Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem"

Transkript

1 Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku Vyprávěj nám o rodině Vložit barevné klubíčko Tady bydlím Čím pojedeme na výlet Co najdeme u nás doma Co máme všechno doma Předměty denní potřeby Chodíme nakupovat Kde kupujeme ovoce a zeleninu Jaké máme obchody ve městě Charakteristika bloku: Poznávání a pojmenování věcí kolem nás i z nejbližšího okolí dítěte, jako je prostředí školy, třídy a rodiny. Vytváření citových pout dítěte ke svému okolí, rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými, mezi dětmi a rodiči, mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy. Utváření vztahu k životnímu prostředí v okolí školy a domova s důrazem na ekologii. Záměry pedagoga pro naplňování cílů ŠVP PV v integrovaném bloku: - podporovat duševní pohodu dětí a jejich psychickou zdatnost - rozvíjet u nich poznávací schopnosti a city - rozvíjet řečové, jazykové a komunikativní schopnosti a dovednosti dítěte - podporovat u dětí vytváření vzájemných vztahů, posilovat je a kultivovat - seznamovat děti s okolním světem, vytvářet pozitivní vztahy Očekávané výstupy integrovaného bloku: Poznat, pojmenovat základní předměty a hračky ve vybavení třídy. Orientovat se v prostorách třídy a částečně i mateřské školy. Navodit dobré vztahy dítěte k ostatním dětem ve třídě i k učitelkám a personálu mateřské školy.

2 Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata: To jsou moji kamarádi Podporovat dětská přátelství v nově vzniklém kolektivu třídy. Vést děti k zapamatování si jmen ostatních s využitím společného vytváření při hrách. Prohlubovat vzájemné vztahy. Různými činnostmi, které jsou pro děti zajímavé, usnadnit adaptaci na prostředí v MŠ. Co najdeme v naší třídě Prostřednictvím volné hry, hravých činností a vhodně vedeného rozhovoru při přímých činnostech seznamovat děti s tím, co nabízí naše třída. Pomoci dětem získat povědomí o tom, kam co patří. Vést děti ke vštípení pravidla, že věci vracíme na svá místa. Vést děti k uvědomění si svobodného rozhodování při výběru činností a hraček ve spojení s dílem zodpovědnosti při úklidu a k tomu, že si budu hrát po nějakou dobu s tím, co jsem si sám zvolil. Už znáš celou školku Vést děti k samostatnému a bezpečnému pohybu ve škole i v prostorách přilehlých naší třídě - úkol dlouhodobý! Posilovat povědomí o existenci jiných tříd, účelu jiných místností pro děti i pro zaměstnance MŠ - vést děti ke slušnosti a úctě ke všem zaměstnancům MŠ, umožnit poznávat důležitost všech, kteří v MŠ pracují. Vyprávěj nám o rodině Rozvíjet komunikační dovednosti dětí prostřednictvím dialogu na dané téma z prostředí, které je jim nejbližší. Posilovat u nich pocit sounáležitosti s nejbližším okolím a současně posilovat vlastní identitu a roli v tomto společenství. Vést děti ke slovnímu vyjádření vlastních pocitů "jak se doma cítím". Podporovat správnou výslovnost a umění naslouchat druhému. Tady bydlím Vést děti k dovednostem vyprávět o místě, kde bydlíme. Jak se tam cítím. Kdo tam se mnou bydlí. Využít vycházek po městě k přímým rozhovorům na toto téma. Podněcovat dětskou tvořivost a fantazii při skupinových konstruktivních hrách a činnostech motivovaných daným tématem. Umožnit dětem prohlížet dětské encyklopedie a vyhledávat obrázky a informace k tématu. Čím pojedeme na výlet Umožnit dětem získat základní znalosti o dopravních prostředcích. Rozvíjet u nich povědomí o tom, jak a kde se tyto prostředky pohybují (na silnici, po kolejích, na vodě, ve vzduchu). Vést děti k používání základních prostorových pojmů - nahoře, dole, uprostřed, vpravo, vlevo, pod, nad, první, poslední, před, za, vedle... (tyto pojmy používat na ploše, ale také v prostoru, vzhledem k vlastní osobě). Rozvíjet povědomí dětí o rozdílech mezi osobní, nákladní a hromadnou dopravou. Vést děti, aby si všímaly některých známých dopravních značek. Kde kupujeme ovoce a zeleninu Vést děti k vědomému užívání všech pěti smyslů - rozeznávat chutí, čichem, hmatem, zrakem různé druhy ovoce a zeleniny. Vést děti k pochopení významu zdravého stravování a v tomto směru i obsahu vitamínů v čerstvě konzumovaném ovoci a zelenině. Utvářet jejich povědomí o tom, kde je kupujeme. Umožnit dětem zpracovávat téma pomocí výtvarných i pracovních technik.

3 Jaké máme obchody ve městě Využitím pobytu venku vést děti k orientaci ve městě. Dále pak pozorováním výloh rozličných obchodů a rozhovory vést děti k uvědomění si různých druhů zboží, různých obchodů. Zároveň vést děti k odpovídajícímu chování při vycházkách do města, zejména z bezpečnostních důvodů. Podporovat komunikační dovednosti dětí při praktickém pozorování. Co máme všechno doma Vést děti k utváření dovednosti pojmenovat některé části bytového zařízení, k poznávání jejich účelu. Využívat a rozvíjet v tomto směru námětové hry - postavíme náš byt. S využitím hmatových her rozvíjet u dětí schopnost poznávat a pojmenovat jednotlivé jednoduché části zařízení třídy. Cvičit postřeh dětí pomocí různých obměn hry "Co se tady změnilo?" Učit děti popisem obrázku na toto téma používat prostorové pojmy, nahoře, dole, uprostřed, nad, pod za... Předměty denní potřeby Pomocí manipulačních činností vést děti k uvědomění si účelu některých předmětů denní potřeby, se kterými přicházíme do styku doma i v MŠ. V této souvislosti utvářet u dětí povědomí o jednotlivých časových pojmech (ráno, poledne...), a to ve spojení s činnostmi, které v určitou dobu provádíme - kdy je doba na hraní a kdy zase na spaní...

