JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3.2. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ ZÍSKÁVÁME OD ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3.3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU V DOMOVĚ PRO SENIORY 3.4. POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3.5. OBTÍŽNÉ SITUACE PŘI JEDNÁNÍ SE ŽADATELEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3.6. ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 3.7. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ PŘÍLOHA 1: PRAVIDLA KOMISE PRO POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ PŘÍLOHA2: ZÁZNAM O JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU PŘÍLOHA 3: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1

2 Cílem jednání se zájemcem o službu je získání potřebných informací o zájemci a zároveň předání informací o domově, aby se zájemce mohl rozhodnout, zda se bude o naše služby ucházet či nikoliv. Informace jsou vždy předávány srozumitelnou formou pro každého zájemce (větší písmo, prezentace domova na CD, informace na PC je možné na přání upravit). Vedením jednání se zájemcem o službu jsou pověřeny sociální pracovnice. V případě potřeby mohou k jednání přizvat další odborníky (tlumočník, osobní asistent, všeobecná sestra DS, pracovník sociální odboru MěÚ, fyzioterapeut DS, apod.). Jednání se zájemcem o sociální službu je tedy prvním krokem k navázání dobrého vztahu a budoucí spolupráce mezi zájemcem a poskytovatelem služby. Při každém setkání je vždy nejdůležitější zájemce. 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ Zájemce může domov kontaktovat osobně, telefonicky nebo elektronicky. Vždy dáváme přednost smluvenému osobnímu setkání se zájemcem, popř. jeho rodinou, za účelem vzájemného seznámení a předání informací o službě. V případě, že má zájemce ustanoveného zástupce, podpůrce nebo opatrovníka, účastní se jednání i tato osoba/y. Velice často první kontakt provádí rodina zájemce (např. zájemce je hospitalizován ve zdravotnickém zařízení apod.) ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU druh poskytované služby rozsah poskytované služby včetně úhrady cíl služby včetně okruhu osob, kterým je služba určena služby zařízení včetně fakultativních služeb podmínky přijetí kontaktní údaje domova 3.2. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ ZÍSKÁVÁME OD ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU zájem, očekávání, požadavky a přání zájemce osobní anamnéza zdravotní stav zájemce stupeň závislosti na pomoci druhé osoby mobilita potřeba kompenzačních pomůcek bytové podmínky bezbariérové prostředí dosavadní zkušenosti zájemce se sociálními službami kde se zájemce o naší službě dozvěděl 2

3 3.3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O POBYTOVOU SOCIÁLNÍ SLUŽBU V DOMOVĚ PRO SENIORY Zájemce o službu je účastníkem jednání vždy, a to i v situaci, kdy není způsobilý samostatně jednat, jeho způsobilost k právním úkonům je omezena nebo má svého zástupce, podpůrce či opatrovníka. Jednání se zájemcem o službu je vícefázové. V případě potřeby se zájemce může před vlastním zahájením poskytování sociální služby účastnit několika jednání nutných pro své rozhodnutí, zda naše služby využije či nikoliv. Jednání se mohou kromě zájemce účastnit i další osoby, které zájemce určí. PRVNÍ KONTAKT SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Při prvním kontaktu je zájemce vyzván, aby sdělil základní informace o sobě a své nepříznivé sociální situaci. Zjišťujeme tedy, zda zájemce spadá do cílové skupiny našich uživatelů, získáváme informace o jeho zájmech, očekávání, potřebách a zároveň zjišťujeme, zda je domov schopen naplnit přání a potřeby zájemce v průběhu poskytování sociální služby. Poté jsou zájemci předány základní informace o poskytované službě, nabídnuta prohlídka domova osobně nebo na CD, popř. předán informační letáček a žádost o poskytování sociální služby. Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby zájemce obdrží přímo od sociálních pracovnic nebo si ji může stáhnout také na webových stránkách domova. Součástí žádosti je Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele pro účely poskytování pobytové sociální služby. První kontakt je tedy zejména o oboustranném poznání, získání důvěry a základních informací o zájemci a službě. V případě, že zájemce nespadá do naší cílové skupiny, či zájemce nebo jeho rodina zvažuje využití služby u více poskytovatelů, poskytne sociální pracovnice základní informace o poskytovaných službách v blízkém okolí či o dalších možnostech řešení nepříznivé situace (předá kontakty na další dostupné veřejné služby v regionu apod.). NÁSLEDNÝ KONTAKT SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Při dalším setkání zpravidla dochází k předání vyplněné žádosti. Sociální pracovnice zkontroluje úplnost potřebných údajů a pohovorem doplní informace týkající se zájemce, ověří si, zda zájemce spadá do cílové skupiny a využije veškerých informací získaných z pozorování a rozhovoru. Posléze sociální pracovnice žádost oboduje podle stanovených a schválených pravidel a postoupí zbývajícím členům komise domova k posouzení. Komisi pro posuzování žádostí tvoří ředitel, vedoucí zdravotně ošetřovatelského oddělení a obě sociální pracovnice. Je-li žádost zaslána prostřednictvím České pošty, sociální pracovnice ji zaevidují pouze tehdy, obsahuje-li všechny požadované údaje a přílohy. V opačném případě je zájemce kontaktován 3

