Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb"

Transkript

1 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům pobytová Dům Naděje Praha-Záběhlice K prádelně 135/2, Záběhlice, Praha Cílová skupina Do cílové skupiny patří občané, kteří splňují nárok na starobní nebo invalidní důchod, ztratili bydlení a jejich zdravotní stav významně neomezuje jejich soběstačnost. Nepříznivou sociální situaci, ve které se lidé z cílové skupiny nacházejí, doprovází zpravidla tyto jevy: Vztahové problémy, osamocení. Jedná se o lidi, kteří ztratili bydlení po rozvodu, po jiném rozvratu vztahů nebo se jiným způsobem ocitli sami. Nedostatek prostředků pro zajištění běžného způsobu života. Jedná se o lidi, kteří nemají dostatečný příjem pro zaplacení běžného bydlení. Mají nízké důchody, nebo pobírají dávky hmotné nouze. Zdravotní problémy, které souvisejí s věkem klientů či s přiznanou invaliditou. Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby Vstup do služby Zájemci o službu jsou zpravidla klienti jiných služeb Integračního programu Naděje (azylové domy, noclehárny, nízkoprahová denní centra). Zájemce je zapsán do pořadníku Domu Naděje Praha-Záběhlice na základě žádosti příslušného sociálního pracovníka Integračního programu, sociálního pracovníka jiných institucí nebo na osobní žádost zájemce o službu. Pořadí je určováno dle umístění v pořadníku s přihlédnutím k aktuální sociální situaci zájemce. Jednání o službě Se zájemcem o službu jedná sociální pracovník a pracovník v sociálních službách. Jednání se zájemcem o službu umožňuje zájemci posoudit vhodnost služby vzhledem k jeho potřebám, možnostem a schopnostem. Při jednání si účastníci ujasňují, zda zájemce spadá do cílové skupiny. Po jednání se zájemce rozhodne, zda uzavře smlouvu o poskytování služeb. Zásadou při jednání se zájemcem o službu je podávat veškeré informace srozumitelným způsobem a průběžně ověřovat, zda zájemce podaným informacím porozuměl. Pravidla pro uzavírání smlouvy navazují na jednání o službě. Zájemce je seznámen s Domácím řádem azylového domu. Pokud souhlasí s dodržováním vnitřních pravidel, stvrdí to svým podpisem v provozním deníku. Následně uzavírá smlouvu se sociálním pracovníkem nebo vedoucím střediska. V případě, že zájemce o službu či klient nemůže číst, je mu smlouva a související dokumenty přečteny. Klient je vždy se smlouvou seznámen 1

2 obsahově. Zaměstnanec každé ustanovení smlouvy komentuje a vysvětlí jeho praktický dopad pro klienty. Smlouvu se zájemcem uzavírá sociální pracovník, případně vedoucí azylového domu. Do 14 dnů od uzavření první smlouvy sestaví sociální pracovník společně s klientem první individuální plán, který se stává nedílnou součástí smlouvy. Z individuálního plánu vychází rozsah služby (zejména doba trvání smlouvy a úkony, které středisko poskytne klientovi při řešení její nepříznivé sociální situace) a průběh služby (zejména harmonogram schůzek, termíny splnění úkolů-úkonů). odmítnutí zájemce o službu Odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytnutí sociální služby může sociální pracovník pouze z důvodů: Azylový dům požadovanou službu neposkytuje Zájemce není v nepříznivé sociální situaci, která je spojena se ztrátou bydlení (má zájem pouze o levné ubytování). Je zřejmé, že potřeby zájemce, jeho představy a osobní cíle nemohou být v azylovém domě naplněny. Azylový dům nemá dostatečnou kapacitu V momentě, kdy zájemce žádá o uzavření smlouvy, nejsou na azylovém domě volná lůžka. Zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí služby Zdravotní stav zájemce vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení (posuzuje lékař). Zájemce trpí akutní infekční nemocí (posuzuje lékař). Chování zájemce by mohlo závažným způsobem narušit kolektivní soužití a dobré mravy (posuzuje psycholog). Předchozí pobyt byl ukončen z důvodu hrubého porušení DŘ Během předchozího pobytu byla zájemci ukončena služba z důvodů hrubého porušení DŘ, zároveň o uzavření nové smlouvy žádá v době kratší než šest měsíců od ukončení služby. Nabízené služby 1. Ubytování Celodenní ubytování na přechodnou dobu, která zpravidla nepřevyšuje jeden rok. Ubytování je poskytováno v jedno až třílůžkových pokojích. Přidělování lůžek závisí na momentální obsazenosti střediska a provádí je vedoucí, sociální pracovnice, případně pracovník v sociálních službách-vedoucí směny. Při přidělování lůžka se přihlédne zejména ke zdravotnímu stavu klienta a jeho specifickým potřebám. Klient má právo požádat o změnu lůžka. V naléhavých případech se může přidělené lůžko změnit. Součástí ubytování je: umožnění celkové hygieny klienti mají k dispozici hygienické zařízení, výměna ložního prádla výměna prádla probíhá zpravidla každé dva týdny, vytvoření podmínek pro praní osobního prádla - klienti mají možnost si dát vyprat osobní prádlo a mají k dispozici sušák k sušení prádla, vytvoření podmínek pro žehlení osobního prádla klienti si mohou zapůjčit žehličku a žehlící prkno, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu - klienti mají na požádání k dispozici úklidové prostředky. 2. Sociální poradenství 2