4 Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Rok v přírodě Jaro Léto Podzim PŘÍRODA Zima Jak žije les Za tajemstvím stromů Co najdeme v lese Zvířátka Pojďte se mnou za zvířátky Vložit barevné klubíčko Zvířátka ze statku Zvířátka v ZOO Domácí mazlíčci Charakteristika bloku: Osvojování si nových poznatků z oblasti živé a neživé přírody. Vytváření správných životních postojů k přírodě. Záměry pedagoga pro naplňování cílů ŠVP PV v integrovaném bloku: - rozvíjet u dítěte užívání všech smyslů - vytvářet u dětí zdravé životní postoje - umožnit dětem osvojovat si nové poznatky z oblasti živé a neživé přírody - vytvářet u dětí základy pro práci s informacemi - rozvíjet schopnosti dětí vytvářet citové vztahy - seznamovat děti s pravidly chování Očekávané výstupy integrovaného bloku: Uvědomovat si, že vše kolem nás má svůj řád, neustále se mění a vyvíjí, že jsem součástí přírody a že člověk může svou činností toto prostředí ovlivňovat - zlepšovat či poškozovat, mít kladný vztah ke všemu živému kolem nás, k rostlinám, k živočichům.

5 Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata: Jaro Léto Podzim Zima Rozvíjet u dětí vnímání přírody jako neoddělitelné součásti našeho života. Pravidelně a průběžně sledovat s dětmi změny související se střídáním čtyř ročních dob v průběhu celého roku. Při pozorování okolí vést děti k popisu charakteristických znaků jednotlivých ročních období, aktuálního počasí. Vést děti k rozhovorům o charakteristických činnostech souvisejících s jednotlivými ročními obdobími - sezónní sporty. Tyto činnosti také s dětmi v odpovídající míře provádět při pobytech venku. Vést děti k uvědomění si, jak souvisí oblékání s počasím - význam otužování, že člověk svou činností ovlivňuje přírodní prostředí a přírodní děje, v této souvislosti utvářet u dětí povědomí, že přírodu je třeba chránit. Umožnit dětem využívat aktuálně v MŠ různé přírodniny, ale také tvorbu z přírodnin přímo v přírodě - rozvíjet kooperativní dovednosti. Za tajemstvím stromů Zařazovat činnosti na téma "Les a stromy v proměnách čtyř ročních dob". Přiblížit dětem význam ochrany přírody, důležitost a nezastupitelnost zeleně na naší planetě. Umožnit dětem vnímat rozdíl mezi stromy jehličnatými a listnatými a pozorování pučení větviček. Pomoci dětem vyhledávat informace z této oblasti v dětských encyklopediích. V maximálně možné míře využívat pobytů dětí venku k přímému pozorování stromů v lese - stromy jako zázemí pro ptáky a jiné živočichy. Co najdeme v lese Vést děti při vycházkách do lesa k popisu okolí a toho, co vidí kolem sebe, k pojmenování některých rostlin, přírodnin a živočichů. Rozvíjet u dětí tvořivost a fantazii při hře s přírodninami přímo v lese, ale také v MŠ, a to z přírodnin nasbíraných dětmi. Umožnit dětem sbírat lesní plody v návaznosti na čtyři roční doby a pozorovat život volně žijících zvířat v průběhu roku Pojďte se mnou za zvířátky Zvířátka ze statku Zvířátka v ZOO Domácí mazlíčci Vést děti k pojmenování některých známých zvířat, k dovednostem vyhledávat informace v dětských encyklopediích. Utvářet u dětí povědomí o rozdělení zvířat na domácí, lesní, volně žijící, užitkové, žijící v bytě. Učit děti vnímat zvířata jako nedílnou součást živé přírody a vést je k pocitu, že je důležité zvířata chránit a o druhy chovaných člověkem je nutno pravidelně pečovat. Utvářet povědomí dětí o tom, že planeta Země je společným domovem pro rostliny, zvířata a lidi, z nichž nelze žádný druh nadřazovat, ba naopak cítit sounáležitost a zodpovědnost.

6 Integrovaný blok ZDRAVÍ A JÁ Tématický okruh (celek) Moje tělo Kdo se stará o nemocné Témata I když stejně vypadáme, každý jinou barvu máme Co dám tělu k obědu? Ruce, nohy, tělo mám, copak s nimi udělám? Alenka stůně Půjdeme k lékaři A jak je to u nás doma? Charakteristika bloku: Rozvíjení fyzické a psychické zdatnosti dětí, získávání nových poznatků o těle a zdraví, vytváření základů pro zdravé životní návyky. Záměry pedagoga pro naplňování cílů ŠVP PV v integrovaném bloku: - rozvíjet a posilovat fyzickou a psychickou zdatnost dítěte - umožnit dětem získat poznatky o lidském těle a zdraví - podporovat u dětí rozvoj užívání smyslů - vést děti k osvojování praktických dovedností v péči o své zdraví - vytvářet u dětí zdravé životní postoje a návyky Očekávané výstupy integrovaného bloku: Získat návyky pro každodenní pohyb - cvičení, dodržovat základní hygienické návyky. Samostatně dodržovat pitný režim a návyky při stolování, vědomě ovládat jednotlivé části těla, dokázat je pojmenovat, mít povědomí o tom, co souvisí se zdravým životním stylem. Dokázat charakterizovat pojem "zdraví", "nemoc", mít povědomí o tom, jak lze zdraví ovlivnit zdravými životními návyky a o tom, co nám škodí.

