Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014)"

Transkript

1 KUJIP014VNLU Smlouva o dílo (číslo smlouvy zhotovitele: 2705/2014) uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") 1. Smluvní strany Objednatel; se sídlem: zastoupený: k podpisu smlouvy pověřen: majetku, dopravy a silničního hospodářství zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: IC: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: Kraj Vysočina Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje Ing. Libor Joukl, náměstek hejtmana kraje pro oblast MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Libor Joukl Ing. Oldřich Homola, Ing, Bc. Eduard Jozífek , CZ Sberbank CZ, a.s /6800 Zhotovitel: se sídíem: jednající: zástupce pro věci smluvní: zástupce pro věci technické: Tel./fax:. IČ: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: zápis v obchodním rejstříku: PKS stavby a.s. Žďár nad Sázavou, Brněnská 126/38, PSČ 591 Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva Ing. Jaroslav Kladiva, ředitel společnosti Ing. Jaroslav Venhauer, technický náměstek / CZ Ge Money bank a.s /0600 u KS v Brně, odd. B, vložka Předmět díla Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní předmět (dodávku) díla: Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologle" 2.1. Předmět díla bude proveden dle projektové dokumentace Nemocnice Pelhřimov - Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie" včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vypracované projekční kanceláří PROJEKT centrum HB s.r.o., Jahodova 2240, Havlíčkův Brod a bude proveden v souladu se specifikacemi prací a materiálů uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace nese objednatel. Projektová dokumentace v listinné podobě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání staveniště. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem 1/14

2 předmětu díla. Případné změny předmětu díla musí být projednány s objednatelem, způsobem stanoveným touto smlouvou. Dodávkou předmětu díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací a materiálů včetně příslušné technologie nutných k řádnému provedení díla. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby včetně přípojek inženýrských sítí a zaměření stavby včetně inženýrských sítí Součást dodávky stavby je rovněž: Projektová dokumentace skutečného provedení stavby: Dokumentace skutečného provedení díla bude předána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem beze změn" Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko Součástí dokumentace skutečného provedení stavby bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu Staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě dle požadavků správců sítí) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve dvou vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena dokumentace skutečného provedení a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event, přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení Geodetické zaměření díla: Součástí tohoto zaměření jsou: doklady o vytýčení stavby geodetické zaměření skutečného provedení díla geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí Bude provedeno vytýčení stavby oprávněným zeměměřickým technikem, který vystaví protokol o vytýčení stavby. Ten bude předán objednateli. Geodetické zaměření (polohopisné a výškopisné) skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno zadavateli třikrát v tištěné a jedenkrát v digitální podobě ve formátech dwg a pdf Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí bude proveden a ověřen oprávněným zeměměřickým inženýrem, opatřen souhlasem příslušného katastrálního úřadu a bude předán zadavateli pětkrát v tištěné a jedenkrát v digitální podobě Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti prováděné na vlastní náklady zhotovitele: 2/14

3 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům opatření související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména nezletilých osob, chodců a vozidel v místech dotčených stavbou) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad odvoz (kontejnerová doprava suti) a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech, uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.) zajištění a provedení veškerých opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku do okolí vytvoření podmínek pro zabezpečení nepřetržitého provozu oddělení hematologie a transfuzíologie 2.3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána: a) výše uvedenou projektovou dokumentací b) příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla, c) touto smlouvou včetně příloh, d) nabídkou zhotovitele předloženou do zadávacího řízení 2.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu díla včetně jeho součástí specifikovaných v čl Zhotovitel zabezpečí provádění díla tak, aby v souvislosti s prováděním díla nedošlo ke zranění osob a škodám na majetku osob a subjektů užívajících objekty a pozemky dotčené stavbou, k poškození stávajících staveb, jejich součástí, zařízení a přilehlých pozemků. Případné škody vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel Budou-li při realizaci díla vynuceny změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla vyplývající z případného rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, je zhotovitel povinen do 3 pracovních dnů od zápisu těchto změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla do stavebního deníku, provést soupis změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla do zadávacího řízení, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen v místě a čase obvyklých a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Po jeho odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě o dílo a podpisu obou smluvních stran má zhotovitel povinnost tyto změny realizovat a má právo na jejich úhradu. V případě méněprací bude jejich cena odečtena z celkové ceny za dílo ve výši podle jednotkových cen cenové nabídky zhotovitele Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšířením předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, maximálně však do výše cen 3/14

4 v místě a čase obvyklých a o těchto dohodnutých změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou í případnou úpravu termínu předání díla a cenu díla Pokud změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla překročí 10 % z celkové sjednané ceny díla a zástupce objednatele ve věcech technických bude zápisem do stavebního deníku tyto změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla požadovat v době do 50 kalendářních dnů před termínem dokončení díla uvedeným v této smlouvě, má zhotovitel nárok požadovat na objednateli přiměřené prodloužení termínu dokončení díla. V případech mimo rámec těchto omezení (tj. změny nepřekročí 10 % z celkové ceny díla a požadavek bude oznámen nejméně 50 kalendářních dnů před dokončením díla) je zhotovitel povinen na tyto změny, doplňky a rozšíření předmětu díla přistoupit a dílo dokončit v terminu dle této smlouvy Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle čí. 9. této smlouvy Objednatel si vyhrazuje právo omezit rozsah předmětu díla. Zhotovitel je povinen na toto ujednání přistoupit. V důsíedku tohoto omezení bude snížena cena díla v rozsahu odpovídající nerealizované části díla Zhotovitel potvrzuje, že se v piném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel provede kontrolu souladu výkresové a textové části projektové dokumentace s výkazem výměr a upozorní na případné rozdíly před zajištěním materiálů a dodávek potřebných pro dodávku předmětu díla. Pokud toto neučiní, nepotřebný materiál a nepotřebné dodávky uhradí zhotovitel na svůj náklad Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v bodě 4.1. této smlouvy Zhotovitel provede dílo svým jménem a na svou odpovědnost. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost svého subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám V případě, že zhotovitel hodlá změnit osobu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen si před uzavřením smlouvy s novým subdodavatelem vyžádat souhlas objednatele. V případě, že objednatel nebude souhlasit s uzavřením takové smlouvy, je zhotovitel povinen oslovit alespoň tři dodavatele na tutéž subdodávku a předložit nabídky alespoň tří různých dodavatelů. Přitom má objednatel právo rozhodnout o vyzvání dalších, jím určených dodavatelů k podání nabídky. O výběru konkrétního subdodavatele rozhodují obě strany společně. V případě, že k dohodě nedojde, rozhoduje o výběru subdodavatele Zhotovitel Zhotovitel vypracuje aktualizaci Časového plánu (harmonogramu), který byl předložen jako součást jeho nabídky na veřejnou zakázku, a předá ji objednateli do 10 dnů po předání staveniště. Tento plán bude zpracován formou řádkového harmonogramu, bude vypracován na základě časové analýzy projektu a bude stanovovat vazby mezi navazujícími činnostmi z technologického hlediska výstavby, dle oddílů výkazu výměr. Aktualizace Časového plánu bude zpracována v souladu s požadavky uživatele objektu (Nemocnice Pelhřimov) a bude jeho zástupcem odsouhlasena. V případě nepředložení aktualizace harmonogramu ve stanoveném termínu má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výší KČ. Aktualizovaný Časový plán se stává okamžikem předání objednateli součástí této Smlouvy Stavba je rozdělena do dvou etap, které jsou podrobně popsány v části POV projektové dokumentace. Součástí Časového plánu proto bude upřesnění jednotlivých etap, konkrétně stanovení závazného termínu ukončení první etapy a zahájení druhé etapy, podle možností zhotovitele za současného dodržení požadavku na minimální přerušení provozu oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov. Součásti časového plánu je i technologická přestávka včetně kooperace s uživatelem při stěhování provozu mezi jednotlivými etapami. 4/14

