DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1"

Transkript

1 JESENICE/REK/191 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy V Jamce č.p.191, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí Jesenice u Rakovníka MÍSTO STAVBY: Město Jesenice katastrální území Jesenice DÍL DOKUMENTACE: F. Dokumentace stavby F.1.4 Technika prostředí staveb g) zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů (technická zpráva a výkresy) dle zákona č. 183/2006 Sb.. Datum zpracování: Vypracoval: František Port 5/2012 Mob.: ČKAIT Schválil: František Port ČKAIT Číslo výtisku: 1.

2 Projektová dokumentace k realizaci. Akce: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů V Jamce čp.191, Jesenice Investor: Město Jesenice Mírové nám. 368, Jesenice OBSAH Strana č. Titulní list 1 Textová část 2-9 VÝKRESOVÁ ČÁST Mapa KN 1:200 E-1.0 Situace rozmístění el.instalace 1.PP E-1.1 Situace rozmístění el.instalace 1.NP E-1.2 Situace rozmístění el.instalace 2.NP E-1.3 Situace rozmístění el.instalace půda E-1.4 Schéma zapojení RE1 + přípojka el.energie E-1.5 Schéma zapojení rozvaděče RD1, čp.191, BYT č.1 E-1.6 Schéma zapojení rozvaděče RD2, čp.191, BYT č.2 E-1.7 Schéma zapojení rozvaděče RD3, čp.191, BYT č.3 E-1.8 Schéma zapojení rozvaděče RD4, čp.191, BYT č.4 E-1.9 Schéma zapojení rozvaděče Rsp, čp.191, společné prostory E

3 TEXTOVÁ ČÁST Obsah: A.1 Základní identifikační údaje A.2 Rozsah a obsah projektové dokumentace A.3 Podklady pro projekt A.4 Členění stavby A.5 Charakteristika území A.6 Technické údaje A.7 Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN ed.3 A.8 Použitý materiál A.9 Technický popis provedení el.instalace A.10 Závěr 2

4 DOKUMENTACE STAVEB dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č Technika prostředí staveb g) zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů A.1 Základní identifikační údaje Název stavby : Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů V Jamce čp.191, Jesenice Zakázka č. : Místo stavby: Jesenice u Rakovníka Kraj: Středočeský Katastrální území: Jesenice u Rakovníka Investor: Město Jesenice Sídlo investora: Mírové nám. 368, Jesenice Zpracovatel projektu: František Port, ČKAIT Schválil: František Port, ČKAIT Zhotovitel stavby: Bude vybrán ve výběrovém řízení Stupeň dokumentace: prováděcí A.2 Rozsah a obsah projektové dokumentace Z důvodu zastaralé elektroinstalace v objektu čp.191 provedené hliníkovými vodiči požaduje investor provedení opravy a nahrazení za novou el.instalaci, která bude v souladu s platnými předpisy a normami ČSN EN. Předmětem PD je stávající el.instalaci v jednotlivých bytech a společných prostor odpojit, demontovat a nahradit novým přehledným rozvodem včetně slaboproudých rozvodů pro příjem rozhlasu a TV, PC síť, domovní zvonek atd. dle platných předpisů a norem ČSN, ČSN EN. Rekonstrukce zahrnuje provedení nové kabelové přípojky nn od přípojkové skříňky ČEZ do elektroměrové rozvodnice RE1 + nové měř. vývody k RD1-4, nové kab.rozvody pro zásuvkové a světelné vývody, připojení ostatních spotřebičům včetně sporákových kamen, bojlerů, přímotopů atd.. A.3 Podklady pro projekt a) stavební dispozice (M = 1:50, 1:200) b) místní obhlídka umístění připojovaného zařízení c) jednání s investorem, fotodokumentace A.4 Členění stavby SO1 El.instalace silového a slaboproudého rozvodu BYT č.1 SO2 El.instalace silového a slaboproudého rozvodu BYT č.2 SO3 El.instalace silového a slaboproudého rozvodu BYT č.3 SO4 El.instalace silového a slaboproudého rozvodu BYT č.4 SO5 El.instalace chodba, společné prostory A.5 Charakteristika území Stavba se nachází v centru města Jesenice ul.v Jamce. Pro zhotovitele je místo stavby snadno přístupné po stávajících zpevněných komunikacích. 3

5 A.6 Technické údaje Napěťová soustava - TN-C, 3+PEN/AC, 230/400V přívod - TN-S, 3+PE,N/AC, 230/400V bod rozdělení v rozvodnici RD v jednotlivých bytů - 50Hz Kmitočet Jmenovité proudové zatížení - dle ČSN Ukončení kabelového vedení - v jednotlivých rozvaděčích, přístrojích Ochrana proti zkratu - pojistky, jističe dle ČSN Uzemnění - stávající FeZn 120 Pospojování - kovové části vodičem CYa 4 zž Ochrana před nebezpečným dotykem: - živých částí: polohou, dvojitou izolací, krytem a doplňkovou ochran. proud. chráničem dle ČSN ed.2, ČSN EN ed.2 - neživých částí: automatickým odpojením od zdroje, použití nadproudových jistících prvků a ochranným pospojováním, uzemněním dle ČSN ed.2 ČSN EN ed.2 A.7 Vnější, vlivy, prostory a prostředí dle ČSN ed.2, ČSN ed.2 Prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem dle ČSN ed.3 - prostory normální A.8 Použitý materiál Splňuje technický požadavky na výrobky a prohlášení o schodě dle zákona č.22/1997 Sb. A.9 Technický popis stavby 9.1 Přípojka NN a měření el.energie Stávající sestava celkem 5 elektroměrů složena v elektroměrovém rozvaděči RE1 se nachází v zapuštěném provedení venku ve zdi u hlavního vstupu do budovy. Rozvaděč RE1 bude demontován a nahrazen novým elektroměrovým rozvaděčem typu NER417 uvnitř domu čp.191 v zapuštěném provedení. Stávající elektroměrové jednotky budou odpojeno, demont. a přemístěny do nového oceloplechového rozvaděče RE1 v zapuštěném provedení od výrobce Elroz typu NER417. Do rozvaděče RE1 bude přiveden hlavní přívodní kabele CYKY 4x50 z rozpojovací skříňky PRIS5 vyveden z pojistkové sady FU2/80A umístěné na jižním rohu budovy čp.191. Výzbroj a hodnoty jističů před elektroměry v rozvaděči RE1 bude provedena dle schéma zapojení E-1.5. Od nového elektroměrového rozvaděče RE1 budou stávající měřené přívodní kabely typu AYKY nahrazen za vodiče CYKY 4x10+CYKY 5x1,5 HDO. Společná trasa vodičů od RE1 bude zasekaná ve zdi pod omítkou a jednotlivé přívodní kabely budou ukončeny v příslušných rozvaděčích RD, RSP dle schéma zapojení. Do kabelové trasy přívodních vodičů budou navíc přidány vodiče 2xCYKY 4x10 a 2xCYKY 5x1,5 s ukončením vývodu v půdním prostoru pro budoucí připojení plánovaných dvou vestavěných bytů. Měření spotřeby pro budoucí vestavbu bytů bude prováděno na rezervních pozicích v nové rozvodnici RE1. Rozvaděč bude vodivě připojen ze svorky EP přípojnice hlavního pospojování vodičem CYa 25 zž. Dotčenou budovu po dokončení stavby uvede zhotovitel na své náklady do původního stavu. 4

