Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006"

Transkript

1 Napájení Číslo dokumentu: B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače.

2 Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého proudu Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim Režim spánku Aktivace úsporného režimu, režimu spánku nebo vypnutí počítače Přerušení práce Není k dispozici spolehlivý zdroj napájení Použití bezdrátové komunikace nebo diskových médií, která lze číst nebo na která lze zapisovat Výchozí nastavení napájení Zapnutí nebo vypnutí počítače nebo monitoru Použití nouzových postupů pro vypnutí Aktivace a ukončení úsporného režimu Aktivace nebo ukončení režimu spánku Možnosti napájení Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Zobrazení ikony Měřič napájení Nastavení a změna schématu napájení Nastavení výzvy zabezpečení Napájení ii

3 Obsah 6 Ovládací prvky výkonu procesoru 7 Jednotky bateriových zdroj Popis jednotek bateriových zdrojů Vložení nebo vyjmutí primární jednotky bateriových zdrojů Nabíjení více jednotek bateriových zdrojů Nabíjení jednotky bateriových zdrojů Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdrojů Postup v případě vybití baterií Zjištění stavu vybití baterií Řešení stavů vybití baterií Kalibrace jednotky bateriových zdrojů Četnost použití kalibrace Způsob provedení kalibrace Úspora energie baterií Úspora energie při práci Výběr nastavení pro úsporu energie Skladování jednotky bateriových zdrojů Likvidace použité jednotky bateriových zdrojů Rejst ík iii Napájení

4 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení Následující ilustrace a tabulka označují a popisují umístění ovládacích prvků a indikátorů napájení. Váš počítač se může mírně lišit od ilustrací v této části. Napájení 1 1

5 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení Součást Popis 1 Indikátory napájení* (2) Svítí: Počítač je zapnutý. Bliká: Počítač je v úsporném režimu. Rychle bliká: Měli byste připojit adaptér střídavého proudu HP Smart AC Adapter s vyšším jmenovitým výkonem. Nesvítí: Počítač je vypnutý nebo v režimu spánku. (pokračování) 1 2 Napájení

6 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení Součást Popis 2 Tlačítko napájení Podle stavu počítače slouží k následujícím akcím: Počítač je vypnutý stisknutím ho zapnete. Počítač je zapnutý stisknutím přejdete do režimu spánku. Počítač je v úsporném režimu krátkým stisknutím ukončíte úsporný režim. Počítač je v režimu spánku krátkým stisknutím ukončíte režim spánku. Jestliže počítač nereaguje a nelze použít standardní postupy vypnutí systému Microsoft Windows, vypněte počítač stisknutím tlačítka napájení po dobu alespoň 5 sekund. 3 FN+F3 Spustí úsporný režim. 4 Indikátor stavu baterie Oranžová: Jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Zelená: Jednotka bateriových zdrojů se blíží úplné kapacitě nabití. Blikající oranžová: Jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení, je vybitá. Pokud baterie dosáhne stavu kritického vybití, začne indikátor stavu baterie blikat rychleji. Nesvítí: V době připojení počítače k externímu zdroji napájení zhasne indikátor ve chvíli, kdy budou všechny baterie v počítači plně nabity. Není-li počítač připojen k externímu zdroji napájení, indikátor se nerozsvítí, dokud baterie nedosáhne stavu vybití. *Počítač je vybaven dvěma indikátory napájení. Oba zobrazují stejné informace. Indikátor na tlačítku napájení je vidět pouze tehdy, když je počítač otevřený. Druhý indikátor napájení na přední straně počítače je vidět vždy. Napájení 1 3

7 2 Zdroje napájení Počítač lze napájet z interní baterie nebo z externího zdroje střídavého proudu. Optimální zdroje napájení pro běžné úlohy jsou popsány v následující tabulce. Starší adaptéry střídavého proudu s tímto počítačem nebudou fungovat. Úloha Doporučený zdroj napájení Práce s většinou softwarových aplikací Nabitá jednotka bateriových zdrojů v počítači Externí napájení pomocí jednoho z následujících zařízení: adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, volitelná stolní jednotka, volitelný napájecí adaptér. Nabíjení nebo kalibrace jednotky bateriových zdrojů vložené do počítače Externí napájení z následujících zdrojů: adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, volitelná stolní jednotka, volitelný napájecí adaptér. Å Jednotku bateriových zdrojů počítače nenabíjejte na palubě letadla. Instalace či úpravy systémového softwaru nebo zápis na disk CD či DVD Externí napájení z následujících zdrojů: adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, volitelná stolní jednotka, volitelný napájecí adaptér. Napájení 2 1

8 Zdroje napájení P ipojení adaptéru st ídavého proudu ÅVAROVÁNÍ: Dodržováním následujících pravidel výrazn snížíte riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození za ízení: Zapojte sí ovou š ru do elektrické zásuvky, která je stále snadno p ístupná. Počítač odpojujte od napájení vytažením napájecího kabelu ze zásuvky (nikoli vytažením napájecího kabelu z počítače). Je-li dodán napájecí kabel s t íkolíkovou zástrčkou, zapojte jej do uzemn né t íkolíkové zásuvky. Neodpojujte zemnicí kolík napájecího kabelu nap íklad p ipojením adaptéru pro 2kolíkový konektor. Zemnicí kolík je d ležitý bezpečnostní prvek. Systém, který není ádn uzemn ný, m že zp sobit zasažení elektrickým proudem. Počítač lze připojit k externímu zdroji napájení následujícím způsobem: 1. Zapojte adaptér střídavého proudu do konektoru napájení 1 na levé straně počítače. 2. Připojte napájecí kabel 2 k adaptéru střídavého proudu. 3. Zapojte druhý konec napájecího kabelu do elektrické zásuvky se střídavým napětím Napájení

9 Zdroje napájení Po zapnutí počítače se v závislosti na použitém adaptéru střídavého proudu může zobrazit některá z následujících zpráv: Výstupní kapacita adaptéru Smart není pro tento počítač dostatečná. Klepnutím na tuto zprávu zobrazíte následující doplňující informace: Výstupní výkon adaptéru HP Smart AC Adapter připojeného k vašemu počítači není dostatečný. Použijte adaptér s vyšší kapacitou. Pro dosažení plného výkonu zařízení použijte adaptér střídavého proudu s vyšší kapacitou. Klepnutím na tuto zprávu zobrazíte následující doplňující informace: Připojený adaptér HP Smart AC Adapter bude napájet počítač, ale se sníženým výkonem. Plného výkonu dosáhnete, připojíte-li adaptér s vyšší kapacitou. Napájení 2 3

10 3 Úsporný režim a režim spánku Úsporný režim a režim spánku jsou funkce úspory energie, které šetří napájení a zkracují dobu spuštění. Mohou být aktivovány uživatelem nebo systémem. Další informace naleznete v části Aktivace úsporného režimu, režimu spánku nebo vypnutí počítače. Úsporný režim ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit úplnému vybití baterií, nenechávejte počítač delší dobu v úsporném režimu. P ipojte jej k externímu zdroji napájení. Úsporný režim omezuje napájení nečinných systémových součástí. Po aktivaci úsporného režimu je práce uložena v paměti RAM a displej je prázdný. Pokud se počítač nachází v úsporném režimu, blikají indikátory napájení. Po opětovném zahájení práce se informace na displeji zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím úsporného režimu. ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li snížit riziko ztráty informací, práci p ed p echodem do úsporného režimu uložte. Napájení 3 1