3 Sociální poradenství spočívá v poskytování informací: o sociálních službách, jejichž prostřednictvím může klient řešit svoji nepříznivou sociální situaci, o možnostech výběru a využití dalších služeb (je možné využívat adresáře sociálních služeb v písemné či elektronické podobě), o základních právech a povinnostech (například o dávkách v hmotné nouzi, o příspěvku na péči), o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů (například knihovny, občanské poradny). Na sociální poradenství navazuje pomoc při vyřizování běžných záležitostí (například vyplňování žádostí, podání) a v případě zájmu pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Na sociální poradenství také navazuje individuální plánování služby - sociální pracovník s klientem sestavují a pravidelně vyhodnocují individuální plán. Čas poskytování sociálního poradenství je plánován společně s klientem. Cíle služby Sociální poradenství Zaměstnanci prostřednictvím sociálního poradenství: usnadňují klientovi zorientovat se v jeho situaci a v nabídce poskytovaných služeb, pomáhají klientovi hledat okruhy možných řešení jeho situace, pomáhají klientovi definovat reálné osobní cíle a konkrétní kroky k jejich dosažení, pomáhají při prosazování oprávněných nároků klienta, podporují klienta při zachování, obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou, zprostředkovávají služby, které středisko, resp. služba neposkytuje, vyhledávají a zprostředkovávají běžné služby a zdroje, které vedou k osamostatnění klienta. 3. Psychologické poradenství Sociální poradenství doplňuje psychologická pomoc zaměřená na stabilizaci a orientaci při dalším směřování klientů. Psychologická pomoc je důležitou součástí dalších aktivit, podporujících sociální začleňování klientů včetně pomoci při obnovení kontaktu s rodinou. Psychologická pomoc spočívá v osobních konzultacích s psychologem, eventuelně v individuální, nebo skupinové psychoterapii. Je poskytována na vlastní žádost klienta nebo s jeho souhlasem na doporučení sociálního pracovníka. Služba je poskytována v jiných střediscích Integračního programu Naděje v Praze. Cíle služby: zlepšení psychického stavu klienta, zprostředkování dalších odborných služeb. 4. Umožnění přípravy teplé stravy Azylový dům zajišťuje podmínky k samostatné přípravě teplého jídla. Teplou stravu si klienti mohou sami připravovat v kuchyňce v 1. a ve 2. patře, kde jsou k dispozici elektrický sporák, varná deska, rychlovarné konvice, mikrovlnné trouby a pečící trouba. 5. Pomoc při zajištění stravy (objednání stravy u externího dodavatele) Možnost pro klienty objednat a koupit si obědy ve stravovacím zařízení, se kterým azylový dům má uzavřenu dohodu. Za agendu spojenou s touto činností (tj. denní objednávání, vybírání peněz a vedení příslušné evidence) se úhrada nepožaduje, hradí se související služba donáška a výdej obědů. Úhrada za oběd se řídí aktuální cenou dodavatele. 6. Potravinová pomoc Pravidla pro výdej potravinové pomoci jsou vyvěšena na místě přístupném klientům. 3