6 9.2 Hlavní rozvaděče RD v bytech Pro napájení, jištění a ovládání obvodů vnitřní elektroinstalace bude v zádveří v každém ze 4 bytů v objektu čp.191 umístěn plastový rozvaděč RD v zapuštěném provedení v krytí IP30 s kapacitou 36-48mod. Rozvaděč budou obsahovat vývody napájení koncových spotřebičů, obvodů vnitřní silové a slaboproudé elektroinstalace. Vyzbrojení rozvaděčů je provedeno s ohledem na ustanovení ČSN, funkčnost a účelnost, hlavní přívod je navržen s ohledem na očekávané zatížení a úbytek napětí, který nepřesahuje 2%. V rozvaděči se nepředpokládá osazení svodičů bleskových proudů B+C pouze bude ponechána rezervní pozice pro jejich budoucí montáž. Na přívodu rozvaděče bude rozdělen kombinovaný ochranný vodič PEN na střední vodič N a samostatný ochranný vodič PE. Střední vodič N již nesmí být nikde v elektroinstalaci spojen s ochranným vodičem nebo s neživou částí. Pod rozvodnicí Rsp1 bude umístěna přípojnice hlavního pospojování EP, dle ČSN ed.2 pro vyrovnání potenciálu objektu a bude osazena do krabice KOPOS 250/250 s propojením na stávající základovou zemnící soustavu pomocí vodiče FeZn φ 10 mm. Spojení v zemi na stávající zemnící soustavu bude zdvojeno a opatřeno antikorozním nátěrem. 9.3 Koncové obvody elektroinstalace Vnitřní elektrické rozvody budou provedeny v soustavě TN-S měděnými kabely a instalačními vodiči, počet žil a průřezy odpovídají účelu a jmenovitému proudu v jednotlivých obvodech elektroinstalace. Barevné značení žil musí odpovídat ČSN ed.2, ČSN EN ed.2, ČSN , pro připojení spotřebičů budou použity kabely barevné kombinace J. Uložení vodičů a kabelů bude převážně ve zdivu pod omítkou a v dutinách stavebních konstrukcích, způsob uložení musí vždy odpovídat technickým podmínkám výrobků. Při ukládání vedení pod omítku se doporučuje využívat zóny předepsané změnou č.2 ČSN Při křížení vodičů s dilatačními spárami stavebních konstrukcích je nutno vedení v místě křížení odlehčit v tahu. Rozvodná instalace provedená v půdním prostoru bude uložena do plastových lišt odděleně od vodičů pro slaboproudý rozvodu TV, PC sítě popř.wifi. Obsazení elektrických obvodů v objektu je navrženo s ohledem na funkčnost, rovnoměrné zatížení fází v jednotlivých vývodech rozváděče. Použití elektroinstalačního materiálu a elektrických spotřebičů, přesné umístění vývodů a ovládacích prvků musí být voleno s ohledem na požadavky stavebníka (konzultovat v rámci dodavatelské činnosti), architektonické řešení interiéru, požadavky na stavební připravenost spotřebičů a zařízení, působení vnějších vlivů na elektrická zařízení. Na základě vydání vyhlášky č. 23/2008 je povinné osadit v prostoru kuchyně protipožární čidlo. Vyhláška má garantovat větší bezpečnost bydlení z hlediska požární ochrany. Protipožární detektor je určen pro autonomní detekci nebezpečí požáru při výskytu kouře na principu optické detekce zplodin hoření, doplněné teplotním čidlem schopným reagovat na nepřiměřené zvýšení teploty v místnosti. Je vybaven lokální akustickou signalizací vestavěnou sirénou a optickou pamětí poplachu. Detektor musí splňovat požadavky požárního detektoru ve smyslu vyhlášky Vlády o technických podmínkách požární ochrany staveb. 9.4 Světelné a zásuvkové obvody Nad hlavním vstupem do objektu bude osazen světelný zdroj určený pro montáž do venkovního prostředí v krytí IP44 s PIR čidlem. V jednotlivých místnostech budou dle výkresové situace na stropu a stěnách vyvedeny vývody CYKY 3Jx1,5 pro připojení umělého osvětlení. V půdním prostoru budou instalována na trámech svítidla, zásuvky a 5

7 ovladače v provedení pro instalaci na hořlavý povrch nebo na nehořlavou podložku dle ČSN Vypínače pro ovládání osv. popř.ventilátorů budou typ ABB TANGO (případně ELEMENT x TIME ) barevné rozlišení dle interiéru místností případně dle požadavku investora. Zásuvky a ovladače instalované v koupelně a venkovním prostředí budou v stupni krytí IP44. Výška ovladačů bude 1,2m nad hotovou podlahou, výška zásuvek 0,3m, nad pracovními plochami v kuchyni ve výšce 1,2m. Pro spotřebiče s příkonem vyšším než 2kW budou instalovány samostatně jištěné zásuvky. Zásuvky instalované v blízkosti sprchových koutů, vany musí být umístěny mimo zónu 2 dle ČSN ed.2. Přístroje a zařízení instalované na a vně hořlavých materiálů musí vyhovovat předpisům na požární odolnost dle ČSN a zároveň musí být pro tuto instalaci určeny výrobcem. Všechny zásuvkové okruhy 230V/16A a 400V/16A budou napojené přes proudový chránič s vybavovací proudovou hodnotou nepřevyšující 0,03A. Všechny použité dvojnásobné zásuvky 230V/16A budou v provedení s vychýlenou vrchní zdířkou proti zablokovaní spodní zásuvky připojenou vidlicí. 9.5 Připojení bytových spotřebičů Elektrický kuchyňský sporák bude připojen poddajným přívodem např.cgsg 5x2,5(guma) apod. z přístrojové přípojné krabice s pětipólovou svorkovnicí a odlehčovací sponou. Pro další vestavné kuchyňské spotřebiče budou instalovány vhodně umístěné zásuvky. Přesné provedení všech vývodů v kuchyňské lince je nutné koordinovat s architektonickým a konstrukčním návodem kuchyňské linky (obvykle poskytuje výrobce kuchyňské linky v rámci technických podmínek pro instalaci). Kuchyňské linky vyrobené z dřevotřískového nebo obdobného mat. jsou považovány za hořlavé a tomu musí odpovídat i el.instalace umístěna přímo na tento materiál. Pro připojení bytových el.spotřebičů příkonu nad 2kW (pračky, myčky na nádobí, bojler ) budou připraveny samostatně jištěné zásuvky. Zásuvky, vypínače instalované v blízkosti sprchových koutů, vany a dřezu musí být umístěny mimo zónu 2 dle ČSN ed Napájení zařízení souvisejících profesí (VZT, ÚT atd.) Vytápění bytů je řešeno individuálně lokálními topidly na tuhá paliva. Na základě požadavku investora bude v bytech proveden el.rozvod pro možnost připojení přímotopných těles o součtovém výkonu cca.7,5kw na každý byt. Každý přímotop bude připojený samostatným jištěným vodičem CYKY 3Jx2,5 z RD daného bytu blokovaný signálem HDO prostřednictvím stykače. Regulace tepelného výkonu bude provedena prostřednictvím termostatu tvořící součást přímotopu. V koupelnách jednotlivých bytů budou instalovány kab.vývody popř. jednopólové zásuvky pro připojení topných el.žebříků ze samostatného zásuvkového okruhu ovládaného stykačem v RD signálem HDO. Příprava TUV je v každém bytu prováděna ve stáv. bojleru o instalovaném výkonu cca.2kw. Nové napojení bude přes samostatný přívodní kabel CYKY-J 3x2,5mm 2 blokovaný signálem HDO v RD. Odvětrávání par nad kuchyňskou linkou bude prováděno pomocí digestoře, výměna vzduchu v prostoru toalety a koupelny bude zajištěna okny popř. odtahovým ventilátorem připojený ze světelného okruhu. Všechny kovové neživé části šachet, plášťů zařízení, větracích komínů, konstrukcí, potrubí apod. budou vzájemně připojeny k ochrannému pospojování vodičem CYa4mm 2 zž ze svorkovnici společného pospojování. 6

