Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Domácí řád. Úvodní ustanovení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02. Domácí řád. Úvodní ustanovení"

Transkript

1 Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb Zařízení poskytující sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája Dragounská 8, Cheb Domácí řád Úvodní ustanovení Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením, týdenního a denního stacionáře Mája /dále jen domov/ popisuje způsob denního života uživatelů služby v domově včetně jejich práv a povinností. Domácí řád se vydává v souladu s organizačním řádem organizace. Čl. I Základní poslání domova Posláním sociálních služeb poskytovaných v organizaci je vytvářet podmínky pro takový typ zařízení, které se v co nejširší možné míře stává součástí rodiny, spolupracuje s ní a odborně doplňuje její záměry v péči o osobu. Umožňovat potřebným osobám odbornou péči, která by minimalizovala důsledky handicapu mentálního, tělesného, smyslového, zabránila rozvoji komplikací, popřípadě je odstranila zajištěním odborné péče rehabilitace, logopedie, aj. V poslání je kladen důraz na úzkou spolupráci s rodinou. V osobním styku s uživateli/ zákonnými zástupci pravidelně vyhodnocovat poskytování sociální služby a navrhovat následné kroky v péči o klienta. Rozšiřovat péči rodiny o odbornou výchovně vzdělávací činnost svěřeného, umožňovat seberealizaci rodičů, potřebný odpočinek a zároveň zachovávat celistvost rodiny. Cílem sociálních služeb je aktivní zapojení znevýhodněné osoby při výchově a vzdělávání, dosažení maximálního stupně psychomotorického vývoje, sebeobsluhy, dovedností a hygienických návyků tak, aby mohla v rámci svých schopností a dovedností prožít aktivní život. 1

2 Poskytovat podporu uživateli sociálních služeb se zaměřením na jeho rozvoj, vedení k samostatnosti a svobodnému rozhodování, se zachováním respektu k individuálním potřebám, volbám a vlastní seberealizaci v přirozené vztahové síti. Posilovat uplatňování práv a budoucí zapojení do pracovního procesu v běžném prostředí. Podporovat rodinu při každodenní péči o znevýhodněnou osobu, posilovat její uplatňování práv a zapojení do občanské společnosti. Cílová skupina děti a mládež ve věku od 3 let do 26 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodů mentálního nebo zdravotního postižení děti a mládež, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění individuální podpory při vzdělávání a volnočasových aktivitách Při umisťování uživatelů do zařízení jsou upřednostňovány osoby, které z hlediska posouzení závislosti na sociálních službách jsou příjemci 3. a 4. stupně příspěvku na péči (těžká a úplná závislost). Zařízení může odmítnou uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů zařízení neposkytuje sociální službu, o kterou zájemce/zákonný zástupce žádá zařízení nemá dostatečnou kapacitu poskytnutí sociální služby zdravotní stav vylučuje poskytnutí takové sociální služby u uživatelů kde - opožděný rozumový vývoj je následkem výchovné zanedbanosti - dochází k akutním projevům psychických poruch ohrožující okolí u odlehčovací služby - z důvodu akutní infekční nemoci Čl. II Hlavní předmět činnosti zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája je organizačně začleněn pod Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Město Cheb. Organizace má regionální působnost. Zařízení poskytuje sociální péči v rozsahu daném zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 44, 46, 47, 48 Domov pro osoby se zdravotním postižením celoroční pobyt Týdenní stacionář pobytová služba v časovém rozsahu pondělí 6,00 hod. pátek 17,00 hod. Denní stacionář ambulantní služba denně od 6,00 hod. 16,00 hod. Odlehčovací služba ambulantní služba, pobytová služba dle kapacitních možností zařízení 2

3 Hlavní předmět činnosti zařízení poskytnutí ubytování - zajišťováno pouze u pobytových služeb poskytnutí stravy pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutická činnost pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Při poskytování služeb sociální péče mohou být fakultativně poskytovány i další činnosti. Čl. III Vedení organizace V čele organizace je ředitel, kterého v souladu se zákonem jmenuje a odvolává Rada města Chebu. Ředitel je oprávněn samostatně jednat ve všech záležitostech organizace jako statutární orgán. V jeho nepřítomnosti ho v plném rozsahu práv a povinností zastupuje statutární zástupce organizace. Ředitel organizuje a řídí činnost domova, je plně odpovědný za jeho hospodaření a za plnění předmětu činnosti. Poradním orgánem ředitele je zástupce ředitele vedoucí zařízení poskytující sociální služby vedoucí zařízení poskytující sociální služby - sociální pracovník vedoucí zdravotnického zařízení, vrchní sestra dle potřeby i ostatní vedoucí zaměstnanci domova vrchní sestra, vedoucí vychovatelka Uživatelé/zákonní zástupci se mohou podílet na plynulém chodu domova svými připomínkami a názory. Vyjádřit se mohou ústně, písemně, nebo anonymně ve formě připomínek k dané problematice nebo k tématům, které by chtěli nebo potřebovali řešit. Podávání stížností je ošetřeno směrnicí č. 7. Čl. IV Umístění do domova O umístění do Domova pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář Mája rozhoduje ředitel organizace ve spolupráci s vedoucí zařízení - sociálním pracovníkem zařízení. 3