11 Úsporný režim a režim spánku Režim spánku ÄUPOZORN NÍ: Jestliže b hem režimu spánku zm níte konfiguraci počítače, je možné, že nebudete moci obnovit jeho činnost z režimu spánku. Je-li počítač v režimu spánku: Nevkládejte počítač do stolní jednotky ani jej z ní nevyjímejte. Nep idávejte ani neodebírejte pam ové moduly. Nevkládejte ani nevyjímejte jednotky pevného disku ani optické jednotky. Nep ipojujte ani neodpojujte externí za ízení. Nevkládejte ani nevyjímejte žádné karty externích médií. Režim spánku uloží informace z paměti RAM do souboru režimu spánku na pevném disku a potom vypne počítač. Indikátory napájení zhasnou. Po opětovném zahájení práce se informace na displeji zobrazí ve stavu, v jakém byly před zapnutím režimu spánku. Pokud bylo nastaveno heslo pro spuštění, je nutné při ukončení režimu spánku toto heslo zadat. 3 2 Napájení

12 Úsporný režim a režim spánku ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li snížit riziko ztráty informací, práci p ed p echodem do režimu spánku uložte. Režim spánku můžete zakázat. Pokud je však režim spánku zakázán a systém dosáhne stavu vybití baterií, nebude v případě, že je zapnuto napájení nebo je spuštěn úsporný režim, práce automaticky uložena. Opětovné povolení režimu spánku můžete nastavit v dialogovém okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Microsoft Windows :» Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Musí být zaškrtnuto políčko Zapnout podporu režimu spánku. Nastavení časového intervalu, po jehož uplynutí systém aktivuje režim spánku: 1. Klepněte na možnosti Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Klepněte na jeden z intervalů v seznamu Režim spánku. Napájení 3 3

13 Úsporný režim a režim spánku Aktivace úsporného režimu, režimu spánku nebo vypnutí počítače V následující části je popsáno, kdy je vhodné aktivovat úsporný režim nebo režim spánku a kdy počítač vypnout. Pokud je počítač v úsporném režimu nebo v režimu spánku, nelze aktivovat žádný typ síťové komunikace ani používat funkce počítače. P erušení práce Po aktivaci úsporného režimu je práce uložena v paměti RAM a displej je prázdný. Pokud se počítač nachází v úsporném režimu, spotřebovává méně energie, než když je zapnutý. Po ukončení úsporného režimu se informace na displeji okamžitě obnoví. Při přechodu do režimu spánku se uloží informace z paměti RAM do souboru režimu spánku na pevném disku a počítač se vypne. Pokud se počítač nachází v režimu spánku, bude jeho spotřeba energie mnohem nižší než v úsporném režimu. Pokud počítač nebude delší dobu používán a bude odpojen od externího zdroje napájení, vypněte jej a vyjměte jednotku bateriových zdrojů. Prodlouží se tak její životnost. Podrobné informace o uložení jednotky bateriových zdrojů najdete v části Skladování jednotky bateriových zdrojů. 3 4 Napájení

14 Úsporný režim a režim spánku Není k dispozici spolehlivý zdroj napájení Režim spánku musí zůstat povolený, zejména pokud je počítač při práci napájen z baterií a nemáte přístup k externímu zdroji napájení. Jestliže jednotka bateriových zdrojů selže, režim spánku uloží všechny informace do souboru režimu spánku a vypne počítač. Pokud přerušíte práci v okamžiku, kdy není jistý zdroj napájení, proveďte některou z následujících akcí: Uložte práci a aktivujte úsporný režim. Zapněte režim spánku. Vypněte počítač. Napájení 3 5

15 Úsporný režim a režim spánku Použití bezdrátové komunikace nebo diskových médií, která lze číst nebo na která lze zapisovat ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li p edejít možnému p erušení poslechu hudebního disku nebo sledování videa, p ípadn ztrát funkcí pro p ehrávání zvuku nebo videa, nespoušt jte b hem čtení nebo zápisu na disky CD, DVD nebo kartu externích médií úsporný režim ani režim spánku. Abyste zabránili ztrát informací, nespoušt jte úsporný režim ani režim spánku b hem zápisu na disky CD nebo DVD. Úsporný režim a režim spánku ruší použití komunikace pomocí technologie Bluetooth, komunikace v síti WLAN a použití médií. Řiďte se následujícími pokyny: Pokud se počítač nachází v úsporném režimu nebo v režimu spánku, nelze aktivovat přenos pomocí technologie Bluetooth ani bezdrátový přenos. Pokud nechtěně spustíte úsporný režim nebo režim spánku během přehrávání média (disku CD, DVD nebo karty externích médií), mohou vzniknout následující situace: Přehrávání může být přerušeno. Může se zobrazit následující okno s výstrahou: Uvedení počítače do pohotovostního režimu nebo do režimu spánku pravděpodobně zastaví přehrávání. Chcete pokračovat? Klepněte na tlačítko Ne. Budete-li chtít pokračovat v přehrávání zvuku či videa, bude možná nutné spustit médium znovu. 3 6 Napájení

16 4 Výchozí nastavení napájení V této části jsou vysvětleny výchozí postupy úsporného režimu, režimu spánku a vypnutí počítače. Informace o změně některých funkcí napájení počítače naleznete v části Možnosti napájení. Obrázky ovládacích prvků a světelných indikátorů uvedených v této kapitole najdete v části Umístění ovládacích prvků a indikátorů napájení. Napájení 4 1

17 Výchozí nastavení napájení Zapnutí nebo vypnutí počítače nebo monitoru Úloha Postup Výsledek Zapnutí počítače Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení se rozsvítí. Pokud indikátory napájení rychle blikají, měli byste připojit adaptér střídavého proudu s vyšším jmenovitým výkonem. Spustí se operační systém. Vypnutí počítače* Vypnutí displeje při zapnutém napájení 1. Uložte práci a ukončete všechny spuštěné aplikace. 2. Vypněte počítač pomocí operačního systému výběrem položek Start > Vypnout počítač > Vypnout*. Pokud systém nereaguje a počítač nelze pomocí těchto postupů vypnout, vyhledejte informace včásti Použití nouzových postupů pro vypnutí. Zavřete počítač. Indikátory napájení zhasnou. Operační systém bude ukončen. Počítač se vypne. Zavření počítače aktivuje vypínač displeje, který spustí úsporný režim. *Pokud jste byli zaregistrováni do síťové domény, bude mít příslušné tlačítko název Vypnout a nikoli Vypnout počítač. 4 2 Napájení

18 Výchozí nastavení napájení Použití nouzových postup pro vypnutí ÄUPOZORN NÍ: Nouzové postupy pro vypnutí mají za následek ztrátu neuložených informací. Pokud počítač nereaguje a nelze jej vypnout pomocí standardních postupů systému Windows, pokuste se použít následující nouzové postupy: Stiskněte kombinaci kláves CTRL+ALT+DELETE. Potom vyberte možnost Vypnout > Vypnout. Stiskněte tlačítko napájení a podržte je nejméně po dobu 5 sekund. Odpojte počítač od externího zdroje napájení a vyjměte jednotku bateriových zdrojů. Další informace o vyjmutí a uložení jednotky bateriových zdrojů naleznete v části Jednotky bateriových zdrojů. Aktivace a ukončení úsporného režimu Úloha Postup Výsledek Aktivace úsporného režimu Na zapnutém počítači stiskněte klávesovou zkratku FN+F3. V systému Windows XP Home klepněte na možnosti Start > Vypnout počítač > Přepnout do úsporného režimu. nebo V systému Windows XP Professional klepněte na možnosti Start > Vypnout počítač > Přepnout do úsporného režimu. (Pokud možnost Přepnout do úsporného režimu není zobrazena, klepněte na šipku dolů, vyberte v seznamu položku Přepnout do úsporného režimu a klepněte na tlačítko OK.)* Zavřete počítač. Indikátory napájení bliknou. Informace na displeji se smažou. (pokračování) Napájení 4 3

