Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Směrnice EP a RADY 31/2010/EU"

Transkript

1 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s.

2 Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012 Sb. Zavádí požadavky EU do naší legislativy Vyhláška MPO ČR č. 78/2013 Sb. Uvádí požadavky a výpočtovou metodu na energetické hodnocení budov

3 Důvody pro provedení revize legislativních dokumentů Nové požadavky na radikální snížení energetické náročnosti budov Nové požadavky a energetickou certifikaci budov Provádění pravidelné kontroly zdrojů tepla a chladu

4 Nákladově optimální úroveň Nákladově optimální úrovní je úroveň požadavků na energetickou náročnost budov nebo jejich prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti energií, na údržbu a likvidaci v průběhu odhadovaného životního cyklu; uvažují se také přínosy z úspor energie a zbytková hodnota na konci odhadovaného ekonomického životního cyklu Budovy s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi nízkou energetickou náročností určenou prováděcím právním předpisem x), jejíž spotřeba primární energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů, podle prováděcího právního předpisu x) x) (Vyhláška MPO ČR č. 78/2013 Sb.)

5 Vyhláška MPO ČR č. 78/2013 Sb. Hodnocení podle referenční budovy Nové pojetí energeticky vztažné plochy Hodnocení primární energie Snížení rozsahu hodnocení porovnávacích ukazatelů Rozšířené hodnocení netradičních forem energií

6 Celková primární energie Neobnovitelná primární energie Celková dodaná energie Dílčí dodané energie pro technické systémy Průměrný součinitel prostupu tepla Součinitelé prostupu tepla na systémové hranici budovy Účinnost technického systému v případě dílčích stavebních úprav

7 Referenční budova Referenční budovou je výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání a se stejným typem typického užívání a klimatických údajů jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, jejich konstrukcí a technických systémů 7

8 REFERENČNÍ BUDOVA REFERENČNÍ BUDOVA S REFERENČNÍMI TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI dle tab. č. 1 příloha 1. NAVRŽENÁ BUDOVA S KONKRETNĚ NAVRŽENÝMI TEPELNĚ TECHNICKÝMI VLASTNOSTMI KONSTRUKCÍ A TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ 8

9 Hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Klasifikační třída Hodnota pro horní hranici klasifikační třídy energie U em Slovní vyjádření klasifikační třídy A B 0,5. E R 0,65. E R mimořádně úsporná 0,75. E R 0,8. E R velmi úsporná C E R úsporná D E F G 1,5. E R méně hospodárná 2. E R nehospodárná 2,5. E R velmi nehospodárná mimořádně nehospodárná E R výsledek energetického hodnocení referenční budovy 9

10 Splnění požadavků na energetickou náročnost: a) nová budova a b) budova s téměř nulovou spotřebou energie hodnocená budova x referenční budova neobnovitelná primární energie neobnovitelná primární energie celková dodaná energie celková dodaná energie průměrný rný součinitel prostupu tepla 0,8 * průměrný rný souč. prost. tepla průměrný součinitel prostupu tepla 0,7 * průměrný souč. prost. tepla 10

11 označení jednotky Vlastnost Přirážka na vliv tepelných vazeb ΔU em W/(m 2.K) Změna dokončené budovy Referenční hodnota Nová budova Vnitřní tepelná kapacita C kj/(m 2.K) 165 Průměrný součinitel prostupu tepla U em W/(m 2.K) Požadovaná hodnota podle ČSN :2011 bez uplatnění horního omezení 0,02 0,8 x Požadovaná hodnota podle ČSN :2011 s horním omezením podle ČSN (2011) Budova s téměř nulovou spotřebou energie 0,7 x Požadovaná hodnota podle ČSN :2011 s horním omezením podle ČSN (2011) Dodaná energie na chlazení Celková propustnost slunečního záření Činitel clonění aktivními stínícími prvky pro režim chlazení Q fuel,c g kwh a) Rodinné domy a bytové domy : 0 b) Ostatní budovy : hodnota podle referenčních parametrů systémů chlazení - 0,5 F sh - 0,2 Vlastnost označení jednotka Referenční hodnota Součinitel prostupu tepla U W/(m 2.K) Požadovaná hodnota dle ČSN :11 11