5 3. Termín a místo plnění, staveniště Místo plnění: areál Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, pozemky p.č. 1957/1, 1957/2, 1957/3, 1957/4, 1957/6a 1667/3 v k.ú. a obci Pelhřimov Práce budou zahájeny: duben Předmět díía bude dokončen nejpozději: Za nesplnění dílčího termínu dokončení a předání předmětu díla jako celku v termínu stanoveném v bodě 3.3. Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý započatý den prodlení. Pokud prodlení zhotovitele proti termínu dokončení díla die bodu 3.3. přesáhne 14 dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši Kč za patnáctý a každý další i započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu nedodržením termínu dokončení stavby Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a vyčištění, podepsání zápisů o předání a převzetí díla, odstranění případných vad a nedodělků a předání požadovaných dokladů dle této smlouvy. Zhotovitel zajistí provádění prací tak, aby nebyl (kromě nezbytné technologické přestávky uvedené v dohodnutém Časovém plánu) přerušen provoz hematologického a transfuznlho oddělení Nemocnice Pelhřimov. V případě zaviněného porušení tohoto závazku zapuií zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši Kč za každý den vynuceného přerušení provozu Termíny pro zahájení a dokončení prací mohou být prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel, jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem Staveniště - objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději pět dnů před zahájením prací, pokud se strany nedohodnou jinak. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném ve smlouvě o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit součinnost vedoucí k předání staveniště, - o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu, - provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací, především s POV. Zhotovitel je povinen poskytnout osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru, koordinátora BOZP kancelář nebo její část pro konání kontrolních dnů a pro výkon jejich funkce vytvořit podmínky v přiměřeném rozsahu, - jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií a jejich připojení na odběrná místa, - součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, - zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy - zhotovitel zajistí takové podmínky na staveništi, aby byl zajištěn nepřerušený provoz hematologického a transfuznlho oddělení Nemocnice Pelhřimov. 5/14

6 zhotovitel není oprávněn využívat staveniště l< ubytování nebo nocování osob - zhotovitel je povinen před zahájením prací na své náklady zabezpečit na staveništi publicitu a propagaci objednatele. Informační panel o rozměrech min. 2,5m x 1,75m bude obsahovat zejména tyto údaje: název stavby, identifikaci investora, zhotovitele a projektanta akce, dobu realizace akce. Bližší informace jsou uvedeny na - zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště - zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy - zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklízení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel do 30 dnů od obdržení vyúčtování těchto prací Dílo je rozděleno do dvou etap. Přesné časové rozdělení bude uvedeno v aktualizovaném Časovém piánu (harmonogramu), který je podrobně popsán v bodě a 2.16 této Smlouvy. Termín dokončení první etapy a termín zahájení druhé etapy bude odsouhlasen objednatelem a za jejich nesplnění zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu Kč za každý den prodlení. Po dokončení první etapy bude provedeno dílčí převzetí prací tak, aby bylo možno část budovy uvést do provozu formou předčasného užívání stavby. 4. Cena za dílo 4.1. Cena předmětu díla je sjednaná jako cena pevná s možností změny pouze u případů stanovených v této smlouvě a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy, veškeré předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat. Smluvní strany se dohodly, že celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH"), která činí celkem: ,00 Kč slovy: padesátjednamilionůdvěstěpadesátšestíisfcšestsetdvacetsedm korun českých Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti Smluvní strany se dohodly, že sjednaná cena může být změněna za následujících podmínek: - v případech stanovených v čí. 2.6, 2.7 a a při současném dodržení podmínek zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů. V případech, kdy důvodem pro změnu ceny bude provedení vícepracf (viz čl. 2.6., 2.7. Smlouvy), jsou smluvní strany povinny respektovat podmínky pro zadávání dodatečných 6/14

7 stavebních prací stanovené zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně metodikou poskytovatele dotace. V případě vzniku těchto skutečností a po jejich projednání mezi objednatelem a zhotovitelem a odsouhlasení změny ceny objednatelem bude uzavřen Dodatek Smlouvy o dílo". 5. Financování 5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu Provedené práce budou fakturovány za každý uplynulý běžný měsíc v členění dle požadavků zadavatele. Za běžný měsíc je považováno časové období, které začíná vždy šestým dnem daného kalendářního měsíce a končí vždy pátým dnem kalendářního měsíce následujícího po daném kalendářním měsíci. Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného běžného měsíce Výše fakturované částky bude odpovídat skutečně provedeným, objednatelem objednaným pracím v daném běžném měsíci, které budou odsouhlaseny zástupcem objednatele pro věci technické na zjišťovacím protokolu - soupisu skutečně provedených prací, který vystaví zhotovííeí a předá objednateli v tištěné i elektronické podobě. Faktura bude vystavena do 15 dnů od posledního dne účtovaného běžného měsíce. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Provedené práce bude objednatel hradit do výše max. 90% celkové ceny díla. Zbývajících min. 10%, které slouží jako zádržné, bude vyplaceno po předání a převzetí hotového díla do 30 dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedostatků. Průběžná fakturace: -při fakturování jednotlivých položek je firma zhotovitele povinna samostatně fakturovat položky ze soupisu skutečně provedených prací, které jsou dle zákona o daních z příjmu vyčleněny pokynem Pokyn GFŘ č. D-6 jako samostatné movité věci. Tyto položky budou fakturovány na samostatných soupisech skutečně provedených prací a bude vystavena samostatná faktura. V případě rozporu mezi vyznačením těchto položek ve výkazech výměr a jejich faktickou náplní dle tohoto pokynu je firma povinna upozornit objednatele a dále postupovat dle zákona o daních z příjmu a ne dle projektové dokumentace. - při fakturování bude zhotovitel používat systém excelových tabulek obsahujících kromě oceněného rozpočtu i sloupce množství a cena za měsíce v daném období, sloupce množství a cena nasčítána za všechny měsíce a sloupce množství a cena zbývá fakturovat. Stejně budou připravovány i fakturace případných méněprací a víceprací. - v případě změn více a méněprací bude zhotovitel zpracovávat přehledové tabulky s propojenými rozpočty a výkazy výměr prokazující oprávněnost požadavku Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejich doručení objednateli, přičemž dnem doručení se rozumí den zapsání faktury do poštovní evidence objednatele. Za den zaplacení se považuje den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH")." 7/14