4 7. Křesťanská duchovní služba Přiblížení a předání křesťanských hodnot. Poskytnutí, případně zprostředkování duchovní opory v těžkých životních situacích a pomoc při hledání smyslu života. Klienti se mohou účastnit nedělních bohoslužeb v nízkoprahovém denním centru. 8. Volnočasové aktivity Realizace a zprostředkování volnočasových aktivit. Nabídka volnočasových aktivit je vyvěšena na místě přístupném klientům. Klienti mají možnost využít nabídky organizovaných činností. Jedná se zejména o společenské hry, návštěvu kulturních programů, výstav a divadel, výletů a vycházek s doprovodem. Individuální trávení volného času: možnost četby s využitím místní knihovny, práce na zahradě, péče o domácí květiny, výzdoba interiéru, možnost kondičního tréninku na rotopedu. Metody práce Plánování služby Poskytování sociálních služeb probíhá na základě individuálního plánu. Individuální plán je soubor jednotlivých kroků, které vedou k dosažení osobních cílů klienta. Základem individuálního plánu je definování osobního cíle klienta a způsobu, kterým se osobního cíle dosáhne. Individuální plán má charakter kontraktu klienta a sociálního pracovníka a je nedílnou součástí smlouvy. Fáze sestavování a naplňování individuálního plánu s klienty služeb (výňatek z metodického postupu pro sociální pracovníky azylových domů): Vysvětlení kontextu Shromažďování podnětů možné budoucí spolupráce Zjišťování osobních cílů Stanovení dohodnutých osobních cílů Stanovení aktuálně řešených cílů Stanovení konkrétních kroků, které vedou k naplnění aktuálně řešených cílů Uzavření kontraktu Naplňování kontraktu Zhodnocení a přehodnocování individuálního plánu. Sjednání služeb, které budou klientovi poskytovány individuálně V individuálním plánu, který je součástí smlouvy, jsou sjednány služby vycházející z individuálních potřeb klienta. Např. se jedná o služby: fakultativní služby střediska, konkrétní úkony, které středisko poskytne klientovi při řešení jeho nepříznivé sociální situace. V individuálním plánu je také sjednán další průběh služby: termín schůzky se sociálním pracovníkem, termíny splnění úkonů ve prospěch klienta. Doba poskytování služby První smlouva se uzavírá převážně na tři měsíce s možností prodloužení. Při uzavírání první smlouvy vychází sociální pracovník z jednání o službě a přihlíží k nepříznivé sociální situaci klienta, jeho schopnostem a možnostem. Doba celkového ubytování zpravidla nepřevyšuje jeden rok. Prodloužení smlouvy o poskytování služeb O prodloužení smlouvy o poskytování služeb rozhoduje sociální pracovník při jednání s klientem. Při rozhodování o délce prodloužení smlouvy sociální pracovník vychází: 4

5 z dohodnutého nejbližšího termínu naplnění cíle klienta (do kdy klient a sociální pracovník předpokládají, že naplní dohodnutý osobní cíl zaznamenáno v individuálním plánu) a vyhodnocení předchozího plánu (jakým způsobem klient naplňoval kroky k dosažení cíle). Dle výše uvedeného uzavře sociální pracovník písemný číslovaný dodatek. Vyřizování stížností Klient má právo vznést ústně nebo písemně stížnost, připomínku nebo návrh (dále jen stížnost) týkající se činnosti střediska a jeho zaměstnanců (např. nesouhlas s jednáním zaměstnanců, nespokojenost s poskytováním služeb, návrh na zlepšení provozu střediska). Ústní i písemnou stížnost lze uplatnit u zaměstnanců střediska nebo jejich nadřízeného pracovníka. V případě, že není dle názoru klienta uspokojivě nebo včas vyřízena, lze stížnost uplatnit přímo u oblastního ředitele. Na podávání písemných stížností mohou klienti použít formulář. Ve středisku je na viditelném místě umístěna schránka určená pro písemné stížnosti klientů, která zajišťuje důvěrnost a anonymitu. Klient má možnost zvolit si pro podání stížnosti nezávislého zástupce. Stížnost je prozkoumána a řešena bez zbytečných průtahů nejpozději do čtrnácti dnů. Na písemnou stížnost odpovídá písemně vedoucí pracovník, případně oblastní ředitel. Každá ústní i písemná stížnost je evidována včetně jejího vyřešení. Pokud klient podá stížnost, nesmí být vůči němu z tohoto důvodu činěny žádné sankce. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile je klient vyrozuměn o postupu jejího řešení. Neopodstatněné a opakující se stížnosti nejsou předmětem řešení. V případě nesouhlasu s vyřešením stížnosti se klient může obrátit na: Magistrát hl. m. Prahy, Odbor sociální péče a zdravotnictví, Charvátova 9, Praha 1, Český helsinský výbor, Štefánikova 21, Praha 5 (v budově úřadu práce, 1. patro), Veřejný ochránce práv, Údolní 39, Brno. Ukončení služby Uplynutí smluvené doby uvedené ve smlouvě Poskytování služby je ukončeno po uplynutí sjednané doby v písemné smlouvě. Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany klienta Klient může využívání služeb ukončit kdykoliv a bez udání důvodu. Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany azylového domu Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany azylového domu v případě nalezení dlouhodobého řešení nepříznivé sociální situace klienta. Poskytování služeb je ukončeno při získání možnosti uzavřít smlouvu v jiné sociální službě, která řeší situaci klienty z dlouhodobého hlediska, za předpokladu, že hledání takové služby bylo dohodnuto v individuálním plánu. Zpravidla se jedná o pobytové služby sociální péče, zejména domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem. Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany azylového domu v případě zhoršení zdravotního stavu, který vylučuje pobyt v azylovém domě. Poskytování služeb je ukončeno při zásadní změně situace klienta, na kterou není středisko schopno reagovat (zhoršení zdravotního stavu a významná ztráta soběstačnosti). Klientovi je zprostředkována pomoc odpovídajícího zařízení. Jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany azylového domu v případě hrubého nebo opakovaného porušení vnitřních pravidel střediska. 5