12 Budou kriteria požadovaná vyhláškou MPO ČR č. 78/2013 Sb. splnitelná?

13 Vliv požadavku Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy na navrhování konstrukcí Průměrný součinitel prostupu tepla obálky je váhová hodnota dílčích součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí se započtením tepelných vazeb mezi konstrukcemi

14 Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla Pro jednozónovou budovu se stanoví podle vztahu: U em U N,20, j. Aj. bj Aj Um, R, N,20 fr. / f R požadované základní hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla podle tab. 1 přílohy f R - změna dokončené budovy.. 1,0 - nová budova... 0,8 - budova s téměř nulovou spotřebou energie.. 0,7

15 OBJEKT RODINNÉHO DOMU Zdroj: Publikace Pasivní domy vydaná Saint-Gobain Isover CZ s.r.o.

16 Hodnocení RD průměrné U em [W/m 2 K] Referenční budova prosklení 25% U em = 0,374 [W/m 2 K] Požadované hodnoty U podle ČSN Navržená budova prosklení 25% U em = 0,369 [W/m 2 K] = 0,369/(0,374*0,8) = 1,23 Doporučené hodnoty U podle ČSN Úsporná budova - prosklení 25% U em = 0,248 [W/m 2 K] = 0,248/(0,374*0,8) = 0,83 Hodnoty U pro pasivní domy podle ČSN :2011 Velmi úsporná budova prosklení 25% U em = 0,224 [W/m 2 K] = 0,224/(0,369*0,8) = 0,74 Stěny 0,15 střecha 0,125 podlaha 0,185 okna 0,70 C D B

17 Tloušťky tepelně izolačních vrstev Obvodové stěny Střešní konstrukce Podlaha na terénu Výplně otvorů Referenční budova U = 0,30 d = 13 cm U = 0,24 d = 16 cm U = 0,45 d = 8,4 cm Doporučené hodnoty U U = 0,25 d = 15,5 cm U = 0,16 d = 24,5 cm U = 0,30 d = 13 cm Vyhovující úsporná budova U = 0,15 d = 26 cm U = 0,15 d = 26 cm U = 0,20 d = 19,5 cm Budova velmi úsporná U = 0,11 d = 36 cm U = 0,08 d = 50 cm U = 0,20 d = 19,5 cm Budova mimořádně úsporná U = 0,07 d = 56 cm U = 0,06 d = 66 cm U = 0,15 d = 26 cm U = 1,50 U = 1,20 U = 0,85 U = 0,85 U = 0,85 U em 0,374 0,369 D 0,248 C 0,221 B 0,193 A Uvažována tepelná izolace s λ = 0,04 W/mK

18 Parametry referenční budovy Pokud součet průsvitných ploch tvoří více než 50% teplosměnné části vnějších stěn budovy, započte se pouze pro těchto 50% odpovídající požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla U N,20 pro výplně otvorů a pro ostatní průsvitné plochy se uvažuje požadovaná normová hodnota součinitele prostupu tepla U N,20 pro vnější stěny

19 Hodnocení RD průměrné U em [W/m 2 K] Referenční budova uvažuje se prosklení 50% U em = 0,705 x 0,8 = 0,564 [W/m 2 K] Požadované hodnoty U podle ČSN Navržená budova prosklení 60% U em = 0,663 [W/m 2 K] = 0,663/(0,564) = 1,23 Doporučené hodnoty U podle ČSN Prosklení 60% U em = 0,454 [W/m 2 K] = 0,454/(0,564) = 0,80 Hodnoty U pro pasivní domy podle ČSN :2011 Prosklení 60% U em = 0,430 [W/m 2 K] = 0,430/(0,564) = 0,76 Stěny 0,11 střecha 0,08 podlaha 0,20 okna 0,70 D C C