4 Při jednání se zájemcem o sociální službu je spolupráce rozšířena o vrchní sestru a vedoucí vychovatelku domova a klíčového pracovníka budoucího uživatele služby. V době nepřítomnosti vrchní sestry nebo vedoucí vychovatelky je kompetence přenesena na službu konající zdravotní sestru a vychovatelku. Postup přijímání nových uživatelů je jednotně upraven a podrobně popsán ve vnitřní směrnici č. 3 jednání se zájemcem o službu. Uživatelé služby jsou přijímáni do domova na základě Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče podle 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Povinnosti vrchní sestry při nástupu nového uživatele doprovod a seznámení uživatele s personálem a jeho vrstevníky převzetí dostupné zdravotnické dokumentace /závěrečné zprávy z vyšetření, seznamu a rozpisu léků, léků, kopie očkovacího průkazu a zdravotní pojišťovny, apod./ sepsání ošetřovatelského plánu seznámení uživatele/zákonného zástupce s ubytováním, s místem uložení osobních věcí, se společnými prostory / WC, kuchyňka, jídelna, pracovní místností apod./ Povinnosti vedoucí zařízení - sociálního pracovníka při nástupu nového uživatele kontrola a posouzení úplnosti administrativních náležitostí (dokladů) potřebných k přijetí objasnění Smlouvy o poskytnutí sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách podání podrobných informací k jednotlivým článkům smlouvy /rozsah služeb, výše úhrady, způsob placení, výpovědní lhůta, doba platnosti smlouvy apod./ předložení a seznámení uživatele/zákonného zástupce s vnitřními organizačními směrnicemi, vnitřními pravidly, na které se smlouva odvolává zaznamenání nového uživatele do seznamu obyvatel seznámení uživatele/zákonného zástupce s jednotlivými možnostmi sociálního zabezpečení /věcné a finanční dávky, příspěvky, zákonné nároky a to i na majetek hmotného charakteru apod./ podání informací novému uživateli/zákonnému zástupci o telefonních číslech a přesné adrese do domova v případě plateb za poskytnutou sociální péči, stravné a u zaopatřených uživatelů za ubytování předat informaci o způsobu úhrady, bankovním ústavu a číslu účtu organizace předat Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče k podpisu řediteli organizace Povinnosti vedoucí vychovatelky při nástupu nového uživatele sepsání vývojového záznamu ve spolupráci s uživatelem, zákonným zástupcem a klíčovým pracovníkem konkretizování osobního cíle, rozpracování na cíle krátkodobé a dlouhodobé, podchycení přání uživatele podání informací o možnosti rehabilitace, logopedie, průběhu předškolní výchovy, školního vzdělávání, aktivizačních činností 4

5 Po nástupu a adaptační lhůtě zhotoví vedoucí vychovatelka dohodu o podpoře přání uživatele ve spolupráci s klíčovým pracovníkem a zákonním zástupcem sestaví konkrétní individuální plán uživatele služby, které podléhají pravidelnému vyhodnocování Čl. V Ubytování Za ubytování uživatele odpovídá sociální pracovník. Umístění na jednotlivé pokoje se provádí na základě přání uživatele/zákonného zástupce, s přihlédnutím ke kapacitním možnostem domova a ke zdravotnímu stavu uživatele. Vybavení pokoje je majetkem organizace. Každý pokoj má sepsán inventární seznam s podpisem pracovníka, který odpovídá za majetek v daném prostoru. Klíčový pracovník, ve spolupráci s uživatelem, se podílí na estetickém ztvárnění obývacích prostor. Pokoj nahrazuje uživatelům domácí prostředí a měli by se v něm cítit dobře. Uživatelé si mohou svůj pokoj doplnit podle svého vkusu vlastními drobnými předměty včetně oblíbených hraček apod. Čl. VI Zdravotní péče Vedení zařízení je povinno vedle sociálních služeb zajistit poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče prostřednictvím svých zaměstnanců. zajištění zdravotní péče formou zvláštní ambulantní péče poskytované podle zákona 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Zdravotní výkony jsou poskytovány na základě ordinace ošetřujícího lékaře, u kterého je uživatel zaregistrován. Léky jsou i s rozpisem lékování předávány vrchní sestře, která zodpovídá za dostatek léků pro uživatele, jejich exspiraci a způsob lékování. Léky jsou podávány uživatelům služby zdravotní sestrou, která má za povinnost dohlížet na řádné užití léku a na dodržování pokynů lékaře. V případě nespolupráce zákonného zástupce u nezl. uživatele umístěného v domově, přechází zodpovědnost o poskytování základní zdravotní péče do kompetence vrchní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem uživatele. 5

6 Náhlé příhody, záchvaty, úrazy ohrožující zdraví uživatele služby jsou řešeny přivoláním pohotovostního lékaře, RZS. Rehabilitační a logopedická péče v zařízení je poskytována na základě doporučení praktického lékaře pro děti a dorost. Rehabilitace je zajišťována externím fyzioterapeutem. Logopedie je zajišťována klinickým logopedem. Čl. VII Úhrada za služby Za pobyt v domově hradí uživatel/zákonný zástupce náklady za poskytování stravy, úhradu za služby sociální péče a u zaopatřených uživatelů za ubytování dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Přesný rozpis služeb, jejich úhrad a způsob placení je součástí Smlouvy o poskytnutí sociální péče, kterou písemně uzavírá zákonný zástupce klienta, nebo zletilý uživatel s ředitelem organizace. Čl. VIII Hygiena Čistota a hygiena v domově je zajišťována úklidovým personálem. Kontrolou nad dodržováním protiepidemiologického režimu je pověřena vrchní sestra. V celém objektu domova je zákaz kouření. Osobní hygiena Osobní hygiena a čistota je základní životní potřebou. Je žádoucí zachovávat a dodržovat základní hygienické návyky ranní a večerní hygienu hygienu po toaletě hygienu před stravováním Toalety a koupelny jsou v domově společné, vždy jedna koupelna /vana nebo sprchový kout, 2 umyvadla a 2 WC/ pro jedno patro. Koupelny se vzhledem k věku uživatelů nezamykají, jsou uživatelům služby kdykoliv k dispozici, přesto je dbáno na ochranu práv uživatelů v rámci zachování soukromí při vlastní hygieně. 6