8 5.5. Každá faktura bude kromě povinných náležitostí rovněž obsahovat název akce Nemocnice Pelhřimov - rekonstrukce oddělení hematologie a transfuziologie", Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen přiložit k jednotlivým fakturám soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel rovněž předloží s poslední fakturou soupis dokladů představujících průběh fakturace celého díla dle této smlouvy. Soupis bude obsahovat min. výčet vystavených faktur s uvedením jejich čísla, data vystavení, ceny bez DPH, údaje o sazbě DPH, rekapitulaci dosud zaplacených vyfakturovaných částek a částky zádržného Při prodlení objednatele se zaplacením činí úrok z prodlení 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení. Na částku zádržného se ujednání o prodlení a úroku z prodlení nevztahuje V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu die této smlouvy, bude tato vyúčtována vždy po 30 dnech prodlení. Bude-li prodleni trvat kratší dobu, bude sankce účtována podle skutečné déíky prodlení. Splatnost částek smluvních pokut je 30 dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní straně v prodlení Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta vyúčtovaná zhotoviteli může být započtena vůči ceně díla, kterou je objednatel povinen uhradit zhotoviteli. 6, Stavební deník, kontrolní dny 6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných právních předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, dohodnuté změny prováděných prací od zadávací dokumentace apod. Stavební deník musí mít pracovníci provádějící práce trvale na staveništi? Povinnost vést stavební deník končí odstraněním vad a nedostatků Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zhotovitele včetně subdodavatelů a dalších osob, které si vyžádá objednatel. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání. 7. Předání a převzetí předmětu díla 7.1. Převzetí předmětu díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložen! veškerých atestů, zpráv o zkouškách a revizích stanovených právními předpisy. Dále je zhotovitel povinen předložit: - projektovou dokumentaci skutečného provedení v rozsahu dle odst Smlouvy, - geometrické zaměření díla v rozsahu dle odst Smlouvy, 8/14

9 - protokoly ze všech provedených zkoušek a měření dle příslušných technických norem veškeré revizní zprávy (elektro, hromosvod, VZT, spaíinové cesty,...) - bez závad - doklady o vlastnostech použitých materiálů, výrobků a ucelených systémů (prohlášení o shodě, atesty, certifikáty, osvědčení, technické listy,...) - protokoly o výchozích kontrolách provozuschopnosti systémů a zařízení - protokoly o zaškolení obsluhy, návody k obsluze - seznam strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, jejich pasporty, návody k obsluze v českém jazyce a kopie záručních listů, - bankovní záruku za jakost díla. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. Součástí převzetí předmětu díla je předání kompletního stavebního deníku podle platných právních předpisů. Předčasné užívání: Objednatel požaduje po dokončení první etapy, stanovené aktualizovaným Časovým plánem zpracovaným dle bodů 2.15 a 2.16 Smlouvy, samostatné předání této části díla. Pro předáváni části díla po etapách platí všechna ustanovení obdobně (vyjma povinnosti předložit bankovní záruku za jakost díla). Objednatel uzavře se zhotovitelem po dokončení a předání první etapy díla dohodu o předčasném užívání části díla, kterou je povinen předložit stavebnímu úřadu k vydání povolení Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem k převzetí kompletně dokončeného předmětu díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, bude-li taková osoba ustanovena, a osobu vykonávající funkci autorského dozoru projektanta Objednatel převezme předmět díla, bude-li provedení objemu i jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškeré doklady podle podmínek této smlouvy a nebude-li vykazovat předmět díla žádné vady a nedodělky. Objednatel může převzít dílo vykazující vady nebo nedostatky nebránící užívání díla Dnem podpisu převzetí odstranění poslední vady, nedostatku nebo přejímacího protokolu bez vad a nedostatků přechází nebezpečí škody k předmětu díla na objednatele a začíná běžet záruční doba. Do té doby nese zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených k realizaci díía zajišťované zhotovitelem, za škody vzniklé na již zabudovaných materiálech a provedených pracích jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám. Zhotovitel je povinen účastnit se úřední kolaudace. V případě zjištění kolaudačních vad dotčenými orgány státní správy je zhotovitel povinen tyto vady odstranit na svůj náklad v termínu stanoveném stavebním úřadem, pokud příčinou těchto vad není chyba projektu, příp. pokud se nejedná o vícepráce Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smfouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávací dokumentaci K předání a převzetí díla jsou pověřeni pracovníci objednatele a zhotovitele oprávnění jednat v technických věcech dle této smlouvy Objednatel bude přejímat a zhotovitel předávat dokončené dílo v místě jeho provádění. 8. Ostatní podmínky smlouvy 9/14

10 8.1. Smluvní sírany berou na vědomí, že zhotovitel ani osoba sním propojená nesmí provádět výkon technického dozoru stavby, která je předmětem této Smlouvy. Výkon technického dozoru stavebníka bude vykonávat pověřená firma PP RENTAX, s.r.o., ICO a dále zástupce objednatele pro věci technické Ing. Oldřich Homola, v jeho nepřítomnosti Ing. Bc. Eduard Jozífek. Technický dozor stavebníka je oprávněn k těmto úkonům: - kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami a obecnými právními předpisy, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky, - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život, nebo hrozí-li jiné vážné škody, - kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad Zhotovitel je povinen zabezpečit po vyzvání účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací, kterou provádí technický dozor a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního řízeni. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli nebo třetím osobám škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně pět pracovních dnů před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad Pokud se objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Způsobí-li tento postup zhotoviteli škodu nebo zpoždění průběhu prací, má nárok na úhradu škod od objednatele a prodloužení smluvního času plnění. Při zjištění vad v části rozkrytého díla nárok na úhradu nelze ze strany zhotovitele uplatnit Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit. Povolení k provádění svářečských prací zajistí zhotovitel a rovněž tak písemný doklad o proškolení pracovníků, kteří budou tyto práce vykonávat. Zhotovitel je povinen zajistit a provádět na vlastní náklad dozor staveniště po svářečských pracích podle platných předpisů Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo nesplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele postupným prováděním prací. 10/14

11 9. Záruky 9.1. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla Vzájemnou dohodou a v souladu s 562 a 563 obchodního zákoníku se stanoví záruční doba na předmět díía v délce: 60 měsíců Výjimka z této záruky: Veškeré dodávky strojů a zařízení, které nejsou součástí stavby a jsou předmětem plnění této smlouvy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou výrobcem, nejméně však 24 měsíců. K těmto strojům a zařízením budou zhotovitelem dodány vyplněné záruční listy k datu předání a převzetí díla Záruka zhotovitele za vady začíná běžet dnem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků Zhotovitel je povinen nejpozději do dvou pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit termín nástupu k odstranění vady a lhůtu, ve které bude vada odstraněna, a to bez ohledu na to zda reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel nastoupí na objednatelem reklamované vady nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto nástupu provede zhotovitel záznam, který bude potvrzen osobami zastupujícími smluvní strany ve věcech technických. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění těchto reklamovaných vad, a to až do doby, kdy bude rozhodnuto o jejich oprávněnosti, nese zhotovitel. Nenastoupí-ii zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace objednatele, nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení pověřit jejich provedením jinou organizaci, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu díla. Takto vzniklé náklady nebo pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady a vrátit zhotoviteli s tímto související uhrazené smluvní pokuty V případě uplatnění vad v rámci záruční doby, které svojí povahou podstatně sníží nebo úplně znemožní užívání části nebo celého díla (havárie), nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně, nejpozději do 48 hodin od uplatnění. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu Kč za každý den, o který nastoupí později. Pokud hrozí nebezpečí dalších škod, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele zajistit nezbytná opatření Za prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutých lhůtách, je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 30-íi dnů od doručení vyúčtování smluvní pokutu ve výší Kč za každý započatý den prodlení O odstranění reklamované vady bude vyhotoven protokol, který bude obsahovat termín nástupu, popis vady a termín předání a převzetí vady. Protokol jsou oprávněni podepsat osoby zastupující smluvní strany ve věcech technických. Osoba odpovědná za záruční práce ze strany zhotovitele je zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech smluvních Záruční doby na reklamované části dodávky se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady. Jestliže se v průběhu záruční doby 11/14