20 Bude tato architektura vyhovovat? 20

21 Architektura pasivních domů 21

22 Bude trh s nemovitostmi reagovat na energetickou náročnost budov?

23 Ukázka průkazů v realitce ve Francii Zdroj: Ing. Šubrt 23

24 Ukázka průkazů v realitce ve Francii Zdroj: Ing. Šubrt 24

25 Konstrukce pasivních domů a domů s téměř nulovou spotřebou energie

26 Základní otázky Budou stavební firmy a dodavatelé stavebních materiálů připraveni na nové požadavky? Bude realizací budov s téměř nulovou spotřebou energie ovlivněna kvalita bydlení? Nebude výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie investičně náročná? Ovlivní výstavba budov s téměř nulovou spotřebou energie architekturu budov?

27 Připravenost na novou výstavbu Snižování spotřeby energie v budovách vede ke značně vyšším tloušťkám tepelně izolačních vrstev. Výrobci stavebních materiálů a systémů již dnes nabízejí konstrukce zcela vyhovující novým požadavkům. Z hlediska nových požadavků již nebudou pouze rozhodující tepelně technické vlastnosti budovy, ale vybavení budovy technickými systémy zaměřené na využití netradičních zdrojů energie.

28 Stěnové konstrukce PD a ND Příklady skladeb: Martin Vonka zdroj TZB info 28

29 BUDEME MÍT VHODNÉ KONSTRUKCE PRO PASIVNÍ A NULOVÉ DOMY? Stěnové konstrukce U = 0,11 W/m 2 K U = 0,16 W/m 2 K 29

30 Budeme mít vhodné konstrukce pro pasivní a nulové domy? Stěnové konstrukce Výplně otvorů 30

31 Heading Arial Systém Bold NED 32 point 31

32 Skladba izolace nad krokve: - Sádrovláknité desky Rigidur - Parozábrana - NeoFloor 031 tl. 300mm - Pojistná hydroizolace - Latě, kontralatě - Střešní tašky. 32

33 Tloušťky tepelně izolačních vrstev Zdroj: Publikace Pasivní domy vydaná Saint-Gobain Isover CZ s.r.o. 33

34 Založení pasivních domů Zdroj: Ing. arch. Smola 34

35 Znamenají mohutné tloušťky tepelně izolačních vrstev vždy výraznou úsporu energie na vytápění?

36 R a U (m 2 K/W - W/m 2 K) Tloušťka TI (mm) U em (W/m2K) H T (W/K) e A (kwh/m 2,a) E celk (kwh/m 2,a ) % snížení úspora 50 0, ,04 114,4 144, , ,95 37,32 67, % 250 0,156 75,27 20,85 50, % 350 0,112 62,52 13,68 43, % 450 0,087 55,57 9,82 39, % 550 0,072 50,93 7,28 37, % 650 0,061 47,74 5,54 35, % Závislost tepelného odporu a součinitele prostupu tepla 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 1,00 0,77 7,00 7,50 6,00 6,50 5,50 4,50 5,00 4,00 3,00 3,50 2,50 1,50 2,00 0,56 0,44 0,36 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 tlouštka vrstvy (cm)

37 Optimální úroveň Splňují mohutné vrstvy tepelné izolace požadavek na optimální provozní a výrobní energetickou náročnost? Se zvětšující se tloušťkou se provozní energetická náročnost snižuje a naopak se výrobní energetická náročnost zvyšuje. Při tl.. TI 12 cm je podíl EP k EV 11,6 %, při tl.. TI 24 cm 45% a při tl.. TI 36 cm EP EV. Životnost TI byla uvažována 30 roků, EPS s λ = 0,038 W/mK a výrobní energetická náročnost EVm = 542 [kwh/m 2,m] Zdroj: Doc. Ing. J. Řehánek,DrSc CSI a.s. Praha

