MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD SMIŘICE odbor výstavby SPISOVÁ ZN. SPIS/1799/Výst/12/KV ČJ. 3364/Výst/12/KV DATUM VYŘIZUJE Kvapilová TELEFON FAX Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Smiřice, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. f) a 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon ) ve znění pozdějších předpisů /dále jen stavební zákon /, posoudil v územním řízení podle 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, kterou dne , podal pan Ing. Pavel Hájek, nar a paní Martina Hájková, nar , oba bytem tř. E. Beneše 1535/60, Hradec Králové ( dále jen stavebník ) a na základě tohoto posouzení I. vydává podle 92 stavebního zákona a 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y jízdárny pro koně, přístřešku pro koně, přístřešku na krmení, zpevněných ploch, vše umístěné na části pozemku p.č. 262, 264, 255/1 kat. území Smiřice a na části pozemku p.č. 78/7 kat. území Holohlavy a sjezdu na pozemek p.č. 78/7 kat. území Holohlavy. Druh a účel umísťované stavby: Jízdárna pro koně, přístřešek pro koně, přístřešek na krmení, zpevněné plochy, sjezd. Parcelní čísla a druh pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje: pozemek p.č. 262 kat. území Smiřice orná půda, pozemek p.č. 264 kat. území Smiřice orná půda, pozemek p.č. 255/1 kat. území Smiřice orná půda, pozemku p.č. 78/7 kat. území Holohlavy trvalý travní porost Umístění stavby na pozemku: Jízdárna pro koně bude umístěna 4,0m od hranice pozemku p.č. 263 kat. území Smiřice a 3,21m od hranice pozemku p.č.264 kat. území Smiřice tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je součástí projektové dokumentace. Přístřešek pro koně bude umístěn 2,0 m od objektu jízdárny, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je součástí projektové dokumentace. Přístřešek na krmení bude umístěn 7,5 m od hranice pozemku p.č. 262 kat. území Smiřice, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je součástí projektové dokumentace. Zpevněné plochy budou umístěny na části pozemku p.č. 262, 264 kat. území Smiřice a p.č. 78/7 kat. území Holohlavy, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:1000, který je součástí projektové dokumentace. Určení prostorového řešení stavby, popis stavebních objektů: Jízdárna pro koně, objekt SO-01: lehká montovaná hala, jednolodní trakt bez středové podpory, nosnou konstrukci tvoří trubkové ocelové příhradové rámy ve tvaru obráceného U, půdorysných rozměrů 40,0 m x 22,0 m, výšky hřebene (vrchol oblouku) cca 8,5m. Přístřešek pro koně, objekt SO-02: dřevěná nosná konstrukce opláštěná ze tří stran (sever, jich, západ) fošnami, půdorysných rozměrů 0,6m x 7,0m, zastřešená sedlovou střechou s keramickou krytinou, výšky do hřebene 4,23m.

2 Přístřešek na krmení, objekt SO-03: dřevěná konstrukce půdorysných rozměrů 2,5m x 2,5m se šestibokou jehlanovou střechou a lepenkovou krytinou, výšky 3,13m. Zpevněné plochy, objekt SO-04: přístupová komunikace minimální šířky pruhu 3,0m a délky cca 88.50m, napojená na stávající obecní komunikaci na pozemku p.č. 78/1 kat. území Holohlavy (ulice Lipová), v místě napojení v šíři 5,0m, která bude sloužit pro příjezd složek integrovaného záchranného systému a nebude sloužit pro parkování. Povrch zpevněných ploch (přístupové komunikace) bude ze štěrkopískového posypu. Doprava: Stavební pozemky jsou přístupné přes pozemky stavebníků po stávajících zpevněných plochách napojených na komunikaci III. třídy na trase Smiřice Holohlavy ( ulice Školní). Vjezd a přístup pro složky integrovaného záchranného systému bude zajištěn po nových zpevněných plochách (přístupové komunikaci) přes pozemky p.č. 262, 264 kat. území Smiřice a p.č. 78/7 kat. území Holohlavy, napojených na obecní komunikaci umístěnou na pozemku p.č. 78/1 kat. území Holohlavy (ulice Lipová). Požárně bezpečnostní řešení: Požárně nebezpečný prostor výše uvedených staveb nepřesahuje hranice stavebního pozemku - viz situace širších vztahů. Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Umístění výše uvedených staveb je v souladu s územním plánem Smiřice vydaným zastupitelstvem města Smiřice formou opatření obecné povahy dne s nabytím účinnosti dne a v souladu s územním plánem Holohlavy vydaným zastupitelstvem obce Holohlavy formou opatření obecné povahy dne s nabytím účinnosti dne Záměr stavby nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. v platném znění. Pro umístění stavby se stanoví tato podmínka: 1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, která obsahuje situační výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy a situační výkres v měřítku 1:1000 se zakreslením staveb na pozemcích, požadovaným umístěním staveb a s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 2. Zpevněné plochy - objekt SO-04, přístupová komunikace napojená na stávající obecní komunikaci na pozemku p.č. 78/1 kat. území Holohlavy (ulice Lipová), bude sloužit pouze pro příjezd složek integrovaného záchranného systému a nebude sloužit pro parkování. Povrch zpevněných ploch (přístupové komunikace) bude ze štěrkopískového posypu. Vsakování dešťových vod z této komunikace bude zajištěno do pozemku p.č. 78/7 kat. území Holohlavy a p.č. 262, 264 kat. území Smiřice. Účastníci územního řízení podle 85 odst.1 stavebního zákona - na doručenku : 3. Město Smiřice, Palackého 106, Smiřice 4. Obec Holohlavy, Školní 35, Holohlavy, Smiřice Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. II. Městský úřad Smiřice, odbor výstavby, posoudil ve stavebním řízení podle 111 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne podal stavebník a na základě tohoto posouzení podle 115 stavebního zákona a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu vydává s t a v e b n í p o v o l e n í na stavbu jízdárny pro koně, umístěné na části pozemku p.č. 262 kat. území Smiřice a sjezdu na pozemek p.č. 78/7 kat. území Holohlavy (dále jen stavba ). Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované Ing. Evou Lonskou, Humbury 102, Nový Bydžov, ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

