Domov pro seniory, T. G. Masaryka 272, Blatná telefon: , IČ: identifikační číslo pobytové sluţby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro seniory, T. G. Masaryka 272, 388 01 Blatná telefon: 383 422 026, IČ: 00668109. identifikační číslo pobytové sluţby: 4274986"

Transkript

1 Domov pro seniory, T. G. Masaryka 272, Blatná telefon: , IČ: identifikační číslo pobytové sluţby: číslo účtu: /0600 Domácí řád Chceme Vám umoţnit ţít důstojný ţivot Zřizovatel: Město Blatná Statutární zástupce: Václav Kroupa

2 ZMĚNOVÝ LIST K DOMÁCÍMU ŘÁDU Změna č. Platnost od: Předmět změny:*) Změna č. Platnost od: Předmět změny:*) Změna č. Platnost od: Předmět změny:*) Změna č. Platnost od: Předmět změny:*) Změna č. Platnost od: Předmět změny:*) Změna č. Platnost od: Předmět změny:*) Změna č. Platnost od: Předmět změny:*) *) Předmětem změny se rozumí, v čem nastala úprava (článek, strana, apod.), při rozsáhlejších úpravách je nutno změnu zaznamenat dodatkem

3 Domov pro seniory, Blatná, tř. T. G. Masaryka 272 vydává Domácí řád Článek I. OBECNÁ USTANOVENÍ Zřizovatelem Domova pro seniory (dále jen domov, poskytovatel) je Město Blatná. Domov poskytuje pobytové sociální služby stanovené v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v 49 odstavci 1 a 2, ve znění pozdějších předpisů, a dále poskytuje základní poradenství uživatelům a jejich rodinám v souladu s 2 odstavci 1 citovaného zákona. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného ţivota v domově. Je závazný pro všechny uţivatele, jejich rodinné příslušníky, zaměstnance a pro další osoby přicházející do domova. Vychází z principů zajištění lidské důstojnosti, klade důraz na dodrţování lidských práv a svobod. Článek II. ZAHÁJENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŢBY - UBYTOVÁNÍ 1) Zahájení poskytování sociální služby je realizováno na základě rozhodnutí uživatele. Uzavření smlouvy o poskytování pobytové sociální služby je vždy výsledkem oboustranné dohody mezi poskytovatelem a uživatelem. Smlouva je uzavírána v písemné podobě. 2) Při zahájení poskytování služby každý uživatel dostane složku, která obsahuje veškeré závazné dokumenty týkající se jeho pobytu v domově. 3) Uživatel se po svém příchodu do domova ubytuje za pomoci pracovníků v sociálních službách v pokoji, který byl pro něj dle předchozí domluvy nebo návštěvy připraven. Za ubytování uživatel hradí cenu dle smlouvy o poskytování sociální služby. Věci si uloží na místa k tomu určená (skříň, prádelník, botník, noční stolek). Oděvy a osobní prádlo uživatele je při zahájení poskytování služby označeno zažehlovacím štítkem se jménem. a) Uživatel může přechovávat a přinášet do domova jen ty předměty, které negativně neovlivní soužití v domově (např. střelné zbraně apod.) Dále se uživateli nedoporučuje používat elektrické spotřebiče bez provedené revize tj. varná konvice, kávovar, toustovač apod. Uživatel by na svém pokoji neměl uchovávat chemikálie či věci hygienicky závadné. b) K výzdobě pokoje může uživatel použít vlastní předměty, např. obrazy, sošky apod. Po dohodě s ředitelem domova je možné pokoj doplnit vlastním nábytkem. c) Uživatel může mít na pokoji svůj televizní a rozhlasový přijímač, z kterého bude osobně platit telekomunikační poplatky. 4) Při zahájení poskytování služby převezme každý uživatel klíče od pokoje, skříně a schránky na cennosti ve skříni (uživatelé žijící na III. a IV. podlaží) nebo klíče od skříně a schránky na cennosti ve skříni (uživatelé žijící na II. podlaží). 1

4 5) Poskytovatel může uživatele v průběhu pobytu přestěhovat na jiný pokoj pouze s jeho souhlasem a po vzájemné dohodě. Uživatel může kdykoliv požádat o přestěhování na jiný pokoj a bude mu vyhověno, pokud to bude technicky možné. Součástí dohody je podpis dodatku ke smlouvě, kde se písemně označí změna pokoje. 6) Uživatel má možnost přihlásit se v domově k trvalému pobytu. Administrativní přihlášení provedou na požádání sociální pracovnice. Článek III. INDIVIDUÁLNÍ PLÁN POSKYTOVÁNÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŢBY Sociální služba je uživateli poskytována podle osobního individuálního plánu, který vychází z individuálních přání, potřeb a zvyklostí uživatele. Individuální plán sestavuje spolu s uživatelem sociální pracovnice a klíčový pracovník. Je zpracován písemně, založen v kartě uživatele a bude průběžně vyhodnocován, aktualizován a spolu s uživatelem naplňován. Článek IV. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 1) Uživatel odpovídá za škodu, kterou úmyslně nebo z nedbalosti způsobil na majetku domova, na majetku nebo zdraví ostatních uživatelů, zaměstnanců nebo jiných osob přicházejících do domova. 2) Způsobí-li škodu více uživatelů, odpovídají za ni podle své účasti. 3) O míře zavinění, případně o náhradě škody, rozhodne vedení domova. 4) Poskytovatel je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Článek V. ÚSCHOVA VĚCÍ UŢIVATELŮ, VKLADNÍCH KNÍŢEK A PENĚŢNÍCH HOTOVOSTÍ 1) Při zahájení poskytování služby nebo také v průběhu pobytu v domově, může uživatel požádat sociální pracovnice o převzetí cenných věcí, vkladních knížek nebo peněžní hotovosti do úschovy domova. O převzetí věcí do úschovy je sociálními pracovnicemi sepsán a podepsán protokol - složní list, opatřený podpisem uživatele. Při převzetí hotovosti vydá pokladní propis příjmového pokladního dokladu. Uživatel má právo požádat ve stanovenou dobu (k 15. dni v měsíci) sociální pracovnice, které zmocnil jako disponující osoby k provádění peněžních operací před pověřeným pracovníkem banky, aby mu z jeho vkladní knížky peníze vybraly, či uložily. Požádá-li uživatel o vydání deponované cenné věci, vkladní knížky nebo peněžní hotovosti bude mu vyhověno. Vydání peněžní hotovosti či provedení vkladu je potvrzeno oběma stranami výdajovým pokladním dokladem a vydání celé vkladní knížky je dále potvrzeno na složním listu, u peněžní hotovosti na výdajovém pokladním dokladu. Vzhledem ke stanovení finančního limitu, který může být v pokladně uložen, je možné převzít do úschovy jednorázově maximálně 3000 Kč. Pokud uživatel nemá tuto službu zajištěnou v rámci příspěvku na péči, je tato služba fakultativní a uživatel za ní hradí cenu dle Sazebníku fakultativních služeb. S ohledem na pracovní dobu sociálních pracovnic a pokladní, je možné tyto finanční transakce uskutečňovat pouze v jejich pracovní době. Jiné osoby než tyto pracovnice nesmí přebírat cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovosti do úschovy. Uživatel si může v době 2

