z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17.12.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov"

Transkript

1 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Nový konaného dne od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Přítomni: Omluveni: Česák, Hruška, RNDr. Janoušek, Klouček, Ing. Kubánek, MUDr. Kulich, Ing. Louda, Ing. Mencl, Motyčka, Ing. Neuman, Nezbeda, Bc. Omastová, Mgr. Orel, Mgr. Rosůlek, Mgr. Řehořková, MUDr. Slezáček, MUDr. Šafaříková, PaedDr. Šedivý, Šprinc, PaedDr. Štoček (20) RNDr. Haltuf, Ing. Kožíšek, MUDr. Navrátilová, Mgr. Tláskalová, Ing. Vodák (5) Zastupitelstvo města po projednání: 459/22/ Zpráva místostarosty města Nový Mgr. Bohumila Orla o činnosti Rady města Nový za období od do vzalo na vědomí - přednesenou zprávu Mgr. Orla o činnosti Rady města Nový za období od do (bez materiálu) 460/22/ Tisková zpráva společnosti Vodovody a kanalizace, a. s., se sídlem Víta Nejedlého čp. 893, Hradec Králové úprava (navýšení) cen za dodávky pitné a užitkové vody a za odvádění odpadních vod nevzalo na vědomí-tiskovou zprávu Ing. Františka Baráka, ředitele společnosti Vodovody a kanalizace, a. s., Hradec Králové, o navýšení ceny vodného a stočného o 14,5 % v královéhradeckém regionu Pro: 12 Proti: 5 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: ZM ) 1

2 461/22/ Poskytnutí půjčky společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého čp. 893, Hradec Králové, IČ , na rekonstrukci čistírny odpadních vod v Novém ě schválilo - poskytnutí půjčky ve výši 5,3 mil. Kč společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Víta Nejedlého čp. 893, Hradec Králové, IČ , na rekonstrukci ČOV Nový : rozdělenou do tří let v roce 2009 částku 1,8 mil. Kč, v roce 2010 částku 2 mil. Kč a v roce 2011 částku 1,5 mil. Kč s tím, že tato půjčka bude po dokončení stavby kapitalizována a Město Nový by za ni obdrží ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 2 (č. materiálu: ZM ) 462/22/ Vnitřní směrnice č. 39 Zásady pro prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění šestá aktualizace schválilo - šestou aktualizaci Vnitřní směrnice č. 39 Zásady pro prodej bytů dle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění spočívající ve vypuštění bodu 8) v Článku 1. Části III. - ve znění: V případě odprodeje uvolněného bytu bude sjednáno pro Město Nový předkupní právo, které bude zavazovat kupující v případě převodu bytu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku (dále jen bytu) jiným osobám než osobám příbuzným v řadě přímé. Strana kupující bude v případě výše uvedeného převodu bytu po dobu 10 let od podpisu kupní smlouvy povinna nabídnout byt ke koupi Městu Nový, a to za kupní cenu, která bude představovat 70 % dohodnuté kupní ceny, za kterou kupující byt od Města Nový koupili. (č. materiálu: ZM ) 2

3 463/22/ Odprodej bytu č. 1687/1 v budově (bytový dům) čp a čp včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 5683/70083 na společných částech budovy (bytový dům) čp a čp a na pozemcích stp. č a parc. č. 3307, vše v kat. území Nový, z majetku Města Nový obálková metoda schválilo - odprodej bytu č. 1687/1 v budově (bytový dům) čp a čp v ulici Dr. J. Ezopa, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 5683/70083 na společných částech budovy (byt. dům) čp a čp spoluvlastnického podílu v rozsahu 5683/70083 na pozemku stp. č spoluvlastnického podílu v rozsahu 5683/70083 na pozemku parc. č vše v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzických osob,za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. Strana kupující je povinna celou dohodnutou kupní cenu uhradit na účet Města Nový, číslo účtu /0100, VS 3112, a to ve lhůtě nejpozději do 18. dubna V kupní smlouvě na odprodej tohoto bytu si nebude Město Nový ve svůj prospěch zřizovat předkupní právo na tento byt po dobu deseti let od podpisu kupní smlouvy viz šestou aktualizaci Vnitřní směrnice č. 39 Zásady pro prodej bytů dle zákona č.72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytů a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) v platném znění. (č. materiálu: ZM ) 464/22/ Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 542/25 o výměře 990 m 2 orná půda, v kat. území Nový, za účelem výstavby rodinného domu (ul. Stanislava Hudečka) schválilo - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi Městem Nový (stranou budoucí prodávající) a fyzickými osobami (stranou budoucí kupující), na pozemek parc. č. 542/25 o výměře 990 m 2 v kat. území Nový, kdy pozemek se zavazují fyzické osoby využít k výstavbě rodinného domu, za dohodnutou kupní cenu ve výši ,- Kč s tím, že úhradu celé dohodnuté kupní ceny spolu s částkou za vybudování veřejné části vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 542/25 v kat. území Nový, ve výši ,- Kč (celková částka je ,- Kč) jsou fyzické osoby povinné uhradit na účet Města Nový 3