38 kwh/m2,a Budou velké tloušťky tepelných izolací rentabilní? Závislost mezi snižováním spotřeby tepla na vytápění a výrobní energetickou náročností vrstvy tepelné izolace z EPS Závislost provozní a výrobní energetické náročnosti ,49 provozní náročnost výrobní náročnost ,54 288,72 232,18 194,16 86,72 130,08 162,6 195,12 43,36 0,08 0,16 0,24 0,30 0,36 Zdroj: Doc. Ing. J. Řehánek,DrSc CSI a.s. Praha

39 VLOŽENÁ ENERGIE ENERGIE VLOŽENÁ DO VÝROBY STAVEBNÍCH HMOT TEPELNÝCH IZOLACÍ VRÁTÍ SE VLOŽENÁ ENERGIE DO VÝROBY STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ ZA ŽIVOTNOST OBJEKTU? 39

40 materiál Energie na výrobu MJ/m 3 pěnový polystyren EPS 3743 pěnový polystyren XPS 4860 desky minerální plsti 932 ocelová výztuž OSB desky 6058 stavební dřevo 1360 ploché sklo float 7840 sádrokarton 3996 beton 1518 Podklad: Waltjen T.: Ökologischer Bauteilkatalig Springer-Verlag/Wien Institut Bauen und Umwelt uvádí totální hodnotu primární energie EPS 1511 MJ/m 3 u EPS 40

41 NÁVRATNOST VLOŽENÉ ENERGIE Vrstva 300 mm Vrstva 600 mm rozdíl návratnost Tepelný odpor R = 7,5 m 2 K/W R = 12,5 m 2 K/W Prostup tepla U = 0,13 W/m 2 K U = 0,08 W/m 2 K Tepel. ztráta Q = 4,17 W Q = 2,53 W 1,64 W Spotřeba energie 10,35 kwh/m 2,a 6,28 kwh/m 2,a 4,067 kwh/m 2,a Vložená energie do výroby tepelně izolační vrstvy tl. 300 mm EPS (3743 MJ/m 3 ) 1,123 GJ 2,245 GJ 312 kwh 77 roků EPS (1511 MJ/m 3 ) 0,453 GJ 0,906 GJ 126 kwh 31 roků Minerální plsť 0,280 GJ 77,8 kwh 19 roků 41

42 Příklady aplikace návrhu vyhlášky Nová budova Rekonstrukce budovy

43 PENB nová budova Hodnocen jednopatrový nepodsklepený rodinný dům, Zastavěná plocha budovou je 140,9 m 2, obestavěný prostor 830,56 m 3. Vnější výpočtové teploty podle TNI , Vnitřní výpočtová teplota 20 C, Násobnost výměny vzduchu 0,5 h -1, Vnitřní tepelná kapacita 260 kj/(k.m 2 ). 43

44 PENB nový dům 44

45 Výsledky hodnocení U em Referenční budova Navržená budova varianta pasivní budova varianta budova s nulovou spotřebou Stěny 0,30 0,24 0,12 0,090 Střecha 0,24 0,16 0,12 0,075 Podlaha na terénu 0,40 0,30 0,20 0,150 Okna, dveře 1,50 1,20 0,85 0,500 U em 0,390 0,300 0,190 0,130 hodnocení 0,300/(0,39*0,8) = 0,96 C 0,190/(0,39*0,8) = = 0,61 B 0,130/(0,39*0,7) = 0,47 A 45

46 Konstrukční řešení Obvodová stěna Porotherm Heluz 440 mm U = 0,12 W/m 2 K R = 8,16 m 2 K/W U = 0,09 W/m 2 K R = 10,943 m 2 K/W DTI = 2, 023 x 0,04 = 80 mm tepelné izolace ve variantě budovy s téměř nulovou potřebou energie Střecha U = 0,075 W/m 2 K R = 13,163 m 2 K/W 530 mm tepelně izolační vrstvy s λ = 0,04 W/mK 46