8 9.7 Slaboproudá elektrotechnická zařízení Domácí telefon, zvonek V objektu bude provedena kabeláž pro instalaci domácího audio telefonu v ohebných PVC trubkách pr.25mm. Slaboproudý rozvod bude tvořen prostupem zdi k vchodovým dveřím s instalovaným zvonkovým tablem v provedení antivandal s el.vrátným. Instalace síťového napáječe se předpokládá přímo do přístrojové rozvodnice Rsp společných prostor umístěný v chodbě 1.NP. Použité propojovací vedení bude zvoleno s ohledem na konkrétní typ použitého domácího telefonu dle výrobce, který umožní připojení min. 6 bytových jednotek. U vstupních dveří do jednotlivých bytů v blízkosti spínače osv.chodby budou instalovány a připojeny zvonková tlačítka. Sluchátka se zvonkem budou umístěna v chodbě u vstupních dveří v bytech, pouze v půdním prostoru budou ponechány 2 rezervní kab.vývody pro budoucí připojení 2 vestavěných bytů k DT. Rozvod pro příjem rozhlasu a televize Pro příjem rozhlasu a televize budou připraveny anténní koaxiální kabely 75ohmu s vyústěním do půdního prostoru. V půdním prostoru bude k dispozici zásuvka 230V/16A pro napájení anténního zesilovače popř. WIFI a přívod CYa zž 6mm 2 z ekvipotenciální přípojnice EP pro možnost zapojení ochrany před přepětím u anténního stožáru. Struktura TV anténního rozvodu bude hvězdicová v PVC trubkách pr.20mm v dutinách stavební konstrukce s provedením jednotlivých vývodů v účastnických anténních zásuvkách. Trasa slaboproudého vedení bude v celé délce vedena odděleně od silové části el.instalace a ukončen v plastové krabici na půdě u stávajícího anténního stožáru. Specifikace anténního stožáru, antén, aktivních i pasivních prvků závisí na místních podmínkách příjmu TV signálu. Doporučuje se zajistit formou poptávky u specializované firmy. Připojení PC sítě Od každé PC zásuvky typu RJ45 bude samostatně vyveden kabel UTP cat.6 v PVC ohebné chráničce pr.23mm ve zdi pod omítkou a ukončen v plastové krabici umístěné u anténního stožáru v prostoru půdy. Trasa slaboproudého vedení bude v celé délce vedena odděleně od silové části el.instalace. Jednotlivé datové vstupy od PC zásuvek a anténa WIFI umístěna na anténním stožáru bude propojena přes router dle konkrétního poskytovatele připojení k internetu v dané lokalitě. 9.8 Společné prostory, chodba, půda a venkovní prostor Pro napájení, jištění a ovládání obvodů elektroinstalace ve společných prostorech bude v chodbě 1.NP u rozvaděče RE1 instalován nový plastový rozvaděč Rsp v zapuštěném provedení. Připojení rozvaděče Rsp bude provedeno kabele CYKY 4x6 z elektroměrového rozvaděče RE1. Rozvaděč bude obsahovat vývody napájení koncových spotřebičů, obvodů vnitřní silové a slaboproudé elektroinstalace. Na přívodu rozvaděče bude rozdělen kombinovaný ochranný vodič PEN na střední vodič N a samostatný ochranný vodič PE. Střední vodič N již nesmí být nikde v elektroinstalaci spojen s ochranným vodičem nebo s neživou částí. Vnitřní a venkovní elektrické rozvody budou provedeny v soustavě TN-S měděnými kabely a instalačními vodiči, počet žil a průřezy odpovídají účelu a jmenovitému proudu v jednotlivých obvodech elektroinstalace. Barevné značení žil musí odpovídat ČSN ed. 2, ČSN EN ed. 2, ČSN , pro připojení zásuvkových a světelných obvodů budou použity kabely barevné kombinace J. V jednotlivých místnostech, chodby, v prostoru půdy a před vchodem budou ovládací spínače ke světlům umístěny ve výšce 1,2m od země. El.instalace ovladačů, osvětlení popř. zásuvek provedená ve venkovním prostředí bude v krytí IP44. Osvětlení chodby a schodiště bude řízeno schodišťovým automatem umístěný v rozvaděči Rsp. Ovládací 7

