VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY"

Transkript

1 M Ě S T O U H E R S K É H R A D I Š T Ě Masarykovo nám. 19, Uherské Hradiště, tel , fax.572 / Veřejná zakázka podle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek městem Uherské Hradiště, Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu lidské zdroje a zaměstnanost a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a usnesení vlády ČR č. 48/2009 o Závazných postupech pro zadávání zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU, nespadajících pod aplikaci zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v programovém období let 2007 až 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Město Uherské Hradiště Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu : Dodávka SW pro personální procesy Zadavatel: Město Uherské Hradiště Zastoupené Květoslavem Tichavským, starostou města Masarykovo nám Uherské Hradiště IČ: DIČ:CZ Ve věcech technických (technologické a systémové požadavky předmětu zadávací dokumentace) je oprávněn jednat : Ing. Jiří Paluřík, odbor informatiky a komunikace, tel , mobil: , Stránka: 1 z 20

2 OBSAH 1 IDENTIFIKACE ZADAVATELE DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Klasifikace předmětu veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky LHŮTA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Termíny plnění Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY O DÍLO Dodací podmínky Podmínky stanovené pokynem OP LZZ POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Základní kvalifikační předpoklady Profesní kvalifikační předpoklady Ekonomické kvalifikační předpoklady Technické kvalifikační předpoklady Rozsah požadovaných informací: Stránka: 2 z 20

3 6.4.2 Přílohou tohoto seznamu musí být: Pravost a stáří dokladů Důsledek nesplnění kvalifikace PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Nabídka uchazeče Členění nabídky, obsah OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Změna podmínek zadávací dokumentace ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK - HODNOTÍCÍ KRITÉRIA LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY Místo pro podávání nabídek TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI A HODNOCENÍ NABÍDEK ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Poskytování dodatečných informací Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti Zrušení zadávacího řízení LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI PRÁVA ZADAVATELE Stránka: 3 z 20

4 1 IDENTIFIKACE ZADAVATELE Zadavatelem je město Uherské Hradiště se sídlem Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště, IČ , DIČ CZ , zastoupené starostou panem Květoslavem Tichavským 2 DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Druh veřejné zakázky: dodávka 2.1 Klasifikace předmětu veřejné zakázky Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu Dílna kompetencí města Uherské Hradiště, č. CZ.1.04/4.1.01/ , který reaguje na potřebu posílit personální řízení a rozvoj lidských zdrojů v rámci úřadu a rozšířit při tom využití moderních metod řízení pro zkvalitnění a zefektivnění jeho vybraných agend. Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup, integrace a implementace SW pro personální procesy v rámci projektu Dílna kompetencí města Uherské Hradiště. Popis: Požadavky na programové vybavení jako komponenty EOS pro řízení lidských zdrojů, zabezpečující: Tvorbu organizační struktury s možností plánování a variantních řešení (odbory, oddělení, funkční místa úředník/neúředník), tiskové sestavy organizační struktury, dynamické změny organizační struktury, zobrazení historie organizační struktury. Systematizaci pracovních míst, karty systemizovaných míst s popisem nároků na pracovní pozici, karty zaměstnanců s podrobnými údaji o zaměstnancích včetně popisu pracovní funkce. Evidenci vzdělávání zaměstnanců veřejné správy ve smyslu zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů ( 17-34), tvorbu osobních plánů vzdělávání zaměstnanců dle metodiky MVČR, evidenci vzdělávacích akcí, přihlašování zájemců, evidenci lektorů, evidenci nákladů na vzdělávání a vyhodnocování vzdělávacích akcí. Evidenci výběrových řízení a přijímání zaměstnanců ve smyslu zákona 312/2002 Sb. Evidenci činnosti BOZP ve vztahu k zaměstnancům, včetně evidence zdravotních prohlídek zaměstnanců. Systém hodnocení zaměstnanců, v návaznosti na definované kompetence jednotlivých pracovních pozic, s výstupem pro odměňování zaměstnanců. Stránka: 4 z 20

5 Webové rozhraní pro aplikaci hodnocení zaměstnanců. Webové rozhraní pro aplikaci hodnocení vzdělávacích akcí. Technologické a systémové požadavky: automatizované ověřování přihlašování a synchronizace interních uživatelů informačního systému zadavatele proti jeho ověřovací službě Microsoft AD, databázové prostředí Microsoft SQL 2008, exportní sestavy ve formátu kancelářského programového vybavení Microsoft Office (2003 a výše) a XML, možnost připojení externích souborů k jednotlivým záznamům nabízené programové vybavení s webovým prostředím musí přizpůsobeno technologiím: o webový server IIS 7, o webový prohlížeč Internet Explorer 8, nabízené funkcionality musí být přímo napojeny (bez rozhraní) na jednotnou databázi s integračním propojením celého projektu na informační systém zadavatele prostřednictvím Service Oriented Architecture, včetně naplnění všech standardů webových služeb v minimálním rozsahu: - rozhraní webové služby SOAP, v rozsahu čtení/zápis, - WSDL, - BPEL. Integrační požadavky: implementovaná otevřenost nabízeného řešení s napojením na IDM minimálně v rozsahu: - název organizačního členění, - kód prvku organizačního členění, - identifikátor prvku organizačního členění (ID), - název funkčního místa, - kód funkčního místa, - identifikátor funkčního místa (ID), - podřízenost/nadřízenost, on-line propojení předmětného programového vybavení na součást informačního systému zadavatele, kde je primárně vedena a spravována evidence zaměstnanců zadavatele (PAM Flux) v těchto položkách: jméno, příjmení, osobní číslo, vzdělání, platová třída, jednorázový import pořízených informací v rámci projektu Dílna kompetencí vedených v souborech formátu xls nebo xlsx: Stránka: 5 z 20

