P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů. k

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů. k"

Transkript

1 P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů

2 Obsah materiálu Úvod...3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání:...4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků...5 Termíny certifikací...5 I.Vývoj čerpání Rámce podpory Společenství, vývoj čerpání ze strukturálních fondů...6 Tab. 1 Stav RPS (součet za všechny OP, pouze příspěvek Společenství)...6 Tab. 2 - Stav čerpání ze SF (součet za všechny OP, JPD a Iniciativy, pouze příspěvek Společenství)...7 Tab. 3 Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ...8 Tab. 4 Stav čerpání z jednotlivých fondů...8 Tab. 5 Připraveno k certifikaci v Kč na úrovni jednotlivých OP/ JPD/ Iniciativ porovnání posledních dvou měsíců (pouze SF EU)...9 Graf 1 Připraveno k certifikaci k vs Tab. 6 Porovnání uskutečněných výdajů - předpoklad vs. skutečnost...10 Graf 2 Alokace vs. požadováno od Evropské komise od počátku programového období k Tab. 8 Plnění pravidla N+2 vůči alokaci 2005 v...13 Graf 3 od EK z alokace 2005 v %...14 Tab. 9 Vyčerpáno z celkové alokace v...14 Žebříček operačních programů...15 Hodnocení opatření...15 II.Detailní informace o stavu jednotlivých OP/JPD/Iniciativ...17 Společný regionální operační program (SROP)...17 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)...19 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2)...27 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3)...29 Iniciativa Společenství Interreg IIIA z 33

3 Úvod Každý měsíc Ministerstvo pro místní rozvoj, které je Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství, připravuje, jehož cílem je přinést základní informace o pokroku čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů programového období S ohledem na probíhající fázi programového cyklu prošel tento materiál oproti minulým měsícům výraznou změnou. Programy se dostávají především do fáze proplácení a ukončování jednotlivých, a proto bylo nutné zohlednit tento posun i ve struktuře předkládaného materiálu. Níže uvedené informace v tabulkách a grafech poskytují přehled nejdůležitějších údajů o postupu čerpání prostředků strukturálních fondů Evropské unie v rámci programového období Programy, v rámci kterých jsou finanční prostředky čerpány, spadají do gesce různých resortů, proto uvádíme níže tabulku, která ministerstva jsou řídícími orgány jednotlivých programů. Tyto řídící orgány jsou pak odpovědné za průběh čerpání finančních prostředků jednotlivých programů. Cíl Program (používaná zkratka) Řídící orgán Operační programy Cíl 1 Cíl 2 a Cíl 3 Společný regionální operační program (SROP) OP Průmysl a podnikání (OPPP) OP Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) OP Infrastruktura (OPI) OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ) Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo životního prostředí Ministerstvo zemědělství Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Iniciativy Společenství EQUAL INTERREG IIIA Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo pro místní rozvoj (Řídící orgán pro ČR-Polsko; Národní orgán pro zbývající 4 programy Iniciativy I3A) Finanční prostředky jsou čerpány ze čtyř strukturálních fondů pro programové období 2004 až : Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF), Evropského zemědělského 1 Údaje a komentáře jsou každý měsíc autorizovány a připravovány ve spolupráci s jednotlivými řídícími orgány. 3 z 33

4 orientačního a záručního fondu (EAGGF), Evropského sociálního fondu (ESF) a Finančního nástroje pro usměrňování rybolovu (FIFG). Definice pojmů použitých v přehledu čerpání 2 : Alokace finanční zdroje SF EU (tj. bez národních prostředků a bez soukromého spolufinancování) alokované na celé programové období Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí - finanční objem s vydanými Rozhodnutími o financování (případně s uzavřenou smlouvou o financování) nebo s jiným závazným aktem stvrzujícím financování projektu kumulativně za celé programové období Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem - plánovaný finanční objem žádostí o platbu předložených konečnými příjemci k proplacení, který jednotlivé řídící orgány předpokládají na základě harmonogramu jednotlivých - kumulativně za celé programové období Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje - finanční objem žádostí o platbu skutečně předložených konečnými příjemci vypovídající o objemu zrealizovaných aktivit v rámci - kumulativně za celé programové období Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola - finanční objem žádostí o platbu zaúčtovaných v IS Viola 3 - kumulativně za celé programové období od EK od počátku období zaslané žádosti o proplacení finančních prostředků z EK do ČR - kumulativně za celé programové období Zbývá vyčerpat z alokace prostředky, které doposud nebyly od EK žádány, jedná se o dosud nečerpanou celkovou alokaci (tj. alokace snížená o prostředky již žádané od EK kumulativně od počátku období); tato částka nepředpokládá započítání zálohy Záloha - zálohová platba, kterou poskytla EK členskému státu po vydání rozhodnutí k danému programu, a to ve výši 16 % celkového příspěvku SF na daný program; zálohová platba může být použita v případě, že objem žádostí o platbu zaslaných do EK v daném roce nepostačí pro splnění pravidla N+2; zálohová platba může být využívána v průběhu celého programového období až do jejího úplného vyčerpání Pravidlo N+2 - jedná se o pravidlo, dle kterého musí být alokace určená programovým dokumentem na daný rok vyčerpána nejpozději do dvou let od roku, pro který je alokace určena (tzn. alokace pro rok 2005 musí být vyčerpána nejpozději do ) 2 Jednotlivé popisované fáze jsou zjistitelné u všech programů i přes různorodost finančního cyklu u jednotlivých programů. V případě odlišnosti u některých programů oproti těmto pojmům jsou tyto rozdíly uvedeny v poznámce. 3 Informační systém Národního fondu Ministerstva financí 4 z 33

5 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků Termíny certifikací Příspěvek Společenství je nejprve uhrazen konečnému příjemci ze státního rozpočtu a až následně, po certifikaci Platebním orgánem 4, je u Evropské komise zažádáno o zpětné proplacení prostředků do kapitoly ministerstva financí. Certifikace prostředků neprobíhá každý měsíc, ale většinou 3x až 4x do roka, proto finanční objem prostředků žádaných od EK je v období mezi dvěmi certifikacemi konstantní a k nárůstu dochází skokově. Tabulka níže uvádí, v jakých termínech proběhla poslední certifikace. Program Datum poslední certifikace SROP ERDF SROP ESF OP RLZ OPPP OPI OP RVMZ EAGGF OP RVMZ - FIFG JPD JPD EQUAL INTERREG IIIA ČR-Polsko INTERREG IIIA ČR-Sasko INTERREG IIIA ČR-Bavorsko INTERREG IIIA ČR-Slovensko INTERREG IIIA ČR-Rakousko Platebním a certifikačním orgánem je odbor Národního fondu Ministerstva financí ČR. 5 z 33