19 Výchozí nastavení napájení Úloha Postup Výsledek Umožnění systému aktivovat úsporný režim Ukončení úsporného režimu aktivovaného uživatelem Není třeba provádět žádnou akci. Jestliže je počítač napájen z baterií, systém aktivuje úsporný režim po 10 minutách nečinnosti (výchozí nastavení). Jestliže je počítač napájen z externího zdroje, systém aktivuje úsporný režim po 25 minutách nečinnosti (výchozí nastavení). Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Windows. Pokud je počítač vybaven akcelerometrem (pouze u vybraných modelů), počítač se nepřepne do úsporného režimu nebo do režimu spánku, ale zobrazení bude vypnuto. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení bliknou. Informace na displeji se smažou. Indikátory napájení se rozsvítí. Informace na displeji se obnoví. *Pokud jste byli zaregistrováni do síťové domény, bude mít příslušné tlačítko název Vypnout a nikoli Vypnout počítač. 4 4 Napájení

20 Výchozí nastavení napájení Aktivace nebo ukončení režimu spánku Režim spánku nelze aktivovat, pokud není povolen. Při výchozím nastavení je režim spánku povolený. Postup pro ověření, zda je režim spánku stále povolen:» Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. Režim spánku je povolen, pokud je zaškrtnuto políčko Zapnout podporu režimu spánku. Úloha Postup Výsledek Zapnutí režimu spánku V systému Windows XP Home klepněte na možnosti Start > Vypnout počítač. Potom podržte klávesu SHIFT a vyberte položku Přepnout do režimu spánku. V systému Windows XP Professional klepněte na možnosti Start > Vypnout počítač. Potom podržte klávesu SHIFT a vyberte položku Přepnout do režimu spánku. (Pokud možnost Přepnout do režimu spánku není zobrazena, klepněte na šipku dolů, vyberte v seznamu položku Přepnout do režimu spánku a klepněte na tlačítko OK.)* Indikátory napájení zhasnou. Informace na displeji se smažou. (pokračování) Napájení 4 5

21 Výchozí nastavení napájení Úloha Postup Výsledek Umožnění systému aktivovat režim spánku v systému (režim spánku je povolen) Ukončení režimu spánku aktivovaného uživatelem nebo systémem Není třeba provádět žádnou akci. Je-li počítač napájen z baterie, spustí systém režim spánku po 30 minutách nečinnosti počítače, v okamžiku, kdy jednotky bateriových zdrojů dosáhnou stavu kritického vybití. Nastavení a časové limity napájení lze změnit v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Windows. Stiskněte tlačítko napájení. Indikátory napájení zhasnou. Informace na displeji se smažou. Indikátory napájení se rozsvítí. Informace na displeji se obnoví. *Pokud jste byli zaregistrováni do síťové domény, bude mít příslušné tlačítko název Vypnout a nikoli Vypnout počítač. Jestliže systém aktivoval režim spánku z důvodu dosažení stavu kritického vybití baterií, připojte počítač před stisknutím tlačítka napájení k externímu zdroji napájení nebo vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů. (Pokud je jediným zdrojem napájení vybitá jednotka bateriových zdrojů, je možné, že systém nebude reagovat.) 4 6 Napájení

22 5 Možnosti napájení V Ovládacích panelech systému Windows můžete změnit řadu výchozích nastavení napájení. Můžete například nastavit výstražné zvukové znamení, které se ozve, jakmile baterie dosáhne stavu kritického vybití, nebo můžete změnit výchozí nastavení tlačítka napájení. Při zapnutí počítače s výchozím nastavením platí: Stisknutím klávesové zkratky FN+F3, která je v operačním systému označována jako tlačítko úsporného režimu, aktivujete úsporný režim. Při výchozím nastavení vypíná vypínač monitoru monitor a aktivuje úsporný režim. Vypínač displeje je aktivován zavřením displeje. Pokud je počítač vybaven akcelerometrem (pouze u vybraných modelů), počítač se nepřepne do úsporného režimu nebo do režimu spánku, ale zobrazení bude vypnuto. Zobrazení okna Možnosti napájení vlastnosti Chcete-li zobrazit okno Možnosti napájení vlastnosti, postupujte takto: Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu) a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. nebo Klepněte na možnosti Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. Napájení 5 1

23 Možnosti napájení Zobrazení ikony M ič napájení Při výchozím nastavení se ikona Měřič napájení zobrazuje v oznamovací oblasti v pravé části hlavního panelu. Změna tvaru ikony udává, zda je počítač napájen z baterie nebo z externího zdroje napájení. Odebrání ikony Měřič napájení v oznamovací oblasti: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Zobrazení ikony Měřič napájení v oznamovací oblasti: 1. Klepněte na možnosti Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Vždy zobrazit ikonu na hlavním panelu. 4. Klepněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK. Jestliže ikona, která se má nacházet v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu), není zobrazena, zobrazte klepnutím na šipku v oznamovací oblasti skryté ikony. 5 2 Napájení

24 Možnosti napájení Nastavení a zm na schématu napájení Na kartě Schémata nastavení napájení v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti lze přiřadit úrovně napájení jednotlivým součástem systému. Můžete přiřazovat různá schémata v závislosti na tom, zda je počítač napájen z jednotky bateriových zdrojů nebo z externího zdroje napájení. Můžete také nastavit schéma napájení, které aktivuje úsporný režim nebo vypne displej či pevný disk po uplynutí zadaného časového intervalu. Nastavení schématu napájení: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Schémata nastavení napájení. 3. Vyberte schéma napájení, které chcete upravit, a upravte možnosti v seznamu na obrazovce. 4. Klepněte na tlačítko Použít. Nastavení výzvy zabezpečení Můžete přidat funkci zabezpečení, která zobrazí výzvu k zadání hesla při zapnutí počítače nebo při ukončení úsporného režimu či režimu spánku. Nastavení výzvy k zadání hesla: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. 2. Klepněte na kartu Upřesnit. 3. Zaškrtněte políčko Při přechodu z úsporného režimu se dotázat na heslo. 4. Klepněte na tlačítko Použít. Napájení 5 3

25 6 Ovládací prvky výkonu procesoru ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit p eh átí, neblokujte ventilační otvory. Počítač používejte pouze na pevném, rovném povrchu. Proud ní vzduchu by nem l bránit jiný pevný povrch, jako nap íklad tiskárna, ani m kký povrch, nap íklad polštá e, silné pokrývky či šaty. P i p eh átí m že dojít k poškození počítače a snížení výkonu procesoru. V některých případech může počítač pracovat se zdrojem externího napájení rychleji, než když se používají baterie. Pokud je úroveň nabití baterie velmi nízká, může se počítač pokusit ušetřit energii snížením rychlosti procesoru a grafického výkonu. V systému Windows XP máte možnost řídit ovládací prvky výkonu procesoru pomocí výběru schématu napájení. Rychlost procesoru lze nastavit na optimální výkon nebo na optimální úsporu energie. Ovládací prvky výkonu procesoru lze spravovat v dialogovém okně Možnosti napájení vlastnosti. Přístup k ovládacím prvkům výkonu procesoru systému Windows XP:» Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Schémata nastavení napájení. Zvolené schéma napájení určuje výkon procesoru při napájení počítače z externího zdroje nebo z baterií. Každé schéma pro externí napájení nebo napájení z baterií nastaví určitý stav výkonu procesoru. Napájení 6 1