12 některá část předmětu smlouvy ukáže jako vadná, nebo nedosáhne plánovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata, přičemž dnem této přejímky začne běžet nová záruční doba na tuto část díla. Pokud dojde k reklamaci v době nepříznivých klimatických podmínek je povinen zhotovitel reklamovanou vadu alespoň provizorně opravit a závadu sledovat až do definitivní opravy v příznivých klimatických podmínkách. O dobu od uplatnění reklamace až do odstranění vady a následného převzetí objednatelem se prodlužuje záruční doba na tuto část díla Veškeré škody způsobené vadou dokončeného předmětu díla uhradí na svůj náklad zhotovitel objednateli do deseti pracovních dnů od doručení vyúčtování. Pro náhradu škody platí ustanovení 373 a násl. obchod, zákoníku s tím, že se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje. 10. Pojištění zhotovitele Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění minimálně 30 mil. Kč. Doklad o pojištění platném po celou dobu realizace díla je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy. Nepředložení dokladu o pojištění bude považováno za neposkytnutí součinnosti zhotovitele a bude důvodem k nepodepsání smlouvy Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech 11. Zajištění závazků zhotovitele Zhotovitel předá objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve smyslu 313 obchodního zákoníku ve výši Kč platnou po dobu provádění díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději 5 pracovních dnů po podpisu smlouvy s objednatelem. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku nepředloží ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě, má objednatel nárok na vyúčtování smluvní pokuty za nesplnění této povinnosti, a to ve výši Kč. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena po předložení bankovní záruky za jakost dle odstavce K zajištěni závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost zhotovitel předá objednateli další bankovní záruku ve smyslu 313 obchodního zákoníku ve výši Kč platnou nejméně 60 kalendářních měsíců. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné během záruční doby nebo v případě, kdy objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu Bankovní záruku podle předchozího bodu předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení díla jako celku. Pokud zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. 12/14

13 12. Odstoupení od smlouvy Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech: prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 30 dnů nepředložení záruční listiny za řádné provedení díla objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečně přiměřené lhůtě pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečně přiměřené lhůtě pokud zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním nebo nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem, ačkoli by! na to objednatelem upozorněn opakovaným zaviněným nedodržením (min. 2x prodlení delší jak 3 kalendářní týdny) harmonogramu prací ze strany zhotovitele prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů Způsob odstoupení od smlouvy - smluvní strana oprávněná odstoupit od smlouvy na základě výše uvedených ujednání je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně. 13. Závěrečné ustanovení Smlouvu lze změnit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy Tato smlouvaje platná a účinná dnem podpisu oprávněných osob smluvních stran Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku a nejsou-li i zde upravena příslušnými ustanoveními, pak platí ustanovení Občanského zákoníku Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku tvořící předmět této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná 13/14

14 běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom své povinnosti stanovené ust. 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů, předložit objednateli jako veřejnému zadavateli seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradil více jak 10% z celkové ceny plnění, případně z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany prohlašují, že si dokument před jeho podpisem přečetly, porozuměli jeho obsahu a na důkaz shody o celém rozsahu této smlouvy připojují své podpisy Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou přílohy: 1) oceněný soupis prací 2) harmonogram prací Ve Žďáře nad Sázavou dne V Jihlavě, dne -2/ Za zhotovitele Za objednatele PKS stavby a.s, Brněnská 126/ Žďár nad Sáz. / s QIC: CZ469S0059 w CZECH REPUBLIC V i Ing. F^etr Pejchal / Ing. Libor Joukl předseda představenstva náměstek hejtmana pro oblí oblast majetku, dopravy a silničního hospodářství Ing. Ja ředitel 14/14

15 NEMOCNICE PELHŘIMOV přístavba a stavební úpravy oddělení hematologie a transfúzíologie Fl SO 01 Přístavba objektu k budově transfuzní stanice Fl SO 02 Stavební úpravy budovy transfuzní stanice SO Vytápění stavby SO A Klimatizace, ochlazování SO Technologie chlazení SO Vzduchotechnika SO Stavební měření a regulace SO Zdravotně technické instalace SO Monitoring tepla SO Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodó SO Zařízení slaboproudé elektrotechniky SO Medicinální plyny SO Technologická úprava vody Fl SO 03 Demolice stávajícího objektu "A" mytí aut Fl SO 04 Mytí aut - rekonstrukce stávajícího objektu "B" oprava stávajícího ocelového přístřešku SO Vytápění stavby SO Elektroinstalace SO Zdravotně technické instalace F F F F F F F F F F F F Komunikace a zpevněné plochy Sadové úpravy Přípojka medicinálních plynů Kabelová přípojka NN + přeložka vedení NN Kabelová přípojka a přeložka - slaboproudy Venkovní osvětlení + přeložka VO Přeložka stávajícího venkovního vodovodu Dešťová a splašková kanalizace + přeložky Přeložka optického kabelu Přeložka STL plynovodu Oplocení a opěrné zdi Mytí aut - kanalizace, ORL neobsazeno Vedlejší a ostatní náklady celkem celkem s DPH 21%

16 h prací, dodávek a služeb stavby [avba: bjekt: Nemocnice Pelhřimov Rekonstrukce oddělení hematologie a transfuzioiogie ON - Ostatní náklady P.č. Číslo položky Název položky MJ množství J cena/mj celkem (Kč) DII: 01 Ostatní náklady Dokumentace skutečného provedeni slavby. souborj 1, ,OOj 30000,00 Zpracování a kompletace projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn 3 x v tištěné podobě 1 x v digitální podobě na CD nosiči, ve formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Kompletace dokladů ke kolaudaci. j souborj 1,00 j 5 000,OOj 5 000,00 Kompletace atestů, certifikátů, revizních zpráv a ostatních dokladů potřebných k předání a kolaudaci stavby vyplývajících z SOD. 3 x v tištěné formě. 1 >: v digitální formě na CD nosiči, v obecně dostupných formátech. Soupis požadovaných dokumentů je uveden v kapitole B. Souhrnná technická zpráva Zpracovánf harmonogramu. j soubor 1, , ,00 Náklady na předložení a aktualizaci podrobného časového harmonogramu prací a plnění; termín před zahájením pracf do 10 dnů po předání staveniště Zajištění realizace díla bankovní zárukou. J soubor) 1,00j , ,00 Náklady a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele za realizaci díla formou bankovní záruky ve výši dle obchodních podmínek Zajištění kvality díla bankovní zárukou. soubor 1, , ,00 Nákl3dy a poplatky spojené se zajištěním závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla po dobu záruky formou Zajištění energetického štítku budovy souborj 1, , ,00 Po ukončeni stavebních prací zajisti zhotovitel dodáni energetického štítku celáho objektu Zřízení dočasného informačního panelu pro zajištění publicity I soubor I 1, ,00! ,00 projektu pro Kraj Vysočina. j Vybraný dodavatel bude po celou dobu plnění veřejné zakázky úzce spolupracovat se zadavatelem na zajištění publicity a propagaci stavu a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit na místé pro provádění díla publicitu a propagaci objednatele, jejichž pravidla jsou uveřejněna na URL adrese Informační panel bude obsahovat zejména identifikační údaje stavby a doby realizace, identifikační údaje objednatele, zhotovitele díla, zpracovatele Zaškoleni obsluhy souborj 1, , ,00 Zhotovitel zajistí provedení všech zaškolení obsluhy včetně zápisu a předání všech návodů na obsluhu Geodetická činnost - vytýčení a zaměření díla j soubor J 1, ,OOj 7 500,00 Náklady na geodetické vytyčeni řešených stavebních a Inženýrských objektů, Náklady na vylýčenf stávajících Inženýrských sití v místé řešené stavby. Náklady na /hotovení geometrického naměření (potohopisné a výškopisné) skutečného provedeni dila (čelených stavebních a Inženýrských objektů). Ověřeno reměměřičským Inženýrem (3 x v tištěné originály a 1 x v dígilóini podobě) Geodetická činnost - geodetický pián j soubor j 1,G0j ,00 Vypracování geodetického plánu včetně jeho ovéření na katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních^ 5x v tištěné a 1x v digitální podobě) C(.'//ťPfn 'Sil (i'/ t)!>í<>ini riiiultitiy -*18