6 - karta zaměstnance: o jméno zaměstnance o typizovaná pracovní pozice z hlediska postavení v zaměstnání o odbor o oddělení o pozice daná druhem práce o přímý nadřízený o systemizované pracovní místo o vstup do zaměstnání o požadovaná praxe v oboru o požadovaná praxe na úřadě o požadované vzdělání o skutečně dosažené vzdělání o potřebná znalost právních a dalších předpisů o potřebná znalost vnitřních předpisů o znalost jazyků požadovaná a dosažená o znalost řízení automobilu požadovaná a dosažená o kompetenční model se 7 kompetenčními oblastmi o pole pro 2-3stupňové hodnocení kompetencí (kompetenční audit) a naplnění kompetenčních požadavků, ukládání dat o váhy jednotlivých kritérií o propojení na seznam právních a dalších předpisů dostupných na intranetu o vazba na plán vzdělávání - organizační struktura: o organigram o starosta o jméno starosty o tajemník o jméno tajemník o odbor o jméno vedoucího odboru o oddělení o jméno vedoucí oddělení o systemizované pracovní místo o jméno referenta o počet pracovních míst, obsazenost o vazba na karty zaměstnanců o vazba na organizační řád o uveřejnění na webu města - dynamický organizační řád: Stránka: 6 z 20

7 o odbor o popis činností o vedoucí odboru o oddělení o vedoucí oddělení o vazba na organizační strukturu - katalog kompetencí: o souhrn kompetencí dle kompetenčního modelu (index) o název kompetence o definice o úroveň kompetencí (škála) o příklady projevů chování o vazba na kartu zaměstnance vedení logování k systému s historií nakládání s daty a informacemi minimálně v rozsahu: - přihlášení/odhlášení uživatele: o kdo se přihlásil/odhlásil, o kdy se přihlásil/odhlásil, o stav přihlášení/odhlášení, - nakládání s daty: o kdy byl údaj zavedený, o kdo údaj zavedl, o kdy byl údaj změněný, o kdo změnu údaje provedl, o co s údajem bylo provedeno: aktualizace, zrušení. kmenová data vedená v nabízeném programovém vybavení musí být oboustranně propojena se všemi personálními částmi informačního systému zadavatele bez procesních a datových duplicit, informace dostupné v reálném čase, nabízené řešení musí být komplexní a autonomní, to znamená programově funkčně nezávislé na stávajících softwarových personálních řešení zadavatele. Stránka: 7 z 20

8 2.2 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí ,- Kč bez DPH. 3 LHŮTA A MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 3.1 Termíny plnění Plnění bude zahájeno: 09/2011 Termín ukončení plnění: 12/ Místo plnění Místem plnění je Městský úřad Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště 4 OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 4.1 Dodací podmínky Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka uchazeče musí respektovat stanovené obchodní podmínky a nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami. Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo, který musí akceptovat veškeré požadavky stanovené zadavatelem v zadávací dokumentaci a to jak požadavky věcné a technické, tak požadavky právní a smluvní. Návrh smlouvy musí dále obsahovat veškeré podmínky, za nichž uchazeč nabízí splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a to způsobem uvedeným v příslušné listině prokazující způsob jednání. Předložení nepodepsaného textu smlouvy není předložením návrhu smlouvy, nabídka uchazeče se tak stává neúplnou a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Zadavatel požaduje ve smlouvě uvést následující: Smlouva o dílo bude vedena v evidenci smluv města Uherské Hradiště, která bude přístupná dle zákona 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o svobodném přístupu k informacím, a která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datu jejího uzavření. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, rodném čísle a místě trvalého pobytu. Skutečnosti uvedené ve smlouvě nebudou považovány za obchodní tajemství ve smyslu 17 z.č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, obchodní zákoník, a budou zpřístupněny ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zveřejnění bude možné bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Písemná část předmětu plnění musí být v souladu s pravidly publicity programu OP LZZ. To Stránka: 8 z 20

9 znamená, že veškeré dokumenty spojené s touto zakázkou budou označeny logem Evropského sociálního fondu; textem Evropský sociální fond, text může být součástí loga nebo může být umístěn samostatně; logem Evropské unie, logem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost; prohlášením Podporujeme vaši budoucnost ; odkazem na oficiální webové stránky ESF: identifikací projektu: CZ.1.04/4.1.01/ a poznámkou: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem města Uherské Hradiště. Platební podmínky: Platby za poskytnuté služby budou realizovány bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem se splatností 21 dní. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů. Fakturace bude probíhat na základě harmonogramu plnění předmětu veřejné zakázky. Dokončení jednotlivých dílčích plnění bude doloženo podepsaným předávacím protokolem zadavatelem i dodavatelem. Faktury budou mít tyto náležitosti: - obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání, popř. bydliště nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění - daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění - pořadové číslo dokladu - číslo smlouvy objednatele, - IČ a DIČ objednatele - rozsah a předmět zdanitelného plnění - datum vystavení dokladu - datum uskutečnění zdanitelného plnění - datum splatnosti - fakturovanou částku bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná cena - protokol o předání a převzetí díla - razítko a podpis oprávněné osoby - faktury spojené s předmětem plnění budou označeny: OP LZZ, názvem a číslem projektu. Zadavatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud nebude obsahovat výše uvedené náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení opravené faktury zadavateli. Sankční podmínky, smluvní pokuty: V případě prodlení s provedením díla oproti termínu dohodnutém ve smlouvě o dílo, Stránka: 9 z 20

