INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby:"

Transkript

1 INFORMAČNÍ BROŽURA Pečovatelská služba Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, Františkovy Lázně, odpovědný vedoucí: Mgr. Jana Adlerová, tel , Druh poskytované sociální služby: Pečovatelská služba Poskytovatel: Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, Františkovy Lázně Místo a čas poskytování služby: 1. Městský úřad Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, Fr. Lázně sídlo služby a sociálního pracovníka - vedoucí pečovatelské služby, k zajištění administrativy služby, poradenství, provozních záležitostí. Provozní doba: podělí + středa od 8:00 17:00 hod. 2. Středisko osobní hygieny, Táborská 370/13, Fr. Lázně sídlo pečovatelek, ambulantní zařízení pro zajištění péče o vlasy a nehty, zajištění osobní hygieny klientů a praní a žehlení prádla. Provozní doba: pracovní dny od 7:00 do 15:30 hod. pouze po předchozí domluvě s pečovatelkou, nebo na telefonu Terén, domácnosti klientů s uzavřenou smlouvou o poskytování služby, ve spádové oblasti Františkovy Lázně, provozní doba: v pracovních dnech: 7:00 15:30 hod., 15:30 19:00 hod. dle předchozí individuální dohody ve dnech pracovního volna: 8:00 12:00 hod. dle individuální dohody Kapacita pečovatelské služby: Ambulantní služba okamžitá kapacita: 1 klient, maximální denní kapacita 5 klientů. Terénní služba měsíční kapacita: 70 klientů (zahrnující osobní péči a dovoz obědů), kapacita rozvezených obědů: max. 50/den, denní kapacita na 1 pracovníka: 6 klientů/den. Obecné vymezení služby, okruh osob, kterým je služba určena: Cílová skupina Podpora a pomoc je určena: Seniorům a osobám se zdravotním postižením, kteří z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, chronického onemocnění či zdravotního postižení mají sníženou soběstačnost (převážně odpovídající I. III. stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby dle zákona č. 108/2006 Sb.) a potřebují pravidelnou podporu nebo pomoc jiné fyzické osoby, která jim umožní zůstat v domácím prostředí, využívat běžně dostupné zdroje a současnou podporu rodiny nebo přátel. Osobám, které se z výše uvedených důvodů dočasně ocitly v nepříznivé sociální situaci, jíž nejsou schopny řešit vlastními silami ani za pomoci rodiny. Věková struktura cílové skupiny: osoby od 18 let věku

2 Podpora a pomoc není určena: Plně či převážně soběstačným seniorům. Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje akutní nebo dlouhodobou zdravotní péči ve zdravotnickém zařízení. Osobám, u nichž nelze provést úkon pečovatelské služby z důvodu ohrožení zdraví či bezpečnosti pečovatele (např. agresivní chování, přenosná choroba apod.). Osobám, které neposkytnou souhlas se zpracováním osobních údajů nutných pro poskytování služby. Poslání: Poskytovat pomoc a podporu uživatelům služby takovým způsobem a v takovém rozsahu, aby mohli zůstat i nadále v přirozeném prostředí, mohli si zachovat soukromí, navyklý způsob života i společenské zázemí, na které jsou zvyklí. Poskytovat uživatelům pravidelnou podporu a péči ve spolupráci s rodinou, podle aktuální potřeby a individuální dohody, s cílem minimalizace prohlubování závislosti na poskytované službě. Cíle služby: Poskytovat službu v takové kvalitě a takovým způsobem, aby odpovídala individuálním potřebám klientů, kteří ji využívají. (vyhodnocování - pravidelné dotazníkové šetření) Poskytovat pomoc a podporu uživatelům s vyšším stupněm závislosti na pomoci druhé osoby do takové míry, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. (vyhodnocování pravidelné roční vyhodnocení počtu klientů s přiznaným příspěvkem na péči I III. stupně závislosti) Posilování soběstačnosti a samostatnosti uživatele s cílem maximální podpory zapojení do běžného společenského života a podpory využívání veřejně dostupných služeb. (vyhodnocování pravidelné roční vyhodnocení počtu klientů využívajících ostatní veřejné služby doprovod na ně, jejich zprostředkování, konkrétní druhy využívaných služeb) Aktivní spolupráce s rodinou a osobami blízkými na zajištění kvalitní péče o uživatele, s cílem podpory přirozených vazeb ve stávajícím prostředí. Podpora uživatele v samostatném rozhodování o vlastním životě prostřednictvím tvorby individuálních plánů; pomoc při orientaci v jeho osobních právech a povinnostech. (vyhodnocování - vypracovávání a pravidelné vyhodnocování individuálních plánů péče, vyhodnocení zajištění pravidelné informovanosti o právech a možnostech využití stížností na kvalitu poskytované služby).