3 2) Při provádění stavby budou dodržena ustanovení stanovená pro uvedený druh stavby ve vyhlášce č.268/2009 Sb. upravující technické požadavky na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb, zejména ve vztahu k ČSN a jiným platným předpisům vztahujícím se k druhu prováděných prací. 3) Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. 4) Zhotovitel stavby musí pro stavbu použít jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a ochrana tepla. 5) Stavba bude dokončena do ) Stavba bude provedena dodavatelsky - oprávněnou firmou. Dodavatel bude určen ve výběrovém řízení. Stavebník před zahájením stavby sdělí Městskému úřadu Smiřice, odboru výstavby, v souladu s 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. 7) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření obce Holohlavy Č.j.114/2012 ze dne a podmínky uvedené do protokolu z veřejného ústního jednání konaného dne : Napojení nového sjezdu na pozemek p.č. 78/7 kat. území Holohlavy bude provedeno ve výšce stávající komunikace (ulice Lipová). Při provádění sjezdu nesmí vzniknout škoda vlastníkům dotčených pozemků a zařízení ( rozvody elektro, vodovody včetně podzemního hydrantu umístěné v krajnici pozemku p.č. 78/1 kat. území Holohlavy). Případné škody vzniklé prováděním stavby hradí stavebník a musí být odstraněny neprodleně. Po ukončení stavby bude pozemek p.č. 78/1 kat. území Holohlavy uveden do původního stavu. 8) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče zn. MMHK/081489/2012/PP/MEJ ze dne : Stavebník je ve smyslu 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v.v.i. Praha (Letenská 4, Praha) nebo Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v.v.i. Brno (Královopolská 147, Brno) případně i oprávněné archeologické organizaci, svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. K provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře písemnou dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti. Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník písemně oznámí vybranému archeologickému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, musí být ve smyslu 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. 9) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky vyjádření Muzea Východních Čech v Hradci Králové zn. 12/00100 ze dne : Stavebník buď písemně nebo elektronickou formou oznámí svůj záměr Archeologickému ústavu AVČR, Praha, v.v.i. (mailto: Stavebník již v době přípravy stavby zkontaktuje některé z archeologických pracovišť, které jsou v dotčeném území oprávněny k provádění záchranných archeologických výzkumů (dále jen ZAV) a zde s nimi bude nejpozději před zahájením zemních prací uzavřena dohoda o podmínkách, za jakých bude ZAV v prostoru stavby prováděn. V případě, že mezi stavebníkem a oprávněnou institucí nedojde k dohodě, určí podmínky výzkumu krajský úřad. Zhotoviteli výzkumu stavebník poskytne dokumentaci k plánované stavbě (v měř. 1:1000, popř. 1:2880, není-li vzájemnou dohodou určeno jinak). Stavebník nebo jím pověřený zástupce je povinen přímo či prostřednictvím obecního úřadu neprodleně oznámit jakékoli náhodné porušení archeologických situací (nálezy zdiva, jímek,apod.) stejně jako nálezy movité povahy (keramické zlomky, kovy, kosti, apod.), a to buď zhotoviteli výzkumu, případně Archeologickému ústavu v Praze či nejbližšímu muzeu. Terénní situace a movité nálezy budou ponechány na místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení. Stavebník předloží archeologem vyhotovenou závěrečnou zprávu (popř. expertní list) jako doklad realizovaného záchranného výzkumu, a to zástupcům státní správy (samosprávy) při závěrečné kontrolní prohlídce. 10) Při provádění stavby budou dodrženy podmínky souhlasu Magistrátu města Hradec Králové, odboru ŽP zn. SZ MMHK/089155/2012/ŽP2/Mar MMHK/098386/2012 ze dne : Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené stavebním úřadem.