9 spínací tlačítka s optickou kontrolkou budou rozmístěny dle výkresové situace v min. výšce 1,2m od země. Zásuvkový rozvod bude tvořen dvěmi okruhy pro připojení motorové a jednofázové zásuvky 400V/230V/16A umístěné v uzamykatelném oceloplechovém rozvaděči zapuštěný ve venkovní zdi u vstupu do domu. Druhá část zásuvkového okruhu 230V/16A bude zahrnovat zásuvky umístěné v půdním prostoru pro možnost připojení anténního zesilovače popř.wifi antény atd. 9.9 Ochrana před bleskem Objekty jsou chráněny stávající hromosvodovou jímací soustavou, která se bude posuzovat dle předpisu a norem platných v době realizace ochrany před bleskem Demontáž stávající vnitřní el.instalace Demontáž stávající el.instalace bude zahrnovat odpojení jednotlivých měřených přívodních vodičů AYKY v elektroměrovém rozvaděči RE1, odpojení stávajících nástěnných kabelových rozvodů v půdním prostoru, demontáž krabiček, ovládacích spínačů a zásuvek 230/400V ve zdivu v 1.NP a 2.NP odpojení a zazdění otvoru ve zdi po rozvaděči nn. Stávající kabelový rozvod bude odpojeny a ponechány ve zdi. Suť po vysekání nové kab.trasy ve zdi včetně ostatních odpadů vzniklých v průběhu stavby budou definitivně uloženy na skládce a doklad o tom bude založen při předání stavby investorovy. S odpady se naloží podle zákona č.185/2001 Sb. Za nakládání se vzniklými odpady při realizaci stavby odpovídá dodavatel stavebních prací. Opatření pro zajištění bezpečnosti elektrických zařízení Řada základních ochranných opatřeních před nebezpečným dotykem, přepětím, tepelnými a elektromagnetickými účinky elektrického proudu a případnými dalšími nepříznivými vlivy či vzájemnými interakcemi vyplývá již z povahy instalovaných zařízení. Mimo základní zapojení elektrických obvodů musí být provedena některá další opatření pro zajištění komplexní ochrany v rámci objektu, např. zvýšení základního stupně ochrany před nebezpečným dotykem v prostorách, kde je stanoveno normou (koupelny, umývací prostory, venkovní prostory), ochrana citlivých elektrických zařízení proti přepětí apod. Koncové obvody elektroinstalace budou provedeny v síti TN-C-S, za bodem rozdělení kombinovaného ochranného vodiče PEN na samostatný střední vodič N a pomocný vodič PE se musí střední vodič N vést izolovaně a nesmí být nikde v elektroinstalaci připojován na neživé části elektrických zařízení. Bod rozdělení sběrnice PEN bude uzemněna připojením na hlavní ochranné pospojování v EP. Elektroinstalace bude provedena třížilovými resp.pětižilovými vodiči se samostatným ochranným vodičem PE. Ochranný vodič bude spojen s neživými částmi el. zařízení třídy I (dle způsobu připojení pevnými, poddajnými resp. pohyblivými přívody), v prostorech se zvýšenou ochranou navíc doplňujícím pospojováním s cizími vodivými částmi. K samočinnému odpojení od zdroje jistícím zařízením v případě porušení základní izolace kdekoliv v elektroinstalaci která může způsobit vznik dotykového napětí vyššího než bezpečné, musí vždy dojít v předepsaném čase (0,4s pro koncové obvody elektroinstalace, resp. max 5s rozvodných zařízení energetické rozvodné sítě a hlavním domovním vedení). Působením jistících prvků v rozvaděčích musí být zajištěno dostatečně nízkou impedancí poruchové smyčky každého obvodu el. instalace, případě s pomocí dalších opatření (ochranné pospojování, proudové chrániče). Tyto podmínky vyhovují ve všech projektovaných koncových obvodech elektroinstalace. 8

10 Ochranné pospojování vyrovnání el. potenciálu země v objektu. Pro správnou funkci ochran před nebezpečným dotykem a přepětím musí být v objektu provedeno ochranné pospojování, které zahrnuje ochranný vodič napájecí sítě NN, zemnič a ostatní vstupní rozvody médií, jsou-li provedeny z vodivých materiálů nebo s vodivými plášti (vodovodní, plynové potrubí, apod.) ostatní vodivé konstrukce a stavební prvky. Přípojnice hlavního pospojování objektu bude svorka PEN umístěna v rozvodnice RD popř. z EP. Realizační a prováděcí zásady Práce na elektrickém zařízení NN mohou provádět pouze kvalifikované osoby podle vyhl. ČÚBP č.50/1978. Uvedení do provozu podléhá provedení výchozí revize dle ČSN Elektrická zařízení musí být udržována ve stavu odpovídající platným předpisům a technickým normám. Údržbu smějí provádět osoby znalé dle ČSN ed.2, obsluhu včetně manipulace s přístroji v domovní rozvodnici smějí provádět osoby bez elektrotechnické kvalifikace. Při provozu elektrotechnických zařízení musí být po celou dobu životnosti dodržovány bezpečnostní pokyny a návody k obsluze všech instalovaných komponent a elektroinstalace jako celku. Zde je nutno zdůraznit zejména provodní zkoušky vypnutí proudových chráničů zkušebním tlačítkem (zpravidla 1x za tři měsíce) a pravidelnou kontrolu indikačních prvků funkčnosti přepěťových ochran. V případě zjištění závad nebo neobvyklých projevů opakované samočinné vybavování jistících a ochranných prvků bez zjevných příčin, příznaky přehřívání vodičů nebo přístrojů (změna barvy, deformace tvaru, sálání tepla, zápach) vypnout postiženou část elektroinstalace a bezodkladně přivolat odborný servis. Závěr Podle ustanovení 158 zákona č.183/2006 (Stavební zákon - dále jen SZ) v platném znění patří odborné vedení provádění stavby nebo její změny do vybraných činností ve výstavbě. Zhotovitel musí podle 160 SZ zajistit odborné vedení provádění stavby, provádět stavbu v souladu s rozhodnutími a s ověřenou projektovou dokumentací, musí dodržovat obecné technické požadavky na výstavbu i jiné předpisy a technické normy, dále musí zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. Výběr dodavatele, zhotovitele, se bude provádět formou výběrového řízení, ve kterém je požadavek na autorizaci prvořadým kritériem. Vlastní provádění stavby bude ošetřeno smluvním vztahem s přihlédnutím k zákonu č.262/2006 Sb. Zákoník práce, dále k zákonu č.309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích. Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize. V režimu této zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel těchto zařízení. Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC a vyhl 48/82 Sb., bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob. Projektová dokumentace byla zpracovaná podle platných ČSN, EN a souvisejících předpisů, podle nichž budou provedeny i montážní práce. Vypracoval : František Port Květen

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice

Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00. STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH, U Obory 130, Praha 9- Satalice stupeň +420 605 453 312 pavel@epzdenek.cz www.epzdenek.cz investor název stavby část Manželé Stuchlíkovi, Kojetická 301, Praha 9, 190 00 název dokumentu STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA VILLY U OBORY V SATALICÍCH,

Více

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň

samočinným odpojením od zdroje v soustavě TN-S III. stupeň, vybrané obvody I. stupeň ÚVOD : Tento díl projektu řeší vnitřní silnoproudý a slaboproudý el. rozvod a hromosvod pro Ekocentrum Trkmanka - stavební úpravy objektu bývalého zámečku ve Velkých Pavlovicích, v rozsahu dokumentace

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz. Obsah Obsah 1. Úvod 1 2. Identifikační údaje stavby 1 3. Identifikační údaje investora 1 4. Identifikační údaje projektanta 1 5. Rozsah projektu 2 6. Projektové podklady 3 7. Hlavní technické údaje 3 8. Popis

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078

TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 TECHNICKÁ ZPRÁVA č.. 2016078 Zakázka : Oprava elektroinstalace společných prostor domu, včetně přívodu od bytových jističů na chodbách k bytovým jističovým skříním a osvětlení společných prostor pro dům

Více

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM

ASTRA. 1.4.1. Technická zpráva RODINNÝ DŮM G SERVIS CZ, s.r.o., Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 - Malešice Zdeněk Musil, Tyršova 48, PSČ 675 22 Stařeč Mobil: 603 509 368, e-mail: z.musil@volny.cz projekční a revizní činnost v oboru elektro Stavba:

Více

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1

DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 JESENICE/REK/1 DOKUMENTACE dle vyhl. č. 499/2006 Sb. příloha č. 1 STAVBA: Rekonstrukce el.instalace včetně slaboproudých rozvodů budovy Plzeňská ul.čp.248, Jesenice STAVEBNÍK: Město Jesenice Mírové náměstí

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace

TECHNICKÁ ZPRÁVA. k projektu vnitřní el. instalace Akce: Stavební úpravy objektu č. 66, Velký Karlov - vnitřní el. instalace Investor: Obec Velký Karlov Projektant: ing. J. Kosík, Veselá 15, Znojmo, tel. 515220790 TECHNICKÁ ZPRÁVA k projektu vnitřní el.