3 Služba je poskytována v souladu se zásadami: Individualizace Chápe klienta jako jednotlivce a uplatňuje individuální přístup stereotypů a předsudků. bez Vyjadřování pocitů Respektuje potřebu klienta volně vyjádřit své pocity včetně těch negativních. Empatie Snaží se vcítit do pocitů klienta a do jeho aktuální situace. Vytváří podmínky pro vzájemnou spolupráci a komunikaci. Akceptace Vnímá klienta takového, jaký je, včetně jeho slabých a silných stránek, podporuje u klienta vědomí jeho vnitřní důstojnosti a hodnoty. Nehodnotící postoj Nehodnotí postoje klienta. Jen je-li to nezbytné pro výkon péče, hovoří s ním o jeho chování a postojích, aby s nimi mohl dále pracovat. Sebeurčení Respektuje klientovo právo a potřebu svobodně se rozhodovat a vybírat mezi možnostmi. Respektuje právo klienta na přiměřené riziko. Diskrétnost Zachovává důvěrnost informací o klientovi. Zaměstnanci poskytovatele jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby, které se při činnosti dovědí. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního poměru. Povinné mlčenlivosti může být pracovník zproštěn pouze osobou, jíž se údaje týkají, a to pouze písemnou formou v uvedeném rozsahu. Způsob poskytování pečovatelské služby: Podnět k zavedení pečovatelské služby může dát: - sám klient - zdravotní či sociální pracovník zdravotnického nebo sociálního zařízení - sestra Home care (zajišťující domácí zdravotní péči) - ošetřující lékař - rodinný příslušník - soused nebo jiná osoba blízká O službě se lze dovědět: - u všech pracovníků poskytovatele služby a v místech poskytování služby - ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, LDN) - u ošetřujícího lékaře - u sestry Home care - v Registru poskytovatelů sociálních služeb - na internetových stránkách Města Františkovy Lázně:

4 Podněty a žádosti o poskytování pečovatelské služby je možné podat na Městském úřadu Františkovy Lázně u vedoucí pečovatelské služby, a to ústně i písemnou formou. Na základě podnětu provede sociální pracovnice sociální šetření v místě bydliště žadatele a dohodne se s ním na zajištění péče nezbytné k naplnění jeho osobních cílů. Následně uzavře s žadatelem smlouvu o poskytování pečovatelské služby, ve které vymezí podmínky poskytování pečovatelské služby, zejména: - rozsah poskytovaných služeb - místo a čas poskytování služby - úhradu za poskytování služby - práva a povinnosti smluvních stran - podmínky pro ukončení poskytování služby - dobu poskytování pečovatelské služby (na dobu určitou, neurčitou) Součástí smlouvy je dále ceník úkonů pečovatelské služby, v rámci kterého může klient později průběžně žádat o rozšíření poskytovaných služeb tak, jak to vyžaduje jeho aktuální zdravotní stav či sociální situace. O této možnosti je klient při podepsání smlouvy informován, včetně všech práv a povinností.

