ešení problém Číslo dokumentu: Prosinec 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005"

Transkript

1 ešení problém Číslo dokumentu: Prosinec 2005

2 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit Obrazovka počítače je prázdná Software nepracuje správně Počítač je zapnutý, ale nereaguje Počítač je neobvykle zahřátý Externí zařízení nefunguje Počítač nelze připojit k bezdrátové síti St edisko péče o zákazníky Příprava na kontaktování střediska péče o zákazníky Kontaktování střediska péče o zákazníky pomocí u nebo telefonu Doručení počítače k servisnímu partnerovi ešení problém ii

3 1 Rychlá ešení Jestliže se vyskytnou problémy s počítačem, postupujte při jejich řešení podle následujících pokynů. 1. Vyhledejte informace v této kapitole. 2. Vyhledejte další informace o počítači a odkazy na webové stránky prostřednictvím Centra pro nápovědu a odbornou pomoc. Řada nástrojů pro kontrolu a opravy vyžaduje připojení k Internetu, některé nástroje vám však pomohou vyřešit problém v režimu offline. 3. Jakoukoli další pomoc vám poskytne středisko péče o zákazníky. Další informace naleznete v kapitole Středisko péče o zákazníky této příručky. ešení problém 1 1

4 Počítač nelze spustit Zapněte počítač stisknutím tlačítka napájení. Po zapnutí počítače indikátor napájení svítí. Pokud se po stisknutí tlačítka napájení počítač nezapne a indikátor napájení nesvítí, je pravděpodobné, že napájení počítače není dostatečné. Pomocí následujících akcí můžete určit příčinu, proč nelze počítač spustit. Pokud je počítač zapojen do elektrické zásuvky střídavého proudu, ověřte zapojením jiného elektrického zařízení do zásuvky, zda daná zásuvka poskytuje odpovídající napájení. Jestliže je počítač napájen z baterie nebo je připojen k jinému externímu zdroji napájení, než je zásuvka střídavého proudu, zapojte jej do elektrické zásuvky střídavého proudu pomocí adaptéru střídavého proudu. Ujistěte se, zda je napájecí kabel a adaptér střídavého proudu pevně připojen. Pokud je zdrojem napájení počítače baterie, zkontrolujte následující: Vyjměte primární jednotku bateriových zdrojů a cestovní baterii (pokud je použita) a zapojte počítač do elektrické zásuvky střídavého proudu pomocí adaptéru střídavého proudu. Pokud se počítač spustí, bude pravděpodobně nutné jednu z jednotek bateriových zdrojů vyměnit. Jestliže indikátor stavu baterií na přední straně počítače bliká, je jednotka bateriových zdrojů vybitá a počítač není možné zapnout. Zapojte počítač do elektrické zásuvky pomocí adaptéru střídavého proudu, aby bylo možné počítač spustit, a nechte baterii nabíjet. 1 2 ešení problém

5 Obrazovka počítače je prázdná Jestliže jste počítač nevypnuli, ale obrazovka je prázdná, je příčinou pravděpodobně některá z následujících okolností: Počítač se nachází v úsporném režimu nebo v režimu spánku. Počítač není nastaven pro zobrazení obrazu na obrazovce. Přepínač zobrazení nebo senzor okolního světla (pouze u vybraných modelů) nefunguje správně. Pomocí následujících akcí můžete určit příčinu, proč je obrazovka počítače prázdná. Chcete-li ukončit režim spánku nebo úsporný režim, stiskněte krátce tlačítko napájení. Úsporný režim a režim spánku jsou funkce úspory energie, které umožňují vypnutí displeje. Úsporný režim a režim spánku lze spustit v počítači se systémem Microsoft Windows, který není právě používán, nebo při dosažení stavu vybití baterií. Pokud budete chtít tato a další nastavení napájení změnit, vyberte položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. Chcete-li přepnout obraz na obrazovku počítače, stiskněte kombinaci kláves FN+F4. Většina modelů, k nimž je připojeno volitelné externí zobrazovací zařízení (například monitor), umožňuje zobrazit obraz na obrazovce počítače, na externím zobrazovacím zařízení nebo na obrazovce počítače i na externím zobrazovacím zařízení současně. Opakovaným stisknutím kombinace kláves FN+F4 bude zobrazení přepínáno mezi obrazovkou počítače, jedním nebo několika externími zobrazovacími zařízeními a současným zobrazením na všech zařízeních. ešení problém 1 3