Více

D. Dokumentace stavebního objektu

D. Dokumentace stavebního objektu Ing. Věra Kadlečková AZ PROJEKT - V projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadleckova@azproject.cz Stavebník : Stavba : OBEC BÝCHORY, BÝCHORY č.p. 57,

Více

1. Všeobecná část. 2. Technická část

1. Všeobecná část. 2. Technická část DŮM JEDNÍM TAHEM RODINNÝ DŮM RD-18 POSEIDÓN 2 1. Všeobecná část 1.1. Předmět projektu Projektem je řešena elektroinstalace panelového rodinného domu. Tento projekt je zpracován pro účely vydání stavebního

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS)

TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) NOVOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY V PIŠTÍNĚ P. Č. ST. 40/1, 55/1 A 819/1 V K. Ú. PIŠTÍN ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD, SLABOPROUD TECHNICKÁ ZPRÁVA (DRS) VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša & Petr Bürger DiS. ATELIER

Více

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka.

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA. A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA A úvod Projektová dokumentace je zhotovena dle podkladů hlavního projektanta a požadavků stavebníka. B technické údaje Napěťová soustava: 50Hz, 400V, TN-CS Ochrana před úrazem el. proudem

Více

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw

SILNOPROUDÉ ROZVODY. Předpokládaný soudobý příkon: Pic= 19 kw PROJEKTOVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ-ING.JOSEF ADENSAM Brigádnická 16, 370 06 České Budějovice Tel : 38 6102929,mob.: 723 307 564, E-mail : adensam.josef@seznam.cz Technická zpráva E l e k t r o i n s t a l a c e-silnoproud

Více

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. TECHNICKÁ ZPRÁVA HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. držitel certifikátu ISO 9001a ISO 14001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Objednatel Stavba SO Díl objektu Stupeň : VÍTKOVICE ARÉNA a.s. : Stavební úpravy v hale ČEZ ARÉNA : 001 Výtahy jihozápadní

Více

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ==========================

============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== ============================== E1 TECHNICKÝ POPIS EI ========================== AKCE INVESTOR MÍSTO OKRES : STAVEBNÍ ÚPRAVY RD POLNÁ č.p.268 k.ú. POLNÁ U ČESKÉHO KRUMLOVA : VLS-ČR sp, divize HORNÍ PLANÁ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ŠÍROKÁ č.p.87, CHRUDIM. Elektroinstalace. Město Chrudim Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim BOGUAJ stavební inženýrství BOGUAJ Stavební inženýrství,s.r.o. Projekční a inženýrská kancelář Technické dozory staveb Znalecké posudky Odhady nemovitostí,posuzování stavu stavebních konstrukcí Kancelář:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTROINSTALACE 1. Základní údaje 1.1. Rozsah projektu Předmětem této projektové dokumentace je dokumentace pro výběr zhotovitele akce Stavební úpravy MŠ Pražská 1908/2a, Svitavy SO 02

Více

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.4.7 Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Datum Status Předmět revize R. Paier R. Paier M. Semanský 12 / 214 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby Na Slovance 1999/2, 182

Více

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V

TEST ke zkouškám podle Vyhlášky č. 50/1978 Sb. pro činnost na elektrickém zařízení do 1000 V 1. Jako prostředek základní ochrany v instalacích za normálních podmínek je možné použít: (ČSN 33 2000-4-41, příloha A) A ochrana polohou a izolací B izolací živých částí a přepážky nebo kryty C ochrana

Více

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F. - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY F4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Stavba: dokumentace pro stavební povolení Snížení energetické náročnosti Úřadu Městyse Lukavec Místo stavby: Lukavec, parc.121/1

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA EL TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.G SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Investor : Statutární město Ostrava Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1 703 39, Ostrava- Vítkovice Akce : Oprava bytu č.1 na ulici Rudná

Více

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ

Jiří Květoň. SO 01 Rekonstrukce budovy RZZ Jiří Květoň Slezská 30 Nový Jičín, 741 01 IČO: 73758906 DIČ: CZ8601265728 Tel.: 777 164 388 Email: jirka.kveton@post.cz INVESTOR : STAVBA : Správa železniční dopravní cesty s.r.o. Rekonstrukce budovy RZZ

Více

1. Podklady pro řešení projektu

1. Podklady pro řešení projektu PROJEKT / PROJECT REKONSTRUKCE ČÁSTI DVOJDOMKU parc.č. 289/2, 289/3 k.ú. Braník Jeremenkova 959/80, Praha 4 INVESTOR / CLIENT Hana Kovářová, Otín 279, Jindřichův Hradec, Otín, 377 01 Radek Kupka, Havírna

Více

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547

PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA. Poděbradská 540-547 Sídlo: Amforová 1925/7, 155 00 Praha 5 List/listů: 1/16 Kancelář: Uruguayská 5, 120 00 Praha 2 Tel./fax: (+420) 222 521 437 E-mail: gryf.elektro@seznam.cz PROJEKT ELEKTROTECHNICKÉ ČÁSTI TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení:

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Základní technické údaje: Napojení: TECHNICKÁ ZPRÁVA Předmětem tohoto projektu je rekonstrukce vnitřní elektroinstalace uvedeného objektu. Jedná se o objekt vodojemu s úpravnou vod. Veškerá vyjádření a projednání zajišťuje dle dohody investor.

Více

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A

- T E CH N I C K Á Z P R Á V A PROST s.r.o. HODONÍN, Brněnská 3497, tel.: 518 354 726, 341 288, fax: 518 341 287,E-mail : prost.hodonínsro@ iol.cz A.3.7.1. 01 - T E CH N I C K Á Z P R Á V A Projektová dokumentace elektroinstalace dle

Více

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE

F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE F.4.6. OBSAH DOKUMENTACE Technická zpráva 01 Půdorys 1.NP 02 Půdorys 2.NP 03 Půdorys 3.NP 04 Půdorys 4.NP 05 Půdorys 5.NP 06 Půdorys střechy hromosvod 07 Schéma rozvaděče RH 08 Úvod Projektová dokumentace

Více

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4.