5 Pečovatelská služba je zajišťována v rozsahu těchto úkonů za uvedené ceny: Úkon pečovatelské služby výše úhrady a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu: 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití 100,- Kč/hod. 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 100,- Kč/hod. 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 100,- Kč/hod. 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 100,- Kč/hod. b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu: 1. pomoc při úkonech osobní hygieny 100,- Kč/hod. 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty 100,- Kč/hod. 3. pomoc při použití WC 100,- Kč/hod. c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy: 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy max. 75,- Kč/oběd a potřebám dietního stravování 2. dovoz nebo donáška jídla (včetně pronájmu 2 jídlonosičů a týden.jídelníčku) 24,- Kč/úkon 3. pomoc při přípravě jídla a pití 100,- Kč/hod. 4. příprava a podání jídla a pití 100,- Kč/hod. d) Pomoc při zajištění chodu domácnosti: 1. běžný úklid a údržba domácnosti 100,- Kč/hod. 2. údržba domácích spotřebičů 100,- Kč/hod. 3. pomoc při zajištění velkého úklidu, úklidu po malování (úklid většího rozsahu, sezónní úklid, mytí oken a spol. prostorů domu) 120,- Kč/hod. 4. donáška vody 100,- Kč/hod. 5. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení 100,- Kč/hod. 6. běžné nákupy a pochůzky 100,- Kč/hod. 7. velký nákup,například týdenní nákup, nákupy ošacení a nezbytného vybavení domácnosti 110,- Kč/úkon 8. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné úpravy 50,- Kč/kg. 9. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy 50,- Kč/kg. e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, 100,- Kč/hod. na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět Fakultativní úkon: 1. dovoz a odvoz do/ze Střediska osobní hygieny 50,-Kč/ (k zajištění osobní hygieny, péče o vlasy a nehty) jednotlivá Jízda Schváleno rozhodnutím starosty č. 377/13, dne , s účinností od

6 Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady: a) účastníkům odboje b) osobám, které jsou účastny rehabilitace dle zákona o soudní rehabilitaci c) osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací Vnitřní pravidla pro poskytování pečovatelské služby Města Františkovy Lázně: 1. Doba poskytování služby Čas, četnost a rozsah poskytování služby je sjednán s uživatelem služby (klientem) individuálně, dle jeho aktuálních potřeb. Vychází vždy z konkrétních potřeb uživatele pro aktuální období, s ohledem na jeho zdravotní stav, možnosti a schopnosti, a dále s ohledem na provozní a personální možnosti poskytovatele. 2. Změny v poskytování služby Uživatel ve svém vlastním zájmu informuje poskytovatele služby (vedoucí, pečovatelku) o změnách, které by mohly ovlivnit průběh poskytování služby, a to buď osobně nebo telefonicky na níže uvedených číslech. V případě jednorázové změny se uživatel domlouvá přímo s pečovatelkou. 3. Klíčový pracovník (pečovatelka) Jeho hlavním úkolem je koordinovat služby poskytované uživateli, iniciativně si všímat jeho potřeb a spokojenosti. Uživatel může žádat o změnu klíčového pracovníka. Poskytovatel mu v rámci provozních možností vyhoví. Klíčový pracovník ve spolupráci s klientem zpracuje individuální plán péče, kde si stanoví osobní cíle a způsob, jak tyto osobní cíle za pomoci poskytovatele naplňovat. Individuální plán je s uživatelem pravidelně hodnocen, aktualizován a doplňován. 4. Zabezpečení přístupu Je-li potřeba k řádnému zajištění služby vstup do domu, v odůvodněných případech do bytu, jsou zajištěny pro poskytovatele klíče na náklady uživatele. Souhlas uživatele s uložením (užíváním) klíče s odůvodněním je v písemné formě uložen v dokumentaci uživatele. 5. Kontaktní osoby Uživatel uvede v žádosti o poskytování služby kontaktní osobu/osoby, které je možné kontaktovat v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu, nenadálé události a pod. Kontaktní osoby jsou informovány, pokud uživatel při sjednané návštěvě neotevírá dveře a je s nimi dohodnut další postup, a dále jsou kontaktovány z důvodu vyrovnání pohledávek při hospitalizaci či ukončení poskytování služby, pokud toto nemůže být dohodnuto s klientem. 6. Finanční hotovost Pokud uživatel požaduje službu (nákup, vyzvednutí léků a pod.), kde bude nutná úhrada v hotovosti, je potřeba poskytnout finanční hotovost předem. Následně bude provedeno vyúčtování. 7. Platba za poskytnuté služby Platba za stravu se hradí do 25. dne předchozího měsíce složenkou do školní jídelny. Platba za provedené úkony péče (včetně dovozu obědů) se počítá po ukončení měsíce, ve kterém