6 I. Vývoj čerpání Rámce podpory Společenství, vývoj čerpání ze strukturálních fondů Tab. 1 Stav RPS (součet za všechny OP, pouze příspěvek Společenství) Sloupec Pro všechny OP (Cíl 1 - RPS) Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. zdroj dat Programový dokument MSSF Central 5 Harmonogram jednotlivých řídících orgánů MSSF Central MSSF Central MSSF Central Výpočet (1. mínus 6. sloupec) listopad , , , , , , ,3 Výše uvedená tabulka (Tab.1) přináší základní informaci o čerpání příspěvků Společenství (SF EU) v celém Rámci podpory Společenství (RPS). Jedná se tedy pouze o finanční zdroje EU alokované na jednotlivé operační programy naplňující Cíl 1 (tj. SROP + OP RLZ + OPPP + OPI + OP RVMZ). Tabulka pokrývá cyklus čerpání prostředků ze SF od vydání závazku o financování (uzavření Smlouvy, vydání Rozhodnutí) až po zaslání žádosti o proplacení finančních prostředků ze strukturálních fondů do Evropské komise. Všechny sloupce jsou kumulativní, tzn. že se v nich načítají údaje za projekty, které prošly daným stavem od samotného počátku programového období Na celé plánovací období je pro Rámec podpory Společenství ve strukturálních fondech vyčleněno ,8 tis.. Alokace je uvedena v Euro a není přepočítána na Kč, protože kurz se od počátku období průběžně mění každý měsíc z původních 31,77 Kč, příp. 32,705 Kč, 31,96 Kč 6 na 26,860 Kč za 1 v měsíci listopadu K čerpání alokace tak dochází jednotlivými platbami při různém kurzu, proto by přepočet na koruny zkresloval objem alokace. Z této částky bylo žádáno od Evropské komise již ,5 tis.., což znamená, že do konce starého programového období 7 je možno požadovat ,3 tis.. Objem prostředků, o jejichž proplaceni Česká republika žádala Evropskou komisi pak je výchozí informací pro zhodnocení naplňování pravidla N+2 (také viz níže). Předpokladem pro splnění toho pravidla je dostatečná výše žádostí o platbu od konečného příjemce (uskutečněné výdaje), tyto prostředky jsou následně schváleny řídícími orgány a proplaceny na účet konečnému příjemci 8. K dosahovaly žádosti o platbu od KP ,5 mil. Kč. Dle harmonogramu jednotlivých ŘO však měla tato hodnota dosáhnout hodnoty vyšší, a to ,3 mil. Kč. Realita se oproti harmonogramu tedy mírně 5 MSSF Central Monitorovací systém strukturálních fondů spravovaný MMR ČR obsahující údaje za všechny programy strukturálních fondů. 6 Podle toho, kdy byly jednotlivé programy schváleny. 7 Tedy do , kdy končí programovací období z hlediska pravidla N+2. 8 Viz Schematický popis průběhu čerpání a finančních toků výše. 6 z 33

7 zpozdila. Nejčastější obecnou příčinou tohoto zpoždění je posouvání harmonogramu realizace jednotlivých (a tím i předkládání žádostí o platbu), případně komplikace a zdržení na straně implementační struktury programu při administraci žádosti o platbu. Kč. K dosáhly prostředky připravené kumulativně k certifikaci ,6 mil. Tab. 2 - Stav čerpání ze SF (součet za všechny OP, JPD a Iniciativy, pouze příspěvek Společenství) Sloupec Pro všechny OP, JPD, Iniciativy Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. zdroj dat Programový dokument MSSF Central Harmonogram jednotlivých řídících orgánů MSSF Central MSSF Central MSSF Central Výpočet (1. mínus 6. sloupec) listopad , , , , , , ,6 Tabulka č. 2 přináší obdobné údaje jako výše popsaná tabulka č. 1. Rozdílem však je, že tabulka 2 přináší informace o čerpání souhrnně za Rámec podpory Společenství (Cíl 1), Jednotné programové dokumenty 2 a 3 (Cíl 2 a Cíl 3) a také Iniciativy Společenství Equal a Interreg IIIA. Celková alokace ze SF na programové období je v tomto případě ,5 tis.. K bylo z těchto prostředků již žádáno od Evropské komise ,9 tis.. Do konce programového období je tak možno ještě žádat o prostředky ve výši ,6 tis.. Objem prostředků v uzavřených Smlouvách/vydaných Rozhodnutích nárokovaných ze SF dosáhl ke konci měsíce listopadu ,0 mil. Kč. Z tohoto objemu bylo ke stejnému datu žádáno konečným příjemcem ,4 mil. Kč. Jedná se o objem nižší, než předpokládal harmonogram řídících orgánů programů. K bylo již za celé programovací období připraveno k certifikaci ,8 mil. Kč. 7 z 33

8 Tab. 3 Stav jednotlivých OP/JPD/Iniciativ Pouze příspěvek Společenství Sloupec Pro všechny OP, JPD, Iniciativy Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. zdroj dat Harmonogram Výpočet Programový MSSF MSSF MSSF MSSF jednotlivých (1. mínus 6. dokument Central Central Central Central řídících orgánů sloupec) SROP-ERDF , , , , , , ,6 SROP-ESF , ,3 744,6 835,5 667, , ,5 OP RLZ , , , , , , ,8 OPPP , , , , , , ,1 OPI , , , , , , ,7 OP RVMZ - EAGGF , , , , , , ,3 OP RVMZ - FIFG 4 111,1 106,7 104,6 102,0 101, , ,3 Cíl , , , , , , ,3 JPD , , , , , , ,2 JPD , ,3 955,1 783,0 693, , ,2 Cíl 2 a , , , , , , ,4 EQUAL ,9 951,2 527,3 445,3 436, , ,6 INTERREG IIIA , , , , , , ,3 Iniciativy , , , , , , ,9 Celkem SF , , , , , , ,6 Struktura sloupců tabulky 3 je shodná s tabulkami předchozími, obsah sloupců přináší tedy obdobné informace. Tabulka 3 se ale zaměřuje na detailní stav na úrovni jednotlivých operačních programů, JPD a Iniciativ. U programů, které jsou vícefondové, je čerpání finančních prostředků rozepsáno dle jednotlivých fondů. 10 Tab. 4 Stav čerpání z jednotlivých fondů Fond alokace Stav čerpání strukturálních fondů Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečným příjemcem Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje od EK od počátku období Měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. ERDF , , , , ,1 ESF , , , , ,0 EAGGF , , , , ,0 FIFG 4 111,1 106,7 104,6 102, ,8 9 Pro hodnotu ve sloupci 2 byl použit kurz pro přepočet na Kč 26,860; rozdíly mezi 3., 4. a 5. sloupcem jsou u tohoto programu minimální, proto je uváděna stejná hodnota 10 Naplňování pravidla N+2 se sleduje pro každý fond zvlášť. Týká se to pouze programu SROP (kombinujícího ERDF a SEF) a OP RVMZ (kombinujícího EAGGF a FIFG). 8 z 33

