KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR"

Transkript

1 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR COMPARISON OF INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS AND THE NATIONAL ACCOUNTING LEGISLATION IN CZECH REPUBLIC DIPLOMOVÁ PRÁCE MASTER'S THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR LENKA BAJBÁROVÁ doc. Ing. ALENA KOCMANOVÁ, Ph.D. BRNO 2011

2 Tato verze diplomové práce je zkrácená (dle Směrnice děkanky č. 1/2010). Neobsahuje identifikaci subjektu, u kterého byla diplomová práce zpracována (dále jen dotčený subjekt ) a dále informace, které jsou dle rozhodnutí dotčeného subjektu jeho obchodním tajemstvím či utajovanými informacemi.

3 Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2010/2011 Fakulta podnikatelská Ústav managementu ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Bajbárová Lenka Řízení a ekonomika podniku (6208T097) Ředitel ústavu Vám v souladu se zákonem č.111/1998 o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně a Směrnicí děkana pro realizaci bakalářských a magisterských studijních programů zadává diplomovou práci s názvem: Komparace Mezinárodních účetních standardů a národní účetní legislativy ČR v anglickém jazyce: Comparison of International Accounting Standards and the National Accounting Legislation in Czech Republic Úvod Vymezení problému a cíle práce Analýza problému a současná situace Vlastní návrhy řešení a jejich přínos Závěr Použitá literatura Přílohy Pokyny pro vypracování: Podle 60 zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) v platném znění, je tato práce "Školním dílem". Využití této práce se řídí právním režimem autorského zákona. Citace povoluje Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. Podmínkou externího využití této práce je uzavření "Licenční smlouvy" dle autorského zákona.

4 Seznam odborné literatury: BOHUŠOVÁ, H.Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků. 1.vydání. Praha, ASPI, s. ISBN FICBAUER, J., FICBAUER, D. Mezinárodní účetní a daňové standardy. 1.vydání. Ostrava-Přívoz, KEY Publishing s.r.o., s. ISBN DVOŘÁKOVÁ, D. Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. 2.vydání. Brno, Computer Press, a.s., s. ISBN KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L., ČERNÝ, M. R. IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví.1.vydání. Praha, 1.VOX a.s nakladatelství, s. ISBN HINKE, J. Účetní systém IAS/IFRS. 1.vydání. Praha, Kernberg Publishing, s. ISBN Vedoucí diplomové práce: doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Termín odevzdání diplomové práce je stanoven časovým plánem akademického roku 2010/2011. L.S. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. Ředitel ústavu doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA Děkan fakulty V Brně, dne

5 Abstrakt Diplomová práce se zabývá porovnáním pravidel české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Na základě znalostí těchto legislativ analyzuje principy účtování a způsoby vykazování údajů v účetních sestavách Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty na příkladu konkrétní společnosti a kvantifikuje rozdíly. Výpočtem vybraných poměrových ukazatelů finanční analýzy je posouzena vypovídací hodnota výkazů sestavených podle obou uvedených legislativ. Abstract This Master s thesis presents a comparison of the rules of Czech accounting legislation and International Accounting Standards IAS/IFRS. Based on the knowledge of these laws, the thesis analyses accounting principles and methods of data reporting in the financial reports - Balance sheet and Profit and loss account on the example of a concrete company and quantifies differences. By calculation of selected indicators of financial ratio analysis is considered the informational value of statements drawn up under the two laws. Klíčová slova Mezinárodní účetní standardy IAS/IFRS, česká účetní legislativa, účetní závěrka, účetní zásady, analýza, rentabilita. Keywords International Accounting Standards IAS/IFRS, Czech accounting legislation, Financial Statements, Accounting Principles, Analysis, Profitability..

6 Bibliografická citace diplomové práce BAJBÁROVÁ, L. Komparace Mezinárodních účetních standardů a národní účetní legislativy ČR. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská s. Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D.

7 Čestné prohlášení Prohlašuji, ţe předloţená diplomová práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem ve své práci neporušila autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/200 Sb. o právu autorském a o právech souvisejících s právem autorským). V Brně dne 19. května 2011

8 Poděkování Děkuji zejména vedoucí své diplomové práce, Doc. Ing. Aleně Kocmanové, Ph.D., za vstřícný přístup, poskytnuté cenné informace a připomínky, které mi byly nápomocny při přípravě, zpracování a dokončení této práce. Dále děkuji mému zaměstnavateli společnost GEA Process Engineering s.r.o. za udělení souhlasu k vyuţití firemních dat pro tuto diplomovou práci.

