Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav"

Transkript

1 Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: ředitelství tel.: Rámcový plán úkolů Školní rok 2014/2015 ŠKOLA NA ZÁMKU Ředitel školy: Mgr. Jan Šilhán Zřizovatel: Město Kosmonosy, Debřská 223, Kosmonosy

2 1. Vzdělávací programy Období školního vyučování ve školním r. 2014/2015 bude zahájeno v pondělí 1. září Dnem bude zahájeno pravidelné vyučování dle rozvrhu (I. st. do 11:25, II. st. do h) - v plném rozsahu od (první ročníky zahajují postupně od jedné hodiny po čtyři vyučovací hodiny). Výchovně vzdělávací proces bude realizován podle vzdělávacího programu ve všech ročnících: ŠVP Škola v pohybu č. j. ZŠ C/ Pro doplnění RVP se ukládá: Dbát na zařazování průřezových témat dle vypracovaného ŠVP vč. zařazování prvků environmentální, etické a dopravní výchovy. Zaměřit se na problematiku životního prostředí a jeho trvalé udržitelnosti, problematiku boje proti xenofobii, rasismu, zásady chování člověka za mimořádných situací, problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví stejně jako zásady první pomoci a výchovu ke zdravému životnímu stylu (musí být obsahem všech předmětů při každém vhodném tématu v rozsahu odpovídajícím věkovým zvláštnostem žáků). V tematických plánech bude pozornost zaměřena na cílové dovednosti (kompetence) žáků, které profilují jednotlivé předměty. V průběhu školního roku budeme minimálně 1x konzultovat, upravovat plány ve smyslu jejich sbližování se ŠVP. 3. Školní vzdělávací program Tento školní rok je v pořadí sedmým rokem realizace ŠVP. Pro kontrolu a korekci programu pro další postupné ročníky budou organizovány minimálně tyto kroky: do konce měsíce května: schůzka všech pedagogických pracovníků-posouzení realizace ŠVP (odpovídá zástupce školy) Akce dle nabídky vzdělávacích institucí: Koordinátor ŠVP Mgr. Lenka Černá Metodik prevence soc. patolog. jevů Mgr. Daniel Mašín Studium pedagogiky Mgr. Barbora Horáková Specializovaná činnost v oblasti etické výchovy Mgr. Jana Hornychová Mgr. Jarmila Chmelíková SFUMATO Mgr. J. Fejfušová +pedagog. I. st. NIQES vedení školy, Mgr. Vlaďka Pitáková Projekty a pověření úkoly: Projekt V TECHNICE JE BUDOUCNOST I Mgr. Milan Petráš Projekt V TECHNICE JE BUDOUCNOST II Mgr. Daniel Mašín Projekt Vzdělávání dotykem Mgr. Pitáková, Mgr. Šilhán Projekt Vzdělávání a podpora pedagogů v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy Mgr. Šilhán Projekt Cizí jazyky pro život Mgr. Šilhán Projekt Žít zdravě a bezpečně ve Středočeském kraji (oblast dopravní výchovy) Mgr. Jana Hornychová, Mgr. J. Chmelíková, Mgr. Horáková Soc.-patologické jevy Minimální preventivní strategie školy Zdravé prostředí 2

3 garant Lucie Picková (monitorovací dotazníky) SCIO Podpora rozvoje žáků na ZŠ (sledování, evaluace, diagnostika úrovně žáka v jazykové gramotnosti-aj, Nj; matematice a čtenářské gramotnosti ročníky) garant Ivana Strnádková KVALITA ŠKOLY Diagnostika stavu znalostí a dovedností se zaměřením na jejich rozvoj garant Ivana Strnádková Ředitel školy: Mgr. Jan Šilhán o DVPP, podmínky ke vzdělávání, personální podmínky Zástupce ředitele školy: Mgr. Lenka Černá o Srovnávací prověrky a testy, průběh vzdělávání, spolupráce s rodiči Metodický orgán Mgr. Ivana Železná Mgr. Daniel Mašín Mgr. Jarmila Chmelíková Mgr. Lenka Černá Mgr. Milan Petráš Průběh a podmínky vzdělávání I. st. Průběh a podmínky vzdělávání II. st. (PK-přírodní vědy) Průběh a podmínky vzdělávání II. st. (PK-jazyky) Průběh a podmínky vzdělávání II. st. (PK-matematiky) Průběh a podmínky vzdláváníii.st. (PK-výchov) Výchovný poradce: Mgr. Jiřina Fejfušová s rodiči Učitelé: Ivana Strnádková Lucie Picková Úspěšnost žáků na středních škol (víceletých gymnáziích), spolupráce SCIO testy-zadávání Prevence rizikového chování + dotazníková šetření Člen Školské rady Mgr. L. Černá, Mgr. J. Vrabcová, Mgr. Z. Horáková. Spolupráce s rodiči a zřizovatelem 3

