 3 hod/ týdně Aj 3 skupiny v ročníku 2 hod/ týdně další cizí jazyk 2x Nj a 1x Rj 4.2. Výuka volitelných předmětů - disponibilní časová dotace a druhý cizí jazyk v rámci ŠVP Tvořivá škola Klimkovice Výuka je organizována dle Rámcového učebního plánu Tvořivá škola Klimkovice. V tomto školním roce se žáci budou vyučovat těmto volitelným předmětům v rámci disponibilní časové dotace. I. stupeň 1. roč. 3 h 2 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Anglický jazyk 2. roč. 4 h 2 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Anglický jazyk 1 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru matematika) 3. roč. 3 h 2 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru matematika) Plán práce 2015/2016 Stránka 9

10 4. roč. 2 h 1 h Vlastivěda (posílení časové dotace vzdělávacího oboru vlastivěda) 1 h Život ve společnosti volitelný předmět 5. roč. 2 h 1 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru vlastivěda) 1 h Přírodověda (posílení časové dotace vzdělávacího oboru přírodověda) II. stupeň 6. roč 5 h 1 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Informatika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru informatika) 1 h Přírodopis (posílení časové dotace vzdělávacího oboru přírodopis) 1 h Konverzace v Aj volitelný předmět 1 h Netradiční sporty volitelný předmět 7. roč. 6 h 2 h Další cizí jazyk (německý, ruský) 2 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru matematika) 1 h Fyzika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru fyzika) 1 h Literární seminář volitelný předmět 8. roč. 6 h 2 h Další cizí jazyk 1 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Fyzika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru fyzika) 1 h Matematická praktika volitelný předmět 1 h Chemicko biologická praktika / Literárně-dramatický seminář volitelný předmět / po pololetí výměna 9. roč. 7 h 2 h Další cizí jazyk 1 h Pracovní výchova (posílení časové dotace vzdělávacího oboru pracovní výchova) 1 h Seminář z matematiky/ Pohybové aktivity volitelné předměty (žák si volí jeden předmět) 1 h Seminář z českého jazyka/ Provoz domácnosti volitelné předměty (žák si volí jeden předmět) 1 h Environmentální výchova/ Mediální výchova volitelné předměty 1 h Seminář ze zeměpisu volitelný předmět Plán práce 2015/2016 Stránka 10

11 4.3. Nepovinné předměty Výuka je organizována dle finančních a personálních možností školy a zájmů žáků. V tomto školním roce se vyučuje těmto nepovinným předmětům: zdravotní Tv 1h/týdně pro žáky I. a II. stupně náboženství 1h/týdně pro žáky I. a II. stupně 4.4. Kroužky Žákům je umožněno pod vedením pedagogů školy a jiných vedoucích v době po vyučování navštěvovat ve škole kroužky. Žáci kroužek navštěvují zpravidla 1x týdně v rozsahu 1 hodiny / týdně. I. stupeň novinářský keramika (2x) matematický mažoretky pěvecký sbor přírodovědný II. stupeň novinářský míčové hry (2x) 5. Projektové vyučování specifikum školy Ve školním roce 2015/2016 budou ve vzdělávacím procesu zařazeny celoškolní projekty, projektové dny a další akce (viz Termínový plán akcí Základní školy Klimkovice ve školním roce 2015/2016). Zdravá škola projekt podporující zdravé učení, pohodu prostředí a otevřené partnerství. Setkání u vánočního stromu den otevřených dveří, prezentace školy na veřejnosti. Den Země - místo, kde žijeme environmentální projekt. Adopce dítěte z Afriky na dálku multikulturní výchova. Branný den - tematika ochrany člověka za mimořádných událostí. Den zdraví výchova ke zdravému životnímu stylu. Dopravní výchova dopravní problematika, pravidla silničního provozu. Den prevence prevence pro každého, prevence pro život. Mezinárodní sportovní trojutkání rozvíjení tělesné zdatnosti a dovednosti. Klimkováček školní časopis I. stupně, mediální výchova. Klimix - školní časopis II. stupně, mediální výchova. Žákovský parlament osobnostní a sociální výchova. Finanční gramotnost finanční produkty a služby, osobní a rodinný rozpočet. Robotely do výuky jazykové vzdělávání žáků s využitím SW SmartClass. Vzdělávání pro život rozvoj čtenářství žáků, jazykové zahraniční vzdělávání žáků a ped. Ovoce a zelenina do škol celostátní projekt pro žáky I. stupně. Dotované mléko - celostátní projekt pro žáky I. a II. stupně. T: průběžně dle termínového plánu akcí školního roku 2015/2016 Zodp.: všichni vyučující Plán práce 2015/2016 Stránka 11