9 OBSAH ÚVOD VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE TEORETICKÉ POZNATKY Harmonizace účetnictví ve světě Harmonizace účetnictví v Evropě Dodrţování IFRS v Evropě Dohled nad dodrţováním IFRS v Evropě Harmonizace v České republice Mezinárodní účetní standardy Národní účetní legislativa ČR ANALÝZA PROBLÉMU A SOUČASNÁ SITUACE PŘEHLED VYBRANÝCH ROZDÍLŮ MEZI IRFS A ČÚS CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI SOUČASNÁ SITUACE Výkazy dle české účetní legislativy Převod účetní závěrky dle IFRS VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS DLOUHODOBÝ MAJETEK OBĚŢNÁ AKTIVA A ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIVA VÝNOSY A NÁKLADY NÁVRHY ŘEŠENÍ A JEJICH PŘÍNOS Návrh řešení Výpočet ukazatelů rentability Přínos vlastních návrhů řešení ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM GRAFŮ SEZNAM TABULEK POUŢITÉ ZKRATKY SEZNAM PŘÍLOH... 74

10 ZÁVĚR V diplomové práci bylo provedeno porovnání pravidel české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Na základě uvedených teoretických poznatků obou těchto legislativních přístupů byla provedena analýza principů účtování a způsoby vykazování údajů v účetních sestavách Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty. Se souhlasem managementu společnosti GEA Process Engineering s.r.o., v níţ pracuji jsem pro tuto práci pouţila konkrétní výsledky této firmy. Reálné hodnoty z účetní závěrky této firmy za rok 2010 sestaveny dle českých účetních standardů jsem následně převedla podle poţadavků mezinárodních účetních standardů IAS/IFRS. Na základě analýzy výkazů byly identifikovány rozdíly, které byly následně zhodnoceny a pomocí ekonomických ukazatelů rentability prezentovány. Výpočtem vybraných poměrových ukazatelů finanční analýzy byla posouzena vypovídací hodnota výkazů sestavených podle obou uvedených legislativních přístupů. Výsledky práce jsou okomentovány a zpracovány do přehledných tabulek a grafů, které stanovují nejen zjištěné rozdíly obou těchto legislativních přístupů, ale také odpovídají na otázku, do jaké míry je naplňován poţadavek postupné harmonizace poţadavků české účetní soustavy s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Vypočtené hodnoty, analyzované na základě transparentnosti ekonomických dat v přiloţených účetních sestavách společnosti, vykazují jen několik rozdílů mezi českými účetními standardy a mezinárodními standardy IFRS. Významnější rozdíl byl nalezen pouze u finančního leasingu, ostatní hodnoty jsou zcela shodné. Ačkoliv nalezený rozdíl v účtování leasingových smluv byl uveden na příkladu finančního leasingu osobních automobilů naší společnosti, výsledky jsou obecně platné a lze je vyuţít i pro jiné organizace. Ze své praxe ekonoma vím, ţe zatímco v minulých letech byly rozdíly v porovnání účetních sestav, vytvořených dle pravidel české účetní legislativy (ČÚS) a mezinárodních účetních standardů (IAS/IFRS) poměrně výrazné, nyní jsou odlišnosti stále menší. Je to potvrzení výsledku dlouholetého sbliţování obou legislativních přístupů nejen v této práci prezentované společnosti, ale i v celé České republice