4 Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 30cm a 456m³ zeminy bude uloženo na p.p.č. 255/1, 262, 264, kat. území Smiřice a p.p.č. 78/7 kat. území Holohlavy a bude použito po dostavbě k ozelenění, zbývající část bude převezena a rozprostřena na zbývající části pozemků majitelů (mimo koňský výběh). Finanční odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou předepsány v rozhodnutí vydaném orgánem ochrany zemědělského půdního fondu po nabytí právní moci územního rozhodnutí a stavebního povolení. Po dokončení stavby bude odborem životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové předloženo skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. 11) Prováděním stavby nesmí vzniknout škoda vlastníkům ních nemovitostí a tito nesmí být ani jinak obtěžováni stavebními vlivy. Případné škody vzniklé prováděním stavby hradí stavebník a musí být odstraněny neprodleně. 12) Jízdárna bude sloužit pro soukromé účely k trávení volného času. 13) Před zahájením zemních prací bude provedeno vytýčení tras stávajících sítí technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. Veškeré stávající sítě technické infrastruktury v prostoru staveniště budou po dobu stavby polohově a výškově vyznačeny, v průběhu stavby k nim bude zajištěn přístup, a budou dodrženy podmínky jejich ochranných pásem.veškerá stávající zařízení budou zabezpečena tak, aby nedošlo k jejich poškození. 14) Odpady vznikající v rámci stavební činnosti budou využity nebo odstraněny v souladu s ustanovením zákona č.185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími vyhláškami. 15) Doklady o likvidaci odpadů budou doloženy při závěrečné kontrolní prohlídce. 16) Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 17) Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu do staveniště umístěn štítek o povolení stavby, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a musí být ponechán na místě do doby vydání kolaudačního souhlasu. 18) Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby. Při provádění stavby musí být veden stavební deník. 19) Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek. Ukončení každé etapy stavebník oznámí stavebnímu úřadu. 20) Po ukončení stavby podá stavebník příslušnému stavebnímu úřadu ve smyslu 122 odst. 1 stavebního zákona žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost bude podána na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B) přílohy č. 5 této vyhlášky. 21) V případě, že nebude dodržen termín dokončení stavby, stavebník požádá Městský úřad Smiřice, odbor výstavby, o prodloužení před uplynutím tohoto termínu. Účastníci stavebního řízení podle 109 odst. 1 stavebního zákona - na doručenku : 3. Obec Holohlavy, Školní 35, Holohlavy, Smiřice - vlastník pozemku p.č. 78/1 kat. území Holohlavy, 4. Pan Josef Rynt, Hankova 47, Smiřice spoluvlastník pozemku p.č. 263 kat. území Smiřice, 5. Paní Věra Poláková, Maxe Malého 135/4, Hradec Králové spoluvlastník pozemku p.č. 263 kat. území Smiřice, 6. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové vlastník pozemku p.č. 255/5 kat. území Smiřice, pozemku p.č. 78/10 kat. území 7. Pan Dušan Souček, Revoluční 261, Černožice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/8 kat. území 8. Paní Jiřina Součková, Revoluční 261, Černožice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/8 kat. území 9. Pan Jan Tykal, Lipová 317, Holohlavy, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/9 kat. území 10. Paní Iveta Tykalová, Lipová 317, Holohlavy, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/9 kat. území

5 11. Pan Josef Sluštík, Luční 184, Holohlavy, Smiřice; adresa pro doručení Smržov 83, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 78/17 kat. území 12. Paní Helena Sluštíková, Luční 184, Holohlavy, Smiřice; adresa pro doručení Smržov 83, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 78/17 kat. území 13. RWE Distribuce a.s.r., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: Telefónica 02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 16. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: O d ů v o d n ě n í : Stavebník podal dne u Městského úřadu Smiřice, odboru výstavby, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu jízdárny pro koně, přístřešku pro koně, přístřešku na krmení, zpevněných ploch, vše na části pozemku p.č. 262, 264, 255/1 kat. území Smiřice a na části pozemku p.č. 78/7 kat. území Holohlavy, sjezdu na pozemek p.č. 78/7 kat. území Holohlavy a zároveň žádost o spojení územního a stavebního řízení. Městský úřad Smiřice, odbor výstavby, usnesením ze dne č.j. 2629/Výst/12/KV rozhodl podle 78 odst. 1 stavebního zákona o spojení výše uvedeného územního a stavebního řízení. Opatřením ze dne č.j. 2633/Výst/12/KV stavební úřad oznámil v souladu s ustanovením 87 odst. 1 a 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání předložené žádosti veřejné ústní jednání na den O výsledku jednání byl sepsán protokol. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek popřípadě důkazů účastníci územního a stavebního řízení uplatnili námitky-požadavky, kterým bylo vyhověno, jsou zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Závazná stanoviska všech dotčených orgánů jsou kladná, podmínky v nich uvedené byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Veřejností nebyly vzneseny připomínky. K dotčeným pozemkům má stavebník právo vlastnické. Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení byla doložena těmito doklady, vyjádřeními, stanovisky, závaznými stanovisky a souhlasy : - Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje č.j.hshk-367/op-2012/b ze dne , - Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č.j. S-KHSHK 15260/2012/2/HOK.HK/Td ze dne , - Obce Holohlavy Č.j. 114/2012 ze dne Státní veterinární správy č.j. SVS/4087/2012-KVHS ze dne Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče zn. MMHK/081489/2012/PP/MEJ ze dne , - Muzea Východních Čech v Hradci Králové zn. 12/00100 ze dne : - Při provádění stavby budou dodrženy podmínky souhlasu Magistrátu města Hradec Králové, odboru ŽP zn. SZ MMHK/089155/2012/ŽP2/Mar MMHK/098386/2012 ze dne : - ČR MO, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice Č.j. 1955/19466-ÚP/ ze dne RWE Distribuční služby s.r.o. Brno zn ze dne , zn ze dne , - ČEZ Distribuce a.s. Děčín zn ze dne a zn ze dne Telefonica O2 Czech Republic a.s. Praha č.j. POS 60/12 ze dne a č.j. POS 126/12 ze dne , - Královéhradecká provozní a.s. Hradec Králové zn. 920/TD-12 ze dne , Stavební úřad v provedeném územním řízení posoudil záměr stavebníka podle 90 stavebního zákona a zjistil, že umístění staveb je v souladu s územním plánem Smiřice vydaným zastupitelstvem města Smiřice formou opatření obecné povahy dne s nabytím účinnosti dne , v souladu s územním plánem Holohlavy vydaným zastupitelstvem obce Holohlavy formou opatření obecné povahy dne s nabytím účinnosti dne a v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovenými ve vyhlášce č. 501/2006 Sb. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek, vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení. V provedeném stavebním řízení stavební úřad přezkoumal předloženou žádost podle 111 stavebního zákona, stanovil podmínky pro provedení stavby a schválil plán kontrolních prohlídek. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy

6 účastníků řízení. Projektová dokumentace stavby je úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a vyhovuje technickým požadavkům pro uvedený druh stavby stanoveným vyhláškou č. 268/2009 Sb. upravující technické požadavky na stavby ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. Stavba není napojena na veřejnou technickou infrastrukturu. Protože stavební úřad v průběhu spojeného řízení neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výrokové části. Účastníci územního řízení podle 85 odst.1 stavebního zákona - na doručenku : 3. Město Smiřice, Palackého 106, Smiřice 4. Obec Holohlavy, Školní 35, Holohlavy, Smiřice Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Účastníci stavebního řízení podle 109 odst. 1 stavebního zákona - na doručenku : 5. Ing. Pavel Hájek, tř. E. Beneše 1535/60, Hradec Králové, nar ; adresa pro doručení: 6. Paní Martina Hájková, tř. E. Beneše 1535/60, Hradec Králové, nar ; adresa pro 7. Obec Holohlavy, Školní 35, Holohlavy, Smiřice - vlastník pozemku p.č. 78/1 kat. území Holohlavy, 8. Pan Josef Rynt, Hankova 47, Smiřice spoluvlastník pozemku p.č. 263 kat. území Smiřice, 9. Paní Věra Poláková, Maxe Malého 135/4, Hradec Králové spoluvlastník pozemku p.č. 263 kat. území Smiřice, 10. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové vlastník pozemku p.č. 255/5 kat. území Smiřice, pozemku p.č. 78/10 kat. území 11. Pan Dušan Souček, Revoluční 261, Černožice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/8 kat. území 12. Paní Jiřina Součková, Revoluční 261, Černožice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/8 kat. území 13. Pan Jan Tykal, Lipová 317, Holohlavy, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/9 kat. území 14. Paní Iveta Tykalová, Lipová 317, Holohlavy, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/9 kat. území 15. Pan Josef Sluštík, Luční 184, Holohlavy, Smiřice; adresa pro doručení Smržov 83, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 78/17 kat. území 16. Paní Helena Sluštíková, Luční 184, Holohlavy, Smiřice; adresa pro doručení Smržov 83, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 78/17 kat. území 17. RWE Distribuce a.s.r., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: Telefónica 02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 20. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: Po dni nabytí právní moci stavebního povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek o povolení stavby před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej na místě do vydání kolaudačního souhlasu. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci zahájena. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůt platnosti stavebního povolení. Dokončenou stavbu lze užívat jen na základě vydaného kolaudačního souhlasu ( ustanovení 122 odst.1 stavebního zákona ). Stavební úřad upozorňuje stavebníka na povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb vyplývající z ustanovení stavebního zákona.

7 P o u č e n í ú č a s t n í k ů : Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle 81 odst. 1 správního řádu odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u Městského úřadu Smiřice, odboru výstavby. Odvolání má odkladný účinek. Pokud bude podáno odvolání proti výrokové části o umístění stavby výroková část o povolení stavby má odkladný účinek. Podle 82 odst. 2 správního řádu musí být z odvolání patrno, kdo je činí, a které věci se týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Otisk úředního razítka Ing. Pavla Házová v.r. vedoucí odboru výstavby Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů : - na úřední desce Městského úřadu ve Smiřicích - na úřední desce Obce Holohlavy Oznámení se současně zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup ( a Vyvěšeno dne. Sejmuto dne.. Obdrží: Účastníci územního řízení podle 85 odst.1 stavebního zákona - na doručenku : 3. Město Smiřice, Palackého 106, Smiřice 4. Obec Holohlavy, Školní 35, Holohlavy, Smiřice Účastníci územního řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Účastníci stavebního řízení podle 109 odst. 1 stavebního zákona - na doručenku : 5. Ing. Pavel Hájek, tř. E. Beneše 1535/60, Hradec Králové, nar ; adresa pro doručení: 6. Paní Martina Hájková, tř. E. Beneše 1535/60, Hradec Králové, nar ; adresa pro 7. Obec Holohlavy, Školní 35, Holohlavy, Smiřice - vlastník pozemku p.č. 78/1 kat. území Holohlavy, 8. Pan Josef Rynt, Hankova 47, Smiřice spoluvlastník pozemku p.č. 263 kat. území Smiřice, 9. Paní Věra Poláková, Maxe Malého 135/4, Hradec Králové spoluvlastník pozemku p.č. 263 kat. území Smiřice, 10. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu 122/4, Hradec Králové vlastník pozemku p.č. 255/5 kat. území Smiřice, pozemku p.č. 78/10 kat. území

8 11. Pan Dušan Souček, Revoluční 261, Černožice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/8 kat. území 12. Paní Jiřina Součková, Revoluční 261, Černožice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/8 kat. území 13. Pan Jan Tykal, Lipová 317, Holohlavy, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/9 kat. území 14. Paní Iveta Tykalová, Lipová 317, Holohlavy, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 79/9 kat. území 15. Pan Josef Sluštík, Luční 184, Holohlavy, Smiřice; adresa pro doručení Smržov 83, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 78/17 kat. území 16. Paní Helena Sluštíková, Luční 184, Holohlavy, Smiřice; adresa pro doručení Smržov 83, Smiřice - spoluvlastník pozemku p.č. 78/17 kat. území 17. RWE Distribuce a.s.r., Plynárenská 499/1, Brno, IČ: Telefónica 02 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha Královéhradecká provozní a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 20. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ: Dále obdrží dotčené orgány do datové schránky : - Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí - Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče - Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Hradec Králové - Státní veterinární správa Hradec Králové, IČ: Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice - ČD SDC Hradec Králové Správní poplatek vyměřen podle položky 17.1.i) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 3000,- Kč, uhrazen dne Územní rozhodnutí a stavební povolení bylo vydáno v souladu s rozhodnutím č.79/rr/93 ze dne stanovení pravomoci stavebních úřadů pro územní obvody a v souladu s rozhodnutím č.36/rr/94 ze dne stanovení pravomoci stavebního úřadu pro územní obvody. Vypraveno dne

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. Miroslav Vala datum narození: 28.09.1971. a Jana Valová datum narození: 14.09.1978. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/817/2011/Če Miroslav Vala č.j. : SÚ/330/1248/2011/Če Jana Valová vyřizuje: Ing. Jiřina Čermáková Krátká 648 e-mail : cermakova@brusperk-mesto.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí. Městský úřad Nový Bydžov. Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov Č.j.: V/3172/2012/Lon Nový Bydžov, dne 9. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing.