17 Položkový rozpočet S: D Nemocnice Pelhřimov odděleni hematologie a transfúzioiogie 0: Vedlejší a ostatní náklady R: 0 Vedlejší a ostatní náklady p.í. Čisio položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem DII: A Ostatní náklady ,00 1 A001 Zaměřeni stávajících kabelových tras a vytýčení stavby hod 32,00 200, ,00 Dokumentace skutečného provedeni, 3x v listinné podobě, 1x v digitální podobě na CD ve formě dwg, objednatelem 2 A002 dále volně použitelné soub 1, , ,00 Vypracování geodetického plánu vč. jeho ověření na 3 A003 katastrálním úřadu, v 6-ti vyhotoveních soub 1, , ,00 4 A004 Zajištění Energetického štítku celého objeklu ks 1, , ,00 Provedení všech předepsaných zkoušek, revizi a zaškolení obsluhy vč. jejich písemných předáni a, doplněni o 5 A005 návody na obsluhu soub 1, , ,00 C) Díl: VedlcjSf náklady 7fi4 542,31 6 B001 Mimostaveništní doprava, práce na etapy % 0, , , Zařízení staveniště - zřízení, údržba, odstranění % 1, , ,27 8 B003 Oplocení a ochrana staveniště % 0, , ,39 Zajištěni bezpečného provozu v prostoru dotčeného stavbou - vyznačení a zabezpečení cest pro chodce,, osvětleni, změna dopravního značení, přejezdů ČI 9 B004 přechodů % 0, , ,14 Zabrání části parkoviště pro potřebu stavby, oplocení a po 10 B005 skončeni stavby oprava poškozených míst 396,00 175, ,00 Zajištěni odběrných míst na vodu či jiné energie pro 11 B006 potřeby stavby, po skončení stavby odstranění % 0, , ,14 Zajištění bezprašného a bezhlučného provozu transfúzioiogie při stavebních pracech práce na etapy 12 B007 (viz popis v POV) % 0, , ,69 Rekonstrukce vodárny - zpracování PD a postupu prací tak, aby byl zajištěn nepřetržitý provoz (viz podmínky v 13 B008 POV) % 0, , ,69 14 B009 Ztížené prováděcí podmínky ve 2.PP % 0, , ,14

18 Rozpočet POLOŽKOVÝ ROZPOČET Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Sínvlnt Název stavby Počet jednotek (SO Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel Dodavatel Rozpočtoval Rozpis ceny Zakázkové číslo Počet listů HSV ,14 PSV ,94 MON 0,00 Vedlejší náklady 0,00 Ostatní náklady 0,00 Celkem ,08 Datum: Datum : Datum: Podpis: Podpis: Podpis: Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro DPH 21 % ,08 CZK DPH 21 % ,08 CZK Zaokrouhlení -0,16 CZK Popis:

19 Stavba: D Nemocnice Pelhřimov - odděleni hematologie a transíúziologie Rozpočet: 1 Objekt: SO 01 Přístavba vlastni stavba REKAPITULACE DÍLŮ 8MB 1 Zemni práce HSV ,74 2 Základy a zvláštní zakládáni HSV ,54 3 Svislé a kompletní konstrukce HSV ,12 4 Vodorovné konstrukce HSV ,31 61 Úpravy povrchů vnitřní HSV ,31 62 Opravy povrchů vnější HSV ,84 63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV ,04 64 Výplně otvorů HSV ,77 93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 40122,15 94 Lešení a stavební výlahy HSV ,60 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV ,00 99 Stavenlštnl přesun hmot HSV , Izolace proti vodě PSV , Živičné krytiny PSV , Izolace tepelné PSV , Podlahové vytápěni PSV , Konstrukce tesařské PSV , Konstrukce klempířské PSV , Konstrukce truhlářské PSV , Konstrukce zámečnické PSV , Podlahy z dlaždic a obklady PSV , Podlahy povlakové PSV , Obklady keramické PSV , Nátěry PSV 6 579, Malby PSV , Ostatni PSV ,92 CELKEM OBJEKT

20 Položkový rozpočet S: D Nemocnice Pelhřimov - oddělení hematologie a transfúzioiogie 0: SO 01 Přístavba R: T" Vlastní stavba P.ft. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Díl: 1 Zemní práce , Sejmuli ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 49, , ,04 19*13*0,2 49, Hloubeni nezapažených jam v hor.4 do 1000 m3 m3 597, , ,82 13,33*22,4*2 597, Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 597, , , Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 1000 m3 m3 267, , ,54 0,6*(1,8*1,8*2+2*2*2+2,1 *2,1*2)+1,2*2,1*2,1+1,5*2*2 25, ,7*(3,2*12,95+4,55*10,575) 241, Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 100 m3 m3 49, , ,50 zatepleni soklu : 1*1 *(5,7+10, ,455) 49, Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 49, , , Svislé přemístěni výkopku z hor.5-7 do 4,0 m m3 267, , , Vodorovné přemístěni výkopku z hor.1-4 do m m3 97, , ,80 194,22484/2 97, příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m , , , ,1124* ,24800 Uložení sypaniny na skt.-modelace na výšku přes 2m rrt3 97, ,86 860, Uložení zemin na mezldeponii m3 194, , ,18 597, , , , , Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 719, , ,20 597, , ,085-45, , , , , Skládkovné zemina t 140, , ,85 Zřízeni těsnící jílové vrstvy - drenáž, š.vrstvy do 3,0 m , , ,02 2*(13, ,75+5,7) 99,81000 Díl; lilllillllil Základy a zvláštní zakládání ,54 i Lože tratlvodu z betonu prostého m3 8, , ,75 0,6*0,3*(13, ,75+5,7) 8, Obsyp odvodňov. trativodů štěrkopískem tříděným m3 8, , , ,6*0,3*(13, ,75+5,7) 8,98290 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože, PVC <13, ,75+5,7) 49,90500 m 49, , , Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 74, , ,65 1,5"(13, ,7) 74, Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 45, , ,21 0,2*(10,93*10,75+13,455*8,25) 45, Železobeton základových desek C 25/30 m3 34, , , ,15*{10,93*10,75+13,455*8,25) 34,27520 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, svařovanou sítí-drát6,0 oka 150/150 t 1, , ,20 2*3,014*0,001 *(10,93* 10,75+13,455*8,25) 1, Beton základových patek prostý C 16/20 - podbetonovánl m3 95, , ,26 3,23*(1,8*1,8+1,4*2,5+2,1*2,1) 36, ,83*1,8*1,8 9, ,23*1,8*1,8 7, ,95*2*2 7, ,75*2,1*2,1 7, ,2*(1,8*1,8*2+2,1*2,1+2*2) 17, *(1,8*1,8+2*2) 7,24000