5 nepřítomnosti v domově své cennosti uzamknout do schránky, která je součástí jeho skříně a klíček uložit do hlavního trezoru v pokladně domova. Klíček pokladní zalepí do obálky, opatří razítkem, datem, podpisem a obálku uloží do trezoru v pokladně. 2) Bez souhlasu uživatele nemohou příbuzní s penězi ani cennostmi manipulovat. Nebudou jim ani sděleny informace o stavu účtu uživatele. Jedná-li se o uživatele částečně nebo zcela nezpůsobilého k právním úkonům, rozhoduje o manipulaci s penězi a cennostmi opatrovník. 3) Hrozí-li nebezpečí poškození, zničení nebo ztráty cenných věcí, vkladních knížek nebo peněžní hotovosti, které má uživatel u sebe, převezmou je s jeho souhlasem sociální pracovnice nebo pokladní do úschovy domova. Pomine-li nebezpečí, převzaté věci se vrátí uživateli. Není-li uživatel schopen souhlas vyslovit nebo doklady podepsat, převezmou jeho věci do úschovy pokladní společně se sociální pracovnicí, které příslušné doklady podepíší. Bude-li nebezpečí ztráty peněžní hotovosti uživatele trvalé (např. zhoršení zdravotního stavu), budou rodinní příslušníci požádáni, aby se stali zvláštními příjemci důchodů nebo opatrovníky pro vyjmenované úkony (v souladu s 29 Občanského zákoníku). Administrativně tuto změnu pomohou zajistit sociální pracovnice. 4) Domov neodpovídá za cenné věci, vkladní knížky a peněžní hotovosti, které nepřevzal do úschovy, ani za věci, které si uživatel sám neuloží do uzamykatelné schránky ve skříni. 5) V nepřítomnosti uživatele v důsledku hospitalizace je službu konající všeobecná sestra povinna zabezpečit osobní věci uživatele. Sociální pracovnice převezmou cennosti uživatele a dále postupují dle vnitřních pravidel domova. Článek VI. STRAVOVÁNÍ 1) Domov zajišťuje celodenní stravu skládající se ze tří hlavních jídel. Domov nabízí uživatelům výběr ze dvou jídel k obědu v pracovní dny v týdnu (neplatí v době letních prázdnin, kdy se vaří pouze jeden oběd, a to i v dietní úpravě). Jedno jídlo vždy odpovídá dietě šetřící a diabetické. Poskytnutí stravy se řídí zásadami zdravé výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav uživatelů a v souladu s normami uvedenými v receptuře teplých pokrmů a v recepturách dietních pokrmů. Uživatel má možnost odebírat i odpolední svačinu. Cenu za poskytování stravování určuje Sazebník základních služeb poskytovaných v Domově pro seniory v Blatné. 2) Uživatel má právo vybrat si možnosti celodenního stravování, kombinaci jídel nebo se v domově nestravovat. Uživatel si může kterékoliv jídlo odhlásit. Při předem odhlášeném druhu stravy je uživateli vrácena poměrná část úhrady za nespotřebované potraviny. 3) Uživatel si je vědom všech důsledků plynoucích z nedodržení léčebného a dietního režimu doporučeného lékařem nebo z odhlašování stravy z jiného důvodu než je jeho nepřítomnost v domově. V těchto případech poskytovatel neručí za újmu na zdraví, která může uživateli vzniknout v důsledku nedostatečného stravování nebo odmítání stravy. 4) Jídla se uživatelům podávají ve společné jídelně domova, v malých jídelnách na podlažích nebo na pokoji. 5) Uživatelé mají možnost vyjadřovat se ke stravování v domově. Každé první úterý v měsíci je realizována beseda s vedoucí stravovacího provozu, vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku a sociálními pracovnicemi. Na této besedě mohou uživatelé sdělovat svá přání týkající se stravování, ale také své připomínky. Námitky či připomínky našich uživatelů jsou pro domov 3

6 cenným zdrojem informací, které pomáhají zkvalitňovat poskytované sociální služby. ČAS PODÁVÁNÍ STRAVY snídaně oběd večeře 07,15 08,30 h 11,30 13,00 h 17,00 18,00 h 6) Uživatelům se sníženou pohyblivostí se strava podává na pokoji. Pokud to zdravotní stav uživatele vyžaduje, pracovníci v sociálních službách poskytují pomoc a podporu při podávání stravy, a to v rozsahu nezbytně nutném k zajištění dostatečného příjmu stravy a tekutin. 7) Uživatel může prostřednictvím pracovníka v sociálních službách, který zajišťuje roznášení stravy, požádat o přidání přílohy. 8) Studená večeře (3x týdně v zimě a 4x týdně v létě) je uživatelům uložena v chladničce na pokoji při obědě. 9) Z hygienických důvodů je nepřípustné, aby uživatel nechával na pokoji a ve společných prostorách zbytky jídel. Ty se vrací spolu se špinavým nádobím do umývárny nádobí v kuchyni. Uživatelům není dovoleno vynášet stravu ze společné jídelny (kromě vlastní porce). 10) Na každém podlaží je uživatelům k dispozici kuchyňka, vybavena mikrovlnou troubou, elektrickým vařičem, varnou konvicí a lednicí. Uživatel se při manipulaci s domácími spotřebiči řídí návodem k použití. O manipulaci s vařičem vždy informuje sloužící všeobecnou sestru. 11) V jídelně i na kuchyňkách v každém podlaží má uživatel k dispozici čaj. Mimo to je mu pravidelně ráno čaj donesen v termoskách na pokoj a doplňován v průběhu celého dne, popř. i noci. Roznášení nápojů je zajištěno pracovníky v sociálních službách. Ti na přání uživateli uvaří kávu, čaj, ohřejí jídlo apod. Nápoje je možné zakoupit na základě osobní objednávky také v recepci domova nebo v nápojovém automatu v přízemí. 12) Jídelní lístek sestavuje vedoucí stravovacího provozu za účasti skladové účetní a vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku a schvaluje ho ředitel domova. Číslo diety je vyznačeno pod názvem jídel. Jídelní lístek je umístěn na informační tabuli v recepci a v jídelnách na podlažích. Oběd si uživatel vybírá sám nebo společně s pracovníky v sociálních službách týden dopředu. Článek VII. ZDRAVOTNĚ-OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE 1) Domov uživateli poskytuje zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jeho zdravotnímu stavu. Zdravotní úkony jsou prováděny na základě indikace registrujícího praktického lékaře nebo jiného odborného lékaře. 2) Právo uživatele na svobodnou volbu lékaře není dotčeno. 3) Potřebu lékařského vyšetření nebo ošetření hlásí uživatel sloužící všeobecné sestře. Vlastní úraz nebo úraz jiné osoby hlásí uživatel ihned službu konajícímu personálu nebo kterémukoliv zaměstnanci domova. 4

