Instalace a provoz programu DUEL v síti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace a provoz programu DUEL v síti"

Transkript

1 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 1 ekonomický systém pro subjekty úètující v soustavì podvojného úèetnictví Instalace a provoz programu DUEL v síti Ježek software Copyright 2005

2 2 O B S A H A Ú V O D Pøíruèka Instalace a provoz programu DUEL v síti od firmy Ježek software s.r.o. Vydání Záøí 2005 (pro verzi 3.6). Pokud máte novìjší verzi programu DUEL, mùže se vzhled a pojmenování nìkterých èástí programu lišit. Copyright 2005, Ježek software s.r.o. Pøíruèka Instalace a provoz programu DUEL v síti je souèástí licence programu a vztahují se na ní veškerá ustanovení licenèního ujednání.

3 OBSAH O B S A H A Ú V O D 3 1. Ú V O D Program DUEL a jeho nasazení v síti N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I Výchozí nutné pøedpoklady pro úspìšnou sí ovou práci Volba typu pøipojení k MS SQL Serveru Zadání požadovaného MS SQL Serveru Nastavení ostré verze v sí ovém provozu M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E 3.1 Chybí podpora pro databázová spojení Chybí odpovídající komunikaèní protokol Nastavení protokolu na stranì MS SQL Serveru Nastavení protokolu u klienta DUEL pøipojovaný z rùzných verzí operaèních systémù Windows Nastavení Mixed módu na MS SQL serveru Nastavení uživatele Host (Guest) na serveru Povolení pøihlašovat anonymní uživatele jako uživatele Host (Guest) Nefunguje spojení se jménem MS SQL Serveru R E G I S T R A C E P R O G R A M U A F I R E M Registrace programu a firem Otevøení a popis okna Registrace programu Postup pro registraci programu Nastavení zpracovávaných firem jako ostrých Pøipojení okolních poèítaèù v síti pro práci v konkrétním modulu... 24

4 4 O B S A H A Ú V O D

5 O B S A H A Ú V O D 5 1. ÚVOD 1.1 Program DUEL a jeho nasazení v síti Program DUEL je bezpeèný a robustní systém s moderním, plnì konfigurovatelným prostøedím a snadným a intuitivním ovládáním. Je navržen tak, aby snadno umožòoval propojení do sítì a obsahuje velice silné nástroje pro správu uživatelù, skupin uživatelù a jejich pøístupových práv, Tento aparát nám umožòuje nastavit všem uživatelùm programu DUEL v síti odpovídající úroveò zabezpeèení a oprávnìní. Principùm a postupùm pro nastavení uživatelù, skupin uživatelù a jejich práv jsou vìnovány pøíslušné kapitoly pøíruèky Instalace a ovládání. V této pøíruèce najdete informace o nasazení programu DUEL v síti. První èást textu je vìnována sí ovémi nastavení programu DUEL. Následuje popis možných problémù a jejich øešení. Pøíruèku uzavírá popis registrace a pøipojení sí ových poèítaèù pro ostrou práci. Pokud budete postupovat podle jednotlivých kapitol, mìli byste bez problémù pøipravit program DUEL k sí ové práci, zaregistrovat jej a zaèít používat spoleènì s vašimi kolegy.

6 6 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 2. NASTAVENÍ PROGRAMU DUEL PRO POUŽITÍ V SÍTI Program DUEL je díky použité architektuøe typu klient/server pøipraven na sí ový provoz již z principu. Program musí vždy, jak v lokálním tak i v sí ovém provozu vìdìt, kde je umístìn MS SQL server, který se postará o jeho data. Nastavení do režimu sí ového provozu je velmi jednoduché, programu DUEL staèí øíci, kde (na kterém poèítaèi) se nachází MS SQL, ke kterému se má pøipojovat. Následující odstavce nás tímto nastavením provedou. 2.1 Výchozí nutné pøedpoklady pro úspìšnou sí ovou práci Na všech stanicích, na kterých se bude pracovat musí být nainstalován program DUEL. Instalace programu DUEL je podrobnì popsána v pøíruèce Instalace a ovládání. Upozornìní Všechny stanice v síti, které se pøipojují ke stejnému SQL serveru, musí mít povinnì nainstalovanou stejnou verzi programu DUEL, protože struktura databází jednotlivých verzí se mezi sebou liší. Na poèítaèi, který bude srdcem systému a bude se starat o data, musí být nainstalován MS SQL server verze MSDE 2000 nebo vyšší. Instalace MS SQL serveru je podrobnì popsána v pøíruèce Instalace a ovládání. Všechny stanice musí obsahovat sí ovou kartu nebo jiný prostøedek (napø. modul WiFi) pro komunikaci s ostatními poèítaèi a musí na nich bìžet odpovídající protokol (TCP/IP nebo Named Pipes). 2.2 Volba typu pøipojení k MS SQL Serveru Po svém spuštìní program DUEL otevírá tzv. Profil, ve kterém je, kromì jiného, také informace, jak se jmenuje MS SQL server, který se má starat o data programu. Prostou zmìnou jména MS SQL serveru na nìj program DUEL pøepneme. Pracovní postup pro urèení MS SQL serveru je následující: 1. Pøíkazem Systém/ Profily/ Profily otevøeme okno Správce profilù.

7 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 7 Tip Okno Správce profilù mùžeme otevøít také pøímo z okna Pøihlášení uživatele (viz. obrázek) pomocí tlaèítka Nalistovat (s tøemi teèkami) za políèkem se jménem aktuálního profilu. Výsledkem bude otevøení okna Správce profilù. 2. Stiskneme tlaèítko Detaily (v Seznamu namapovaných profilù musíme mít profil vybraný). V sekci Detailní informace o profilu se zobrazí stromová struktura s informacemi a na pravém okraji okna se objeví nové tlaèítko SQL server.