Více

Městský úřad Holice *00162493*

Městský úřad Holice *00162493* Městský úřad Holice *00162493* Odbor životního prostředí a stavební úřad Holubova 1, 534 14 Holice Tel.: 466 741 211, fax: 466 741 206 Spis.zn.: MUHO 04912/2012/ŽPSÚ/Hi Holice 16.5.2012 Č.j.: MUHO/06611/2012

Více

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s.

R O Z H O D N U T Í. Ústředna: 558 666 232 Tajemník: 558 666 510 Bankovní spojení: Stavební úřad: 558 666 443 ČSOB, a. s. Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. SÚ/328/1638/2010/Ku č.j. SÚ/330/1639/2010/Ku vyřizuje: Mária Kudelová e-mail:kudelova@brusperk-mesto.cz datum: 6.10.2010 R O Z H O

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD ODRY STAVEBNÍ ÚŘAD MěÚ, Masarykovo nám. 25, 742 35 Odry, okres Nový Jičín DOPAS - Dobrovolný, s.r.o. IČ 60717173 tř. Osvobození 463/17 742 35 Odry VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE V ODRÁCH

Více

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx

Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, ID DS: gmtbqhx odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 SPIS. ZN.: 10849/2012/VÝST/Dy,

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 286/283/09/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová Ve Žlebech, dne: 30.4.2009 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Žadatel: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8,

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 27.12.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

M stský ú ad Bru perk

M stský ú ad Bru perk M stský ú ad Bru perk K Nám stí 22, 739 44 Bru perk stavební ú ad.j. SÚ/330/720/2011/Fa vy izuje: Anna Fafaláková e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz datum: 24.6.2011 R O Z H O D N U T Í M stský ú ad Bru

Více

Obecní úřad Všechovice stavební úřad

Obecní úřad Všechovice stavební úřad Obecní úřad Všechovice stavební úřad 753 53 Všechovice 17 Tel.: 581 694 161 e-mail: suvsechovice@quick.cz Č.j.: 290/11/51/Lu-3 Všechovice : 5.12.2011 ROZHODNUTÍ Výroková část: Obecní úřad Všechovice, stavební

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í n a u m í s tění. odbor výstavby a životního prostředí

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í n a u m í s tění. odbor výstavby a životního prostředí odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 3087/11 580/2011-Men Chlumec nad Cidlinou, dne 19. srpna 2011 Naše č.j.: 18/3087-3/ÚŘ+SP/2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Michael Mentel tel.: 495 703 884

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 15.8.2012 Telefon: 318 822 742, linka 241 R O Z H O D N U T Í Dne 4.7.2012 podal pan Petr Pelikán, nar.

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 160 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.zn.:

Více

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku

R O Z H O D N U T Í. povoluje výjimku Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 157 fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis. zn.:

Více

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Pelhřimov odbor výstavby Č.j: OV/158/2013-7 Pelhřimov, dne: 6.3.2013 Žadatelé: V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad v Pelhřimově, odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný

Více

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování tel. 383416151 M ě s t s k ý ú ř a d B l a t n á odbor výstavby a územního plánování třída T.G.Masaryka 322, 388 11 Blatná *mublx004sddh* MUBLX004SDDH Petr Chvátal Autodoprava Blatná Chlumská 1355 388

Více

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče

R O Z H O D N U T Í. Pavel Němec, nar. 22.8.1969, bytem Proseč 94, 539 44 Proseč u Skutče Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 501-4/2009-330/R V Proseči dne 21.12.2009 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R

Více

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.

R O Z H O D N U T Í. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 167, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis.zn.: METR_S 4161/2012 ÚPaSŘ Ze dne : 25.10.2012 Č.j. METR 5483/2012MaPe

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/12062-2012/ 2309-2012/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 21. června

Více

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí

Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí Městský úřad, stavební úřad Náměstí Míru 1, 407 22 Benešov nad Ploučnicí SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ-6108/2012/Ko MUBN-0765/2013/jk Jana Košková 412 589 818 jana.koskova@benesovnpl.cz DATUM:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/2347/2010/Ka Č. J.: 3104/2010 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2482510hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 20986/91-A/2010/H Trhové Sviny, dne 23.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 24825/10/Hoh Telefon : 386 301 426 Keblany

Více

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.

Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno. Úřad městyse Bezno stavební úřad Boleslavská 154, 294 29 Bezno; tel: 326 395313; fax: 326 395 314; e-mail: stavebni@bezno.cz Spis.znač. stu 520-328/2012 Č.j.: stu 520-328/2012-56 Vyřizuje: Miroslav Gros

Více

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení

ROZHODNUTÍ o umístění stavby a stavební povolení M Ě S T S K Ý Ú Ř A D P L U M L O V stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Výst./02212/08/2 Č.j. : 02624/08

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Spis: Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon E-mail: 2109/2015/SÚ 2109/2015/MUBREZ/SU-5 Ing. Novotná 318 403 172 stavebni@breznice.cz Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Březnice

Více

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313

Městský úřad Vlašim. Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Městský úřad Vlašim Odbor výstavby a územního plánování Jana Masaryka č.p. 302, 258 14 VLAŠIM tel.: 313 039 313 Č.j.: VYST 18244/12-NoL Sp.zn.: VYST/3122/2012-NoL Vlašim, dne 24. října 2012 Oprávněná úřední