6 Hrubé porušení pravidel Za hrubé porušení pravidel se zejména považuje: a) nezaplacení úhrady za poskytování služby, b) konzumace alkoholu ve středisku, vč. vnášení alkoholu do střediska, c) významné porušení pravidel požární bezpečnosti kouření mimo vyhrazený prostor, odhazování nedopalků mimo popelníky, nebezpečná manipulace s otevřeným ohněm, d) prokázaná krádež ve středisku, e) neumožnění prohlídky skříňky podle vnitřních pravidel služby - Domácího řádu (DŘ přesně vymezuje tyto případy), f) fyzické napadení jiného klienta, g) fyzické nebo vážné verbální napadení zaměstnance. V případě hrubého porušení vnitřních pravidel může být odstoupeno od smlouvy okamžitě. Opakované porušení pravidel Za opakované porušení pravidel se považuje zejména: h) opakovaný příchod pod vlivem alkoholu (klient vykazuje známky opilosti potvrzené odpovídajícím testem), i) průkazné, déletrvající odmítání úklidu, pokud je úklidu klient schopen j) průkazné, déletrvající zanedbávání hygieny, jedná-li se o soběstačného klienta k) průkazné opakující se narušování kolektivního soužití, např. verbální napadání spolubydlících. O jednostranném odstoupení od smlouvy nerozhoduje jednotlivý pracovník. Situaci konzultuje s vedoucím střediska (v případě, že je na směně pracovník sám, konzultuje situaci telefonicky s vedoucím). Úhrady za služby Finanční spoluúčast klienta na službě je stanovena aktuálním vnitřním předpisem Naděje. Prostory, materiální a technické vybavení Středisko se nachází v samostatném třípodlažním domě se zahradou. Budova je umístněna v klidné oblasti na břehu potoka Botiče, několik desítek metrů od Hamerského rybníka. Objekt je řešen bezbariérově. Jednotlivá nadzemní podlaží spojuje výtah. 1.NP se sestává ze vstupní chodby, kanceláře, společenské místnosti sloužící i jako jídelna (43 m2), přípravny jídla (11,6 m2), denní místnosti zaměstnanců s hygienickým zázemím (35 m2), dvou třílůžkových pokojů pro osoby s omezeným pohybem (rozloha každého pokoje je 22 m2), bezbariérové koupelny (17 m2), bezbariérového WC, prádelny, úklidové místnosti, dvou skladů a zadního výstupu na zahradu. 2.NP je upraveno do dvou samostatných křídel vždy s pěti jednolůžkovými pokoji o průměrné rozloze 9,5 m2 a pro každé křídlo se společným hygienickým zařízením (umývárna se sprchou a odděleným WC). V NP se dále nachází kancelář sociálního pracovníka, společná chodba a kuchyň, technická místnost, úklidová místnost, dva sklady a venkovní terasa o rozloze 31 m2. 3.NP je upraveno do dvou samostatných křídel, z nichž každé má jedno hygienické zařízení (umývárnu se sprchou a odděleným WC). Levé křídlo se skládá ze dvou třílůžkových pokojů o shodné výměře 25,5 m2 a jednoho dvoulůžkového o rozloze 13,8 m2. V pravém křídle se pak nacházejí tři dvoulůžkové pokoje (13,6 m2, 23,7 m2 a 22,2 m2). Dále je v NP společná chodba s kuchyňským koutem, kuřárna, dílna, strojovna výtahu a úklidová místnost s pračkou. Z důvodů povodní a následných oprav je dispozice domu dočasně pozměněna. 6