8 8 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 3. Stiskneme novì zobrazené tlaèítko SQL server a tím se otevøe požadované okno Parametry SQL serveru. V tomto oknì nastavujeme, ke kterém serveru se bude program DUEL pøipojovat a jakým zpùsobem. Význam jednotlivých nastavení je tento: Server je jméno požadovaného MS SQL serveru. Pøihlášení k serveru (SQL login) obsahuje jméno, pod kterým program DUEL komunikuje s MS SQL serverem na operaèních systémech, které nejsou typu NT technologie (viz. dále). Heslo je pøípadné heslo tohoto interního uživatele. Použít integrované zabezpeèení NT je volba, která urèuje, jakým zpùsobem se má program DUEL dorozumívat s MS SQL serverem. Pokud je zaškrtnutá, ignoruje se obsah políèek SQL login a Heslo. Poznámka Na operaèních systémech Windows NT, Windows 2000, Windows XP a Windows Server je pro komunikaci aplikace-server použita identifikace uživatele pøihlášeného do systému Windows. Pro úspìšné pøipojení je však nutné, aby úèet pøihlašovaného znal také poèítaè, na kterým bìží SQL Server. Jinak se pøipojení nezdaøí a je potøeba postupovat jako na starších systémech. Na starších systémech (Windows 98 nebo Windows Me) chybí identifikace pøihlášeného uživatele, proto se v tìchto pøípadech použije fiktivní systémové jméno a heslo zadané v políèkách Pøihlášení k SQL serveru (SQL login) a Heslo.

9 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I 9 Automaticky spouštìt SQL server pokud není pøi spuštìní programu DUEL požadovaný MS SQL bìžící, tato volba zajistí, že se samoèinnì spustí. Otestovat spojení provìøí nastavené hodnoty a pokusí se o spojení s urèeným MS SQL serverem. Výsledek pokusu o spojení program zobrazí. 2.3 Zadání požadovaného MS SQL Serveru 1. Do políèka Server zadáme jméno požadovaného MS SQL serveru, ke kterému se chceme pøipojovat. 2. Dostupnost zadaného serveru ovìøíme stiskem tlaèítka Otestovat pøipojení. 3. Pokud je vše v poøádku, stiskneme tlaèítko OK a vrátíme se do okna Správce profilù. 4. Zde také stiskneme OK a vrátíme se do pracovní plochy programu DUEL. 5. Program DUEL ukonèíme a znovu spustíme. 6. Nyní se program pokusí podle nového nastavení pøipojit k databázím na zadaném MS SQL serveru. 2.4 Nastavení ostré verze v sí ovém provozu V sí ovém provozu je potøeba ještì nastavit seznamy poèítaèù, které budou mít pøístup do jednotlivých modulù programu DUEL. Tato operace se provádí v oknì Registrace (které spustíme pøíkazem Nápovìda/ Registrace). Její podrobný popis je uveden v kapitole Pøipojení okolních poèítaèù pro práci v konkrétním modulu.

10 10 N A S T A V E N Í P R O G R A M U D U E L P R O P O U Ž I T Í V S Í T I SHRNUTÍ KAPITOLY NASTAVENÍ PROGRAMU DUEL PRO POUŽITÍ V SÍTI Pokud máme správnì pøipravenou sí a všechny poèítaèe, které chceme propojit obsahují a mají nakonfigurované odpovídající protokoly, je vlastní "sesí ování" programu DUEL velice snadné, protože se jedná pouze o to, napsat do jediného políèka v programu DUEL jméno poèítaèe, který je pro ostatní serverem. Pokud nastanou nìjaké problémy, budeme postupovat podle následujících kapitol.

11 3. MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ØEŠENÍ M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Pøi nastavování sí ového provozu programu DUEL se mùžeme setkat s nìkolika typy problémù, které musíme vyøešit, aby nám sí ové spojení fungovalo Chybí podpora pro databázová spojení Na nìkterých systémech Windows mohou po instalaci chybìt systémové knihovny, které jsou potøeba ke komunikací programù s MS SQL serverem. V takovémto pøípadì je nejjednodušší cestou, jak je do systému doplnit, nainstalovat lokálnì odpovídající verzi MS SQL serveru. Tato instalace zajistí doplnìní požadovaných souborù do systému Windows a tyto soubory pak budou využity i ke komunikaci se vzdáleným MS SQL serverem v sí ové instalaci. Po odinstalování lokálního MS SQL serveru již tyto soubory na poèítaèi zùstanou a vzniklé propojení by mìlo dále fungovat. MS SQL server mùžeme na lokálním poèítaèi samozøejmì i ponechat, v tomto pøípadì však doporuèujeme odebrat ze složky Start/ Programy/ Po spuštìní zástupce Service manager. Odebrání zástupce zajistí, že se MS SQL server nebude lokálnì spouštìt a nebude zabírat žádnou pamì ani nijak omezovat výkon poèítaèe. Instalace MS SQL serveru je podrobnì popsána v pøíruèce Instalace a ovládání. 3.2 Chybí odpovídající komunikaèní protokol Pro spojení programu DUEL a zadaného MS SQL serveru se používá nejèastìji komunikaèní protokol TCP/IP nebo protokol Pojmenované kanály (Named pipes). Tyto protokoly musejí být definovány na obou poèítaèích, jak na stranì MS SQL serveru, tak na stranì klienta, v našem pøípadì programu DUEL Nastavení protokolu na stranì MS SQL Serveru K nastavení slouží program SvrNetCn.exe, který spustíme volbou Start/ Spustit ve Windows (tento program je umístìn v instalaci MS SQL serveru, nejèastìji ve složce C:\Program Files\ Microsoft SQL Server\ 80\ Tools\ Binn) na poèítaèi s MS SQL serverem).

12 12 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í 1. Po spuštìní programu SvrNetCn.exe se otevøe se okno SQL Server Network Utility. 2. V tomto oknì zùstaneme na chlopni (nebo se pøepneme na chlopeò) Obecné (General). 3. Zkontrolujeme, pøípadnì z vyklápìcího seznamu vybereme požadované jméno MS SQL serveru. 4. Zkontrolujeme, zda jsou v seznamu Enabled protocols (Povolené protokoly) protokoly TCI/IP nebo Pojmenované kanály (Named Pipes). 5. Pokud ne, vybereme je v seznamu Disabled protocols (Zakázané protokoly) a stiskem tlaèítka Enable >> (Povolit >>) nebo poklepáním myší je pøesuneme do druhého seznamu. 6. Nastavení potvrdíme stiskem tlaèítka OK nebo Použít. 7. Provedené zmìny se projeví až pøi dalším spuštìní MS SQL serveru (pøi restartu poèítaèe nebo pøi ruèním zastavení a opìtovném spuštìní). Bìžící MS SQL server musíme zastavit... a opìt spustit. To nejsnáze udìláme pomocí ikony v Nástrojové lištì, kdy pravým tlaèítkem myši vyvoláme nabídku a zvolíme pøíkaz MSSQLServer Stop. Server se zastaví a ikona se pøeklopí do indikace zastaveného stavu. Nyní pravým tlaèítkem myši vyvoláme nabídku a zvolíme pøíkaz MSSQLServer Start. Server se rozebìhne a ikona se pøeklopí do indikace bìžícího stavu.