7 byla služba poskytována, a to na základě předloženého výkazu péče. Klient následně obdrží podklad pro vyúčtování služby (rozsah úkonů celkem a cenu za celý měsíc) a pečovatelka v hotovosti úhradu od klienta vybere - nejpozději do 20. dne následujícího měsíce, v němž byla služba poskytována. Uživateli je vystaven doklad o úhradě v hotovosti. Po individuální dohodě lze službu hradit na účet poskytovatele. Výše úhrady za službu je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. a v souladu se schváleným ceníkem služby, který je nedílnou součástí smlouvy o poskytování pečovatelské služby. 8. Přihlašování a odhlašování stravy Přihlašovat a odhlašovat obědy lze maximálně den předem, a to u pracovníka který zajišťuje rozvoz obědů, pečovatelky či vedoucí pečovatelské služby na kontaktech níže uvedených. Úhrada za dovoz oběda je účtována i za dovoz, kdy klient odhlášení opomenul a ten mu byl dovezen. Pracovník poskytovatele s uživatelem dohodne místo a způsob předávání jídlonosiče se stravou, a dále zajištění přístupu do domu. Uživateli jsou zapůjčeny dva jídlonosiče s informací o jejich používání. 9. Ochrana osobních údajů Zaměstnanci poskytovatele služby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích uživatelů a skutečnostech, které se dozvěděli v souvislosti s výkonem práce, to vše v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Podrobně o právech klienta viz Práva klienta pečovatelské služby informační leták, který klient obdrží zároveň se smlouvou o poskytování pečovatelské služby. 10. Stížnosti V případě nespokojenosti se způsobem poskytování služby má uživatel sociální služby právo vyjádřit svou stížnost ústně i písemně u poskytovatele, na níže uvedených kontaktech, či se obrátit na nezávislé instituce. Podrobně viz Pravidla pro podávání a vyřizování stížností informační leták, který klient obdrží zároveň se smlouvou o poskytování služby. Podmínky pro ukončení pečovatelské služby: Před uplynutím sjednané doby zaniká závazek podle smlouvy: - písemnou dohodou účastníků - smrtí příjemce služby - umístěním příjemce služby do domova pro seniory - odstěhováním příjemce služby do místa mimo působnost poskytovatele služby - jednostrannou písemnou výpovědí poskytovatele služby z důvodů sjednaných smlouvou - jednostrannou písemnou výpovědí příjemce služby Poskytovatel služby je oprávněn smlouvu jednostranně písemně vypovědět, z těchto výpovědních důvodů, a to: - pokud příjemce služby pravidelně neplatí stanovené úhrady, a to ani po písemném upozornění ze strany poskytovatele služby - příjemce služby sjednanou službu bez vážného důvodu nevyužívá déle než 6 měsíců