4 č /0100, VS , vedený u Komerční banky, a. s., Hradec Králové, v termínu nejpozději dne Ve Smlouvě o budoucí smlouvě kupní bude sjednána povinnost Města Nový uzavřít s fyzickými osobami na pozemek parc. č. 542/25 v kat. území Nový, kupní smlouvu (s výhradou změny označení převáděného pozemku v návaznosti na rozdělení a nové zaměření po dokončení nebo v průběhu výstavby rodinného domu) ve lhůtě do 2 měsíců ode dne, kdy fyzické osoby předloží Městu Nový doklad o povolení užívání stavby rodinného domu a za předpokladu, že nebyla z dříve uhrazené dohodnuté kupní ceny hrazena žádná smluvní pokuta a nebo že byla kupní cena doplacena na původní výši. (č. materiálu: ZM ) 465/22/ Odprodej bytu č. 1632/3 v budově (bytový dům) čp včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 7249/19699 na společných částech budovy (bytový dům) čp a na stp. č. 1181, vše v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 1632/3 v budově (bytový dům) čp v ulici Třída B. Smetany, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 7249/19699 na společných částech budovy (bytový dům) čp spoluvlastnického podílu v rozsahu 7249/19699 na pozemku stp. č vše v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. Pro případ, že v 1. kole prodejů budou s bytem č. 1632/3 současně odprodány též byty č. 1632/1 a č. 1632/2 v budově (bytový dům čp na stp. č v kat. území Nový, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 1632/3 činit ,- Kč. Částka ,- Kč bude pak Městem Nový fyzické osobě vrácena ve lhůtě do 14 pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy na odprodej posledního z výše uvedených bytů z vlastnictví Města Nový do vlastnictví stávajících nájemníků z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové, opatřené razítkem o povolení vkladu práva vlastnického do katastru nemovitostí. (č. materiálu: ZM ) 4

5 466/22/ Odprodej bytu č. 1688/1 v budově (bytový dům) čp a čp včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 5796/70083 na společných částech budovy (bytový dům) čp a čp a na stp. č a parc. č. 3307, vše v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 1688/1 v budově (bytový dům) čp a čp v ulici Dr. J. Ezopa, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 5796/70083 na společných částech budovy (bytový dům) čp a čp spoluvlastnického podílu v rozsahu 5796/70083 na pozemku stp. č spoluvlastnického podílu v rozsahu 5796/70083 na pozemku parc. č vše v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. (č. materiálu: ZM ) 467/22/ Odprodej bytu č. 1688/2 v budově (bytový dům) čp a čp včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 5840/70083 na společných částech budovy (bytový dům) čp a čp a na stp. č a parc. č. 3307, vše v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 1688/2 v budově (bytový dům) čp a čp v ulici Dr. J. Ezopa, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 5840/70083 na společných částech budovy (bytový dům) čp a čp spoluvlastnického podílu v rozsahu 5840/70083 na pozemku stp. č spoluvlastnického podílu v rozsahu 5840/70083 na pozemku parc. č vše v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. (č. materiálu: ZM ) 5

6 468/22/ Odprodej bytu č. 1688/3 v budově (bytový dům) čp a čp včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 5977/70083 na společných částech budovy (bytový dům) čp a čp a na stp. č a parc. č. 3307, vše v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 1688/3 v budově (bytový dům) čp a čp v ulici Dr. J. Ezopa, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 5977/70083 na společných částech budovy (bytový dům) čp a čp spoluvlastnického podílu v rozsahu 5977/70083 na pozemku stp. č spoluvlastnického podílu v rozsahu 5977/70083 na pozemku parc. č vše v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. (č. materiálu: ZM ) 469/22/ Odprodej bytu č. 1688/4 v budově (bytový dům) čp a čp včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 7460/70083 na společných částech budovy (bytový dům) čp a čp a na stp. č a parc. č. 3307, vše v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 1688/4 v budově (bytový dům) čp a čp v ulici Dr. J. Ezopa, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 7460/70083 na společných částech budovy (bytový dům) čp a čp spoluvlastnického podílu v rozsahu 7460/70083 na pozemku stp. č spoluvlastnického podílu v rozsahu 7460/70083 na pozemku parc. č vše v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. (č. materiálu: ZM ) 6