10 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,01 % z fakturované částky bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dnů ode dne převzetí jejich vyúčtování, pro případ nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí. Objednatel má právo smluvní pokuty odečíst zhotoviteli z faktury za dílo. 4.2 Podmínky stanovené pokynem OP LZZ Povinnost dodavatele umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o účetnictví a zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH). Povinnost dodavatele uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s článkem 90 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, 10 let po ukončení projektu, minimálně do do konce roku 2021, a pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší než v evropských předpisech, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad musí obsahovat informaci, že se jedná o projekt OP LZZ a musí být označen názvem a číslem projektu. Dodavatel je povinen do konce roku 2021 za účelem ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek programu OP LZZ poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Dodavatel je povinen provádět informační a propagační opatření na základě Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kde je mimo jiné stanovena odpovědnost příjemců, pokud jde o informační a propagační opatření pro veřejnost. Dodavatel je povinen zajistit, aby povinnosti ve vztahu k Projektu do konce roku 2021 plnili také partneři a dodavatelé podílející se na projektu. 5 POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 5.1 Nabídková cena Uchazeč stanoví nabídkovou cenu za vymezený předmět veřejné zakázky v souladu s touto zadávací dokumentací, a to absolutní částkou v českých korunách. Celková nabídková cena Stránka: 10 z 20

11 bude uvedena v členění bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné ke dni podání nabídky a celková nabídková cena včetně DPH. Musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu veřejné zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena musí být dále zpracována v členění uvedeném v tabulce č. 1 Tabulka č. 1 Název položky Cena za licence (tvorba organizační struktury, systemizace pracovních míst, systém hodnocení, evidence vzdělávání, evidence výběrových řízení, evidence činnosti BOZP) Cena za případné další licence Cena za splnění technologických a systémových požadavků uvedených v čl. 2.1: Integrované přihlašování a synchronizace uživatelů s AD Exporty výstupních sestav do formátu MS Office a XML Cena za aplikování webových technologií Cena za případné další technologické prvky řešení Cena za splnění integračních požadavků v čl. 2.1: Cena za realizaci napojení na IDM Cena za on-line napojení na evidenci zaměstnanců Cena za realizaci importu dat z projektu Dílna kompetencí Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena s DPH v Kč Poznámka Cena za systém logování Cena za implementaci programového vybavení do Stránka: 11 z 20

12 prostředí zadavatele Cestovní výdaje Další nutné vedlejší výdaje (zde uchazeč uvede všechny případné náklady spojené s realizací předmětu veřejné zakázky) Celková cena díla Tabulka č. 2 Název položky Cena za roční technickou podporu nabízeného programového vybavení Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena s DPH v Kč Poznámka Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace služeb dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle změny sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby daně z přidané hodnoty. Pokud uchazeč hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí ji promítnout do cen jednotlivých dílčích částí nabídky, jejichž součet je celkovou cenou. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou dodávku) není přípustná. 6 POŽADAVKY NA KVALIFIKACI Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí: 6.1 Základní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění základních kvalifikačních předpokladů podle 53 odstavec 1 zákona č. 137/2006 Sb., znění pozdějších předpisů, zákon o veřejných zakázkách, tzn. že požadavky splňuje dodavatel: který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání Stránka: 12 z 20

13 takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává -li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu a je -li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; který v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu; vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních třech letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; který není v likvidaci; který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby, který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek, který předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou osobu, který předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byli v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách a Stránka: 13 z 20

14 který, má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě podle 52 zákona o veřejných zakázkách. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů Základní kvalifikační předpoklady podle zákona 137/2006 Sb., znění pozdějších předpisů, zákon o veřejných zakázkách Uchazeč prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů podle zákona 137/2006 Sb., znění pozdějších předpisů, a to podle 53 odstavec 1 písmeno: a) výpisem z evidence Rejstříku trestů [odstavec 1 písmeno a) a b)], b) potvrzením příslušného finančního úřadu [odstavec 1 písmeno f)], c) potvrzením příslušného orgánu [odstavec 1 písmeno h)], d) čestným prohlášením dodavatele 53 odstavec 1 písmeno c) až e) a g), i) až j), podplácení, insolvenční řízení, daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném, v posledních 3 letech nebylo pravomocné disciplinární potrestání nebo kárné řízení a není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. e) splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odstavec 1 písmeno k) až l) prokazuje dodavatel čestným prohlášením s přiloženými zákonem stanovenými seznamy. Pokud se na dodavatele některý základní kvalifikační předpoklad podle 53 odstavec 1 písmeno k) až l) nevztahuje, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení, popřípadě pouze uvede, že se na něj tato zákonná povinnost nevztahuje. V takovém případě se na něj nevztahuje ani povinnost předkládat příslušná prohlášení či seznamy. 6.2 Profesní kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů. Tyto předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) Kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) Kopii dokladu o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (živnostenské oprávnění či licence). Originál dokladů doloží předkladatel vítězné nabídky k podpisu smlouvy. 6.3 Ekonomické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů. Tyto předpoklady splňuje dodavatel, který předloží - pojistný certifikát či pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě minimálně ve výši odpovídající pojistné částce ,- Kč. Ve své nabídce uchazeč doloží čestné prohlášení, že pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti po celou dobu realizace veřejné zakázky - čestné prohlášení, že nemá po splatnosti nesplněné závazky vůči městu Uherské Hradiště a jeho příspěvkovým organizacím Stránka: 14 z 20