6 Stisknutím přepínače zobrazení na počítači ověřte, zda se přepínač pohybuje volně. Přepínač zobrazení se obvykle nachází v levém horním rohu klávesnice. Je-li počítač vybaven magnetickým přepínačem zobrazení (pouze u vybraných modelů), zkontrolujte, zda se počítač nenachází v blízkosti silného magnetického pole a zda na počítači neleží nějaké zmagnetizované položky (například zmagnetizovaný šroubovák). Pokud je počítač vybaven senzorem okolního světla (pouze u vybraných modelů), zkontrolujte, zda není senzor zablokován. Senzor okolního světla se obvykle nachází v levém dolním rohu displeje. 1 4 ešení problém

7 Software nepracuje správn Pokud software přestane reagovat nebo reaguje nesprávně, postupujte následujícím způsobem: Restartujte počítač: V systému Windows XP Home klepněte na položky Start > Vypnout počítač > Restartovat. V systému Windows XP Professional klepněte na položky Start > Vypnout počítač > Restartovat > OK. (Pokud jste byli zaregistrováni k doméně, bude mít příslušné tlačítko název Vypnout, nikoli Vypnout počítač.) Nepodaří-li se počítač restartovat tímto způsobem, vyhledejte informace v následující části, Počítač je zapnutý, ale nereaguje. Spusťte antivirovou kontrolu. Je-li počítač neobvykle zahřátý, nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Více informací o přehřátí počítače získáte v části Počítač je neobvykle zahřátý dále v této příručce. Pokud používáte volitelnou bezdrátovou myš, zkontrolujte, zda je baterie myši dostatečně nabitá. ešení problém 1 5

8 Počítač je zapnutý, ale nereaguje Pokud je počítač zapnutý, ale nereaguje na softwarové aplikace ani na příkazy klávesnice, pokuste se jej nejprve vypnout prostřednictvím operačního systému výběrem možností Start > Vypnout počítač > Vypnout. (Pokud jste byli zaregistrováni k doméně, bude mít příslušné tlačítko název Vypnout, nikoli Vypnout počítač.) Pokud počítač nadále nereaguje, použijte nouzové postupy vypnutí v následujícím pořadí: 1. V počítači se systémem Windows stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE. Potom klepněte na možnost Vypnout > Vypnout. 2. Pokud nelze počítač vypnout kombinací kláves CTRL+ALT+DELETE, stiskněte tlačítko napájení a podržte je alespoň po dobu 5 sekund. 3. Pokud nelze počítač vypnout pomocí tlačítka napájení, odpojte jej od externího zdroje napájení a vyjměte jednotku bateriových zdrojů. Jestliže po vypnutí nelze počítač znovu zapnout, vyhledejte informace v části Počítač nelze spustit. 1 6 ešení problém

9 Počítač je neobvykle zah átý Během práce s počítačem je běžné, že je jeho povrch teplý na dotek. Jestliže však povrch počítače dosáhne neobvykle vysoké teploty, je pravděpodobné, že je počítač přehřátý z důvodu zablokování ventilačního otvoru. Máte-li podezření, že se počítač přehřívá, nechte jej vychladnout na pokojovou teplotu. Potom se ujistěte, zda jsou všechny ventilační otvory během používání počítače odkryté. ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit p eh átí, neblokujte ventilační otvory. Počítač používejte pouze na pevném, rovném povrchu. Proud ní vzduchu by nem l bránit jiný pevný povrch, jako nap íklad tiskárna, ani m kký povrch, nap íklad polštá e, silné pokrývky či šaty. Ventilátor počítače je zapínán automaticky, aby ochlazoval vnitřní součásti a zabraňoval přehřívání. Při běžném provozu je obvyklé, že se vnitřní ventilátor periodicky zapíná a vypíná. ešení problém 1 7