7 470/22/ Odprodej bytu č. 768/6 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 11187/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 768/6 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 v ulici Julia Fučíka, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 11187/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 spoluvlastnického podílu v rozsahu 11187/ na pozemku stp. č v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů budou s bytem č. 768/6 současně odprodány též byty č. 768/1, č. 768/2, č. 768/3, č. 768/4, č. 768/5, č. 768/7 a č. 768/8 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 768/6 činit ,- Kč. Částka ,- Kč bude pak Městem Nový fyzickým osobám vrácena ve lhůtě do 14 pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy na odprodej posledního z výše uvedených bytů z vlastnictví Města Nový do vlastnictví stávajících nájemníků, z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové, opatřené razítkem o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. (č. materiálu: ZM ) 471/22/ Odprodej bytu č. 768/3 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 9450/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 768/3 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 v ulici Julia Fučíka, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 9450/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 spoluvlastnického podílu v rozsahu 9450/ na pozemku stp. č v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů budou s bytem č. 768/3 současně odprodány též byty č. 768/1, č. 768/2, č. 768/4, č. 768/5, č. 768/6, 7

8 č. 768/7 a č. 768/8 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 768/3 činit ,- Kč. Částka ,- Kč bude pak Městem Nový fyzickým osobám vrácena ve lhůtě do 14 pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy na odprodej posledního z výše uvedených bytů z vlastnictví Města Nový do vlastnictví stávajících nájemníků, z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové, opatřené razítkem o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. (č. materiálu: ZM ) 472/22/ Odprodej bytu č. 768/4 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 7802/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 768/4 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 v ulici Julia Fučíka, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 7802/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 spoluvlastnického podílu v rozsahu 7802/ na pozemku stp. č v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů budou s bytem č. 768/4 současně odprodány též byty č. 768/1, č. 768/2, č. 768/3, č. 768/5, č. 768/6, č. 768/7 a č. 768/8 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 768/4 činit ,- Kč. Částka ,- Kč bude pak Městem Nový fyzickým osobám vrácena ve lhůtě do 14 pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy na odprodej posledního z výše uvedených bytů z vlastnictví Města Nový do vlastnictví stávajících nájemníků, z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové, opatřené razítkem o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. (č. materiálu: ZM ) 8

9 473/22/ Odprodej bytu č. 769/3 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 9498/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 769/3 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 v ulici Julia Fučíka, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 9498/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 spoluvlastnického podílu v rozsahu 9498/ na pozemku stp. č v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů budou s bytem č. 769/3 současně odprodány též byty č. 769/2, č. 769/4, č. 769/5, č. 769/6, č. 769/7, č. 769/8 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 769/3 činit ,- Kč. Částka ,- Kč bude pak Městem Nový fyzické osobě vrácena ve lhůtě do 14 pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy na odprodej posledního z výše uvedených bytů z vlastnictví Města Nový do vlastnictví stávajících nájemníků, z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové, opatřené razítkem o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. (č. materiálu: ZM ) 474/22/ Odprodej bytu č. 769/5 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 8603/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 769/5 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 v ulici Julia Fučíka, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 8603/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 spoluvlastnického podílu v rozsahu 8603/ na pozemku stp. č v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů budou s bytem č. 769/5 současně odprodány též byty č. 769/2, č. 769/3, č. 769/4, č. 769/6, č. 769/7, 9

10 č. 769/8 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 769/5 činit ,- Kč. Částka ,- Kč bude pak Městem Nový fyzickým osobám vrácena ve lhůtě do 14 pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy na odprodej posledního z výše uvedených bytů z vlastnictví Města Nový do vlastnictví stávajících nájemníků, z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové, opatřené razítkem o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. (č. materiálu: ZM ) 475/22/ Odprodej bytu č. 769/7 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 6853/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 769/7 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 v ulici Julia Fučíka, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 6853/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 spoluvlastnického podílu v rozsahu 6853/ na pozemku stp. č v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzických osob, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů budou s bytem č. 769/7 současně odprodány též byty č. 769/2, č. 769/3, č. 769/4, č. 769/5, č. 769/6, č. 769/8 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 769/7 činit ,- Kč. Částka ,- Kč bude pak Městem Nový fyzickým osobám vrácena ve lhůtě do 14 pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy na odprodej posledního z výše uvedených bytů z vlastnictví Města Nový do vlastnictví stávajících nájemníků, z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové, opatřené razítkem o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. (č. materiálu: ZM ) 10