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1"

Transformace ÚSP Jinošov II. - Okříšky 1 KUJIP014W92U É INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ Kraj Vysočina S m l o u v a o d í l o uzavřená podle 536 a násl. zákona 6.513/1991 Sb.,

Více

Smlouva o dílo č. 2013-04 - D

Smlouva o dílo č. 2013-04 - D KUJIP00ZG0DQ Smlouva o dílo č. 2013-04 - D Muzeum Vysočiny Jihlava - Roštejn - rekonstrukce elektroinstalace" uzavřená dle 536 a násl. zákona če.513/91 Sb. obchodního zákoníku a předpisů souvisejících

Více

Smlouva o dílo (dále SOD)

Smlouva o dílo (dále SOD) Smlouva o dílo (dále SOD) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel: Sídlo: MATEX HK, s.r.o. Statutární orgán: Martin Žítek, jednatel společnosti IČO: 259 68 807 DIČ: CZ259 68 807 Zástupce pověřený jednáním ve

Více

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku)

VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) VZOR SMLOUVY O DÍLO (v nabídce bude uvedeno NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřené podle 536 a následujících Obchodního zákoníku) 1. Smluvní strany 1.1. Zhotovitel: se sídlem: IČ: zastoupené: Bankovní spojení:

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace: Závazný návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SoD) č.. uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též NOZ ), konkrétně ustanoveními 2586 a následujícími I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Illlllllllllillllll cujipouwsto

Illlllllllllillllll cujipouwsto Smlouva o dílo Illlllllllllillllll cujipouwsto uzavřená podle ustanovení 2586 a nás!. Zákona č. 89/2012 Sb,, občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") na realizaci

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS

Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS Smlouva o dílo Č.: KOM/OIHOIS uzavřená dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen obchodní zákoník") a dle ustanovení zákona č. 128/2001 Sb., o obcích, obecní zřízení (dále jen zákon

Více

Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník")

Smlouva o dílo. uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník) Smlouva o dílo KUJIP00ZG84Ž uzavřená podle 536 a násí. zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník") Objednatel: Kraj Vysočina se sídlem: Žižkova 1882/57,

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2 601 69 Brno Zastoupený : Martin

Více

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Číslo smlouvy zhotovitele: I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Příloha č. 2 výzvy Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 2586 a následujícími ustanoveními

Více

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV

Příloha č. 2 ZD ZMĚNA STAVBY č. p. 7 JENÍKOV Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD MÍSTO U ŘEKY - RADOTÍN Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále SOD) uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) I. Smluvní strany I. 1. Zhotovitel:.. Sídlo:.

Více

N á v r h s m l o u v y o d í l o

N á v r h s m l o u v y o d í l o N á v r h s m l o u v y o d í l o dle 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků I. SMLUVNÍ STRANY I.1. Objednatel: Kanonie premonstrátů v Želivě Sídlo: Želiv

Více

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby)

SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) Platné číslo smlouvy zhotovitel Platné číslo smlouvy objednatel SMLOUVA O DÍLO (zhotovení, oprava nebo úprava stavby) uzavřená dle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Více

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha

Více

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL

SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL SMLOUVA O DÍLO Č.. CZ.1.12/2.4.00/03.00275-EL uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami ZHOTOVITEL: se sídlem IČ: Za společnost jedná: dále jako Zhotovitel OBJEDNATEL: Karel Hlavica se sídlem

Více

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo...

I. Předmět Smlouvy. 2. Místem plnění závazku zhotovitele je: ulice..., č. p..., č.o... (případně na pozemku parcelní číslo... SMLOUVA O DÍLO (bez přenesené daňové povinnosti)... adresa:... IČ:..., DIČ:... bankovní spojení:... číslo účtu:.../... zastoupená... (dále jen Objednatel ) a... se sídlem/ místem podnikání:... IČ:...,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo, ke které jsou připojeny, a strany jsou povinny se jimi řídit, pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. I.

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ PODMÍNKY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍ PODMÍNKY pro zadávací řízení podle zákona č.137/2006 Sb. v platném znění veřejná zakázka na stavební práce Olšany - kanalizace OBCHODNÍ PODMÍNKY ZADAVATEL : Obec Olšany Olšany 66, 683 01 Olšany

Více

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli:

Smlouva o dílo. kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Smlouva o dílo kterou níže uvedeného dne spolu uzavřeli: Město Jablunkov sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 73991 identifikační číslo: 00296759 DIČ: CZ00296759 zástupce ve věcech smluvních: Petr Sagitarius,

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy

návrh SMLOUVA O DÍLO č. smlouvu o dílo: I. Předmět smlouvy návrh SMLOUVA O DÍLO č. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 jednající Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou bankovní

Více

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku

SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku Číslo jednací: MCBS/2015/0115785/JACE Vyřizuje: Eva Jachymiáková SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 2586 a následujících občanského zákoníku 1. Smluvní strany Objednatel : Statutární město Brno,

Více

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů

REVITALIZACE BYTOVÝCH DOMŮ V KOPŘIVNICI rekonstrukce výtahů OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro veřejnou zakázku na dodávku stavebních prací Preambule: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve

Více

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje

Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje Smlouva o dílo č. KŘÚ142279 na zhotovení díla Oprava střechy budovy B Krajského úřadu Pardubického kraje Smluvní strany 1. Objednatel: Pardubický kraj Komenského náměstí

Více

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.

návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D. návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení Díla Obchodní korporace EPLcond a.s. Ke Smlouvě o dílo č. 1/2016 EPLcond a.s. Purkyňova 2873/19a, 301 00 Plzeň www.eplcond.cz Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1787 IČO: 26346575 DIČ: CZ26346575 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovení

Více

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway

Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway Podpořeno grantem z Norska Supported by a grant from Norway návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D.,

Více

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR

PŘEDMĚT SMLOUVY. jako objednatel, na straně jedné. Název Se sídlem: Zastoupený: IČ DIČ (pokud je přiděleno) Bankovní spojení: Zapsán v OR Obec České Meziříčí Se sídlem: Bož. Němcové 61, 517 71 České Meziříčí Zastoupené: starostou Ing. Milanem Žďárkem IČO 00274810 DIČ CZ00274810 Bankovní spojení: Číslo účtu: jako objednatel, na straně jedné

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO NÁVRH SMLOUVY O DÍLO uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění I. Smluvní strany Objednatel: Název: Sídlo: Městys Vranov nad Dyjí Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Jejímž jménem

Více

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY

Smlouva o dílo c. 203-012. na verejnou zakázku. 1. SMLUVNí STRANY 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111II11I1111111111 MUCTP004KBD0 Smlouva o dílo c. 203-012 na verejnou zakázku 1. SMLUVNí STRANY Objednatel: Mesto Ceský Tešín adresa: námestí CSA 1/1,

Více

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění

SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění SMLDEU-24-18/2012 SMLOUVA O DÍLO c. uzavřena v souladu s ustanovením 536 a nás I. obch. zák. v platném znění Článek L SMLUVNÍ STRANY Správa Krkonošského národního parku se sídlem: Dobrovského3, 543 01

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov

SMLOUVA O DÍLO. uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 ZD uzavřena podle 536-565 a následujících obchodního zákoníku na akci: Energetická opatření ZŠ Písečná 5144, 430 04 Chomutov Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Statutární město