10 Externí za ízení nefunguje Jestliže externí zařízení nefunguje očekávaným způsobem, postupujte takto: Zapněte zařízení podle pokynů v uživatelské příručce k danému zařízení. Některá zařízení, například monitory a tiskárny, nelze napájet z počítače a je nutné je zapnout dříve než počítač. Ověřte následující skutečnosti: Všechna zařízení jsou pevně připojena. Je zajištěno elektrické napájení zařízení. Zařízení je kompatibilní s vaším operačním systémem. Informace o kompatibilitě naleznete na webu výrobce zařízení. Jsou nainstalovány a aktualizovány správné ovladače. Ovladače mohou být k dispozici na disku CD-ROM dodávaném se zařízením nebo na webu výrobce zařízení. 1 8 ešení problém

11 Počítač nelze p ipojit k bezdrátové síti Ověřte, zda jsou bezdrátová zařízení povolena. Zkontrolujte, zda indikátor bezdrátového připojení na počítači svítí. Pokud indikátor nesvítí, zapněte jej stisknutím tlačítka bezdrátového připojení. Přesvědčte se, zda hardware pro bezdrátové připojení je správně nainstalován. Ve Správci zařízení zkontrolujte, zda se u názvu zařízení nenachází červená ani žlutá značka. 1. Vyberte možnost Start > Tento počítač. 2. V okně klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnosti Vlastnosti > Hardware > Správce zařízení. Pokud je tlačítko bezdrátového připojení vypnuto nebo je zařízení technologie Bluetooth nebo sítě WWAN v programu Computer Setup zakázáno, nezobrazí se zařízení technologie Bluetooth nebo sítě WWAN ve Správci zařízení. Spusťte program Wireless Assistant a zkontrolujte, zda jsou bezdrátová zařízení povolena a zapnuta. Vyberte možnost Start > HP Info Center > HP Wireless Assistant. Zkontrolujte, zda jsou bezdrátová zařízení povolena v programu Computer Setup nebo v nástroji Setup. 1. Spusťte program Computer Setup nebo nástroj Setup. Zapněte nebo restartujte počítač, a jakmile se v levém dolním rohu obrazovky zobrazí zpráva F10 = ROM Based Setup nebo Press <F10> to enter setup (Stisknutím klávesy F10 spustíte program Setup), stiskněte klávesu F Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Advanced > Device options (Upřesnit > Možnosti zařízení) nebo Advanced (Upřesnit) a potom stiskněte klávesu ENTER. ešení problém 1 9

12 Zkontrolujte, zda je daná síť zobrazena v okně Bezdrátové připojení k síti. Klepněte na tlačítko Aktualizovat; systém Windows vyhledá ve všech kanálech dostupné přístupové body. Ověřte, zda je počítač v optimální vzdálenosti od bezdrátového směrovače (přístupového bodu). Zkontrolujte, zda není blokován prostor v bezprostředním okolí bezdrátových antén počítače. Pokud se v okně Bezdrátové připojení k síti zobrazí zpráva, že systém Windows nemůže provést konfiguraci tohoto bezdrátového připojení, nebo karta Bezdrátové sítě v okně vlastností bezdrátového síťového připojení je nepřístupná nebo není vůbec zobrazena, zjistěte, zda je nainstalován nástroj od jiného výrobce. Většina nástrojů pro konfiguraci od jiných výrobců zakazuje použití nástroje pro konfiguraci systému Windows. Pokud je nainstalován nástroj od jiného výrobce, proveďte konfiguraci bezdrátové sítě pomocí tohoto nástroje nebo nástroj od jiného výrobce odinstalujte a ke konfiguraci bezdrátové sítě použijte nástroj pro konfiguraci systému Windows. Ověřte, zda bezdrátová síť vysílá síťový název (SSID). Většina bezdrátových směrovačů (přístupových bodů) je standardně nastavena na vysílání názvu SSID. Pokud bylo vysílání názvu SSID z důvodu zabezpečení vypnuto, zapněte je dočasně, aby bylo možné ověřit, zda systém Windows danou síť rozpozná. Je-li vysílání názvu SSID vypnuto, nebude daná síť systémem Windows rozpoznána a nebude zobrazena v seznamu dostupných sítí. Ověřte správnost nastavení šifrování kontrolou, zda počítač a bezdrátový směrovač (přístupový bod) používají stejné nastavení zabezpečení ešení problém