7 4) Uživateli se doporučuje, aby v době nemoci nebo úrazu dodržoval léčebný režim dle ordinace lékaře a užíval předepsané léky. Pokud uživatel užívá další léky nebo doplněk k výživě, doporučuje se to oznámit vedoucí zdravotně ošetřovatelského oddělení. 5) Veškeré zdravotní úkony, provádí službu konající všeobecná sestra na základě ordinace lékaře. 6) Na přání uživatele jsou léky dle ordinace zajišťovány domovem. Doplatky za léky jsou účtovány měsíčně pozadu. Na základě vystaveného dokladu z místně příslušné lékárny jsou se souhlasem uživatele úhrady léčiv přičítány k nákladům spojených s úhradou za poskytnutí služby. Náklady spojené s přivezením léku uživatel nehradí. 7) Uživatel, u něhož je podezření, že onemocněl infekční chorobou, bude po konzultaci s ošetřujícím lékařem hospitalizován v nemocnici. 10) Uživateli je doporučeno, aby měl u sebe na pokoji finanční rezervu na regulační poplatky. Článek VIII. REHABILITACE 1) Odborné rehabilitační úkony jsou uživatelům poskytovány dle indikace lékaře. 2) Běžné rehabilitační úkony jsou poskytovány na vlastní přání uživatele na rehabilitačním pracovišti nebo na jeho pokoji. 3) Uživatel může požádat o možnost využívat kompenzační pomůcky domova z důvodu zhoršení své hybnosti. Pokud není odborným lékařem předepsána vhodná kompenzační pomůcka, vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku a fyzioterapeut doporučí bezplatné zapůjčení naší pomůcky. Pokud nemá uživatel kompenzační pomůcku svoji, může se s poskytovatelem dohodnout na zapůjčení pomůcky i při pobytu mimo domov. Tato služba je fakultativní a je upravena v sazebníku. 4) Pokud by měl uživatel vzhledem k omezení hybnosti nárok na předpis pomůcky od odborného lékaře, preskripci zajistí vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku a uživatel dostane po schválení zdravotní pojišťovnou pomůcku svoji. Článek IX. PŘÍMÁ SOCIÁLNÍ PÉČE A HYGIENA Sociální služby v Domově pro seniory, poskytované pracovníky v sociálních službách, jsou zajišťovány v rozsahu těchto úkonů: 1) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: a) pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek b) pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík c) pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně polohy d) pomoc při podávání jídla a pití e) pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru domova 2) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: a) pomoc při úkonech osobní hygieny b) pomoc při základní péči o vlasy a nehty 5

8 c) pomoc při použití WC Při těchto úkonech musí být ze strany pracovníků sociální péče vždy dodržena intimita prostředí a individuální plán uživatele. 3) Pedikúru, kadeřnické služby si uživatelé objednávají a hradí sami. Tyto služby jsou zajištěné v prostorách domova. 4) Znečištěné prádlo odkládá uživatel do košíčku, který má ve svém sociálním zařízení a denně ho může odnášet do prádelny k vyprání sám nebo mu bude odnos zajištěn prostřednictvím pracovníků v sociálních službách. Praní osobního prádla v sociálních zařízeních či společných koupelnách a jeho sušení na radiátorech ústředního topení ve svých pokojích, sociálních zařízeních a na balkónech se nedoporučuje. Výměna ložního prádla je prováděna vždy po znečištění nebo podle potřeby. Článek X. DOBA KLIDU V DOMOVĚ 1) Odpolední klid je stanoven od ukončení oběda do hod. V této době by neměl být uživatel rušen. 2) Doba nočního klidu je stanovena od hod. do 6.00 hod. V této době nesmí být uživatel rušen s výjimkou nutnosti podání léků, poskytnutí nutné lékařské a ošetřovatelské péče nebo na přání uživatele. Článek XI. PŘECHODNÝ POBYT UŢIVATELŮ MIMO DOMOV 1) Uživatel může vycházet a pobývat mimo areál domova kdykoliv. Na recepci je zaznamenán každý odchod a příchod. Uživateli je doporučeno, aby respektoval omezení od ošetřujícího lékaře či zdravotního personálu, aby zvážil vhodnost vycházky, pokud by bylo ohroženo jeho zdraví a bezpečnost (např. při náledí). 2) V zájmu bezpečnosti uživatele je vhodné, aby sdělil personálu cíl cesty a předpokládaný návrat. 3) Pokud se uživatel vrátí z vycházky v podnapilém stavu, zapíše personál toto do hlášení, v případě konfliktu opilého uživatele se zdravotně ošetřujícím personálem bude přivolána Policie ČR a uživatel může být převezen na záchytnou stanici. 4) Chce-li uživatel odhlásit stravu při pobytu mimo domov, je povinen tuto skutečnost včas oznámit. Je také vhodné, aby uživatel oznámil místo a délku pobytu, zejména je-li osamělý. 5) Pokud se jedná o uživatele zbaveného či omezeného ve způsobilosti k právním úkonům, je potřeba k pobytu mimo domov delšímu než 24 hodin písemný souhlas jeho opatrovníka. 6) Za předem oznámený pobyt mimo domov se považuje ústní, písemné nebo telefonické oznámení 24h předem, nejpozději do h, v případě víkendu do pátku h předem, před vánočními a velikonočními svátky 48 hodin (2 dny) předem. 7) Za řádně odhlášený druh stravy náleží uživateli náhrada za neodebranou stravu a příspěvek na péči za všechny dny pobytu mimo domov. 8) Za dny, které nebudou uživatelem nahlášeny jako předem oznámený pobyt mimo zařízení, náhrada za stravu nenáleží. 6

9 9) Náhrada za stravu spolu s příspěvkem na péči je vyplacena 15. dne v měsíci (při splatnosti důchodu z hromadného poukazu) následujícím po měsíci, za který náleží. 10) Úhrada za ubytování se při pobytu uživatele mimo domov nevrací. 11) Pokud uživatel pobývá mimo domov, doporučuje se, aby uzamkl svůj pokoj, na dvoulůžkovém pokoji skříň a schránku na cennosti. Pokud je to možné provádí toto za přítomnosti pracovníka v přímé péči nebo všeobecné sestry. Klíč od skříně, případně pokoje si může vzít s sebou nebo ho zalepí do obálky, podepíše a nechá uložit do ošetřovny všeobecných sester. Článek XII. NÁVŠTĚVY 1) Uživatelé mohou přijímat návštěvy po celý den neomezeně. V době nočního klidu může uživatel přijmout návštěvu pouze v recepci domova. 2) Příchody a odchody návštěv jsou zaznamenávány do knihy návštěv v recepci domova. 3) V případě vážného zhoršení zdravotního stavu uživatele, může návštěva pobývat na pokoji uživatele neomezeně (ve dvoulůžkových pokojích pouze se souhlasem spolubydlícího). 4) O této výjimečné situaci musí být informován personálem ředitel domova. 5) Při mimořádných událostech (karanténa aj.) mohou být návštěvy zakázány. Také uživatel by neměl v takovém případě libovolně opouštět areál domova. 6) Je-li uživatel ošetřován v době návštěvy, je návštěvník vyzván k opuštění pokoje a vyčká na chodbě dalších pokynů personálu. V době podávání stravy jsou také návštěvy vyzvány k vyčkání na chodbě nebo v recepci domova. 7) V domově nelze poskytovat návštěvám ubytování a stravování. 8) Návštěvám není dovoleno vstupovat do prostor určených k provozním účelům. Článek XIII. KULTURNÍ A ZÁJMOVÁ ČINNOST V DOMOVĚ 1) Uživatel se podle svého zájmu a zdravotního stavu může účastnit kulturních akcí pořádaných domovem včetně organizovaných zájezdů nebo jiných akcí pořádaných jinými organizacemi. 2) Uživatel má možnost odebírat denní tisk či časopisy, které si hradí z vlastních prostředků, je mu k dispozici knihovna ve III. podlaží. 3) Uživatelé se mohou podle své chuti a v souladu s individuálním plánem podílet na úklidu svého pokoje a při pomocných činnostech v jídelně. 4) Uživatelé se mohou podle svého zdravotního stavu a chuti podílet na organizování aktivizační činnosti na dílně ve IV. podlaží a na péči o zvířata žijících v domově. 7