11 476/22/ Odprodej bytu č. 769/8 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 včetně spoluvlastnického podílu v rozsahu 8334/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, z majetku Města Nový schválilo - odprodej bytu č. 769/8 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 v ulici Julia Fučíka, Nový, včetně: spoluvlastnického podílu v rozsahu 8334/ na společných částech budovy (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 spoluvlastnického podílu v rozsahu 8334/ na pozemku stp. č v kat. území Nový, z vlastnictví Města Nový do vlastnictví fyzické osoby, za dohodnutou kupní cenu ,- Kč. V případě, že v 1. kole prodejů budou s bytem č. 769/8 současně odprodány též byty č. 769/2, č. 769/3, č. 769/4, č. 769/5, č. 769/6, č. 769/7 v budově (bytový dům) čp. 768 a čp. 769 na stp. č v kat. území Nový, bude dohodnutá kupní cena bytu č. 769/8 činit ,- Kč. Částka ,- Kč bude pak Městem Nový fyzické osobě vrácena ve lhůtě do 14 pracovních dnů po obdržení kupní smlouvy na odprodej posledního z výše uvedených bytů z vlastnictví Města Nový do vlastnictví stávajících nájemníků, z Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové, opatřené razítkem o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. (č. materiálu: ZM ) 477/22/ Uzavření darovací smlouvy budova čp. 52 na stp. č. 56 a pozemky stp. č. 56 o výměře 1221 m 2, parc. č. 206 o výměře 864 m 2 a parc. č. 214/4 o výměře 94 m 2, vše v kat. území Vysočany schválilo - uzavření darovací smlouvy mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Pivovarské náměstí čp. 1245, Hradec Králové, IČ (dárce) a Městem Nový, IČ (obdarovaný), na základě níž Město Nový přijímá do svého majetku budovu čp. 52 na stp. č. 56 a pozemky stp. č. 56 o výměře 1221 m 2, parc. č. 206 o výměře 864 m 2 a parc. č. 214/4 o výměře 94 m 2, vše v kat. území Vysočany (č. materiálu: ZM ) 11

12 478/22/ Smlouva o převodu cenných papírů a Dohoda o vzájemném zápočtů pohledávek a závazků akce Kanalizace Nový, Dr. Vojtěcha II- DN 800 schválilo - Smlouvu o převodu cenných papírů uzavřenou podle ustanovení 13 a násl. zák. č. 591/92 Sb., o cenných papírech, uzavřenou mezi společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ (převodce) a Městem Nový, IČ (nabyvatel), na základě které společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., úplatně převádí na Město Nový ks akcií za celkovou kupní cenu ve výši ,- Kč, která je splatná do (Jedná se o vyrovnání půjčky ve výši ,- Kč, kterou Město Nový poskytlo v roce 2006 společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., účelově vázané na financování akce Kanalizace Nový, Dr. Vojtěcha II DN 800.) schválilo - Dohodu o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků mezi společností Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., se sídlem Hradec Králové, Víta Nejedlého čp. 893, PSČ , IČ a Městem Nový, IČ , na základě které si společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., a Město Nový, v souladu s 364 obchodního zákoníku v platném znění o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků, započítají vzájemné pohledávky a závazky na částku ,- Kč, a to ke dni (č. materiálu: ZM ) 479/22/ Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí pozemky parc. č. 2571/1 o výměře 1998 m 2 a parc. č. 2571/2 o výměře 1643 m 2, oba v kat. území Nový schválilo - uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí mezi Českou republikou Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2, IČ (převodce) a Městem Nový, IČ (nabyvatel), na základě které převede Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží čp. 390/42, Praha 2, IČ , bezúplatně do majetku Města Nový pozemky parc. č. 2571/1 o výměře 1998 m 2 a parc. č. 2571/2 o výměře 1643 m 2, oba v kat. území Nový (č. materiálu: ZM ) 12

13 480/22/ Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový konaného dne vzalo na vědomí - zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nový konaného dne (č. materiálu: ZM ) 481/22/ Úprava č. 8 rozpočtu Města Nový na rok 2008 schválilo - úpravu č. 8 rozpočtu Města Nový na rok 2008 (v příjmech i výdajích v částce 2.289,94 tis. Kč) Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 3 (č. materiálu: ZM ) 482/22/ Prodloužení kontokorentního úvěru ve výši 13 mil. Kč přijatého od Komerční banky, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, na další období rok 2009 schválilo - prodloužení kontokorentního úvěru ve výši 13 mil. Kč přijatého od Komerční banky, a. s., na další období rok 2009 (č. materiálu: ZM ) 483/22/ Návrh rozpočtu Města Nový na rok 2009 schválilo - rozpočet Města Nový na rok 2009 dle předloženého návrhu Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se hlasování: 2 (č. materiálu: ZM ) 484/22/ Návrh na usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech na rok 2009 dle Nařízení vlády č. 447/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů schválilo - usměrňování platů na rok 2009 dle předloženého návrhu Ing. Česákové, tajemníka Městského úřadu Nový Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 13