9 V rámci starého programového období je čerpáno ze čtyř strukturálních fondů. Jak je z tabulky 4 patrné, nejvíce je alokováno na programy financované z ERDF. Stejně tak bylo z tohoto fondu nejvíce požadováno od EK. Nejlépe si vede ERDF, kde bylo z celkové alokace požadováno od EK již více jak 64 % celkové alokace. Naopak nejméně bylo žádáno z ESF, kde tento podíl je zatím jen 41,1%. Předpoklad čerpání u uskutečněných výdajů byl překročen u EAGGF, kde bylo překročení harmonogramu značné, a to o téměř 1,3 mld. Kč. U ostatních fondů nedošlo k překročení hodnoty plánu. Tab. 5 Připraveno k certifikaci v Kč na úrovni jednotlivých OP/ JPD/ Iniciativ porovnání posledních dvou měsíců (pouze SF EU) Program Připraveno k certifikaci v mil. Kč k Připraveno k certifikaci v mil. Kč Nárůst oproti minulému měsíci (absolutní hodnota) SROP (ERDF) 7 377, , ,3 SROP (ESF) 492,8 667,3 174,4 OP RLZ 2 206, ,9 665,7 OP PP 3 113, ,9 303,3 OP Infrastruktura 4 433, ,1 427,9 OP RVMZ (EAGGF) 2 902, ,6 266,3 OP RVMZ (FIFG) 48,6 101,8 53,2 JPD 2 804, ,4 277,2 JPD 3 609,1 693,9 84,8 EQUAL 426,5 436,4 9,9 INTERREG IIIA 1 061, ,5 89,1 Celkem , , ,2 Tabulka č. 5 porovnává prostředky připravené k certifikaci ke konci posledních dvou měsíců. Zatímco k bylo připraveno k certifikaci od počátku období celkem ,7 mil. Kč, ke konci měsíce listopadu došlo k nárůstu o mil. Kč na ,8 mil Kč. Největší nárůst byl ve sledovaném období u SROP (část ERDF). Ale i u ostatních programů došlo k pozitivnímu nárůstu prostředků připravených k certifikaci. Tuto situaci znázorňuje i následující graf. 9 z 33

10 Graf 1 Připraveno k certifikaci k vs mil. Kč 9 000, , , , , , , , ,0 0,0 SROP (ERDF) SROP (ESF) OP RLZ OP PP OP Infrastruktura OP RVMZ (EAGGF) OP RVMZ (FIFG) JPD 2 JPD 3 EQUAL INTERR EG IIIA Připraveno k certifikaci v mil. Kč k Připraveno k certifikaci v mil. Kč Tab. 6 Porovnání uskutečněných výdajů - předpoklad vs. skutečnost Program Předpokládaná výše žádostí o platbu předložených konečnými příjemci Skutečně předložené žádosti o platbu od konečného příjemce 11 Rozdíl (skutečnost mínus předpoklad) Měna mil. Kč mil. Kč mil. Kč SROP (ERDF) , ,1-150,0 SROP (ESF) 744,6 835,5 90,9 OP RLZ 3 700, ,9-460,1 OP PP 4 723, ,3-930,0 OP Infrastruktura 5 261, ,0-25,7 OP RVMZ (EAGGF) 2 583, , ,7 OP RVMZ (FIFG) 104,6 102,0-2,6 JPD , ,0-139,4 JPD 3 955,1 783,0-172,1 EQUAL 527,3 445,3-82,0 Z porovnání plánované hodnoty uskutečněných výdajů a skutečné hodnoty uskutečněných výdajů vyplývá, že ne všechny operační programy svůj harmonogram plní. Programem, který vůči svému harmonogramu zaostává, je OPPP a OP RLZ. Naopak programem, který nejvíce překročil předpoklad výše uskutečněných výdajů, byl OP RVMZ (část EAGGF). 11 Označovány též za uskutečněné výdaje. 10 z 33

11 Tab. 7 od EK vs. alokace na úrovni OP/ JPD/ Iniciativ Program Alokace v tis. EUR od EK v tis. EUR k od EK z alokace v % Měna tis. tis. tis. SROP (ERDF) , ,5 70,1 SROP (ESF) , ,0 38,6 OP RLZ , ,5 39,1 OP PP , ,0 44,0 OP Infrastruktura , ,7 79,3 OP RVMZ (EAGGF) , ,0 60,2 OP RVMZ (FIFG) 4 111, ,8 58,3 JPD , ,2 45,2 JPD , ,2 52,8 EQUAL , ,3 43,2 INTERREG IIIA , ,7 68,4 Důležitým údajem o čerpání strukturálních fondů je částka, o kterou již Česká republika zažádala Evropskou komisi. K bylo za celé plánovací období nejvíce v absolutní částce žádáno v rámci programu SROP část ERDF, kdy z celkové alokace na roky bylo požádáno o ,5 tis., což představuje 70,1 % alokace. V procentním vyjádření vůči alokaci na celé programové období si pak nejlépe vede OPI, kde bylo vyčerpáno téměř 79,3 % celkové alokace. Velice dobře si rovněž stojí Interreg IIIA, kde bylo zažádáno již o více jak 68,4 %. Naopak nejméně bylo vyčerpáno z alokace určené na SROP (ESF), kde bylo požadováno od EK zatím 38,6 % celkové alokace. V obdobné situaci je i další program financovaný z ESF, a to OP RLZ. Zde bylo z celkové alokace zatím žádáno od EK 39,1 %. Přesto se dá u obou programů hovořit o pozitivním pokroku oproti minulým měsícům. Grafické znázornění této situace je v grafu z 33

12 Graf 2 Alokace vs. požadováno od Evropské komise od počátku programového období tis , , , , , , , , ,0 0,0 SROP (ERDF) SROP (ESF) OP RLZ OP PP OP Infrastruktura OP RVMZ (EAGGF) OP RVMZ (FIFG) JPD 2 JPD 3 EQUAL INTERR EG IIIA Alokace v tis. EUR od EK v tis. EUR 12 z 33

13 Tab. 8 Plnění pravidla N+2 vůči alokaci 2005 v Program Alokace 2005 od EK z alokace 2005 v letech od EK za období od do od EK za r.2007+požad ováno od EK z alokace 2005 v letech od EK z alokace 2005 v % Zbývá požadovat od EK z alokace 2005 do konce roku 2007 od EK z alokace roku Zbývá vyčerpat z alokace a b c sloupec (i) z listu d z IS Viola e=c+d f= KDYŽ(E/B>100 %;100%;E/B) g= KDYŽ(B-C- D>0; B-C-D;0) h= KDYŽ(H=0; -(B-C-D);0) i=celková alokace (2004-) mínus součet všech žádostí do EK od počátku programu do SROP - ERDF , , , ,0 100,0% 0, , ,2 SROP - ESF , , , ,6 45,9% ,4 0, ,6 OP RVMZ - EAGGF , , , ,0 100,0% 0, , ,0 OP RVMZ - FIFG , , , ,0 51,7% ,0 0, ,2 OPPP , , , ,5 100,0% 0, , ,2 OPI , , , ,9 100,0% 0, , ,0 OP RLZ , , , ,4 47,3% ,6 0, ,9 Celkem OP Cíl , , , ,3 77,8% , , ,1 JPD , , , ,5 62,0% ,5 0, ,5 JPD , , , ,9 60,4% ,1 0, ,1 Celkem JPD , , , ,5 61,2% ,6 0, ,7 EQUAL , , , ,9 100,0% 0, , ,8 Interreg IIIA ČR-Polsko , , , ,0 100,0% 0, , ,0 INTERREG IIIA ČR - Sasko , , , ,3 100,0% 0, , ,7 INTERREG IIIA ČR - Bavorsko , , , ,3 100,0% 0, , ,7 INTERREG IIIA ČR - SR , , , ,7 100,0% 0, , ,2 INTERREG IIIA ČR - Rakousko , , , ,0 100,0% 0, , ,0 Celkem Iniciativy , , , ,1 100,0% 0, , ,4 Celkem SF , , , ,8 84,5% , , ,2 Do konce roku 2007 musí být splněno pravidlo N+2 vůči alokaci roku Tabulka č. 8 dokládá, že toto pravidlo bylo splněno již u většiny programů. Z alokace roku již čerpají tyto programy: SROP část financovaná z ERDF, OP RVMZ část financovaná z EAGGF, OPPP, OPI, EQUAL a všechny programy Iniciativy Interreg. K nebylo splněno pravidlo N+2 vůči alokaci 2005 u programu SROP část financovaná z ESF, OP RLZ, OP RVMZ část FIFG a u obou Jednotných programových dokumentů. Řídící orgány těchto programů intenzivně pracují na tom, aby pravidlo N+2 bylo splněno k Procentní vyjádření prostředků žádaných od EK z alokace 2005 je zobrazeno i v grafu č z 33