13 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Nastavení protokolu u klienta K nastavení slouží program Cliconfg.exe, který mùžeme spustit napøíklad pomocí volby Start/ Spustit v operaèním systému Windows. 1. Po spuštìní programu Cliconfg.exe se otevøe se okno Nástroj SQL Server Client Network Utility. 2. V tomto oknì zùstaneme na chlopni (nebo se pøepneme na chlopeò) Obecné (General). 3. Zkontrolujeme, zda jsou v seznamu Povolené protokoly podle poøadí (Enabled protocols by order) zadané protokoly TCI/IP nebo Pojmenované kanály (Named Pipes). 4. Pokud ne, vybereme je v seznamu Zakázané protokoly (Disabled protocols) a stiskem tlaèítka Povolit >> (Enable >>) nebo poklepáním myší je pøesuneme do druhého seznamu. 5. Nastavení potvrdíme stiskem tlaèítka OK nebo Použít.

14 14 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í 3.3 DUEL pøipojovaný z rùzných verzí operaèních systémù Windows Potøebujeme-li se k MS SQL serveru v síti pøipojit z rùzných verzí systému Windows (z nìkterých s NT technologií a z nìkterých bez NT technologie) nebo pokud nejsou na serveru definovány úèty pøihlašujících se uživatelù z pracovních stanic, musíme MS SQL server pøepnout do Mixed módu, ve kterém bude umìt komunikovat s obìma typy systémù Nastavení Mixed módu na MS SQL serveru K tomuto úèelu je na distribuèním CD pøipraven program SQLServerFix, který nalezneme ve složce DUEL/ System. Mixed mód nastavíme takto: 1. Spustíme program SQLServerFix. 2. Do políèka SQL Server zadáme jméno požadovaného MS SQL serveru. 3. Nyní se musíme zkusit pøipojit jedním ze zpùsobù, který server zná. Vybereme jeden ze zpùsobù: NT autentifikace zaškrtneme volbu NT autentifikace a v tomto pøípadì políèka Jméno a Heslo necháme prázdná. Pøipojení k serveru a MS SQL serveru se provede prostøednictvím úètu pøihlášeného uživatele (pøihlášeného na stanici). SQL vyplníme Pøihlašovací jméno a Heslo interního uživatele a zaškrtneme volbu SQL. V tomto pøípadì se budeme pøihlašovat prostøednictvím "interního" uživatele MS SQL serveru, tzv. "system administratora". Pro jeho pøihlášení se použijí údaje vyplnìné v políèkách Pøihlašovací jméno a Heslo.

15 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Stiskneme tlaèítko Pøipojit. 5. Pokud se pøipojení k MS SQL serveru vybraným zpùsobem podaøí, budeme mít k dispozici tlaèítko Mixed mode, které nastaví požadovanou vlastnost MS SQL serveru. 6. Stiskneme tlaèítko Mixed mode. 7. Ukonèíme program SQLServerFix a zastavíme a znovu spustíme MS SQL Server. Bìžící MS SQL server musíme zastavit... a opìt spustit. To nejsnáze udìláme pomocí ikony v Nástrojové lištì, kdy pravým tlaèítkem myši vyvoláme nabídku a zvolíme pøíkaz MSSQLServer Stop. Server se zastaví a ikona se pøeklopí do indikace zastaveného stavu. Nyní pravým tlaèítkem myši vyvoláme nabídku a zvolíme pøíkaz MSSQLServer Start. Server se rozebìhne a ikona se pøeklopí do indikace bìžícího stavu. 8. Znovu spustíme program SQLServerFix, abychom mìli tlaèítko Mixed mode opìt nedostupné. 9. Do políèka SQL Server zadáme znovu stejné jméno požadovaného MS SQL serveru. 10. Nyní se pokusíme pro ovìøení pøipojit druhým zpùsobem než pøi prvním pokusu. 11. Zaškrtneme a vyplníme požadované údaje a stiskneme tlaèítko Pøipojit. 12. Pokud probìhlo nastavení Mixed módu v poøádku, podaøí se nám pøipojení i druhým ze zpùsobù. 13. Dùkazem bude opìt tlaèítko Mixed mode, které bude dostupné. Poznámka V nìkterých pøípadech je potøeba postup zopakovat a stisk tlaèítka Mixed mode provést vícekrát.

16 16 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Nastavení uživatele Host (Guest) na serveru Pokud se chceme pøipojovat k MS SQL serveru "anonymnì" pomocí uživatele sa (system administrator) nebo nemáme k dispozici systém s NT ovìøováním uživatelské identity, je nutné, aby poèítaè, na kterém bìží MS SQL server pøipojení umožnil. V tìchto pøípadech je pøipojení realizováno prostøednictvím systémového uživatele Host (Guest). Ovìøení a pøípadné povolení tohoto uživatele provedeme takto: 1. Otevøeme ovládací panely a spustíme Správu uživatelských úètù. 2. Zkontrolujeme systémový úèet s názvem Host (Guest). 3. V pøípadì, že je zakázán, stiskneme tlaèítko Povolit úèet hosta (Guest). 4. Systém zpøístupní uživatele Host (Guest) a pøepne se do seznamu úètù, kde provedenou zmìnu vidíme Povolení pøihlašovat anonymní uživatele jako uživatele Host (Guest) Máme-li pøipraven uživatelský úèet Host (Guest), mùžeme nadefinovat, že se "anonymní" uživatelé mají pøihlašovat pomocí tohoto úètu. 1. Otevøeme okno Sí ová pøipojení.

17 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Na položce Pøipojení k místní síti zavoláme lokální nabídku (napø. pravým tlaèítkem myši) a zvolíme pøíkaz Vlastnosti. 3. Otevøe se okno Pøipojení k místní síti Vlastnosti, ve kterém se pøepneme na chlopeò Ovìøování. 4. Zaškrtneme volbu Ovìøit jako hosta v pøípadì, že informace o uživateli nebo o poèítaèi nejsou k dispozici. 5. Nastavení potvrdíme stiskem klávesy OK.