8 - příjemce služby již nesplňuje podmínky zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách pro poskytování pečovatelské služby - příjemce služby řádně nespolupracuje s poskytovatelem služby při zabezpečení a poskytování sjednaných služeb, poskytování služeb znemožňuje, nebo se chová zvlášť hrubým způsobem k pověřeným pracovníkům poskytovatele služby - příjemce služby má zajištěnu dlouhodobou nebo trvalou péči ze strany své rodiny nebo jiné osoby (o zajištění takové péče je příjemce služby povinen vyrozumět poskytovatele služby písemně, a to nejpozději do 15 dnů poté, kdy došlo k takovému zajištěné péče) Výpovědní lhůta činí 15 dnů od doručení výpovědi. Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování služby: Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pokud: neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí služby, o kterou osoba žádá, osobě, která žádá o poskytování služby, poskytovatel v předchozích 6 měsících vypověděl smlouvu z důvodu porušování smluvních podmínek. Zařízení pečovatelské služby Pečovatelská služba je primárně poskytována v bytových jednotkách klientů. Část úkonů pečovatelské služby se zajišťuje ve Středisku osobní hygieny, které se nachází ve Františkových Lázních, v Táborské ul. 370/13 (viz výpis z katastru nemovitostí). Jedná se o budovu ve vlastnictví města. Budova má bezbariérový přístup. Nachází se zde zázemí s potřebným vybavením k zajištění péče o nehty (vanička na nohy, židle, nástroje, sterilizátor, lampa, potřeby pro úklid, lékárna..), kterou zde zajišťuje ambulantně klientům pečovatelské služby, kteří jsou schopni přijít, nebo jsou přivezeni, a dále dochází na základě objednávky ke klientům domů. Nachází se zde sprchový kout, kde zajišťuje klientům pečovatelské služby osobní hygienu. Mycí prostředky a ručníky jsou k dispozici s tím, že na konci směny se použité prádlo pere v pračce. Klientům je ve středisku na požádání zajišťováno praní a žehlení prádla. V budově se dále nachází zázemí pro pečovatelky, kam ráno přicházejí, mají zde odložené své osobní věci a vedou zde dokumentaci potřebnou pro výkon práce. Středisko osobní hygieny se nachází na sídlišti ve Františkových Lázních, kam se lze dopravit z centra města městskou hromadnou dopravou. Pečovatelky jsou operativně v kontaktu se sociální pracovnicí - vedoucí pečovatelské služby, která sídlí v kanceláři č. 3 v přízemí budovy Městského úřadu Františkovy Lázně, v Nádražní ulici č. 208/5 (viz výpis z katastru nemovitostí). Dvakrát týdně se zde vedoucí pečovatelek schází s pečovatelkami na poradě, kde jsou předávány informace o zajištění péče o jednotlivé klienty, provozní záležitosti služby a je stanovena služba konkrétního pracovníka pro rozvoz obědů, který je zajišťován služebním vozidlem města v termonosičích. Sociální pracovnice - vedoucí pečovatelek v sídle služby zabezpečuje poradenství a administrativní složku služby - příjem žádostí o poskytování pečovatelské služby, vyhotovuje na základě sociálních šetření smlouvy, vede dokumentaci klientů, spravuje rozpočet služby, hradí faktury, provádí rozbory hospodaření, zajišťuje nákupy materiálu a vybavení, řeší stížnosti klientů a personální záležitosti služby. Po ukončení měsíce připravuje podklady pro výběr úhrad za pečovatelskou službu a následně zde finanční hotovost od pečovatelek vybírá. (Každá pečovatelka má stvrzenkové bloky na výběr