12 5.1. Významné projekty: Zdravá škola Adaptační kurz žáků VI. tříd: Robotely do výuky: T: průběžně Zodp.: Ř, všichni ped. pracovníci T: , VI. B , VI. A Z: TU VI. tříd T: průběžně Z: vyučující cizího jazyka Vzdělávání pro život: T: do prosince 2015 Z: Ř, příslušní vyučující Projektový den k vánočnímu stromu T: Z: všichni ped. pracovníci 22. setkání u vánočního stromu : T: Zodp.: Ř, všichni ped. pracovníci Finanční gramotnost T: Z: Ř, Glo, všichni ped. pracovníci Den zdraví (II. stupeň) T: Z: Pet, Ny, ped. pracovníci II. stupně Den Země - místo, kde žijeme T: Z: Chra, všichni ped. pracovníci Mezinárodní sport. trojutkání v Ilavě: T: květen 2016 Z: Ř, vyučující Tv Branný den T: I.st. v týdnu II. st Z: Ny, všichni ped. pracovníci Další celoškolní projekty: Adopce na dálku Klimkováček - školní časopis I. stupně Klimix školní časopis II. stupně Žákovský parlament Dopravní výchova Škola trvale udržitelného rozvoje Třídění odpadu Sběr víček z PET láhví Sběr papíru, elektroodpadu Plán práce 2015/2016 Stránka 12

13 Dílčí, třídní, ročníkové projekty: Evropský den jazyků, Almanachy literárních prací, Kalendáře, Velikonoční dekorace, Voda, Technologie chemických výrob, Ekologické aktivity, Okrasné zahrady, Les, Herbář, Meteorologická měření, Akustika, Sběrný dvůr, Státy Evropy, Atletická soutěž, Zdravé zuby, Co umíme - naučíme jiné, Malování na chodníku, aj Hlavní úkoly projektu Zdravá škola: - rozvíjet zdravý životní styl u žáků a všech zaměstnanců T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - orientovat školu na ekologickou výchovu, ochranu životního prostředí T: průběžně Zodp.: vyučující přír. předmětů - vytváření příjemného a estetického pracovního prostředí pro Ž i pro U a ostatní zaměstnance. Zkulturnění školního stravování. T: průběžně Zodp.: Ř, ZŘ, vedoucí ŠJ - postupné vybavování učeben kmenových i odborných, kabinetů moderními pomůckami, vytvořit podnětné prostředí pro učení T: průběžně Zodp.: Ř, ZŘ, vedoucí MS, PK - vytvoření jednotné strategie pedagogického sboru, konkretizovat do jednotlivých ročníků. Koordinace práce v metodických sdruženích, týmová spolupráce učitelů při realizaci koncepce školy, spolupráce mezi U a rodiči a žáky. T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS, PK - podporovat učitele v DVPP v oblasti nových metod a forem práce podporující aktivní a činnostní učení. T: průběžně Zodp.: Ř - rozvíjet činnost žákovského parlamentu, učit děti komunikaci a schopnosti řešit problémové situace T: průběžně Zodp.: VP, met. prevence, TU - realizovat vydávání školního časopisu, podporovat a rozvíjet práci dětské redakční rady (spolupráce s žákovským parlamentem) T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - nabídnout žákům zajímavé školní i volnočasové aktivity, umožnit jim seberealizaci T: průběžně Zodp.: Ř - prezentovat činnost školy žákovskými pracemi, projekty v rámci školy, obce i širší veřejnosti T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS, PK - sběr starého papíru T: 2x ročně Zodp.: příslušní vyučující Plán práce 2015/2016 Stránka 13

14 - sběr léčivých bylin, kaštanů, žaludů T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - informační systém vzhledem k rodičům bulletin T: 2x ročně (září, červen) Zodp.: Sý, Ri 6. Zohledňování specifických potřeb a zájmů žáků - koncepční tvorba učebního plánu (volitelné předměty, disponibilní hodiny, nepovinné předměty, kroužky) T: Zodp.: Ř - práce s talentovanými žáky příprava na olympiády, soutěže T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - práce s méně nadanými žáky doučování, individuální přístup, skupinová práce T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - možnost využívání kmenových učeben, počítačových učeben, tělocvičen, školního areálu, odborných učeben v době vyučování, o přestávkách i mimo vyučování T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - hledání vedoucích zájmových kroužků, možnost provozování kroužků T: průběžně Zodp.: Ř - konzultace s výchovným poradcem, metodikem prevence, školním psychologem T: průběžně Zodp.: Ř - zajišťování odborných přednášek T: průběžně Zodp.: Ř, VP, metodik prevence - příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - zaměřit se na zkvalitnění práce třídního učitele T: průběžně Zodp.: TU Plán práce 2015/2016 Stránka 14