13 Zkontrolujte, zda máte platnou adresu IP. Zkontrolujte, zda je v počítači pro protokol TCP/IP nakonfigurována možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky: 1. Vyberte možnost Start > Ovládací panely > Připojení k síti a Internetu > Síťová připojení. 2. Klepněte pravým tlačítkem myši na síťové připojení a vyberte příkaz Vlastnosti. 3. Klepněte na možnost Protokol sítě Internet (TCP/IP) a potom na možnost Vlastnosti. 4. Ujistěte se, zda je vybrána možnost Získat adresu IP ze serveru DHCP automaticky. 5. Klepněte na tlačítko OK. Zkontrolujte, zda má bezdrátový směrovač (přístupový bod) aktivovánu možnost použití serveru DHCP. Obnovte adresu IP pomocí nástroje ipconfig. 1. Klepněte na položku Start > Spustit. 2. Zadejte příkaz cmd. 3. Na příkazový řádek zadejte příkaz ipconfig a stiskněte klávesu ENTER. 4. K obnovení adresy IP zadejte příkaz ipconfig/release a stiskněte klávesu ENTER. Potom zadejte příkaz ipconfig/renew a stiskněte klávesu ENTER. 5. Zadejte příkaz exit. Zkontrolujte, zda máte nejnovější firmware pro bezdrátový směrovač (přístupový bod). Zkontrolujte, zda indikátor aktivity bezdrátového směrovače (přístupového bodu) svítí. Pokud indikátor aktivity nesvítí, odpojte napájecí kabel směrovače a potom jej znovu zapojte. ešení problém 1 11

14 Ujistěte se, že se v těsné blízkosti bezdrátového směrovače (přístupového bodu) nenacházejí jiná elektronická zařízení, jako jsou bezdrátové telefony, faxy nebo mikrovlnné trouby. Ověřte, zda se poblíž bezdrátového směrovače (přístupového bodu) nenacházejí velké kovové plochy. Zajistěte, aby byl bezdrátový směrovač (přístupový bod) umístěn v místnosti na co nejvyšším místě, například na skříni knihovny. Zkontrolujte funkčnost a konfiguraci bezdrátového směrovače (přístupového bodu). Zakažte dočasně veškeré šifrování bezdrátové komunikace a zjistěte, zda se počítač připojí k bezdrátové síti. Pokud se počítač při zákazu šifrování k bezdrátové síti připojí, ověřte, zda počítač a bezdrátový směrovač (přístupový bod) používají stejné nastavení zabezpečení (ověření v síti, šifrování dat, síťový klíč a klíčový index). Proveďte změnu kanálu bezdrátového směrovače (přístupového bodu). Obvykle jsou optimální kanály 3, 6 a 11, protože se vzájemně nepřekrývají. Pokud je však v těsné blízkosti zjištěno více sítí, které používají stejný kanál, může docházet k rušení. Další informace naleznete na webové adrese ešení problém

15 2 St edisko péče o zákazníky Pokud se vám nedaří vyhledat potřebnou nápovědu pomocí Centra pro nápovědu a odbornou pomoc, bude pravděpodobně nutné kontaktovat středisko péče o zákazníky. P íprava na kontaktování st ediska péče o zákazníky Chcete-li problém vyřešit co nejrychleji, mějte před zavoláním nebo odesláním u u sebe počítač a připravte si následující informace: název produktu, který je uveden na displeji nebo na klávesnici; sériové číslo (S/N), které je uvedeno na servisním štítku; servisní štítek je na spodní straně počítače; chcete-li informace ze servisního štítku zobrazit na obrazovce počítače, klepněte na položku Tento počítač v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc; datum zakoupení počítače; podmínky, za jakých k problému došlo; zobrazené chybové zprávy; ešení problém 2 1

16 St edisko péče o zákazníky výrobce a model veškerého hardwaru připojeného k počítači; číslo verze operačního systému a jeho registrační číslo. Chcete-li zobrazit číslo verze operačního systému a registrační číslo, klepněte na položku Tento počítač v Centru pro nápovědu a odbornou pomoc. (U některých modelů může být registrační číslo uvedeno v tabulce operačního systému jako ID produktu.) Kontaktování st ediska péče o zákazníky pomocí u nebo telefonu Jestliže je počítač připojen k Internetu, můžete získat nápovědu em nebo zobrazit telefonní čísla střediska péče o zákazníky prostřednictvím Centra pro nápovědu a odbornou pomoc. Doručení počítače k servisnímu partnerovi Pokud vám středisko péče o zákazníky poradí, abyste počítač doručili k servisnímu partnerovi, nezapomeňte servisnímu partnerovi poskytnout informace uvedené výše v této kapitole v části Příprava na kontaktování střediska péče o zákazníky. Dále nezapomeňte odstranit všechna hesla nebo je sdělit servisnímu partnerovi, abyste mu tím umožnili přístup k počítači, proveďte zálohování všech dat na pevném disku, poskytněte servisnímu partnerovi oprávnění k provedení obnovení systému v případě potřeby. 2 2 ešení problém