11 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY Tištěné publikace: [1] BOHUŠOVÁ, H.: Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků. Praha, ASPI, 2008, 308 s.,isbn [2] DVOŘÁKOVÁ, D.: Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS. Brno, Computer Press, a.s., vydání, 329 s. ISBN [3] FICBAUER, J., FICBAUER, D.: Mezinárodní účetní a daňové standardy. Ostrava-Přívoz, KEY Publishing s.r.o., 2007, 146 s., ISBN [4] HINKE, H.: Účetní systém IAS/IFRS. Praha, Kernberg Publishing, s., 1. vydání, ISBN [5] KRUPOVÁ, L., VAŠEK, L., ČERNÝ, M.: IAS/IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha, 1.VOX a.s nakladatelství, vydání, s. ISBN [6] SVATOŠOVÁ, J., TRÁVNÍČKOVÁ, J.: Účtová osnova, české účetní standardy, postupy účtování pro podnikatele Anag, spol. s r.o., Zlínské tiskárny, a.s., s., ISBN [7] Vnitrofiremní materiály společnosti GEA Process Engineering s.r.o. [8] Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, s vyznačením změn s účinností od 1. ledna 2010 Zdroje elektronické: [9] DELOITTE: IFRS do kapsy, Praha 2010 [cit ]. Dostupné na www. [10] [cit ]. Dostupné na www. [11] [cit ]. Dostupné na www

12 [12] [cit ]. Dostupné na www. [13] 3%AD_standardy_pro_podnikatele/[cit ]. Dostupné na www. [14] /[cit ]. Dostupné na www. [15] /[cit ]. Dostupné na www

13 SEZNAM GRAFŮ Graf č. 1: Leasing porovnání způsobů účtování podle IFRS a ČÚS Graf č. 2: Porovnání vypočtených poměrových ukazatelů

14 SEZNAM TABULEK Tabulka č. 1: Rozvaha společnosti k podle IAS/IFRS Tabulka č. 2: Výkaz zisku a ztráty společnosti k v druhovém členění Tabulka č. 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti k v účelovém členění Tabulka č. 4: Rozvaha porovnání rozdílů v dlouhodobém majetku Tabulka č. 5: Rozvaha porovnání rozdílů v oběţných aktivech a časovém rozlišení 53 Tabulka č. 6: Rozvaha Porovnání rozdílů v pasivech Tabulka č. 7: Výkaz zisku a ztráty Porovnání rozdílů Tabulka č. 8: Výpočet hodnoty měsíčních nákladů LS č Tabulka č. 9: Splátkový kalendář k leasingové smlouvě č Tabulka č. 10: Výpočet současné hodnoty budoucích splátek Tabulka č. 11: Výpočet úrokové míry Tabulka č. 12: Srovnání nákladů dle IFRS a ČÚS Tabulka č. 13: Podklady pro Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty Tabulka č. 14: Data pro výpočet poměrových ukazatelů Tabulka č. 15: Přehled vypočtených poměrových ukazatelů rentability

15 POUŢITÉ ZKRATKY ČÚS IAS IASB IASC IFRS IFRIC GAAP FASB EU EHP EFRAG EBIT EBT EAT ROA ROI ROE ROS České účetní standardy Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standard) Rada pro Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standard Board) Výbor pro Mezinárodní účetní standardy (International Accounting Standard Committee) Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standard) Interpretační výbor pro Mezinárodní účetní výkaznictví (International Financial Reporting Interpretations Committee of the IASB) Obecně uznávané účetní postupy (Generally Accepted Accounting Principies) Rada pro finanční účetní standardy (Financial Accounting Standards Board, USA) Evropská unie Evropský hospodářský prostor Evropská poradenská skupina pro účetní výkaznictví (European Financial Reporting Advisory Group) Earnings Before Interest and Taxes Zisk před úroky a zdaněním Earnings Before Taxes Zisk před zdaněním Earnings After Taxes Čistý zisk, tzn. hospodářský výsledek po zdanění Return on Assets - Rentabilita aktiv Return of Investments - Rentabilita investic Return on Eguity - Rentabilita vlastního kapitálu Return on Sales - Rentabilita trţeb ROS

16 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Rozvaha GEA Process Engineering s.r.o. ke dni Příloha 2 Výkaz zisku a ztráty GEA Process Engineering s.r.o. ke dni Příloha 3 Srovnání rozvahy sestavené dle ČÚS a IFRS Příloha 4 Srovnání výkazu zisku sestaveného dle ČÚS a IFRS Příloha 5 Ukázka nového způsobu interního výkazu Příloha 6 Další vybrané rozdíly mezi IFRS a ČÚS

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ INTERNATIONAL

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ

Více

Projekt transformace účetních výkazů společnosti Unicars CZ s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Projekt transformace účetních výkazů společnosti Unicars CZ s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví Projekt transformace účetních výkazů společnosti Unicars CZ s.r.o. na účetní výkazy podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví Bc. Klára Klvačová Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Vykazování dle