7 Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata: I když stejně vypadáme, každý jinou barvu máme Pomocí pohybových činností vést děti k poznávání jednotlivých částí těla a jejich funkcí. Pomoci dětem poznávat rozdíly různých lidských ras a získat povědomí o odlišném způsobu života jiných národností a uvědomit si, že žít v materiálním dostatku není všude na světě samozřejmostí. Vést děti k výtvarnému vyjádření lidské figury. Co dám tělu k obědu? Utvářet povědomí dětí o zdravém životním stylu. Vést s nimi dialog o tom, které potraviny tělu prospívají a naopak - průběžné rozhovory o jídle, které dostáváme v MŠ. Přijatelnou formou odbourávat vybíravost v jídle a odnášení zbytků. Upevňovat pravidlo, že lépe je brát si raději jídla méně a nic nevyhazovat, protože si vážíme práce těch, kteří se na přípravě jídla pro děti podílejí. Ruce, nohy, tělo mám, copak s nimi udělám? Vést děti k dovednostem pojmenovat jednotlivé části těla, k uvědomění si potřeby pravidelného pohybu, jako součásti zdravého životního stylu. V průběhu celého školního roku je vést ke zdokonalování pohybových schopností a dovedností. V maximálně možné míře provádět uvolňovací, protahovací, přirozené i zdravotní cviky s vhodnou motivací tak, aby děti dokázaly vědomě užívat jednotlivé části těla a správně dýchat. Vést je k cílevědomému rozvoji grafomotorických dovedností vždy s ohledem na vývojové etapy daného věku. Alenka stůně Pomoci dětem získat povědomí o potřebě pravidelné péče o své zdraví a významu dodržování základních hygienických návyků, o různých příčinách nemoci, proč nemoc přichází, co je to nemoc (to vše na úrovni chápání dětí). Rozvíjet u dětí poznatky o předcházení nemocem, jak mohu tělu pomoci k uzdravení, jak to chodí u lékaře, kdo se stará o zoubky. Pomoci dětem odbourávat všeobecný strach z návštěvy u lékaře. Rozvíjet u dětí povědomí o vhodné prevenci pro své zdraví. Půjdeme k lékaři Rozvíjet poznatky o profesi lékaře. Vést s dětmi rozhovory na toto téma, rozvíjet komunikační dovednosti prostřednictvím popisu obrázku a manipulace s obrázky, souvislé vyjadřování na základě vlastních prožitků, podporovat u dětí vyprávění děje s používáním různých druhů slov na základě vlastní zkušenosti. Vést děti k uvědomění si potřebnosti péče o zdraví v návaznosti na zdravý životní styl a správné stravování. Pomoci dětem prostřednictvím přímých rozhovorů s maňásky odbourávat strach z některých důležitých lékařských zákroků.

8 A jak je to u nás doma? Vést děti k pochopení, že jsou mezi námi tací, kteří potřebují více péče - malé děti, starší lidé, nemocní, k chápání, že žijeme ve společenství, kde má každý svoji roli a že je nutné si pomáhat, jelikož tyto role se v průběhu života mění (nyní pomáhám, jindy budu pomoc potřebovat). Rozvíjet poznatky dětí o nejbližším společenství - rodina + naše třída, k uvědomění si svého postavení a své identity v tomto společenství.

9 Integrovaný blok OSLAVY A SVÁTKY Tématický okruh (celek) Co nám řekl kalendář Dušičkový den Když k nám přišel Mikuláš Těšíme se na Vánoce Barvíme vajíčka Popřejeme maminkám Všechny děti mají svátek Témata Charakteristika bloku: Aktivní pomoc a spoluúčast dětí při přípravách a výzdobě třídy i školy u příležitosti různých svátků a oslav. Seznamování dětí se zvyky a tradicemi. Podporování estetické a tvůrčí aktivity dětí na základě jejich prožitků, a to ve spolupráci s rodinou, s posilováním a prohlubováním citů a citových vazeb ke škole i k rodině. Záměry pedagoga pro naplňování cílů ŠVP PV v integrovaném bloku: - vést děti učit se formovat své postoje, posilovat vzájemné vztahy, vytvářet pohodu a pěkné prostředí - rozvíjet u dětí jazykové schopnosti produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování) - vytvářet pozitivní vztah dětí k činnostem, posilovat u nich zvídavost, zájem, radost z objevování nového - umožnit dětem poznávat sám sebe, posilovat sebedůvěru, samostatnost, rozvíjet u nich sebeovládání - učit děti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a prožívat Očekávané výstupy integrovaného bloku: Podílet se na aktivitách třídy, zapojit se do společných činností dětí. Vnímat tradice a zvyky v průběhu roku. Využít vlastní tvořivosti při přípravě estetického prostředí k různým oslavám Aktivně prožívat slavnostní události, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních i hudebně pohybových činností.