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D L I T O V E L Havlíčkova ul. 818, PSČ 784 01 odbor výstavby SPIS. ZN.: VYS 150/2013/IČa Č.J.: LIT 23730/2013 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 19.12.2013 Ing. Čamková - oprávněná úřední

Více

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

3471611kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 28651/131-A/2011/Kr Trhové Sviny, dne 19.12.2011 Vyřizuje : František Kříha 34716/11/Kri Telefon : 386 301 427

Více

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Spis. zn. (č.j.): 2468/OST/12 Kal V Rokycanech: 24.8.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 7127/OST/12

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/7174/2010/SÚ MP/9800/2010/SÚ/Pu Puchar Pavel 461 723 817 puchar@policka.org

Více

R O Z H O D N U T Í. Popis stavby: IO 01 -kabelové vedení NN 0,4 kv.

R O Z H O D N U T Í. Popis stavby: IO 01 -kabelové vedení NN 0,4 kv. Č.j.: MBE 24388/2010/VÝST-Čp V Berouně dne 22. června 2010 Spis zn.: 855/2010/VÝST Vyřizuje: Miroslava Čepelová, tel.: 311654254, e-mail.: vyst7@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Městský úřad Beroun, odbor

Více

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/1495/15 Číslo jednací: ŽP/6939/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 30.9.2015 dle rozdělovníku Stavební

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/472/2014/STAV Nový Knín, dne 2.2.2015 Č.j.: MUNK/288/2015/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í.

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Č.j.: MBE/56429/2012/VÝST-Sm V Berouně dne 19. prosince 2012 Spis zn.: 10907/2012/VÝST Vyřizuje: Smetanová Monika, tel.: 311654251, e-mail.: vyst1@muberoun.cz Žadatel: GP Plus s.r.o., IČ 27115666, Arkalycká

Více

Ú z e m n í r o z h o d n u t í

Ú z e m n í r o z h o d n u t í Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně Obecní 287, 671 25 Hodonice Č.j. STÚ 132/2015-ESH v Hodonicích dne 12.06.2015 Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310) E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX003HKGJ* MUHTX003HKGJ SPIS.ZN.: OVÚP/5887/2012/Kö Č.J.: MUHT 7391/2012 VYŘIZUJE: Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-6463/2008-1411/PJ Rousínov, dne 26. listopadu 2008 Oprávněná

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ž E L E Z N Ý B R O D Stavební úřad 468 22 Železný Brod, náměstí 3.května č.p.1 Spis.zn.: Stav./1611/2012/Br Železný Brod, dne : 17.10.2012 Čj.: SÚ-11538/2012-BRYI-870/128 Vyřizuje:

Více

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ

VEREJNA VYHLASKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ odbor tavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): 375/0 T/12 Kal V Rokycanech: 24.2.2012 C J dokumentu Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: I55210ST/12

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 2.9.2008 VÚP 328.3-1227/1671/08 Ka-33 Pavel Kavlík

Více

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02.

Naše čj.: SU 89955/12-skr Naše zn.: SU 126/2013. Počet listů: 6 Příloh/listů: 1/ověřená dokumentace stavby. Datum: 06.02. Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001lpvj MUVRX001LPVJ Č.j. : MUVR 2967/2008 Sp.Zn. : SPIS 446/2008/VAŽP42 7 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 3600/11/VYS/Oud V Sušici dne: 10.11.2011 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování ROZHODNUTÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 4002/10/VYS/Jen V Sušici

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č. 38 / 2007 Městský úřad Jablunkov Odbor územního plánování a stavebního řádu Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Jablunkov, dne 27. prosince 2007 Obec Písek, Písek č.p. 51, 739 84 Písek u Jablunkova, zastoupena starostou

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst.1631/2011-2012/sle/330/5-5. Bakov nad Jizerou, dne: 7.2.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583468111, ln DS: hk9bq2f

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583468111, ln DS: hk9bq2f 48674/2010/MUZB 1111111111111111111111111111111111111111 2010/458/SV-MUZB-6 MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH stavební a vyvlastňovací úřad Masarykovo nám. 6, 789 01 Zábřeh, tel.: 583468111, ln DS: hk9bq2f Spisová zn.

Více

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Spis. zn.: Výst./10/2011/Šu Hanušovice, dne 9.5.2011 Č.j. MUHA 3005/2011 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A N U Š O V I C E Odbor výstavby Hlavní 92, 788 33 Hanušovice, tel. 583 231 284 ID datové schránky: 9wwbeey; podatelna@mu-hanusovice.cz Město Hanušovice IČO 00302546 Spis. zn.:

Více

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn

Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn Městský úřad Horšovský Týn odbor výstavby a územního plánování náměstí Republiky č.p. 52, 346 01 Horšovský Týn *MUHTX002XUZN* MUHTX002XUZN SPIS.ZN.: OVÚP/10200/2011/Šp Č.J.: MUHT 11975/2011 VYŘIZUJE: Václav

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst./494/2012 Ing. Jitka Frýdlová 315 696 140 stavebniuradvsetaty@seznam.cz ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP T. G. Masaryka 69 277 16 Všetaty Všetaty: 12.11.2012

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Radnice, stavební odbor náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice Č.j: MěÚ/522/2013-6 Radnice, dne: 8.8.2013 Vyřizuje: Jan Kotva E-mail: jan.kotva@mesto-radnice.cz Telefon: 371 740 816 Stavebníci:

Více

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819

Místní komunikace Velké Těšany p.č. 1819 Oprávněná úřední osoba Martina Pomothyová e-mail martina.pomothyova@mesto-kromeriz.cz datum 16. září 2015 odbor Občansko správních agend, oddělení dopravy a silničního hospodářství (573 321 383) č. j.