Více

Analýza rozdílů českého účetnictví a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. Jiří Nový

Analýza rozdílů českého účetnictví a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS. Jiří Nový Analýza rozdílů českého účetnictví a mezinárodních standardů účetního výkaznictví IFRS Jiří Nový Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Tématem této bakalářské práce je analýza rozdílů českého účetnictví a

Více

Regulace účetnictví v České republice a komparace s Velkou Británií

Regulace účetnictví v České republice a komparace s Velkou Británií Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Regulace účetnictví v České republice a komparace s Velkou Británií Bakalářská práce Vedoucí práce: Dr. Ing. Jana Gláserová Gabriela Dušková Brno

Více

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH NA SNÍŽENÍ NÁKLADŮ V KAPITÁLOVÉ SPOLEČNOSTI

Více

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21

OBSAH. 2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) 21 OBSAH Seznam zkratek......................................... 10 Úvod................................................... 11 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 13 1.1 Harmonizace účetnictví v Evropě......................

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ EVULATION OF THE SITUATION

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS POSOUZENÍ VYBRANÝCH UKAZATELŮ FIRMY POMOCÍ ANALÝZY

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Základní směry harmonizace v účetnictví Denisa Brzáková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza finanční situace vybraného podniku. Klára Homzová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd. Analýza finanční situace vybraného podniku. Klára Homzová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomických věd Analýza finanční situace vybraného podniku Klára Homzová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

VYUŽITÍ ÚVĚRU A LEASINGU PŘI POŘÍZENÍ MAJETKU

VYUŽITÍ ÚVĚRU A LEASINGU PŘI POŘÍZENÍ MAJETKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS VYUŽITÍ ÚVĚRU A LEASINGU PŘI POŘÍZENÍ MAJETKU

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o.

Metodický list I. Uváděné mezinárodní účetní standardy lze najít např. v publikaci Mezinárodní účetní standardy 2 000, HZ Praha s.r.o. 1 Metodický list I Upozornění: Baloušek R. Schránil P. Harmonizace účetnictví (sylabus přednášek) VŠFS, Praha 2007, ISBN 978-80-86754-89-5 jsou základní materiál pro výuku tohoto předmětu. Probíhá hlavně

Více

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví EVROPSKÉ ÚČETNICTVÍ Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast Prezentace (jedna povinná + další,

Více

Vedení účetnictví a evidence pro daňové účely. Accounting and tax evidence

Vedení účetnictví a evidence pro daňové účely. Accounting and tax evidence ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Vedení účetnictví a evidence pro daňové účely Accounting and tax evidence Bakalářská práce Studijní program:

Více

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY FINANCIAL ANALYSIS OF THE SELECTED FIRM

FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY FINANCIAL ANALYSIS OF THE SELECTED FIRM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT FINANČNÍ ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY FINANCIAL ANALYSIS

Více

Finanční analýza Komplexní průvodce s příklady

Finanční analýza Komplexní průvodce s příklady Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Karel Šteker prosperita firmy Finanční analýza Komplexní průvodce s příklady 2., rozšířené vydání silné a slabé stránky finanční analýzy vyhodnocení výsledků a využití

Více

NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU

NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH KOMUNIKAČNÍHO PLÁNU PROPOSAL OF COMMUNICATION

Více

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting Ident Česky Anglicky 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting ECTS kredity 3 Forma výuky 2/0 (2 hodiny přednášek) Garant doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Více

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví #

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Jaroslava Roubíčková * Měna euro je v současné době samostatnou cizí měnou obdobně jako USD, CHF a jiné cizí měny. Nejen zahraničně

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS #

Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS # Možnosti a rizika technologického řešení převodu českých účetních závěrek do IFRS # Ladislav Mejzlík * Úvodem Tradiční koncepce regulace účetnictví právními předpisy v České republice byla až do konce

Více

Ústav účetnictví a daní. Bakalářská práce MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY

Ústav účetnictví a daní. Bakalářská práce MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY MENDELOVA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRNĚ PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Ústav účetnictví a daní Bakalářská práce MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY Vedoucí bakalářské práce: Ing. Blanka Sítařová Autor:

Více

NÁVRH SMĚRNIC PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ VE SPOLEČNOSTI ABC, S.R.O.