15 7. Plán práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na základě vyšetření Pedagogickopsychologické poradny integrováni v běžných třídách: - pro žáky s VPU je vytvořen individuální vzdělávací plán, - všichni pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s problematikou jednotlivých žáků, prostudování všech materiálů je nezbytné ke správné práci s těmito žáky, - žákům s VPU je věnována zvýšená péče, v hodinách nápravy se jim věnuje proškolený pedagog, - v hodinách nápravy využívají žáci počítačové programy, speciální pracovní sešity a učebnice, čtenářské tabulky, bzučák a další pomůcky. Jsou jim zakoupeny školní potřeby. - žáci mohou být i hodnoceni ve výuce s přihlédnutím k VPU (jedná se o žáky, u kterých byly VPU již částečně kompenzovány nebo postižení nebylo takového rozsahu, aby je opravňovalo k zařazení do speciálního školství), - v průběhu školního roku budou zařazováni nově vyšetření žáci na základě doporučení školského poradenského zařízení, - všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně v dané oblasti vzdělávají, - využívat služeb školního psychologa, - spolupracovat s asistenty pedagoga. 8. Poradní orgány ve škole: - pedagogické a provozní porady - porady vedení - třídní aktivy - žákovský parlament - výchovný poradce - školní metodik prevence - pedagogicko psychologická poradna - metodické orgány: metodické sdružení I. III. ročníku metodické sdružení IV. V. ročníku předmětová komise českého jazyka předmětová komise cizího jazyka (anglický, německý a ruský jazyk) předmětová komise matematiky a informatiky předmětová komise přírodních věd a pracovního vyučování V oblasti řízení školy se tyto poradní orgány podílejí na: - tvorbě koncepce školy T: dle potřeby schůzky vedení školy 1x za 14 dnů - schůzky žák. parlamentu (II. st.) 1x měsíčně schůzky žák. parlamentu (I. st.) 6x ročně pedagogické rady dle potřeby provozní porady 2x ročně - aktiv TU Zodp.: Ř - zkvalitnění vzdělávacího procesu, plánu práce školy, tematických plánů učiva T: Zodp.: vedoucí met. orgánů Plán práce 2015/2016 Stránka 15

16 - personální politika, aprobovanost T: průběžně Zodp.: Ř - vztahy na pracovišti T: průběžně Zodp.: Ř, VP, vedoucí met. orgánů - inovační proces na škole, realizace ŠVP T: průběžně Zodp.: Ř, koordinátor ŠVP,ved. met. org. - přidělování tematických úkolů, kontrola plnění T: a průběžně Zodp.: Ř, vedoucí met. orgánů - odměny zaměstnanců, osobní ohodnocení T: 2x ročně Zodp.: Ř, vedoucí met. orgánů 9. Metodické orgány ve škole Plány metodických orgánů jsou zpracovány na základě stanovených hlavních úkolů z 1. pedagogické rady ze dne Předmětové komise sdružují učitele stejných, nebo příbuzných vyučovacích předmětů, kteří zde spolupracují v oblasti metodiky a didaktiky vyučování, koordinují své působení v pedagogické a výchovné oblasti, vytvářejí koncepci jednotlivých oborů a spoluvytvářejí celkovou koncepci školy. Úkoly předmětových komisí: - Práce na ŠVP naplňování, ověřování, aktualizace. - Řeší otázky jednotlivých oborů vzdělávání v závislosti na regionálních podmínkách. - Rozpracovávají učební plány do jednotlivých předmětů a ročníků. - Koordinují plány učiva povinných i nepovinných předmětů, z hlediska uplatňování mezipředmětových vztahů, zařazují do výuky oblasti výchovy k volbě povolání, environmentální výchovy, ochrany člověka za mimořádných situací, ochrany před násilím a prevence rizikového chování. - Sledují vybavenost učebními pomůckami a učebnicemi, navrhují opatření. Pracují na jednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů pro jednotlivé předměty. Zajistit návaznost při objednávkách učebnic. - Sledují nové poznatky vyučovacích oborů a předmětů, zavádějí je do výuky. - Organizují vhodný výběr vyučovacích forem, metod, didaktické techniky. - Plánují DVPP. - Navrhují a vyhodnocují kontrolní práce žáků, přijímací, průběžné a závěrečné zjišťování znalostí žáků. - Koordinují počet a obsah písemných prací žáků, sjednocují způsob klasifikace a hodnocení žáků. - Metodicky zajišťují a koordinují péči o nadané žáky a žáky zdravotně postižené. - Vytvářejí plán odborných exkurzí, kulturních akcí, odborných přednášek a akcí. Plánu exkurzí, vycházek stanoví na celý rok dopředu v souladu s učebním plánem, aby bylo využito příznivé polohy školy v přírodním prostředí a aby nedocházelo k nahodilým a neplánovaným akcím, neschváleným vedením školy. - Vytvářejí a zpracovávají podklady pro výroční zprávy a sebehodnocení školy, plánování práce, vytváření dlouhodobé koncepce rozvoje školy. Plán práce 2015/2016 Stránka 16