17 Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. ešení problém T etí vydání: Prosinec 2005 První vydání: Kv ten 2005 Číslo dokumentu:

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka

Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Zálohování a zotavení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace uvedené v této

Více

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů)

Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Bezdrátové připojení (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Zabezpečení. Uživatelská příručka

Zabezpečení. Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce

Reproduktor HP Roar Plus. Ostatní funkce Reproduktor HP Roar Plus Ostatní funkce Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou ochranné známky skupiny společností Microsoft registrované v USA.

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Media remote control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a užívaná společností Hewlett- Packard Company v souladu

Více

Zálohování a obnova Uživatelská příručka

Zálohování a obnova Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS

TRUST SILVERLINE DIRECT ACCESS Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Připojení (3.1) 2. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (3.2) 3. Instalace v systému Windows (3.3) 4. Kontrola (3.4) 5. Testování (3.5)! 1 Úvod Tento

Více

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO CM1410 COLOR MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Karty externích médií

Karty externích médií Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc. v USA. Informace obsažené v tomto dokumentu

Více

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini

Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Nastavení telefonu Samsung I9195 Galaxy S4 mini Telefon Samsung I9195 Galaxy S4 mini, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO WEBOVOU KAMERU HP WEBCAM HD Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Microsoft

Více

Ukazovací za ízení aklávesnice

Ukazovací za ízení aklávesnice Ukazovací za ízení aklávesnice Číslo dokumentu: 419467-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce ukazovacích zařízení a klávesnice. Obsah 1 Ukazovací za ízení Popis ukazovacích zařízení.......................

Více

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo Miix 2 8. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Miix 2 8 Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostníupozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním produktu si musíte přečíst Příručka s bezpečnostními

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T

Bezdrátová sada s klávesnicí a myší. Stručný návod k použití WUR - 0108T Bezdrátová sada s klávesnicí a myší WUR - 0108T Obsah Začínáme....................................................... 1 Funkce......................................................... 1 Příprava klávesnice,

Více

B žná péče o počítač. Číslo dokumentu: 383058-222. íjen 2005

B žná péče o počítač. Číslo dokumentu: 383058-222. íjen 2005 B žná péče o počítač Číslo dokumentu: 383058-222 íjen 2005 Obsah 1 Údržba hardwaru Jednotka bateriových zdrojů........................ 3 Zařízení TouchPad a klávesnice...................... 4 Displej.........................................

Více

Uživatelská příručka notebooku

Uživatelská příručka notebooku Uživatelská příručka notebooku Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230

P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 P íručka pro rychlou instalaci a p íručka Začínáme Stolní počítače HP Compaq pro obchodní účely, modely d220 a d230 Číslo dokumentace: 326325-222 Červen 2003 Tato příručka obsahuje základní informace o

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7

Upgrade ze systému Windows Vista na systém Windows 7 Upgrade ze systému Windows Vista na systém V závislosti na hardwaru a stávající edici systému Windows Vista můžete během instalace systému použít možnost Upgrade a upgradovat tak ze systému Windows Vista

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej

Uživatelé kabelu USB: Kabel USB p ipojte až v kroku A2, ne d íve. Odstra te všechny pásky a zdvihn te displej Začínáme 1 D ležité informace o nastavení Uživatelé bezdrátových a pevných sítí: Chcete-li úsp šn p idat za ízení HP All-in-One do sít, i te se pokyny uvedenými v této instalační p íručce. Uživatelé kabelu

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Firmware 4.21 Vydání 1, 6/2011 Obsah Přední a zadní panel... 1 Úvod...