26 Ovládací prvky výkonu procesoru Po nastavení schématu napájení není třeba výkon procesoru dále řídit. V následující tabulce je pro dostupná schémata napájení popsán výkon procesoru při napájení z externího zdroje a při napájení z baterií. Schéma napájení Doma nebo v kanceláři Přenosný počítač* (výchozí) Prezentace Vždy zapnuto Minimální spotřeba Maximálně nabitá baterie Výkon procesoru při napájení z externího zdroje Počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. *Doporučujeme používat schéma napájení Přenosný počítač. Výkon procesoru při napájení z baterie Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Počítač je vždy spuštěn s nejvyšším výkonem procesoru. Výkon je určen na základě požadavků procesoru. Výkon procesoru je při výběru možnosti Maximálně nabitá baterie nižší, životnost baterie se však prodlouží. 6 2 Napájení

27 7 Jednotky bateriových zdroj Jestliže je v počítači nabitá jednotka bateriových zdrojů a počítač není připojen k externímu zdroji napájení, je napájen z baterií. Pokud je počítač připojen k externímu zdroji střídavého proudu, je napájen z elektrické sítě. Pokud počítač obsahuje například nabitou jednotku bateriových zdrojů a je napájen z externího zdroje střídavého proudu pomocí adaptéru střídavého proudu, přepne se v případě odpojení adaptéru střídavého proudu na napájení z baterií. V případě odpojení od adaptéru střídavého proudu je jas zobrazení automaticky snížen, aby byla šetřena energie baterie. Chcete-li zvýšit jas zobrazení, použijte kombinaci kláves FN+F10 nebo připojte znovu adaptér střídavého proudu. Rozhodnutí, zda jednotku bateriových zdrojů ponecháte v počítači nebo ji uskladníte, závisí na způsobu vaší práce. Budete-li mít jednotku bateriových zdrojů v počítači vždy, když je počítač připojen k externímu zdroji střídavého proudu, může se jednotka bateriových zdrojů dobíjet a současně ochrání vaši práci v případě, že dojde k výpadku proudu. Když je však počítač vypnutý a není připojený k externímu zdroji napájení, jednotka bateriových zdrojů se pomalu vybíjí. Napájení 7 1

28 Jednotky bateriových zdroj Popis jednotek bateriových zdroj Tento počítač podporuje dvě jednotky bateriových zdrojů: S počítačem je dodávána jedna primární lithioiontová jednotka bateriových zdrojů. Náhradní jednotka bateriových zdrojů je volitelná jednotka, kterou lze připojit k dolní části počítače. Jestliže počítač nebudete používat a bude odpojen od zdroje externího napájení déle než dva týdny, vyjměte jednotku bateriových zdrojů a uložte ji podle popisu v části Skladování jednotky bateriových zdrojů. Další informace o přerušení práce naleznete v části Úsporný režim a režim spánku. ÅVAROVÁNÍ: Za účelem snížení možných bezpečnostních rizik by s tímto počítačem m la být používána pouze sada baterií dodaná s výrobkem, náhradní sada baterií od společnosti HP nebo kompatibilní sada baterií zakoupená jako dopln k od společnosti HP. 7 2 Napájení

29 Jednotky bateriových zdroj Vložení nebo vyjmutí primární jednotky bateriových zdroj ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit ztrát dat p i vyjímání jednotky bateriových zdroj, která je jediným zdrojem napájení, spus te p ed jejím vyjmutím režim spánku nebo počítač vypn te. Vzhled jednotek bateriových zdrojů se může u jednotlivých modelů lišit. Vložení primární jednotky bateriových zdrojů: 1. Otočte počítač na rovném povrchu spodní částí nahoru, aby pozice pro baterie směřovala směrem k vám. 2. Zasuňte jednotku bateriových zdrojů 1 do pozice pro baterie. Západky pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů 2 automaticky uzamknou baterii na jejím místě. Napájení 7 3

30 Jednotky bateriových zdroj Vyjmutí primární jednotky bateriových zdrojů: 1. Otočte počítač na rovném povrchu spodní částí nahoru, tak aby pozice pro baterie směřovala směrem k vám. 2. Posuňte pravou západku pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů 1 směrem doprava. 3. Posuňte levou západku pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů 2 směrem doprava a podržte ji. 4. Vyjměte jednotku bateriových zdrojů 3 z počítače. 7 4 Napájení

31 Jednotky bateriových zdroj Nabíjení více jednotek bateriových zdroj V případě více jednotek bateriových zdrojů v systému probíhá nabíjení a vybíjení na základě předem daného pořadí: Pořadí nabíjení: 1. primární baterie v pozici pro baterie v počítači, 2. Volitelná náhradní baterie. Pořadí vybíjení: 1. Volitelná náhradní baterie, 2. primární baterie v pozici pro baterie v počítači. Při nabíjení jednotky bateriových zdrojů svítí indikátor stavu baterií na počítači oranžově. Po téměř úplném nabití baterie svítí indikátor stavu baterie zeleně. Jakmile jsou jednotky bateriových zdrojů zcela nabity, indikátor zhasne. Primární jednotka bateriových zdrojů se nabíjí, jestliže je v počítači a počítač je připojen k externímu zdroji napájení. Jako externí zdroj napájení lze použít následující zařízení: adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, volitelnou stolní jednotku, volitelný napájecí adaptér. ÅVAROVÁNÍ: Za účelem snížení možného rizika by s tímto počítačem m l být používán pouze adaptér st ídavého proudu dodaný s výrobkem, náhradní adaptér st ídavého proudu od společnosti HP nebo adaptér st ídavého proudu zakoupený jako dopln k od společnosti HP. Starší adaptéry střídavého proudu s tímto počítačem nebudou fungovat. Napájení 7 5

32 Jednotky bateriových zdroj Nabíjení jednotky bateriových zdroj Postup pro prodloužení životnosti baterie a optimalizaci přesnosti ukazatele nabití baterie: ÅVAROVÁNÍ: Jednotku bateriových zdroj počítače nenabíjejte na palub letadla. Nabíjení jednotky bateriových zdroj m že poškodit elektronické systémy v letadle. Nabíjení nové jednotky bateriových zdrojů: Jednotku bateriových zdrojů nabíjejte, když je počítač připojen k externímu zdroji napájení pomocí adaptéru střídavého proudu. Nabíjenou jednotku bateriových zdrojů před zapnutím počítače nabijte na maximální úroveň. Nabíjení používané jednotky bateriových zdrojů: Před začátkem nabíjení umožněte, aby se jednotka bateriových zdrojů během normálního používání vybila přibližně na 10 % úrovně plného nabití. Nabíjenou jednotku bateriových zdrojů před zapnutím počítače nabijte na maximální úroveň. 7 6 Napájení