4 a vyzván k následnému doplnění informací. O každém kontaktu s žadatelem provádí sociální pracovnice písemný záznam z jednání (list Záznam o jednání se zájemcem o službu), ve kterém je vždy uveden: datum kontakt nové údaje - popis sociální situace žadatele, popř. podané informace, navržená řešení, očekávání žadatele, apod. změny v bodování žádosti podpis sociální pracovníka Další kontakt se uskutečňuje za účelem zjištění sociální situace v místě pobytu žadatele (domácnost, nemocnice, léčebna apod.). Návštěvu provádí vedoucí zdravotně ošetřovatelského úseku společně se sociální pracovnicí nebo obě sociální pracovnice. Během setkání obě zástupkyně domova zjišťují, co žadatel očekává od služby, jeho obavy a přání v návaznosti na určení oblastí podpory. Ze setkání se vždy se provádí písemný zápis, který je přiložen k žádosti. Jestliže zdravotní stav žadatele dovoluje setkání v domově pro seniory, je tato forma preferována - žadatel se může seznámit s životem v domově, prohlédnout si pokoj a ostatní společné prostory. Výjimka: sociální šetření se neprovádí u žadatele, který vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, není způsobilý k návštěvě domova a vzdálenost do místa, kde právě pobývá, přesahuje 40 km. V takových situacích vycházíme z Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele a získaných informací od rodiny, pracovníků zdravotnických zařízení při aktuální hospitalizaci a pracovníků sociálních odborů. Žadatelům, kteří podali žádost před více než šesti měsíci a došlo u nich ke změně zdravotního stavu, sociální pracovnice předá (zašle) nový formulář Vyjádření lékaře k doplnění aktuálního zdravotního stavu POSOUZENÍ ŽÁDOSTI O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Následně dojde k posouzení žádosti a žadatel je nejpozději do 10 dnů od podání žádosti písemně vyrozuměn o jejím vyřízení: rozhodnutím o zahájení poskytování služby sociální péče dočasným zamítnutím žádosti z kapacitních důvodů a postoupení žádosti do Evidence dočasně odmítnutých žadatelů zamítnutím žádosti pouze v souladu s 91, odstavcem 3 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách 4