4 HARMONOGRAM AUTOEVALUAČNÍ ČINNOSTI ŠKOLY pro období 2014/ /2016 SOULAD VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU A ŠVP INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ POTŘEBY SPOLUPRÁCE S RODIČI VÝUKA ŠKOLNÍ KLIMA HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ ŽÁKŮ HODNOCENÍ A SEBEHODNOCENÍ UČITELŮ SEBEHODNOCENÍ VEDENÍ ŠKOLY VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MATERIÁLNĚ TECNICKÉ, EKONOMICKÉ A HYGIENICKÉ PODMÍNKY CÍLE EVALUACE Zhodnocení stavu ŠVP Individuální přístup k žákům. Zkvalitnění spolupráce s rodiči, spokojenost rodičů se školou. Zmapování praktikovaných modelů výuky,zkvalitnění a obohacení výuky, propojení jednotlivých předmětů v rámci ŠVP. Spokojenost žáků, učitelů a rodičů se školou, prohlubování atmosféry důvěry mezi učiteli, žáky a rodiči. Zprůhlednění a sjednocení systému hodnocení, úloha žáka jako partnera při hodnocení. Odborný a lidský růst pedagogů, zlepšení teamové spolupráce, zvyšování odborné kvalifikace pedagogů. Rozvoj manažerských dovedností, utřídění priorit, ovlivňování klimatu školy, jako východisko zkvalitnění práce školy, publicita školy. Dosažení kvalitních výsledků, odpovídajících individuálním možnostem žáků s handicapem. Zlepšení materiálně technických, ekonomických a hygienických podmínek. KRITÉRIA EVALUACE Míra souladu dílčích a očekávaných výstupů, daných ŠVP, pozitiva a negativa současného a minulého stavu. Porovnání počtu žáků, opakujících ročník a počtu žáků se slabým průměrem. Účast rodičů na tř. schůzkách, konzultacích, společenských akcích, dary a sponzorské dary škole, aktivní účast rodičů v práci školské rady. Umístění v soutěžích a projektech, zavádění projektového vyučování, průřezová témata, prevence sociálně patologických jevů. Výchovná opatření porovnání současného a minulého stavu, iniciativa žáků, učitelů, poskytovaná nadstandardní péče. Výstupní hodnocení žáků 9. (5.) ročníků, hodnocení projektů a školních akcí, l speciálně pedagogická doporučení pro odcházející žáky. Schopnost teamové práce, zvyšování odborné kvalifikace, etický přístup k žákům. Ddalší vzdělávání pedagogů. Úspěšnost při přijímacím řízení, SCIO testy, porovnávací testy v paralelních třídách. Dostatek finančních zdrojů na zabezpečení chodu školy.

5 NÁSTROJE EVALUACE ČASOVÉ ROZVRŽEN Í EVALUACE Počáteční SWOT analýza, očekávané a skutečné výstupy analýza. Červen 2015, červen Vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro problémové žáky. Průběžně Konzultace, návštěvy ve vyučovacím procesu, zkvalitnění třídních schůzek, dotazníky, rozhovory, společenské akce,přijímací řízení. Průběžně, třídní schůzky, 1x ročně školská rada, přijímací řízení - květen. Účast v projektech, samostatné objevování, odborná školení pedagogů.. Průběžně, září - statistické výkazy, říjen výroční zpráva. Pozorování, dotazníky, rozhovory. 1x za dva roky Mapa školy: dotazníkové šetření pro žáky, učitele, rodiče, vedení školy. Práce školního parlamentu, diskuse, možnost vyslovení vlastního názoru, náplň etické výchovy, dotazníky, aktivní úloha žáků při vlastním hodnocení během vyučovacího procesu. Průběžně, 2x ročně výstupy. Systémové hospitace, profesní a kariérní růst. Manažerská školení, autoreflexe na poradách vedení, spolupráce se školskou radou, vizitace a hodnocení zřizovatele, hodnocení ČŠI, výstupy z ostatních kontrol. Interní analýza prací žáků, výstupy SCIO testů, vytváření žákovských. portfolií, výchovné poradenství, uplatnění absolventů. Průběžně, Průběžně, Průběžně, 4x ročně hodnocení prospěchu a chování, SCIO testy. Zapojování do projektů a grantů, Průběžně, sumarizace do výroční zprávy. = sledovaná oblast = priorita školy 5