18 18 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í 3.4 Nefunguje spojení se jménem MS SQL Serveru Pokud máme všechny systémové prostøedky v poøádku a stále nefunguje propojení programu DUEL se zadaným jménem MS SQL serveru, mùžeme vyzkoušet pøímé spojení pøed tzv. IP adresu poèítaèe, na kterém požadovaný MS SQL server bìží. 1. Do políèka Server v oknì Parametry SQL serveru zadáme IP adresu pøíslušného poèítaèe. 2. Pokud je na zadané IP adrese bìžící MS SQL server, mìli bychom se k nìmu pøipojit. Upozornìní Jméno zadaného MS SQL serveru je souèástí identifikaèních øetìzcù pro registraèní kódy. Aby mám fungovala v sí ovém provozu ostrá verze programu DUEL, je nutné, aby všechny stanice, které se k MS SQL serveru hlásí, mìly tento server definovaný pod stejným jménem. Z tohoto dùvodu pro rutinní bìžný provoz nedoporuèujeme IP adresu používat. Øešením je nastavení tzv. ALIASu neboli zástupného jména pro IP adresu poèítaèe s MS SQL serverem. Nastavení ALIASu provedeme takto: 1. Pomocí volby Start/ Spustit v operaèním systému spustíme program Cliconfg.exe. 2. Otevøe se okno Nástroj SQL Server Client Network Utility. 3. V tomto oknì se pøepneme na chlopeò Alias.

19 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í Stiskneme tlaèítko Pøidat (Add...) pro pøidání nového zástupného jména. 5. Otevøe se okno Pøidat konfiguraci sí ové knihovny (Add Network Library Configuration) pro definici ALIASu. 6. V tomto oknì ve skupinì Sí ové knihovny (Network libraries) zvolíme protokol TCP/IP a do políèka Název serveru (Server name) zadáme vyzkoušenou IP adresu poèítaèe s MS SQL serverem. 7. Do políèka Alias serveru (Server alias) zadáme jako jméno ALIASu požadované jméno MS SQL serveru (napø. to, které samostatnì pro pøipojení nefungovalo). 8. Ponecháme zaškrtnutou volbu Dynamicky urèovat port a nastavení potvrdíme tlaèítkem OK.

20 20 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í 9. Zadaný ALIAS se objeví v pøehledu ALIASù ve výchozím oknì. Zde jej mùžeme kdykoli upravit nebo smazat. 10. Stiskem tlaèítka OK nebo Použít nastavení aktivujeme. Upozornìní Pokud máme v programu DUEL stále zadanou IP adresu poèítaèe s MS SQL serverem, musíme toto nastavení zmìnit z IP adresy na jméno ALIASu. Známým zpùsobem (viz. výše) otevøeme okno Parametry SQL serveru a do políèka Server zadáme jméno ALIASu (které se podle našeho pracovního postupu shoduje s vlastním jménem MS SQL serveru). Nyní se program DUEL nebude pokoušet spojit se serverem pøímo pøes jeho jméno, ale použije nadefinovaný ALIAS a internì bude pokraèovat v komunikaci pøes IP adresu. Díky tomuto øešení je dodržena podmínka, že všechny pøipojované stanice (s ostrým programem DUEL) mají v síti zadané jméno MS SQL serveru shodnì.

21 M O Ž N É P R O B L É M Y A J E J I C H Ø E Š E N Í 21 SHRNUTÍ KAPITOLY MOŽNÉ PROBLÉMY A JEJICH ØEŠENÍ Problematika sí ové spolupráce programù používajích MS SQL server je pomìrnì široká. Samozøejmì nemùžeme zaruèit, že i po vyzkoušení všech zde uvedených postupù bude na všech sítích program DUEL bezchybnì fungovat. Záleží i na dalších, mnohdy velmi skrytých, nastaveních nejrùznìjších parametrù. Lze však øíci, že použití uvedených postupù povede ke zdárnému cíli v naprosté vìtšinì sítí a program DUEL budeme moci sí ovì používat tak jak potøebujeme. K øešení dalších problémù je samozøejmì k dispozici bezplatná Linka technické podpory programu DUEL (kontakty na

22 22 R E G I S T R A C E 4. REGISTRACE PROGRAMU A FIREM 4.1 Registrace programu a firem Pomocí Registrace se ostrá verze programu zaregistruje a "odemkne" pro plné používání. V oknì Registrace zadáváme sadu protikódù, které získáme u výrobce programu a kterými zpøístupníme zakoupené èásti programu k ostré práci. Teprve po registraci programu mùžeme zpracovávané firmy nastavovat jako ostré. Upozornìní Bez registrace pracuje program DUEL pouze v režimu demoverze Otevøení a popis okna Registrace programu Okno Registrace otevøeme takto: Volbou pøíkazu Nápovìda/ Registrace v Hlavní nabídce. Stiskem tlaèítka Registrace v oddíle 4 Aktivace profilu v agendì Start.

23 R E G I S T R A C E 23 Okno Registrace je rozdìleno na dvì základní èásti, které odpovídají typùm protikódù: Protikód instalace. Pøeklopí program z režimu demoverze do ostrého stavu pod pøidìleným sériovým (nìkdy nazývaným uživatelským nebo licenèním) èíslem. Pokud je protikód instalace již zadán, vystupuje v oknì Registrace již pøiøazené licenèní èíslo. Registraèní protikódy pro Systém s povoleným poètem úètovaných firem a registraèní protikódy modulù zpøístupòující každý modul požadovanému poètu poèítaèù. Na základì tìchto kódù mùžeme "založit" v programu DUEL požadovaný poèet zpracovávaných firem a provozovat optimální sestavu programu DUEL s ohledem na potøebné moduly. Mezi políèky pro jednotlivé moduly se pøepínáme pomocí svislého navigátoru na levém okraji okna Registrace. V nezaregistrovaném programu vidíme v levém navigátoru u jednotlivých oddílù indikaci Dosud nezaregistrováno. Pøi registraci se indikace zmìní na Nová registrace. V zaregistrovaném programu vidíme v jednotlivých oddílech pro kolik firem resp. pro kolik poèítaèù jsou program a jeho moduly zaregistrovány. po zadání kódù a po novém spuštìní Postup pro registraci programu 1. Otevøeme okno Registrace a zjistíme Kód instalace. 2. Nejvhodnìjším zpùsobem (telefonicky, faxem, em, poštou apod.) sdìlíme tento kód výrobci programu DUEL. 3. Stejným nebo dohodnutým zpùsobem získáme zpìt sadu našich vygenerovaných protikódù. 4. Do pøíslušných políèek zadáme získané Protikódy. Program nám ihned indikuje, zda je kód zadán správnì nebo ne. nebo 5. Všechny zadané hodnoty nakonec potvrdíme stiskem tlaèítka OK. Upozornìní Zadané parametry se projeví až pøi dalším spuštìní, ke kterému nás program sám vyzve.