15 6.4 Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky na služby zadavatel požaduje seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí Rozsah požadovaných informací: minimálně 1 dodávka poskytovaná dodavatelem spočívající v dodání, integraci a implementaci SW komponenty pro oblast řízení lidských zdrojů v organizaci veřejné správy /obecní úřad, městský úřad, magistrát statutárního města, krajský úřad, vždy s minimálním počtem 100 funkčních míst a minimálním počtem 200 zaměstnanců/ Přílohou tohoto seznamu musí být: osvědčení vydané objednatelem služeb nebo čestné prohlášení dodavatele, není-li současně možné osvědčení od objednatele získat z důvodů spočívajících na jeho straně. 6.5 Pravost a stáří dokladů Dodavatel je povinen předložit doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v kopii, není-li výslovně uvedeno jinak. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů. 6.6 Důsledek nesplnění kvalifikace Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení. 7 PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY 7.1 Nabídka uchazeče Nabídka bude zpracována dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci. Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém nebo slovenském jazyce (listiny v jiném než českém nebo slovenském jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka). Nabídka bude předložena v jednom písemném vyhotovení 1originál a v jednom elektronickém vyhotovení na CD nosiči. Nabídka musí být datována a na krycím listu podepsána uchazečem, resp. osobou oprávněnou k zastupování statutárního orgánu uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, příp. osobou zmocněnou k takovému úkonu, v takovém případě doloží uchazeč v nabídce originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci. Uchazeči podají každou svou nabídku s jednotlivě očíslovanými listy. Nabídka musí být neoddělitelně svázána podle níže uvedeného členění nabídky. Pokud nabídka bude obsahovat Stránka: 15 z 20

16 nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na krycím listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. Nabídka v písemné formě v jednom vyhotovení a v elektronické podobě (CD nosič) musí být doručena v jedné uzavřené obálce s uvedením adresy na niž je možno zaslat oznámení a označené nápisem Neotevírat veřejná zakázka malého rozsahu: Dodávka SW pro personální procesy. 7.2 Členění nabídky, obsah Nabídka musí obsahovat: 1) Vyplněný formulář KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, příp. identifikace dodavatelů, kteří podávají nabídku společně, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče (vzor krycího listu je přílohou č. 1 zadávací dokumentace). 2) Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce. 3) Doklad prokazující způsob jednání a podepisování za uchazeče v případě, že se jedná o jinou osobu než je uvedeno v obchodním rejstříku. 4) Návrh smlouvy o dílo. 5) Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů. 6) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů. 7) Doklady prokazující splnění ekonomických kvalifikačních předpokladů. 8) Doklady prokazující splnění technických kvalifikačních předpokladů. 9) Nabídková cena v rozsahu Tabulky č.1 zadávací dokumentace. 10) Konkrétní a podrobný popis způsobu řešení jednotlivých požadavků, minimálně v rozsahu požadovaných funkcionalit, uvede uchazeč ke všem třem částem bodu 2.1, a to k: a. požadavkům na programové vybavení jako komponenty EOS pro řízení lidských zdrojů, b. technologickým a systémovým požadavkům, c. integračním požadavkům. 11) Ostatní - zde uchazeč uvede informace související s plněním veřejné zakázky, které považuje za nezbytné. 12) Elektronická forma nabídky ve formátu doc a pdf, tabulky v xls na přiloženém CD. Stránka: 16 z 20

17 Nabídka musí být členěna dle výše uvedených bodů. 8 OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 8.1 Změna podmínek zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace, nebo z vlastního podnětu. 9 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Pokud je do hodnocení předložena jen jedna nabídka, která nebyla při otevírání obálek s nabídkami a při posuzování souladu nabídek se zadávací dokumentací vyřazena, komise doporučí Zadavateli její akceptování. Hodnocení nabídek bude provedeno na základě komplexního vyhodnocení výhodnosti předložených nabídek s důrazem na : Výši nabídkové ceny - váha 60% Výpočet: nejvýhodnější nabídka (tzn.nejnižší cena) 100 x x váha 60% cena hodnocené nabídky Kvalitu nabízeného řešení - váha 40 % V rámci kritéria Kvalita nabízeného řešení bude hodnoceno: Míra, do jaké nabídka (navrhované řešení a provedení díla) naplňuje zadání zadavatele maximální počet dosažených bodů: 10 Použité technologie nabízeného systému vůči požadavkům stanoveným zadáním maximální počet dosažených bodů: 10 Životnost technologií použitých v systému, tj. zdali jsou moderní, obecně podporované a v souladu s technologickými trendy do budoucna (tj. nezestárnou, nebude nutno je nahrazovat/ obnovovat, nebudou problémy s požadavky IT správce na nestandardní kvalifikaci atp.) maximální počet dosažených bodů: 10 Míra automatizace operací (propojenost funkcí sytému navzájem, eliminace pracnosti při práci se systémem) maximální počet dosažených bodů: 10 Stránka: 17 z 20