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Telefon Samsung S6500 Galaxy Mini 2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RÁDIOVÁ KLÁVESNICE Úvod Děkujeme,že jste si vybrali naši bezdrátovou klávesnici s bezdrátovou optickou myší.pracuje s digitální rádio technologií zaručující bezproblémovou komunikaci

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3

Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 FRIATOOLS CS Pokyny k instalaci FRIATRACE Verze 5.3 1 1 Obsah 1. Představení softwaru FRIATRACE 3 2. Instalace softwaru FRIATRACE 4 3. Instalační program 4 4. Instalace v systémech Microsoft Windows 2000,

Více

Tablet Android 4.0 (cz)

Tablet Android 4.0 (cz) Tablet Android 4.0 (cz) LTLM S7 Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu nahlédnutí.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA WEBOVÉ KAMERY HP Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční

Obsah balení. Stručný návod k obsluze. ARCHOS 70b Helium. Záruční, právní a bezpečnostní upozornění. Nabíječka. USB kabel. Záruční Obsah Český Obsah balení Začínáme Popis zařízení Vložení SIM a Micro SD karty 4G a Wi-Fi připojení Rozhraní operačního systému Android ARCHOS Fusion Storage Seznamování se systémem Android Odstraňování

Více

Uživatelská příručka HP Mini

Uživatelská příručka HP Mini Uživatelská příručka HP Mini Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Logo SD je obchodní

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz)

Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Uživatelská příručka Tablet G7 DUAL SIM (cz) Děkujeme, že jste si zakoupili náš tablet. Prosím, pečlivě si přečtěte tento manuál, předtím než začnete zařízení používat. Uchovejte tento manuál k pozdějšímu

Více

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna

GSM alarm INTELIGENTNÍ základna GSM alarm INTELIGENTNÍ základna Neumísťujte hlavní jednotku alarmu v blízkosti velkých kovových objektů, zařízení způsobujících vysokofrekvenční rušení a silných překážek jako například železobetonové

Více

Karty externích médií Uživatelská příručka

Karty externích médií Uživatelská příručka Karty externích médií Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodní známka příslušného vlastníka. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení

TRUST 302KS SILVERLINE WIRELESS DESKSET. Návod k prvnímu použití zařízení Návod k prvnímu použití zařízení Kapitola 1. Odinstalování starších ovladačů a zařízení (4.1) 2. Vložení baterií (4.2) 3. Připojení (4.3) 4. Navázání bezdrátového spojení (4.4) 5. Instalace v systému Windows

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0

Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Nastavení telefonu PRADA phone by LG 3.0 Telefon PRADA phone by LG 3.0, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

Nastavení telefonu LG KB770

Nastavení telefonu LG KB770 Nastavení telefonu LG KB770 Telefon LG KB770, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba nastavení

Více

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010

3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 3portová PCI karta FireWire Sweex FB000011 4portová PCI karta FireWire Sweex FB000010 Úvod Děkujeme vám za zakoupení této PCI karty FireWire Sweex. Tato karta vám přináší řadu výhod: - Maximální rychlost

Více

Instalační příručka. Barevný monitor LCD

Instalační příručka. Barevný monitor LCD Instalační příručka Barevný monitor LCD Symboly týkající se bezpečnosti V této příručce se používají následující symboly. Označují důležité informace. Pečlivě si je přečtěte. VAROVÁNÍ Pokud se informacemi

Více

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D

2 Zapněte počítač. MI-7550Xp WIRELESS LASER MINI MOUSE A B C G D Informace o výrobku A B C E F H J K G D Myš A: Kolečko pro posunování a třetí tlačítko (pro autoposun tlačit dolů) Dolní kolečko pro posunování Indikátor vybité baterie (bliká) B: Pravé tlačítko C: Levé

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Nastavení telefonu LG GD510 Pop

Nastavení telefonu LG GD510 Pop Nastavení telefonu LG GD510 Pop Telefon LG GD510 Pop, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

Řada nüvi 2300. stručný návod k obsluze. určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Řada nüvi 2300 stručný návod k obsluze určeno pro použití s těmito modely nüvi: 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku

Více

Tekla Structures Multi-user Mode

Tekla Structures Multi-user Mode Tekla Structures Multi-user Mode Úvod V programu Tekla Structures můžete pracovat buď v režimu jednoho uživatele (single-user) nebo v režimu sdílení modelu (multi-user mode). Sdílení modelu umožňuje současný