5 a) DOMOV MÁ DOSTATEČNOU KAPACITU Jestliže má zařízení dostatečnou kapacitu, žadatel je vyzván k zahájení poskytování sociální služby. V případě, že žadatel odmítne nastoupit, nahradí jej další žadatel z evidence. Dotyčný žadatel je ponechán v evidenci a sociální pracovnice provede záznam o odmítnutí výzvy k zahájení poskytování služby. Při odmítnutí další výzvy, bude jeho žádost nadále evidována jako neurgentní. Žadatel nebude již pravidelně kontaktován a kontaktovat poskytovatele musí sám. Rozhodne-li se žadatel zahájit čerpání služby, sociální pracovnice jej podrobně seznámí s Domácím řádem, který mu také v písemné podobě předá společně s návrhem Smlouvy o poskytnutí služby, doporučeným seznamem prádla a osobních věcí pro pobyt v domově. b) DOMOV NEMÁ DOSTATEČNOU KAPACITU Pokud není aktuálně volné místo v domově, žádost je dočasně zamítnuta z důvodu nedostatečné kapacity k poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá a žádost je postoupena do Evidence dočasně odmítnutých žadatelů. Jakmile má domov dostatečnou kapacitu pro přijetí žadatele, vyzve ho k zahájení poskytování pobytové služby sociální péče. Sociální pracovnice pozve žadatele, aby se dostavil do domova k projednání okolností zahájení poskytování služby, objednání stravy a připraví s ním konkrétní návrh Smlouvy o poskytování služby. Pokud má žadatel opatrovníka, zástupce nebo podpůrce pro jednání, musí být vždy přítomen. K jednání mohou být přizvány další osoby rodina, odborník (tlumočník, logoped), vedoucí zdravotnického a ošetřovatelského úseku, všeobecná sestra, pracovník v přímé péči (klíčový pracovník) nebo rehabilitační pracovník OBTÍŽNÉ SITUACE PŘI JEDNÁNÍ SE ŽADATELEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU Žadatel není způsobilý navštívit domov pro seniory vedení domova posoudí vzdálenost a odpovědní pracovníci navštíví zájemce v místě jeho pobytu V průběhu jednání o službě přestane žadatel splňovat kritéria pro zahájení poskytování služby sociální pracovnice vysvětlí zájemci situaci a předloží seznam poskytovatelů sociálních služeb, případně zprostředkuje kontakt zájemce a nového poskytovatele. Protekční prosazování žadatele dodržení zásady komisionálního rozhodnutí (sociální pracovník, vedoucí zdravotně ošetřovatelského oddělení, ředitel), dodržení všech kritérií pro přijetí a bodové hodnocení žádostí. Agresivní žadatel snažit se žadatele slovně uklidnit, přivolat dalšího pracovníka, přerušit jednání a popř. přizvat rodinného příslušníka. 5

6 Žadatel není schopen sám jednat o službě pokud není žadatel způsobilý k právním úkonům, jedná společně s opatrovníkem pokud nemá ustanoveného opatrovníka nebo není zbaven způsobilosti k právním úkonům, postupuje se v souladu s občanským zákoníkem žadatel může mít zástupce, podpůrce (rodina, osoba blízká) nebo pro účely jednání o službě nebo uzavření smlouvy o poskytování sociální služby s poskytovatelem, někoho zmocní - plná moc musí být notářsky ověřená žadatele, který podle posudku ošetřujícího lékaře není schopen sám jednat a nemá zákonného zástupce a situace vyžaduje akutní poskytnutí sociální služby, může zastoupit obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu žadatele nebo podle sídla poskytovatele (podle 91 odst. 6) Pokud je v rozporu zájem žadatele a opatrovníka (zástupce, podpůrce) nepokračovat dále v jednání, požádat o pomoc kolizního opatrovníka 3.6. ZAMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI Domov pro seniory může odmítnout uzavřít Smlouvu o poskytování sociálních služeb jen v těchto případech a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby - žádost se zamítá pouze dočasně a je postoupena do evidence dočasně odmítnutých žadatelů c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby ( 91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY SE VYLUČUJE, JESTLIŽE a) zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci c) chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití ( 36 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách) Obsahuje-li Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele jeden z výše uvedených důvodů (a až c), provádí se vždy návštěva žadatele. V průběhu návštěvy dochází k ověřování skutečností uvedených v žádosti, nebo ke zjišťování nových skutečností, pro které by mohlo dojít k odmítnutí žadatele. Z každé takové návštěvy je proveden písemný zápis. 6

7 Pokud je ve Vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele uvedena duševní porucha, pro kterou by docházelo závažným způsobem k narušování kolektivního soužití, požaduje poskytovatel vyjádření odborného lékaře (např. psychiatra) ke zdravotnímu stavu žadatele. Na základě zjištěných skutečností a vyjádření lékaře může dojít k odmítnutí žadatele. Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s žadatelem Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb z důvodů výše uvedených, vydá o tom písemné oznámení, ve kterém uvede důvod, pro který žádost zamítá. V případech, kdy poskytovatel zamítá žádost z jiných důvodů než z kapacitních, je žadatel odkázán na Registr poskytovatelů sociálních služeb nebo je mu předán seznam zařízení v okolí domova, které požadovanou službu nabízejí (pečovatelská služba, domovy se zvláštním režimem apod.). Poskytovatel vede Evidenci zamítnutých žádostí a řídí se zákonnými ustanoveními o archivaci a skartaci dokumentace obsahující osobní a citlivé údaje (101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Sb., Zákon č. 56/2014 Sb. kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 191/2009 Sb., o podobnostech výkonu spisové služby) 3.7. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ Přednostně jsou přijímáni žadatelé z Blatné a obcí s rozšířenou působností Blatná. Domov pro seniory při přijímání uživatelů zohledňuje naléhavost žádosti o poskytování služeb sociální péče a také míru závislosti žadatele, která je posouzena orgánem státní správy. PŘÍLOHA 1: Pravidla komise pro posouzení žádostí do Domova pro seniory v Blatné PŘÍLOHA 2: Sociální záznamy PŘÍLOHA 3: Žádost o poskytnutí pobytové sociální služby Domov pro seniory tř. T. G. Masaryka 272, Blatná Schválil: Václav Kroupa Podpis: Platnost od: Aktualizace: Zpracoval: tým pracovníků v sociálních službách Zapsala: Mgr. Hana Baušová 7