7 Vrchní sestra a klíčový pracovník určí míru podpory při celkové i dílčí hygieně uživatele, četnost a způsob koupání, případnou následnou péči o kůži. Uživatelům je poskytována péče o nehty a vlasy v rámci poskytnutí služby sociální péče. Osobní prádlo uživatelů umístěných na celoroční pobyt se přijímá k vyprání a vyčištění každý den ráno, vyprané se předává průběžně zpět. Za dostatek prádla, jeho funkčnost /drobné opravy a úpravy oděvů/ ručí klíčový pracovník. Prádlo uživatele se může označit značkou, ale vždy na skrytém místě tak, aby nedocházelo k stigmatizaci uživatelů. Označení si zajišťují sami uživatelé/zákonní zástupci nebo za pomoci pracovníků přímé sociální péče. V případě poskytování sociální služby denní, týdenní nebo odlehčovací je povinností uživatele/zákonného zástupce si čisté prádlo průběžně doplňovat. Ložní prádlo se vyměňuje 1x za 14 dnů /v případě potřeby kdykoliv/. Schopní uživatelé si mohou povléci postele sami, ostatním pomůže službu konající pracovník. Čl. IX Odpolední a noční klid Odpolední klid je doporučen. Jeho realizace je ponechána na přání uživatele a to na volbě odpočinku na lůžku nebo při klidových činnostech v prostoru pokoje. Noční klid ukládání ke spánku je doporučeno do 21,00 hod. a to vzhledem k věku uživatelů a jeho potřebám. O víkendech je možno časový rozsah prodloužit a to vždy na základě přání uživatele doporučené ukládání ke spánku u starších uživatelů služby je 22 hodina.. Hodina pro ranní vstávání je určena vzhledem k povinnostem uživatele školní děti v 6,45 hod. děti, u kterých probíhá školní vzdělávání v rámci domova vstávají postupně dle vlastního probouzení Objekt je uzavřen v nočních hodinách 20,30 hod. až 5, 30 hod. Čl. X Stravování Stravování v domově je zajištěno dodavatelsky a přizpůsobeno věku uživatele služby a jeho zdravotnímu stavu /rozmělňování, mixování, sondování/. 7

8 Strava se připravuje dle jídelního lístku a v souladu s hygienickými, zdravotními a stravovacími předpisy. Jídelní lístek navrhuje a schvaluje stravovací komise s týdenním předstihem. Členem stravovací komise je ředitel organizace ekonom vedoucí kuchařka vrchní sestry obou zařízení Předkládány jsou návrhy ze strany uživatelů služby stravovací komise uživatelů. Schválený týdenní jídelní lístek je vystaven na nástěnce v 1. poschodí. Časová relace výdeje jídel snídaně od 7.00 hodin do 9.00 hodin svačina od 9,30 hodin do 10,00 hodin oběd od hodin do 13,30 hodin svačina od hodin do 15,00 hodin večeře od hodin do 19,00 hodin Uživatelům jsou hlavní jídla podávána ve společné jídelně. Konzumace vedlejší jídel je časově i místě ponechána na volbě uživatele. Uživatelům s omezeným pohybem je jídlo podáváno pracovníky v přímé péči na pokoji nebo v jídelně, kam jsou dopraveni pomocí vozíku ARIS. Volba se odvíjí od momentálního zdravotního stavu a přání uživatele. Osoby starší 15 let si v rámci individuálních plánů, osobních cílů a přání, ve spolupráci s klíčovým pracovníkem, vaří v sobotu a nedělí vlastní pokrmy. Navrhují jídelní lístek, nakupují k tomu potřebné potraviny. Jídlo připravují na elektrickém sporáku. V kuchyňce mají k dispozici základní nádobí, lednička, myčka a malé elektrospotřebiče. V rámci pitného režimu je po celý den uživatelům k dispozici sladký i neslazený čaj, minerálky, šťáva, džusy a mléko 8