6 4. Prioritní zaměření vyučovacího procesu: Vyučující se při realizaci výchovně vzdělávacího procesu budou zaměřovat zejména na tyto oblasti: o podíl samostatné práce žáků v hodinách s důrazem na samostatnou prezentaci výkonu žáka o upřednostnění rozvoje dovedností před poznatkovou částí učiva o praktické využití učiva o samostatné vyhledávání a zpracování informací s následnou prezentací o využívání nových forem práce s využitím AV techniky 5. Integrovaní žáci Celková koncepce školy se zaměřuje na maximální individualizaci přístupů k výchovně vzdělávací práci s ohledem na schopnosti a možnosti každého jedince. Integrovaní žáci budou vzděláváni podle individuálních plánů zpracovaných pro každý z hlavních předmětů. Pravidelné vyhodnocování za každé pololetí garantuje třídní učitel a vyučující daného předmětu-kopie je součástí osobní dokumentace žáka. Ambulantní náprava SPU bude probíhat formou zájmového útvaru Náprava SPU. Aktualizace databáze registrovaných žáků proběhne do první poloviny září Registrace bude prováděna podle instrukcí výchovného poradce v návaznosti na platnou legislativu (citlivá data-kódování jmen žáků). o žáci jsou do programu integrace zapojeni na doporučení pedagogicko-psychologických poraden a na vlastní žádost žáka a jeho zákonného zástupce (zpracován Individuální vzdělávací program vedený výchovným poradcem za spolupráce příslušné pedagogickopsychologické poradny, třídního učitele a vyučujících dotyčných předmětů). Výchovný poradce ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli připraví přehled integrovaných žáků pro tento školní rok všichni s ním budou seznámeni, pravidelné konzultace na poradách i mimo ně (přestávky-dle potřeb). 6. Minimální preventivní program a program cíleného využívání volného času dětí V oblasti preventivních opatření v boji proti drogám a jiným negativním jevům je zpracován minimální preventivní program školy zodpovídá koordinátor, do konce 1. poloviny září předložen vedení. Jeho nedílnou součástí je i program cíleného využívání volného času dětí v zájmových útvarech organizovaných školou-financovaný z příspěvků rodičů žáků. Protidrogová tématika stejně jako boj proti negativním jevům, kriminalitě a propagace zdravého životního stylu je nedílnou součástí celého výchovně vzdělávacího procesu a je věcí celého pedagogického sboru. Důsledně je sledován každý náznak projevu šikanování a záškoláctví, každý případně prokázaný případ je oznámen řediteli školy nebo podle závažnosti orgánům péče o mládež či Policii ČR.

7 7. Materiální vybavení školy Odpovídá současnému omezování provozních prostředků škol ze strany MŠMT, což se podepisuje na stavu obnovy učebnic a pomůcek. Na úkor ostatních pomůcek se posiluje částka na obnovu učebnic priorita. Prostředky přidělované prostřednictvím města Kosmonosy dostačují na plné pokrytí provozních nákladů školy i na údržbu (z prostředků získaných od Škoda a.s. bude realizováno osvětlení dílen, zakoupení nových ponků vše do částky ,- Kč). K letošnímu školnímu roku jsou vyřešeny další prostory - vybudována malá učebna, kabinet, rekonstruovány WC, vybudován sprchový kout a 4 bidetové sprchy. 8. Prezentace práce školy na veřejnosti Naše základní škola škola na zámku se bude prezentovat a okolím bude vnímána jako škola rodinného typu, nabízejícím svým žákům klidné, přátelské a bezpečné prostředí, v němž se žáci učí vlastním hledáním a prožíváním poznat nejen svět, ale i sami sebe, své možnosti, své jedinečnosti a své místo ve společnosti. Naše škola musí být místem, kam žáci, jejich rodiče, pracovníci školy i občané z obce a okolí chodí rádi a na které jsou hrdí. Oblasti prezentace: Příspěvky do Mladoboleslavského deníku Pravidelný sloupek v Kosmonoském zpravodaji Webové stránky školy Spolupráce se školskou radou Prezentace na kulturních a společenských akcích školy a města: JARMARK, ples SRPŠ, Nástěnky 9. Různé Pedagogické rady: :00 úvodní PR :00 čtvrtletní PR :00 pololetní PR - hodnocení 1. pololetí :00 čtvrtletní PR :00 pololetní PR - hodnocení 2. pololetí :30 závěrečná PR Třídní schůzky: :30 1. a 2. stupeň :30 2. stupeň :30 2. stupeň Termíny konání schůzek pro třídy 1. stupně svolávány individuálně TU těchto tříd dle potřeb nejméně však ve stejném rozsahu jako na 2. stupni (a ve stejném týdnu). Individuální konzultace s rodiči dle zájmu a potřeb rodičů žáků. Organizace školního roku: Zahájení: pondělí Podzimní prázdniny: pondělí 27. října a středa 29. října 2014 Vánoční prázdniny: pondělí až pá vyučování bude zahájeno v po Ukončení vyučování v 1. pol. ve čtvrtek 29. ledna