8 PŘÍLOHA 1 PRAVIDLA KOMISE PRO POSOUZENÍ ŽÁDOSTÍ DO DOMOVA PRO SENIORY V BLATNÉ OKRUH OSOB, PRO KTERÉ JSOU SLUŽBY URČENY Domov pro seniory je určen osobám starším 60 let se sníženou soběstačností, které pro svůj věk, zdravotní stav nebo sociální situaci potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou dále žít ve svém přirozeném prostředí. Sociální služby domova jsou určeny: seniorům, kteří potřebují částečnou nebo úplnou podporu při zvládání běžných denních činností seniorům částečně nebo zcela imobilním seniorům s chronickým onemocněním Sociální služby domova nejsou určeny: osobám mladší 60 let soběstačným seniorům seniorům, kteří jsou závislí na alkoholu či jiných návykových látkách seniorům s mentálním postižením seniorům s poruchami osobnosti a chronickým těžkým duševním onemocněním Dle 36 vyhlášky MPSV 505/2006 Sb., může být zájemce o poskytování pobytové služby odmítnut z těchto důvodů: zdravotní stav seniora vyžaduje léčení nebo trvalé odborné ošetřování v lůžkovém zdravotnickém zařízení senior trpí akutní infekční chorobou chování seniora by z důvodu duševního onemocnění závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití v domově využití ochranné lhůty pro poskytovatele 6 měsíců, v níž může poskytovatel odmítnout uzavřít smlouvu s bývalým uživatelem, kterému byla vypovězena smlouva z důvodu porušování povinností plynoucích ze smlouvy, případně ve smlouvě uvedených vnitřních pravidlech domova Domov pro seniory je příspěvkovou organizací, která poskytuje celoroční (ne sezónní) pobytové sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, prováděcí vyhláškou č. 505/2006 Sb. Zřizovatelem domova je Město Blatná. V zájmu zachování transparentnosti a objektivity předkládáme hodnotící kritéria pro přijetí nových žadatelů o poskytování služby. 8

9 1. SOCIÁLNÍ SITUACE ŽADATELE a) žadatel žije 25 bodů osamoceně, nemá osoby blízké a nemá zajištěnu péči osamoceně, má osoby blízké a nemá zajištěnu péči b) žadatel žije s rodinou, nemá zajištěnu péči 20 bodů c) žadatel žije osamoceně, má zajištěnou péči 15 bodů d) žadatel žije s rodinou, má zajištěnou péči 10 bodů e) žadatel je umístěn v jiném pobytovém zařízení sociálních služeb 5 bodů 2. STUPEŇ ZÁVISLOSTI ŽADATELE a) žadatel pobírá příspěvek na péči 20 bodů b) žadatel je nesoběstačný, probíhá řízení o příspěvku 15 bodů c) žadatel je nesoběstačný, přerušeno řízení z důvodu hospitalizace 10 bodů d) žadatel je soběstačný, nepobírá příspěvek na péči 0 bodů 3. MÍSTO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ a) Blatná a osady města (bydlí déle než 24 měsíců) 15 bodů b) obce ve správním obvodu ORP Blatná 10 bodů c) Jihočeský kraj 5 bodů V situacích hodných zvláštního zřetele posoudí komise žádost individuálně. Jedná se o tyto situace: V domácnosti s žadatelem žije další osoba, která je závislá společně s žadatelem na pomoci téže fyzické osoby. Žadateli hrozí vážná újma na zdraví nebo byl stižen vážnou mimořádnou událostí. Vážnou mimořádnou událostí se rozumí zejména živelná pohroma (např. povodeň, vichřice), požár nebo jiná destruktivní událost, ekologická nebo průmyslová havárie. Úmrtí pečovatele nebo vážná nemoc pečovatele. Žadatel je rodinným příslušníkem zaměstnance domova. Každá žádost je posuzována individuálně, vždy je upřednostněn žadatel, který se nachází v nejméně příznivé sociální situaci. 9