18 Sekundární nákladovost systému (updates, nové verze, podpora, provozní nároky a náklady, náklady na pracovní místo (uživatele) z pohledu nutnosti instalace na pracovní stanici vs. webová aplikace atp.) maximální počet dosažených bodů: 10 Možnost administrace systému pracovníky úřadu bez nutnosti kontaktování/ placení služeb dodavatele (změny rolí uživatelů, změny textů, vlastní administrace systému kompetencí, změny uživatelských oprávnění, atp.) z pohledu jednoduchosti a šířky/ hloubky interní administrace maximální počet dosažených bodů: 10 Doba podpory dodané verze bez nutnosti upgrade maximální počet dosažených bodů: 10 Otevřenost systému dalšímu vývoji, jehož potřeba na straně zadavatele může v budoucnu vzniknout maximální počet dosažených bodů: 10 Propojení systému na personální systém maximální počet dosažených bodů: 10 Uživatelská přívětivost a jednoduchost obsluhy (např. úvodní rozcestník (dashboard) pro rychlou navigaci uživatelů, použitý design a ovládací prvky atp.), modernost a jednoduchost uživatelského prostředí SW, aby navržené řešení bylo uživatelsky příjemné maximální počet dosažených bodů: 10 Schopnost a prokázané kompetence týmu dodavatele dodat nejen vlastní systém, ale pomoci úřadu jej skutečně implementovat do denní praxe tak, aby byl cílovými uživateli úspěšně využíván pro účel, který je v zadání uveden maximální počet dosažených bodů: 10 Požadavky na součinnost zadavatele, návrh součinnosti uchazeče při implementaci a oživení software v denním fungování pracovníků úřadu maximální počet bodů: dosažených 10. Uchazeč popíše nabízené plnění na maximálně 4 strany. U tohoto dílčího kritéria bude hodnotící komise hodnotit kvalitu nabízeného řešení, přičemž za splnění každého z dílčích požadavků lze získat maximálně 10 bodů, za celé kritérium Kvality nabízeného řešení tedy maximálně 120 bodů. Výpočet: body hodnocené nabídky 100 x x váha 40% nejvýhodnější nabídka (počet bodů nejlepší nabídky) Body za obě dílčí kritéria budou sečteny a určí výslednou bodovou hodnotu nabídky. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní hodnotou bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v kritériu nabídková cena. Stránka: 18 z 20

19 10 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY Lhůta pro podání nabídek končí dne ve hodin Místo pro podávání nabídek Městský úřad, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště 11 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI A HODNOCENÍ NABÍDEK Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne ve hodin na pracovišti zadavatele v zasedací místnosti Rady města v budově Městského úřadu v Uherském Hradišti na Masarykově náměstí 19, Uherské Hradiště. Po dokončení jednání pro otevírání obálek bude ihned následovat hodnocení došlých nabídek. Jednání bude neveřejné. Zadavatel je oprávněn ze závažných důvodů termín otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek změnit. 12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Tato zadávací dokumentace včetně příloh je též k dispozici ke stažení na internetových stránkách zadavatele Dodatečné informace k zadávací dokumentaci Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost musí být doručena nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty pro podávání nabídek na adresu Městský úřadu v Uherském Hradišti, Masarykovo náměstí 19, Uherské Hradiště Poskytování dodatečných informací Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve lhůtě stanovené zákonem zadavatel doručí dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci. Budou také zveřejněny na internetových stránkách zadavatele Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Dále tyto informace budou zveřejněny na internetových stránkách zadavatele Stránka: 19 z 20

20 12.4 Zrušení zadávacího řízení Zrušení zadávacího řízení je možné podle pravidel OP LZZ, a to až do uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok. 13 LHŮTA, PO KTEROU JSOU DODAVATELÉ SVOU NABÍDKOU VÁZÁNI Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů. 14 PRÁVA ZADAVATELE Zadavatel si vyhrazuje právo ponechat si obdržené nabídky. Podané nabídky se nevracejí z důvodu povinné archivace dle pravidel OP LZZ. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení v souladu s pravidly OP LZZ. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit a změnit, případně doplnit ve spolupráci s vybraným uchazečem smluvní ustanovení výslovně neuvedená v těchto zadávacích podmínkách, která nejsou předmětem hodnocení a dodavatel je povinen tuto změnu akceptovat. Uchazeč se ve své nabídce zaváže k povinnosti umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění). 15 PŘÍLOHY Příloha č. 1 - Krycí list nabídky V Uherském Hradišti dne Květoslav Tichavský, v. r. starosta Stránka: 20 z 20