8 Pololetní prázdniny: pátek 30. ledna 2015 Jarní prázdniny: Velikonoční prázdniny: čt 2. dubna a pátek 3. dubna 2015 (Velikonoční pondělí - 6. duben) Hlavní prázdniny: od St až do Po Období školního vyučování začne v úterý Zápis do prvních tříd: 23. a 24. ledna 2015 (náhradní zápis středa ) Den otevřených dveří: po individuální domluvě kdykoli Rodičovské schůzky proběhnou dle potřeb jednotlivých tříd (vyjma výše uvedených), další na požadavek vyučujících nebo rodičovské veřejnosti. Třídní učitel je povinen ve spolupráci se všemi vyučujícími prokazatelným způsobem bez prodlení informovat rodiče v případě výrazného poklesu prospěchu žáka nebo při řešení závažných kázeňských problémů, obzvláště v případě neomluvené absence maximálně využívat ŽK v elektronické podobě. Stejně tak je každý vyučující povinen informovat zákonné zástupce žáka i mimo hodnotící období, pokud je jeho prospěch nedostatečný. 10. Personální zajištění Ve školním roce 2014/2015 škola sdružuje: o Základní školu - 1. stupeň: 10 tříd, 2. stupeň: 7 tříd o Školní družinu - 4 oddělení po 25 dětech Ředitel školy: Zástupce ředitele: Výchovný poradce: Mgr. Jan Šilhán Mgr. Lenka Černá Mgr. Jiřina Fejfušová Třídní učitelé: I. A Mgr. Hana Kapounová I. B Mgr. Kristýna Pospíšilová II. A Mgr. Zuzana Horáková II. B Mgr. Jiřina Fejfušová III. A Mgr. Radomíra Martínková III. B Mgr. Ivana Železná IV. A Mgr. Jiřina Vrabcová IV. B Mgr. Lenka Eichlerová V. A Mgr. Jana Hornychová V. B Mgr. Romana Karásková VI. A Mgr. Jarmila Chmelíková VI. B Mgr. Barbora Horáková VII. A Mgr. Daniel Mašín VII. B Mgr. Vladimíra Pitáková VIII. A Mgr. Milan Petráš VIII. B Lucie Picková IX. A Mgr. Zdeněk Turek 8

9 Učitelé bez třídnictví: Bc. Eva Křížová Mgr. Jiří Smutný Ivana Strnádková Vychovatelky ŠD: Jana Kortanová Eva Knesplová Eliška Štěpánová Mgr. Stanislav Fejfuša Provozní zaměstnanci: Jitka Urbanová administrativní pracovnice Roman Horvát - školník Danka Jadlovská, Kateřina Krejčíková, Soňa Horvátová - uklízečky Výchovná komise: Mgr. Fejfušová, Mgr. Černá, L. Picková, Mgr. Smutný, TU žáka Metodické orgány: 1. stupeň - Mgr. Iva Železná PK-přírodní vědy Mgr. Daniel Mašín (oblasti Člověk a příroda i Člověk a společnost ) PK-jazyky Mgr. Jarmila Chmelíková PK-matematiky Mgr. Lenka Černá (oblasti Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie ) PK-výchov Mgr. Milan Petráš (oblasti Člověk a zdraví, Člověk a svět práce, Umění a kultura ) Uvádějící učitel: Mgr. Fejfušová (pro nové zaměstnance na I. st.) I. Strnádková (pro nové zaměstnance na II. st.) Preventista sociálně patologických jevů: Webové stránky školy: Koordinátor ICT: Environmentální koordinátor: Nápravy SPUCH Logopedie: Počátky zámeckého objevování: Parlament: Ovoce do škol: Školní časopis: Knižní klub Fragment/Albatros: Lucie Picková Lucie Picková Mgr. Vladimíra Pitáková Mgr. Zdeněk Turek Mgr. Lenka Eichlerová, Mgr. Romana Karásková, Mgr. Hana Kapounová, Mgr. Kristýna Pospíšilová Mgr. Jana Hornychová Mgr. Jana Hornychová Mgr. Jiřina Fejfušová Mgr. Jana Hornychová Mgr. Jarmila Chmelíková, Mgr. Barbora Horáková Mgr. Jana Hornychová Mgr. Vlaďka Pitáková, Mgr. Jana Hornychová 9

10 Správcovství kabinetů a učeben: kabinet 1. st. (3. 5. roč.) kabinet 1. st. (1. a 2. roč.) kabinet Tv kabinet Vv kabinet jazyků (AV techniky) kabinet Ch, Př kabinet Fy kabinet Ma dílny kabinet Čj, Nj kabinet Ze, Dě, Ov keramická dílna knihovna Mgr. Romana Karásková Mgr. Jiřina Vrabcová Mgr. Milan Petráš Mgr. Barbora Horáková Lucie Picková Mgr. Zdeněk Turek Ivana Strnádková Mgr. Lenka Černá Mgr. Milan Petráš Mgr. Vladimíra Pitáková Mgr. Daniel Mašín Mgr. Ivana Železná, Ivana Strnádková Mgr. Ivana Železná Elektronické zpracování systému evidence majetku - účetní stav podle sestav na výstupech PC. Do poloviny listopadu návrh na odpisy. 25. listopad pokyn ředitele k provedení inventarizace majetku návrhy na odpisy a likvidaci. 20. prosinec uzávěrka pro vyjádření stavu inventárních seznamů Odpovědnost za prostory Hlavní chodba Severní chodba Zadní schodiště Vývěska před školou Vývěska-náměstí Vývěska před družinou Ivana Strnádková, Lucie Picková Mgr. Jiřina Vrabcová, Mgr. Jana Hornychová Mgr. Kristýna Pospíšilová, Mgr. Hana Kapounová Bc. Eva Křížová, Mgr. Jiří Smutný Bc. Eva Křížová, Mgr. Smutný Jana Kortanová Provozní řády, lékárničky, sešity výpůjček, odpovědnost za provoz elektrospotřebičů (vařičů) správcové učeben a kabinetů. Bezpečnostní technik a preventista PO Mgr. Lenka Černá kontrola prostor a zařízení školy společně s předsedkyní ZO ČMOS a panem školníkem - dle termínů kontrol (vnitřní kontrolní plán školy). Zdravotník školy: Mgr. Hana Kapounová Zápis do 1. ročníku V souladu s organizačními směrnicemi garant výchovný poradce. Přijímací zkoušky 9. roč. Podle organizačních směrnic odpovídá výchovný poradce Informatika Odpovědnost za celou oblast koordinátor, výukový software sekretářka školy. 10