17 Úkoly předsedů předmětových komisí: - Spolupracují s vedením školy. - Vytvářejí koncepci práce PK, rozpracovávají do ní plány práce školy a závěry z hodnocení školy a výročních zpráv. - Metodicky řídí a kontrolují práci ostatních členů komise a usilují o jejich aktivní zapojení. - Vytvářejí plán PK, na schůzích PK jej vyhodnocují, zajišťují zpracování podkladů pro výroční zprávy a evaluaci školy. - Podle časových možností organizují vzorové hodiny. - Organizují a podporují vzájemné kolegiální hospitace pro předávání zkušeností. - Kontrolují časové a obsahové plnění tematických plánů. - Spolupracují s uvádějícími učiteli při uvádění začínajících učitelů. - Navrhují osobní příplatky a odměny členům PK. 10. Společné aktivity s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ a Městem Klimkovice Spolupráce se spádovými školami V rámci spolupráce se základními školami ze spádových obcí Olbramice, Zbyslavice, Vřesina probíhají pracovní schůzky. - vzájemné kontakty ředitelů škol: - návaznost vzdělávacích programů, - návaznost výuky cizího jazyka, - spolupráce v oblasti výběru učebních materiálů, - společné vzdělávací akce na vlastní škole, - pracovní schůzky dle potřeby, - vzájemná účast na významných akcích škol T: průběžně Zodp.: ředitelka školy - vzájemné kontakty učitelů ZŠ: - předávat si informace o žácích T: průběžně Zodp.: vedoucí MS - vzájemné kontakty žáků: - umožnit návštěvu žákům ze spádové školy v ZŠ Klimkovice, - organizace společných akcí T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS Spolupráce se ZUŠ v Klimkovicích - společná výpomoc při organizování kulturních akcí školy, - využití koncertů a vystoupení ZUŠ ve vzdělávacím procesu školy. T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS Plán práce 2015/2016 Stránka 17

18 10.3. Spolupráce s MŠ - spolupráce učitelek ZŠ a MŠ při zápisu žáků do I. tříd T: Zodp.: Ř, vyučující I. tříd - návštěva předškoláků v I. třídách ZŠ společná beseda s žáky I. tříd, prohlídka školy T: květen 2016 Zodp.: Ř, vyučující I. tříd - schůzka vedení školy, učitelek I. tříd, vedoucí vychovatelky ŠD, vedoucí ŠJ s rodiči předškoláků T: červen 2016 Zodp.: Ř, vyučující I. tříd - konzultace učitelek MŠ a učitelek I. tříd, sledování začlenění dětí z MŠ do I. tříd ZŠ, návštěva MŠ T: průběžně Zodp.: vyučující I. tříd - ZŠ umožní MŠ využívat keramickou pec, navštěvovat tělocvičnu ZŠ aj. T: průběžně Zodp: Ř Spolupráce s Městem Klimkovice - seznámení zástupců Města Klimkovice s hlavními úkoly školy v tomto školním roce, s provozem školy, s výsledky činností školy T: říjen 2015 Zodp.: Ř - podporovat spolupráci s městem, místními organizacemi a spolky, prezentovat školu na veřejných akcích v městě (min. 1x ročně) svou účastí nebo aktivním zapojením T: průběžně Zodp.: všichni vyučující 11. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2015/2016 (viz dokumentace školy). Priorita šk. roku 2015/2016: Oblast pedagogiky a didaktiky rozvíjení dovedností učitele, aktivní metody učení, Oblast čtenářské gramotnosti, Oblast matematické gramotnosti - rozvíjení logického myšlení žáků, informační technologie, jazykové vzdělávání - anglický jazyk, oborové vzdělávání. Dlouhodobé jazykové studium (Aj) : - vzdělání v oblasti rozvoje úrovně cizího jazyka a v oblasti metodické. Krátkodobé kurzy: - každý učitel absolvuje během školního roku minimálně 2 krátkodobé kurzy, popř. přednášky, metodické akce organizované KVIC Ostrava, NIDV Praha aj., - získané poznatky se budou přenášet prostřednictvím metodických aktivů ve škole na ostatní pedagogické pracovníky, Plán práce 2015/2016 Stránka 18