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10

Dům Naděje Praha Vršovice Rybalkova 31, 101 00 Praha 10 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7341586 pobytová

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE, POBOČKA PRAHA K BRANCE 11/19E, 155 00 PRAHA 5 +420 222 521 100, PRAHA@NADEJE.CZ POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Název poskytovatele Druh služby NADĚJE azylový dům 1/6 Identifikátor

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 70, 130 00 Praha 3

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 70, 130 00 Praha 3 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 1799976 pobytová

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 57 Azylové domy NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 Centrum PRO Blansko, Sladkovského 2b, 67801 Blansko

Více

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ

DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ DOMÁCÍ ŘÁD DOMOVA SENIORŮ TŘEBOŇ (dále jen DS/domov) Tento Domácí řád upravuje vnitřní pravidla společného soužití osob žijících v domově (jejich základní práva a povinnosti) a popisuje způsob poskytování

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA

DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA DOMOV SV. KARLA BOROMEJSKÉHO Poskytovatel sociálních služeb - odlehčovací pobytové služby K Šancím 50/6, 163 00 Praha 17 Řepy VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA Vážená paní, vážený pane, vítáme Vás v našem Domově a přejeme

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Průběh poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE, POBOČKA PRAHA K BRANCE 11/19E, 155 00 PRAHA 5 +420 222 521 100, PRAHA@NADEJE.CZ POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Název poskytovatele Druh služby NADĚJE azylový dům 1/6 Identifikátor

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha

Dům Naděje Praha-Žižkov Husitská 110/70, Žižkov, 130 00 Praha Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE noclehárna 5606908 ambulantní Dům Naděje Praha-Žižkov

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb

Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Standardy kvality poskytovaných sociálních služeb Odlehčovací služba, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 16/1812 Pravidla ke standardu č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Místem poskytování služby

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016

V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 V N I T Ř N Í Ř Á D Zpracovala: Mgr. Taťána Piskallová Schválil: PhDr. Svatopluk Aniol Účinnost: 1.1.2016 Obsah 1. Základní informace o organizaci... 2 2. Úvodní ustanovení... 3 3. Základní informace o

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla (Domácí řád) Poslání zařízení Posláním Domova se zvláštním režimem Sanco-PB s.r.o. je poskytnout uživatelům, převážně seniorům, kteří se nacházejí v nepříznivé

Více

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.

Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny. Domov pro seniory Domov pokojného stáří Domov sv. Vavřince Školní 124, 463 31 Chrastava Tel: 485 143 354, e-mail: domovvavrinec@volny.cz zřizovatel: Oblastní charita Liberec Uhlířská 424/7, 46001 Liberec

Více

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NADĚJE, POBOČKA NEDAŠOV DOMÁCÍ ŘÁD PRO SLUŽBU DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Služba se klientům poskytuje na základě Smlouvy, ve které jsou individuálně dohodnuty

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2011 V souladu se zákonem

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby.

Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Agentura domácí péče ČČK ALICE České Budějovice PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování jednotlivých úkonů pečovatelské služby. Všechny uvedené úkony jsou poskytovány v domácnosti klienta. Rozsah poskytovaných

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace K. Čapka 1615, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty

Organizace: Novoměstské sociální služby-pečovatelská služba Žďárská 68. 592 31 Nové Město na Moravě. Telefonní kontakty Informace o pečovatelské službě a Podmínky pro poskytování pečovatelské služby (PS) (Vnitřní dokument organizace, který je předán žadatelům o službu při Jednání se zájemcem o službu, které je součásti

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014)

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (3. ZMĚNA R. 2014) Obec Chrást zahájila ke dni 1.4.2003 poskytování pečovatelské služby na území obce Chrást vlastními zaměstnanci. V současné době zde pracují

Více

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2

Domovní řád. C e n t r u m s o c i á l n í c h s l u ž e b L u k a v e c. Příloha č.2 Příloha č.2 Domovní řád Obsah pravidel pro pobyt v Centru sociálních služeb Lukavec (dále jen Centrum): I. Obecná ustanovení II. Ubytování III. Stravování IV. Hygiena V. Využívání běžných veřejných služeb

Více

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah

Domácí řád. Domácí řád CHBS_R_04. Stručný obsah Strana 1 z 13 Domácí řád Stručný obsah Základní pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociální služby chráněné bydlení Skuteč. Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval, ověřil správnost: Mgr.