11 Soutěže a olympiády o MS připraví ve svých plánech kalendář soutěží a olympiád (1. st. vedoucí MS), stejně předmětové komise odpovídá zástupce ředitele. o Okresní soutěže (sportovní) dle harmonogramu a nabídky např. AŠSK - garant Mgr. Milan Petráš o LVZ v Krkonoších Mgr. Milan Petráš o Akce Vltava Mgr. Milan Petráš o Akce Babylon Mgr. Jarmila Chmelíková o VII. zámecká olympiáda Mgr. Milan Petráš o Akce Chorvatsko 2015 Mgr. Jarmila Chmelíková o Projekt Jarmark Za organizaci a průběh zodpovídá tým: Mgr. Jana Hornychová, Lucie Picková o Projekt Den řemesel 24. červen 2015 Za organizaci a průběh zodpovídá tým: Mgr. Jana Hornychová, Lucie Picková Mgr. Barbora Horáková o Projekt Den prevence 30. říjen 2014 Lucie Picková o Ples SRPŠ, diskotéka Organizuje výbor SRPŠ za úzké spolupráce s pedagogickým sborem - zodpovědná osoba Mgr. Petráš o Recitační soutěž Mgr. Ivana Železná, Mgr. R. Karásková o Pěvecká soutěž Mgr. J. Fejfušová, Eliška Štěpánová Školní výlety školy v přírodě, sportovně-relaxační pobyty Vše v souladu s dokumentací školy Pokyn ke konání školy v přírodě vysílání, organizace, povinnosti vedoucího akce, povinnosti zdravotníka (termín schválení - konec září 2014 V souladu s platnou legislativou je nutné před odjezdem odevzdat potřebnou dokumentaci o zajištění akce a podepsat pověření vedením akce (viz. směrnice k organizaci ozdravných pobytů). Exkurze Plán exkurzí přesahující rozsah vyučovací hodiny odevzdat do ředitelny do konce i s požadavky na organizační zajištění akce. Před konáním akce odevzdat do ředitelny potřebnou dokumentaci o zajištění akce a podepsat pověření vedením akce. Prevence školních úrazů Podle platné legislativy. Provést poučení do (popř. následné poučení chybějící žáci); zdůraznit povinnost hlásit každý úraz kniha úrazů. V případě registrace zpracovává záznam sekretariát školy s pracovníkem, který úraz zaznamenal. Zápisy do TK vložený list Poučení o bezpečnosti zodpovídají TU, Tv, Pč, - po odučení první hodiny předmětu. Vzdělávání pedagogických pracovníků Učitelé si vzdělávací akce vybírají samostatně nabídka vzdělávacích středisek (akreditace!) které jsou vyvěšeny ve sborovně. Přihlášky vyřizuje sekretářka školy - podléhají schválení vedení školy. 11

12 (Plán DVPP na období 2014/2015). Za přihlášky, evidenci a čerpání finančních prostředků zodpovídá ředitel školy. Studijní volno 27. a , 22. a , , , , , 2. a (nově nastoupivší pedagogové čerpají nejprve řádnou dovolenou za r. 2014) Závěr Nedílnou součástí rámcového plánu úkolů pro školní rok 2014/2015 jsou jednotlivé měsíční plány školy.. Mgr. Jan Šilhán V Kosmonosech

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016. Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 12 I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu

Více

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ

PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ PLÁN PRÁCE PLÁN AKCÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Organizace školního roku Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLY Mgr. Krasulová Anna ředitelka školy Celoroční plán práce školy je vytvořen v souladu s těmito dokumenty: 1 Zákon č. 561/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, CHRAST, okres Chrudim ------------------------------------------------------------------ CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY 2011/2012 ----------------------------------------------------------------------

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2004 Základní škola Vsetín, Trávníky 1217 Matouše Václavka 1217 755 01 VSETÍN K o n t a k t y n a š k o l u Telefony (pevná linka):