10 Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata: Co nám řekl kalendář Učit děti vnímat jména nejen dětí ve třídě ale i jednotlivých členů rodiny, jmenovat jména svých nejbližších. Vést děti k tomu, aby dokázaly napodobit psanou podobu svého jména a dokázaly určit svůj věk. Prostřednictvím průběžného celoročního blahopřání jednotlivým dětem vést děti k uvědomění si sounáležitosti při prožívání těchto důležitých a radostných okamžiků a k utváření povědomí o vhodném chování při různých oslavách, k pochopení významu slova "kalendář" a uvědomění si zvyků a tradic v průběhu celého roku. Pomoci dětem uvědomit si, jak jdou za sebou roční doby, měsíce a dny v týdnu. Dušičkový den Učit děti vnímat život v jeho podstatě a uvědomovat si řád, jehož součástí je veškerá živá i neživá příroda, vše se mění, některé věci ztrácíme, jiné získáváme. Vést děti k úctě k těm, kteří již s námi nejsou, uvědomovat si význam předchozích generací pro náš současný život. Využít halloweenských oslav ke společné tvorbě v oblasti výtvarné i pracovní s upevňováním odpovídajících návyků a dovedností. Vést děti k uvědomění si a následnému popisu různých druhů vlastních pocitů a nálad, k dovednostem mimoslovní komunikace. K oslavám využít také hudební a hudebně pohybové činnosti, zapojit děti do výzdoby a příprav tohoto svátku. Když k nám přišel Mikuláš Umožnit dětem tvořivě a radostně prožívat tyto svátky, vést je k pocitu sounáležitosti nejen při výzdobě a přípravě třídy, ale také v okamžiku samotné mikulášské nadílky. Nabízet dětem výtvarné, pracovní i hudební činnosti související s touto tématikou. Vést děti k přímému a bezprostřednímu vyjádření pocitů, ale také k překonání strachu z neznámého a k dovednostem sdělit zážitky z prožívání těchto svátků v rodinném kruhu. Těšíme se na Vánoce Vytvářet společně s dětmi pohodové, vkusné a estetické prostředí pro prožití doby adventní i vánoční. Využít výrobků dětí a pomoci rodičů tak, aby děti měly pocit, že toto prostředí samy spoluvytvářejí. Samotnou dobu adventní a vánoční pak prožívat v pravé podstatě Vánoc - v prostředí klidu a pohody. Poslechem i zpěvem koled rozvíjet u dětí hudební dovednosti, připomínat jim staré tradice a zvyky. Barvíme vajíčka Vést děti k vnímání pravé podstaty svátků jara prostřednictvím praktických činností - výtvarných, pracovních, hudebních, pohybových. Umožnit dětem oslavovat příchod jara, prožívat ho a spolupodílet se na výzdobě třídy k tomuto tématu. Upevňovat u dětí souvislé vyjadřování při rozhovorech o svých prožitcích v kruhu své rodiny i v MŠ. Umožnit dětem výtvarně vyjádřit své prožitky a nad svými pracemi o nich pohovořit. Popřejeme maminkám Vést děti k uvědomění si, jak důležité a nezastupitelné je postavení matky v rodině. Posilovat volní úsilí dítěte při přípravě oslavy ve třídě ke Dni matek. Pěstovat v dětech povědomí o tom, že pokud chci udělat někomu radost, je třeba hodně úsilí k tomu, abychom dovedli věci do určitého konce. Posilovat u dětí vědomí o nezastupitelnosti lásky a rodiny v našem životě. Prostřednictvím hudebních, hudebně-pohybových, výtvarných i dramatických činností vést děti ke spolupodílení se na přípravách oslav Dne matek. Podporovat spolupráci rodičů s

11 mateřskou školou a jejich spoluúčast na přípravě společných akcí i rodičů. Všechny děti mají svátek Umožnit dětem radostné společné prožívání oslavy Dne dětí. Při společných závodech se zaměřit na spolupráci dětí ve dvojicích. Posilovat důvěru jednoho dítěte k druhému. Při společných rozhovorech posilovat povědomí dětí o existenci jiných kultur, o jiném způsobu života v jiných částech světe.

12 Integrovaný blok Tématický okruh ( celek) Přijelo k nám divadlo SVĚT POHÁDEK A PŘÍBĚHŮ Moje nejmilejší pohádky Témata Do divadla na výlet Vyrobím si svoji loutku Zahrajeme si pohádky Jak to bylo s Popelkou a taky jiné pohádky Co najdeme v knížkách Vem si tužku, pastelky, malujeme pohádky Charakteristika bloku: Seznamování dětí s řečí pomocí pohádek a příběhů, vytváření jejich pozitivního vztahu ke knize, umění. Rozvíjení vyjadřování dětí, jejich představivosti a fantazie. Seznamování dětí s pravidly chování ve třídě. Uvádění dětí do světa pohádek a tvořivé vyjádření jejich prožitků. Záměry pedagoga pro naplňování cílů ŠVP PV v integrovaném bloku: - zdokonalovat dovednosti dětí z oblasti hrubé a jemné motoriky - rozvíjet jazykové a řečové schopnosti dětí a jejich kultivovaný projev - vést děti k osvojování některých poznatků a dovedností předcházejících čtení a psaní - vytvářet pozitivní vztah dítěte ke knize, k divadlu - rozvíjet schopnosti a dovednosti dítěte vyjádřit získané dojmy a prožitky - rozvíjet kooperativní dovednosti mezi dětmi - seznamovat děti se světem umění - umožnit dětem poznávání jiných kultur Očekávané výstupy integrovaného bloku: Navodit kladný vztah dětí ke knize, k literatuře, k umění. Sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení, hodnotit zážitky a výtvarně je vyjádřit. Uplatnit svou fantazii a představivost v literárních a dramatických činnostech.