14 485/22/ Informace vliv zákona (novely) č. 302/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, na Město Nový vzalo na vědomí - informaci předloženou Ing. Jiřím Prokopem, vedoucím Finančního odboru Městského úřadu Nový (platnost od ) (č. materiálu: ZM ) 486/22/ Žádost Židovské obce v Praze, kterou zastupuje společnost MATANA, a. s., se sídlem Malá Štupartská čp. 1/646, Praha 1, IČ , o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový na rok 2009 ve výši ,- Kč za účelem opravy náhrobků na novém židovském hřbitově v Novém ě schválilo - poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Města Nový na rok 2009 ve výši ,- Kč (v rámci rozdělení finančních prostředků z rozpočtu Města Nový : organizace 0043 Oprava kulturních památek) za účelem opravy náhrobků na novém židovském hřbitově v Novém ě (č. materiálu: ZM ) 487/22/ Možnosti rozvoje a případných organizačních změn škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový v oblasti naplnění volného času dětí a žáků (DDM, ZUŠ) vzalo na vědomí - informaci o možnostech rozvoje a případných organizačních změn škol a školských zařízení zřizovaných Městem Nový v oblasti naplnění volného času dětí a žáků (č. materiálu: ZM ) 14

15 488/22/ Zřizovatelská funkce Města Nový k Domu dětí a mládeže v Novém ě schválilo - ponechání Domu dětí a mládeže jako součást Základní školy, Nový, Karla IV. 209, okres Hradec Králové, a to za podmínek: provádění průzkumu požadavků na mimoškolní činnost: u dětí mateřských škol, žáků základních a studentů středních škol ustanovení poradního orgánu pro mimoškolní činnost, který bude minimálně 2x ročně posuzovat obsahovou i finanční náplň aktivit Domu dětí a mládeže maximálního využití finančních prostředků Domu dětí a mládeže na aktivity Domu dětí a mládeže Pro: 15 Proti: 1 Zdrželo se hlasování: 2 (č. materiálu: ZM ) 489/22/ Schválení tanečního oboru při Základní umělecké škole, Nový schválilo - zápis tanečního oboru s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků základní umělecké školy, jejíž činnost vykonává Základní umělecká škola, Nový s účinností od (č. materiálu: ZM ) 490/22/ Investiční projekt Města Nový : Integrovaný systém sběru a využívání odpadů na Novobydžovsku schválilo - zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro investiční projekt Města Nový Integrovaný systém sběru a využívání odpadů na Novobydžovsku (č. materiálu: ZM ) 15

16 491/22/ Zápis č. 16 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový konaného dne vzalo na vědomí - zápis č. 16 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový konaného dne (č. materiálu: ZM ) 492/22/ Zápis č. 17 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový konaného dne vzalo na vědomí - zápis č. 17 z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový konaného dne (č. materiálu: ZM ) 493/22/ Předfinancování projektu Vytvoření mezinárodní sítě partnerských regionů schválilo - předfinancování projektu Vytvoření mezinárodní sítě partnerských regionů v částce ,- Kč v případě získání dotace na jeho realizaci z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (z rozpočtu Města Nový na rok 2009) (č. materiálu: ZM ) 494/22/ Celková zpráva za organizační složky Města Nový : Jiráskovo divadlo Nový a Kulturní klub MEKKA Nový za rok 2008 vzalo na vědomí - informace Bc. Ondřeje Neumana, vedoucího Organizačně-správního odboru Městského úřadu Nový a Petra Kruliše, vedoucího Jiráskova divadla Nový a Kulturního klubu MEKKA Nový, o realizovaném kulturním programu a celkovém hospodaření těchto organizačních složek Města Nový v roce 2008, včetně výhledů a plánů na rok 2009 (č. materiálu: ZM ) 16

17 495/22/ Strategie implementace egovernmentu na úrovni obcí s rozšířenou působností - dle Ministerstva vnitra ČR, projekt Czech POINT obcím a egoncentrum na úrovni obcí s rozšířenou působností vzalo na vědomí - dokument Ministerstva vnitra ČR Strategie implementace egovernmentu v území (verze 1.2) schválilo - účast Města Nový v projektu egovernmentu v obcích a financování tohoto projektu z Integrovaného operačního programu (IOP) za podmínek, uvedených ve Strategii implementace egovernmentu v území (verze 1.2) Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 496/22/ Realizace přechodu pro chodce u Základní umělecké školy v Novém ě vzalo na vědomí - informaci Ing. Bohuslava Zachaře, vedoucího Odboru investic a rozvoje Městského úřadu Nový, o současném stavu přípravy rekonstrukce křižovatky u Základní umělecké školy v Novém ě (č. materiálu: ZM ) 497/22/ Poskytnutí ručitelského závazku za poměrnou část úvěru Společné Cidliny, o. s., na projekt Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko schválilo - uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem Městem Nový a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova čp. 1929/62, IČ , číslo smlouvy RD20/3246/08/LCD, ve znění návrhu, jejímž předmětem je: poskytnutí ručitelského závazku Města Nový k zajištění pohledávek z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova čp. 1929/62, IČ , občanskému sdružení Společná CIDLINA, o. s., se sídlem Nepolisy čp. 75, Nepolisy, IČ , ve výši ,- Kč (slovy: Devětmilionůdvěstěšestnácttisíctřistapadesátdevět korun českých) na projekt s názvem Turistická informační síť Novobydžovsko a Chlumecko" s dobou splatnosti do ručitelský závazek se poskytuje až do výše 26,91 % nesplaceného zůstatku úvěru a k tomu náležejícího příslušenství, tj. úroků a poplatků (č. materiálu: ZM ) 17