NÁVRH SMĚRNIC PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ VE SPOLEČNOSTI ABC, S.R.O. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH SMĚRNIC PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ VE SPOLEČNOSTI

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES NÁVRH SMĚRNIC PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ VE SPOLEČNOSTI

Více

POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU V PROSTŘEDÍ SOFTWARU VISUAL BASIC A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU V PROSTŘEDÍ SOFTWARU VISUAL BASIC A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU V PROSTŘEDÍ

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE MALÉ RODINNÉ FIRMY THE DEVELOPMENT OF SMALL FAMILY OWNED COMPANY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE MALÉ RODINNÉ FIRMY THE DEVELOPMENT OF SMALL FAMILY OWNED COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF NÁVRH STRATEGIE ROZVOJE MALÉ RODINNÉ FIRMY THE DEVELOPMENT OF SMALL

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Vysoké učení technické v Brně Akademický rok: 2008/2009 Fakulta podnikatelská Ústav ekonomiky ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Herůfek Michal, Bc. Podnikové finance a obchod (6208T090) Ředitel ústavu Vám v souladu

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8 Obor: Hotelnictví

Vysoká škola hotelová v Praze 8 Obor: Hotelnictví Vysoká škola hotelová v Praze 8 Obor: Hotelnictví Název bakalářské práce: Analýza finanční situace hotelu Vypracovala: Yanina Malgač Vedoucí bakalářské práce: Ing. Martina Beránek 1 P r o h l á š e n í

Více

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Právní úprava účetnictví

KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1. Právní úprava účetnictví KAE/UC1 - Finanční účetnictví 1 Právní úprava účetnictví Literatura D. Kovanicová. Abeceda účetních znalostí pro každého. Polygon Praha, 2012. ISBN 978-80-7273-169-5. Z. Puchinger. Účetnictví 1. část.

Více

podle účetních měřítek

podle účetních měřítek 2. přednáška Rentabilita (výnosnost, ziskovost) podle účetních měřítek rentabilita celkového kapitálu rentabilita vlastního kapitálu rozklad rentability celkového a vlastního kapitálu rentabilita tržeb

Více

Obsah. Úvod... 7. Zkratky... 8

Obsah. Úvod... 7. Zkratky... 8 Obsah Úvod................................................................... 7 Zkratky................................................................ 8 1. Podstata a význam odložené daně........................................

Více

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví. Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Poţadavky na ukončení předmětu 50 % účast. Prezentace

Více

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví. Direktiva EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast. Prezentace

Více

IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11

IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11 IFRS 15 VÝNOSY ZE SMLUV SE ZÁKAZNÍKY11 IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers David Procházka Úvod V květnu 2014 vydal IASB nový standard IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky, který je výsledkem

Více

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D.

Životopis. Osobní údaje. Vzdělání. Zaměstnání. Řešené projekty. Projekty mimo univerzitu. Akademické stáže. doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Životopis Osobní údaje doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. Vzdělání 2000 Bc. Brno University of 2002 Ing. Brno University of 2005 Ph.D. Brno University of 2009 Doc. Tax Counseling Corporate Finance and Business

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ VYBRANÉHO PODNIKU A NÁVRHY NA JEHO ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ VYBRANÉHO PODNIKU A NÁVRHY NA JEHO ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT HODNOCENÍ FINANČNÍHO ZDRAVÍ VYBRANÉHO PODNIKU

Více

FE TUL. Master. Business Administration MARKETING AND INTERNATIONAL TRADE

FE TUL. Master. Business Administration MARKETING AND INTERNATIONAL TRADE FE TUL Master Business Administration MARKETING AND INTERNATIONAL TRADE Compulsory classes Name of the class Common compulsory classes Mikroekonomie II / Microeconomics II 2/2 zp./zk. 5 prof. Ing. Jiří

Více

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR

KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ A NÁRODNÍ ÚČETNÍ LEGISLATIVY ČR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT KOMPARACE MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ

Více

PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU

PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ENERGETICKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ENERGY INSTITUTE PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU RECALCULATION

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS HODNOCENÍ VÝKONNOSTI PODNIKU EVALUATION OF COMPANY

Více

Hodnocení finanční situace malých a středních podniků v podmínkách mezinárodních standardů finančního výkaznictví(ias/ifrs)

Hodnocení finanční situace malých a středních podniků v podmínkách mezinárodních standardů finančního výkaznictví(ias/ifrs) Hodnocení finanční situace malých a středních podniků v podmínkách mezinárodních standardů finančního výkaznictví(ias/ifrs) Dana Kubíčková 1 Abstrakt Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IAS/IFRS)

Více

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec

Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku. Martin Moravec Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o. v Šumperku Martin Moravec Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Tématem mé bakalářské práce je Analýza využití strojních zařízení firmy EPCOS, s.r.o.