14 Graf 3 od EK z alokace 2005 v % % 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% SROP - ERDF SROP - ESF OP RVMZ - EAGGF OP RVMZ - FIFG OPPP OPI OP RLZ JPD2 JPD3 EQUAL Interreg IIIA ČR-Polsko INTERREG IIIA ČR - Sasko INTERREG IIIA ČR - Bavorsko INTERREG IIIA ČR - SR INTERREG IIIA ČR - Rakousko Tab. 9 Vyčerpáno 12 z celkové alokace v OP/JPD Alokace Vyčerpáno od počátku období Vyčerpáno v % z alokace SROP - ERDF , ,84 59,61% SROP - ESF , ,36 22,63% OP RVMZ - EAGGF , ,00 59,29% OP RVMZ - FIFG , ,77 43,32% OP PP , ,76 41,53% OPI , ,05 63,33% OP RLZ , ,11 23,11% Celkem OP Cíl , ,89 47,71% JPD , ,48 37,36% JPD , ,86 36,81% Celkem JPD , ,34 37,11% Celkem OP+JPD , ,23 46,84% 12 Pod termínem vyčerpáno se zde rozumí finanční prostředky, které po certifikaci byly zaslány z EK. 14 z 33

15 Žebříček operačních programů Pro naznačení úspěšnosti jednotlivých operačních programů byl sestaven jednoduchý žebříček. Programy jsou seřazeny dle úspěšnosti ze tří hledisek. Vždy je sledován poměr dané kategorie vůči celkové alokaci Na základě pořadí v jednotlivých kategoriích je pak určeno celkové pořadí programu. Operační program Hledisko pořadí sledovaná kategorie vůči alokaci Žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje vs. alokace Připraveno k certifikaci vs. alokace od EK vs. alokace Celkové pořadí SROP OP RLZ OPPP OPI OP RVMZ Celkově se jako nejúspěšnější jeví SROP, následovaný OPI a OP RVMZ. Jako nejméně úspěšný se dá označit program OP RLZ, který skončil dle sledovaných hledisek vždy na posledním místě. Hodnocení opatření Kromě programů se dají hodnotit i jednotlivá opatření. Opatření byla zhodnocena ze dvou hledisek. Do hodnocení nebyla zahrnutu ta opatření, která mají charakter technické pomoci. Nejprve byla vybrána opatření, která mají nejpomalejší čerpání SF. Pro zhodnocení rychlosti čerpání byl zvolen poměr prostředků připravených k certifikaci vůči alokaci na roky Následující tabulka uvádí 10 opatření, u kterých je podíl prostředků připravených k certifikaci nejnižší. Opatření s nejpomalejším čerpáním SF z hlediska prostředků připravených k certifikaci (bez Iniciativ EQUAL a INTERREG IIIA) Připraveno k Opatření certifikaci vs. alokace Pořadí OP Číslo Název (v %) 1. OPI 2.2 Podpora kombinované dopravy 2,7 2. OP RLZ 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti 2,9 3. OPI 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv 7,5 4. OPPP 1.4 Registr poradců 7,7 5. JPD Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti 11,3 6. OPPP 1.1 Prosperita 12,7 7. OP RLZ 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce 13,5 8. OPPP 1.3 Školící střediska 19,7 9. JPD Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze 22,7 10. OP RLZ 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání 23,1 15 z 33

16 Druhý žebříček pak přináší seznam deseti opatření, u kterých byl největší převis poptávky z hlediska předložených. Jedná se o ta opatření, u kterých byl největší poměr finančních prostředků v projektových žádostech vůči celkové alokaci Tento údaj vypovídá o potenciálně silných oblastech, u kterých, pokud budou podporovány v programech z období , lze očekávat dostatečnou absorpční kapacitu. Opatření s největším převisem poptávky (bez Iniciativ EQUAL a INTERREG IIIA) Pořadí OP Opatření Číslo Název 1. SROP 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR 2. OPI 3.1 Obnova environmentálních funkcí území 3. OPI 3.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických 4. OP RLZ 4.1 a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti 5. JPD Rozvoj dalšího vzdělávání 6. OP RLZ 2.2 Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických 7. JPD a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti 8. OPPP 2.1 Rozvoj I+II 9. OPPP 2.3 Obnovitelné zdroje energie 10. OP RLZ 2.3 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 16 z 33

17 II. Detailní informace o stavu jednotlivých OP/JPD/Iniciativ Společný regionální operační program (SROP) SROP je program, který je financován ze dvou různých fondů ESF (opatření 3.2 a 3.3) a ERDF (ostatní opatření). Průběh čerpání v rámci programu se však u obou fondů liší. Zatímco čerpání v rámci ERDF se dá označit jako úspěšné, čerpání z ESF je spíše pomalejší. Detailní pohled na SROP přináší níže uvedená tabulka. K byly žádosti o platbu od konečného příjemce ve výši ,7 mil. Kč, z těchto prostředků bylo připraveno k certifikaci 9 105,3 mil Kč. Jako opatření s nejrychlejším čerpáním (dle poměru prostředků připravených k certifikaci k alokaci) se dá označit opatření 2.3 (Regenerace a revitalizace vybraných měst). Naopak nejpomaleji je čerpáno v opatření 3.2 (Podpora sociální integrace v regionech). číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 2.1 Rozvoj dopravy v regionech , , , ,3 Rozvoj informačních a 2.2 komunikačních technologií v regionech ,9 695,1 587,8 481,1 Regenerace a revitalizace 2.3 vybraných měst ,9 727,8 648,2 591,3 Infrastruktura pro rozvoj 3.1 lidských zdrojů , , , ,0 Posílení kapacity místních a 3.3 regionálních orgánů ,5 344,1 255,4 201,5 4.1 Rozvoj služeb pro CR ,5 755,4 508,4 438,4 4.2 Rozvoj infrastruktury pro CR , , , ,6 5.1 Technická pomoc pro SROP 6 719,8 164,6 93,3 76,5 5.2 Technická pomoc pro RPS ,2 61,8 48,4 39,4 Grantová schémata Podpora podnikání ve vybraných regionech , ,5 988,5 725,6 2.1 Rozvoj dopravy v regionech * * * * Podpora sociální integrace v 3.2 regionech , ,2 580,1 465,7 4.1 Rozvoj služeb pro CR * * * * 4.2 Podpora infrastruktury pro CR * * * * Celkem SROP , , , , , ,1 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše 17 z 33