10 Článek XIV. VÝPLATA DŮCHODŮ A ÚHRADY SLUŢEB 1) Uživatelé, kteří se rozhodnou pro výplatu důchodu hromadným seznamem a dále souhlasí s provedením úhrady za podmínek stanovených ve smlouvě je vyplacen zůstatek důchodu 15. den v měsíci. Připadne-li datum výplaty na sobotu, je zůstatek důchodu vyplacen v pátek, připadne-li datum výplaty na neděli, je zůstatek důchodu vyplacen následující pracovní den. Výplata důchodu se provádí jednotlivě v kanceláři pokladní proti podpisu. Ležícím a nemocným uživatelům zůstatek důchod včetně náhrady za neodebranou stravu a příspěvek na péči za dny pobytu mimo domov, vyplácí pokladní se sociální pracovnicí na jejich pokoji. 2) Uživateli, který není schopen podpisu, je zůstatek důchod vyplacen za účasti svědka (sociální pracovnice), který se na výplatní listinu důchodu podepíše a připojí ke svému jménu dodatek svědek. Pokud uživatel nemůže důchod přijímat ze zdravotních důvodů, je mu zřízen tzv. zvláštní příjemce, zpravidla nejbližší příbuzný, který přebírá za uživatele důchod a poté z něj hradí úhradu za pobyt v domově. 3) Úhrada za pobyt v Domově pro seniory se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Domov uzavře s uživatelem písemně smlouvu, v níž jsou vymezené všechny služby a výše úhrady. Úhrada se vztahuje na ubytování, stravu a na sjednané fakultativní činnosti. 4) Příspěvkem na péči je hrazena potřebná přímá ošetřovatelská péče dle stupně závislosti uživatele. Přiznaný příspěvek na péči náleží uživateli, který je povinen z něho hradit poskytované služby v plné výši tohoto příspěvku. Způsob úhrady si uživatel sjednává ve smlouvě. Uživatel, který nemá přiznán příspěvek na péči, si hradí potřebnou přímou ošetřovatelskou péči z vlastních zdrojů. Výše úhrady za péči je stanovena individuálně vzhledem k rozsahu poskytované péče. Článek XV. OSOBNÍ ÚDAJE 1) Pro zajištění odborné, kvalitní a bezpečné služby poskytované domovem je potřeba získat od uživatele některé osobní a osobní citlivé údaje. Zpracování osobních údajů a osobních citlivých údajů provádí naše zařízení v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a vnitřními pravidly domova. XVI. DOBROVOLNICTVÍ 1) Domov pravidelně na základě dohody o dobrovolnické činnosti navštěvují dobrovolníci. Náplní jejich práce jsou individuální i společná setkání (zpěv, společenské hry, četba, rozhovory, vycházky). 2) Každý uživatel, je předem na návštěvu dobrovolníka upozorněn a sám se může rozhodnout, zda ho přijme či nikoli. 3) Dobrovolník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti se svou dobrovolnickou prací. 8

11 XVII. POŠTOVNÍ ZÁSILKY 1) Poštovní zásilky včetně peněžních přejímá pro uživatele pověřený zaměstnanec domova (pokladní). 2) Záznam o peněžní nebo doporučené zásilce, o jejím příjmu i výdeji, provádí pokladní do Knihy došlé pošty. 3) Ostatní doručená pošta pro uživatele je připravena každý pracovní den v recepci. 4) Předávání pošty méně pohyblivým uživatelům, uživatelům zbaveným způsobilosti k právním úkonům nebo těm, kteří nejsou schopni podpisu, zajišťuje pokladní se sociální pracovnicí. Článek XVIII. STÍŢNOSTI 1) Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb může uplatnit každý uživatel služby, jeho rodinný příslušník a ostatní návštěvníci. 2) Všechny stížnosti jsou chápány jako cenný zdroj informací o kvalitě poskytovaných služeb a jejich řešení je využito ke zkvalitňování poskytovaných služeb. 3) Uživatelé, jejich zákonný zástupce či jejich rodiny mohou podávat stížnosti, připomínky, pochvaly, náměty ústně, písemně, telefonicky či prostřednictvím u sociálním pracovnicím, vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku a řediteli domova. 4) S jakýmikoliv podněty nebo připomínkami se mohou uživatelé obracet také na pracovníky přímé péče. Je-li vyřešení dané připomínky či podnětu v jejich kompetenci, je vyřešen požadavek přímo na místě. V opačném případě informují sociální pracovnici. 5) Anonymní sdělení mohou uživatelé podávat do schránky stížností, která je umístěna v přízemí domova u výtahu A. Schránka stížností je vybírána 1x týdně, vždy v pátek. 6) Pro ležící uživatele je zřízena přenosná schránka stížností (umístěna v přízemí domova vedle výtahu A), kterou uživateli na požádání přinese kterýkoliv pracovník nebo klíčový pracovník. Ten může stěžovateli stížnost pomoci podat, přijmout stížnost ústně, přivolat sociální pracovnice nebo na přání uživatele stížnost zapíše a vhodí do schránky. 7) Všechny stížnosti jsou evidovány v Knize stížností (v písemné podobě) a vyřízeny nejdéle do jednoho měsíce od podání. Projednávání stížností se řídí Standardem kvality sociální služby 7. Všechny stížnosti jsou vyřízeny písemně a závěr předán stěžovateli. Vyřízení anonymní stížnosti je oznámeno písemně v přízemí na nástěnce vedle schránky na stížnosti. 8) Pokud stěžovatel nebude spokojen s vyřízením stížnosti odpovědnými pracovníky, může se obrátit na ředitele domova nebo na tyto další instituce 9

12 NEZÁVISLÉ INSTITUCE NÁZEV ADRESA TELEFON Veřejný ochránce práv Český helsinský výbor Kancelář veřejného ochránce práv Údolní Brno Český helsinský výbor Ostrovského 253/ Praha OBČANSKÉ PORADNY NÁZEV ADRESA TELEFON ÚŘEDNÍ HODINY Občanská poradna Písek Nádražní Písek Po 8:00-12:00; 13:00-14:30 St 8:00-12:00; 13:00-16:00 Čt 13:00-15:00 Pá 8:00-12:00 Občanská poradna Strakonice Lidická 154/ Strakonice Po 8:00 16:00 Út 9:00 15:00 St 8:00 16:00 Čt 9:00 15:00 PORADNY PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NÁZEV ADRESA TELEFON Poradna Písek Ladislava Škvorová Palackého sady Písek Poradna Strakonice Mgr. Hana Holubová Stavbařů Strakonice Poradna Příbram Radka Jarolímová T. G. Masaryka Příbram Zlatá linka seniorů linka důvěry pro seniory