47 Nové typy tepelných izolací tepelná izolace aerogel λ = 0,016 W/(m.K) a vakuované tepelné izolace λ = 0,010 W/(m.K) aerogel: tvoří z 95% vzduch, pevná struktura je tvořena oxidem křemičitým (užívají se i jiné látky), hydrofobní (není kapilárně aktivní) Současná cena tis Kč/m 2 Podklad: Ing. Červenka, PhD - Termo Holding 47

48 Rozbor výsledků hodnocení splnění kriteria průměrné hodnoty součinitele prostupu tepla bude možné pouze při návrhu hodnot U blížící se hodnotám pro pasivní domy, problémem bude technické provedení (kotvení) větších tloušťek dodatečných tepelných izolací např. na sendvičové stěnové konstrukce či lehké betony. energetická náročnost vytápění nebude vždy rozhodující v konečném hodnocení EN budovy, rozhodující bude množství energie na přípravu TV, osvětlení spotřebu energie na přípravu TV lze teoreticky snížit využitím solárních systémů či tepelného čerpadla, spotřebu energie na osvětlení lze snížit pouze využitím nových typů zdrojů světla. 48

49 Děkuji za pozornost Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s.

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV - ZMĚNY LEGISLATIVY Tereza Šulcová tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz Směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU Směrnice ze dne 19.května 2010 o energetické

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14.

Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. Vliv podmínek programu Nová zelená úsporám na navrhování nových budov a stavební úpravy stávajících budov Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Jaroslav Šafránek,CSc CSI a.s Praha Obsah presentace Dosavadní

Více

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu

Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Pohled na energetickou bilanci rodinného domu Miroslav Urban Katedra technických zařízení budov Stavební fakulta, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov UCEEB 2 Obsah prezentace

Více

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc.

ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ. Ing. arch. Kristina Macurová Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc. ARCHITEKTONICKÁ A ENERGETICKÁ KONCEPCE NÍZKOENERGETICKÝCH OBJEKTŮ Ing. arch. Kristina Macurová macurkri@fa.cvut.cz Doc. Ing. Antonín Pokorný, Csc. ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV PODLE NOVÉHO ZÁKONA O HOSPODAŘENÍ

Více

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1

Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. 1 Zařazení budovy do kategorie (A, B,, G) Pojem referenční budova Referenční budova je výpočtově definovaná budova: - téhož

Více

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 1 Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených

Více

EPDB II a začlenění nových požadavků do legislativy ČR zákon 406/2000Sb. a Vyhláška o energetické náročnosti budov

EPDB II a začlenění nových požadavků do legislativy ČR zákon 406/2000Sb. a Vyhláška o energetické náročnosti budov EPDB II a začlenění nových požadavků do legislativy ČR zákon 406/2000Sb. a Vyhláška o energetické náročnosti budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nzeb) legislativa Centrum stavebního inženýrství a.s. Praha AO 212, CO 3048, NB 1390 Pražská 16, 102 00 Praha 10 www.csias.cz Legislativní přepisy Zákon 406/2000

Více

Energetická náročnost budov

Energetická náročnost budov HODNOCENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 111 Teplá voda Umělé osvětlení Energetická náročnost budov Vytápění Energetická náročnost budov Větrání Chlazení Úprava vlhkosti vzduchu energetickou náročností

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Energetická certifikace budov v ČR

Energetická certifikace budov v ČR budov v ČR Marcela Juračková ředitelka odboru kontroly, Státní energetická inspekce seminář: Energetická certifikácia a naštartovanie zmien v navrhovaní budov 15. října 2018 Bratislava A/ Zákon č. 406/2000

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB

Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB Jak číst v průkazu energetické náročnosti Novela vyhlášky o ENB Ing. Jan Antonín technická podpora Šance pro budovy www.sanceprobudovy.cz 1/ 45 Úvod www.sanceprobudovy.cz 2/ 45 Spotřeba tepla na vytápění

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD

Sdružení EPS ČR ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD ENERGETICKÉ VYHODNOCENÍ OBJEKTU NERD 1 V PRAZE-VÝCHOD CHARAKTERISTIKA OBJEKTU Rodinný dům pro čtyřčlennou rodinu vznikl za podpory Sdružení EPS ČR Nepodsklepený přízemní objekt s obytným podkrovím Takřka

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Příklady nového hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Ing. Miroslav Urban, Ph.D.