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR)

MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) MATERIÁLNĚ TECHNICKÝ STANDARD (MTS) PRO DOMOVY PRO SENIORY (DS) A DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (DZR) Návrh oddělení 222 ke dni 15. 12. 2015 1 Obsah SLOVNÍČEK POJMŮ... 4 VÝCHODISKA... 5 PARAMETRY MTS...

Více

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY

NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY NÁVRH SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY UZAVÍRAJÍ: POSKYTOVATEL: Domov pro seniory, tř. T. G. Masaryka 272, 388 01Blatná, IČ:00668109 www.domovblatna.cz (v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice

Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Smlouva o poskytnutí sociální služby v Domově seniorů Uhlířské Janovice Účastníci smlouvy: 1. Pan/í, narozen/a, bytem , nar. , ,

Více

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům)

PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům) PŘÍLOHA Č. 1 KE SMLOUVĚ (o poskytování sociální služby azylový dům) VNITŘNÍ PRAVIDLA (stanovená poskytovatelem pro poskytování sociální služby azylový dům v Domě Žofie) Poskytovatel: Pečovatelská služba

Více

Domovní řád Domova pro seniory Krč

Domovní řád Domova pro seniory Krč Příloha Domovní řád Domova pro seniory Krč Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4 I. Úvod 1) Posláním Domova pro seniory Krč (dále Domov ) je nabídnout pobytovou službu pro seniory, (dále Uživatel ) která zajišťuje

Více

Smlouva o poskytování sociální služby č.

Smlouva o poskytování sociální služby č. Smlouva o poskytování sociální služby č. Poskytovatel: Domov Na Zámku Lysá nad Labem, p. o. Zámek 1/21 289 22 Lysá nad Labem IČO: 49534963 Zastoupený ředitelem Mgr. Jiřím Hendrichem dále jen poskytovatel

Více

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem

Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Bystřice pod Hostýnem D O M O V N Í Ř Á D domova pro seniory Centrum pro seniory Zahrada, o. p. s., Tel. kontakt: 573 503 001,734 263 400, e-mail: reditelka@cspzahrada.cz,

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Fokus Praha, o. s. Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální rehabilitace 7802447 Terénní Ambulantní

Více

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění

Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Provozní řád Azylového domu pro ženy v plném znění Použité zkratky v textu: CSSP Centrum sociálních služeb Praha AD Azylový dům pro ženy Smlouva Smlouva o poskytnutí sociální služby PŘ Provozní řád VSP

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY HISTORIE MĚSTA ČESKÁ KAMENICE ČESKÁ KAMENICE JE STAROBYLÉ MĚSTO S BOHATOU HISTORIÍ, KTERÁ SAHÁ AŽ DO

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby. A) Popis rozsahu základních činností Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby A) Popis rozsahu základních činností Rozsah základních činností pečovatelské služby je dán platnou legislativou zákonem č. 108/2006Sb., Sb., o sociálních

Více

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI

PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI Nauka o stavbách III Život v běžném PÉČE O POTŘEBNÉ V SOUČASNOSTI doc. Ing.arch. Irena Šestáková každý člověk se během dne a týdne pohybuje na různých místech, v různých ch setkává se s různými lidmi Terénní

Více

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.)

CENÍK BYDLENÍ K-PAX. (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) CENÍK BYDLENÍ K-PAX (služba chráněné bydlení dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.) Příloha ke smlouvě č. 1 Tato směrnice stanoví výši úhrad za poskytování služby: Úhrada za péči: Činnosti za

Více

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2

Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni v Plzni, pro budovu Radobyčice, Do Štěnovic 2 Městská charita Plzeň Francouzská tř. 40a 326 00 Plzeň Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Čermákova 29 301 00 Plzeň Pravidla společného soužití, provozní a ubytovací řád Domov sv. Zdislavy pro

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM VNITŘNÍ PRAVIDLA DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Seniorcentrum OASA Domov se zvláštním režimem Adresa pracoviště: Litultovice 202, 747 55 Litultovice Provozovatel: Pečovatelská služba OASA Opava, o.p.s. Sídlo:

Více

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Sociální služby města Mimoň příspěvková organizace Pečovatelská služba Pražská 273/I, 471 24 Mimoň e-mail: dumduch.mimon@volny.cz, tel.: 487 864 669, 487 864 712, fax. 487 864 669 S m ě r n i c e PRAVIDLA