21 Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Dodávka SW pro personální procesy A. Údaje o uchazeči: UCHAZEČ Obchodní firma nebo název (jedná li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná li se o fyzickou osobu) Sídlo (jedná li se o právnickou osobu) Místo podnikání (jedná li se o fyzickou osobu) - celá adresa včetně PSČ Právní forma Identifikační číslo Daňové identifikační číslo Statutární zástupce Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky Telefon Fax B. Cenová nabídka: NABÍDKOVÁ CENA (Kč) C E L K E M DPH (Kč) NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH (Kč) UPOZORNĚNÍ: Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné než požadované údaje.celková cena v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v návrhu smlouvy. V., dne.. Jméno a příjmení oprávněné osoby razítko a podpis uchazeče - 1 Název projektu: Dílna kompetencí města Uherské Hradiště; Název VŘ: Dodávka SW pro personální procesy Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT. Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ PRO PROJEKT Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Odborné vzdělávání klíčem k úspěchu PNsP, s.r.o. 2 ZADAVATEL Obchodní

Více

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ

VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ SANITÁŘ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů VÝBĚR DODAVATELE VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB AKREDITOVANÉHO KVALIFIKAČNÍHO KURZU VŠEOBECNÝ

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle ust. 21 odst. 1 písm. a) a 27 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále také jako zákon

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Název veřejné zakázky: Zateplení školní jídelny v Bělotíně

Více

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska

Zadávací dokumentace. Protipovodňová opatření obcí Novojičínska Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku zadávanou formou otevřeného řízení, v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Operační program Životní prostředí a

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE. A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, výběrové řízení na technický dozor investora, záložní pracoviště 1 Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na služby E-learning Pro potřeby

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka setů stolních PC včetně základního SW pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro zakázku na dodávky Inovace ve výrobním procesu společnosti LAUB- Zadavatel LAUB-KOVOVÝROBA, s.r.o. Sídlo: Vidonín 21, PSČ 59457 IČ 26231131 Zastoupen: Milošem Laubem, jednatelem

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu Dodávka ICT pro ZŠ V. Menšíka Ivančice v souladu s ustanovením 6 a 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K Výzvě k podání nabídek v řízení o zadání zakázky malého rozsahu podle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách. Nejedná se o řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí.

Výzva k podání nabídky. Meziříčí. Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku

Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Č.j. : MV-145067-6/VZ-2013 Počet listů: 24 Počet příloh: 6 Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Realizace vzdělávacích kurzů v oblasti využívání informačních technologií /projekt Efektivní rozvoj

Více

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem

Inteligentní zastávky Ústí nad Labem Textová část zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku Inteligentní zastávky Ústí nad Labem nadlimitní veřejná zakázka na dodávku inteligentních zastávek zadávaná v otevřeném řízení, dle zákona o veřejných

Více

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem

Gymnázium Mikuláše Koperníka se sídlem 17. listopadu 526, 743 01 Bílovec zastoupené Mgr. Václavem Vaňkem, ředitelem VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY ve smyslu metodického pokynu ROP NUTS II Moravskoslezsko pro zadávání veřejných zakázek verze 5.02 pro Ostatní veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky a služby: VZ 001: Pořízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Dodávka ICT Datum vyhlášení zakázky: 14. 4. 2015 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/51.0010

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Speciální ZŠ Svitavy stavební úpravy objektu, oprava venkovní omítky, rekonstrukce střechy Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky,

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce ZADÁVACÍDOKUMENTACE " Územní plán Šimonovice" ZADÁVACÍDOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon") v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na služby pro veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ009/2012 - II na akci: Software pro antivirovou a antispamovou ochranu

Více

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva k podání nabídek v rámci poptávkového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu tato veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zjednodušené podlimitní zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ), 38 Veřejná zakázka na stavební práce s názvem: VYUŽITÍ

Více

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky

Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku na dodávky Podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále zákon), 38 zjednodušené podlimitní řízení 1. Identifikační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL. I/35 TROJZEMÍ Město Hrádek nad Nisou Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou IČ: 00262854 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu HRÁDEK NAD NISOU CYKLOSTEZKA V ÚSEKU OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA SE SIL.

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Sp. zn.: CN/156/CN/15 Č.j.: 6918/15/CN Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: Zajištění pronájmu softwarových licencí a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery SŠZP Klatovy

Více

Infrastruktura pro virtuální servery.

Infrastruktura pro virtuální servery. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zjednodušeného podlimitního řízení ve smyslu ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, veřejné zakázky na dodávku s názvem:. Zdravotnická

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem: Dodávka praček pro DS Bohnice tato veřejná zakázka na dodávky není zadávána dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

Více

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.

Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad. Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5. MĚSTO LETOHRAD Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad Váš Dopis značky/ze dne Naše značka Vyřizuje V Letohradě dne 2623/2014/2060/86 Franc 28.5.2014 Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu Školení zaměstnanců V projektu Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků Gymnázia

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Sportovní gymnázium, Pardubice Rekonstrukce rehabilitačních prostor Zadávací dokumentace 1. Identifikační údaje o veřejné zakázce

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název zakázky: CENTRÁLNÍ

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb

Zadávací dokumentace. k veřejné zakázce. NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NDA, zadávací řízení na poskytovatele telefonních služeb 1. Všeobecné informace 1.1 Úvodní informace Zakázka je součástí projektu Národní digitální archiv schváleného

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (ZD) podle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) Č. j.: VZ060/2012 na akci: Výměna oken ve fasádě dvorního křídla objektu studia

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE)