9 Čl. XI Pobyt mimo zařízení Pobyt uživatele služby mimo domov, popř. návštěvy v zařízení jsou možné kdykoliv. Pobyt uživatele mimo domov musí uživatel/zákonný zástupce předem a včas oznámit vedoucí zařízení, vrchní sestře nebo jinému službu konajícímu pracovníkovi. Pracovník má za povinnost oznámit odchod uživatele mimo domov vedoucí zařízení tak, aby mohla být na uvedenou dobu odhlášena strava. Způsob oznamování určuje vnitřní směrnice č. 4 - způsob oznámení pobytu mimo zařízení. Uživatelé se mohou volně pohybovat ve vnitřních prostorách jednotlivých podlaží, s vědomím služby konající pracovnice mohou pohybově neomezení uživatelé přecházet do druhého oddělení /druhého patra/. Pohyb uživatelů mimo zařízení U starších uživatelů, kteří jsou umístěni na celoroční pobyt, a se souhlasem zákonných zástupců, může v rámci osobních cílů docházet k nácviku samostatného pohybu mimo prostor zařízení. V prostorách zahrady se pohybují uživatelé volně, nejsou při pohybu nijak omezováni, ale vzhledem k jejich věku a ochraně zdraví musí být stále pod dozorem služby konajícího pracovníka. Mimo domov jsou nezl. uživatelé doprovázeni vždy pracovníkem zařízení nebo jejich zákonnými zástupci. Čl. XII Návštěvy v zařízení Návštěvy mohou uživatelé přijímat neomezeně každý den od 8.00 hodin do doby uzavření objektu domova /do 20,30 hodin/. Návštěva svoji přítomnost ohlásí pracovníkovi konajícímu službu. Zařízení má otevřený režim, který podporuje kontakt s běžným prostředím. U uživatelů služby s nařízenou ústavní výchovou je povinností zákonných zástupců nebo jiných příbuzných ohlásit svoji návštěvu předem a to tak, aby tato nenarušovala denní režim zařízení. Návštěva se uskuteční ve vnitřních prostorách za přítomnosti službu konající pracovnice. Pobyt mimo domov je u uživatelů služby s nařízenou ústavní výchovou povolen pouze na základě písemného souhlasu MěÚ Cheb odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 9

10 Čl. XIII Aktivizační činnosti V domově jsou pro uživatele služby zajištěny různé aktivační činnosti, kterých se ve svém volném čase mohou na základě vlastního zájmu a rozhodnutí účastnit sociálně terapeutická dílna /osoby starší 15 let/, s cílem postupného získávání a upevňování dovedností a vlastní seberealizace keramická dílna tělocvična canisterapie krytý bazén, v letním období bazén termální, pobyty v přírodě Cílem těchto nabízených aktivit je podporovat stávající záliby a zájmy, získávat a rozvíjet nové schopnosti a dovednosti a to na základě individuálních plánů a potřeb uživatelů služby. ČI. XIV Práva a povinnosti vyplývající z domácího řádu Jakékoliv připomínky na kvalitu poskytování sociální péče, na nedostatky ve stravování uživatelů služby je možné řešit okamžitě s pracovníkem, kterého se problém dotýká, nebo který je momentálně přítomen. V případě stížnosti je třeba respektovat způsob podání - ústně, písemně, telefonicky i anonymně. K přijímání stížnosti je oprávněn každý zaměstnanec zařízení s tím, že projeví dostatečnou snahu porozumět problému. Danou stížnost bezodkladně předá vedoucí zařízení. Anonymní stížnosti je možné vložit do schránky k tomu určené na nástěnce u hlavního vchodu. Stížnost je řešena dle vnitřní směrnice č. 7 způsob podávání stížností, která je zveřejněna u schránky na stížnosti. Domácí řád je platný pro všechny uživatele služby, jejich zákonné zástupce i zaměstnance domova. Případné hrubé porušování domácího řádu bude řešeno za součinnosti vedení organizace a zástupce člena rodiny a může vyústit v návrh na ukončení pobytu, popřípadě doporučení k přemístění uživatele do jiného typu organizace nebo do domácí péče. 10

11 Za hrubé a opakované porušování Domácího řádu je považováno agresivní chování uživatele služby vůči ostatním uživatelům a vůči personálu neplnění povinnosti úhrady za odebranou stravu a poskytnutí služby sociální péče ze strany zákonných zástupců V případě porušování Domácího řádu zaměstnanci domova se bude postupovat ve smyslu Zákoníku práce se všemi možnými důsledky. Domácí řád nabývá platnosti ode dne MUDr. Ing. Robert Plachý ředitel organizace 11

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád

Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55. Domácí řád Domov s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří s.r.o., Trnávka 55 Domácí řád I. Úvodní ustanovení II. 1. Domácí řád, Domova s odbornou ošetřovatelskou péčí a pomocí ve stáří, Trnávka 55, obsahuje

Více

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim

Domov seniorů Vidim, poskytovatel sociálních služeb, Vidim 1, 277 21 Liběchov. Směrnice č. 3 / SQ 3. Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Směrnice č. 3 / SQ 3 Vnitřní pravidla pro pobyt v Domově seniorů Vidim Úvod Posláním Domova seniorů Vidim je poskytovat služby seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, kterou nejsou schopni

Více

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno

Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu. Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno Příloha č.1 vysvětlení domácího řádu Domácí řád Domova pro osoby se zdravotním postižením Smečno 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ

Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Základní škola a Mateřská škola, Podhorní Újezd a Vojice, okres Jičín ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1

Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD. Čl. 1 Zelená Lípa Hostivice, poskytovatel sociálních služeb Pelzova 1701, 253 01 Hostivice. VNITŘNÍ ŘÁD Čl. 1 Vnitřní řád je závazný pro uživatele služby, jejich rodinné příslušníky, návštěvníky a zaměstnance.