Více

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2

Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Návod k obsluze CC&C WA-6212-V2 Bezdrátový přístupový bod/klient/router Popis zařízení WA-6212-V2 je WiFi router s podporou přenosových rychlostí až 300 Mbps při 802.11n. Dále podporuje IPv6, je vybaven

Více

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží

Instalace. 1 Typická sí. Poznámka. jako p íklad. Model produktu zobrazený v této p íru ce je TL-WA7510N a slouží Instalace Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. 1 Typická sí Model produktu zobrazený v této píruce je TL-WA7510N a slouží jako píklad. Pístupový bod TL-WA7510N se

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka

Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Niky 1000/1500 Návod k obsluze a údržbě uživatelská příručka Part. LE05207AB -11/13-01 GF Niky 1000/1500 CZ CZ 3 2 Niky 1000/1500 OBSAH 1 Úvod 4 2 Podmínky použití 4 3 Instalace 5 4 Ovládání a signalizace

Více

Návod k použití Manta Compressor Supreme

Návod k použití Manta Compressor Supreme Návod k použití Manta Compressor Supreme 1. Připojení 1. Připojte řadící páku do zdířky na zadní straně sloupku volantu 2. Připojte pedály do zdířky na zadní straně sloupku volantu 3. Ujistěte se, že Váš

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

HP Deskjet 2540 All-in-One series

HP Deskjet 2540 All-in-One series HP Deskjet 2540 All-in-One series Obsah 1 Nápověda HP Deskjet 2540 series... 1 2 Poznejte HP Deskjet 2540 series... 3 Části tiskárny... 4 Funkce ovládacího panelu... 5 Nastavení bezdrátového připojení...

Více

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití

Elektrický stepper DH5005. Návod k použití Elektrický stepper DH5005 Návod k použití Obsah Obsah... 2 Bezpečnostní pokyny... 3 Varování... 3 Upozornění... 4 Části přístroje... 5 Než začnete cvičit... 6 Nastavení přístroje... 6 Způsob cvičení...

Více

DiskStation DS210j, DS210+

DiskStation DS210j, DS210+ DiskStation DS210j, DS210+ Stručná instalační příručka ID dokumentu: Synology_QIG_2bayCL_20100319 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Před použitím si pozorně přečtěte tyto bezpečnostní pokyny a uschovejte tuto příručku

Více

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka

HP Scanjet N6350. Uživatelská příručka HP Scanjet N6350 Uživatelská příručka Obsah 1 Používání skeneru Přehled softwaru pro skenování HP...4 Přehled ovládání a příslušenství skeneru...5 Ovládací panel skeneru...6 Automatický podavač dokumentů

Více

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Linux (grafické uživatelské prostředí KDE)

Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Linux (grafické uživatelské prostředí KDE) Návod na připojení do WiFi sítě eduroam Linux (grafické uživatelské prostředí KDE) Každý student a zaměstnanec UTB má možnost připojit se do bezdrátové sítě eduroam. Tento dokument obsahuje návod, jak

Více

HP Mini Uživatelská příručka

HP Mini Uživatelská příručka HP Mini Uživatelská příručka Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel

Více

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4

2N NetSpeaker. IP Audio Systém. Manuál 1.4 2N NetSpeaker IP Audio Systém Manuál Verze 1.4 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám, které společnost vyvíjí, patří

Více

Lenovo IdeaPad Yoga11

Lenovo IdeaPad Yoga11 Lenovo IdeaPad Yoga11 Uživatelská příručka V1.0 Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu

Více

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps

LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps českém LW053 Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps Úvod Děkujeme Vám za zakoupení Sweex Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 Mbps. Tento bezdrátový adaptér pro LAN umožňuje bezpečné, jednoduché a rychlé

Více

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka

Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Portable Hard Drive FireWire Uživatelská příručka Česky Přenosný pevný disk FireWire Uživatelská příručka česky Obsah Úvod 3 Použití přenosného pevného disku se systémem Mac OS 4 Připojení přenosného pevného

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení.