13 Článek XIX. OPATŘENÍ PROTI PORUŠOVÁNÍ KÁZNĚ A POŘÁDKU 1) Jestliže uživatel porušuje kázeň a pořádek v domově nebo se opakovaně chová v rozporu s Domácím řádem a odpovědným pracovníkům se nepodaří sjednat nápravu, vysvětlí mu ředitel domova, jaké chování a jednání od něj nadále očekává. Zároveň ho poučí o důsledcích dalšího porušování kázně a pořádku. Pokud nedojde k nápravě, může být toto posuzováno, dle ustanovení smlouvy, jako důvod k ukončení poskytování služby. 2) Za závažné porušování kázně a pořádku se považuje také neoprávněné a hrubé napadání zaměstnanců domova nebo ostatních uživatelů, hádky, šikana, nevhodné chování k návštěvníkům domova, obtěžování ostatních uživatelů nedodržováním hygienických zvyklostí, obtěžování nadměrným hlukem a zápachem apod. 3) Všechny prostory domova pro seniory jsou nekuřácké a platí zde zákaz kouření. To je přípustné pouze v kuřárně, na terasách nebo v atriu domova. Článek XX. HAVARIJNÍ A MIMOŘÁDNÉ SITUACE V DOMOVĚ 1) Nouzové a havarijní situace jsou takové mimořádné situace, které zásadně vybočují z běžného provozu a činnosti organizace a v jejichž důsledku nemůže být služba poskytována standardním postupem. 2) Domov má zpracována pravidla pro předcházení a řešení nouzových a havarijních situací. Tyto pravidla jsou součástí Domácího řádu (příloha). 3) Při vzniku havarijní situace (požár, únik vody apod.) se všichni zaměstnanci řídí Požární řádem a Požárním evakuačním plánem. Uživatel je s tímto řádem seznámen při zahájení poskytování služby a v rámci besedy pořádané jedenkrát ročně, na které jsou pravidla pro předcházení a řešení havarijních a nouzových situací s uživateli prodiskutována. 4) Požární řád včetně požárního evakuačního plánu visí na každém podlaží a v recepci domova. V domově jsou také vyvěšeny plány únikových cest a označeny únikové východy. Článek XXI. INFORMACE O POSKYTOVANÉ SLUŢBĚ Základní informace o poskytované pobytové službě a změny týkající se uživatelů jsou předávány osobně, účastí uživatelů na besedách, poradách klíčových pracovníků s uživateli, dále jsou vyvěšeny na informační nástěnce a pravidelně aktualizovány. Domov má své webové stránky: Bližší informace o poskytované službě podávají sociální pracovnice osobně, telefonicky nebo em: 11

14 Článek XXII. UKONČENÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŢBY 1) Poskytování sociální služby je možné ukončit: o písemným oznámením uživatele/opatrovníka (výpovědí) o sjednáním smlouvy na dobu určitou o písemným oznámením (výpovědí) ze strany poskytovatele (domova) o vzájemnou dohodou o úmrtím uživatele služby 2) Pokud uživatel nedodržuje Domácí řád, hrubě porušuje jeho ustanovení (viz čl. XIX., bod 2) nebo nedodržuje povinnosti vyplývající ze smlouvy o poskytování služby, může být s uživatelem poskytování služby ukončeno. 3) Výpovědní důvody, včetně výpovědní lhůty jsou sjednány ve smlouvě o poskytnutí služby. 4) V případě úmrtí uživatele je ihned informována rodina a pracovníci domova postupují podle metodických pokynů. Článek XXIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1) Sociální pracovnice seznámí s tímto Domácím řádem všechny uživatele a zaměstnance domova do jednoho měsíce po nabytí účinnosti. Při přijetí nového uživatele či zaměstnance nejdéle do 5 dnů od zahájení poskytování služby. Uživatelé i zaměstnanci potvrdí svým podpisem, že byli s dokumentem seznámeni. 2) Domácí řád je volně přístupný, je k dispozici na všech pracovištích domova i webových stránkách a na všech pokojích uživatelů. 3) V případě potřeby, na požádání uživatele, jeho opatrovníka nebo rodiny, může být domácí řád nebo kterýkoliv dokument vztahující se k poskytování pobytové služby poskytnut uživateli ve větším formátu nebo v takové formě, která uživateli umožní seznámit se důkladně s jeho obsahem (zvuková nahrávka, zvětšený náhled v počítači apod.). 4) Další pravidla pro poskytování pobytové sociální služby a pravidla týkající se ochrany lidských práv a práv seniorů jsou v domově vyvěšeny na nástěnce v přízemí. 5) Tento Domácí řád nabývá účinnosti dnem a nahrazuje původní Domácí řád z V Blatné, dne Václav Kroupa ředitel PŘÍLOHA : Pravidla pro předcházení a řešení havarijních a nouzových situací v domově 12

15 PŘÍLOHA: PRAVIDLA PRO PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ HAVARIJNÍCH A NOUZOVÝCH SITUACÍ V DOMOVĚ POŽÁR zhodnotit situaci malý požár je zaměstnanec povinen uhasit dostupnými prostředky (ručními hasicími přístroji a hydranty, které se nacházejí na každém podlaží). V případě, že zaměstnanec na požár vlastními silami nestačí, nahlásí požár v ohlašovně požáru (v recepci domova). pracovník recepce ohlásí požár telefonicky na číslo 150 nebo 112. Dispečinku uvede: jméno, místo požáru, co hoří a číslo telefonu, ze kterého volá a odkud volá. Volající zavěsí telefonní sluchátko a počká u telefonu na zpětný dotaz!!! v domově je požární poplach vyhlašován voláním hoří do místního rozhlasu evakuace osob je vedena po označených únikových cestách do bezpečné vzdálenosti od ohniska požáru všeobecná sestra zajistí ošetření případných zranění uživatelů a minimalizuje paniku po příjezdu HZS nebo jiných záchranných složek se pracovníci domova řídí instrukcemi členů záchranných složek Při požáru se všichni zaměstnanci řídí Požárním řádem a Požárním evakuačním plánem. S těmito postupy jsou zaměstnanci řádně seznámeni. V domově jsou vyvěšeny plány únikových cest a označeny únikové východy. K evakuaci slouží též výtah, který je zhotoven jako protipožární. Nastane-li požár v okolí domova, je nutné sledovat situaci a řídit se dle pokynů velitele zásahu. Důležitá telefonní čísla: Tísňové volání s mezinárodní platností 112 Policie ČR 158 Hasiči 150 Zdravotní záchranná služba 155 Hasičský záchranný sbor (HZS) ředitel Václav Kroupa ; POVODEŇ Budova domova pro seniory je zařazena mezi objekty ohrožené povodní. V suterénu domova se nachází technické zázemí a kuchyně - naši uživatelé tedy nejsou při povodni přímo ohroženi na životě (v roce 2002 naše zařízení povodeň postihla) otevřít všechny vchody a východy do budovy a zajistit dveře uvědomit krizový štáb - ředitele domova 13

16 zamezit panice vhodným informováním uživatelů, zaměstnanců a osob přítomných v domově zamezit shromažďování osob v suterénu zajistit náhradní zdroj pitné vody (po domluvě s dodavatelem ) zajistit stravování uživatelů (ZŠ T. G. Masaryka, Domov Petra Mačkov, Gastro) ve spolupráci s HZS zabezpečit vysoušeče vody PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ dokonale uzavřít a zajistit okna, dveře budovy provést kontrolu zajištění oken, dveří a ostatních prostorů v přízemí domova v průběhu přívalu vody sledovat toky vody v ambitu domova, správně vyhodnotit (požární hlídka) situaci a přijmout odpovídající opatření (požádat o pomoc hasičský sbor, dobrovolné hasiče apod.) VÝBUCH PLYNU v případě výbuchu plynu okamžitě vyrozumět operační středisko HZS na telefonu 112 nebo 150 zjistit stupeň postižení uživatelů a zaměstnanců (všeobecné sestry) zjistit materiální škody, popř. porušení statiky budovy zamezit panice řídit se pokyny velitele zásahu SNĚHOVÁ KALAMITA organizovat dostupnými silami odklízení sněhu tak, aby hlavní vchody do budovy byly průchodné prostředky pro odklízení sněhu jsou uloženy v garáži B v zadním traktu domova v případě nutnosti lze využít techniku Technických služeb města (domluva) domov může zapůjčit shrnovací koště, které je součástí MF 70 (multifunkční sekačka) VĚTRNÁ SMRŠŤ je nutné, upozornit uživatelé na blížící se nebezpečí silného větru, ředitel domova může vyhlásit zákaz opouštět domov zabezpečit okna a dveře, zkontrolovat markýzy a volně stojící předměty ukotvení volně stojících předmětů, stožárů a předmětů s vysoko položeným těžištěm dopravní prostředky umístit do závětrných prostor nebo je zaparkovat nejmenší plochou proti větru průběžně sledovat z hromadných sdělovacích prostředků vývoj situace a aktuálně reagovat na nebezpečí řídit se vydanými nařízeními a doporučeními MěÚ 14