Více

Domov pro seniory Horní Stropnice

Domov pro seniory Horní Stropnice Domov pro seniory Horní Stropnice SMĚRNICE ORGANIZAČNÍ ŘÁD PLATNOST OD: 24. 6. 2015 ÚČINNOST OD: 1. 7. 2015 VYPRACOVALA: Hoffelnerová Ludmila pověřená vedením organizace Rozsah působnosti: pro zaměstnance

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba I. Kontakty: Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

I. Cíl a poslání sanatoria

I. Cíl a poslání sanatoria OBSAH I. Cíl a poslání sanatoria 3 II. Přijetí do zařízení.. 3 III. Základní ubytovací a stravovací služby 4 1. Ubytování. 4 2. Úklid a údržba.. 5 3. Praní, ošacení a žehlení.. 6 4. Stravování. 7 IV. Základní

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 3 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory - 66, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II.

Více

Platnost od: 1.7.2014

Platnost od: 1.7.2014 Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Platnost od: 1.7.2014 Název poskytovatele

Více

Čl. I. Předmět úpravy... 2. Článek II. Individuální plánování služby... 2. Článek III. Ubytování... 2. Článek IV. Odpovědnost za škodu...

Čl. I. Předmět úpravy... 2. Článek II. Individuální plánování služby... 2. Článek III. Ubytování... 2. Článek IV. Odpovědnost za škodu... OBSAH DOMÁCÍHO ŘÁDU Čl. I. Předmět úpravy... 2 Článek II. Individuální plánování služby... 2 Článek III. Ubytování... 2 Článek IV. Odpovědnost za škodu... 3 Článek V. Úschova cenných věcí, vkladních knížek

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. IČ: 01811193, IZO: 691005648 Vnitřní řád školní družiny Platný od 1. 9. 2014 Razítko Ředitelka: 1 Obsah 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Práva a povinnosti žáků

Více

Domovní řád Stanoví pravidla soužití pobytové sociální služby Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě

Domovní řád Stanoví pravidla soužití pobytové sociální služby Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě Domovní řád Stanoví pravidla soužití pobytové sociální služby Domova pro seniory - Domova sv. Zdislavy v Opavě Značka: VS-5 Datum vydání: Platnost: 31. 12. 2015 1. leden 2016 Verze: 1 Počet stran: 12 Revize:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: MZS/0316/2015 Vypracovala: Schválil: Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Dokument nabývá platnosti ode dne: 1. 1. 2016 Spisový/skartační

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Noclehárna, číslo služby 48 4862422 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název poskytovatele Druh služby Identifikátor Forma služby Název zařízení a místo poskytování Armáda spásy v České republice z.s. Noclehárna, číslo služby 48

Více

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany

Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla, Kozlerova 791/II. Rokycany Základní informace: Oblastní charita Rokycany Domov pro seniory sv. Pavla Kozlerova 791/II 337 01 Rokycany IČ 483 80 199 Bankovní spojení: Česká

Více

Příloha č. 2 Standardu č. 4 DOMÁCÍ ŘÁD. (platný od 1. 2. 2015) Základní prohlášení organizace:

Příloha č. 2 Standardu č. 4 DOMÁCÍ ŘÁD. (platný od 1. 2. 2015) Základní prohlášení organizace: Domov Unhošť, poskytovatel sociálních služeb Berounská 500, 273 51 Unhošť Příloha č. 2 Standardu č. 4 DOMÁCÍ ŘÁD (platný od 1. 2. 2015) Základní prohlášení organizace: Domov Unhošť poskytuje pobytové sociální

Více

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz

Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz Rybka, o.p.s. Azylový dům Rybka Husinec Komenského 73, 384 21 Husinec, tel. 388 331 274, email: az.rybka@iol.cz Smlouva o poskytování sociální služby v Azylovém domě Rybka v Husinci smlouva č. Rybka, o.

Více

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU DOMOV PRO SENIORY V BLATNÉ, TŘ. T. G. MASARYKA 272, 388 01 BLATNÁ STANDARD KVALITY SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 3. INFORMOVÁNÍ ZÁJEMCE O SLUŽBĚ 3.1. ROZSAH INFORMACÍ, KTERÉ POSKYTUJEME

Více

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace

Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální rehabilitace Radomyšlská 336, 386 29 STRAKONICE Tel.: + 420 383 314 334, FAX.: 383 380 200 www.dcjk.cz e - mail: info@dcjk.cz, martin.karas.strakonice@seznam.cz, Popis a realizace poskytování sociálních služeb Sociální

Více

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH

Městský ústav sociálních služeb města Plzně, příspěvková organizace Klatovská 90, 301 00 Plzeň PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH PROVOZNÍ ŘÁD OBSAH Čl. 1 ÚČEL A OBLAST PLATNOSTI... 2 Čl. 2 ZÁKLADNÍ POJMY, DEFINICE, ZKRATKY... 2 Čl. 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 2 Čl. 4 OBECNÉ ÚDAJE... 3 4.1 POSLÁNÍ... 3 4.2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY... 3 4.3 CÍLOVÁ

Více

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD

Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD Armáda spásy, Dům pro matky s dětmi v Havířově DOMOVNÍ ŘÁD 1. OBSAH A PRŮBĚH POSKYTOVANÉ SLUŽBY a) Tento domovní řád je určen pro Armádu spásy, Dům pro matky s dětmi, Dvořákova 21/235, Havířov. Řád je

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Veřejný závazek Charity Odry ohledně odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. par. 37 odst. 1 4. 1. Cíle, poslání a