18 498/22/ Peněžitý dar starostovi města Nový - Ing. Pavlu Loudovi schválilo - peněžitý dar Ing. Pavlu Loudovi, starostovi města Nový, ve výši ,- Kč Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) 499/22/ Zřízení Osadního výboru v integrované obci Vysočany dle 120 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění zřídilo - Osadní výbor v místní části Vysočany s názvem: Osadní výbor Vysočany schválilo - Osadní výbor Vysočany v počtu 5 členů (včetně předsedy): Jiří Česák Milena Žáková Ladislav Klouček Václav Bičiště Jaroslav Šmidrkal zvolilo - předsedou Osadního výboru Vysočany Ladislava Kloučka (člen Zastupitelstva města Nový ) Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se hlasování: 1 (č. materiálu: ZM ) Ing. Pavel Louda starosta Mgr. Bohumil Orel místostarosta Usnesení vyhotoveno dne: Návrhová komise: Ing. Jan Kubánek, Vladislav Motyčka 18

19 19

20 H L A S O V A C Í L I S T I N A 22. Zastupitelstvo města Nový konané dne: Česák 2 Haltuf 3 Hruška 4 Janoušek 5 Klouček 6 Kožíšek 7 Kubánek 8 Kulich 9 Louda 10 Mencl 11 Motyčka 12 Navrátilová 13 Neuman 14 Nezbeda 15 Omastová 16 Orel 17 Rosůlek 18 Řehořková 19 Slezáček 20 Šafaříková 21 Šedivý 22 Šprinc 23 Štoček 24 Tláskalová 25 Vodák USNESENÍ ČÍSLO: /1 478/ VYSVĚTLIVKY: PRO PROTI ZDRŽEL SE NEPŘÍTOMEN H L A S O V A C Í L I S T I N A 22. Zastupitelstvo města Nový konané dne: Česák 2 Haltuf 3 Hruška 4 Janoušek 5 Klouček 6 Kožíšek 7 Kubánek 8 Kulich 9 Louda 10 Mencl 11 Motyčka 12 Navrátilová 13 Neuman 14 Nezbeda 15 Omastová 16 Orel 17 Rosůlek 18 Řehořková 19 Slezáček 20 Šafaříková 21 Šedivý 22 Šprinc 23 Štoček 24 Tláskalová 25 Vodák USNESENÍ ČÍSLO: /1 495/ /1 499/2 499/3 VYSVĚTLIVKY: PRO PROTI ZDRŽEL SE NEPŘÍTOMEN

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 27. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 26.10.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání:

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr. Štoček. Omluveni: Ing. Kubánek, Bc. Omastová, Mgr. Rosůlek. Rada po projednání: ze 100. zasedání Rady města Nový Bydžov konaného dne 22. února 2010 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu Nový Bydžov ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, MUDr. Kulich, PaedDr.

Více

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011

Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 19. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 20.06. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko

OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Podklady na zasedání ZM dne: 25.06.2015 OSM 12. Název materiálu: Vyhlášení prodeje pozemků v bytové zóně Hruštice-Károvsko Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Růžena Jarošová Stanislava Syrotiuková

Více

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007

Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Zápis z 15. řádné schůze Rady města Nového Města na Moravě konané dne 25. června 2007 Přítomni: Zdeňka Marková, Stanislav Marek, JUDr. Jana Havlíková, MUDr. Zdeněk Kadlec, Marcela Krupicová Omluveni: Luděk

Více

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací

P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014. pro financování mimoškolských příspěvkových organizací P R A V I D L A RADY MĚSTA LOUN P13/2014 pro financování mimoškolských příspěvkových organizací září 2014 Rada města Loun na základě usnesení 264/2014 ze dne 22.09.2014 vydává tato pravidla P13/2014 pro

Více

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč

1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem: Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, Krč Výběrové řízení na prodej nemovitých věcí ve vlastnictví České spořitelny, a. s. Podmínky prodeje a náležitosti cenové nabídky 1. Prodávající: Česká spořitelna, a.s. IČO: 45244782, DIČ: CZ45244782 se sídlem:

Více

Bašnice 3 508 01 Hořice

Bašnice 3 508 01 Hořice KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bašnice, IČ: 00271314 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov

Určení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Chomutov SMĚRNICE RSMCH Platnost od: 1.1.2015 Aktualizace: Autor dokumentu: Správce dokumentu: Číslo: 023/09-14 Rada statutárního města Chomutova vedoucí Odboru školství Název dokumentu: Určení platu ředitelům

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/58382/2012/KŘ-K/7326 Č.j.: KUOK 1587/2013 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 10 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302

KUPNÍ SMLOUVA. Ev. č. smi. ČS : 2014/2310_02/1302 Česká spořitelna, a. s. se sídlem: Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00 IČ: 45244782, DIČ: CZ45244782, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171

Více

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole.