24 24 R E G I S T R A C E Nastavení zpracovávaných firem jako ostrých Všechny novì založené nebo ze záloh obnovené firmy musíme pro ostrou práci nejprve oznaèit v systému DUEL jako ostré: 1. V zaregistrovaném programu otevøeme okno Registrace a v levé èásti se pøepneme do oddílu Systém. V nìm hned vidíme, kolik firem mùžeme mít v jednu chvíli ostrých. 2. V pravé èásti v Seznamu firem zaškrtneme požadované firmy a tím je oznaèíme jako ostré. 3. Všechny zadané hodnoty nakonec potvrdíme stiskem tlaèítka OK. Upozornìní Zadané parametry se projeví až pøi dalším spuštìní, ke kterému nás program sám vyzve Pøipojení okolních poèítaèù v síti pro práci v konkrétním modulu V režimu sí ového provozu musíme program DUEL nejprve seznámit s tìmi okolními poèítaèi, které mají mít pøístup do jednotlivých modulù. Postup je tento: 1. V zaregistrovaném programu otevøeme okno Registrace a v levé èásti se budeme postupnì pøepínat do oddílù jednotlivých modulù. Zde hned vidíme, kolik poèítaèù mùže v jednu chvíli souèasnì vstoupit do pøíslušných modulù.

25 R E G I S T R A C E V pravé èásti okna v Seznamu poèítaèù vidíme, které poèítaèe to jsou. Seznam poèítaèù je doplnìn ovládacími tlaèítky Nalistovat, Zadat ruènì a Odstranit. Pomocí tìchto tlaèítek mùžeme seznam poèítaèù upravovat, pøidávat do nìj nové a odstraòovat neaktuální stroje. Nalistovat nebo Zadat ruènì V závislosti na zakoupené licenci musíme nastavit všechny seznamy poèítaèù ve všech modulech podle požadovaného stavu. 4. Všechny zadané hodnoty nakonec potvrdíme stiskem tlaèítka OK. Upozornìní Díky této oddìlené evidenci po jednotlivých modulech si mùžeme pøi zakoupení programu DUEL zvolit pøesnì tu konfiguraci, která bude vyhovovat režimu naší práce (napøíklad dvakrát úèetnictví, jednou majetek a mzdy a ètyøikrát kanceláø s fakturací). Upozornìní Zadané parametry se projeví až pøi dalším spuštìní, ke kterému nás program sám vyzve.

26 26 R E G I S T R A C E SHRNUTÍ KAPITOLY REGISTRACE Pomocí oddìlené registrace po jednotlivých modulech si mùžeme "nadefinovat" pøesnì takovou konfiguraci, kterou pro svou práci potøebujeme. Díky tomu mùžeme i ušetøit významné finanèní prostøedky. Protože je registrace uložena v databázích na SQL serveru, mùžeme bìhem provozování programu DUEL v síti mìnit seznam poèítaèù, které se mohou pøihlašovat (napø. pøi pøíchodech nových spolupracovníkù, kteøí bøebírají agendu apod.). V takovýchto pøípadech staèí pouze snadno upravit seznam povolených poèítaèù pro konkrétní modul. Samozøejmì v rámci zakoupené licence. Nacházíme se na úplném konci pøíruèky Instalace a provoz programu DUEL v síti. V tuto chvíli bychom mìli mít jak MS SQL server, tak i program DUEL nainstalovaný na všech požadovaných poèítaèích, vzájemnì propojený a zaregistrovaný. Takže nám již nic nebrání v plnohodnotném používání programu DUEL k naší každodenní práci. A se práce daøí a nezapomeòme na pravidelné zálohování!

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook

T-Mobile SpeedManager. Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook T-Mobile SpeedManager Postup nastavení T-Mobile SpeedManager pro PC/notebook Obsah Na koho se mohu obrátit s žádostí o pomoc? 3 Instalace T-Mobile SpeedManager 4 Optimalizace provozu 4 Session Continuity

Více

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit)

Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Instalace SQL 2008 R2 na Windows 7 (64bit) Pokud máte ještě nainstalovaný MS SQL server Express 2005, odinstalujte jej, předtím nezapomeňte zálohovat databázi. Kromě Windows 7 je instalace určena také

Více

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu

Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Øešení pøípadných problémù s pøipojením k internetu Obecná doporuèení pro úspìšnou instalaci pøipojení k internetu pøes Internet 4G/EDGE/GPRS Níže uvedený seznam obsahuje nejèastìjší možné problémy se

Více

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze)

Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Popis instalace programu OCEP (DEMOVERZE i ostrá verze) Proces instalace probíhá automaticky. V jednotlivých krocích se instalují všechny aktuálně potřebné programy. To se liší podle operačního systému

Více

Redakèní systém - manuál

Redakèní systém - manuál Redakèní systém - manuál Pomocí našeho redakèního systému zvládne své stránky aktualizovat každý uživatel i bez znalosti programování. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení redakèního systému...2

Více

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002

KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 PESdde KOMUNIKAÈNÍ DDE SERVER PRO AUTOMATY MICROPEL VERZE 2.3 POPIS ROZHRANÍ A OVLÁDÁNÍ 03.2002 1. Co je nového ve verzi 2.3 Proti verzi 2.1 jsou v této verzi dvì významná vylepšení: 1. Server nyní stále

Více

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re

Obsah. KELOC CS, s.r.o... v ý v o j a p r o d e j e k o n o m i c k é h o s o f t w a re Obsah Nastavení TCP/IP na PC na serveru... 2 Nastavení brány firewall na serveru... 3 Nastavení služby SQL Server Browser na serveru... 5 Nastavení ODBC na klientské stanici... 6 Místní a jazykové nastavení