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb TOREAL, spol. s r. o. Pobytová sociální služba domov pro seniory Lázeňská čp. 173 a 174 Královské Poříčí 356 01 Jaroslav Pokorný jednatel Ing. Petr Mašek jednatel

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) :

Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i. bydliště: v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený(á) : Příloha č. 9. standardu č. 4. Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově Březnici, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Sadová 618, 262 72 Březnice, IČ 61903302 Níže uvedeného dne, měsíce a

Více

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením

Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Denní stacionář pro osoby s tělesným a mentálním postižením Popis realizace služby ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú. (dále jen centrum ARPIDA) je nestátní nezisková organizace

Více

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče

SMLOUVA. Smlouva o poskytování služeb sociální péče Evidenční číslo: datum: SMLOUVA Uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely uvedené strany tuto smlouvu: Jméno a příjmení: bytem: narozen: (dále jen uživatel ) na straně jedné a Ruprechtický farní spolek Sídlem:

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY VÍCEMĚŘICE Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností zákonných zástupců dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky.

Více

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864

Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Školní řád Mateřské školy v Podivíně, Sadová 864 Č.j.:MŠ 103 /2015 Účinnost od: 1.9.2015, projednáno na poradě dne 27.8.2015 Spisový znak:1.2 Skartační znak: V5 Změny: 1. Přijímací řízení Zápis dětí do

Více

Denní stacionář. Veřejné informace o službě

Denní stacionář. Veřejné informace o službě Denní stacionář Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Mgr. Věra Kosinová Adresa sídla poskytovatele: Mgr. Věra Kosinová, Prodloužená 226, Pardubice -

Více

Vnitřní řád. Centrum pro seniory, příspěvková organizace Příční 1475, 769 01 Holešov

Vnitřní řád. Centrum pro seniory, příspěvková organizace Příční 1475, 769 01 Holešov Vnitřní řád Posláním sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem je poskytování potřebné individuální sociálně-zdravotní péče a podpory seniorům, kteří pro trvalé změny svého zdravotního

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby Poslání Posláním našeho domova je celoročně poskytovat nepřetrţitou pomoc, podporu a péči jednotlivcům, muţům, ţenám a manţelským párům se stařeckou demencí,

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVANÉ SLUŽBY Název zřizovatele: Název zařízení: Ruprechtický farní spolek Denní stacionář U Antonína Místo poskytovaní služby: Markova 1186, Liberec 14, 460 14 Forma služby: Kapacita

Více

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504

Základní údaje: Název školy: ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem, Pionýrů 141 Ředitelka: Mgr. Bedřiška Rychtaříková Telefon/fax: 487 851 504 Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace se sídlem Pionýrů 141, 471 27 Stráž pod Ralskem Školní řád a provozní řád mateřské školy Č.j.: ZSSTRAZ 321/2014 Účinnost od: 1.

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 463/2011 Sb. s účinností dnem 1. ledna 2012 Ministerstvo školství,

Více

Směrnice Rady města č. 2/2011

Směrnice Rady města č. 2/2011 1 Směrnice Rady města č. 2/2011 PRO VYŘIZOVÁNÍ A EVIDENCI STÍŽNOSTÍ, PETIC, KVALIFIKOVANÉ ŽÁDOSTI, HROMADNÉ PŘIPOMÍNKY A MÍSTNÍHO REFERENDA (TJ. PODÁNÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB - DÁLE JEN PODÁNÍ) Vyřizování

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Domácí řád

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov. Domácí řád DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Domácí řád Obsah: I. Úvodní ustanovení 2 III. Stravování 3 IV. Lékařská, ošetřovatelská a rehabilitační péče 4 VII. Aktivizační činnost a volnočasové

Více

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.

Čl. I. Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. 320 VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2010, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb. Ministerstvo

Více

Domov pro seniory Havlíčkův Brod 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz.

Domov pro seniory Havlíčkův Brod 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz 2a Domácí řád Domova pro seniory Havlíčkův Brod služba Domov pro seniory Článek I. Základní ustanovení Čl. 1 Předmět

Více

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KVASICE CUKROVAR 304 KVASICE DOMÁCÍ PRAVIDLA

Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KVASICE CUKROVAR 304 KVASICE DOMÁCÍ PRAVIDLA Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KVASICE CUKROVAR 304 KVASICE DOMÁCÍ PRAVIDLA Obsah Domov Kvasice... 3 Smlouva o poskytování sociální služby... 5 Ubytování...

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK Ekipa NÁZEV POSKYTOVATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŢBY: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ NÁZEV: CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ MAJÁK PRACOVIŠTĚ: Kylešovská 829/35, Opava 746 01 17. listopadu 932/27, Opava Kylešovice, 747 06 POPIS REALIZACE

Více

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz

Charita Zlín. Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434. telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Příloha č.16b Charita Zlín Burešov 4886, 760 01 Zlín IČO: 44117434 telefon: 577 224 050 www.zlin.charita.cz, e-mail: info@zlin.charita.cz Posláním Charity Zlín je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné,

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově klidného stáří v Žinkovech, p.o. č. XXX / 2013 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan (-í) %KLIENT narozený (-á) %DATNAR bydliště %TBYDULICE, %TBYDPSC %TBYDOBEC v textu této

Více

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava Čj.: KR/11/00208-11/04106 K o l e j n í ř á d 1 Základní ustanovení 1. Vysokoškolská kolej (dále jen kolej) je účelovým zařízením Vysoké

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Církevní husitská základní umělecká škola Harmonie, o.p.s. se sídlem Bílá 1, 160 00 Praha 6 - Dejvice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD ZUŠ Č.j.: 8/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala

Více

Domov pro seniory Havlíčkův Brod 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel. 569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz.