10 V případě, že mají dva nebo více žadatelů rovný počet bodů, upřednostníme žadatele z Blatné. Přednost mají také žadatelé umístěni v domově s pečovatelskou službou v Blatné. Pokud není doručená žádost kompletní, je nutné údaje do 15 dnů doplnit. K ŽÁDOSTI JE VHODNÉ DOLOŽIT Platný důchodový výměr Rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči POKUD JE ŽADATEL ZBAVEN NEBO OMEZEN VE SVÉPRÁVNOSTI NEBO MÁ STANOVANÉHO ZÁSTUPCE, PODPŮRCE ČI OPATROVNÍKA, JE NUTNÉ K ŽÁDOSTI DOLOŽIT Rozhodnutí o zbavení nebo omezení ve způsobilosti k právním úkonům Rozhodnutí o ustanovení opatrovníka Notářský zápis o plné moci, zastupování Smlouvu o podporování nebo zastoupení členem domácnosti Pořadí žadatelů se může během čekací doby měnit, pokud žadatel nebo jeho rodina dodá nové aktuální informace týkající se změny zdravotního stavu, sociální situace apod. Změna počtu bodů bude ihned datována a zaznamenána. Žadatel má možnost 1krát výzvu k zahájení poskytování služby odmítnout, zůstane tak nadále v evidenci. Při odmítnutí další výzvy, bude jeho žádost nadále evidována jako neurgentní. Žadatel nebude již pravidelně kontaktován a kontaktovat domov musí sám. 10

11 PŘÍLOHA 2 ZÁZNAM O JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU DATUM: KONTAKT: POPIS NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE: ZMĚNY V BODOVÁNÍ: PODPIS SOCIÁLNÍ PRACOVNICE: DATUM: KONTAKT: POPIS NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE: ZMĚNY V BODOVÁNÍ: PODPIS SOCIÁLNÍ PRACOVNICE: DATUM: KONTAKT: POPIS NEPŘÍZNIVÉ SOCIÁLNÍ SITUACE: ZMĚNY V BODOVÁNÍ: PODPIS SOCIÁLNÍ PRACOVNICE: 11

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách

Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Pravidla pro přidělování bytů v Domech s pečovatelskou službou v Počátkách Čl. I Úvodní ustanovení Tato pravidla stanovují postup pro přijímání a vyřizování žádostí o přidělení bytů v DPS a evidenci těchto

Více

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU STANDARD 3. JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM (ŽADATELEM) O SOCIÁLNÍ SLUŽBU CÍL STANDARDU 1) Tento standard vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen Zákon ) a z vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Žádost odlehčovací služba

Žádost odlehčovací služba Žádost odlehčovací služba Datum podání žádosti o odlehčovací službu: Žádost o poskytnutí služby Zájemce o službu: Jméno a příjmení (u žen též rodné příjmení) Datum narození: Zdravotní pojišťovna: Trvalé

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Opatření č. 14/2007. Čl. 1 Úvodní ustanovení Opatření č. 14/27 PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NÁJMU BYTŮ V DOMECH ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, BYTŮ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ A V CHRÁNĚNÝCH BYTECH V MAJETKU MĚSTA ŠUMPERKA Datum vydání: 9. 8. 27 Zpracoval: Bc. Radmila Kouřilová

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Princip bydlení v bytech zvláštního určení pro seniory a osoby se zdravotním postižením STATUTÁRNÍ MĚSTO JABLONEC NAD NISOU Magistrát města Jablonec nad Nisou Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálních služeb Mírové náměstí 19, 467 51 - Jablonec nad Nisou Zpracovatel: oddělení

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Domov se zvláštním režimem Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny

Věková struktura cílové skupiny od jednoho roku věku s podmínkou splnění cílové skupiny FARNÍ CHARITA Kamenice nad Lipou Informace pro zájemce pečovatelské služby Husovo nám. 94, PSČ 394 70 IČO: 49026852 Č. účtu u ČSOB:170318142/0300 E-mail: charita.kamenice@atlas.cz, www.kamenice.charita.cz