33 Jednotky bateriových zdroj Jednotka bateriových zdrojů vložená do počítače se nabíjí vždy, když je počítač připojen k externímu zdroji napájení, volitelné stolní jednotce nebo volitelnému napájecímu adaptéru. Jednotka bateriových zdrojů vložená do počítače se nabíjí, i když je počítač vypnutý nebo je používán. Nabíjení je však rychlejší, když je počítač vypnutý. Doba nabíjení se může prodloužit, jestliže je jednotka bateriových zdrojů nová, nebyla používána dva týdny nebo déle nebo je její teplota mnohem vyšší či nižší než okolní teplota. Indikátor stavu baterie zobrazuje následující stavy nabití: Svítí: jednotka bateriových zdrojů se nabíjí. Bliká: jednotka bateriových zdrojů dosáhla stavu vybití baterie a nenabíjí se. Rychle bliká: jednotka bateriových zdrojů dosáhla stavu kritického vybití baterie a nenabíjí se. Nesvítí: jednotka bateriových zdrojů je plně nabitá nebo není nainstalovaná. Další informace o určení úrovně nabití jednotky bateriových zdrojů získáte v části Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdrojů. Napájení 7 7

34 Jednotky bateriových zdroj Sledování stavu nabití jednotky bateriových zdroj V této části je uvedeno několik způsobů určení úrovně nabití jednotky bateriových zdrojů. Získání p esných informací o stavu nabití Pokud chcete zvýšit přesnost všech ukazatelů stavu nabití baterií, proveďte následující akce: Před začátkem nabíjení umožněte, aby se jednotka bateriových zdrojů během normálního používání vybila přibližně na 10 % úrovně plného nabití. Nabíjenou jednotku bateriových zdrojů před zapnutím počítače nabijte na maximální úroveň. Jestliže jednotka bateriových zdrojů nebyla používána po dobu jednoho měsíce nebo déle, proveďte kromě nabití rovněž kalibraci. Pokyny pro kalibraci naleznete v části Kalibrace jednotky bateriových zdrojů. Zobrazení informací o stavu nabití na displeji V této části je popsán způsob přístupu k ukazatelům stavu nabití baterie a jejich vyhodnocení. Zobrazení ukazatel stavu nabití Chcete-li zobrazit informace o stavu kterékoli jednotky bateriových zdrojů v počítači, proveďte následující akce: Poklepejte na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti, v pravé části hlavního panelu. nebo Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Měřič napájení. 7 8 Napájení

35 Jednotky bateriových zdroj Vyhodnocení ukazatel stavu nabití Většina ukazatelů nabití baterií udává stav baterií jako procentuální hodnotu i jako zbývající dobu provozu v minutách: Procentuální hodnota označuje přibližnou zbývající úroveň nabití v jednotce bateriových zdrojů. Čas označuje přibližnou zbývající dobu provozu při napájení z jednotky bateriových zdrojů při zachování aktuální úrovně odběru proudu. Zbývající doba provozu se například zkrátí, pokud zahájíte přehrávání disku DVD, a prodlouží, jestliže přehrávání disku DVD ukončíte. Když se jednotka bateriových zdrojů nabíjí, může ikonu baterie v okně Měřič napájení překrývat ikona s bleskem. Napájení 7 9

36 Jednotky bateriových zdroj Postup v p ípad vybití baterií Informace uvedené v této části popisují výstrahy a reakce systému nastavené výrobcem. Některé výstrahy týkající se stavu vybití baterií a reakce systému je možné změnit v okně Možnosti napájení v Ovládacích panelech systému Windows. Předvolby nastavené v okně Možnosti napájení nemají vliv na funkci indikátorů. Zjišt ní stavu vybití baterií V této části je uveden způsob zjištění stavu vybití baterie a stavu kritického vybití baterie. Stav vybití baterie Pokud se vybije jednotka bateriových zdrojů, která je jediným zdrojem napájení pro počítač, začne indikátor stavu baterie oranžově blikat. Stav kritického vybití baterií Pokud stav vybití baterií nevyřešíte, přejde počítač do stavu kritického vybití baterií a oranžový indikátor stavu baterie začne blikat rychleji. Stav kritického vybití baterií se projeví takto: Pokud je povolen režim spánku a počítač je zapnutý nebo je v úsporném režimu, dojde k aktivaci režimu spánku. Pokud je režim spánku zakázán a počítač je zapnutý nebo je v úsporném režimu, zůstane počítač krátce v úsporném režimu. Následně se vypne a dojde ke ztrátě všech neuložených informací. Chcete-li ověřit, zda je režim spánku povolen, postupujte následovně: 1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > Režim spánku. 2. Musí být zaškrtnuté políčko Zapnout podporu režimu spánku Napájení

37 Jednotky bateriových zdroj ešení stav vybití baterií ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li snížit riziko ztráty informací poté, kdy počítač dosáhl stavu kritického vybití baterií a aktivoval režim spánku, obnovte napájení až poté, co zhasnou indikátory napájení. K dispozici je externí zdroj napájení Pokud je k dispozici externí napájení, můžete stav vybití baterie vyřešit připojením některého z následujících adaptérů: adaptér střídavého proudu dodaný s počítačem, volitelná stolní jednotka, volitelný napájecí adaptér. K dispozici je nabitá jednotka bateriových zdroj Je-li k dispozici nabitá jednotka bateriových zdrojů, můžete stav vybití baterie vyřešit takto: 1. Vypněte počítač nebo aktivujte režim spánku. 2. Vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů. 3. Zapněte počítač. Napájení 7 11

38 Jednotky bateriových zdroj K dispozici není žádný zdroj napájení Není-li k dispozici žádný zdroj napájení, můžete stav vybití baterie vyřešit takto: Zapněte režim spánku. nebo Uložte práci a vypněte počítač. Počítač nem že ukončit režim spánku Jestliže počítač nemá dostatek energie pro ukončení režimu spánku, můžete stav vybití baterie vyřešit některou z následujících možností: 1. Vložte nabitou jednotku bateriových zdrojů nebo připojte počítač k externímu napájení. 2. Ukončete režim spánku stisknutím tlačítka napájení Napájení

39 Jednotky bateriových zdroj Kalibrace jednotky bateriových zdroj Četnost použití kalibrace Jednotku bateriových zdrojů by nemělo být nutné kalibrovat častěji než jedenkrát za měsíc ani v případě, že je intenzivně používána. Novou jednotku bateriových zdrojů není nutné kalibrovat před prvním použitím. Kalibraci jednotky bateriových zdrojů proveďte v následujících případech: Ukazatele nabití baterie se zdají být nepřesné. Pozorujete výraznou změnu doby provozu baterie. Jednotka bateriových zdrojů nebyla používána po dobu jednoho měsíce nebo déle. Zp sob provedení kalibrace Kalibrace jednotky bateriových zdrojů zahrnuje tři kroky: úplné nabití, úplné vybití a následně opětovné úplné nabití. Napájení 7 13

40 Jednotky bateriových zdroj Krok 1: Nabíjení jednotky bateriových zdroj Jednotku bateriových zdrojů lze nabít bez ohledu na to, zda je počítač vypnutý či zapnutý, nabíjení však probíhá rychleji, pokud je počítač vypnutý. ÅVAROVÁNÍ: Jednotku bateriových zdroj počítače nenabíjejte na palub letadla. Nabíjení jednotky bateriových zdroj m že poškodit elektronické systémy v letadle. Postup nabíjení jednotky bateriových zdrojů: 1. Vložte do počítače jednotku bateriových zdrojů. 2. Připojte počítač k adaptéru střídavého proudu, volitelnému napájecímu adaptéru nebo volitelné stolní jednotce a potom připojte adaptér nebo zařízení k externímu zdroji napájení. Indikátor stavu baterií na počítači se rozsvítí. 3. Ponechejte počítač připojený k externímu zdroji napájení, dokud nebude jednotka bateriových zdrojů zcela nabitá. Indikátor stavu baterií na počítači zhasne Napájení