Bezpečnostní pokyny. Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Bezpečnostní pokyny Nepoužívejte tablet v mimořádně studeném nebo horkém, prašném, vlhkém nebo suchém prostředí. Zabraňte pádu zařízení. Prosím, nabíjejte baterie, když: o symbol baterie ukazuje, že je

Více

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Návod k obsluze NW-E55/75 2004 Sony Corporation WALKMAN je registrovaná ochranná známka společnosti Sony Corporation představující produkty skupiny Headphone

Více

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR.

Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikace Xerox QR Code Příručka pro rychlé spuštění 702P03999 Určeno k použití s aplikacemi podporujícími skener / čtečku kódů QR. Aplikaci QR (Quick Response) Code můžete použít s těmito aplikacemi: aplikace

Více

HP Scanjet řady G4000. Uživatelská příručka

HP Scanjet řady G4000. Uživatelská příručka HP Scanjet řady G4000 Uživatelská příručka Obsah 1 Práce se skenerem...2 Kde získat další informace...2 Usnadnění práce...2 Použití programu HP Photosmart...3 Čelní panel a příslušenství...4 Přehled skenování...4

Více

Jednotky Uživatelská příručka

Jednotky Uživatelská příručka Jednotky Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem

Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Manuál uživatele čipové karty s certifikátem Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace čipové karty s certifikátem... 5 3 Instalace čtečky čipových karet... 10 3.1 Instalace z Windows Update... 10 3.2 Manuální instalace

Více

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3

Kingston DataTraveler Locker+ G3. Instalační příručka. Kingston DataTraveler Locker+ G3 Instalační příručka Kingston DataTraveler Locker+ G3 Obsah O této instalační příručce... 4 Systémové požadavky... 4 PC platforma... 4 Mac platforma... 4 Doporučení... 4 Nastavení (prostředí Windows)...

Více

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus

Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka UMAX VisionBook 7Q Plus Uživatelská p íru ka Uživate ská príru ka VisionBook 7Q Plus Popis za ízení 1. Tla ítko zapnutí / vypnutí (Power) 2. Tla ítka pro ovládání hlasitosti 3. Micro

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

Stručný průvodce instalací

Stručný průvodce instalací BR - 6104K Stručný průvodce instalací Začínáme Následuje postup pro zahájení používání routeru a připojení k Internetu. 1. Připravte si síťové prostředí podle následujícího obrázku. Síťový adaptér ADSL

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochrannou známkou, vlastněnou jejím majitelem a na základě licence používanou společností Hewlett- Packard. Intel,

Více

WP 2 / WP 4 / WP 6 / WP 8

WP 2 / WP 4 / WP 6 / WP 8 WP 2 / WP 4 / WP 6 / WP 8 1 PŘIPOJENÍ ELEKTROMAGNETICKÝCH VENTILŮ Možnost spuštění 1 hlavního ventilu s cívkou Rain Bird TBOS na systém + 1 ventil s cívkou TBOS na sekci. Používejte pouze kabely s dvojí

Více

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení

Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Online manuál pro řadu AR-M230/M270 Tisková sít'ová řešení Průvodce administrátora Start Klepněte na tlačítko "Start". Ochranná známka Zaregistrována v roce 2003 společností Sharp Corporation. Všechna

Více

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor

NÁHLAVNÍ SOUPRAVA. pro akumulátor NÁHLAVNÍ SOUPRAVA LEGENDA KE SCHÉMATU ZÁKLADNÍ JEDNOTKA NÁHLAVNÍ SOUPRAVA 1 Posuvný přepínač Tx (A-D) 18 Mikrofon 2 Posuvný přepínač Rx (1-4) 19 Reproduktor 3 Hlasitost hovoru NAHORU 20 Tlačítko Mluvit

Více

software Manual Net Configuration Tool

software Manual Net Configuration Tool software Manual Net Configuration Tool Rev. 3,01 http://www.bixolon.com Obsah 1. Manuální informace 3 2. Operační systém (OS) Prostředí 3 3. Instalace a odinstalace 4 Software 3-1 instalace 4 3-2 odinstalace

Více

Zámkový systém pro trez ory

Zámkový systém pro trez ory Zámkový systém pro trez ory NÁVOD K PROGRAMOVÁNÍ A OBSLUZE Informace o TechMaster 4 1. Master Menu 7 1.1. Nastavení asu a data 7 1.2. asový zámek 7 1.2.1. asový zámek dodatek 7 1.2.2. asový zámek ov ení

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více