Domov pro seniory Havlíčkův Brod 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel. 569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel. 569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz 2b Domácí řád Domova pro seniory Havlíčkův Brod Domov se zvláštním režimem - Břevnice Článek I. Základní ustanovení

Více

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk NÁZEV ŽADATELE: Charita Šternberk DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk FORMULÁŘ A Popis realizace poskytování sociální služby

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2015 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Sokolská 211, 768 32 ZBOROVICE 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 878/2012 Vypracovala: Mgr. Marcela Hanáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 Psychocentrum manželská a rodinná poradna kraje Vysočina, příspěvková organizace P od P ří k opem 934/ 4, 586 01 Jihlava, I Č: 71197435, t el.: 567 308 855, e-mail: psychocentrum@voln y.cz, www.psychocentrum.cz

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 27/2016 Sb. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Ze dne 21.01.2016 Částka 10/2016 Účinnost od 01.09.2016 (za 184 dní) http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-27

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby

Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby Příloha č. 1 - Popis realizace sociální služby 40 Pečovatelská služba Poskytovatel: Nová Belaria, o.s. Žimrovická 663 747 41 Hradec nad Moravicí Kontakt: Statutární zástupci: Dagmar Bielská předseda sdružení

Více

1. Základní informace organizace

1. Základní informace organizace Luxor Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb KOMUNITNÍ CENTRUM Tyršova 678/21, Poděbrady III, 290 01 Poděbrady Směrnice č.2/2014 Veřejný závazek - Komunitní centrum Sociální rehabilitace 1. Základní

Více

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016

Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace. Školní řád pro školní rok 2015/2016 Základní škola T.G.Masaryka Krmelín, příspěvková organizace Školní řád pro školní rok 2015/2016 Zpracoval Mgr. Dušan Ignačík 6/2015 Obecná ustanovení Školní řád je vydán na základě ustanovení 30, odst.1)

Více

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2013

Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2013 Výroční zpráva podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. za rok 2013 Kontakt a informace: tel.č.: 565 443 926 fax: 565 382 325 e-mail: info@domovjerabina.cz datová schránka: ky4s5dp další informace: www.domovjerabina.cz

Více

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc

Popis realizace- 41 Tísňová péče ŽIVOT 90.doc POSKYTOVATEL: ŽIVOT 90, spolek Karolíny Světlé 18/286 110 00 Praha 1 IČ 00571709 DIČ CZ 00571709 tel.: 222 333 555, fax.: 222 333 999 e-mail: sekretariat@zivot90.cz www: http://www.zivot90.cz DRUH SOCIÁLNÍ

Více

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace Organizační řád školy Č. j. PRO/1/2012 Spisový znak: A 20 Skartační lhůta: A 10 Vypracoval/a: Mgr. Fronika Burešová, ředitelka

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby:

INFORMAČNÍ BROŽURA. Místo a čas poskytování služby: INFORMAČNÍ BROŽURA Pečovatelská služba Město Františkovy Lázně, Nádražní 208/5, 351 01 Františkovy Lázně, odpovědný vedoucí: Mgr. Jana Adlerová, tel. 354 479 242, 725 505 114 Druh poskytované sociální

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2016 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 10 Rozeslána dne 28. ledna 2016 Cena Kč 210, O B S A H : 27. Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných Strana 234

Více

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V

Zpracovatel: QQT, s.r.o., www.qqt.cz Nositel projektu: Karlovarský kraj. Publikace vznikla jako výstup z realizace veřejné zakázky v rámci projektu V D 1 Denní hygiena Běžná denní hygiena Péče o ústa Česání a mytí vlasů Péče o nehty na rukou Mytí během dne (rukou, obličeje atd.) Vysmrkání se Použití intimspreje Péče o zubní náhrady očištění Nasazení

Více

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46

Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 Základní škola a Mateřská škola Lichnov, příspěvková organizace, okres Bruntál, 793 15 Lichnov 46 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Mgr. Lubomír Mičinský, ředitel školy Schválil: Mgr. Lubomír

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 č. j.: 12962/2012 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113 tel. 318 623 231, fax, tel 318 623 231 http://www.szs.pb.cz, e-mail: szs@szs.pb.cz IZO: 600019560

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Spektrum, s.r.o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona a příslušných prováděcích předpisů, vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT V CENTRU DENNÍCH SLUŽEB DENNÍ POBYT uzavřená dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým.