Více

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory

DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory DOMÁCÍ ŘÁD Domov pro seniory ÚVOD Domácí řád upravuje pravidla života v domově, práva a povinnosti klientů v rámci domova, popisuje rozsah služeb poskytovaných s cílem vytvářet příznivé podmínky pro zabezpečení

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace Školní 1299, 765 02 Otrokovice PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŢBY Tento dokument je zpracován pro příspěvkovou organizaci SENIOR Otrokovice Vypracoval:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

V n i t ř n í p r a v i d l a

V n i t ř n í p r a v i d l a Městský ústav sociálních služeb Klatovy, příspěvková organizace vydává V n i t ř n í p r a v i d l a D o m o v a p r o s e n i o r y v Klatovech, Podhůrecká 815/III platná od 1.7.2015 Článek 1 Vnitřní

Více

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička

Domácí řád. Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička Domácí řád Domov důchodců v Poličce Eimova 1020 572 01 Polička 1 Úvodní ustanovení Domácí řád je písemný dokument, který upravuje základní postupy při poskytování sociální služby domovy pro seniory Domova

Více

Pravidla. Domov pro seniory

Pravidla. Domov pro seniory Geriatrické centrum, Turkova 785, Týniště nad Orlicí Pravidla pro ubytované klienty v Geriatrickém centru Domov pro seniory I. Základní ustanovení Domov pro seniory v GC je určen seniorům, kteří nemají

Více

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113

Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 Smlouva o poskytování služeb v Denním stacionáři Okýnko č. DSO/2012/113 uzavřená dle 174 NOZ 89/2012 Sb. v platném znění, dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a dle 12 vyhlášky

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Tento provozní řád je vypracován dle ustanovení 7, odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU, VSTUP UŽIVATELE DO SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Název poskytovatele Druh služby NADĚJE nízkoprahové denní centrum Identifikátor 3169124 Forma služby Název zařízení místo poskytování ambulantní Středisko

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno. Domácí řád Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno Domácí řád Poslání: Posláním Domova pro seniory Vychodilova je zmírnění negativních vlivů stárnutí prostřednictvím

Více

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby

Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Tato pravidla popisují průběh poskytování služby, definují jednotlivé úkony a stanovují práva a povinnosti poskytovatelů PS. Pravidla byla vytvořena

Více

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN

CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN CENTRUM SOCIÁLNĚ REHABILITAČNÍCH SLUŽEB HLUČÍN Centrum sociálních služeb Hrabyně, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, zastoupena MUDr.

Více

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD

D O M OV N A Z Á M K U LYSÁ NAD LABEM příspěvková organizace Zámek 1, 289 22 Lysá nad Labem, č. tel 325 551 000, 325 551 067 DOMÁCÍ ŘÁD DOMÁCÍ ŘÁD čl. 1 Základní ustanovení Domov Na Zámku Lysá nad Labem p. o. (dále jen domov) je zřizovaná Krajským úřadem Středočeského kraje. Domov je určen seniorům se sníženou soběstačností, kteří dále

Více

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI

POPIS PROJEKTU NZDM PIXLA NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ V PLZNI Poskytovatel: Ponton, občanské sdružení, z.s. Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Název a místo zařízení poskytované sociální

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem

Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem Příloha č. 1 Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace Kociánka 1/8, 612 00 Brno Smlouva o poskytování sociálních služeb (dále jen smlouva ) Služba domov se zvláštním režimem uzavřená mezi následujícími

Více

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád

Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906. Domácí řád Domov pro seniory Trutnov, R. Frimla 936, 541 01 Trutnov, IČO 70153906 Domácí řád Pravidla vzájemného soužití při poskytování a využívání sociálních služeb v Domově pro seniory Trutnov. Pracoviště R.Frimla

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46. Údaje o poskytované sociální službě CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB TLOSKOV DENNÍ STACIONÁŘ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 46 Údaje o poskytované sociální službě 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Denní stacionář,

Více

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62

Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 1. Poslání Popis realizace poskytované služby: Free klub nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 62 Posláním služby je poskytovat dětem a mládeži v lokalitě Ostrava Kunčičky bezpečný prostor, odbornou

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Identifikační údaje

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Identifikační údaje VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Armáda spásy v České republice z. s. Centrum sociálních služeb Josefa Korbela AZYLOVÝ DŮM Mlýnská 316/25, Brno -střed, Trnitá, 602 00 Brno 2. VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Identifikační údaje Identifikační

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel.