Více

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí S T A V E B N Í P O V O L E N Í. s t a v e b n í p o v o l e n í

Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí S T A V E B N Í P O V O L E N Í. s t a v e b n í p o v o l e n í Č.j.: 867-8740/2014/OSŽPD/Dr Datum: 23.09.2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTĚTÍ Odbor stavební, životního prostředí a dopravy Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí Vyřizuje: Dřevíkovský E-mail: miroslav.drevikovsky@steti.cz

Více

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby

R o z h o d n u t í. I. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Lázně Kynžvart, stavební úřad Nám. Republiky č.p. 1, 35491 Lázně Kynžvart, tel. 354673814 ------------------------------------------------------------------------------------------- Č.j. 331/11/Kyn

Více

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí

Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Městský úřad Tachov Hornická 1695, 347 01 TACHOV Odbor životního prostředí Váš dopis č.j.: Ze dne: Spis. značka: Naše č.j.: 625/2015-OŽP/TC-5 Vyřizuje: Štelmák Telefon: 374 774 285 E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

ROZHODNUTÍ. povoluje

ROZHODNUTÍ. povoluje MĚSTSKÝ URAD PLUMLOV stavební odbor - stavební úřad 79803 Plumlov, Rudé armády 302, tel.: 582/393191, fax: 582/393385, e-mail: podatelna@mestoplumlov.cz Sp.zn.: Č.j. : Vyřizuje: výst./o 1805/09/2 02951/09

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/0735/2011/Bi Č. J.: 1528/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování M Ě S T S K Ý Ú Ř A D S U Š I C E odbor výstavby a územního plánování Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 130, fax:376 540 112 Zn : 248/12/VYS/Bla V Sušici dne: 26.3.2012 Č.j.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Mukrn/201142907/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL: bkristofikova@mukrnov.cz

Více

Městský úřad Brušperk

Městský úřad Brušperk Městský úřad Brušperk K Náměstí 22, 739 44 Brušperk stavební úřad č.j. : SÚ/328/735/2012/St Bc. Kristýna Kovalčíková MUDr. Jozef Kovalčík vyřizuje : Ing. Jana Starůstková Ahepjukova 2802/13 tel. : 558

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1184/1185/11-Z V Nové Bystřici dne 2.5.2011 Č.j.:

Více

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují, tel. 491 419 611, fax. 491 419 623 Č.j.: Výst. 780/2010/G, SP

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K O N I C E Odbor výstavby Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice Pracoviště Na Příhonech 405, 798 52 Konice SPIS. ZN.: STU.179/2013/HMR Č.J.: KON 9147/2015 VYŘIZUJE: Petr Hamerka TEL.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Obecní úřad Opatovice, stavební úřad Hlavní 170, 753 56 Opatovice Č.j: St.ú.158/733/2007-328-A/5-Bu/185-18 Opatovice, dne: 2.11.2007 E-mail: stavebni@opatovice.cz Telefon: 581 621 209 Navrhovatel: Obec

Více

R O Z H O D N U T Í veřejnou vyhláškou

R O Z H O D N U T Í veřejnou vyhláškou Městský úřad Moravský Krumlov odbor dopravy Náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov Sp. zn.: SMUMK 7864/2016 Moravský Krumlov 7.6.2016 Č.j.: MUMK 11993/2016 Telefon: 515300775 E mail: jarolimovav@mkrumlov.cz

Více

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D

*s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H U S T O P E Č E S T A V E B N Í Ú Ř A D Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 519 441 011 e-mail: stavebni@hustopece-city.cz *s00nx00ozlt9* S 0 0 N X 0 0 O Z L T 9 Č.j. MUH/ 6067/13/19

Více

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Sp.zn.: VÝST-10/2011/Kr Mohelnice, dne 16.3.2011 Č.j.: VÝS/7314-11/10-2011/Kree ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Mohelnice - odbor výstavby U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice telefon 583 452 111, fax 583 452 151 www.mohelnice.cz e-mail: mesto@mohelnice.cz, IDDS: 6qtbthy Vyřizuje: Eva Krejčí, samostatný

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-084362/2015/Jan Číslo jednací dokumentu: MMZL 174593/2015 Zlín, dne 18.12.2015 Oprávněná úřední osoba: Ing. Janečka,

Více

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku

Městský úřad Klatovy. dle rozdělovníku Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/919/15 Číslo jednací: ŽP/4616/15/Bá Vyřizuje: Bálková Tel.: 376 347 241 E-mail: abalkova@mukt.cz Datum: 23.6.2015 dle rozdělovníku Stavební

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: Vyřizuje: Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 27.1.2009 VÚP 328.3-2360/3150/08 Ka-38 Pavel Kavlík

Více

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice

R O Z H O D N U T Í. Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby. náměstí Svobody 800, Buchlovice Úřad městyse Buchlovice, odbor výstavby náměstí Svobody 800, Buchlovice str. 1-1585/2012-5-S-Rozh Č.j.: 1585/2012-5-S-Rozh Buchlovice, dne: 13.2.2013 Spis. zn.: 1585/2012 Vyřizuje: Ing. Miroslav Smatana

Více

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov Městský úřad Krnov odbor regionálního rozvoje Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 17.1.2012 NAŠE ZN.: Mukrn/201202230/RR/SU/Kr VYŘIZUJE: Blanka Krištofíková TEL.: 554 697 711 E-MAIL:

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz

Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Obecní úřad Dolní Kralovice s t a v e b n í ú ř a d 257 68 Dolní Kralovice, tel.317856364 e-mail: stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j. Výst.330-28/164/2009 Dolní Kralovice dne 25.5.2009 Miroslav Škrabánek Sklenská

Více

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í

o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í * náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice ( 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení.