Příklady nového hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Ing. Miroslav Urban, Ph.D. Příklady nového hodnocení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 78/2013 Sb. Ing. Miroslav Urban, Ph.D. 2 Obsah prezentace Hodnocení energetické náročnosti budov příklady Případová studie specifika

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RD DOLNÍ VÍTKOV 31, CHRASTAVA DOLNÍ VÍTKOV zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RD DOLNÍ VÍTKOV 31, CHRASTAVA DOLNÍ VÍTKOV zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RD DOLNÍ VÍTKOV 31, 46331 CHRASTAVA DOLNÍ VÍTKOV zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo 103724.0 PRODEJ BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI ZPRACOVATEL : ING. MILAN

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OKRUŽNÍ 349, POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OKRUŽNÍ 349, POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OKRUŽNÍ 349, 257 21 POŘÍČÍ NAD SÁZAVOU zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo 168685.0 PRODEJ BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI ZPRACOVATEL : ING. MICHAL TOMAN

Více

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY

POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY POROVNÁNÍ TÉMĚŘ NULOVÉ BUDOVY A BUDOVY V PASIVNÍM STANDARDU Pracovní materiál iniciativy Šance pro budovy Jan Antonín, prosinec 2012 1. ÚVOD Studie porovnává řešení téměř nulové budovy podle připravované

Více

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D.

Posuzování OZE v rámci PENB. Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. Posuzování OZE v rámci PENB 1 Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií.. 7 Snižování energetické náročnosti budov 7a Průkaz energetické náročnosti. Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov Průkaz

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Prezentace: Martin Varga SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 NULOVÉ BUDOVY

Prezentace: Martin Varga   SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 NULOVÉ BUDOVY Prezentace: Martin Varga www.stavebni-fyzika.cz SEMINÁŘE DEKSOFT 2016 NULOVÉ BUDOVY Poprvé termín budova s téměř nulovou spotřebou energie zmíněn ve směrnici 2010/31/EU o ENB: požadavek na členské země

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov

VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Strana 738 Sbírka zákonů č. 78 / 2013 78 VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2013 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,

Více

Metody hodnocení energetické náročnosti budov

Metody hodnocení energetické náročnosti budov Metody hodnocení energetické náročnosti budov Energetická náročnost budov podle zák. 318/2012 Sb. Energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 22 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Broumov Velká ves u Broumova parc. č. 259 Bydlení Kód

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY bytový dům Řehořov 72, 588 24 Jihlava dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: Ing. Petr Suchánek, Ph.D. energetický specialista MPO, číslo 629 ze dne 24.07.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, HORNÍ HANYCHOV LIBEREC, PARC. Č. 186/3, K. Ú. HORNÍ HANYCHOV Účel: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl. 78/2013 Sb. Adresa

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, BĚLSKÁ 886/17, OSTRAVA - HRABOVÁ

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, BĚLSKÁ 886/17, OSTRAVA - HRABOVÁ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, BĚLSKÁ 886/17, 720 00 OSTRAVA - HRABOVÁ zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. evidenční číslo 147845.0 PRODEJ BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI ZPRACOVATEL : ING.