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (ZADÁVACÍ DOKUMENTACE) Tento dokument včetně příloh a projektové dokumentace (dále jen PD) tvoří zároveň kompletní zadávací dokumentaci. Název zakázky: 113D31300-7707 Dorozumívací

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Podlimitní veřejná

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva)

Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Oznámení o zahájení výběrového řízení (výzva) Zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu. Název operačního programu, ze kterého je zakázka hrazena Integrovaný operační program

Více

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY

VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Tišnov 29. 8. 2014 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: VÝMĚNA VÝPLNÍ STAVEBNÍCH OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 000 53 198 bankovní

Více

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření

Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na uzavření Datum: 14.8.2013 Číslo jednací: VZ-64/OSČ/2013 Vyřizuje/linka: Štill/476 453 205. E-mail: still@tsmost.cz Adresa: Výzva k jednání, podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace v jednacím řízení na

Více

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák

Zvýšení konkurenceschopnosti pekárny Pivák EVROPSKÁ UNIE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE otevřené nadlimitní řízení dle 12, odst. 2 a 27 ZVZ na dodávku technologií realizované zadávací řízení podléhá zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 18/2012/MRFP Provoz, údržba a servis předávacích stanic tepla vč. provozu a servisu bytových stanic MEIBES v objektech MRFP a.s.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění K čj 369-4/2012/DP - ÚVN Praze dne: 8.8.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 15 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném

Více

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ČÁST I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce zadávané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (verze 7) dále

Více

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2) DRUH A PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky MODERNIZACE DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU SOŠ A SOU NYMBURK VYBAVENÍ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. Domov pro seniory Nezdenice oprava střechy a doteplení části střechy výměna solárních panelů VZ/2014/2/03

Více

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77

Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 Zadávací dokumentace Zateplení klubovny a šaten TJ čp. 77 1. Identifikační údaje zadavatele Zadavatel: Sídlo: IC: Statutární zástupce: Obec Dolní Tošanovice Dolní Tošanovice 121, 739 53 Hnojník 00576875

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadavatel: Zástupce zadavatele: Město Kolín Tender Consulting CZ s.r.o. Karlovo náměstí 78 Riegrova 46 280 12 Kolín I. 572 01 Polička Zadávací dokumentace pro otevřené řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27

Více

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012

NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Brno dne 4. 7. 2012 Brno dne 4. 7. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: ZMĚNA TOPNÉHO MÉDIA (REKONSTRUKCE VÝMĚNÍKOVÉ STANICE) Zadavatel: Název: Obchodní akademie, Střední odborná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Zahrada nové mateřské školy v MOb Krásné Pole v přírodním stylu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Více

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes.

Masarykovo nám. 1/167, 790 01, Jeseník. Ing. Marie Fomiczewová, starostka města. tel. 584 498 165, e-mail: kristyna.michalkova@mujes. Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace do výběrového řízení na zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem: Zpracování metodiky řízení a rozvoje lidských zdrojů úřadu Identifikační

Více

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Strojní vybavení I IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k podlimitní veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ

Dodání portálové technologie VYZÝVÁ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ZADAVATEL: ČESKÁ REPUBLIKA - ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY Sídlem: Nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01 Praha 1 Malá Strana IČ: 00006599 NÁZEV ZAKÁZKY: Zadavatel Vás Dodání portálové technologie

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů - dále jen zákon Podrobné podmínky zadávací dokumentace Zadávací řízení: Nadlimitní veřejná

Více

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem. Zadavatel: Česká republika Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Písek Název veřejné zakázky: Komplexní pozemková úprava v k. ú. Křenovice Sídlem: Nádražní 1988 Zastoupený: IČ: 397 01 Písek Ing. Benem

Více

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka

Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Výzva Nákup vrtačky operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka Nákup vrtačky pro operační sály pro Nemocnici Český Krumlov, a.s. 1. Zadavatel: Nemocnice Český

Více

Vývoj a technická podpora systému VSD

Vývoj a technická podpora systému VSD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále také jako ZD ) ve smyslu 27 a 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vývoj a technická

Více

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi

Řešení pro kvalifikovaný podpis a konverzi VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU (zadávacíí dokumentace) dle ustanovení 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Tato

Více

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY

1. PODROBNÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PŘEDMĚT ZAKÁZKY ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 SPISOVÁ ZNAČKA VZMR: SPÚ 224401/2015 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Více

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení

Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadávací dokumentace zjednodušeného podlimitního řízení Zadavatel: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s. Sídlo: T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary, PSČ 360 01 IČ: 25236300 zastoupená Ing. Jiří Drábkem, ředitelem

Více

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI:

NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY. Zadavatel: Brno 6. 6. 2013. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: Brno 6. 6. 2013 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: HAVARIJNÍ STAV ROZVODŮ TEPLÉ A STUDENÉ VODY Zadavatel: Název: Gymnázium, Brno, Křenová 36 se sídlem: Křenová

Více

Upgrade licencí MS Office 2013

Upgrade licencí MS Office 2013 M Ě S T O I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Soubor dokumentů, údajů, požadavků a podmínek zadavatele, které vymezují předmět veřejné zakázky na dodávku v podrobnostech

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem VŠPJ - Oprava střechy ostatní vyhlášené v rámci akce VŠPJ - Oprava střechy, včetně rekonstrukce jímací soustavy, rozmrazování