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany 1. Základní škola a Mateřská škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace Se sídlem: Ukrajinská 19, Ostrava Poruba, 708 00 Zastoupen: Mgr. Janou Heřmanovou,

Více

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla

III. URČENÍ DÍLA Rozsah díla S M L O U V A O D Í L O č. 20/2015 Č. smlouvy obejdnatele: 12/2015/R uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi

Více

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce

SMLOUVA O DÍLO. jednáním o záležitostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. David Pěnička, starosta obce č. objednatele. č. zhotovitele 2015/3310/0074 SMLOUVA O DÍLO která je uzavřena dle 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb.,občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), za předpokladu dodržení především

Více

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami

SMLOUVA O DÍLO. číslo smlouvy SML/1804/2015. uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy SML/1804/2015 uzavřená dle ust. 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi uvedenými smluvními stranami 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Statutární město Přerov

Více

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany

Obchodní podmínky zadavatele. I. Smluvní strany Obchodní podmínky zadavatele Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991

Více

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II

SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II Takto označené údaje doplní zadavatel. Takto označené údaje povinně doplní uchazeč. SMLOUVA NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY S NÁZVEM PODATELNA MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ II 1 TATO SMLOUVA O DÍLO (dále

Více

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa

Textová část zadávací dokumentace. Kanalizace Jimlín Zeměchy IV. etapa Ing. Rostislav Mareš, Fügnerova 1358, 440 01 Louny Telefon : 722091410 IČ : 74569589 E-mail : Rostislav.Mares@seznam.cz Textová část zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O Č. objednatele: 17/2015/R Č. zhotovitele: uzavřená podle 2586 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže

Více

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo

Vzor smlouvy o dílo. Smlouva o dílo Vzor smlouvy o dílo Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) uzavřená dle 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ) 1.1. Objednatel:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody" OBCHODNÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU. JAMU Výměna ležatých rozvodů vody OBCHODNÍ PODMÍNKY Janáčkova akademie múzických umění v Brně Beethovenova 650/2, 662 15 Brno IČO: 62156462, DIČ: CZ 62156462, bankovní spojení KB Brno č. účtu 27-0493900217/0100 Veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998

Více

IV. Platební podmínky

IV. Platební podmínky návrh SMLOUVA O DÍLO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze se sídlem: U Nemocnice 2/499, 128 08 Praha 2 jednající: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165 bankovní spojení:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98

SMLOUVA O DÍLO. Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Charita Ostrava Se sídlem: Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice zastoupen: Bc. Martinem Pražákem, DiS., objednatelem IČ: 44 94 09 98 DIČ: CZ 44 94 09 98 (není plátce DPH)

Více

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Smlouva o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1. Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T. G. Masaryka

Více

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody

Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: Havarijní stav rozvodů teplé a studené vody Část Obchodní

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO / NÁVRH SMLOUVY O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY Zhotovitel Bankovní spojení: Číslo účtu IČ DIČ Statutární zástupce: Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí): Zapsán v obchodním rejstříku

Více

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami:

Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: Návrh Smlouvy o dílo (dále jen smlouva) Uzavřená ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními stranami: I. Označení smluvních stran 1 Objednatel: Město Česká Lípa se sídlem: Nám. T.

Více

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO

Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Zadání veřejné zakázky na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení MAGISTRÁT MĚSTA BRNA, ODBOR INVESTIČNÍ, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Výzva k podání nabídky Statutární město Brno, Dominikánské

Více

smlouvu o dílo na stavební práce

smlouvu o dílo na stavební práce SMLOUVA O DÍLO č. Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany 1. Město Vrbno pod Pradědem se sídlem: Nádražní 389, Vrbno pod Pradědem, PSČ 793 26 IČ: 00296457 DIČ: CZ 00296457 zastoupené:

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský zákoník"), jeho platném znění. I. Smluvní strany. Město Šumperk se sídlem:

Více

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města

SMLOUVA O DÍLO. Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČ 00287351 Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou města SMLOUVA O DÍLO na dodávku uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi smluvními stranami: 1. SMLUVNÍ STRANY OBJEDNATEL:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 840/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 793 ze dne 11.11.2015 Opravu bytů č. 55, 101, 108 a 135 v domě s pečovatelskou službou Roháčova 24, 26 / 268 v Praze 3 Rada městské

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 438/2014. č. 447 ze dne 09.06.2014. ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu č.j.: 438/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 447 ze dne 09.06.2014 ZŠ Lupáčova 1/1200 - vestavba lapolu Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. provedení vestavby lapolu

Více

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ

A REALITNÍ SLUŽBY CHOTĚBOŘ SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění Článek 1 Smluvní strany 1.1. Objednatel: MĚSTO CHOTĚBOŘ zastoupené společností TEPELNÉ A REALITNÍ SLUŽBY

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů veřejná zakázka na dodávky Infrastruktura pro realizaci lékařských a souvisejících

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele

Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele IDS-Olomouc, Albertova 21, 779 00 Olomouc Zpracoval Vydal: M SMJ, EMS, Ing. Petr Buchta SMBOZP a.s. MANAGEMENT SMJ, EMS a SMBOZP Příloha č.1.-smj_02_09 Všeobecné obchodní podmínky pro zhotovitele Schválil:

Více

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo

Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: TAURUS, družstvo OBCHODNÍ PODMÍNKY - Příloha č.3 Smlouva o dílo č. uzavřená podle 536 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi: Z h o t o v i t e l O b j e d n a t e l TAURUS, družstvo

Více

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály

Smlouva o dílo č. OR/14/22645. Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály Krajský úřad Pardubického kraje Smluvní strany Smlouva o dílo č. OR/14/22645 na zhotovení díla Realizace úspor energie - areál Chrudimské nemocnice, a.s., operační sály a Objednatel: Pardubický kraj Sídlo

Více

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov

Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov Příloha č. III.2. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA Český Krumlov OBSAH : PREAMBULE strana ČÁST I. OBECNÁ USTANOVENÍ 3 ČLÁNEK 1 : ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČLÁNEK 2 : PRIORITA DOKUMENTŮ ČLÁNEK 3 : DEFINICE POJMŮ

Více

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva - NÁVRH uzavřená podle 2079 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů I SMLUVNÍ STRANY 1. Kupující: Název: Město Pacov Sídlo: nám. Svobody 320,

Více

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši

Cena včetně DPH 24.000,- Kč 5.1.2.2. Cena za výkon Investorsko-inženýrské činnosti v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši SMLOUVA NA SLUŽBY Správce stavby na realizaci projektu Přivaděč pitné vody Benešov Sedlčany uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení, jehož oznámení o zakázce bylo uveřejněno prostřednictvím Věstníku

Více

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Kupní smlouva č. uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) Článek I. Smluvní strany 1. Prodávající: se sídlem: společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném.. soudem v.,

Více

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo

Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Příloha č. 2 Obchodní podmínky závazný vzor Smlouvy o dílo Zakázka: Rozvoj infrastruktury pro vytvoření společné nabídky služeb v cestovním ruchu na území Valašska Horního Vsacka Druh zakázky podle jejího

Více

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO Příloha č. 2 Zadávací dokumentace Závazný vzor smlouvy SMLOUVA O DÍLO POWGEN a.s. se sídlem: Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 IČ: 27928411 Jednající: Ing. Libor Stuchlík, předseda představenstva na straně

Více

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany

Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO. Smluvní strany Číslo smlouvy:. SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany Objednatel: Městská část Praha 1 Se sídlem: Vodičkova 18, Praha 1, PSČ: 115 68 IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská

Více

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 4 závazný návrh smlouvy SMLOUVA O REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY uzavřená podle 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění (dále smlouva ) Smluvní strany: 1. Objednatel: Fakultní

Více

Smlouva o dílo Číslo

Smlouva o dílo Číslo Smlouva o dílo Číslo uzavřená podle 2586 a násl. Obč.Z č. 89/2012 Sb. Článek 1 Smluvní strany Objednatel: Stavební bytové družstvo Chomutov, se sídlem Husova 2079/10, 430 03 Chomutov IČ: 00041955 DIČ:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov - průtah"

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov - průtah Cisto smlouvy objednatele: 71513 Číslo smlouvy zhotovitele: 1856.3240152RKA SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a nás!., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci; II/392 Pucov -

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami. I. SMLOUVA O DÍLO uzavřená v souladu s ustanovením 631 a násl. Občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami I. Smluvní strany Objednatel:... Bytem :... RČ:... Č. OP... Telefon:... dále jen objednatel

Více

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA Č../11/OM uzavřena podle ustanovení 11 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. 8, 729 29 Ostrava

Více

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ)

SMLOUVA O DÍLO. název/obchodní firma..(doplní UCHAZEČ) (DOPLNÍ UCHAZEČ) Jednající/Zastoupený: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Bankovní spojení: (DOPLNÍ UCHAZEČ) Příloha č. 1 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo

Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace Závazný vzor návrhu smlouvy o dílo Rekonstrukce prostor určených pro Správu uprchlických zařízení v sídle OP Jihlava, Tolstého 1914/15

Více

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Příloha č. 2 ZD: Návrh smlouvy o dílo Smlouva o dílo uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.. (dále jen Smlouva ) v souladu s ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského

Více

SMLOUVA O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce knihovny v Třinci

SMLOUVA O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce knihovny v Třinci Číslo smlouvy zhotovitele: Číslo smlouvy objednatele: SMLOUVA O DÍLO na realizaci veřejné zakázky s názvem: Rekonstrukce knihovny v Třinci uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s 536 a následujících

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O S M L O U V A O D Í L O uzavřená v souladu s ustanovením 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů Číslo smlouvy u objednatele: Číslo smlouvy u zhotovitele:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. V ý z v a V ý z v a k podání nabídky dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory OPŽP, zakázky malého rozsahu 2. kategorie Zakázka: Zadavatel: Druh zakázky: Způsob zadání: Kompaktní samosběrné zametací

Více

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373.

Smlouva o dílo. I. Smluvní strany. Obec Větřní IČ: 00246182 DIČ: CZ00246182 se sídlem: Na Žofíně 191, 382 11 Větřní Telefonní spojení: 380 732 373. J Smlouva o dílo uzavřená podle 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: Níže uvedené smluvní strany I. Smluvní strany Objednatel: Obec

Více

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno

Smlouva o dílo. na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno Smlouva o dílo na zhotovení mobiliáře výstavního systému v sále exploratoria Hvězdárny a planetária Brno uzavřená podle ust. 536 a násl. obchodního zákoníku níže uvedené dne, měsíce a roku, mezi těmito

Více

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele

Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací dokumentace je součástí této výzvy. 1. Identifikační údaje zadavatele Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu (dle ust. 9 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů dále jen,,zákon ) Rekonstrukce osobních výtahů Zadávací

Více

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany

zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany 1. 2. podle 536 a následujících SMLOUVA O DÍLO zákona Č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění ču, Smluvní strany Zhotovitel: Stavební firma RUKO s.r.o. Sídlo: Náměstí 14. října 1307/2, 15000

Více

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany

Smlouva o dílo. 1. Smluvní strany Smlouva o dílo (dále jen smlouva ) dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1. Objednatel: Město

Více

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy

Část Obchodní podmínky návrh smlouvy OBCHODNÍ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název akce: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE)

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. Smlouva o dílo Příloha č. 2 zadávací dokumentace SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších

Více

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1 S M L O U V A O D Í L O uzavřena podle 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 1. Smluvní strany OBJEDNATEL: Oderská městská společnost, s.r.o. Se sídlem: Radniční

Více

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany

SMLOUVA. ČÁST A Obecná ustanovení. I. Smluvní strany SMLOUVA na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru (číslo

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I.

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi. I. SMLOUVA O DÍLO č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi I. Smluvní strany Objednatel:

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle ustanovení 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5612053457 (ORG 5139, 5141, 5140) Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:..

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany č.j.: PPR-5514-46/ČJ-2012-990656 Počet listů: 6 SMLOUVA O DÍLO stavební opravy areálu MV ČR Kapucínská 214/2, Praha 1 uzavřená podle ust. 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění

Více

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany

Smlouva - vzor. Tisk výukových materiálů II. Příloha č. 5 Výzvy VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY. I. Smluvní strany Příloha č. 5 Výzvy Smlouva - vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Tisk výukových materiálů II I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín, U Hřiště 527 na adrese: U Hřiště 527

Více

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami:

Oprava střechy,,camelot Beseda mezi smluvními stranami: Příloha č. 4 závazný návrh Smlouvy k VZMR/2015/601 SMLOUVA O DÍLO číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 2586-2651 a násl. zákona

Více

Návrh smlouvy o dílo č...

Návrh smlouvy o dílo č... Naše čj.: MUSP 63678/2014 Naše sp. zn.: 63672/2014 RUI/EMLO *MUSPX01DSFVY* Návrh smlouvy o dílo č... uzavřená v souladu se zněním 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako občanský

Více

Smlouva o dílo. Smluvní strany

Smlouva o dílo. Smluvní strany Smlouva o dílo Číslo smlouvy zhotovitele Číslo smlouvy objednatele Smluvní strany 1. Objednatel : statutární město Havířov Svornosti 2 736 01 Havířov- Město není zapsán v OR Oprávnění zástupci: - ve věcech

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150 Havlíčkův Brod - Okrouhlice KUJI P00TN8HX číslo smlouvy objednatele: 66266 číslo smlouvy zhotovitele: 2012006032 SMLOUVA O DÍLO uzavřená podle 536 a násl., zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění pro akci M/150

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE OBCHODNÍ PODMÍNKY Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon): Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova 7 a

Více

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2.

SMLOUVA O DÍLO Objednatel:.. Technický dozor investora objednatele: Zhotovitel: I. 1. 2. pozemková parcela orná půda o výměře.. m2 3. II. 1. 2. SMLOUVA O DÍLO Objednatel: Jméno a příjmení:. Bytem:. Datum narození: Technický dozor investora objednatele: Jméno a příjmení:... Tel. :... E-mail:... Zhotovitel: Obchodní jméno: DIOSTAV s.r.o. Sídlo:

Více

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642

SMLOUVA O DÍLO. MERKO CZ, a.s. Sídlo: Přemyslovců 792/30 709 00 Ostrava-Mariánské Hory IČ: 25364642 SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh Zastoupený: plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem IČ:

Více

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy

SMLOUVA O oúo. I. Předmět smlouvy I SMLOUVA O oúo uzavřená podle 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "smlouva") Objednatel: Obec Pravčice Se sídlem: Pravčice 46, 768 24 Hulín Právní forma: územně samosprávný celek

Více

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

SMLOUVA O DÍLO. uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle 261 odst.2 a dle 536 a násl. zákona č.513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění I. Smluvní strany I.1. Objednatel : Stodská nemocnice a.s. Sídlo : Hradecká 600,333

Více