13 Pedagogem stanovené záměry pro jednotlivá témata: Jak to bylo s Popelkou a taky jiné pohádky Vést děti k soustředěnému naslouchání předčítaného textu, k vyprávění základních jednoduchých klasických pohádek, k vnímání rozdílu mezi poezií a prózou, k dovednosti najít jednoduchý rým v předčítaných veršovaných pohádkách. Rozvíjet u dětí komunikativní a jazykové schopnosti a dovednosti, vést je k vyjadřování v celých větách, gramaticky správně. Co najdeme v knížkách Prodlužovat dobu, kdy je dítě schopno soustředěně naslouchat a následně odpovídat na otázky související s textem. Využívat fantazie dětí při vytváření příběhů s otevřeným koncem. Vytvářet u dětí pozitivní vztah ke knihám - vědět, jak s knihou zacházet (počátky utváření základů pro vyhledávání informací). Pomoci dětem popsat děj na obrázku. Vem si tužku, pastelky, malujeme pohádky Podporovat u dětí rozvoj hrubé i jemné motoriky pomocí různých výtvarných technik. Podporovat dětskou tvořivost a fantazii při vytváření výtvarných prací, jako zpracování ilustrací ke známým pohádkám. Upevňovat u dětí dovednost správně držet kreslící materiál, vést je k rovnému držení zad a správnému posazení u stolečku. Obohacovat děti o další nové výtvarné techniky. Vést je k samostatné přípravě pracovního místa i úklidu po práci a k vnímání knižní ilustrace. Do divadla na výlet Zařadit návštěvu profesionálního divadla pro děti mimo budovu MŠ. Vést děti k uvědomění si slavností a společenské atmosféry, utvářet povědomí o odpovídajícím chování v divadle. Aktuálně reagovat na potřebu dětí vyjádřit zážitky dětí, a to všemi různými činnostmi (pohybovými, hudebními, výtvarnými...) Podporovat u dětí i kolektivní a skupinové zpracování tématu. Vyrobím si svoji loutku Umožnit dětem využívat různé pracovní techniky a vlastní fantazie při vytváření plošných loutek. Rozvíjet u dětí jemnou motoriku a základní dovednosti v této oblasti, odpovídající schopnostem a věku dětské skupiny. Připravit s dětmi výstavku těchto loutek. Vést děti k rozvoji kooperativních dovedností při tvoření ve dvojicích - prožít radost z vlastnoručně vyrobené práce. Zahrajeme si pohádky Rozvíjet dramatické dovednosti dětí, a to jak s loutkami, tak i uplatněním samotných dětí při dramatizaci jednoduchých a známých pohádek. Provádět s dětmi krátké, improvizované dialogy s maňáskem. Využívat maňáska při motivaci a stimulaci dětí. Rozvíjet čistý a hlasitý jazykový projev dítěte.

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

Se skřítky po planetě Zemi

Se skřítky po planetě Zemi Se skřítky po planetě Zemi Projekt je zaměřen na získávání poznatků týkajících se života na planetě Zemi. Děti celým rokem budou provázet čtyři skřítci, kteří je hravou formou seznámí s obměnami ročních

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486

Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 Školní družina při ZŠ Příbor, Jičínská 486 BAREVNÁ OKNA ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina ul. Sv. Čecha 565 Příbor 742 58 tel. 556 725 595 Naše školní družina má vlastní domek se zahradou. Z toho vychází i

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016

ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ROČNÍ PLÁN MŠ da Vinci 2015/2016 ZÁŘÍ: Já a svět okolo mě 1.9.2015-4.9.2015 Vítáme vás, kamarádi 7.9.2015-11.9.2015 Vítáme vás, kamarádi II 14.9.2015-18.9.2015 Naše školka 21.9.2015-25.9.2015 Barvy ŘÍJEN:

Více

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA I. Charakteristika školní družiny Školní družina slouží k výchově, vzdělávání, přípravě

Více

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU

Základní škola a mateřská škola Huntířov ROK SE ŠKOLNÍ DRUŽINOU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ PLATNOST OD 1. ZÁŘÍ 2011 Obsah 1.1 Identifikační údaje...2 1.2 Charakteristika zařízení...3 1.3 Konkrétní cíle vzdělávání...3 1.4 Délka

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC

BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC BAREVNÁ ŠKOLKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA RYNHOLEC OBSAH: 1. Identifikační údaje o MŠ 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky ke vzdělávání 4. Organizace vzdělávání 5. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Soukromá střední a základní škola (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29 186 00 Praha 8 - Karlín Školní vzdělávací program pro Školní družinu Zpracoval: kolektiv pedagogických pracovníků Soukromé střední

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 566 567 130 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK

Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK Školní družina při ZŠ praktické, 1. máje 59, 411 45 Úštěk Název ŠVP: Klíč Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání s úpravami pro žáky s lehkým mentálním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ. Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA V POHODĚ Základní škola a Mateřská škola Telnice, okres Brno venkov, příspěvková organizace 1. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole ve Tvrdonicích Kostická 98, Tvrdonice 691 53 Školní vzdělávací program pro školní družinu ŠKOLA DO NEPOHODY 1 OBSAH: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný podle RVP PV Platnost: 1. 9. 2010 do 31. 8. 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU

POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU POZNÁVÁME SVĚT S MAŠINKOU Školní vzdělávací program Mateřská škola Strančice Zpracoval pedagogický kolektiv Mateřské školy Strančice Revidovaná verze č.j. MŠS-242/2015 projednána na pedagogické poradě

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963 Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK Praha 152 00 Praha 5 Hlubočepy, V Remízku 7/919, pracoviště Peškova 963 Putování za duhou Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.