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz

Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Instalace MS SQL Server 2005 a nastavení programu DUEL pro síťový provoz Tento návod řeší instalaci MS SQL Serveru 2005 včetně nastavení serveru a lokálních stanic pro korektní fungování aplikace DUEL

Více

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde

PESexcl. PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl PODPORA PRO VÝMÌNU DAT S APLIKACÍ MICROSOFT EXCEL s využitím DDE serveru PESdde PESexcl Hotová pøedpøipravená makra VBA pro program Microsoft EXCEL umožòující výmìnu tabulek dat s automaty MICROPEL

Více

Realitní kanceláø - manuál

Realitní kanceláø - manuál Realitní kanceláø - manuál Spravujte svou realitní kanceláø pohodlnì, rychle a efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení Realitní kanceláøe...2 1.1. Co je redakèní systém a k èemu slouží?...2

Více

Rezervaèní systém pro restaurace

Rezervaèní systém pro restaurace Rezervaèní systém pro restaurace Spravujte svou restauraci rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení rezervaèního systému pro restaurace...3 1.1. Co je redakèní systém

Více

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS

AKTUALIZECE FIRWARE PRO SDS Univerzální monitorovací a rídící moduly SDS upload SDS-C programu, HTML stránek a upgrade firmwaru pro SDS-MICRO, SDS MACRO,SDS UPS,SDS TTCPRO technology 1. spuštìní programu WINEXE SDS-C programming

Více

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1-

E-shop - manuál. www.matesova.cz. Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. -1- E-shop - manuál Spravujte svùj internetový obchod rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení E-shopu...2 1.1. Co Vám náš e-shop umožní?...2 2 Rozhraní e-shopu....3 3. Postup

Více

Převodový můstek ÚČTO 2014

Převodový můstek ÚČTO 2014 Převodový můstek ÚČTO 2014 Instalace a použití můstku mezi programy ÚČTO 2014 a DUEL 10 www.jezeksw.cz 2 Převodový můstek z programu ÚČTO 2014 do Daňové evidence ekonomického systému DUEL 10.0 od firmy

Více

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA

Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁ NÍ PØÍRUÈKA Regulátor TERM 2.0 NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA Návod k obsluze regulátoru TERM 2.0 Úvod TERM 2.0 je mikroprocesorový regulátor s analogovým ovládáním a je urèen k regulaci teploty výstupní vody

Více

Návod pro připojení Windows 7 (Vista) do Wifi sítě eduroam

Návod pro připojení Windows 7 (Vista) do Wifi sítě eduroam Návod pro připojení Windows 7 (Vista) do Wifi sítě eduroam Následující nastavení je ozkoušené s Windows 7 a Windows Vista v poslední verzích. Dopředu upozorňujeme, že je velmi vhodné před započetím konfigurace

Více

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM

Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Transpordéry pro pøístupové systémy RTS EM Pøívìšky: P1 P2 vnìjší rozmìr 40 x15 x6mm 40 x31 x4mm barva èervená modro-bílá ètecí vzdálenost se snímaèi RTS-000 cca 4cm cca 7cm Prùmyslové identifikátory:

Více

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek

Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek 1 Rozdílová dokumentace STEREO 16 dodatek Vážení uživatelé, vzhledem k tomu, že po vydání rozdílové dokumentace k verzi 16 programu STEREO došlo k zapracování dalších novinek a nìkolika dílèím zmìnám,

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu

PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA. Instalace programu PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Instalace programu duben 2011 Obsah 1 ÚVOD... 2 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY... 2 2.1 POŽADAVKY NA HW... 2 2.2 POŽADAVKY NA SW... 3 3 INSTALACE PROGRAMOVÝCH SOUBORŮ... 3 4 INSTALACE MS

Více

a autentizovaná proxy

a autentizovaná proxy Mendelova univerzita v Brně Virtuální privátní síť a autentizovaná proxy Verze: 1.1 Datum: 11. listopadu 2010 Autor: Aleš Vincenc, Stratos Zerdaloglu 2 Obsah 1 Seznámení s proxy serverem 5 2 Návod k nastavení

Více

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek

Instalaèní pøíruèka. Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Instalaèní pøíruèka 1 2 3 Zaèínáme Instalace aplikace DeskTopBinder V2 Lite Dodatek Pøedmluva Aplikace DeskTopBinder V2 Lite dokáôe integrovat a spravovat rùznorodá data, napøíklad soubory vytvoøené rùznîmi

Více

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem)

Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Instalace propojení dotykového PANELu a SYSTÉMU pomocí Ethernetu (náhrada propojení USB kabelem) Propojení panelu a řídicího systému pomocí adaptéru LANTRONIX (převod z USB na lokální síť Ethernet) se

Více

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP

Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace účetního softwaru ABRA G2 verze 5.03.11 pro ČSTV na operačním systému Windows XP Postup instalace je vyzkoušen na počítači, který má aplikovánu Aktualizaci Service Pack2 a má zapnuty všechny

Více

Kapitola 33. Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací

Kapitola 33. Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací 827 Kapitola 33 Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací 828 Správa hardwaru pomocí softwarových aplikací Hardware a software poèítaèových systémù nelze navzájem oddìlit. Aby mohlo nové hardwarové

Více

PREMIER E Agent. Jak to funguje?

PREMIER E Agent. Jak to funguje? PREMIER E Agent PREMIER E Agent je samostatná aplikace, která slouží jako doplněk k informačnímu systému PREMIER. Je dostupná jako samostatná instalace a její používání je vázáno na jakoukoli licenci k

Více

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919

LaserJet *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919. Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku. recyklovan ém papíru C4224-90919 HP LaserJet Copyright 1998 Hewlett-Packard Co. Vytištìno v Nìmecku È. èásti manuálu C4224-90919 Vytištìno na recyklovan ém papíru *C4224-90919* *C4224-90919* C4224-90919 2 1 3 4 5 6 7 8 Configuration Settings

Více

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0

Implementace LMS MOODLE. na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Implementace LMS MOODLE na Windows 2003 Server a IIS 6.0 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Instalace PHP... 3 1.1.1 Nastavení práv k adresáři PHP... 3 1.1.2 Úprava souboru php.ini... 4 1.1.3 Proměnné prostředí...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

IR-IS instalační příručka

IR-IS instalační příručka IR-IS instalační příručka Instalace systému IRIS není komplikovaná, vyžaduje však provedení několika kroků v přesném pořadí. Instalují se dvě hlavní součásti databázový server (úložiště dat) a klientská