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz

příspěvková organizace IČO: 70878030 Telefon: 272 654 151, 3 (linka 112) zahradkova@dszm.cz Domov pro seniory Zahradní Město, Sídlo: Sněženková 2973/8, 106 00 Praha 10 Zahradní Město Základní informace pro žadatele Název zařízení: Domov pro seniory Zahradní Město Adresa, místo poskytování služby:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: SDRUŽENÍ FILIA z. s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÁ DÍLNA NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: KAMENKA DVĚ PRACOVIŠTĚ: Staré náměstí 225/27a, 619 00

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program )

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE (dále jen program ) Město Luby nám.5. května 164 tel.: 354 420 410 351 37 Luby tel./fax.: 354 420 419 IČO 00254053 e-mail: starosta@mestoluby.cz PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA LUBY NA PODPORU SPORTOVNÍCH

Více

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby

Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby Pracovnělékařské služby a posuzování zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání ( výpis ze zákona 373/2011 Sb. ) Pracovnělékařské služby 53 (1) Pracovnělékařské služby jsou zdravotní služby

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo

VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo VNITŘNÍ SMĚRNICE číslo sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením (DOZP) chráněné bydlení (CHB) odlehčovací služba (OS) standard kvality služeb číslo PŘEDMĚT: Směrnice k úhradám sociálních

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád

OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád OBEC HORNÍ MĚSTO Spisový řád Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů 3. Evidence dokumentů 4. Vyřizování dokumentů 5. Podepisování dokumentů a užití razítek 6. Odesílání dokumentů 7. Ukládání dokumentů

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci. Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace Návrh VYHLÁŠKA ze dne...2006 o zdravotnické dokumentaci Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 117 odst. 5 zákona č..../2006 Sb., o zdravotní péči: Rozsah údajů zaznamenávaných do zdravotnické dokumentace

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Podávání, evidence a vyřizování stížností

Podávání, evidence a vyřizování stížností VNITŘNÍ PRAVIDLA: Podávání, evidence a vyřizování stížností Evidenční číslo: VP 7a MÚSS Plzeň Jméno a příjmení Funkce / útvar Podpis Zpracoval: Bc. Eva Žípková Mgr. Věra Kotrbatá Sociální pracovnice DZR

Více

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016

Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Dotační program pro oblast kultury na rok 2016 Příloha č. 1 usnesení č. 1318/36/R/2015 MČ Praha 11 vyhlašuje pro rok 2016 dotační program podpory kultury s následujícími programy: I. program: Celoroční

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013)

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013) Domov klidného stáří v Žinkovech, přísp.org. Poskytování informací Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013) Preambule

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb

Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb Výpočet dotace na jednotlivé druhy sociálních služeb (dotace ze státního rozpočtu na rok 2015) Popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory - Liberecký kraj Kraj bude při výpočtu dotace postupovat

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností

Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Interní směrnice ředitele Městské policie Brno č. 5/2013 Přijímání, evidování a vyřizování stížností Čl. I Úvodní ustanovení Účelem této směrnice je sjednotit a upravit postup a povinnosti zaměstnanců

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.

17 Vnitřní předpis. Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Čl. 1 Úvod. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb. 580 01 Havlíčkův Brod, U Panských 1452 tel. 569 333 150-161, e-mail: reditel@ddhb.cz 17 Vnitřní předpis Zásady pro podávání a vyřizování stížností Čl. 1 Úvod Každý klient Domova pro seniory Havlíčkův Brod

Více

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů)

(dle ustanovení 566 an. zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů) MANDÁTNÍ SMLOUVA NA KONTROLNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM ČÁST 1: KONTROLY DODRŢENÍ PODMÍNEK PROGRAMU ZE STRANY PŘÍJEMCŮ PODPORY V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A, B, C SFZP 168887/2012

Více

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Žádost o přijetí. do Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Datum výplaty: Zažádáno :

Žádost o přijetí. do Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. Datum výplaty: Zažádáno : Žádost o přijetí do Domova důchodců Rokytnice nad Jizerou DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Příloha č. 7 Kontaktní údaje: Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou, příspěvková organizace Dolní Rokytnice 291 512 44

Více

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda

OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Podklady na zasedání ZM dne: 28.01.2016 OSTATNÍ 20. Název materiálu: Záměr výstavby domova se zvláštním režimem u Domova důchodců Pohoda Předkládá: Mgr. Petra Houšková Vypracoval: Mgr. Petra Houšková Bc.