Více

Plán práce na školní rok 2012-2013

Plán práce na školní rok 2012-2013 Plán práce na školní rok 2012-2013 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace [Vyberte datum.] Výchova a vzdělávání I. Výchova a vzdělávání Budovat školu jako příjemné a přátelské prostředí pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2295/14-S. Základní škola Dobřichovice Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 47 003 557 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor 600 053 083 Právní forma Zastoupená Zřizovatel Místo inspekční činnosti Čj. ČŠIS-2295/14-S

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-406/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení: Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014. ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZŠ Jihlava, Nad Plovárnou 5 č.j. ZSPLOV 114/2013 1. Organizace školy a/ třídy a třídní učitelé chlapci dívky celkem ž. I.A Mirka Votavová 9 11 20 I.B Dana Navrátilová

Více

Program prevence rizikového chování

Program prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování školní rok 2015 2016 OBSAH: 1. Charakteristika školy 2. Cíl programu 3. Výchozí dokumenty 4. Cílová skupina 5. Personální zajištění 6. Prostorové zajištění 7. Spolupráce

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-126/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-126/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Horoměřice, okres Praha-západ Sídlo: Velvarská 310, 252

Více

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015

VYHODNOCENÍ ROČNÍHO PLÁNU PRÁCE za období školního roku 2014/2015 Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace Č e sk á 35 4, 46 3 12, Lib e rec 2 5, e - m ail: 22@zs vesec.cz t e l. : 4 8 5 1 30 3 5 7, w w w. z s v e s e c. c z, I Č 6 4 0 4 0 3 6 4 VYHODNOCENÍ

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2009/2010/2011 Vlastní hodnocení školy Toto vlastní hodnocení školy je zpracováno za období třech školních roků 2008/2009, 2009/2010 a 2010/2011. Návrh struktury vlastního hodnocení

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY. 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3. śkolní rok 2006/2007. 1. Charakteristika školy PLÁN ČINNOSTI ŠKOLY 3. základní škola Cheb Malé náměstí 3 śkolní rok 2006/2007 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT 3. Údaje o pracovnících školy 4. Jednotlivé

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Plán práce na školní rok 2015/2016 strana 1 z 13 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2014/2015 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-65/08-R14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-65/08-R14 Základní škola a Mateřská škola Chuchelná, příspěvková organizace Adresa: Komenského 186, 747 24 Chuchelná

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIU-534/10 U. Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Česká školní inspekce Ústecký inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIU-534/10 U Základní škola Jirkov, Studentská 1427, okres Chomutov Adresa: Studentská 1427, 431 11 Jirkov Identifikátor: 600

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Základní škola Budišov příspěvková organizace. Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

2. Charakteristika školy

2. Charakteristika školy 2. 2.1. Úplnost a velikost školy, příspěvková organizace je úplnou základní školou s 1. až 9. ročníkem, která poskytuje základní vzdělání dětem z Lipůvky, ale i z jiných spádových obcí (Svinošice, Milonice,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-143/08-13. Základní škola Přerov, Svisle 13. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-143/08-13 Základní škola Přerov, Svisle 13 Adresa: Svisle 13, 750 02 Přerov Identifikátor: 600 146 391

Více

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt

Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva Temňáková. v sekretariátu (po skončení platnosti ve spisovně školy) Elektronická podoba je uložena: PHProjekt Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov DLOUHODOBÝ ZÁMĚR ROZVOJE ŠKOLY účinnost od: 01. 09. 2012 číslo a verze dokumentu: ST_001_v2 Zpracoval/a: Mgr. Martina Fenclová, Ing. Eva

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK. VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. ZÁKLADNÍ ŠKOLA VENDRYNĚ 236, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY podle vyhlášky MŠMŠT č. 15/2005 Sb. Projednáno v pedagogické radě dne: 8.11.2007 Úvod Vlastní hodnocení školy je prováděno na základě

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 2. ZÁKL A D N Í Š K O L A HOLEŠOV PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2007/2008 Porady, schůze, prázdniny, zvonění Organizační

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIA-1529/11-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIA-1529/11-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIJ-245/14-J. zs.stepanov@seznam.cz Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIJ-245/14-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Základní škola a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou,

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIL-772/10-L. organizace. ředitelem Mgr. Bc. Jiřím Dvořákem Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název kontrolované osoby: Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace Sídlo: Lesní 575/12 460 01 Liberec 1 IČO: 46 744 924

Více

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016

Koncepční záměry a úkoly. Základní škola Klimkovice, 2013-2016 Koncepční záměry a úkoly Základní školy Klimkovice 2013-2016 Charakteristika školy: NÁZEV: Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice IZO: 102 244 154 e-mail: zs-klimkovice@quick.cz

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-401/10-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-401/10-A Soukromá střední odborná škola START, s.r.o. Adresa: Chvaletická 918, 198 00 Praha 14 Identifikátor: 600006301