17 vyžaduje-li si to situace, v průběhu smršti otevřít okna a dveře na závětrné straně k vyrovnání tlaku PROVOZNÍ PORUCHY ÚNIK PLYNU Při zjištění úniku plynu je nutné tuto skutečnost ohlásit pracovníkům údržby okamžitě uzavřít hlavní uzávěr plynu, který se nachází kapličce na plyn (vedle budovy) kontaktovat odbornou firmu poruchy na plynové instalaci tel. č v případě úniku plynu v kuchyni, uzavřít přívod plynu do kuchyně a tuto událost ohlásit v recepci domova přívod plynu je vždy znovu otevřen až po odstranění závady přijmout nutná opatření dle odhadované délky výpadku plynu VÝPADEK ELEKTRICKÉHO PROUDU zjistit, zda se jedná o výpadek elektrického proudu v rámci domova nebo mimo zařízení jedná-li se o výpadek mimo zařízení, pracovník údržby kontaktuje odbornou firmu poruchy el. sítě - telefon zjistit předpokládanou dobu bezproudí v domově se nachází dieselový agregát, který obnoví téměř okamžitě dodávku elektrického proudu (dieselový agregát je schopen zajistit elektrický proud po dobu max. 7 hodin) v době výpadku elektrického proudu je prostřednictvím agregátu zajištěno nouzové osvětlení na chodbách, schodištích, pokojích uživatelů a je zajištěn provoz výtahů kuchyně je koncipována tak, aby v případě výpadku elektrického proudu či dodávky plynu, byla schopna zajistit stravování našich uživatelů a strávníků (nachází se zde spotřebiče elektrické i plynové) všeobecná sestra a sociální pracovnice informují uživatele o průběhu řešení situace a minimalizují počínající paniku PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY při předem ohlášeném přerušení dodávky vody provést naplnění všech dostupných nádob vodou a jejich nanesení na sociální zařízení a do kuchyně domova donášku vody provedou pracovnice kuchyně, pracovníci údržby a uklízečky domova při neohlášeném přerušení zkontrolovat hlavní uzávěr, popř. zjistit důvod přerušení u dodavatele (Vodovody a kanalizace Jihočeského kraje) přijmout nutná opatření po dobu přerušení dodávky vody zajistit náhradní zdroj pitné vody (přistavení cisterny) přes zřizovatele a ve spolupráci s HZS kádě s užitkovou vodou po dobu přerušení dodávky vody omezit spotřeby vody v domově na minimum ÚNIK VODY po zjištění úniku vody zastavit přívod vody do domova hlavní uzávěr se nachází v kotelně v I. nadzemním podlaží 15

18 pracovník údržby kontaktuje odbornou firmu poruchy na vodovodní instalaci tel. č přijmout nutná opatření po dobu zastavení hlavního uzávěru vody (viz. Přerušení dodávky vody) PŘERUŠENÍ DODÁVKY TEPLA (PLYNU) zjistit předpokládanou dobu výpadku a zvážit únosnost této doby vzhledem k akumulačním schopnostem budovy domova stanovit zákaz větrání a zbytečného otevírání vchodů do budovy při delší předpokládané době výpadku a nepříznivých venkovních podmínkách (zimní období) kontaktovat rodiny uživatelů s možností přechodného ubytování uživatelům, kteří v domově zůstanou zajistit dostatek přikrývek, dek, přímotopů ve spolupráci se zřizovatelem domova PORUCHA VÝTAHU (UŽIVATEL, POPŘ. ZAMĚSTNANEC VE VÝTAHU) Dojde-li k poruše výtahu, upozorní uživatel popř. zaměstnanec na uvíznutí stisknutím tlačítka zvonku, které se nachází uvnitř výtahu. Dále je nutné: poruchu výtahu okamžitě nahlásit pracovníkům údržby přivolat jakéhokoliv zaměstnance, aby mohl komunikovat s uživatelem, popř. zaměstnancem, který se nalézá uvnitř výtahu prostřednictvím telefonního sluchátka, které se nachází ve spodní části výtahové skříňky na IV. podlaží. Klíč od skříňky má pracovnice recepce kdykoliv k dispozici. ve výtahu po celou dobu svítí nouzové světlo; do výtahu byl instalován komunikátor, který uživatele spojí s pracovníkem recepce o každém kroku uživatele informujeme ruční pákou spustit výtah (pouze proškolený pracovník údržby) dolů do přízemí popř. do nejbližšího podlaží poté ručním klíčem otevře proškolený pracovník údržby dveře výtahu a pustí uživatele popř. zaměstnance ven nemohou-li poruchu odstranit pracovníci domova, je nutné volat servisní firmu SITUACE OHROŽUJÍCÍ ŽIVOT A BEZPEČNOST UŽIVATELE SLUŽBY HAVÁRIE SLUŽEBNÍHO VOZIDLA PŘEPRAVUJÍCÍHO ZAMĚSTNANCE NEBO UŽIVATELE SLUŽBY (POPŘ. HAVÁRIE VEŘEJNÉHO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU PŘEPRAVUJÍCÍHO ZAMĚSTNANCE NEBO UŽIVATELE) zajistit první pomoc, v případě potřeby přivolat rychlou záchrannou službu přivolat Policii ČR každý řidič služebního vozidla má řádně vyplněný a podepsaný příkaz k jízdě služební vozidla domova jsou havarijně pojištěna 16

19 všem řidičům služebních vozidel se doporučuje uzavřít Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání UŽIVATEL SE NEVRATÍ Z VYCHÁZKY, POBYTU MIMO DOMOV sloužící všeobecné sestře nahlásit pokud se uživatel nevrátí do domova do hod. zkontrolovat, zda uživatel není na pokoji nebo v areálu domova kontaktovat rodinu uživatele kontaktovat vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku, popř. ředitele kontaktovat Policii ČR (sdělit: iniciály uživatele, čas odchodu, cíl vycházky, zdravotní stav, popř. oblečení) učinit zápis obvyklým způsobem, včetně zápisu do Denního hlášení sester ÚRAZ NEBO PÁD UŽIVATELE přivolat vždy sloužící všeobecnou sestru navázat kontakt s uživatelem, zjistit stav vědomí a závažnost úrazu podle povahy zranění přivolat LSPP, uložit uživatele do lůžka a zajistit jeho ošetření nebo další vyšetření ve zdravotnickém zařízení provést podrobný záznam o pádu nebo úrazu do Denního hlášení sester, do Zápisu o vzniku nouzových, havarijních a mimořádných událostí, Hlášení o mimořádné události Hlášení o mimořádné události založit do dokumentace uživatele ZTRÁTA NEBO KRÁDEŽ OSOBNÍCH VĚCÍ, CENNOSTÍ UŽIVATELE uklidnit uživatele vyhodnotit situaci sepsat seznam ztracených věcí; při ztrátě cenností zkontrolovat se seznamem cenností v dokumentaci uživatele sociální pracovnice zajistí pomoc při hledání ztracených věcí při odcizení osobních průkazů, ztrátě nebo krádeži finanční hotovosti, cenností v hodnotě nad Kč přivolat Policii ČR a kontaktovat ředitele domova provést podrobný záznam události do Zápisu o vzniku nouzové, havarijní a mimořádné situaci, Hlášení o mimořádné události, Denního hlášení sester VÝSKYT EPIDEMICKY ZÁVAŽNÝCH ONEMOCNĚNÍ vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku zajistí běžná protiepidemická opatření a jejich dodržování ze strany uživatelů a pracovníků domova zajistí zvýšení desinfekce při výskytu infekčních nemocí informuje Krajskou hygienickou stanici a o této skutečnosti informuje ředitele domova pokud je to nutné, vyhlásí ředitel domova, ve spolupráci s praktickým lékařem, zákaz návštěv a tuto skutečnost oznámí formou vývěsky o vzniklé situaci 17