Standardy kvality. Číslo registrace 8986384. Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Číslo registrace 8986384 Motto: Není těžké milovat člověka zdravého a krásného, avšak jen velká láska se dovede sklonit k postiženým. Standardy kvality Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních

Více

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ

27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČÁST DRUHÁ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 27/2016 Sb. - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - poslední stav textu 27/2016 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 21. ledna

Více

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm PROVOZNÍ ŘÁD ÚTULKU PRO PSY MĚSTA ROŽNOVA POD RADHOŠTĚM I. Základní ustanovení 1. Tento provozní řád (dále jen řád ) slouží

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Sociální rehabilitace Třinec 1. Poslání Sociální rehabilitace Třinec poskytuje služby sociální rehabilitace lidem bez zaměstnání. Posláním organizace je pomáhat

Více

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice

Š K O L N Í Ř Á D. Mateřská škola Havlovice .. Mateřská škola Havlovice Š K O L N Í Ř Á D Adresa: Základní škola a Mateřská škola, Havlovice nad Úpou, okres Trutnov, Havlovice 38, 542 32 Úpice IČO : 710 03 878 Telefon: 499 882 284 Zřizovatel: Obec

Více

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice

Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Š K O L N Í Ř Á D FMŠ U Borovice Firemní mateřská škola Krajské zdravotní, a.s., Ústí nad Labem, 401 13 IČO: 25488627 Zřizovatel mateřské školy: Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12A Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7. Mgr. Jitka Šaierová, ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 238/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 3.9.2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

Vnit ní ád domova mládeže

Vnit ní ád domova mládeže St ední pr myslová škola kamenická a socha ská v Ho icích, Husova 675 I. Základní ustanovení Vnit ní ád domova mládeže Domov mládeže ( dále jen DM ) je školské za ízení, které zabezpe uje žák m st edních

Více

České Budějovice U Hvízdala 4, PSČ 370 11

České Budějovice U Hvízdala 4, PSČ 370 11 D O M O V M L Á D E Ž E A Š K O L N Í J Í D E L N A České Budějovice U Hvízdala 4, PSČ 370 11 V N I T Ř N Í Ř Á D - 1 - Adresa domova mládeže : Domov mládeže a Školní jídelna U Hvízdala 4 370 11 České

Více

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum

Provozní řád ELMÍK Dětské centrum Provozní řád ELMÍK Dětské centrum ELMET, spol. s r. o. Vypracoval: ing. Lenka Koterová Schválil: Lumír Kysela Platnost od: Revize: Kopie: Podpis: Podpis: 05-01-2015 B 2 z 12 Obsah: ODDÍL I.- Úvodní ustanovení

Více

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích

Domov pro seniory. (dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) Pohled do historie Soukromého penzionu pro důchodce v Nechanicích Soukromý penzion pro důchodce v Nechanicích Pražská 20 503 15 Nechanice IČ: 86703951 Telefon: 495 441 821 Internet: www.senior-centrum.cz E-mail: info@senior-centrum.cz Popis realizace poskytované sociální

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>)

Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: <<cislo>>) Smlouva o poskytování služeb sociální péče ve zdravotnickém zařízení ústavní péče (číslo smlouvy: ) Smluvní strany Vy jako klient sociální služby Pan/paní a My jako poskytovatel sociálních

Více

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5

Dům Naděje Praha-Radotín azylový dům Otínská 43, 153 00 Praha 5 Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název střediska a místo poskytování NADĚJE azylový dům 7129878 pobytová

Více

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová

Služby péče o děti. jako nástroj sladění pracovního a rodinného života. Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Služby péče o děti jako nástroj sladění pracovního a rodinného života Ministerstvo práce a sociálních věcí Mgr. Lydie Keprová Stávající služby péče o děti Do tří let věku dítěte Zdravotnická zařízení typu

Více

Informace o naší organizaci

Informace o naší organizaci Informace o naší organizaci Dne 15. 5. 2003 byla podle 35a odst. 1, 84 odst. 2 písm. e) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v souladu s 24 a násl. zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře

Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Sociální služby města Nový Bor, příspěvková organizace B.Egermanna 950, 473 01 Nový Bor Vnitřní pravidla stanovená poskytovatelem pro poskytování služby denní stacionáře Služba: Denní stacionáře Aktualizace:

Více

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013)

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013) Domov klidného stáří v Žinkovech, přísp.org. Poskytování informací Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (pro rok 2013) Preambule

Více

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak

Organizační řád Č.j.: Spisový znak Skartační znak ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Článek 1 Úvodní ustanovení Část I. - Všeobecná ustanovení 1.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE V souladu s 28 písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou č. 108/2005

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Hostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb. Pravidla. pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb Pravidla pro poskytování sociální služby Denní stacionář pro seniory 1 I. Základní ustanovení Domov Pod Lipami Smečno služba Denního stacionáře pro

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY TYKADÝLKO

PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY TYKADÝLKO 1 PROVOZNÍ ŘÁD DĚTSKÉ SKUPINY TYKADÝLKO 1. Údaje o zařízení Adresa Provozovatel Telefon Emailová adresa Web IČO: 72087013 Odpovědná osoba Ředitelka SVČ Typ Dětská skupina Školní výdejna Provozní doba Dětská

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola, Praha 8, Glowackého 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠ 1/2005 Vypracoval: Mgr. Miroslav Koranda, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne 1.9.2015 Obecná ustanovení Na základě

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny 1. Obecná ustanovení: Na základě ustanovení 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném

Více

1) Vstup uživatele do služby:

1) Vstup uživatele do služby: NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno, IČO: 44990260 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 70 JI 525 Adapta Jihlava FORMULÁŘ A: Popis realizace

Více

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel

Zajištění provozní funkčnosti platebních automatů a měničů bankovek pro Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Zadavatel Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva za rok 2008 Penzion pro důchodce Loštice, příspěvková organizace, IČO 75004020 Hradská 113, 789 83 Loštice Výroční zpráva za rok 2008 V Lošticích dne 7. března 2009 Zpracovala a předkládá: Bc. Jana Fričerová, ředitelka

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více