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

REVIZE ZÁKONA O ÚSPORÁCH ENERGIÍ

REVIZE ZÁKONA O ÚSPORÁCH ENERGIÍ REVIZE ZÁKONA O ÚSPORÁCH ENERGIÍ A NAVAZUJÍCÍCH DOKUMENTŮ ENERGETICKÝ AUDIT, PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, ENERGETICKÝ POSUDEK Seminář České komory lehkých obvodových plášťů 18. ledna 2012. Ing.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha

Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov. Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Návrh nové vyhlášky, kterou se stanoví podrobnosti energetické náročnosti budov Jan Pejter, Enviros s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ:

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: Thákurova 7, Praha 6, IČO: , DIČ: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov 09/2013 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY ZHOTOVITEL: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov, Thákurova 7,166 29

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, Č.P. 154, MALEČ zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. ČZ 2365 evidenční číslo

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, Č.P. 154, MALEČ zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. ČZ 2365 evidenční číslo PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM, Č.P. 154, 582 76 MALEČ zpracovaný podle vyhlášky č.78/2013 Sb. ČZ 2365 evidenční číslo 218198.0 PRODEJ BUDOVY NEBO JEJÍ ČÁSTI ZPRACOVATEL : ING. MICHAL

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha

Energetická certifikace budov v České republice. Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Energetická certifikace budov v České republice Petr Sopoliga ENVIROS, s.r.o., Praha Obsah Výchozí podmínky pro zpracování vyhlášky Podrobnosti výpočtové metodiky Zařazení hodnocené budovy do třídy energetické

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7

RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 RODINNÝ DŮM STAŇKOVA 251/7 A.1 SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI STÁVAJÍCÍCH RODINNÝCH DOMŮ B. ENERGETICKÝ POSUDEK a) Průvodní zpráva včetně Závěru a posouzení výsledků b) Protokol výpočtů součinitelů prostupu

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 21 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

Bytový dům M. G. Dobnera č.p. 2941, Most (Blok 384)

Bytový dům M. G. Dobnera č.p. 2941, Most (Blok 384) Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 23 Resslova 1754/3, 4 1 Ústí nad Labem Email: vit.klein@volny.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ATEG TEPELNÁ TECHNIKA, s. r. o., V Hájích 384, Praha 4 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Dunovského 825 Praha, 149 00 Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován

Více

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla

Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů. Oblast podpory C.2 Efektivní využití zdrojů energie, výměna zdrojů tepla Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek pro podprogram Nová zelená úsporám - RODINNÉ DOMY v rámci 2. Výzvy k podávání žádostí Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista

PENB a dotační programy. Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista PENB a dotační programy Ing. Jan Škráček, energe/cký specialista Problema5ka PENB Vyhl. č. 148/2007 Sb. a od 1.4.2013 vyhl. č. 78/2013 Sb. Energe/cký šjtek obálky budovy (ČSN 73 0540:2011) Platnost PENB

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností B Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu: B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 Upozornění: Struktura formuláře se nesmí měnit! ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích

ENS. Nízkoenergetické a pasivní stavby. Cvičení č. 4. Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích ENS Nízkoenergetické a pasivní stavby Cvičení č. 4 Přednášky: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Cvičení: Ing. Michal Kraus, Ph.D. Garant: Ing. Michal Kraus,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Křejpského

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek

Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Metodický pokyn k upřesnění výpočetních postupů a okrajových podmínek Oblast podpory A Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů Pro účely programu Nová zelená úsporám 2013 se rozumí:

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY zpracovaný podle zák. 406/2000 Sb. v platném znění podle metodiky platné Vyhlášky 78/2013 Sb. a Stavba: Zadavatel: RODINNÝ DŮM stávající objekt Vrchlického 472, 273

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista:

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY rodinný dům Třebusice 140, 27341 Třebusice parc.č.:st.216 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo

Více

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU

SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU PROTOKOL Z VÝSLEDKŮ TESTOVÁNÍ PROGRAMU ENERGETIKA NA POTŘEBU ENERGIE NA VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ DLE ČSN EN 15 265. SOFTWARE PRO STAVEBNÍ FYZIKU Testována byla zkušební verze programu ENERGETIKA 3.0.0 z 2Q

Více

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Zbyněk Svoboda, FSv ČVUT Praha Původní text ze skript Stavební fyzika 31 z roku 2004. Částečně aktualizováno v roce 2014 především s ohledem na změny v normách.

Více