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle 38 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon ) a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OPLZZ,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Projekt je spolufinancován z ROP NUTS II Jihovýchod. Prioritní osa: 11.3 Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel. Oblast podpory: 11.3.1 Rozvoj urbanizačních center. Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.1.00/41.01696.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace v rámci veřejné zakázky malého rozsahu EU peníze školám, CZ..07/.4.00/2.2906, Dodávka projekční techniky Obsah:. Základní údaje o zadavateli 2. Předmět veřejné zakázky 3. Místo plnění

Více

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243

Zpracování projektové dokumentace pro projekt Zateplení objektu školy v ul. Volanovská SOŠ a SOU, Trutnov, Volanovská 243 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie (dále jen VZMR II. ) Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma zadavatele: příspěvková

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu

Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce. Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadávací dokumentace pro zakázku na stavební práce Název zakázky Brno židovské zpřístupnění nemovitého odkazu Zadavatel Židovská obec Brno Brno, tř. Kpt. Jaroše 1922/3 602 00 IČ: 494 65 473 Statutární

Více

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

ČÁST II VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Výzva k prokázání kvalifikace a podání nabídky vč. zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle ust. 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Dodávky

Více

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle

Vybavení sálu Kulturního domu v Dobroměřicích stoly a židle Obec Dobroměřice Pražská 53, 440 01 Dobroměřice tímto VYZÝVÁ K PODÁNÍ NABÍDEK a poskytuje ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE poptávkového řízení n a veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění občerstvení v průběhu Hodnotitelských komisí programů OPPI Příloha č. 1: Krycí list nabídky Příloha č. 2: Čestné prohlášení

Více

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení

Výzva k podání nabídky. DinoPark Ostrava technické vybavení Výzva k podání nabídky dle Metodického pokynu pro zadávání veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko 2007-2013 Název zakázky DinoPark Ostrava technické vybavení

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby k Albertu a úprava křižovatky v ul. Legií ve Varnsdorfu"

Více

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: OZVUČOVACÍ A OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA V MĚSTSKÉM DIVADLE VE VARNSDORFU 1. Veřejný zadavatel Úřední název:

Více

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně

VÝZVA. Zástupce zadavatele: Mgr. Michal Šedivý, vrchní ředitel sekce kabinetu ministryně VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), dle Směrnice

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATEL Obchodní firma: Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s. (dále VÚAnCh) Se sídlem: Revoluční 84, 400 01 Ústí nad Labem Jednající: Ing. Milanem Petrákem, místopředsedou představenstva a Ing. Lubomírem

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Bezbariérová SŠGaO Zlín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Bezbariérová SŠGaO Zlín VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu dle metodického pokynu SM/25/02/13 Krajského úřadu Zlínského kraje,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU předpokládané hodnoty do 2.000 000 Kč bez DPH ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Celoroční ofsetový tisk

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jako ZVZ ) Název veřejné zakázky: Vzdělávací akademie pro vyšší odbornost a adaptabilitu

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) s názvem: Změna vytápění a zdroje tepla v objektu Klíčova

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadané v zjednodušeném podlimitním řízení

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Dodávka výpočetní techniky a softwaru zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE

Kanalizační přípojky v Chomuticích - zakázka malého rozsahu OBEC CHOMUTICE OBEC CHOMUTICE vypisuje v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v pozdějším znění (ZVZ) výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce Kanalizační

Více

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti:

Zadavatel: Telefon: +420 465 676 426 vlastimil.mlynar@letohrad.eu Kontaktní osoba pro technické záležitosti: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 2014/006 Výměna oken v bytových domech ul.družstevní č.p.370, Sokolovská č.p.121 a v budově restaurace na koupališti, Požárníků č.p.195 v Letohradě

Více

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746

SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 SPRÁVA BYTOVÝCH OBJEKTŮ PRAHA - MODŘANY Obchodní nám. 25/3, 143 00 Praha 4 - Modřany IČO: 00879746 DIČ: CZ00879746 Výzva v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále

Více

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Kancelářské potřeby ZVÝHODNĚNÍ ZAMĚSTNAVATELŮ ZAMĚSTNÁVAJÍCÍCH OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27, v souladu s 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku Podpora pracovního uplatnění starších osob zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace ve smyslu ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění Název veřejné zakázky: AKVIZICE ELEKTRONICKÝCH KNIH PRO PROJEKT RIPO otevřené nadlimitní řízení Strana

Více

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz

Odborná podpora při přípravě výběrového řízení aukce na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz Čj.: ČTÚ-68160/2011-20 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadanou v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE / VÝZVA zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon) pro zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem Revitalizace centra obce

Více

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice

Zateplení a stavební úpravy ZŠ a MŠ Brankovice Výzva více zájemcům k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace. V souladu s ustanovením 25 a 38 Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zahajuje veřejný zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ČESKÁ REPUBLIKA - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

Dodávka interaktivní tabule

Dodávka interaktivní tabule Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na dodávky zadanou v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Dodávka interaktivní tabule

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Neveklov - inženýrské sítě a komunikace v lokalitě Sýkorec - I. etapa ČÁST 1. PODMÍNKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Město Neveklov, Náměstí Jana Heřmana 80, 257

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK. s názvem VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení jako podlimitní veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zajištění stravování v Praze Na Míčánkách II Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více