20 vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku provede podrobný zápis ( Zápis o vzniku nouzové, havarijní a mimořádné situaci, Hlášení o mimořádné události, Denní hlášení sester) NÁHLÉ ÚMRTÍ UŽIVATELE sloužící všeobecná sestra ihned kontaktuje lékaře LPS, který potvrdí smrt uživatele poté telefonicky informuje rodinu nebo zákonného zástupce uživatele a učiní zápis obvyklým způsobem, včetně zápisu do Denního hlášení sester sloužící všeobecná zdravotní sestra a pracovníci v sociálních službách provedou úpravu těla dle ošetřovatelského standardu poté se pracovníci domova řídí metodickým pokynem (metodický pokyn - úmrtí uživatele) 18

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají.

Domácí řád. Domova pro seniory Písečná. Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Domácí řád Domova pro seniory Písečná Motto Domov je místem, kde mi rozumějí a pomáhají. Obsah Účel domácího řádu 3 Poslání a cíle služby 3 Práva klientů 4 Stížnosti. 4 Povinnosti klientů 5 Odpovědnost

Více

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova

Článek I. Úvodní ustanovení. Článek II. Poslání, zásady poskytovaných sociálních služeb a cílová skupina Domova Domov pro pro seniory Severní Terasa příspěvková organizace V Klidu 3133/12, 400 11 Ústí nad Labem telefon: 472 775 577, 472 775 615, fax: 472 776 089 IČ:44555326 IC:44555326 DIČ: CZ44555326 ddst@ddst.cz

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015

VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 S centrum Hodonín, p. o., Na Pískách 4037/11, Hodonín VZOR SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Č. /2015 Pan/Paní: trvale bytem: datum narození: zastoupen: (dále jen uživatel) na základě plné moci/rozhodnutí

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE DOMÁCÍ ŘÁD PLATNOST OD: 1. 3. 2016 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro klienty, zaměstnance, veřejnost 1 DOMÁCÍ

Více

Směrnice č. CHB100 Domácí řád

Směrnice č. CHB100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. CHB100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov

Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby na území města Horního Slavkova a Krásna Pečovatelská služba se poskytuje

Více

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906 Domácí řád Pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociálních služeb v Domově pro seniory Trutnov. Pracoviště R.Frimla

Více

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory

Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory Domov pro seniory Mimoň příspěvková organizace Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e D O M Á C Í Ř Á D pro poskytování

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení

Centrum sociálních služeb m sta Letovice, p ísp vková organizace Domácí I.Poslání a ur ení za ízení Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J.Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Domácí řád Domácí řád Centra sociálních služeb města Letovice,

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo:

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Charitním domově sv. Zdislava číslo: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Charitní domov sv. Zdislava domov se zvláštním režimem, domov pro seniory Dominikánské náměstí 92/1, 412 01 Litoměřice Tel: 416 731 429, 416 733 809, 731 402 430, e-mail: chd@fchltm.cz,

Více

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015

Školní řád MŠ. Vydala: Mgr. Pavlína Komeštíková, ředitelka školy. Projednáno na pedagogické radě: 21.4.2015 Školní řád MŠ Základní škola a Mateřská škola Kojetice Moravcova 26, 250 72 Kojetice Telefon: 315 684 078 Web: www.skolakojetice.cz E-mail: ms@skolakojetice.cz IČO: 750 31 655 Banka: KB Neratovice, č.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty První poklad je zdraví R. W. Emerson Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení pro pacienty www.nemtru.cz Vážení pacienti, Oblastní nemocnice Trutnov a.s. úkolem pracovníků naší nemocnice je svědomitě

Více

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice

DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice DOMOVNÍ ŘÁD Karlovarská 603, Tuchlovice Tento domovní řád slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova se zvláštním režimem (dále jen Domovem) k seznámení s podmínkami

Více

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry

INFORMACE O POBYTU V Domově Odry INFORMACE O POBYTU V Domově Odry ROZŠÍŘENÝ O VŠEOBECNÉ INFORMACE PRO CELOROČNÍ POBYTOVÉ SLUŽBY a) Domov pro seniory a) Domov se zvláštním režimem ALDa Tyto informace obsahují zásady pro pořádek a klidné,

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X

Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Smlouva o poskytování sociální služby č. XX/201X Příloha standardu kvality sociální služby č. 4 Poskytovatel Domov pro seniory Zastávka, příspěvková organizace, zastoupena ředitelem PaedDr. Vilémem Buriánkem,

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY CHOLTICE Škola : Mateřská škola Choltice Školní řád Mateřské školy Choltice Č.j.: 253 / 2010 Účinnost od: 1.9.2010 Spisový znak: Počet příloh: Změny: IV. od 1.7.2013, II. od 1.1.2014, III. od 1.1.2014, XIX od 1.1.2016

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití

DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMÁCÍ ŘÁD pravidla společného soužití DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV ZJEDNODUŠENÁ OBRÁZKOVÁ VERZE 1 ÚVOD Domácí řád upravuje podmínky soužití klientů v domově, jejich práva a povinnosti,

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ

04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ Řád č. 04/15/SEN ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA PRO SENIORY Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace, Rychvaldská

Více

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociální služby. v domově se zvláštním režimem Smlouva o poskytování sociální služby v domově se zvláštním režimem č. 17/2016/DZR Domov Sedlčany, poskytovatel sociálních služeb U Kulturního domu 746, Sedlčany 264 01 dle zákona o sociálních službách

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel

Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Ing. Pavel Zelek, ředitel Řád č. 04/15/ZVR ŽIVOT V DOMOVĚ VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Datum platnosti: 1. 10. 2015 Účinnost od: 1. 11. 2015 Schválil: Ing. Pavel Zelek, ředitel Domov Březiny, příspěvková organizace,

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SENOMATY Nádražní ul. 242, 270 31 Senomaty, tel: 734573568 1. Úvodní ustanovení Školní řád upravuje podrobnosti výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v Mateřské škole

Více

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád

Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600. Domácí řád Domovy pro seniory Šluknov- Krásná Lípa Křečanská ulice 630 IČO : 472 74 573 Šluknov 407 77 Č. ú. : 18 20 22 824 / 0600 Tel : 042 412 386 312 042 412 387 154 e-mail : dagmar.hlucha@dsskl.cz Fax: 042 412

Více

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o.

Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. Smlouva o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Tovačov, p. o. č. Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Uživatel: jméno a příjemní datum narození bydliště (v textu této smlouvy dále jen

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V DOMOVĚ PRO SENIORY Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l y smluvní strany 1) Domov pro seniory Krč, příspěvková organizace se sídlem Praha 4 - Krč, Sulická

Více

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000

podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon ) č. 00/0000 NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e,

Více

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně Poříčí 273/5, 639 00 Brno. Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD

Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně Poříčí 273/5, 639 00 Brno. Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD Fakulta architektury Vysokého učení technického v Brně Poříčí 273/5, 639 00 Brno Směrnice děkana č. 2/2010 PROVOZNÍ ŘÁD pravidla provozu objektů FA Poříčí 273/5, Brno Rozdělovník: - vedoucím ústavů, ateliérů

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Město Stříbro, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro Pečovatelská služba Stříbro Třešňová 1439 349 01 Stříbro IČO 00260177 www.mustribro.cz (dále jen Poskytovatel) (uvedené

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vnitřní řád domova mládeže Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc U Sportovní haly 1, 779 00 Olomouc Vnitřní

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85 IČ: 00673552 tel.: 416 808 111 Strana 1 z 11 Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Vážení

Více

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ

DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ DOMÁCÍ ŘÁD CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Domácí řád stanovuje pravidla společného soužití v Chráněném bydlení Ulita a je závazný pro všechny uživatele, zaměstnance a další osoby, které jsou s tímto zařízením v pracovně

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Smlouva o poskytnutí služby sociální péče ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 52 zákona č. 108/2006

Více

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem Městská správa sociálních služeb Havlíčkova 19 680 01 Boskovice Platí s účinností od 1.9.2011 Vnitřní pravidla zajištění sociální služby Domova se zvláštním režimem Vypracoval: Tým pracovníků Schválila

Více

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby

Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Pravidla pro poskytování odlehčovací služby Tato Pravidla pro poskytování odlehčovací služby (dále jen Pravidla ) stanovují a rozvíjí další práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele ve vztahu k poskytování

Více

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313

Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 Vnitřní řád domova mládeže Střední školy, Horažďovice, Blatenská 313 1 Všeobecná ustanovení Domov mládeže (dále jen DM) poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost, navazující

Více

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád)

Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) Pravidla pro užívání bytu a společných částí a zařízení domu Města Suchdol nad Lužnicí (domovní řád) I. Užívání bytu 1. Pronajímatel je povinen předat nájemci byt ve stavu způsobilém k řádnému užívání

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec

PRAVIDLA SOUŽITÍ. Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec PRAVIDLA SOUŽITÍ Soubor informací o poskytování sociální služby v Domově pro seniory Kamenec Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Bohumínská 1056/71 710 00 Ostrava - Slezská

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA

INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA INFORMACE PRO UŽIVATELE VNITŘNÍ PRAVIDLA Kontakt Poskytovatel sociální služby Osobní asistence Dačice Masarykova 295/I, 380 01 Dačice Telefon: 736 523 633 e-mail: domovinka.dacice@charita.cz pavlina.bacovska@charita.cz

Více

S m ě r n i c e č. 1

S m ě r n i c e č. 1 Krajská knihovna Karlovy Vary Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary S m ě r n i c e č. 1 PRACOVNÍ ŘÁD OBSAH: ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 3 ČÁST DRUHÁ Vznik, změna a skončení pracovního poměru 3 ČÁST TŘETÍ

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Odlehčovací služby I. Základní informace Ředitel:Ing.. Štěpánka Holmanová sholmanova@seznam.cz Kontakty: 495

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Poslání domova pro seniory

VNITŘNÍ ŘÁD. Poslání domova pro seniory VNITŘNÍ ŘÁD Vnitřní řád popisuje podmínky poskytování sociálních a dalších služeb v našem zařízení a stanovuje pravidla pro klidné a přívětivé soužití všech uživatelů, pracovníků i návštěvníků. Poslání

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PÉČE O DĚTI v zařízení péče o děti ŠKOLKA PARNÍČEK (PROVOZNÍ ŘÁD) platný od 9.5.2016 Provozovatel zařízení péče o děti Školka Parníček v souladu s ustanovením 10 odst. (1)

Více

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX.

ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY. CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA. Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ODBOROVÉHO SVAZU UNIOS ZAMĚSTNANCŮ OSTRAHY CENTR GROUP a.s. KOLEKTIVNÍ SMLOUVA Platná pro období XX. XX. 201X - XX. XX. 201X Obsah: Str. I. Formy spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou

Více

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Smlouva č. o poskytnutí služby sociální péče Pan/í narozen/a dne bydlištěm (v textu této smlouvy dále jen Uživatel ) Zastoupen/á:... a Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Nový Hrozenkov 124, IČO: 48773514,

Více

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice

Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Městský ústav sociálních služeb Strakonice Domov pro seniory Lidická 189, Strakonice Vydání: 7 Ze dne: 18. 5. 2012 Platnost od: 1. 7. 2012 Výtisk č.: 1 Název dokumentu: Domácí řád DATUM: SCHVÁLIL: REVIZE:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÁ ŠKOLA Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy

Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD. PhDr. Ivana Křížková, ředitelka školy Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Zábřežská 143, Dubicko ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 248/2015 Vypracovala: Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2015 Školská rada schválila dne: 31.

Více

Vnitřní řád zařízení školního stravování

Vnitřní řád zařízení školního stravování MATEŘSKÁ ŠKOLA Motýlek Pardubice, Josefa Ressla 1992 Vnitřní řád zařízení školního stravování Část I. Všeobecná ustanovení Vnitřní řád zařízení školního stravování (dále jen školní jídelna), které je součástí

Více

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016

Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD 2015/2016 V Novém Bydžově dne 1. 9. 2015 Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

Ubytovací řád Apartmány DAJANE

Ubytovací řád Apartmány DAJANE Ubytovací řád Apartmány DAJANE Provozovatel : Anna Ada Bulín Provozna : Na Vinici 602/20 Telefon : +420 773 507 563 Email : penzion@dajane.cz jako Všeobecné podmínky smlouvy o ubytování podle 754 a násl.

Více

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u

Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace. Obec / město Horní Dolní. z ř i z o v a c í l i s t i n u Vzor zřizovací listiny příspěvkové organizace Obec / město Horní Dolní Zastupitelstvo obce/města Horní-Dolní vydává na základě usnesení č. ZO.., v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písmena d) zákona č.

Více

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ.

PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. Příloha č. 1 OS č. 1/2014 PRAVIDLA PRO STANOVENÍ ÚHRAD A VÝPOČET ÚHRADY ZA UBYTOVÁNÍ A STRAVU KLIENTŮ. PRAVIDLA PRO OZNAMOVÁNÍ POBYTU KLIENTA MIMO ZAŘÍZENÍ. PRAVIDLA PRO VÝPOČET VRATEK ZA NEODEBRANOU STRAVU

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (paní): Datum narození: Trvalý pobyt: Bydliště: Rodné číslo: Domov pro seniory, Pražská

Více

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže

VNITŘNÍ ŘÁD domova mládeže Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň 326 00 Plzeň, Koterovská 85 tel.: 377 418 561-2, fax.: 377 418 555 Ředitelka Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy elektrotechnické

Více

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony

1. Základní pojmy. dle vyhlášky/ základní úkony stanovené vyhláškou 505/2006 Sb. fakultativní úkony navazují na vyhláškové úkony PRAVIDLA CKP OBSAH: 1. Základní pojmy... 2 1.1. Platba... 3 1.2. Zahájení pobytu... 4 1.3. Sjednávání služeb... 4 1.4. Karta klienta... 5 1.4.1. Zápis PS úkonů... 6 1.5. Kódy a jejich specifikace... 7

Více