18 Informace o počtu za SROP k , u schválených nichž byla SROP dokončených proplacených uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí Počty Graf 4- Porovnání uskutečněných výdajů za SROP - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za SROP , , , , , , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mil. Kč Alokace skutečnost-uskutečněné výdaje Alokace předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 13 Zdroj MSSF-Central 18 z 33

19 Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) OP RLZ je program financovaný pouze z ESF. Jedná se o program, který čelí největším problémům. Řídící orgán OP RLZ intenzivně pracuje na zlepšení situace. K dosáhly prostředky připravené k certifikaci hodnoty 2 871,9 mil. Kč. V rámci tohoto programu nejrychleji čerpá dle podílu prostředků připravených k certifikaci vůči alokaci opatření 2.3 (Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb). Naopak nejpomalejší je čerpání v opatření 1.2 (Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti). Další podrobné informace o opatřeních spadajících do OP RLZ přináší níže uvedená tabulka. číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 Posílení aktivní politiky zaměstnanosti , ,5 846,2 723,2 1.2 Modernizace veřejných služeb zaměstnanosti ,8 518,7 28,2 13,3 Integrace specifických skupin 2.1 obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí , ,4 432,3 394,7 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a 3.1 rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání , ,4 654,0 603,9 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ,3 936,7 282,0 220,0 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti ,4 856,9 277,5 255,6 4.2 Specifické vzdělávání -GS ,9 601,0 185,8 178,6 Podpora řízení, 5.1 implementace,monitorování a kontroly operací OP RLZ 6 876,4 238,3 74,0 68,3 5.2 Ostatní oprávněné činnosti 8 340,0 241,4 103,7 99, Grantová schémata Posílení aktivní politiky zaměstnanosti * * * * Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí * * * * Rovné příležitosti pro muže a ženy na trhu práce 7 608,2 235,4 60,9 28,0 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb 3 188,2 99,4 61,6 53,2 Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních a rozvoj podpůrných systémů ve vzdělávání * * * * 19 z 33

20 číslo Pokračování tabulky název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 3.2 Podpora terciálního vzdělávání, výzkumu a vývoje ,6 567,8 233,7 233,7 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání * * * * 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek, podpora konkurenceschopnosti * * * * 4.2 Specifické vzdělávání * * * * Celkem OP RLZ , , , , , ,8 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše Informace o počtu za OP RLZ k , u OP RLZ schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Graf 5 - Porovnání uskutečněných výdajů za OP RLZ - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP RLZ , , , , , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mil. Kč alokace skutečnost-uskutečněné výdaje alokace předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 14 Zdroj MSSF-Central 20 z 33

21 Operační program Průmysl a podnikání (OPPP) Zdrojem evropské části financování pro OPPP je ERDF. K byly žádosti o platbu od konečného příjemce ve výši 3 793,3 mil. Kč, z čehož bylo od počátku období připraveno k certifikaci 3 416,9 mil. Kč. Nejrychlejší čerpání u OPPP je v rámci opatření 2.1 (celkově), a to dle podílu prostředků připravených k certifikaci vůči celkové alokaci. Nejpomaleji je čerpáno v rámci opatření 1.4 (celkově). Detailní pohled na opatření v rámci OPPP přináší níže uvedená tabulka. číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 Prosperita , ,7 270,6 145,8 1.2 Reality , ,5 764,8 704,7 1.3 Školící střediska 9 570,1 253,2 72,3 53,3 1.4 Registr poradců 3 292,6 88,4 0,2 1.4 Czech Trade 3 000,0 80,6 41,7 1.4 Klastry 6 750,0 208,5 20,1 28,7 2.1 Start 6 300,0 179,0 179,0 2.1 Kredit ,0 743,6 743,6 2.1 Rozvoj I Rozvoj II ,3 825,2 733,3 2.1 Marketing 7 500,0 239,8 71, ,0 2.2 Inovace , ,7 548,8 486,0 2.3 Úspory energie 3 027,0 83,3 58,7 2.3 Obnovitelné zdroje energie ,2 556,6 195,6 225,2 3.1 TP při řízení a implementaci programu 4 967,0 133,4 28,3 16,7 3.2 Ostatní 4 717,0 126,7 64,8 45,5 Celkem OPPP , , , , , ,1 21 z 33

22 Informace o počtu za OPPP k , u OPPP schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Graf 6 - Porovnání uskutečněných výdajů za OPPP - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP PP 8 000, , , , , , , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec mil. Kč 2007 alokace skutečnost-uskutečněné výdaje alokace předpoklad-uskutečněné výdaje vydaná rozhodnutí Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 15 Zdroj MSSF-Central 16, u nichž byla proplacena konečnému uživateli žádost o platbu. Zahrnuje i projekty s ukončenou etapou,tj.může být vyšší než počet dokončených. 22 z 33

23 Operační program Infrastruktura (OPI) OPI je financován z ERDF a skládá se z opatření zaměřených na dopravu (opatření 1.1 až b) a na životní prostředí (opatření 3.1 až a). K dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce od počátku období 5 236,0 mil Kč. Stavem připraveno k certifikaci prošlo ke stejnému datu 4 861,1 mil. Kč. Nejrychleji je čerpáno dle prostředků připravených k certifikaci z celkové alokace v opatření 1.3 (Modernizace civilních letišť nadregionálního významu), nejpomaleji je to pak v rámci opatření 2.2 (Podpora kombinované dopravy). číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. Modernizace tratí celostátního 1.1 významu a důležitých železničních uzlů , ,8 883,6 883,6 1.2 Výstavba a modernizace silnic I.třídy , ,3 685,4 660,7 1.3 Modernizace civilních letišť nadregionálního významu 4 203,2 127,6 119,5 127,6 Výstavba přístavní 1.4 infrastruktury a modernizace vodních cest 8 407,5 239,7 182,4 169,5 Realizace ochranných opatření 2.1 na dopravní síti k zabezpečení ochrany životního prostředí 7 508,8 140,9 128,3 125,6 2.2 Podpora kombinované dopravy 2 876,3 58,8 30,9 2,1 2.3 Podpora zavádění alternativních paliv 2 967,3 78,1 6,1 6,1 Studijní a výzkumné projekty k zabezpečování problematiky 2.4 zlepšení životního prostředí z hlediska dopravy 1 483,0 41,6 15,8 14,6 3.1 Obnova environmentálních funkcí území ,2 273,6 235,0 193, a.1 4a.2 4b.1 4b.2 Zlepšování infrastruktury ve vodním hospodářství , , , ,5 Zlepšování infrastruktury ochrany ovzduší ,2 529,1 460,6 410,9 Nakládání s odpady a odstraňování starých zátěží ,0 792,6 589,3 452,2 Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura (část za ŽP) 2 439,5 22,7 4,6 4,6 Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura (část za ŽP) 1 471,1 26,4 6,6 6,6 Technická pomoc při řízení, realizaci, monitorování a kontrole operací OP Infrastruktura (část za D) 808,4 24,0 14,0 14,0 Ostatní výdaje technické pomoci OP Infrastruktura (část za D) 642,9 20,6 11,3 11,3 Celkem OPI , , , , , ,7 23 z 33

24 Informace o počtu za OPI k , u OPI schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Graf 7 - Porovnání uskutečněných výdajů za OPI - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP I 8 000, , ,0 mil. Kč 5 000, , , , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Alokace skutečnost -uskutečněné výdaje Alokace předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 17 Zdroj MSSF-Central 24 z 33