Více

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad

Vytváøení sí ového diagramu z databáze: pøíklad Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

INSTALACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. INSTALACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Nastavení práv 3) První spuštění 4) Doporučení 5) Co Vás při instalaci mohlo potkat 6) Archivace

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN

Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Vzdálené připojení do sítě UP pomocí VPN Služba VPN umožňuje vstoupit do počítačové sítě UP téměř z každého místa na světě stejně plnohodnotně, jako by se uživatel nacházel v prostorách UP. Je tím umožněn

Více

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002

PESprint. TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint TISKOVÁ BRÁNA SYSTÉMU PES aplikace pro komunikaèní procesor - PES-CP24/PRINT 11.2002 PESprint Nástroj pro konfiguraci tiskové brány na CP24/PRINT edice 11.2002 1. verze dokumentu MICROPEL 11.2002

Více

Návod k instalaci S O L U T I O N S

Návod k instalaci S O L U T I O N S Návod k instalaci SOLUTIONS Návod k instalaci Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.techis.eu www.elvac.eu +420 597 407 507 Obchod: +420 597 407 511 obchod@techis.eu Podpora: +420 597 407 507 support@techis.eu

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu

SINLINE XL 1800, 2200, 3000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE XL 1800, 2200, 3000 Generace napájeèù série SINLINE XL je urèená pro zajiš ování poèítaèových sítí, serverù a pokroèilých prácovních stanic. Dodateènì je možné pøipojit

Více

Jan Èihák Lucie Knejpová Lucie Pelikánová VISUAL BASIC sbírka øešených pøíkladù Praha 1998, BEN Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, u kterých se nepøedpokládá znalost nìjakého programovacího jazyk,

Více

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod.

OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY. Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. OLYMPUS ÈTEÈKA/ZAPISOVAÈ PRO MINIATURNÍ KARTY Návod k použití Pøed použitím výrobku si prosím pozornì pøeètìte tento návod. ctecka.p65 1 DÙLEŽITÉ PRO BEZPEÈNÉ A SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU Dìkujeme vám za

Více

Cestovní kanceláø - manuál

Cestovní kanceláø - manuál Cestovní kanceláø - manuál Spravujte svou cestovní kanceláø rychle, snadno, efektivnì. J e t o tak snadné! Obsah: Strana 1. Pøedstavení cestovní kanceláøe...3 1.1 K èemu slouží cestovní kanceláø?...3 1.2.

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows

Nastavení služby T-Mobile GPRS. pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Nastavení služby T-Mobile GPRS pro přístup na Internet z počítače s operačním systémem Windows Obsah Úvod Instalace modemu Nastavení počítače Obecné parametry nastavení Úvod Tento manuál slouží jako návod

Více

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001

PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 PESpro KOMPLEXNÍ VÝVOJOVÉ PROSTØEDÍ NA TVORBU A LADÌNÍ APLIKACÍ PRO AUTOMATY SYSTÉMU PES 02/2001 OBSAH PESpro Komplexní vývojové prostøedí na tvorbu a ladìní aplikací pro automaty systému PES popis verze

Více

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation

9242900 Vydání 1 CS. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation 9242900 Vydání 1 CS Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation Seznam zkratek Seznam zkratek Dále jsou uvedeny nìkteré klávesové zkratky, které jsou

Více

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o.

MANUÁLNÍ AKTUALIZACE. programu WinDUO. pod Windows 7 / Windows Vista. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. ČAPEK-WinDUO, s.r.o. MANUÁLNÍ AKTUALIZACE programu WinDUO pod Windows 7 / Windows Vista 1) Instalace programu WinDUO 2) Doporučení 3) Co Vás při instalaci mohlo potkat 4) Archivace a rearchivace dat Čapek

Více

Pøevod dat z programu ÚÈTO

Pøevod dat z programu ÚÈTO STEREO Pøevod dat z programu ÚÈTO % _ & _ ' Pøevod dat z programu ÚÈTO Popis instalace a pracovního postupu 2 Vážení uživatelé, pøinášíme Vám pøevodní mùstek z programu ÚÈTO firmy Tichý a spol. do programu

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Saunový regulátor S 2000 NÁVOD NA OBSLUHU www.mctsro.com 2 1. Popis Saunový regulátor S 2000 je urèen k ovládání a øízení provozu sauny. Je urèen k øízení provozu všech typù saun od suché až po parní.

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení.

Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. OBSLUHA REGULACE 1. HLAVNÍ OBRAZOVKA Hlavní obrazovka displeje je rozdìlena do pìti základních monitorovacích oken a tlaèítka slou ícího ke vstupu do nastavení zaøízení. Aktuální èas a datum Venkovní teplota

Více

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People

AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér. Rev. 053102. Building Networks for People AirPlus DWL-520+ Bezdrátový 2,4 GHz PCI adaptér Návod k použití Rev. 053102 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 6 4. Zaèínáme...

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK

PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK PROGRAMOVATELNÉ AUTOMATY FATEK NÁVOD PRO INSTALACI A PRVNÍ SPUŠTĚNÍ Obsah: 1. Připojení automatu přes port RS232 2. Připojení automatu přes port USB 3. Připojení automatu přes Ethernet Připojení automatu

Více

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio

Obsah. ÈÁST I Vývojové prostøedí Visio Visio vývoj aplikací ve verzích 5.0 a 2000 Obsah Pøedmluva 1 Komu je kniha urèena... 2 Zamìøení knihy... 2 Využití obrazcù Visio pro tvorbu dokumentù... 2 Využití technologie SmartShapes... 3 Vytváøení

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

TM Pøíruèka uživatele

TM Pøíruèka uživatele TM Pøíruèka uživatele Autorské právo Autorské právo firmy Promise Technology, Inc. (dále jen firma Promise), 2000. Žádná èást této pøíruèky nemùže být jakýmkoliv zpùsobem kopírována ani pøedána dál bez

Více

Evidence majetku a Windows 8

Evidence majetku a Windows 8 Evidence majetku a Windows 8 S novými počítači se u uživatelů objevuje operační systém Windows 8. Provoz programu Evidence majetku na takovém počítači je možná dvěma způsoby. A. Provoz evidence majetku

Více

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige 870HN-53b) Úvod Vážený zákazníku,