Více

Mezinárodní účetní standardy Harmonizace núčetnictví Metodický list I.

Mezinárodní účetní standardy Harmonizace núčetnictví Metodický list I. 1 Mezinárodní účetní standardy Harmonizace núčetnictví Metodický list I. První dílčí téma-všeobecné požadavky Srovnání účetních soustav podle ČÚP (Českých účetních předpisů) a dále podle mezinárodních

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Daniel Remeš, Karel Šteker. silné a slabé stránky finanční analýzy

Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Daniel Remeš, Karel Šteker. silné a slabé stránky finanční analýzy Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Daniel Remeš, Karel Šteker prosperita firmy Finanční analýza Komplexní průvodce s příklady 3., kompletně aktualizované vydání silné a slabé stránky finanční analýzy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Finanční analýza podniku drogistické výroby a komparace s konkurencí Kateřina Gavendová Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza a ukazatelé v různých účetních systémech

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza a ukazatelé v různých účetních systémech Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Finanční analýza a ukazatelé v různých účetních systémech PLZEŇ 2013 Ivana Gabrišková Prohlášení Prohlašuji,

Více

Postupy optimalizace aktiv a pasiv v podniku

Postupy optimalizace aktiv a pasiv v podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Postupy optimalizace aktiv a pasiv v podniku Autor: Pavel Šebesta studijní obor Finance Vedoucí práce: ing. Tomáš Marek Praha červen 2014

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS POSOUZENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU V PROSTŘEDÍ

Více

Finanční analýza Komplexní průvodce s příklady

Finanční analýza Komplexní průvodce s příklady Adriana Knápková, Drahomíra Pavelková, Karel Šteker prosperita firmy Finanční analýza Komplexní průvodce s příklady 2., rozšířené vydání silné a slabé stránky finanční analýzy vyhodnocení výsledků a využití

Více

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? #

Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Změna stavu vnitropodnikových zásob jako výnos? # Václav Černý * Důvod účtování Změny stavu vnitropodnikových zásob Článek je věnován problematice účetního řešení věcné neshody mezi náklady (druhově členěnými

Více

základy finančního práva

základy finančního práva Brno International Business School základy finančního práva Jaroslav Hloušek Josef Kuchta KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2007 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou Brno International

Více

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1

KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 KODIFIKACE PRAVIDEL US GAAP 1 Codification of US GAAP Libor Vašek Historie pravidel US GAAP sahá do 30. let 20. století a ještě tak 15 let a byla by oslava 100. výročí jejich existence. Je však možné,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace účetních principů US GAAP v českém účetním podnikatelském prostředí Plzeň, 2011 Petra Lenková Prohlášení

Více

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter

Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu. Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Ekonomická analýza stavebního podniku ve fázi založení a růstu Autor: Karel Košař Vedoucí práce: Ing. Jiří Richter Vybraný podnik ROCKNET s.r.o. Sídlo Předmět podnikání Počet zaměstnanců Málkov 37, Chomutov,

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ DĚTSKÉHO LESNÍHO KLUBU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN NA ZALOŽENÍ DĚTSKÉHO LESNÍHO

Více

The comparison of two companies using financial analysis

The comparison of two companies using financial analysis ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Využití finanční analýzy ke komparaci dvou podniků The comparison of two companies using financial analysis Petra Jelínková Plzeň 2014

Více

Analýza podnikatelského projektu ve vybraném oboru a návrh jeho revize

Analýza podnikatelského projektu ve vybraném oboru a návrh jeho revize Bankovní institut vysoká škola Praha Oborová katedra finančnictví a ekonomických disciplín Analýza podnikatelského projektu ve vybraném oboru a návrh jeho revize Diplomová práce Autor: Bc. Tomáš Vaněk