19 - v průběhu školního roku budou v Základní škole Klimkovice uspořádány 2 vzdělávací akce pro všechny pedagogické pracovníky ( Sborovna ) zaměřené na ŠVP, hodnocení, metody práce, strategie učení, čtenářskou a matematickou gramotnost, finanční gramotnost, na prevenci a řešení násilného chování v třídním kolektivu Další aktivity: - odborné přednášky v rámci metodických akcí ve škole, - vzájemné hospitace (1 x ročně), - forma samostudia v době studijního volna. 12. Výchovné poradenství Výchovnou poradkyní ve škole je Mgr. Hana Škutová a Mgr. Petra Řeháčková. Byl vypracován Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2015/2016 (viz dokumentace školy). 13. Protidrogová prevence Školním metodikem prevence je Mgr. Jana Glombová. Dlouhodobý preventivní program školy je zpracován ve Školní preventivní strategii a pro školní rok 2015/2016 je vypracován Minimální preventivní program (viz dokumentace školy). 14. Školní program EVVO Koordinátorem EVVO je Mgr. Kateřina Chrapková. Pro školní rok 2015/2016 byl vypracován Školní program EVVO jako součást školního vzdělávacího programu (viz dokumentace školy). 15. ICT plán Funkci koordinátora ICT vykonává Mgr. Jana Glombová. Pro školní rok 2015/2016 byl vypracován ICT plán Základní školy Klimkovice (viz dokumentace školy). 16. Školní družina Vedoucí vychovatelkou školní družiny je Lenka Buroňová. Pro školní rok 2015/2016 byl vypracován Plán práce školní družiny (viz dokumentace školy). Plán práce 2015/2016 Stránka 19

20 17. Termíny a náplň pedagogických rad I. pedagogická rada a Organizace školního roku, přidělení třídnictví, úvazků, ustanovení metodických sdružení a předmětových komisí. Zodp.: Ř 2. Projednání plánu práce školy, plánu práce v přípravném týdnu. Zodp.: Ř 3. Organizace slavnostního zahájení školního roku. Zodp.: Ř 4. Projednání organizačního řádu školy. Zodp.: ZŘ 5. Školení o bezpečnosti. Zodp.: ZŘ 6. Rozbor úrazovosti. Zodp.: ZŘ II. pedagogická rada Průběžné plnění plánu práce. 2. Prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí. 3. Činnost školní družiny. 4. Výchovné poradenství, péče o integrované žáky. 5. Příprava 22. ročníku Setkání u vánočního stromu. III. pedagogická rada Klasifikace prospěchu a chování žáků za I. pololetí. 2. Dílčí hodnocení plánu práce za I. pololetí. 3. Výchovné poradenství. Zodp.: Ř Zodp.: ZŘ Zodp.: vedoucí ŠD Zodp.: VP, přís. vyučující Zodp.: všichni vyučující Zodp.: Ř Zodp.:Ř Zodp.: VP IV. pedagogická rada Průběžné plnění plánu práce. 2. Prospěch a chování žáků za III. čtvrtletí. 3. Výchovné poradenství. 4. Činnost školní družiny. Zodp.: Ř Zodp.: ZŘ Zodp.: VP Zodp.: vedoucí ŠD Plán práce 2015/2016 Stránka 20