PROTOKOL. obec Kořenov souhlasíme s navrženou stavbou. Rozhodnutí o povolení sjezdu požadujeme zapracovat do podmínek stavebního povolení. z ústního jednání ze dne 20.8.2010. PROTOKOL Přítomni : stavebník zástupce spol. NETT Consulting, a.s. - p. Oldřich Máj obec Kořenov p. Pelc KSS LK p. Malich sousedi stavby pí. Helena Friedrichová - P.

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby Městský úřad Kunštát, stavební odbor 679 72 Kunštát, Náměstí Krále Jiřího106 tel. 516 462 114, fax. 516 462 172 e-mail : spanel@kunstat-mesto.cz Č.j. : 283/08/II/2/Šp V Kunštátě dne 19.6.2008 Vyřizuje:

Více

Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE R O Z H O D N U T Í

Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE R O Z H O D N U T Í Ú Ř A D M Ě S T Y S E J I N C E S T A V E B N Í Ú Ř A D Čsl. dělostřelců 172 262 23 JINCE telefon: 318 692 151 fax: 318 692 516 e-mail: podatelna@jince.cz www.jince.cz Spis.zn. : 370/10/Tů Jince 19.4.

Více

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

Rozhodnutí. Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Městský úřad Mníšek pod Brdy Stavební úřad Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Mníšek pod Brdy, dne 21. listopadu 2012 Č.j.: SÚ 7044/12-1327/2012-Ka Spis.znač.: 1327/2012-Ka Oprávněná úřední osoba: Jakub

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ . Městský úřad Nový Knín stavební úřad nám. Jiřího z Poděbrad 1, 262 03 Nový Knín Spis.zn.: MUNKsp/18/2016/STAV Nový Knín, dne 28.4.2016 Č.j.: MUNK/906/2016/STAV-Kon Vyřizuje: Olga Konopásková Telefon:

Více

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství

Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství Městský úřad Loket odbor výstavby, územního plánování, zemědělství a ţivotního prostředí, dopravy a vodního hospodářství T.G. Masaryka čp. 1, 357 33 Loket tel. 352 684 004, fax 352 684 208 Spis. značka:

Více

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í

Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz R O Z H O D N U T Í Č.j.: MBE 64062/2010/VÝST-Pv Spis zn.: 2290/2010/VÝST Vyřizuje: Iva Pecharová, tel.: 311654143, e-mail.: vyst3@muberoun.cz Žadatel: Martina Bastlová, 14.01.1978, Srbsko č.p. 220, 267 18 Karlštejn R O Z

Více

Počet listů: 7 Příloh: 1. Datum: 07.11.2013

Počet listů: 7 Příloh: 1. Datum: 07.11.2013 Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/06492/2011/SÚ MP/13685/2011/SÚ/K Václav Kašpar 461 723 815 kasparv@policka.org

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 27.03.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/18906/2013/Pro

Více

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79. 236/2010/Sú ROZHODNUTÍ

Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79. 236/2010/Sú ROZHODNUTÍ Městský úřad Velká Bystřice, stavební úřad 783 53 Velká Bystřice, Zámecké nám. 79 SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Oprávněná úřední osoba pro podepisování: email: Spis. znak: skart.

Více

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 1109/2014/SÚ - 3 Slavonice, dne: 13.6.2014 Vypraveno: Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz

Více

Rozhodnutí - povolení na stavbu rd parc.č.214/22 Konárovice

Rozhodnutí - povolení na stavbu rd parc.č.214/22 Konárovice Rozhodnutí - povolení na stavbu rd parc.č.214/22 Konárovice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax:

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/17980/2012-3 V Sedlčanech dne: 9.11. 2012 Tel.: 318 822 742, linka 234 e-mail: hesova@mesto-sedlcany.cz Město Sedlčany Nám.T.G.

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Královéhradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 31. 3. 2015 9987-2/DS/15/TI 16. 4. 2015 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 0040736/2011/Čv. 41358/2011-MUR/OSÚ/00617

Více

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni ROZHODNUTÍ Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni č.j. MCH 2103/2013 spzn : 5287/20 12/0VŽP Oprávněná úřední osoba: Telefon: 573 500 740 Ing. Jiří Pospíšil Ivana Svozilová VChropyni 17.4.2013

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 7819/413/5/09 Vyřizuje: Konvalinová Dne 10. 9.

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Písek odbor výstavby a územního plánování Velké náměstí 114, Písek Č.j:výst/169018369/0/2011/Še - 7/ÚŘUS/Rozh Písek, dne: 18.7.2011 Vyřizuje: Libor Šedivý E-mail: libor.sedivy@mupisek.cz Telefon:

Více

s t a v e b n í p o v o l e n í

s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Jirkov Stavební úřad a životní prostředí nám. Dr.E.Beneše 1, Jirkov 431 11 tel.: 474 616411 fax.: 474 616421 Č.j.: H/09/16460/HUBZ Jirkov, dne 21. srpna 2009 Oprávněná úřední osoba: Zdeňka

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 12.07.2012 Naše zn.: Vyřizuje: Telefon: 487 881 125 Počet stran dokumentu: 5 Počet listů příloh:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor M Ě S T S K Ý Ú Ř A D K D Y N Ě stavební odbor Náměstí čp. 1, 345 06 Kdyně Naše značka: 426/15/V/Sp Ve Kdyni, dne 4.2.2016 Vyřizuje: E-mail: Spěváková, 379 413 529 spevakova@radnice.kdyne.cz ROZHODNUTÍ

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov. Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov. Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE ČJ.: VYŘIZUJE: 11672NS/RO/JaJll MUUV 13685/2011 Mgr. Michal Jančář V Uničově dne 17.8.2011 VEŘEJNOU

Více