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim

Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Základní škola a mateřská škola Lukavice, okres Chrudim Projednán a schválen pracovníky školy dne 27. 8. 2015 Obsah 1. Úvod 2. Rozdělení úvazků 3. Rozvrh hodin školy 4. Plán činnosti 5. Plán kontrolní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-184/12-U. Osvoboditelů 2, 410 34 Lovosice, Ústecký kraj Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-184/12-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: IČ: 00 082 571 Identifikátor: 600 010 813 Právní forma: Zastoupená:

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIE-1337/15-E Název právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 838 283 Identifikátor 600 024 491 Právní forma Zastoupená

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA - 2637/15-A INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA - 2637/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Základní škola a Střední škola, Praha 4, Kupeckého 576 Sídlo Kupeckého 576, 149 00 Praha 4 E-mail právnické osoby

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-396/12-T. Sídlo: 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 626 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-396/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIP-223/13-P Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIP-223/13-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Kralovice, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-418/10-T. Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-418/10-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Razová, příspěvková organizace Adresa: 793 64 Razová 353 Identifikátor:

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-113/14-B. Základní škola, Brno, Kamínky 5 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-113/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 48511226 Základní škola, Brno, Kamínky 5 Kamínky 5, 634 00 Brno

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-651/11-C. Mgr. Irenou Lintnerovou, ředitelkou školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-651/11-C Název právnické osoby Základní škola Kaňka o. p. s. vykonávající činnost školy: Sídlo: Helsinská 2 731, 390 05 Tábor IČ: 28060080

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-1002/15-A. Křesťanské gymnázium. Kozinova 1000, 102 00 Praha 10 - Hostivař INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-1002/15-A Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60162961 Identifikátor 600006476 Právní forma Zastoupená Křesťanské gymnázium Kozinova

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory. Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.zsbrezovehory.cz P L Á N P R Á C E na školní rok 2015 / 2016 příloha č.1 k organizačnímu

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-1172/13-E. Základní škola Na Lukách Polička INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIE-1172/13-E Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Na Lukách Polička Švermova 401, 572 01 Polička strilek@zsnalukach.cz

Více

Výchovně vzdělávací proces bude realizován podle vzdělávacího programu:

Výchovně vzdělávací proces bude realizován podle vzdělávacího programu: Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, 293 06 Kosmonosy, okres Mladá Boleslav sekretariát tel., fax : 326 724 105 ředitelství školy tel. : 326 724 157 e-mail skolakosmonosy@seznam.cz IČO 75 03 14 18 ;

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-472/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-472/09-T Základní škola a mateřská škola Ostrava-Lhotka, příspěvková organizace Adresa: Těsnohlídkova 99, 725 28

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 3. základní škola Malé náměstí 3 350 02 CHEB - 1 - Vlastní hodnocení školy Obsah: 1 Stanovené cíle... 3 2 Podklady pro zpracování:... 3 3 Oblasti hodnocení školy... 3 3.1 Podmínky

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-37/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-37/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace Sídlo: Švermova

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-2049/14-A. Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název právnické osoby vykonávající činnost školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-2049/14-A Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Sídlo Postupická 3150, 141 00 Praha 4

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2014 / 2015

Plán činnosti školy na školní rok 2014 / 2015 Plán činnosti školy na školní rok 2014 / 2015 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-403/13-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-403/13-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Dolní Újezd, okres Přerov, příspěvková organizace Sídlo:

Více

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58

viz příloha učební obory z toho speciálních počet tříd 16+5 4 22 + 9 22 5 1+5 58 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2015/2016 ŠKOLA: Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, 17. listopadu 1123, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Odloučené pracoviště: K. Pokorného 1742, 708 00

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. č. j. ČŠIL-31/12-L. Mgr. Václavem Tichým, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA č. j. ČŠIL-31/12-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola tvorby a designu nábytku, s.r.o. Sídlo: Horská 167, 460 14

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-1479/14-Z INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-1479/14-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Velehradská 1527, 686 03 Staré Město info@sosgsm.cz

Více

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav

Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav Základní škola Kosmonosy Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav sekretariát tel.: 778 022 279 ředitelství tel.: 778 002 243 skolakosmonosy@seznam.cz www.zskosmonosy.cz Rámcový plán úkolů Školní rok 2015/2016

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov

Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov. Za Branou, 395 01 Pacov Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Pacov, Za Branou, okres Pelhřimov Za Branou, 395 01 Pacov Identifikátor školy: 600 061 451 Termín konání inspekce: 19.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 Adresa: Základní škola Frýdek-Místek, J. Čapka 255, 738 01 Frýdek-Místek Identifikátor školy:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-147/13-C. Mg. Vladimírem Trávníčkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-147/13-C Název právnické osoby Základní Vitějovice vykonávající činnost školy: Sídlo: 384 27 Vitějovice 12 IČO: 70993378 Identifikátor:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát. Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium a Střední odborná škola, Orlová-Lutyně, příspěvková organizace Masarykova tř. 1313, 735 14 Orlová-Lutyně Identifikátor: 600