21 V. pedagogická rada Klasifikační porada za II. pololetí. VI. pedagogická rada Závěrečné hodnocení plánu práce školy. 2. Hodnocení: - výchovného poradenství - protidrogové prevence - EVVO - ICT plánu 3. Vyhodnocení činnosti metodických orgánů. 4. Návrhy na zlepšení práce pro příští školní rok. Zodp.: Ř Zodp.: Ř Zodp.: VP, Gl, Chra, Zodp.: vedoucí MS, PK Zodp.: všichni vyučující 18. Termínový plán akcí ZŠ Klimkovice ve šk. roce 2015/2016 Zahájení školního roku úterý Podzimní prázdniny čtvrtek a pátek Vánoční prázdniny středa neděle Ukončení vyučování v I. pololetí čtvrtek Pololetní prázdniny pátek Jarní prázdniny Velikonoční prázdniny čtvrtek a pátek Ukončení vyučování ve II. pololetí čtvrtek Zahájení školního roku 2016/2017 čtvrtek Pedagogické rady: a (úterý) (úterý) (úterý) (úterý) (úterý) Třídní schůzky: pondělí (1. roč.) úterý (6. roč.) úterý hod. úterý hod. (pro 9. roč.) Členská schůze SRZŠ: úterý hod. Informační odpoledne středa roč. ( hod.) roč. ( hod.) úterý roč. ( hod.) roč. ( hod.) Výbor SRZŠ: každé první úterý v měsíci (18.00 hod.) Setkání u vánočního stromu (22. ročník): sobota ve hod. Zápis do 1. ročníku: úterý ( hod.) Plán práce 2015/2016 Stránka 21

22 Lyžařský výcvik 7. roč.: Výjezdní seminář žáků 6. roč.: VI. B VI. A SCIO testování 5. roč.:.. SCIO testování 9. roč.:.. Přijímací zkoušky: (obory s talentovou zkouškou) (talentová zkouška konzervatoří) (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií) přihlášky odevzdat do: (žák odevzdá řediteli SŠ) Profesní týden: Projektový den k vánočnímu stromu: úterý Den prevence: pátek Finanční gramotnost: čtvrtek Den zdraví (II. st.): středa Projektový den k environ. výchově: Den Země: čtvrtek Branný den: I. st. v týdnu II. st. úterý Sportovní trojutkání: květen 2016 v Ilavě Výlet pro nejúspěšnější žáky (SRZŠ): středa Ukončení školní docházky 9. roč.: pátek Porady (vedení, provozní, mimořádné pedagogické, schůzky k ŠVP): úterý dle potřeby Konzultace rodičů s učiteli: termín sdělí individuálně jednotliví vyučující prostřednictvím žáků. 19. Časový plán vyučovacích hodin 1. hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina hodina Plán práce 2015/2016 Stránka 22

23 20. Počet žáků v ZŠ Klimkovice ve šk. roce 2015/2016 (stav k ) Třída Chlapci Dívky (za ročník) Celkem 1. A Hu B Ot C Mar 12 8 (28) A Ga B Mu (31) A Bí B Thi 11 6 (13) A Da B Po 14 9 (17) A Ko B Fi (27) 25 Součet A Ny B Ri (26) A Glo B Chra (21) A Sý B Li C Pet 9 8 (29) A Al B Ka 17 9 (16) 26 Součet Celkem / ročník Celkem Závěr Celoroční plán práce Základní školy Klimkovice byl projednán a schválen na 1. pedagogické radě dne 25. a Mgr. Miroslava Hoňková ředitelka školy Plán práce 2015/2016 Stránka 23

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

Plán práce 2015/2016

Plán práce 2015/2016 Základní škola Břest, okres Kroměříž Základní škola Břest okres Kroměříž Břest 61 Vydáno: 28. srpna 2015 Znak: Plán 15-16 Tento informační dokument je zveřejněn v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola náměstí Svobody 3, Šternberk, příspěvková organizace PSČ 785 01 Tel./fax 585 013 770, e-mail skola@zsns-stbk.cz PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠVP ZŠ nám. Svobody Spolu pro život Učit se

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014 OBSAH Plán práce I. Výchova a vzdělávání : 1.Zdraví, 2. Poznatky a dovednosti, 3. Oblast sociální, životních hodnot II. Pedagogičtí pracovníci III. Oblast řízení IV. Nejdůležitější

Více

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 22. srpna 2012 Č.j.: 8/2012 Jar PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Obsah: A) Hlavní úkoly práce školy 2 B) Plán pedagogických a provozních porad, třídních schůzek a konzultací 4 C) Organizace školního

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8.