4. Zápůjčka je bezúročná. 5. Žadatel o Zápůjčku odpovídá za pravdivost údajů uvedených v Žádosti i dokladech poskytnutých ke kontrole. Zásady pro poskytování návratných bezúročných zápůjček z rozpočtu Města Rychvald na financování výměny kotlů na pevná paliva v rodinných domech na území města Rychvald v souvislosti s poskytováním dotací

Více

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí

Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí Článek I. Účel 1) Dotační program města Uherský Brod na podporu kulturních akcí (dále jen Program) je určen k poskytování dotací z rozpočtu

Více

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010

VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Město Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITŘNÍ NORMA (Směrnice) č. 4/2010 Oběh účetních dokladů Platnost: od roku 2010 Pro účetní případy roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í 1639/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1413/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/75/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 09.09.2009 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dnem 26.8.2013. Čl. 1 Prodávaný majetek spoluvlastnický podíl ve výši 98/1000 celku na níže uvedených nemovitostech:

O Z N Á M E N Í. vyhlašuje dnem 26.8.2013. Čl. 1 Prodávaný majetek spoluvlastnický podíl ve výši 98/1000 celku na níže uvedených nemovitostech: 1614/CCK/2013-CCKM Č.j.: UZSVM/CCK/1417/2013-CCKM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště České Budějovice O Z N Á M E N Í o výběrovém řízení čís. C/70/2013-VŘ a jeho podmínkách

Více

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu

Článek I. Základní ustanovení. Článek II. Příjmy fondu OBEC BRUMOVICE Vyhláška č. 22/2000 O vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení obce Brumovice v rámci programu poskytování státních půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového

Více

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY)

PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ (ÚČEL PODPORY) PROGRAM PODPORY V OBLASTI TĚLOVÝCHOVNÝCH A SPORTOVNÍCH AKTIVIT Poskytování dotací z rozpočtu města Letovice se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Více

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ

SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ SMLOUVA O DÍLO č.2/2015 uzavřená podle 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen OZ Smluvní strany 1. Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto

uzavírají podle ustanovení 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ), tuto Statutární město Přerov IČ: 003 01 825 DIČ: CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov zastoupené náměstkem primátora Pavlem Košutkem (dále jako Město ) MMPr/SML/2183/2015 a Česká

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA

PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA PRODEJ STAVEBNÍCH PARCEL VE VODŇANECH NA KAMENI 1. ETAPA 10/2015 Veškeré informace k výběru uchazeče a samotnému prodeji Tento leták je připraven jako komplexní informace k akci pod názvem Prodej stavebních

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 21 konané dne 6. listopadu 2013 Přítomni: Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Ing. Kroužecký, Mgr. Morava, p. Šenkýř, Mgr. Mrzílková, Ing. Kocourek Omluven: Pozdní příchod:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravský Beroun číslo 10. dne 18.05.2016 Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově.

Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. 1 strana z 5 stran zápisu ze zasedání ZM Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 Zápis č. 1/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva Města Stárkova konaného dne 25. 02. 2015 na sále radnice ve Stárkově. Přítomní

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Ministerstvo pro místní rozvoj METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 MP číslo: 2/Příručka pro české žadatele, 5. vydání

Více

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej bytových domů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nemovitostí (pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy) Městské části Praha 5 (dále jen Zásady )

Více

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov

z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í z 20. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 24.09.2008 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Česák, RNDr. Haltuf, Hruška, RNDr. Janoušek,

Více

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji

Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Manuál pro zaměstnavatele, kteří mají zájem o zapojení do projektu Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji Popis projektu Projekt Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji připravil

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Pravidla pro poskytování dotací na sportovní činnost Město Mariánské Lázně rozhodlo dne 11.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. ZM/481/12 vydat tato Pravidla pro poskytování

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření města Počátky za rok 2012 K 1. lednu 2012 mělo město Počátky k dispozici tyto finanční prostředky: 1/ Základní účty volné prostředky GE Money Bank Oberbank KB Česká spořitelna

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Malenovice, IČ 00576964 za rok 2015 Elektronický podpis - 4.3.2016 KUMSX01M3GEL Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05