25 Operační program Rozvoj venkova a Multifunkční zemědělství (OP RVMZ) OP RVMZ je financován ze dvou fondů. Obdobně jako u SROP probíhá čerpání z fondů odlišně. Zatímco část financovaná z EAGGF se vyvíjí příznivě, část financovaná z FIFG (opatření 2.3) se již tak dobře nevyvíjela. Proto došlo v rámci tohoto programu k realokaci, kdy celá alokace roku byla přemístěna ve prospěch opatření 1.1, které spadá do části financované z EAGGF. K dosáhly žádosti o platbu od konečného příjemce od počátku období hodnoty 3 981,7 mil Kč. Připraveno k certifikaci bylo ke stejnému dni kumulativně 3 270,4 mil. Kč. Za opatření s nejrychlejším čerpáním (dle prostředků připravených k certifikaci ve vztahu k alokaci) se dá označit opatření 2.3 (Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství). Nejpomaleji je čerpáno dle stejného hlediska v opatření 1.2 (Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing). Tabulka přináší podrobnější informace o programu OP RVMZ na úrovni opatření. číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků , , , ,5 Zlepšování zpracování zemědělských produktů a jejich marketing 9 996,1 301,3 212,6 134,6 1.3 Lesní hospodářství 8 440,1 225,0 194,8 147,1 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí , , , ,9 2.2 Odborné vzdělávání 640,8 12,2 12,2 12,2 2.3 Chov ryb a činnosti prováděné odborníky v rybářství 3 943,5 106,7 102,0 101,8 3.1 Technická pomoc Celkem 1 742,0 9,2 9,2 9,2 OP RVMZ , , , , , ,7 * Údaje nebyly autorizovány ze strany ŘO OP RVMZ. Informace o počtu za OP RVMZ k , u OP RVMZ schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Zdroj MSSF-Central 25 z 33

26 Graf 8 - Porovnání uskutečněných výdajů za OP RVMZ - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci 2005 za OP RVMZ 6 000, , ,0 mil. Kč 3 000, , ,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen list opad prosinec 2007 Alokace OP RVMZ předpoklad-uskutečněné výdaje skutečnost-uskutečněné výdaje projekty s převzatými podmínkami Alokace žádáno od EK + záloha (v mil. kč) 26 z 33

27 Jednotný programový dokument pro Cíl 2 (JPD 2) JPD 2 patří mezi programy financované z ERDF a je určen k naplňování Cíle 2. Ke konci měsíce listopadu dosáhla hodnota žádostí o platbu od konečného příjemce kumulativně 1 271,0 mil. Kč, z čehož bylo připraveno k certifikaci 1081,4 mil Kč. V rámci JPD 2 je nejrychleji čerpáno dle vztahu uskutečněných výdajů k alokaci v opatření 1.3 (Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích). Jako nejpomaleji čerpající opatření se dá pak označit opatření 2.3 (Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze). Podrobnější informace o opatřeních jsou v následující tabulce. číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. Dopravní systémy na 1.1 podporující přeměnu městského prostředí ,5 573,3 473,7 473,7 1.2 Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch ,0 592,2 200,3 138,8 Veřejná infrastruktura zlepšující 1.3 kvalitu života zejména na sídlištích ,6 412,8 330,8 312,7 Zvýšení kvality partnerství veřejného a soukromého, 2.1 neziskového sektoru, vědy a výzkumu 7 529,6 208,4 116,8 67, Příznivé podnikatelské prostředí 5 658,3 168,2 103,7 55,7 Rozvoj strategických služeb na 2.3 podporu informační společnosti v Praze 2 708,8 66,7 20,3 17,1 3.1 Technická pomoc I 1 067,2 22,1 14,2 6,7 3.2 Technická pomoc II 711,4 18,8 11,2 9,6 Grantová schémata 2.2 GS na podporu MSP * * * * Celkem JPD , , , , , ,2 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše Informace o počtu za JPD 2 k , u JPD 2 schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Zdroj MSSF-Central 27 z 33

28 Graf 9 - Porovnání uskutečněných výdajů za JPD 2 - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci roku 2005 za JPD , ,0 mil. Kč 1 500, ,0 500,0 0,0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen list opad prosinec 2007 alokace skutečnost-uskutečněné výdaje alokace předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy Žádáno od EK + záloha (v mil. Kč) 28 z 33

29 Jednotný programový dokument pro Cíl 3 (JPD 3) JPD 3 je financován ze Evropského sociálního fondu a směřuje k naplnění Cíle 3. K byly žádosti o platbu od konečného příjemce na hodnotě 783,0 mil. Kč a připraveno k certifikaci od počátku období bylo 693,9 mil Kč. Opatření s nejrychlejším čerpáním dle prostředků připravených k certifikaci z alokace je opatření 2.3 (Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (globální grant)). Nejpomaleji je pak čerpáno z opatření 1.1 (Rozšíření a zvýšení adresnosti aktivní politiky zaměstnanosti). Detailnější údaje jsou pak uvedeny v následující tabulce. číslo Opatření-program název Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis. 1.1 Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti 9 406,9 220,6 43,2 29,2 Integrace specifických skupin 2.1 obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí ,7 362,1 158,2 146,4 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení 3.1 a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí ,0 308,6 168,9 153,4 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání 7 049,1 218,5 89,2 77,9 5.1 Podpora řízení programu 1 469,8 46,6 27,5 23,7 5.2 Technické zabezpečení programu 1 469,8 37,6 7,1 6,5 Grantová schémata Rozšíření a zvýšení adresnosti Aktivní politiky zaměstnanosti * * * * Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí * * * * Sladění rodinného a pracovního života 1 763,8 55,3 35,1 29,4 Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb (globální grant) 587,9 21,4 11,5 10,3 Rozvoj počátečního vzdělání jako základu celoživotního učení a z hlediska potřeb trhu práce a ekonomiky znalostí * * * * 3.2 Rozvoj dalšího vzdělávání * * * * 4.1 Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti 5 379,6 176,0 77,1 61,0 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s 4.2 podnikatelskou sférou, podpora inovací 6 849,4 212,3 116,3 109,0 4.3 Rozvoj cestovního ruchu 3 057,3 90,3 49,1 46,8 Celkem JPD , ,3 783,0 693, , ,2 * Hodnota za grantové schéma je obsažena v celkové hodnotě za opatření viz výše 29 z 33

30 Informace o počtu za JPD 3 k , u JPD 3 schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Graf 10 - Porovnání uskutečněných výdajů za JPD 3 - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci roku 2005 za JPD 3 mil. Kč 2 000, , , , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec alokace alokace předpoklad-uskutečněné výdaje skutečnost-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy žádáno od EK + záloha (v mil. kč) 20 Zdroj MSSF-Central 30 z 33