Stavební úpravy části objektu, p.č.st. 184/1, k.ú. Kolín Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín D.1.4. D.1.4.1 ZDRAVOTECHNIKA D.1.4.1-01 D.1.4.1-02 D.1.4.1-03 TECHNICKÁ ZPRÁVA KANALIZACE VODOVOD D.1.4.1-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZDRAVOTECHNIKA OBSAH: A. VODOVOD A0. Všeobecně A1. Úvod A2. Množství potřeby pitné

Více

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5

Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Technická zpráva Oprava bytových a úklidových buněk Ubytovna Řepy, Makovského 1398, Praha 6 Investor: SLZ PP ČR P.O. BOX 6, 150 00 Praha 5 Základní technické údaje Napětí: Příkon: Měření: Soustava: Ochrana:

Více

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491

Projektová kancelář Sokolská 199 Liberec 1, 460 01, Tel. +420 482 736 374, IČO: 25424491 1. Rozsah a podklady Tento projekt řeší silnoproudou elektroinstalaci rekonstrukce kotelny kino Český Dub v rozsahu realizační dokumentace. Při návrhu technického řešení se vycházelo z půdorysných plánů

Více

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY

1. OBSAH str. 2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 3. PROJEKTOVÉ PODKLADY 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 2 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény

PŘÍLOHA A. Příloha A 1. Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje. 12 až 20m 2. Vývodů televizní a rozhlasové antény Příloha A 1 PŘÍLOHA A Tab. A 1Základní vybavení obývacího pokoje[2] Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení Počet minimální v souladu s ČSN 33 21 30 Zvýšený Velikost obývacího pokoje Elektrické zařízení

Více

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby

Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby Technická zpráva k projektu silnoproudých rozvodů Washingtonova 11 stupeň PD: pro provedení stavby A. ÚVOD: V celém objektu bude provedena rekonstrukce stávající el. instalace v místnostech hygienického

Více

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof

Technická zpráva. č.: 23323/3558. zak.č.: 3558 / 564 / 0010. zákazník: Ing. Jiří Šlanhof Luxel, spol. s r.o. Lazaretní 7, Brno, 615 00 tel: +420 545 152 705 fax: +420 545 152 768 luxel@seznam.cz Elektromontážní firma - projektování elektro, silnoproud, slaboproud, MaR - realizace silnoproud,

Více

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva:

strana č.2 1.1 Průvodní zpráva: Stráž pod Ralskem rekonstrukce přečerpávací stanice odpadních vod SO 02- elektroinstalace D.2.1. technická zpráva Číslo stavby: Zak. č.: Stupeň: DSP Datum: leden 2015 Kraj: Liberecký Investor: ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2

OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 Profese: D.1.4-G EL.SLABOPROUD Strana: 1 / 5 OBSAH 1 ZADÁNÍ...2 1.1 ROZSAH PROJEKTU...2 1.2 PROJEKTOVÉ PODKLADY...2 2 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ...2 2.1 VŠEOBECNĚ...2 2.1.1 Popis objektu...2 2.1.2 Vnější

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-001

Více

MIROSLAV ŠAROUN - Projekce elektro ČKAIT-0601764 Komenského n. 1041, LITOMYŠL Akce : ADAPTACE OBJEKTU PRODEJNY A.č. 362-/101 NA OBECNÍ DŮM V SÁDKU U POLIČKY Z.č. 362-06 k.ú. Sádek u Poličky, st.p.č. 8/5,

Více

F.Dokumentace objektů

F.Dokumentace objektů Karel Sadílek Zak.číslo: projekční činnost Počet listů: 7 Žitná 1955,688 01 Uh.Brod PROJEKT STAVB Y Dokumentace pro provedení stavby F.Dokumentace objektů 1. Pozemní objekt : 02 Přístavba zimních zahrad

Více

Technická zpráva k prováděcímu projektu

Technická zpráva k prováděcímu projektu Ing. Jaromír Mazal-ELMA, projekční kancelář slaboproudu, Křiby 4706, 760 05 ZLÍN Zakázkové číslo : 18/2009 Technická zpráva k prováděcímu projektu Název stavby: REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA SOKOLOVNY V LÍPĚ

Více

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

2. ROZSAH PROJEKTU 3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba: SPŠ Edvarda Beneše a OA Břeclav SO 01 Menza úprava vytápění Investor: SPŠ Edvarda Beneše a OA Komenského nábřeží 1, Břeclav Profese: Měření a regulace Zpracovatel PD: A-Technology

Více

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ

ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA. A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ ZLÍN LÍPA, SOKOLOVNA A.č.: VOLNOČASOVÉ CENTRUM PRO SPORTOVNÍ, Počet stran: 5 SPOLEČENSKÉ I REKREAČNÍ VYUŽITÍ P r o v á d ě c í p r o j e k t TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 01 Budova sokolovny Elektroinstalace 1.

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn 1. ÚVOD PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn V souladu s platným zněním Energetického zákona vydává oaza-krupka, a. s., jako provozovatel lokální

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky

TEXTOVÁ ČÁST. Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky Akce: Opravy silnoproudých rozvodů obytného domu č.p. 2165, 2166, 2167 ul. B. Němcové, Tábor Část: F.1.4.g Zařízení elektrotechniky TEXTOVÁ ČÁST Stupeň PD: DSP Datum: březen 2014 Vypracoval: J. Semrád,

Více

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA D.1.4.3 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA Akce: Novostavba rodinného domu, včetně inženýrských sítí, vsakovacího objektu dešťových vod, žumpy, zpevněných ploch a oplocení na pozemku parc. č. 1385/104 a 1385/85

Více

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č.

Textová část. LaD. Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT. Z.č. HJ120801 A.č. LaD projekt, s.r.o. - 1- A.č. HJ120801 Stavební úpravy objektu č.p. 758 rekonstrukce sociálního zázemí JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT Z.č. HJ120801 A.č. HJ120801 Textová část F.1.4.g zařízení silnoproudé elektrotechniky

Více

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE:

ÚVOD : POUŽITÉ PODKLADY: Stavební výkresy v měřítku 1:100 Předpisy a normy ČSN Prohlídka na místě stavby Požadavky uživatele TECHNICKÉ ÚDAJE: ÚVOD : Projekt pro stavební povolení řeší opravu elektroinstalace silnoproudu pro objekt 1.ZŠ Most pavilon tělocvičny. Jedná se o část tělocvičny, včetně připojených prostor. Projekt řeší instalaci osvětlení

Více

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 1 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÉ PODMÍNKY - STANDARDY zakázky: : revize: 2 ELEKTROMONTÁŽE - SILNOPROUD 1. PRÁCE DODAVATELE ZAHRNUJÍ Dodávku a provedení stavby, zpracování dokumentace

Více

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY

PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY PROJEKT ELEKTROČÁSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ 21 BRNO - TUŘANY ZODP. PROJEKTANT: Ing. Jiří Toufar Karel Pospíšil VYPRACOVAL: Zdeněk Zámečník Palackého 23 769 01 Holešov INVESTOR: Statutární město Brno,

Více

Užití elektrické energie

Užití elektrické energie Učební materiály pro předmět Užití elektrické energie Část 1 Oboru Elektrikář 3. ročník Pouze pro potřeby výuky SOŠ a SOU Kladno - Dubská Verze 1.1 Vyučující: Mgr. Stanislav Dlouhý Přípojky, druhy, provedení

Více

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva

PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva PROFESTA S.R.O. Radošovice 86, Strakonice PROJEKT ELEKTROINSTALACE 01.Technická zpráva Identifikační údaje zakázky Číslo zakázky Investor: MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD PRO-019-13-P NISOU, Husova 490, 46802

Více

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 -

Seznam příloh a technická zpráva D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE_stupeň: Projekt(dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby) - 2 - - Č. REVIZE DATUM VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL POZNÁMKA ZPRACOVATEL ČÁSTI - tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 TECHNISERV spol. VYPRACOVAL P.Turek 1.4.1 ŠSCHL Kamenice zateplení - - TECHNISERV