41 Jednotky bateriových zdroj Krok 2: Vybití jednotky bateriových zdroj Před začátkem procesu úplného vybití zakažte režim spánku. Zakázání režimu spánku: 1. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > karta Režim spánku. 2. Zrušte zaškrtnutí políčka Zapnout podporu režimu spánku. 3. Klepněte na tlačítko Použít. Během vybíjení jednotky bateriových zdrojů musí být počítač zapnutý. Jednotku bateriových zdrojů můžete vybíjet bez ohledu na to, zda počítač používáte či nikoli, vybíjení však probíhá rychleji, pokud ho používáte. Chcete-li počítač během vybíjení ponechat bez dozoru, uložte před zahájením vybíjení veškerou práci. Jestliže během vybíjení počítač občas používáte a nastavili jste časové limity pro funkce úspory energie, bude systém během vybíjení provádět následující akce: Monitor se nevypne automaticky. V době nečinnosti počítače nebude automaticky snížena rychlost pevného disku. Počítač nepřejde do úsporného režimu aktivovaného systémem. Napájení 7 15

42 Jednotky bateriových zdroj Postup pro úplné vybití jednotky bateriových zdrojů: 1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Měřič napájení v oznamovací oblasti (v pravé části hlavního panelu) a potom klepněte na příkaz Upravit nastavení napájení. nebo Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > karta Schémata nastavení napájení. 2. Poznačte si informace o 4 nastaveních ve sloupci Napájen bateriemi a Napájen ze sítě, abyste tato nastavení mohli po kalibraci obnovit. 3. Nastavte u všech čtyř možností položku Nikdy. 4. Klepněte na tlačítko OK. 5. Odpojte počítač od externího zdroje napájení, ale nevypínejte jej. 6. Napájejte počítač z baterie, dokud nebude jednotka bateriových zdrojů zcela vybita. Po dosažení stavu vybití baterií začne blikat indikátor stavu baterií. Jakmile je jednotka bateriových zdrojů úplně vybitá, indikátor stavu baterií zhasne a počítač se vypne Napájení

43 Jednotky bateriových zdroj Krok 3: Nabíjení jednotky bateriových zdroj Při nabíjení jednotky bateriových zdrojů postupujte následujícím způsobem: 1. Připojte počítač k externímu zdroji napájení a ponechejte jej připojený, dokud nebude jednotka bateriových zdrojů znovu zcela nabitá. Po nabití jednotky bateriových zdrojů se vypne indikátor stavu baterie na počítači. Během nabíjení jednotky bateriových zdrojů můžete počítač používat. Pokud je však počítač vypnutý, probíhá nabíjení rychleji. 2. Po úplném nabití jednotky bateriových zdrojů a zhasnutí indikátoru stavu baterií počítač zapněte (pokud je vypnutý). 3. Klepněte na položky Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > karta Schémata nastavení napájení. 4. Zadejte znovu nastavení, která jste si poznamenali pro položky ve sloupcích Napájen ze sítě a Napájen bateriemi. 5. Klepněte na tlačítko OK. ÄUPOZORN NÍ: Po kalibraci jednotky bateriových zdroj op t povolte režim spánku. Pokud jej znovu nepovolíte, m že dojít k úplnému vybití baterie a p ípadn ke ztrát informací. Pokud chcete režim spánku znovu povolit, klepn te na tlačítko Start > Ovládací panely > Výkon a údržba > Možnosti napájení > karta Režim spánku. Zaškrtn te políčko Zapnout podporu režimu spánku a klepn te na tlačítko Použít. Napájení 7 17

44 Jednotky bateriových zdroj Úspora energie baterií Pomocí postupů a nastavení pro úsporu energie baterií popsaných v této části můžete prodloužit dobu provozu počítače napájeného bateriemi při jediném nabití jednotky bateriových zdrojů. Úspora energie p i práci Chcete-li při používání počítače šetřit energii, proveďte následující akce: Ukončete nečinné aplikace pracující s modemem a všechna nepoužívaná bezdrátová i kabelová připojení k místní síti (LAN). Odpojte nepoužívaná externí zařízení, která nejsou připojena k externímu zdroji napájení. Vypněte nebo vyjměte všechny nepoužívané volitelné karty externích médií. Vypněte nebo vyjměte vloženou digitální kartu. Pomocí klávesových zkratek FN+F9 a FN+F10 upravte podle potřeby jas displeje. Používejte místo interních reproduktorů volitelné externí reproduktory se samostatným napájením nebo podle potřeby upravte hlasitost systému. Pomocí klávesové zkratky FN+F4 nebo vypnutím podpory pro příslušné zařízení v systému Windows vypněte zařízení připojené ke konektoru typu S-Video. Při přerušení práce aktivujte úsporný režim nebo režim spánku nebo počítač vypněte Napájení

45 Jednotky bateriových zdroj Výb r nastavení pro úsporu energie Chcete-li v počítači nastavit možnosti pro úsporu energie, proveďte následující akce: Vyberte kratší prodlevu pro aktivaci spořiče obrazovky a vyberte spořič obrazovky s jednoduchou grafikou a bez složitých animací. Chcete-li nastavit spořič displeje, postupujte následujícím způsobem: Klepněte na možnosti Start > Ovládací panely > Vzhled a motivy > Vybrat spořič obrazovky. V operačním systému vyberte schéma napájení s nízkou spotřebou energie. Další informace naleznete v části Nastavení a změna schématu napájení. Napájení 7 19

46 Jednotky bateriových zdroj Skladování jednotky bateriových zdroj ÅVAROVÁNÍ: Za účelem snížení možného rizika by s tímto počítačem m l být používán pouze adaptér st ídavého proudu dodaný s výrobkem, náhradní adaptér st ídavého proudu od společnosti HP nebo adaptér st ídavého proudu zakoupený jako dopln k od společnosti HP. ÄUPOZORN NÍ: Chcete-li zabránit poškození jednotky bateriových zdroj, nevystavujte ji dlouhodob vysokým teplotám. Jestliže počítač nebudete používat a bude odpojen od externího napájení déle než dva týdny, vyjměte jednotku bateriových zdrojů a uložte ji odděleně. Chcete-li prodloužit životnost skladované nabité jednotky bateriových zdrojů, skladujte ji na chladném, suchém místě. Jestliže byla jednotka bateriových zdrojů skladována po dobu 1 měsíce nebo déle, proveďte před jejím použitím kalibraci Napájení

47 Jednotky bateriových zdroj Likvidace použité jednotky bateriových zdroj ÅVAROVÁNÍ: Chcete-li zabránit požáru nebo popálení, nepokoušejte se jednotku bateriových zdroj rozebírat, rozbíjet nebo propichovat, zkratovat její elektrické kontakty nebo ji vystavovat ohni či pono ovat do vody. Nevystavujte jednotku bateriových zdroj teplotám nad 60 C. K vým n používejte pouze jednotku bateriových zdroj schválenou pro tento počítač. Informace o likvidaci baterie naleznete v příručce Poznámky o předpisech, bezpečnosti a prostředí. Napájení 7 21