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel. PROVOZNÍ ŘÁD Následná péče Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 21.3.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLUŢBY

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU Poskytovatel : Sociální služby města Havlíčkova Brodu Poradna pro seniory Odborné sociální poradenství dle 37 zákona č. 108 /2006 Sb. Stručná charakteristika služby Poskytovatel sociálních služeb Sociální

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí

ŠKOLNÍ ŘÁD. Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Suchdol nad Lužnicí Školní rok 2011-2012 Obsah: 1. Základní ustanovení 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných 3. Provoz a vnitřní režim školy 4. Podmínky

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Straškov - Vodochody Čl. I Poslání, cíl a cílová skupina uživatelů (1) Poslání Posláním pečovatelské služby je usilovat o zlepšení kvality

Více

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád

Farní charita Litoměřice, Domov na Dómském pahorku - Domácí řád Farní charita Litoměřice Domov na Dómském pahorku Zahradnická 1534/4, 412 01 Litoměřice DOMÁCÍ ŘÁD 1 Obsah 1) Všeobecné informace... 3 2) Ubytování v Domově... 3 3) Hygiena Uživatele... 4 4) Hygiena prostředí...

Více

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád

Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPNV100 Domácí řád Služba: Zpracoval: Schválil: Aktualizace: Datum zpracování: 23. 7. 2015

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. terénní programy. Identifikátor. Název zařízení a místo poskytování

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. terénní programy. Identifikátor. Název zařízení a místo poskytování Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE terénní programy 3396676 terénní Středisko Naděje Praha

Více

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Denní stacionář NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro osoby se zdravotním postižením Gaudium,

Více

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby.

Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271. Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby. odlehčovací služba, identifikátor služby: 6466123 Pravidla služby stanoví práva a povinnosti během užívání sociální služby. Obsah Kapitola Obecná ustanovení... 3 Kapitola 2. Cíl služby... 3 Kapitola 3.

Více

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou Dům s pečovatelskou službou Zpráva o hospodaření za rok 2013 Základní údaje Dům s pečovatelskou službou Senior byl zřízen Městským zastupitelstvem Říčany k plnění svého sociálního programu jako samostatný

Více

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice

Centrum denních služeb Toto centrum se nachází v sídle Pečovatelské služby na Jamborově ul. č. 61, Brno -Židenice Popis realizace služby: Centrum denních služeb při Městské části Brno Židenice, Gajdošova 7, odbor OSP, úsek Pečovatelská služba Brno Židenice, Jamborova 61, Brno, 615 00 Pečovatelská služba Brno Židenice

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Čl. I Poskytovatel a sídlo osobní asistence Farní charity Pacov Farní charita Pacov Náměstí Svobody 2 395 01 Pacov Čl. II Poslání, cílová skupina a zásady

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Domova pro seniory Trutnov. Návštěvy jsou vítány a podporovány každý den od 8.00 20.00hod.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD. Domova pro seniory Trutnov. Návštěvy jsou vítány a podporovány každý den od 8.00 20.00hod. NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Domova pro seniory Trutnov Návštěvy jsou vítány a podporovány každý den od 8.00 20.00hod. Zaměstnanci musí respektovat právo uživatele na soukromí a právo na vlastní rodinu Při návštěvě nesmí

Více

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb:

Dohoda o způsobu, formě a rozsahu poskytování standardních služeb standardních služeb: DOHODA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (pro zařízení poskytující rezidenční sociální služby) I. Účastníci dohody 1. Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem se sídlem Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968

Více

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel

č... Paní / panem:...datum narození:... Bytem v...ulice...č.p... dále jen Uživatel Smlouva o poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem č.... Poskytovatel: Oblastní spolek Českého červeného kříže v Teplicích zastoupený ředitelkou Bc. Alexandrou Svobodovou Adresa: 415 01

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě

DOMÁCÍ ŘÁD. Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Domov důchodců sv. Zdislavy v Červené Vodě Zřizovatel: Obec Červená Voda Adresa: 561 61 Červená Voda 253 Telefon: 465 626 203, 465 626 412 Bankovní spojení: ČS Králíky email: domov.svzdislavy@tiscali.cz

Více

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Služby azylového domu napomáhají

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby

Pravidla poskytování pečovatelské služby Pravidla poskytování pečovatelské služby Tato Pravidla poskytování pečovatelské služby (dále jen Pravidla ) upravují blíže poskytování sociální služby pečovatelská služba a doplňují pravidla uvedená ve

Více

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty

Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ 411 85 IČ: 00673552 tel.: 416 808 111 Strana 1 z 11 Vnitřní řád lůžkového zdravotnického zařízení informace pro pacienty Vážení

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více