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby:

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby: INFORMAČNÍ BROŽURA Pečovatelská služba Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, odpovědný vedoucí: Mgr. Jana Adlerová, tel. 354 479 242, 725 505 114 Druh poskytované sociální

Více

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Domácí řád. Úvodní ustanovení

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Domácí řád. Úvodní ustanovení Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Zařízení poskytující sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája

Více

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín

Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Poskytovatel: Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, o.s. Poradna pro uživatele sociálních služeb Děčín Druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách): Odborné sociální

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby

Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby Městys Okříšky, Jihlavská 1, 675 21 Okříšky PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OKŘÍÍŠKY Standard č.9 Personální a organizační zajištění sociální služby KRIITÉRIIA 1. Poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Příloha č. 3 návrhu usnesení SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Č. /2012 Statutární město Pardubice se sídlem: Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice identifik.

Více

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín

MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne 16.12.2015 PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené

Více

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady)

1. Veřejný závazek (poslání, cíle, cílová skupina osob, zásady) Unie neslyšících Brno, z.s. zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 114, 612 00 Brno, tel.: 541 245 321, mob.: 725 605 216, IČO: 65761201, DIČ: CZ65761201 www.unieneslysicichbrno.ch

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Moravskoslezském kraji , 3P Consulting, s. r. o., Římská 2, 20 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Ústavní sociální služby pro osoby s v Moravskoslezském kraji Přehled a charakteristika

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní škola Sloup, okres Blansko 679 13 Sloup 200 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PRAVIDLA PRO ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Č.j.: /2005 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 20.února 2006

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

SMĚRNICE č. 2/2007 Pravidla poskytování Pečovatelské služby města. Zruče nad Sázavou

SMĚRNICE č. 2/2007 Pravidla poskytování Pečovatelské služby města. Zruče nad Sázavou Pečovatelská služba Zruč nad Sázavou 285 22 Zruč nad Sázavou SMĚRNICE č. 2/2007 Pravidla poskytování Pečovatelské služby města I. Základní informace: Zruče nad Sázavou Pečovatelská služba je terénní služba,

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ

Spisový a skartační řád. č. 13/2006/SŘ Spisový a skartační řád č. 13/2006/SŘ V Novém Městě nad Metují dne 31. 8. 2006 Strana 1 (celkem 9) Spisový a skartační řád Střední školy, (dále jen školy) Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Příjem dokumentů

Více

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí

Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí Spolupráce škol a orgánu sociálně-právní ochrany dětí V pátek, dne 17.10.2014, se konal v kavárně Café Práh v Brně, odborný seminář pro zástupce škol a školských zařízení, působících v rámci města Brna

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Masarykův onkologický ústav

Masarykův onkologický ústav Informace dle 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění (dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím ) 1. Název Masarykův onkologický ústav 2. Důvod a způsob založení povinného

Více

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Město Blovice VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 2 /2012 Pravidla pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví pravidla pro poskytování informací

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

Podklady pro zadávací řízení

Podklady pro zadávací řízení Podklady pro zadávací řízení Podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, bod 10. Zadávání

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173

FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY. Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10, IČ: 00064173 JAK ŽÁDAT O NAHLÍŽENÍ DO ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE, POŘIZOVÁNÍ JEJÍCH VÝPISŮ NEBO KOPIÍ Vážená paní, vážený pane,

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008

SMĚRNICE Vyřizování stížností a petic SM 01/2008. Datum vydání: 8.1.2008 SM 01/2008 Vydání č.: 1 Strana 1 / 10 VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A PETIC SM 01/2008 Účinnost od: 9.1.2008 Číslo dle rozdělovníku: 1 Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Tajemnice Mgr. Blanka Zmítková RM usn.č.

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 3 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory - 66, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II.

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 262 datum: 4. listopadu 2013 Opatření rektora k pracovnělékařským prohlídkám OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 PRACOVNĚLÉKAŘSKÉ SLUŽBY...

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD Čl. 1 Vnitřní řád je závazný pro uživatele služby, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a zaměstnance.

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. Strana PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Strana Vyhledávání textu - přidržte klávesu Ctrl, kurzor umístěte na příslušný řádek a klikněte levým tlačítkem myši. 1. Právní předpisy upravující přijímací řízení ke studiu ve střední

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Jednací řád Rady města Třešť

Jednací řád Rady města Třešť Jednací řád Rady města Třešť Rada města Třešť (dále jen rada města) se usnesla podle 101, odst. 3 zákona čís. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), (dále jen zákon ), v platném znění na tomto svém jednacím

Více