48 Rejst ík C cestování s notebookem, důležité údaje o teplotě jednotky bateriových zdrojů 7 20 D disková média 3 6 I ikona Měřič napájení 5 2 indikátor stavu baterie popis 1 3 zobrazení stavu nabití 7 7, 7 10 indikátory, napájení a úsporný režim 1 2 informace o nabití baterie 7 8 J jednotka bateriových zdrojů kalibrace 7 13 likvidace 7 21 nabíjení 7 6, 7 14 napájení z baterií a napájení z elektrické sítě 7 1 opakované nabíjení 7 17 popis 7 2 použití 7 1 skladování 7 20 sledování stavu nabití 7 8 stav vybití baterií 7 10 úspora energie 7 18 vložení 7 3 vyjmutí 7 3 K kalibrace, baterie 7 13 klávesová zkratka FN+F3 1 3, 4 3 klávesové zkratky, FN+F3 1 3, 4 3 kontrolka napájení 1 2 M média, která lze číst 3 6 média, na která lze zapisovat 3 6 monitor notebooku, zapnutí a vypnutí 4 2 N nabíjení jednotek bateriových zdrojů 7 6 napájení schémata 5 3 umístění ovládacích prvků a indikátorů 1 1 Napájení Rejst ík 1

49 Rejst ík úspora 7 18 zdroje 2 1 nastavení napájení 4 1 nereagující systém, postupy při nouzovém vypnutí 4 3 nouzové postupy pro vypnutí 4 3 O operační systém 4 2 P postupy při vypnutí 4 3 R resetování (nouzové postupy při vypnutí) 4 3 režim spánku aktivace 4 5 aktivace během stavu kritického vybití baterií 7 10 definice 3 1 kdy používat 3 1 ukončení 4 5 zapnutí a vypnutí 3 3 S software, Měřič napájení 5 1 soubor režimu spánku 3 1 spořič obrazovky 7 19 stav kritického vybití baterií 7 10 stav vybití baterií 7 10 T teplota, skladování, jednotka bateriových zdrojů 7 20 tlačítko napájení 1 3 tlačítko, napájení/úsporný režim 1 3 Ú úspora energie 7 18 úsporný režim aktivace 4 3 definice 3 1 ukončení 4 3 V vypnutí 4 2 vypnutí počítače 4 2, 4 3 výchozí nastavení napájení 4 1 Z západka pro uvolnění jednotky bateriových zdrojů 7 4 západka pro uvolnění, jednotka bateriových zdrojů 7 4 zdroj napájení 3 5 Rejst ík 2 Napájení

50 Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce podléhají změnám bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby společnosti HP jsou uvedeny v přesně vymezených prohlášeních týkajících se záruk na tyto produkty nebo služby. Ze žádných zde uvedených informací nelze vyvodit existenci dalších záruk. Společnost HP není zodpovědná za technické nebo redakční chyby ani za opomenutí vyskytující se v tomto dokumentu. Napájení První vydání b ezen 2006 Číslo dokumentu:

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka

Øízení spotøeby. Uživatelská příručka Øízení spotøeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV9000 CTO http://cs.yourpdfguides.com/dref/4172252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV9000 CTO. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV9000

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

P edstavení notebooku

P edstavení notebooku P edstavení notebooku Číslo dokumentu: 430357-221 Leden 2007 Tato příručka obsahuje popis hardwarových funkcí počítače. Obsah 1 i i v horní části............................ 1 2 Indikátory..................................

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Představení notebooku Uživatelská příručka

Představení notebooku Uživatelská příručka Představení notebooku Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth

Více

Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006

Napájení. Číslo dokumentu: V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Duben 2006 Napájení Číslo dokumentu: 406858-221 Duben 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého proudu............

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech.

Více

Za ízení TouchPad aklávesnice

Za ízení TouchPad aklávesnice Za ízení TouchPad aklávesnice Číslo dokumentu: 430406-221 Leden 2007 Tato příručka popisuje funkce zařízení TouchPad a klávesnice počítače. Obsah 1 Za ízení TouchPad Popis zařízení TouchPad.........................

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka

Monitor HP ENVY 23 IPS. Uživatelská příručka Monitor HP ENVY 23 IPS Uživatelská příručka 2013, Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft

Více

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Napájení Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná známka příslušného

Více

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka

Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Digitální fotoaparát DC 1500 Uživatelská příručka Autorská práva Copyright (c) 2002 BenQ Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BenQ Corporation není dovoleno

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP001 Sweex USB Internet Phone with Display IP001 Sweex USB Internet Phone with Display Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone with Display. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet.

Více

350 Series. Řešení problémů s instalací

350 Series. Řešení problémů s instalací 350 Series Řešení problémů s instalací Květen 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech a

Více

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce

ZoomText 10.1 pro Windows. Dodatek k uživatelské příručce ZoomText 10.1 pro Windows 8 Dodatek k uživatelské příručce Autorská práva ZoomText Magnifier Copyright 2013, Algorithmic Implementations, Inc. Všechna práva vyhrazena. ZoomText Magnifier/Reader Copyright

Více

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005

ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 ešení problém Číslo dokumentu: 383067-223 Prosinec 2005 Obsah 1 Rychlá ešení Počítač nelze spustit............................. 1 2 Obrazovka počítače je prázdná.................... 1 3 Software nepracuje

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone

Uživatelská příručka. BlackBerry 8700 Smartphone Uživatelská příručka BlackBerry 8700 Smartphone SWD-280428-0212105034-010 Obsah Základní informace o řadě BlackBerry...9 Přepínání aplikací...9 Přiřazení aplikace tlačítku Komfort...9 Nastavení informací

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí. Intel je

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-J100H/DS SM-J100H. Uživatelská příručka. Czech. 03/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-J100H/DS SM-J100H Uživatelská příručka Czech. 03/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Více

TVAC16000B. Uživatelská příručka

TVAC16000B. Uživatelská příručka TVAC16000B Uživatelská příručka 1 Vážený zákazníku, Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Toto zařízení je v souladu s příslušnými směrnicemi EU.Prohlášení o shodě je možné získat

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se

Více

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002

Inspiron 20. Servisní příručka. 3000 Series. Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Inspiron 20 3000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 20 3052 Regulační model: W15B Regulační typ: W15B002 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Uživatelská příručka pro notebook HP

Uživatelská příručka pro notebook HP Uživatelská příručka pro notebook HP Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka

PRIV. Verze:: 5.1. Uživatelská příručka PRIV Verze:: 5.1 Uživatelská příručka Vydáno: 2015-10-22 SWD-20151022082555622 Obsah Nastavení a základní informace...5 Rychlé seznámení se zařízením... 5 Vložení karty SIM... 6 Vložení paměťové karty...