9 hotovosti od klientů má podepsánu hmotnou odpovědnost.) Vedoucí pečovatelek odpovídá za rozvoz obědů. Odpovídá dále za provoz Střediska osobní hygieny. Zabezpečení provozu pečovatelské služby Vykazování provedených úkonů se provádí tak, že každý klient má u sebe výkaz péče a smlouvu o poskytování pečovatelské služby, ve které jsou uvedeny úkony péče k naplňování osobních cílů klienta. Na poskytování jednotlivých úkonů se pečovatelka průběžně s klientem domlouvá a dochází k němu dle potřeby. Vždy, když vykoná úkon, zapíše dobu jeho trvání do výkazu péče a klient tento zápis podepíše. Vždy uvádí datum, druh úkonu a délku trvání výkonu v minutách tak, aby bylo možné určit na konci měsíce přesnou cenu za poskytování pečovatelské služby, která se v případě nevyčerpání celé hodiny poměrně krátí. Po ukončení měsíce jsou výkazy klientů vybrány a předány vedoucí pečovatelské služby k přípravě podkladů pro výběr poplatků za poskytnuté služby v hotovosti. Plánování a průběh poskytované péče Péče o klienta pečovatelské služby se řídí individuálním plánem péče, který vychází z jeho potřeb, možností a schopností, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a aktuální situaci. Individuální plán péče je sestavován ve spolupráci s klientem, přičemž je respektován projev vlastní vůle klienta. Plán péče vychází z již prvotního jednání se žadatelem o službu, se kterým je sepsán Záznam z jednání se zájemcem o poskytování pečovatelské služby a jsou stanoveny osobní cíle uživatele a plánovaná podpora. V rámci pravidelných porad jsou všichni pracovníci poskytovatele seznámeni se sepsáním smlouvy s novým klientem, jsou obeznámeni s obsahem Záznamu z jednání se zájemcem o poskytování pečovatelské služby, tedy s jeho aktuální situací, potřebami, cíli a dohodnutou podporou klienta k jejich naplňování. Je stanoven klíčový pracovník. Klíčový pracovník je nadále odpovědný za kvalitu poskytované péče u daného klienta, za sestavení individuálního plánu péče, jeho průběžné vyhodnocování a aktualizaci. Plán péče klíčový pracovník sestaví ve spolupráci s klientem během následujících počátečních kontaktů (zpravidla cca do 1 měsíce). Na základě navázání bližšího kontaktu s klientem, znalosti sociálního prostředí, ve kterém žije a průběžné komunikace je vypracován individuální plán péče: Klíčový pracovník sestavuje s klientem individuální plán tak, že na základě zjištěných skutečností (aktuální zdravotní stav, možná podpora rodiny, možnost využívání veřejných služeb, ostatní vazby a kontakty na společenské prostředí) nejprve zmapuje možnosti a schopnosti klienta, zhodnotí dosavadní naplňování potřeb klienta, a na základě toho s klientem naplánuje péči tak, aby byly naplněny jeho osobní cíle, byla využita spolupráce rodiny i veřejných služeb zajištěna minimalizace závislosti na službě, zachován kontakt se společenským prostředím. Kvalita poskytované péče je průběžně kontrolována vedoucí pečovatelské služby. Ta vykonává kontrolu přímo u klienta v bytě nebo řeší případné stížnosti (podnět klienta, rodiny i okolí). Kontrola je vždy zaměřena na kvalitu poskytované péče, naplňování osobních cílů, spokojenost klienta s poskytnutou službou, spokojenost klienta s výkonem péče přidělené pečovatelky klíčového pracovníka, s rozsahem poskytované péče, a klient je vždy dotazován na potřebu zajištění další nezbytné podpory. Klient je dále při kontrolách průběžně informován o svých právech a povinnostech, které z poskytovaní služby vyplývají.

10 Zajištění provozu pečovatelské služby podrobně upravují směrnice a vnitřní předpisy, které jsou k dispozici v sídle poskytovatele služby MÚ Františkovy Lázně, ve Středisku osobní hygieny, a vybrané dokumenty dále na internetových stránkách: Pečovatelskou službu pro obyvatele Františkových Lázní zabezpečuje Město Františkovy Lázně sociální pracovnice a vedoucí pečovatelské služby Mgr. Jana Adlerová. V případě potřeby je možné ji kontaktovat na telefonu , nebo navštívit osobně v přízemí budovy MÚ Františkovy Lázně, dveře č. 3 - v úředních dnech (pondělí a středa od 8.00 do hodin). Mimo uvedenou dobu je to možné po předešlé domluvě.

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.

P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice. P e č o v a t e l s k á s l u ž b a Města Úpice Palackého 1077, 542 32 Úpice IČ: 00278386 tel.: 499 882 093 mobil: 723 617 208 e-mail: dps@upice.cz POPIS REALIZACE PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Identifikátor služby

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 Pravidla poskytování Pečovatelské služby města. Zruče nad Sázavou

SMĚRNICE č. 2/2007 Pravidla poskytování Pečovatelské služby města. Zruče nad Sázavou Pečovatelská služba Zruč nad Sázavou 285 22 Zruč nad Sázavou SMĚRNICE č. 2/2007 Pravidla poskytování Pečovatelské služby města I. Základní informace: Zruče nad Sázavou Pečovatelská služba je terénní služba,

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD Čl. 1 Vnitřní řád je závazný pro uživatele služby, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a zaměstnance.