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-2282/11-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-2282/11-S Název právnické osoby vykonávající činnost: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2008/2009 Základní škola Zeleneč Školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-104/10-Z. Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-104/10-Z Základní škola Luhačovice, příspěvková organizace Adresa: Školní 666, 763 26 Luhačovice Identifikátor:

Více

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ

ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-320/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-320/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a mateřské školy Vysoká, okres Mělník příspěvková organizace za školní rok 2014/2015 Zákon 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-435/14-U INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-435/14-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Střední škola, Most, Jana Palacha 1534, příspěvková

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KROUNA 539 43 Krouna 303,469345, IČO 70986304, bank. sp. ČS Hlinsko 45367369/0800 e-mail: zs_krouna@xaz.cz, http://www.zskrouna.cz Výroční zpráva školy za školní rok 0/03

Více

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek

Výroční zpráva ZŠ M. Alše a MŠ Mirotice, okres Písek Z á k l a d n í š k o l a M i k o l á š e A l š e a M a t e ř s k á š k o l a M i r o t i c e, o k r e s P í s e k tel: 382 229 247, e-mail info@zsmirotice.cz http://www.zsmirotice.cz Výroční zpráva ZŠ

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1128/09-12. Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1128/09-12 Základní škola Dubňany, příspěvková organizace Adresa: Hodonínská 925, 695 03 Dubňany Identifikátor: 618600672

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIC-354/14-C. Základní škola Volary, okres Prachatice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIC-354/14-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 00583391 Základní škola Volary, okres Prachatice U Nádraží 512, 384

Více

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013

I.Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 Škola: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTELNÍ HLAVNO,OKRES PRAHA-VÝCHOD ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice: 5 Roční plán 2012/2013 Č.j.: 178/2012-5 Účinnost od: 01.09.2012 Spisový znak: 1.1.1 Počet příloh:

Více

Gymnázium Nymburk Komenského 779, 288 40 Nymburk tel. : 325 512 747, fax : 325 514 240 IČO 61 63 22 10 Plán práce výchovného poradce na školní rok: 2009/2010 Zpracovala: Mgr. Marie Stojarová, výchovná

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-438/12-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-438/12-U Název právnické osoby Základní škola Všehrdova 1, Lovosice vykonávající činnost školy: Sídlo: Všehrdova 1, 410 02 Lovosice IČO:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIP-141/12-P. Jesenická 11, 323 23 Plzeň. společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIP-141/12-P Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Soukromá základní škola Elementária, s. r. o. Jesenická 11, 323

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-237/12-T. Energetiků 144, 735 14 Orlová-Lutyně Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-237/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení: Sídlo: Střední odborná škola NET OFFICE Orlová,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY WALDORFSKÉ A MATEŘSKÉ ŠKOLY ČESKÉ BUDĚJOVICE O.P.S. ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracováno podle Vyhlášky č. 15/2005 Sb., ve znění Vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice. Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn. Identifikátor školy: 600 065 669 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Horšovský Týn, okres Domažlice Zámecký park 3, 346 01 Horšovský Týn Identifikátor školy: 600 065 669 Termín konání inspekce: 22.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Speciální školy, Praha 8, Za Invalidovnou 3 Adresa : Za Invalidovnou 3/579 186 00 Praha 8 - Karlín Identifikátor

Více

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý

Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý Vý roč ní zprá vá o č innosti s kolý VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 (č.j. 107/2015) Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou výroční zpráva o činnosti

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIB-925/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIB-925/10-B Střední škola pro sluchově postižené a Odborné učiliště, Brno, Gellnerova 1 Adresa: Gellnerova 1, 637 00 Brno

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Střední odborné učiliště Zámecká 478, 507 81 Lázně Bělohrad 600 012 051 Srpen 2009 Září 2010 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY HODNOCENÍ : VELMI DOBRÉ Tématické plány plní většina

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1335/13-B. Základní škola, Znojmo, Mládeže 3 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1335/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy a školských zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola, Znojmo,

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2009/2010 Svitávka 3. září 2010 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008

Základní škola Zeleneč. Školní rok 2007/2008 Základní škola Zeleneč Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 71004637 IZO 102438269 identifikátor školy 600052222 vedení školy kontakt Základní

Více

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA

IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA IN SP EKČ N Í ZP R ÁVA Čj. ČŠIC-3/16-C Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 60816929 Identifikátor 600008347 Právní forma Zastoupená Zřizovatel

Více

Minimální preventivní program 2015/ 2016

Minimální preventivní program 2015/ 2016 Minimální preventivní program 2015/ 2016 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Adresa: ZŠ Kopřivnice Lubina, Lubina č. 60, 742 21 Kopřivnice Jméno ředitele: Mgr. Ivana

Více

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L

Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIL-73/13-L Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIL-73/13-L Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Smržovka, okres Jablonec nad Nisou - příspěvková organizace

Více