Více

ROZHODOVÁNÍ O VOLBĚ FORMY PODNIKÁNÍ

ROZHODOVÁNÍ O VOLBĚ FORMY PODNIKÁNÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZHODOVÁNÍ O VOLBĚ FORMY PODNIKÁNÍ DECISION-MAKING

Více

Audit. IFRS do kapsy. Průvodce mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Audit. IFRS do kapsy. Průvodce mezinárodními standardy účetního výkaznictví Audit IFRS do kapsy. Průvodce mezinárodními standardy účetního výkaznictví Deloitte Audit s.r.o. Karolinská 654/2 180 00 Praha 8 Česká republika Tel.: +420 246 042 500 Fax: +420 246 042 555 V Praze 23.

Více

Prověření spolehlivosti a vypovídací schopnosti účetních výkazů vybrané obce. Bc. Pavla Hošková

Prověření spolehlivosti a vypovídací schopnosti účetních výkazů vybrané obce. Bc. Pavla Hošková Prověření spolehlivosti a vypovídací schopnosti účetních výkazů vybrané obce Bc. Pavla Hošková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na účetní výkazy územního samosprávného

Více

Finanční analýza podniku

Finanční analýza podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Finanční analýza podniku Bakalářská práce Autor: Pavel Hošek Bankovní management, bankovní manaţer Vedoucí práce: Ing. Hana Vávrová,

Více

Nabídka témat diplomových prací

Nabídka témat diplomových prací Nabídka témat diplomových prací Příklady témat nabízených vyučujícími katedry finančního účetnictví (individuální téma je možné po dohodě s konkrétním vyučujícím) Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. účetnictví

Více

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ

KRAJSKÁ KNIHOVNA V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES KRAJSKÁ KNIHOVNA

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES PŘEPOČET A VARIANTNÍ

Více

Podnikatelský. Computer Press, o. s., Brno

Podnikatelský. Computer Press, o. s., Brno . Podnikatelský plán Doc. Ing. Dr. Vojtech Koráb, MBA - úvod, kap. 2, kap. 3.3, kap. 3.4, záver Doc. Ing. Mária Režňáková,CSc. - kap. 4 Ing. Jil'í Peterka, MBA - kap. 3.1, kap. 3.2 @ 2007 Computer Press,

Více

Návrh vnitropodnikových účetních směrnic pro vybranou společnost

Návrh vnitropodnikových účetních směrnic pro vybranou společnost Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Návrh vnitropodnikových účetních směrnic pro vybranou společnost Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Alžběta Srnová Dana Fialová Brno 2015 Ráda

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

ANALÝZA A NÁVRH KALKULAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU ANALYSIS AND DESIGN OF CORPORATE TRACING POLICY

ANALÝZA A NÁVRH KALKULAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU ANALYSIS AND DESIGN OF CORPORATE TRACING POLICY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ANALÝZA A NÁVRH KALKULAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU ANALYSIS AND DESIGN

Více

Audit. IFRS do kapsy 2007. Průvodce mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Audit. IFRS do kapsy 2007. Průvodce mezinárodními standardy účetního výkaznictví Audit IFRS do kapsy 2007 Průvodce mezinárodními standardy účetního výkaznictví 2 Deloitte Audit s.r.o. Karolinská 654/2 180 00 Praha 8 Česká republika Tel.: +420 246 042 500 Fax: +420 246 042 555 V Praze

Více

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ

HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA JEJÍ ZLEPŠENÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS HODNOCENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A NÁVRHY NA

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Analýza hospodaření obecní společnosti Bc. Lenka Unzeitigová Diplomová práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

AUDIT Z POHLEDU ÚČETNÍ JEDNOTKY AUDIT FROM THE PERSPECTIVE OF A COMPANY

AUDIT Z POHLEDU ÚČETNÍ JEDNOTKY AUDIT FROM THE PERSPECTIVE OF A COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS AUDIT Z POHLEDU ÚČETNÍ JEDNOTKY AUDIT FROM THE