Více

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD

ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Třída plná pohody ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVOLE, OKR. PRAHA-ZÁPAD J ŠTULÍKA 39, ZVOLE Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016

Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Plán školní družiny na školní rok 2015/2016 Zpracovala: Bc. Karla Suková vychovatelka školní

Více

Identifikační údaje organizace:

Identifikační údaje organizace: Identifikační údaje organizace: Název: Základní škola a Mateřská škola Zvole, okr.praha-západ Ulice: J. Štulíka 39 Obec: Zvole PSČ: 252 45 Kraj: Středočeský IČO: 71 00 79 03 E-mail: zszvole@seznam.cz Web:

Více

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1

Informace o MŠ. Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz. Počet tříd: 1 Informace o MŠ Název: MŠ Bordovice Adresa: Bordovice 83, 744 01 Telefon: 556 855539 Email: ms@bordovice.cz Počet tříd: 1 Věkové složení: zpravidla 2,5-6 let Ředitelka školy: Mgr. Kateřina Slabá Učitelka:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Obsah 1 Indentifikační údaje... 3 2 Obecná charakteristika... 4 3 Podmínky předškolního vzdělávání...

Více

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012

Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 Měsíční plán výchovně-vzdělávací činnosti školní družiny pro školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ téma: Naše škola a město - vítáme se a seznamujeme se (řád ŠD) - zásady správného stolování - bezpečná cesta a orientace

Více

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče

Základní škola a mateřská škola Rudoltice. Informace pro rodiče Základní škola a mateřská škola Rudoltice Informace pro rodiče Základní informace o mateřské škole Mateřská škola je součástí celého komplexu Základní školy a mateřské školy Rudoltice, který zahrnuje základní

Více

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO

Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Mateřská škola Dr. E. Beneše, Kralupy nad Vltavou, detašované pracoviště nábřeží J. Holuba. Koncepce EVVO Příloha ŠVP PV MŠ Dr. E. Beneše,,Hrajeme si celý rok motto: Zahrada plná úsměvů. 1 Hlavní záměr

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace. Opatovice 66, 664 61 Rajhrad. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Opatovice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Opatovice 66, 664 61 Rajhrad Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Škola pro život 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Náš svět 1. období 1. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 1. období základního vzdělávání žák: MÍSTO, KDE ŽIJEME 1. vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola, Jaroslavice, okres Znojmo Školní 83, 671 28 Jaroslavice, tel.: 515 275 145, 739 651 230 zs.jaroslavice@orgman.cz, www.zsjaroslavice.cz Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny

Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Hajmová Jaroslava Městský úřad Louny ŠÚ Louny Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 061-286/98-1041 Inspektorát č 6 - Ústí nad Labem Signatura: vf3as103 Okresní pracoviště Chomutov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Mateřská škola Louny,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD:

Školní vzdělávací program pro školní družinu. Každý po svém, ale spolu. Motivační název ŠVP ŠD: Školní vzdělávací program pro školní družinu Motivační název ŠVP ŠD: Každý po svém, ale spolu Předkladatel Adresa školy Základní škola a Mateřská škola, Vysoké Veselí, okres Jičín ZŠ a MŠ Vysoké Veselí,

Více

KLUCI, POZOR ČERVENÁ! /projekt pro dopravní výchovu dětí/

KLUCI, POZOR ČERVENÁ! /projekt pro dopravní výchovu dětí/ MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA DUBINA, F. FORMANA 13, příspěvková organizace KLUCI, POZOR ČERVENÁ! /projekt pro dopravní výchovu dětí/ Místo realizace - Mateřská škola Ostrava Dubina, F.Formana 13, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní a mateřská škola Tršice, okres Olomouc, příspěvková organizace Adresa školy: Tršice 183, 783 57 Tršice Ředitelka školy:

Více

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Přípravná třída. pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k bezproblémovému začlenění

Více

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce

Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce Plán činností zaměřených na environmentální výchovu v mateřské škole Tlumačov v kostce ( Příloha k ŠVP PV - Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Enviromentální výchova je veškeré výchovné a vzdělávací

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

Environmentální výchova v naší školce

Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova v naší školce Environmentální výchova je nauka o světě o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co se dotýká každého z nás. Náš vztah k prostředí odráží naše potřeby i to,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět

Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Kdo chce poznat celý svět, půjde s námi tam i zpět Třídní vzdělávací program Platnost: 1.9.2015-31.8.2018 Vypracovala: Jarmila Karnovská Bc. Anna Žemlová OBSAH 1 Představení školy... 3 2 Charakteristika

Více

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence

Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností. 1. Místo, kde žijeme. Rozvíjené kompetence: Tematický okruh: Činnosti. Rozvíjené kompetence Příloha č. 1 k ŠVP ŠD plán činností Rozvíjené kompetence: 1. Kompetence k učení 2. Kompetence k řešení problémů 3. Komunikativní kompetence 4. Sociální a interpersonální kompetence 5. Občanské kompetence

Více

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk

Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk listopad říjen září Obsahové rozvržení učiva pro 1. ročník základní školy praktické: Český jazyk měsíc téma Projekty + mezipředmětové vztahy Čt Cesta do školy vyprávění podle obrázku Ps Správné psací návyky,