Plán práce pro školní rok 2015/2016. Vypracovala: Mgr. Michaela Černá, ředitelka školy. Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Na Františku 32, Kněžmost 294 02 IČO: 710 084 46 Plán práce pro školní rok 2015/2016 Vypracovala:

Více

Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období 2019-2021 Oblast řízení a správy udržovat naplněnost školy, zaměřit se na získávání žáků školy zlepšenou propagací práce školy, spolupracovat se zřizovatelem

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY NA ROKY 2016-2020 Projednáno: - na poradě vedení školy - na pedagogických radách ZŠ a MŠ - se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Řezníčkova1 příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Miloslav Palát Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 17 OBSAH strana

Více

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy

Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť. Koncepční záměry školy Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť Koncepční záměry školy (plán rozvoje školy na období od září 2012 do června 2017 V Třešti 15. 7. 2012 PaedDr. Václav Trnka ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1. Úvod Základní

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Základní škola Benešov, Dukelská 1818

Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Pracovní plán Šk. rok 2013/2014 Projednán v pedagogické radě dne 27. 8. 2013 V Benešově dne 30.8. 2013 PaedDr. Hana Procházková ředitelka školy Základní škola Benešov,

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015

Více

Dlouhodobý plán školy

Dlouhodobý plán školy Základní škola Lužec nad Vltavou, příspěvková organizace Dlouhodobý plán školy 2017-2019 Ing. Pavla Kopeluková Dlouhodobý plán koncepční záměry a úkoly v období 2017-2019 Oblast řízení a správy - udržovat

Více

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015

Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24. Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24 Plán práce školy pro školní rok 2014/2015 1 Obsah: I. Analýza výchovně vzdělávací práce 3 II. Hlavní úkoly školního roku 2014/2015..5 1. Oblast vzdělávání 5

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY Mgr. Krasulová Anna ředitelka školy Celoroční plán práce školy je vytvořen v souladu s těmito dokumenty: 1 Zákon č. 561/2004

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2375/10. Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2375/10 Název kontrolované osoby: Základní škola a Mateřská škola Počepice, okres Příbram Sídlo: 262 53 Počepice 41 IČO: 75 033

Více

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008

Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 Roční plán práce školy na školní rok 2007/2008 I. Hlavní úkoly školního roku 1. Organizačně zajistit práci školy, aby probíhala v souladu s platnými vzdělávacími programy pro základní vzdělávání a se ŠVP

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

PLÁN PRÁCE 2014/2015

PLÁN PRÁCE 2014/2015 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x

Více

Základní škola a Mateřská škola Křoví

Základní škola a Mateřská škola Křoví Základní škola a Mateřská škola Křoví tel. 566538137 IČO: 75021986 Výroční zpráva - škol. rok 2007-08 Organizace školy: škola organizovaná jako dvojtřídní I. třída : 1., 2. a 3. ročník - vyučující Mgr.Dagmar

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

Roční plán činnosti školy

Roční plán činnosti školy Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8, 669 02 Znojmo příspěvková organizace Václavské nám. 8 IČO: 70921211; ID dat. schr. ryuma3j Jubilejní park 23 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2015 / 2016 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 27. 8. 2015 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN KONCEPČNÍ ZÁMĚRY A ÚKOLY V OBDOBÍ

DLOUHODOBÝ PLÁN KONCEPČNÍ ZÁMĚRY A ÚKOLY V OBDOBÍ DLOUHODOBÝ PLÁN KONCEPČNÍ ZÁMĚRY A ÚKOLY V OBDOBÍ 2017-2019 Základní škola a Mateřská škola Chotyně, příspěvková organizace, Chotyně 79, 463 34 Hrádek nad Nisou Mgr. et Mgr. Petr Kruliš ředitel školy Dlouhodobý

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 956/99-2401 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa8cs103 Obvodní pracoviště Praha 10 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Praha 10 - Uhříněves, Vachkova

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-163/13-C Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-163/13-C Název právnické osoby Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím 222 vykonávající činnost školy: Sídlo: Za Nádražím 222, 381

Více

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007

Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Vlastní hodnocení školy (podle 8, vyhlášky č. 15 / 2005 Sb.) za školní rok 2005 / 2006 2006 / 2007 Návrh struktury vlastního hodnocení ( 9,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Třinec, Komenského 713. Komenského 713, 739 61 Třinec. Identifikátor školy: 600016269 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Třinec, Komenského 713 Komenského 713, 739 61 Třinec Identifikátor školy: 600016269 Termín konání inspekce: 4. 7. listopadu

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Opava, Šrámkova 4. Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava. Identifikátor školy: 600 142 591 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Opava, Šrámkova 4 Adresa: Šrámkova 4, 747 05 Opava Identifikátor školy: 600 142 591 Termín konání inspekce: 20. 23. duben