Více

Mezinárodní účetní standard č. 2 Zásoby a česká účetní legislativa #

Mezinárodní účetní standard č. 2 Zásoby a česká účetní legislativa # Úvod Mezinárodní účetní standard č. 2 Zásoby a česká účetní legislativa # Bohumil Král * Současně probíhající změny české účetní legislativy nejsou samoúčelné; jejich základním obecným cílem je zajistit

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES VYHLÍDKOVÁ VĚŽ V

Více

Benchmarking vybraného podniku

Benchmarking vybraného podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Benchmarking vybraného podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Kobián Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Josef F. Palán,

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

FE TUL. Master. Business Administration MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES

FE TUL. Master. Business Administration MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES FE TUL Master Business Administration MANAGEMENT OF BUSINESS PROCESSES Compulsory classes Mikroekonomie II / Microeconomics II 2/2 zp./zk. 5 prof. Ing. Jiří Kraft, CSc. (60 %) doc. PhDr. Ing. Pavla Bednářová,

Více

Zde vycházíme z připomenutí již známých základních poznatků o ukazatelových systémech, které jsou dále rozvíjeny.

Zde vycházíme z připomenutí již známých základních poznatků o ukazatelových systémech, které jsou dále rozvíjeny. 7. Ukazatelé rentability a jejich použití Zde vycházíme z připomenutí již známých základních poznatků o ukazatelových systémech, které jsou dále rozvíjeny. 7.1 Poměrové ukazatele FA (poměrová analýza)

Více

Význam účetního výkaznictví pro posouzení finanční pozice a výkonnosti podniku a jeho budoucího vývoje

Význam účetního výkaznictví pro posouzení finanční pozice a výkonnosti podniku a jeho budoucího vývoje Význam účetního výkaznictví pro posouzení finanční pozice a výkonnosti podniku a jeho budoucího vývoje Bakalářská práce Matrosau Uladzislau Vysoké školy hotelové v Praze 8, spol. s r.o. katedra Hotelnictví

Více

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING. Václav Kala, Pavla Římovská

VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING. Václav Kala, Pavla Římovská VÝZNAM SLEDOVÁNÍ FINANČNÍ STABILITY FIRMY THE IMPORTANCE OF FINANCIAL STABILITY MONITORING Václav Kala, Pavla Římovská Anotace: Určení finanční stability podniku je základním východiskem při rozhodování

Více

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PROJEKT BAKALÁŘSKÉ PRÁCE KOMUNIKACE A LIDSKÉ ZDROJE Název BAKALÁŘSKÉ práce Výzkum spokojenosti zákazníků firmy P&B service s.r.o. s jejím sortimentem produktů podle ISO 9000/1. TERMÍN UKONČENÍ STUDIA A

Více

KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS IN SELECTED FIRM

KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS IN SELECTED FIRM VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF FINANCES KALKULACE ZAKÁZKY VE VYBRANÉM PODNIKU COSTING ORDERS

Více

ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY POMOCÍ ČASOVÝCH ŘAD

ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY POMOCÍ ČASOVÝCH ŘAD VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES ANALÝZA VYBRANÉ FIRMY POMOCÍ ČASOVÝCH ŘAD ANALYSIS

Více

Dopad kurzových rozdílů týkajících se pohledávek a závazků v konsolidované účetní závěrce #

Dopad kurzových rozdílů týkajících se pohledávek a závazků v konsolidované účetní závěrce # Dopad kurzových rozdílů týkajících se pohledávek a závazků v konsolidované účetní závěrce # Marie Zelenková * Již při sestavení individuální účetní závěrky bývá velmi komplikované přepočtení všech cizoměnových

Více

ZVVZ a.s. Vybrané ukazatele z Výroční zprávy 2009 Selected data of the annual report 2009 ENERGO INVEST

ZVVZ a.s. Vybrané ukazatele z Výroční zprávy 2009 Selected data of the annual report 2009 ENERGO INVEST ZVVZ a.s. Vybrané ukazatele z Výroční zprávy 2009 Selected data of the annual report 2009 ENERGO INVEST Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek:

Více

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP

Účetní novinky. Účetní novinky. únor 2016. Deloitte Česká republika US GAAP Účetní novinky Deloitte Česká republika Změny Českých účetních Dne 17. prosince 2015 uveřejnilo Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS POČÍTAČOVÉ ZPRACOVÁNÍ PŘÍLOHY ÚČETNÍ ZÁVĚRKY

Více