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

REKONSTRUKCE PRODEJNY

REKONSTRUKCE PRODEJNY Akce: REKONSTRUKCE PRODEJNY Myslíkova 5/209, Praha 1 Číslo zakázky: 11-52 F.1.4g.1.01 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.4g Elektroinstalace Generální projektant: Ing. Jindřich Kaas

Více

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB D1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB Identifikační údaje projektanta Zpracovatel dokumentace :, IČO: 28785550 Zodpovědný projektant : Ing. Renata Novotná, mob. 603 308 647 Číslo autorizace : ČKAIT 0601416,

Více

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4

Praha 4, Poliklinika Hvězdova DSP. 2 Technická zpráva... 4 Obsah 1 Seznam příloh... 3 2... 4 2.1 Předmět projektu... 4 2.2 Základní technické údaje... 4 2.2.1 Napěťové soustavy... 4 2.2.2 Ochrana před úrazem elektrickým proudem... 4 Slaboproudé rozvody a zařízení

Více

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu

Přišimasy - kanalizace splašková a ČOV DPS01-2 Provozní rozvod silnoproudu 01-2 Provozní rozvod silnoproudu TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY... 3 2. Projektové podklady... 3 3. technické údaje... 3 3.1. Rozvodná soustava... 3 3.2. Napěťová soustava... 3 3.3. Ochrana

Více

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE

2. PRÁVNÍ DOKUMENTACE 1. OBSAH str. 1. Obsah 1 2. Právní dokumentace 1 3. Projektové podklady 1 4. Provozní parametry zařízení 1 5. Předmět a rozsah projektu 1 6. Popis zařízení 2 7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 5

Více

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče

Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce E.ON Czech Rozváděče nízkého napětí - Elektroměrové rozváděče PNE 35 7030 První vydání Odsouhlasení normy Konečný návrh podnikové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS

TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS VYPRACOVAL: STUPEŇ: Ing.Jiří Průša ATELIER A02 Spol. s.r.o. Čechova 59 České Budějovice dokumentace pro realizaci stavby DATUM: 11/2014 ATELIER A02 s.r.o. Stránka: 1/13 1. ÚVOD Projekt

Více

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6

ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ZPRÁVA O VÝCHOZÍ REVIZI ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ č.11/2013 dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 Datum revize: 24.6.2013-1.7.2013 Revizní technik: Martin Šťastný Keblov 65 ev.č.osvědčení 2094/2/11/R-EZ-E2/A ev.č.

Více

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1

1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 OBSAH 1. ČLENĚNÍ PŘÍLOH... 1 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE... 1 3. PODKLADY... 1 4. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE... 1 4.1 Příkon... 1 4.2 Napěťové soustavy... 1 4.3 Předpisy a normy... 2 4.4 Ochrana před

Více

*mupox002ljqi* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne

*mupox002ljqi* R O Z H O D N U T Í. I. územní rozhodnutí. Vaše zn.: ze dne Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox002ljqi* MUPOX002LJQI Vaše zn.: ze

Více

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů

SEZNAM DOKUMENTACE: Textová část: Technická zpráva Výpis materiálu. Výkresy: č. měřítko název E-01 1:50 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů SEZNAM DOKUMENTACE Textová část Technická zpráva Výpis materiálu Výkresy č. měřítko název E-01 150 1.N.P. půdorysné schéma světelných rozvodů TECHNICKÁ ZPRÁVA Všeobecné údaje Výchozí podklady stavební

Více

Rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace JOSEF KUNC 165 Rekonstrukce elektroinstalace Rekonstrukce elektroinstalace 165 Josef Kunc Rekonstrukce elektroinstalace Josef Kunc GRADA PUBLISHING Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna

Více

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C

OBSAH DOKUMENTACE. silnoproudé rozvody 4.NP-sekce B+C OBSAH DOKUMENTACE 1. Textová část 1.1. Příl. č. 01 - Technická zpráva + specifikace materiálu 6 A4 2. Výkresová část 2.1. Výkr. č. 1 Zařízení silnoproudé elektrotechniky silnoproudé rozvody 4.NP-sekce

Více

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE

MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE MS - projekce, s.r.o. Erbenova 5 703 00 OSTRAVA VÍTKOVICE INVESTOR : STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA-MÚ, OSTRAVA-VÍTKOVICE STAVBA : OPRAVA BYTU Č.8 (2.NP) ul. DEHTOVÁ Č.1450/9, OSTRAVA-VÍTKOVICE PROJEKTOVÁ ČÁST

Více

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č.

Sokolov Rokycanova 1929, Městský úřad Sokolov Budova B DPS Bc. Jaroslav Skůra. D1.4.2. Zařízení silnoproudé elektrotechniky zak. č. 1. PŘIPOJENÍ TECHNOLOGIE CHLAZENÍ NA ROZVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE: Z důvodu navýšení chladícího výkonu a výměně chladící technologie v objektu MÚ v Sokolově dojde z hlediska napájení elektrickou energií k

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY POSÍLENÍ PROUDOVÉ ZATÍŽITELNOSTI KUCHYNĚ Věznice Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990, 582 91 Světlá nad Sázavou ELEKTROINSTALACE INVESTOR Věznice Světlá

Více

01. Popis technického řešení

01. Popis technického řešení PROJEKT CENTRUM NOVA s. r. o., Palackého 48, 393 01 Pelhřimov IČ: 280 94 026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586 web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz 01. Popis technického řešení Název

Více

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. Dokumentace pro stavební povolení SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Löw-Beerova vila 1 PERFECTED s.r.o. SLABOPROUDÉ ROZVODY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ OBNOVA SECESNÍ PAMÁTKY VILA A ŽIVOT RODINY LÖW-BEERŮ ČÁST F1.4.5 ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO

TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO D.2.a-2.2 TECHNICKÁ ZPRÁVA ELEKTRO Základní údaje Název akce: SKALKA - Splašková kanalizace a ČOV Část: D.2-2.2 ČS Skalka - elektro Objekt: ČS Skalka Investor: Obec Skalka Zpracovatel projektu: AQUA-STYL

Více

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924

Ing.Vejdovský ADES, Hledíkova 2, Praha 10,106 00, tel. : +420 602370924 ELEKTROINSTALACE A. Průvodní zpráva Projektová dokumentace projekt pro provedení stavby elektroinstalace byl zpracován na základě objednávky fy MCA Atelier s.r.o. Projekt řeší opravy bytu v uvedeném objektu.