Více

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu

SINLINE Pro Rack 2200, 3000, 4000, 5000. www.ever.eu K A R T A V Ý R O B K U SINLINE Pro 2200, 3000, 4000, 5000 Série technologicky pokroèilých ù urèených pro zajištìní mezi jiné servery a rozsáhlé poèítaèové sítì. CHARAKTERISTIKA AVR soustava automatické

Více

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2

Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Nápověda k programu Heluz - Katalog tepelných mostů verze 1.1.0.2 Funkce programu náhled řešení konstrukčních detailů možnost uložení jednotlivých detailů do formátu *.PDF či *.DWG náhled termogramu detailu

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u

ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem. Regulátor TERM 2.2u ZPA EKOREG s.r.o. Ústí nad Labem Regulátor TERM 2.2u NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽNÍ PØÍRUÈKA 2 Návod k obsluze regulátoru TERM 2.2u Úvod Regulátor TERM 2.2u je zjednodušenou verzí regulátoru TERM 2.2 a je

Více

Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition

Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition 1 z 13 9.3.2006 9:39 Jak nainstalovat SQL Server 2005 Express Edition Popis problému Instalace SQL Serveru 2005 Express Edition (dříve MSDE) Popis řešení 1. Systémové požadavky pro SQL Server 2005 Express

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE

TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE INSTALACE SW EduArt OBSAH: OBSAH: TECHNICKÉ POŽADAVKY PRO INSTALACI SW PRO ZÁZNAM VIDEA PRO ZÁZNAM AUDIA (ZVUKU) PRO ZÁZNAM OBRÁZKŮ JAZYKOVÉ MUTACE POSTUP INSTALACE KDE NAJDETE INSTALAČNÍ SOUBOR JAK SPUSTÍTE

Více

Informační systém pro e-learning manuál

Informační systém pro e-learning manuál Informační systém pro e-learning manuál Verze 1.00 Úvod Tento dokument popisuje způsob práce s informačním systémem pro elektronické vzdělávání. Systém je určený pro vytvoření elektronického kurzu a jeho

Více

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420

Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Materiál pro samostudium +1420 11.11.2013 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 19.11.2013 2 Modul zásoby - Tvorba cen a cenových akcí v *8747 Modul zásoby

Více

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router

U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router Uživatelská pøíruèka rev 1.0 9-04 R24.0775.00 Ochranné známky: Další názvy produktù a spoleèností jsou ochrannými známkami anebo registrovanými ochrannými známkami pøíslušných

Více

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku.

Digitální fotoaparát Programová pøíruèka. Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Digitální fotoaparát Programová pøíruèka Pøed instalací programu si pøeètìte tuto pøíruèku. Všechna práva vyhrazena Žádná část této publikace nesmí být reprodukována, uložena ve vyhledávacím systému nebo

Více

Uživatelská pøíruèka URÈENO PRO WINDOWS 95/98/NT/2000 OBSAH I. NEŽ ZAÈNETE INSTALOVAT............................ 4 1. SLOVO ÚVODEM....................................... 4 2. ÚVODNÍ OBRAZOVKA...................................

Více

PATH DATA=. PATH DATA=

PATH DATA=. PATH DATA= Program Pam5 postup instalace nebo přeinstalace Celý následující instalační proces je nutno provádět pod jménem uživatele Windows, pod kterým pak budeme s programem pracovat!!! 1. Z mého webu (http://betak-dr.cz/)

Více

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B)

GTS internet DSL. Návod nastavení modemu a spuštění služby. (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3, Česká republika tel. 800 990 990 // info@gts.cz Návod nastavení modemu a spuštění služby (platné pro Zyxel Prestige VMG1312-B30B) Úvod Vážený zákazníku,

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Kerio VPN Client. Kerio Technologies

Kerio VPN Client. Kerio Technologies Kerio VPN Client Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje program Kerio VPN Client ve verzi 7.3 pro Windows. Změny vyhrazeny.

Více

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7

Αlpha 8 instalace a upgrade. Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems. GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 Poznámky k instalaci Αlpha V8, Logical Medical Systems GENNET s.r.o Kostelní 9 170 00 Praha 7 David Stejskal uživatelská podpora david.stejskal@gennet.cz Jana Vávrová uživatelská podpora jana.vavrova@gennet.cz

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin

e-mailmap Manažerský nástroj pro analýzu mailové komunikace firemních týmù a neformálních skupin 21. 12. 2014 Cílem VaV projektu LF13030 - Optimalizace výkonnosti pracovních týmù s využitím SW nástrojù pro analýzu sociálních a profesních vztahù v podnikových sítích (2013-2015, MSM/LF) - zkrácenì TeamNET

Více

Návod k použití Verze 1.5.17

Návod k použití Verze 1.5.17 mobilní aplikace Návod k použití Verze 1.5.17 Obsah 1. CO TO JE WOLAPKA...3 2. VYTVOŘENÍ NOVÉHO TÝDNE...4 3. NÁZEV A DATUM TÝDNE...5 4. FOTOGRAFOVÁNÍ...6 4.1. FOTOGRAFOVÁNÍ DO KONKRÉTNÍ POZICE...7 4.2.

Více

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1

Instalaèní pøíruèka programu PC Suite. CS 9356477 Issue 1 Instalaèní pøíruèka programu PC Suite CS 9356477 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v

Více

AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod. Rev. 071002. Building Networks for People

AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod. Rev. 071002. Building Networks for People AirPlus DWL-900AP+ Bezdrátový 2,4 GHz pøístupový bod Návod k použití Rev. 071002 Building Networks for People 1 Obsah 1. Obsah dodávky... 3 2. Úvod... 4 3. Základy bezdrátové komunikace... 7 4. Zaèínáme...10

Více

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS

Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Návod Instalace a první spojení PC klienta VDGPRS Verze 1.11 Copyright 2006, SICURIT CS, spol. s r.o. Právo na změnu technické specifikace a tiskové chyby vyhrazeno. Obsah tohoto manuálu je chráněn autorským

Více

Instalace (instalace lokální PC)

Instalace (instalace lokální PC) Instalace (instalace lokální PC) Instalaci informačního systému PREMIER lze spustit z CD, z nabídky Instalovat. Po vložení CD do mechaniky se automaticky spustí průvodce instalací. Pokud po vložení CD

Více

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam

Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Nastavení MS Windows XP pro připojení k eduroam Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows XP (české verzi). Prvním krokem je instalace

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více