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti

Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Dílčí vzdělávací program environmentálního vzdělávání POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Plán využití přírodní zahrady pro 1. rok činnosti Budova

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 053 116/99-1002 Signatura: be3as106 Oblastní pracoviště č. 5 Karlovy Vary Okresní pracoviště Sokolov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 065 365/99-1130 Oblastní pracoviště č. 6 Signatura: bf6as111 Okresní pracoviště Ústí nad Labem INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: 46. mateřská škola Ústí nad Labem, Vinařská

Více

ROBINSONI OBJEVUJÍ SVĚT

ROBINSONI OBJEVUJÍ SVĚT Školní vzdělávací program ROBINSONI OBJEVUJÍ SVĚT Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, Na Robinsonce 1646, příspěvková organizace Adresa: Na Robinsonce 1646, 708 00 Ostrava-Poruba Tel.: 739 343

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Pojďme si spolu hrát, budeme se smát Týmová práce kolektivu a příjemná atmosféra v naší mateřské škole, přátelský přístup k dětem a rodičům ve

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9

P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 P L Á N P R Á C E Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 8 / 2 0 0 9 1. ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 1.1. Žáci a) Počet žáků: 102 b) Počet tříd: 6 I.st. 3 třídy II.st. 3 třídy c) Počet oddělení

Více

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017

PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1 PLÁN VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ TYKADLÁČKŮV ROK Dětská skupina Tykadýlko Platnost programu: 1. 6. 2016 1. 6. 2017 1. Obecná charakteristika dětské skupiny Tykadýlko Dětská skupina má zázemí v budově Centra

Více

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou.

Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Školní vzdělávací program Mateřská škola Žijeme v přírodě - žijeme s přírodou. Zpracovala: Anna Klbíková Obsah Identifikační údaje o mateřské škole Prezentace mateřské školy Podmínky pro vzdělávání Organizace

Více

Náš svět 2. ročník průřezová témata

Náš svět 2. ročník průřezová témata Náš svět 2. ročník průřezová témata Průřezové téma: Environmentální výchova (EV) EV v dílčích tématech oboru : -EV 2/1 dílčí téma : Změny v přírodě na podzim Očekávané výstupy :Žák sleduje a dokáže popsat

Více

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti

NÁŠ SVĚT. 3. Lidé a čas orientace v čase i ve vzdálenější minulosti NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí. Albrechtice 131, 563 01 Lanškroun. Identifikátor školy: 600 103 358

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí. Albrechtice 131, 563 01 Lanškroun. Identifikátor školy: 600 103 358 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Albrechtice, okres Ústí nad Orlicí Albrechtice 131, 563 01 Lanškroun Identifikátor školy: 600 103 358 Termín konání inspekce:

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Bohuňovice ,, ŠŤASTNÝ ŽIVOT DĚTÍ ZŠ A MŠ BOHUŇOVICE ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHUŇOVICE Pod Lipami 210, 78314 Bohuňovice Č E S K Á R E P U B L I K A Telefon / Fax: +420 585 389 343, +420 585 389 941 email: zsbohun@bohunovice.cz Školní vzdělávací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Paseky nad Jizerou, okres Semily. Adresa: 512 47 Paseky nad Jizerou 242. Identifikátor školy: 600 098 796

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Paseky nad Jizerou, okres Semily. Adresa: 512 47 Paseky nad Jizerou 242. Identifikátor školy: 600 098 796 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Paseky nad Jizerou, okres Semily Adresa: 512 47 Paseky nad Jizerou 242 Identifikátor školy: 600 098 796 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rokytno, okres Pardubice. Rokytno 73, Sezemice 533 04. Identifikátor školy: 600 096 572 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Rokytno, okres Pardubice Rokytno 73, Sezemice 533 04 Identifikátor školy: 600 096 572 Termín konání inspekce: 23. - 25. a 29.

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Veřejný závazek centra denních služeb

Veřejný závazek centra denních služeb Veřejný závazek centra denních služeb Nestátní denní zařízení DUHA, o.p.s. Orlová-Lutyně, Lesní 859, odloučené pracoviště Orlová-Lutyně, Mládí 725 prohlašuje, že bude poskytovat sociální služby svým klientům

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.J. 193 451 / 2015 / ZSHM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ MOŠTĚNICE ,, Školka plná pohody aneb Rok v MŠ 1. Identifikační údaje o mateřské škole Název: Základní

Více

Školní družina při ZŠ Liptál

Školní družina při ZŠ Liptál Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní družina při ZŠ Liptál Verze č. III Platnost od: 1.9. 2015 Zpracovala: Petra Pilná vychovatelka Charakteristika ŠVP pro ŠD vychází z ŠVP ZŠ Liptál,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Šikulové 1. schůzka 1. schůzka Září seznámení se školou a okolím, orientujeme se v budově školy seznámení s organizací a řádem ŠD,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 tel. 556 812 692 e-mail:mszaulici@stramberk.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 Platnost od 1. 9. 2012 OBSAH: 1. Identifikační údaje o mateřské škole 2.

Více

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace

Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Jazyk a jazyková komunikace Konverzace v anglickém jazyce Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Konverzace

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM školní družiny při Základní škole Pchery, okres Kladno č.j. 1/2014 platný od 15.10.2014 schváleno ŠR 14.10.2014 pro období 2015/2016 vypracovala ved. vychovatelka Bc. Ilona

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

Poznáváme svět společně

Poznáváme svět společně Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Poznáváme svět společně Základní škola Mladá Boleslav Dukelská 1112, příspěvková organizace Mladá Boleslav, 293 01 Obsah 1. Identifikační

Více

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě

Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA: Vznik zahrady v přírodním stylu MŠ Revoluční hurá zpátky k přírodě STUPEŇ PD: KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Dokumentace pro provedení stavby (DPS) Rýmařov PARCELA Č.: část pozemku parc.