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy Zvolenovská 537, Hluboká nad Vltavou Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZ.1.07/1.5.00/34.0448 1 Projektování

Více

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA

nám. Klášterní 125 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov Elektroinstalace letního koupaliště Sídliště, Moravský Krumlov TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Objekt: Město Moravský Krumlov letní koupaliště nám. Klášterní 125 Sídliště 672 01 Moravský Krumlov Moravský Krumlov okr. Znojmo okr. Znojmo Jihomoravský kraj Jihomoravský kraj Elektroinstalace

Více

Odběrná zařízení v distribuční soustavě NN - odběratelské rozváděče NN-

Odběrná zařízení v distribuční soustavě NN - odběratelské rozváděče NN- ECR-TNS-AO-64 7400.00 Odběrná zařízení v distribuční soustavě NN - odběratelské e NN- Technická norma společnosti E.ON Česká republika, a.s. Zpracovatel: Schválil: František Kojan / 981-3255, tým Standardizace

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-201

Více

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží

D.1.4.EPS.02 ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE. Seznam příloh: D.1.4.EPS.03 Výkresová část - návrh na rozmístění prvků EPS včetně kabeláží Název akce: Zakázkové číslo: ZŘÍZENÍ CENTRÁLNÍ STERILIZACE v suterénu hlavní budovy čp. 506 Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou a.s. 20-H-2012 D.1.4.EPS ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE Seznam příloh:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TECHNICKÁ ZPRÁVA. D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 1. Rozsah projektu 2. Hlavní rozvody a napájení 3. Základní technické údaje 4. Silnoproudá elektroinstalace 5. Záver TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.4.a SILNOPROUDÁ

Více

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace

SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace SEZNAM PŘÍLOH Stavební úpravy objektu č.p. 139 Elektroinstalace EL1. Seznam příloh, technická zpráva, výpis materiálu.......5 EL2. Půdorys 1.PP......3 EL3. Půdorys 1.NP......4 EL4. Půdorys 2.NP......3

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu:

Technická zpráva. k projektu elektroinstalace sociálního zařízení pro zaměstnance MHD, Pardubice Polabiny, ul. Kosmonautů. Technické údaje rozvodu: Petr Slezák - projekty elektro, Bratranců Veverkových 2717, Pardubice Akce: SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO ZAMĚSTNANCE MHD, PARDUBICE, ul. KOSMONAUTŮ Vedoucí projektant: Ing. Š. Stačinová ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4:

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ DSŘ. stavby: Vypracoval: Vedoucí útvaru: Datum: Celk. počet A4: DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Blok: Objekt / PS: Stupeň: Třídící znak: DSŘ Skart. Znak: Pořadové číslo: Stavba: ZEVO Závod na energetické využití odpadu Investor: TEREA CHEB s.r.o., Májová 588/33, Cheb

Více

Rekonstrukce elektroinstalace

Rekonstrukce elektroinstalace JOSEF KUNC 165 Rekonstrukce elektroinstalace Rekonstrukce elektroinstalace 165 Josef Kunc Rekonstrukce elektroinstalace Josef Kunc GRADA PUBLISHING Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna

Více

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY

PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Ing. Petr Koza projektant elektro Masarykovo nám. 1544, 530 02 Pardubice 46 6773 363 IČO : 652 34 057 PROJEKT PRO POVOLENÍ STAVBY Akce - stavba : CENTRÁLNÍ OSA SÍDLIŠTĚ SEVEROZÁPAD - JIHOVÝCHOD PARDUBICE

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - CÚL VÝMĚNA STROPNÍHO OSVĚTLENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ ČÁST ČS1 A ČS2 VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY REALKA-Rubíček s.r.o. 102. 1 Technická zpráva VÝSTAVBA KANALIZACE A VÝTLAKU OV Z BEZMĚROVA NA ČOV POSTOUPKY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník: VaK Kroměříž TECHNICKÁ ZPRÁVA PS 102 ELEKTROTECHNICKÁ

Více

1. Rozsah projektovaného souboru

1. Rozsah projektovaného souboru 2 OBSAH: 1. Rozsah projektovaného souboru... 3 1.1 Podklady pro vypracování... 3 2. Volba proudových soustav, napětí a způsob napájení... 3 3. Údaje o instalovaných výkonech... 3 4. Prostředí - Stanovení

Více

DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy

DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy DS Uhlířské Janovice Dostavba stávající budovy DOKUMANTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY Stavebník: STŘEDOČESKÝ KRAJ TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 02 DOMOV DŮCHODCŮ Elektroinstalace 1. Obsah 1. OBSAH... 1 2. SEZNAM DOKUMENTACE...

Více

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti

Tab.1 Základní znaky zařízení jednotlivých tříd a opatření pro zajištění bezpečnosti Všeobecně V České republice byly v platnosti téměř 30 let normy týkající se bezpečnosti při práci na elektrických zařízeních. Od té doby došlo k závažným změnám v oblasti ochrany před úrazem elektrickým

Více

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY intecon Projekce a inženýring I N T E C O N spol. s r. o. Stará 2569/96 400 11 Ústí nad Labem Česká republika UJEP 6 Zpracovatel 1 INTECON OR ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. 58 004

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: , DIČ: CZ

TECHNICKÁ ZPRÁVA SILNOPROUDÁ A SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA. Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, Bystřice, IČ: , DIČ: CZ TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor: Název stavby: Město Bystřice, Dr. E. Beneše 25, 275 51 Bystřice, IČ: 00231525, DIČ: CZ 00231525 STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE Místo stavby:, Dr. E. Beneše 300,

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ Katastrální území Obec Okres Kraj 795453 Zámek Žďár Žďár nad

Více

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7

Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00. Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7 T E C H N I C K Á Z P R Á V A Stavba : STAVEBNÍ A KRAJINÁŘSKÉ ÚPRAVY ZATÁČKY U MRAVENCŮ Místo : AREÁL ZOO, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA 7, 171 00 Investor : ZOO PRAHA, U TROJSKÉHO ZÁMKU 120/3, PRAHA

Více

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE

Elektrické zařízení. PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, Rumburk ELEKTRICKÁ INSTALACE PROPROJEKT s.r.o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk REKONSTRUKCE INFORMAČNÍHO STŘEDISKA - - JETŘICHOVICE část D.1.4 ELEKTRICKÁ INSTALACE Obsahuje: Textová část Technická zpráva Výkresová část E1 Dispozice

Více

INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1. Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1

INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1. Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1 INVESTOR : Město Bílovec, Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1 STAVBA : Smuteční síň, Městský hřbitov, Ulice Ostravská, 743 01 Bílovec 1 OBJEKT : Smuteční síň Bílovec Projektová dokumentace pro rekonstrukci

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ

STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ D.3 - IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZAKÁZKY NÁZEV AKCE : STAVEBNÍ ÚPRAVY SPRCH KRYTÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ MÍSTO STAVBY : ČESKÁ TŘEBOVÁ DATUM : 5/2015 INVESTOR : EKO BI s.r.o. KRYTÝ BAZÉN U TEPLÁRNY 617 560 02

Více

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS)

Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) Technická zpráva Slaboproudé elektroinstalace (05.6 - EZS) 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 1.1 STAVEBNÍK (INVESTOR) 3 1.2 OBJEDNATEL 3 1.3 ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (PROJEKTANT) 3 1.4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O

Více

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE

REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ ZŠ A TĚLOCVIČNY LOUČOVICE Objekt Základní školy a tělocvičny v obci Loučovice Loučovice 231, 382 76 Loučovice Stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) Zodpovědný

Více

1. Identifikační údaje stavby

1. Identifikační údaje stavby TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje stavby Stavba, objekt č. Žďár nad Sázavou, Pěší trasy podél barokního mostu - II. část výstavby SO 401 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - II. část výstavby Katastrální území Obec

Více