Více

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán

č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán č. A/0../10 Smlouva o poskytnutí sociální služby v Azylovém domě Samaritán Níţe uvedeného měsíce, dne a roku uzavřeli 1) Pan/paní: Datum narození: Rodné číslo: Trvalý pobyt: Číslo OP: v textu této smlouvy

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9a Při jednání s klientem

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

Platnost od: 1.7.2014

Platnost od: 1.7.2014 Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 1.7.2014 Název poskytovatele

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

Smluvní podmínky (KTv)

Smluvní podmínky (KTv) Smluvní podmínky (KTv) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum sociálních služeb, příspěvková organizace DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Azylový dům NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Domov pro matky s dětmi Společná cesta, Heyrovského

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Pečovatelská služba Přibyslav Vnitřní pravidla MĚSTO PŘIBYSLAV

Pečovatelská služba Přibyslav Vnitřní pravidla MĚSTO PŘIBYSLAV MĚSTO PŘIBYSLAV PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PŘIBYSLAV Tržiště 254, 582 22 Přibyslav tel.: 569 482 128, e-mail: ps@pribyslav.cz Pečovatelské služby Přibyslav Čl. I Poskytovatel a sídlo Pečovatelské služby Přibyslav

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích Soukromý penzion pro důchodce v Nechanicích Pražská 20 503 15 Nechanice IČ: 86703951 Telefon: 495 441 821 Internet: www.senior-centrum.cz E-mail: info@senior-centrum.cz Popis realizace poskytované sociální

Více

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s.

Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Výroční zpráva za rok 2007 Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. Sídlo: Poděbrady, Lipanská 721/III, PSČ 29001 IČ: 27395286 DIČ: CZ27395286 Den vzniku: 25. listopadu 2005 zápisem do

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ.

Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ. Městys Lomnice Nám. Palackého 32, 67923 Lomnice Druh sociální služby: Pečovatelská služba STANDARD Č. 12 INFORMOVANOST O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ Článek 1 ÚVOD Poskytovatel má zpracován soubor informací o poskytované

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014

KOLEKTIVNÍ SMLOUVU na období od 1. 1. 2012 do 31. 3. 2014 Česká republika GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ se sídlem Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1-Nové Město IČ: 72080043 zastoupené Ing. Janem Knížkem, generálním ředitelem (dále jen zaměstnavatel ) na straně jedné

Více

Pečovatelská sluţba zajišťuje ty úkony, které si uţivatel není schopen zajistit vlastními silami či s dopomocí rodiny.

Pečovatelská sluţba zajišťuje ty úkony, které si uţivatel není schopen zajistit vlastními silami či s dopomocí rodiny. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 27.5.2014 Název poskytovatele

Více

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz Domov pro seniory Zahradní Město, Sídlo: Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 Zahradní Město Základní informace pro žadatele Název zařízení: Domov pro seniory Zahradní Město Adresa, místo poskytování služby:

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) :

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) : Příloha č. 9. standardu č. 4. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově Březnici, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice, IČ 61903302 Níže uvedeného dne, měsíce a

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava Čj.: KR/11/00208-11/04106 K o l e j n í ř á d 1 Základní ustanovení 1. Vysokoškolská kolej (dále jen kolej) je účelovým zařízením Vysoké

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Poskytovatelem se rozumí fyzická osoba Marek Poslušný, Letohradská 51, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 01396129, který je na základě osvědčení č. 3485,

Více

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany

Smlouva o ubytování. Článek I Smluvní strany číslo smlouvy objednatele: 437/OSV/2016 číslo smlouvy ubytovatele: Smlouva o ubytování Článek I Smluvní strany 1. Objednatel: Havířov, statutární město se sídlem: Svornosti 2,73601 Havířov-Město není zapsán

Více

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady)

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady) Unie neslyšících Brno, z.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel.: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.unieneslysicichbrno.ch

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>)

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>) Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: ) Smluvní strany Vy jako klient sociální služby Pan/paní a My jako poskytovatel sociálních

Více

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk NÁZEV ŽADATELE: Charita Šternberk DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk FORMULÁŘ A Popis realizace poskytování sociální služby

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: SDRUŽENÍ FILIA z. s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: KAMENKA DVĚ PRACOVIŠTĚ: Staré náměstí 225/27a, 619 00

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 11. prosince 2003 Částka: 53 O B S A H : Část I.