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. M. HORÁKOVÉ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC,ROŽŇAVSKÁ 21 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DR. M. HORÁKOVÉ A MATEŘSKÁ ŠKOLA OLOMOUC,ROŽŇAVSKÁ 21 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Fakultní základní škola dr. M. Horákové a MŠ Olomouc, Rožňavská 21 Plán práce na školní rok 2014 / 2015 strana 1 z 34 OBSAH strana Plán práce 2 Závěry pro práci vyplývající

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44

Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Dlouhodobý plán - koncepční záměry a úkoly v období 2014 2017 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44 Koncepční záměry a úkoly v období 2014-2017 strana 1 Oblast řízení a správy

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

KONCEPCE ŠKOLY

KONCEPCE ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK- MÍSTEK 739 94 VENDRYNĚ IČO: 61955639, č.ú. 101055449/0300 telefon ŘŠ : 558 554 313 Telefon: 558 554 311, ŠJ: 558 554 314 telefon ZŘ: 558 554 316 E-mail: zsvendryne@volny.cz;

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-624/12-E. Základní škola a mateřská škola Zálší, okres Ústí nad Orlicí Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-624/12-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Základní škola a mateřská škola Zálší, okres

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA RAZOVÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE Školní rok: 2015/2016 Projednán a schválen pedagogickou radou dne 23. září 2015. razítko školy.. ředitelka školy I. Úvod

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2015/2016 Třídy mateřské školy a její zaměstnanci: Motýlci: Ivana Horká, Bc. ředitelka školy Pavlína Janíčková Mgr. Ptáčci:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306. Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička. Identifikátor školy: 600 012 859 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Polička, Nábřeží svobody 306 Nábřeží svobody 306, 572 01 Polička Identifikátor školy: 600 012 859 Termín konání inspekce: 7. - 12.

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva První soukromá hotelová škola a vyšší hotelová škola, spol. s r.o. Svídnická 506, 180 00 Praha 8 - Bohnice Identifikátor školy: 600 005

Více

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné. Plán činnosti na školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné. Plán činnosti na školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné školská právnická osoba zřizovatel Svazek obcí údolí Desné Plán činnosti na školní rok 2011/2012 A Oblast výchova a vzdělávání str.2 B Oblast spolupráce s rodiči

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2382/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2382/14-S I. základní škola, Říčany, Masarykovo nám. 71, okres Praha - východ Masarykovo nám. 71,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 066 401/99-5020 Oblastní pracoviště č. 06 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 066 401/99-5020 Oblastní pracoviště č. 06 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 066 401/99-5020 Oblastní pracoviště č. 06 Signatura: bf6cs105 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-01078/08-06 3 Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-01078/08-06 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Podbořany, příspěvková organizace Adresa: Kpt. Jaroše 862,

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 124, okres Žďár nad Sázavou Vratislavovo náměstí 124 592 31 Nové Město na Moravě

Více

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A STRATEGIE ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 (PLÁN ÚKOLŮ) ZÁKLADNÍ ŠKOLA VEJVANOVICE Plán práce na školní rok 2014/2015 strana 1 z 8 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér

Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Školní vzdělávací program 36-52-H/01 Instalatér Zaměření: Instalatér Obsah Základní údaje Identifikační údaje oboru Název ŠVP 36-52-H/01 Instalatér Motivační název 36-52-H/01 Instalatér Platnost od 1.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

ZŠ Bechyně Školní 293

ZŠ Bechyně Školní 293 ZŠ Bechyně Školní 293 HLAVNÍ ÚKOLY A PLÁN PRÁCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Úvod Základním úkolem je vytvářet co nejlepší podmínky pro výchovu a vzdělávání podle stanovených učebních dokumentů a osnov při

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Základní škola a Mateřská škola Střelice je právním subjektem zřízeným Obcí Střelice. Zahrnuje tyto součásti: Základní škola ulice

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková.

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIS-2728/11-S. Příspěvková organizace. Mgr. Radana Šimčíková. Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIS-2728/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Základní škola Tehov, okres Praha-východ Tehov č. 78, 251 01

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období Koncepce dlouhodobá

Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období Koncepce dlouhodobá Koncepce dalšího rozvoje školy záměry a úkoly v období 2016 2018 Koncepce rozvoje a řízení školy pro následující období je určena následujícími aspekty: kvalita výchovně vzdělávacího procesu, efektivní

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1117/07-01. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1117/07-01 Název školy: Gymnázium, Praha 8, Ústavní 400 Adresa: Ústavní 400, 181 00 Praha 8 Identifikátor: 600005992 IČ: 60460784 Místo

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více