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Ukazovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač

Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač b Rychlá instalace a příručka Začínáme Evo D500 Ultra-Slim Desktop Osobní počítač Číslo dokumentu: 250893-221 Listopad 2001 Tato příručka vám usnadní počáteční instalaci hardwaru a softwaru osobního počítače

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná ve Spojených státech. Důležité informace

Více

Lenovo Yoga 300-11IBR

Lenovo Yoga 300-11IBR Lenovo Yoga 300-11IBR Uživatelská příručka Než začnete používat počítač, přečtěte si bezpečnostní poznámky a důležité rady, které naleznete v přiložených příručkách. Poznámky Před používáním produktu si

Více

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení >

Můžete si prohlédnout prohlášení o shodě: přejděte na stránku www.archos.com, klikněte na možnost Podpora > Ke stažení > Vítejte Český Blahopřejeme k nákupu zařízení od společnosti ARCHOS! Tento stručný návod k obsluze vám v začátcích pomůže se správným použitím zařízení. V případě dalších dotazů týkajících se použití zařízení,

Více

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz

Copyright veškerá autorská práva vyhrazena www.scorpioalarmy.cz, www.motoalarmy.cz Standartní součásti - Obousměrný FM vysílač a přijímač s dosahem 750 metrů - Nárazuvzdorný a vodotěsný dálkový LCD ovladač - Hlavní ovládací modul (HOM) se systémem ultra nízkého odběru proudu - Vestavěný

Více

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo

Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo 191077-225_cz.book Page i Wednesday, March 20, 2002 2:04 PM b Začínáme Řada stolních počítačů Evo Řada pracovních stanic Evo Číslo dokumentu: 191077-225 Květen 2002 V této příručce naleznete informace

Více

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka

Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Stolní stanice HP Docking Station Referenční příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Studentský set EXCLUSIVE

Studentský set EXCLUSIVE Studentský set EXCLUSIVE Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Set umožňuje oboustrannou komunikaci Dokonalé maskování Umožňuje přenos zvuku a obrazu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Specifikace produktu

Více

Rychlý referenční návod Rychlý referenční návod Vlastnosti vizuálního diagnostického systému InnerVue Monitor Rameno monitoru Klávesnice vypínače počítače Konektor ručního přístroje Mechanika pro vypalování

Více

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ

studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ studiové zábleskové světlo VC-300 až VC-1000 NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme vám, že jste si vybrali toto profesionální zábleskové světlo. Série WalimexPRO byla navržena tak, aby splňovala dnešní potřeby požadované

Více

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone

českém Úvod Obsah krabice Specifikace Požadavky na systém SWEEX.COM IP002 Sweex USB Internet Phone IP002 Sweex USB Internet Phone Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex USB Internet Phone. Pomocí tohoto snadno zapojitelného telefonu můžete volat přes Internet. Pro dosažení bezchybné

Více

Přídavný modul čtečky ClearReader +

Přídavný modul čtečky ClearReader + Přídavný modul čtečky ClearReader + Uživatelská příručka OPN: CR-MAG-FP Verze 2.1 2013 Optelec, Nizozemsko; (T) 2014 Spektra, ČR Všechna práva vyhrazena Optelec P.O. Box 399 2990 AJ Barendrecht Nizozemsko

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Objednání služeb pro notebooky HP Business

Objednání služeb pro notebooky HP Business Začínáme Další informace o produktech a službách společnosti HP naleznete na stránkách společnosti HP http://www.hp.com. Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p

Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Uživatelská příručka HP EliteBook 2740p Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Uživatelská příručka HP ProBook

Uživatelská příručka HP ProBook Uživatelská příručka HP ProBook Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth je ochranná známka příslušného vlastníka a je užívána společností Hewlett- Packard v souladu s licencí.

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios - iphone) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios - iphone) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna

Česky. Funkce kamery VideoCAM GF112. Instalace kamery VideoCAM GF112. 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Funkce kamery VideoCAM GF112 1 Tlačítko pro fotografování 2 Objektiv 3 Nastavitelná základna Instalace kamery VideoCAM GF112 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM

Více

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely

TV-1800 PCTV Tuner Informace o výrobku Zapojení Zapojení. Ovládací panely Informace o výrobku Zapojení Zapojení Připojení VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Ovládací panely CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113

NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 NÁVOD K POUŽITÍ SET-TOP-BOXU ARRIS VIP 1113 EDERA Group a. s. tel.: 775 212 034 e-mail: porucha@edera.cz web: www.edera.cz Vážení klienti, jsme rádi, že jste si za svého poskytovatele televizních služeb

Více

www.kovopolotovary.cz

www.kovopolotovary.cz GotU+ 5140 CHYTRÉ DIGITÁLNÍ DVEŘNÍ KUKÁTKO NÁVOD K POUŽITÍ Všechna práva vyhrazena, včetně jakýchkoliv změn vzhledu, technické funkce a použití produktu bez předchozího oznámení uživatelům. Jiné používání

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1

TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 TomTom Trucker Uživatelská příručka 16.1 Obsah Vítejte v navigaci se společností TomTom 7 Co je nového 8 Novinky v této verzi... 8 Videa TomTom... 8 Start 10 Instalace zařízení do vozidla... 10 Umístění

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka

Řízení spotřeby. Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation

Více

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání HP Mobile Remote Control (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou registrované ochranné známky

Více

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-T700. Uživatelská příručka. Czech. 07/2014. Rev.1.1. www.samsung.com SM-T700 Uživatelská příručka Czech. 07/2014. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 7 Obsah balení 8 Rozvržení zařízení 10 Nabíjení baterie 12 Používání paměťové karty 14 Zapínání

Více

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-T713 SM-T813. Uživatelská příručka. Czech. 05/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-T713 SM-T813 Uživatelská příručka Czech. 05/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Paměťová karta (micro SD karta) 13 Zapínání

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio

1. Obsah balení. 2. Přehled zařízení. Stručný návod k obsluze Prestigio RoadRunner PCDVRR515. Digitální videokamera do auta Prestigio 1. Obsah balení Digitální videokamera do auta Prestigio Přísavný držák Autonabíječka 3,6m napájecí kabel 15cm datový kabel Stručný návod k obsluze Záruční list 2. Přehled zařízení 1 LED osvětlení (Noční

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-G361F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2015. Rev.1.0. www.samsung.com SM-G361F Uživatelská příručka Czech. 06/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka

LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x. Uživatelská příručka LCD monitory HP Compaq LA1905wl, LA1905wg, LA2205wg, LA2205wl, LA22f, LA2405wg a LA2405x Uživatelská příručka 2009, 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows a Windows Vista jsou

Více

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com

SM-A310F. Uživatelská příručka. Czech. 06/2016. Rev.1.0. www.samsung.com SM-A310F Uživatelská příručka Czech. 06/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Obsah Základy 4 Nejdříve si přečtěte 5 Obsah balení 6 Rozvržení zařízení 8 Baterie 11 Karta SIM nebo USIM 13 Paměťová karta 15 Zapínání

Více

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com

SM-G531F. Uživatelská příručka. Czech. 08/2015. Rev.1.1. www.samsung.com SM-G531F Uživatelská příručka Czech. 08/2015. Rev.1.1 www.samsung.com Obsah Nejdříve si přečtěte Úvodní informace 6 Obsah balení 7 Rozvržení zařízení 9 Používání SIM nebo USIM karty a baterie 14 Používání

Více

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů

Obsah. Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů Obsah Obsah balení Popis telefonu Začínáme Mobilní a Wi-Fi připojení Účet Google a kontakty Tipy a rady pro systém Android Odstraňování problémů 2 3 6 10 12 14 16 Český Další informace naleznete v části

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka)

DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) DVRB23 Videokamera k záznamu jízdy vozidla S GPS modulem (černá skříňka) Uživatelská příručka Obsah Obsah... 1 Popis kamery... 2 Vložení SD karty... 2 Hlavní nabídka... 3 Nabídka nastavení... 3 Nahrávání

Více