Více

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/

Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013. - Věra Páleníková /školnice, výdej stravy/ Roční plán školy Mateřská škola Raková u Konice na školní rok 2013 Plán byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 29. 8. 2013 Zpracovala Jana Voglová, ředitelka školy Charakteristika školy Mateřská

Více

Desatero pro rodiče dle MŠMT

Desatero pro rodiče dle MŠMT Desatero pro rodiče dle MŠMT 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např.

Více

MŠ Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ.

MŠ Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. MŠ Radomyšl ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název programu JEN SI, DĚTI, VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ. Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE...1 2. CHARAKTERISTIKA MŠ...2

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JOSEFA HLÁVKY PŘEŠTICE ŠKOLNÍ DRUŽINA TEMATICKÝ PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠD DUHOVÝ ROK VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Hurá do duhové školní družiny Podzim- září, říjen, listopad Tematické okruhy - duhová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ ŽABEŇ 1. Identifikační údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání 3.1 Materiální podmínky 3.2 Životospráva 3.3 Psychosociální podmínky 3.4 Organizace 3.5

Více

Kuk do světa poznání

Kuk do světa poznání Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou Mateřská škola ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PV Kuk do světa poznání 2012 2014 ŠVP vytvořila pro MŠ učitelka MŠ - Klára Chupková 1 Obsah ŠVP pro PV

Více

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu

Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Aktivní POLYTECH školka (Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1. 3. 00/48.0092) HRAČKA - Magnetické puzzle Výukový materiál pro účastníky kurzu Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Časopis MŠ. Říjen 2015

Časopis MŠ. Říjen 2015 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Časopis MŠ Říjen 2015 Vydává: Mateřská škola Ústí nad Labem Brná Sebuzínská 42 Tel: 475 541 175 Mobil: 720 619 239 http://www.zsamsbrna.cz/

Více

Charakteristika 1. třídy

Charakteristika 1. třídy Charakteristika 1. třídy Naše třída se jmenuje VEVERKY. Průvodcem na cestě ekologickou výchovou se v této třídě stala Veverka Čiperka, která zdobí budovu třídy mateřské školky. Ve třídě je 28 dětí ve věku

Více

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina

Základní a mateřská škola Vejprnice. Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213. Školní vzdělávací plán. Školní družina Základní a mateřská škola Vejprnice Jakuba Husníka 527 330 27 Vejprnice tel. 377826213 Školní vzdělávací plán Školní družina Motto: Spolu a s úsměvem... Charakteristika ŠD Školní družina je školské zařízení

Více

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova. 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č. j. 1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26. 10. 2005 Aktualizace: 1. 9. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana Kolářová ředitelka

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy Místo, kde žijeme vyznačí v jednoduchém plánu místo

Více

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam?

1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? 1 Co je prožitkové učení a jaký má význam? Cíle studia Po prostudování této kapitoly byste měli být schopni: definovat pojem prožitkové učení a vymezit jeho cíle a smysl, rozlišit mezi pojmy prožitek,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-103/15-B. Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28. Kamenáčky 28/3838, 636 00 Brno

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-103/15-B. Mateřská škola, Brno, Kamenáčky 28. Kamenáčky 28/3838, 636 00 Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-103/15-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČO 60555220 Identifikátor 600106799 Právní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obecná charakteristika mateřské školy Mateřská škola je součástí zařízení MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené v Českých Budějovicích. Má 2 oddělení třídu pro

Více

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice

Česká republika Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice Česká republika Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dasný, okres České Budějovice Dasný 38, 373 41 Hluboká nad Vltavou Identifikátor školy:

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT

OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY ZŠ a MŠ RAKVICE S NÁMI HLEDEJ KLÍČKŮ ŠEST, OTEVŘOU TI CELÝ SVĚT Program vypracován: srpen 2015 Platný od 1. 9. 2015 1 OBSAH: I. DENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE II. OBECNÁ

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011

Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Plán práce školní družiny na šk.rok 2010/2011 Celoroční projekty - Barevně vyšitý svět - ZÁŘÍ Motto měsíce: Barvy podzimu - seznámení žáků s řádem ŠD - poučení o chování ve školní družině, školní jídelně;

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25. Hochmanova 25, 628 00 Brno. Identifikátor školy: 600 106 756 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Brno, Hochmanova 25 Hochmanova 25, 628 00 Brno Identifikátor školy: 600 106 756 Termín konání inspekce: 1 3. listopad 2003

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ)

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) 5. Učební osnovy 5.1. Jazyk a jazyková komunikace 5.1.3 Německý jazyk Blok předmětů: Název předmětu: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČESKÝ JAZYK, CIZÍ JAZYK, DALŠÍ CIZÍ) Další cizí jazyk - NECKÝ JAZYK Charakteristika

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mcely, okres Nymburk. 289 36 Mcely 51. Identifikátor školy: 600 050 238

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola Mcely, okres Nymburk. 289 36 Mcely 51. Identifikátor školy: 600 050 238 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola Mcely, okres Nymburk 289 36 Mcely 51 Identifikátor školy: 600 050 238 Termín konání inspekce: 14. a 15. duben 2005 Čj: Signatura

Více