31 Iniciativa Společenství EQUAL EQUAL je Iniciativa Společenství hrazená z ESF. U této iniciativy byly prostředky žádané konečným příjemcem dle žádostí o platbu ve výši 445,3 mil. Kč, z čehož bylo kumulativně ke stejnému dni připraveno k certifikaci 436,4 mil Kč. Nejrychlejší čerpání finančních prostředků dle objemu připraveného k certifikaci z celkové alokace je u opatření 4.1. Nejpomaleji je pak čerpáno v opatření 6.2. Podrobnější informace na úrovni opatření jsou uvedeny níže. Opatřeníprogram číslo Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Skutečné žádosti o platbu od konečného příjemce/ uskutečněné výdaje Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. mil. Kč mil. Kč mil. Kč tis. tis ,3 173,7 83,1 81, ,2 13,3 6,6 6, ,7 34,4 19,2 19, ,4 123,8 52,0 51, ,3 141,4 56,2 56, ,2 5,1 3,1 2, ,7 149,3 80,5 79, ,0 13,7 8,4 8, ,2 89,3 39,8 39, ,9 41,8 24,0 23, ,5 44,9 26,7 24, ,9 5,6 3,0 2, ,3 41,6 20,2 20, ,9 2,3 1,3 1, ,6 41,1 15,3 14, ,0 30,0 6,0 5,4 Celkem EQUAL ,9 951,2 445,3 436, , ,6 31 z 33

32 Informace o počtu za EQUAL k , u EQUAL schválených nichž byla (Zdroj MSSF- dokončených proplacených uzavřena sml./ Central) vydáno rozhodnutí Počty Graf 11 - Porovnání uskutečněných výdajů za EQUAL - předpoklad vs. skutečnost Harmonogram čerpání - předpoklad a skutečnost vzhledem k alokaci roku 2005 za Iniciativu EQUAL mil. Kč 1 000,0 900,0 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 leden únor březen duben květ en červen červenec srpen září říjen list opad prosinec alokace skutečnost -uskutečněné výdaje alokace předpoklad-uskutečněné výdaje uzavřené smlouvy žádáno od EK + záloha (v mil. kč) 21 Zdroj MSSF-Central 32 z 33

33 Iniciativa Společenství Interreg IIIA Česká republika se účastní 5 programů v rámci Iniciativy Společenství Interreg IIIA. Řídícím orgánem je však pouze u spolupráce ČR Polsko. Data uváděná v tabulce níže jsou pouze za českou část programů. Kvůli odlišnému charakteru programu od ostatních OP/JPD má tabulka i rozdílnou podobu. K byla hodnota připraveno k certifikaci 1 150,5 mil. Kč. Opatření-program číslo Alokace Uzavřené smlouvy/ vydaná rozhodnutí Připraveno k certifikaci/ zaúčtováno v IS Viola od EK od počátku období Zbývá vyčerpat z alokace měna tis. tis. mil. Kč tis. tis. INTERREG IIIA Česká republika - Polsko , ,9 6489,1 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko , , ,9 INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko , , ,7 INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika , , ,9 INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko , , ,7 Součet za všechny programy Interreg IIIA , , ,3 Informace o počtu za INTERREG IIIA k Program schválných, u nichž byla uzavřena sml./ vydáno rozhodnutí dokončených proplacených INTERREG IIIA Česká republika - Polsko INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Sasko INTERREG IIIA Česká republika - Svobodný stát Bavorsko INTERREG IIIA Česká republika - Slovenská republika INTERREG IIIA Česká republika - Rakousko Součet za všechny programy Interreg IIIA Zdroj ŘO OP 33 z 33

Průběh čerpání. k

Průběh čerpání. k Průběh čerpání strukturálních fondů 2004 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání: 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků 5 Termíny certifikací 5

Více

Průběh čerpání. k

Průběh čerpání. k Průběh čerpání strukturálních fondů 2004 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání: 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků 5 Termíny certifikací 5

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Průběh čerpání. k

Průběh čerpání. k Průběh čerpání strukturálních fondů 2004 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání: 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků 5 Termíny certifikací 5

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů k

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů k P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v přehledu čerpání 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání a finančních toků

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 stav k 28. únoru 2009 1 z 34 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v materiálu 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 stav k 30. září 2009 1 z 34 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v materiálu 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu čerpání

Více

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů

s t r u k t u r á l n í c h f o n dů P růběh čerpání s t r u k t u r á l n í c h f o n dů 2 0 0 4 2 0 0 6 stav k 31. květnu 2009 1 z 34 Obsah materiálu Úvod 3 Definice pojmů použitých v materiálu 4 Schematický a zjednodušený popis průběhu

Více

P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů

P r ů b ě h č e r p á n í s t r u k t u r á l n í c h f o n d ů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 004 006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004 -. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2004. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007

ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 ANALÝZA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EU V OBDOBÍ 2004-2007 Podle aktuálních údajů se k 31. 12. podařilo beze zbytku vyčerpat peníze vyčleněné v evropských fondech na rok 2004, a to i v programech pro hlavní město

Více

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF

(2008) Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 6. dubna 2006 Jak získat peníze z Evropy Možnosti čerpání finančních prostředků z ESF 1. Období do 31. prosince 2006/31. prosince 2008 2. Obdobní od 2007 do 2013 /2015!!!!!! ""!!!! ## 2004-2006 (2008)

Více

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje

Statistické hodnocení čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů EU subjekty z území Libereckého kraje OBSAH str. Vyhodnocení čerpání ze Strukturálních fondů EU v Libereckém kraji 2 Operační programy 8 52 OP Průmysl a podnikání 8 OP Infrastruktura 16 OP Rozvoj lidských zdrojů 23 OP Rozvoj venkova a multifunkční

Více

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech

Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských zemí ve specifických oblastech FONDY EU 1990-2006 Předvstupní podpora Programové období 2000 2006 a její plnění v ČR Předvstupní podpora (1) Komunitární programy nástroje k prohlubování spolupráce a řešení společných problémů členských

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace fondů EU Informace o schválení programů pro programové období

Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace fondů EU Informace o schválení programů pro programové období Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace fondů EU Informace o schválení programů pro programové období 2014 2020 Podklad pro jednání 120. Plenární schůze RHSD ČR Červenec 2015 Úvod Ministerstvo

Více

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013

Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Využívání fondů EU - příprava na programovací období 2007-2013 Mgr. Ivana Krůželová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Využívání fondů EU v období 2004-2006 Alokace 2004 Alokace 2004-2006 Stav k 1.11.2006

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Výhled. Nové programovací období SF

Výhled. Nové programovací období SF Výhled Nové programovací období SF 2007 2013 Obsah prezentace Cíle podpory Pravidla podpory Národní rozvojový plán Národní strategický referenční rámec Operační programy Harmonogram příprav Cíle podpory

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Olga Nováková Struktura příspěvku 1. Společný regionální operační program

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 2. Stav implementace programů v rámci období 2014-2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ČERVEN 2018 1. Vyhlášené výzvy

Více

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing.

Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Společný regionální operační program Aktuální stav a výhledy čerpání ze zdrojů opatření 3.2 Praha 8.12. 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Radka Soukupová Struktura příspěvku 1. Společný regionální

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU ÚNOR 2018 1. Úvod Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Finanční zdroje euroregionů v období

Finanční zdroje euroregionů v období Finanční zdroje euroregionů v období 2007-2013 Cíle regionální politiky 2007-2013 V období 2007-2013 sleduje regionální politika tři cíle, k jejichž dosažení má v evropském střednědobém rozpočtovém rámci

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a

Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období a Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2007 2013 a 2014 2020 Podklad pro jednání 132. Plenární schůze RHSD ČR ZÁŘÍ

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 PROSINEC 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období

Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání prostředků z fondů EU v programovém období 2014 2020 Podklad pro jednání PT RHSD ČR pro místní rozvoj a fondy EU SRPEN

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 7 13 Zpráva pro členy vlády ČR KVĚTEN 16 Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 LISTOPAD 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR

Strategické plánování v kontextu regionální politiky. 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Strategické plánování v kontextu regionální politiky 2. Aplikace regionální politiky EU v ČR Mgr. Josef Miškovský,

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 12 HODNOCENÍ STAVU REALIACE EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE (stav k 30. 9. 2012) OP Přeshraniční spolupráce Prostředky alokované

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. listopadu 2012 č. 867 k přípravě programů spolufinancovaných z fondů Společného strategického rámce pro programové období let 2014 až 2020

Více

Strukturální politika EU

Strukturální politika EU Strukturální politika EU Vědomé zásahy regulativní povahy do autonomního fungování tržních sil Cíl: Dosáhnout strukturálních změn, které by trh sám vytvořil buď příliš pozdě nebo vůbec Zabránit takovému

Více

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.)

MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ Květen 2017 (data k 2.5.) MONITORING ČERPÁNÍ DOTACÍ EU V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 214 22 Květen 217 (data k 2.5.) K 2.5.217 bylo v České republice vyhlášeno 974 výzev, z toho 53 bylo již ukončeno. Největší převisy alokací v ukončených

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010

Měsíční analýza ROP SV. Leden 2010 Měsíční analýza ROP SV Leden 2010 ~ 1 ~ Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ANALÝZA VÝZEV PRO PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ... 3 2.1 UKONČENÉ VÝZVY... 3 2.2 PROBÍHAJÍCÍ VÝZVY... 5 2.3 PLÁNOVANÉ VÝZVY... 6 3 ANALÝZA

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 KVĚTEN 2013 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVENEC 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference MPO Praha, 9. prosince 2010 1 Co nám kohezní politika přináší? Cíl

Více

Evropský sociáln. Jabok Vyšší. Financování Gale Virtual Reference Library dodanou společnost. ností AiP

Evropský sociáln. Jabok Vyšší. Financování Gale Virtual Reference Library dodanou společnost. ností AiP Evropský sociáln lní fond jako možný zdroj pro financování EIZ Jabok Vyšší sociáln lně pedagogická a teologická škola Projekt «Zkvalitňování a individualizace odborného vzdělávání na VOŠ Jabok» financovaný

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ZÁŘÍ 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

Pokyny pro příjemce pomoci zajišťování informačních a propagačních opatření při realizaci projektů podpořených z Operačního programu Zemědělství

Pokyny pro příjemce pomoci zajišťování informačních a propagačních opatření při realizaci projektů podpořených z Operačního programu Zemědělství Pokyny pro příjemce pomoci zajišťování informačních a propagačních opatření při realizaci projektů podpořených z Operačního programu Zemědělství Dle nařízení Komise č. 119/2000 o informačních a propagačních

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ČERVEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu

Konference OP VVV. Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Praha, 4. listopadu Konference OP VVV Konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 4. listopadu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Globálním cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 BŘEZEN 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Naplňování cílů Dohody o partnerství a podíl OP PIK na její realizaci

Naplňování cílů Dohody o partnerství a podíl OP PIK na její realizaci MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Naplňování cílů Dohody o partnerství a podíl OP PIK na její realizaci Mgr. Kateřina Neveselá, ředitelka Odboru řízení a koordinace fondů EU 8.

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

INFORMACE O ÚČASTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA VYUŽÍVÁNÍ. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní město Praha

INFORMACE O ÚČASTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA VYUŽÍVÁNÍ. Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II hlavní město Praha INFORMACE O ÚČASTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA VYUŽÍVÁNÍ STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ EVROPSKÉ UNIE A O ZASTOUPENÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V MONITOROVACÍCH VÝBORECH K OPERAČNÍM PROGRAMŮM, JEDNOTNÝM

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

lní fond a jeho ití pro Českou republiku

lní fond a jeho ití pro Českou republiku Evropský sociáln lní fond a jeho využit ití pro Českou republiku Karlovy Vary 7. října 2004 JUDr. Čestmír Sajda,, MBA náměstek ministra Ministerstvo práce a sociáln lních věcív www.esfcr esfcr.cz Evropský

Více

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice. v programovém období

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice. v programovém období Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014 2020 III. čtvrtletí 2017 1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 144/2014 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR ŘÍJEN 2014 Obsah Úvod... 3 1.

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP)

(Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) ORIENTAČNÍ FINANČNÍ RÁMEC REGIONÁLNÍCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ A JEDNOTNÉHO PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU PRO OBDOBÍ 2004 2006 (Pracovní podklad v rámci koordinace prací na aktualizaci ROP) Počínaje rokem vstupu

Více

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015

Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci Informace o stavu čerpání a plnění usnesení vlády ČR č. 124/2015 Pravidelná zpráva pro členy vlády ČR BŘEZEN 2015 Obsah Úvod... 3 1. Aktuální

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

RPS/CSF. Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství. Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství RPS/CSF Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro Místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Politika HSS EU 2007-13 3 nové cíle: Konvergence Regionální konkurenceschopnost

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ZÁŘÍ 2012 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 2007 2010 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci VÝVOJ REALIZACE NSRR V OBDOBÍ 27 21 PROSINEC 21 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 11 15 Praha

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů

ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů ESF - Operační program Rozvoj lidských zdrojů Kultura a strukturální fondy PhDr. Blažena Křížová Ministerstvo práce a sociálních věcí 9.12.2005 Česká republika disponuje obrovským bohatstvím kulturního

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice. v programovém období

Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice. v programovém období Čtvrtletní zpráva o implementaci ESI fondů v České republice v programovém období 2014 2020 I. čtvrtletí 2017 1 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci Odbor řízení a koordinace

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2

EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA KOHEZNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI. Regionalistika 2 EVROPSKÁ REGIONÁLNÍ POLITIKA POLITIKA ÚZEMNÍ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI KOHEZNÍ POLITIKA Regionalistika 2 NÁVRH ROZPOČTU EU NA 2014-2020 POSTAVENÍ RP V POLITIKÁCH EU 1. etapa 1957-1974 2. etapa 1975-1987 3.

Více

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období

Priority a možnosti v programovém období a hlavní změny oproti programovému období Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ondřej Pergl odbor regionální politiky 15. 5. 2015, RSK LBK Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské

Více

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ

2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2. PŘEHLED OTEVŘENÝCH VÝZEV DLE OPERAČNÍCH PROGRAMŮ Tab. 1 - OTEVŘENÉ VÝZVY V OP DOPRAVA Řídící orgán OP Doprava harmonogram naleznete na http://www.opd.cz/cz/informace-pro-zadatele Tab. 2 - OTEVŘENÉ VÝZVY

Více

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny

EU Office ČS. ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU. Jan Jedlička, analytik EU Office České spořitelny EU Office ČS ČR premiant v čerpání dotací z fondů EU? Aktuální témata k dotacím z fondů EU Jan Jedlička, analytik 7. dubna 2010 Ohlédnutí za obdobím 2004-2006 Alokace pro Českou republiku v tis. OP/JPD

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více