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Směrnice č. 3 / SQ 3 Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Úvod Posláním Domova seniorů Vidim je poskytovat služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni

Více

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2

Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Zásady pro nájem městských bytů č. 5/2014 ve znění dodatku č. 1 a 2 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady pro nájem městských bytů (dále jen zásady ) upravují postup městského úřadu a příspěvkových organizací

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s.

Stanovy spolku. I. Úvodní ustanovení. 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. Stanovy spolku I. Úvodní ustanovení 1.Název spolku : KLUB PŘÁTEL HISTORICKÝCH VOJENSKÝCH JEDNOTEK z.s. (dále jen spolek ). 2. Sídlo spolku : Třebestovice, Kerská 160, PSČ : 289 12, Česká republika 3. KLUB

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD,

SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, ZŘIZOVACÍ LISTINA příspěvkové organizace Článek I. Základní ustanovení Město Uherský Brod v souladu s ustanovením 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 3 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory - 66, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II.

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU

MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU MANDÁTNÍ SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB SOUVISEJÍCÍCH S PRODEJEM JEDNOTEK AAU Č.J. SFZP 078825/2012 (dle ustanovení 566 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz Smlouva o poskytování sociální služby v Azylovém domě Rybka v Husinci smlouva č. Rybka, o.

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi Smlouva o výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi I. Smluvní strany Objednatel: Město Planá se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 DIČ: CZ00260096

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213. Vnitřní směrnice B1 Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 IČO: 49464213 Vnitřní směrnice B1 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obsah: B1 ŠKOLNÍ ŘÁD I. Úvod II. Provoz a vnitřní režim školy III. Prevence sociálně patologických

Více

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík

2. Definice pojmů Pokud z následujícího textu nevyplývá jinak, rozumí se: 2.1. Poskytovatelem Pavel Bohušík Všeobecné Obchodní Podmínky poskytování telekomunikačních služeb 1. Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné Obchodní Podmínky upravují podmínky zprostředkování připojení k síti Internet poskytované spol. Pavel

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části. USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 28. zasedání dne 30. 11. 2015 USNESENÍ č. 228/15/RMČ k uzavření smlouvy na administraci veřejné zakázky Dostavba a přístavba ZŠ RMČ po projednání: I. souhlasí

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II.

S M L O U V A O D Í L O. uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění II. S M L O U V A O D Í L O uzavřená podle ust. 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. I. Smluvní strany Objednatel: Město Bílina Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Zastoupení:

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky stanoví podmínky pro poskytování telekomunikačních služeb a postupy uzavírání smluv

Více

R Á M C O V Á S M L O U V A

R Á M C O V Á S M L O U V A R Á M C O V Á S M L O U V A O P O S K Y T O V Á N Í I N Z E R T N Í C H S L U Ž E B ÚZSVM ÚP Plzeň č. /2015 uzavřená dle ustanovení 1746 odstavce 2. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Čl. I Úvodní ustanovení Tato pravidla stanovují postup pro přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytů v DPS a evidenci těchto

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti MAGSY, s.r.o. Jateční 523 760 01 Zlín-Prštné Česká republika IČO: 26230224 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 38124 Obchodní

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D P R A C O V N Í Ř Á D Obecního úřadu Horní Moštěnice Rozdělovník výtisků Název funkce Jméno Výtisk č. 1 starosta obce Ing. Vladimír Martínek Tento dokument a informace v něm obsažené jsou majetkem obce

Více

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov

Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Stavební bytové družstvo Pelhřimov, K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov Zásady pro určení nájemného z bytů a nebytových prostorů, záloh na plnění poskytovaná s užíváním bytů a nebytových prostorů a jejich vyúčtování

Více

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD

OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD OBEC PRACKOVICE NAD LABEM, PRACKOVICE NAD LABEM 54, IČ 00264229 VNITŘNÍ SMĚRNICE 5/2015 PRACOVNÍ ŘÁD firma Obec Prackovice nad Labem účinný od 1.6.2008 aktualizovaný 27.5.2015 Obec Prackovice nad Labem

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409

Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Všeobecné podmínky pro poskytování přístupu k síti Internet společnosti DaveNET s.r.o., Žerotínova 3056/81a, Šumperk 787 01 - IČO: 258 32 409 Článek 1. - Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné podmínky

Více