USNESENÍ MĚSTO ŽATEC. z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005. Usnesení č. 166/05-218/05 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 7. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 22.9.2005 Usnesení č. 166/05-218/05 166/05 Volba návrhové komise 167/05 Schválení programu 168/05 Vystoupení veřejnosti 169/05

Více

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci

Konsolidace příjmů 2.436.034,54 po 23.074.221,00 31.110.548,00 21.392.690,48 68,76 konsolidaci Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M vyjádřeno

Více

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu

U s n e s e n í. 25/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 25. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 24. 6. 2010 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 25/1.1 Program 25. zasedání

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje SpZn.: KÚOK/71764/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 959/2012 Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Počet stejnopisů: 2 Počet stran: 9 Přílohy: O Zpráva o výsledku přezkoumání

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k bytové jednotce a podílu na společných částech domu Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany: Pan(-í):... trvale bytem:... rodné číslo:... (dále

Více

Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016

Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016 Program statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2016 Dotace se poskytuje za účelem motivace vlastníků památkově

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 12/2015, konané dne 8. července 2015 Přítomni: p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Mrzílková, Ing. Hrodek Za MěÚ: Ing. Svoboda Petr Omluven:

Více

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011

Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Ekonomický odbor Nám. Míru 1, pošt. přihrádka 18, 407 77 Šluknov Komentář k tabulce plnění rozpočtu za I. pololetí 2011 Městskému úřadu Šluknov byla na rok 2011 přidělena od Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Milovice č. 1 / 2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Milovice vydává dne 31.1.2011 podle 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly

ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly MEUV 6228/2013 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městský úřad Úvaly Organizační řád městského úřadu vychází ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Tento vnitřní předpis schválila Rada města

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 29.03.2012 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

U S N E S E N Í. ze 17. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 1. 7. 2008

U S N E S E N Í. ze 17. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 1. 7. 2008 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Č. j. MMK/0937126/2008 viz program viz zápis U S N E S E N Í ze 17. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 1. 7. 2008 Zastupitelstvo města Karviné po projednání všech

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi nebytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46

ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ZÁPIS A USNESENÍ č. 46 ze 45. zasedání Zastupitelstva obce Nepolisy konaného dne 25. 9. 2014 od 18,00 hod. v sále pohostinství Na Nové Přítomno: 9 členů dle presenční listiny Program: 1) Zahájení 2) Určení

Více

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12.

Město Pohořelice. ad 2) Interpelace členů rady. ad 3) Bytové záležitosti 1/5. Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. Město Pohořelice Zápis z 56. schůze rady města konané dne 12. 12. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Janičatová, Mgr. Polák, Petr Hemala, Mgr. Plevzová, MVDr. Michalica tajemník Omluven:

Více

Informace z 18. schůze Rady města Milevska

Informace z 18. schůze Rady města Milevska Informace z 18. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 29.10.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015

KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15. SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 KUPNÍ SMLOUVA č. S 1097/15 v,, v SMLOUVA O ZRIZENI SLUZEBNOSTI č. 953/97/2015 uzavřená dle ust. 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník")

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 12. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011

Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 20. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 11.07. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí

Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Metodika pro uzavírání smluv o zřízení služebnosti k služebným pozemkům ve vlastnictví statutárního města Brna dotčeným stavbami inženýrských sítí Obsah: Metodický postup při uzavírání smluv o zřízení

Více

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech

D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A. pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech D O P L Ň K O V Á P R A V I D L A pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech (schváleno na zasedání Městského zastupitelstva v Děčíně dne 2. 7. 1998 usnesením

Více

ZM 23 29.01.2009 USNESENÍ. z 23. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 29. 1. 2009

ZM 23 29.01.2009 USNESENÍ. z 23. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 29. 1. 2009 Spis. zn.: 6193/2009 č. j.: 7461/2009 USNESENÍ z 23. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 29. 1. 2009 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0276/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Směrnice o schvalování účetní závěrky

Směrnice o schvalování účetní závěrky Město Česká Kamenice, náměstí Míru 219, Česká Kamenice Směrnice o schvalování účetní závěrky Zpracovatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor Předkladatel: Městský úřad Česká Kamenice Finanční odbor

Více

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V

MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V MĚSTO MIROSLAV, nám. Svobody 1, 671 72 M I R O S L A V Tel.: 515 333 201-2, fax: 515 266 468, e-mail: urad@mesto-miroslav.cz, www.mesto-miroslav.cz Okres Znojmo Souhrn usnesení č. ZM.8/2015 z 8. zasedání

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 ZO/03/2008 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 12. května 2008 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, Ing. Jaroslav Egrmajer, Ing. Ladislav Vlk, Bc. Michal Hala, MUDr. Karel

Více

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014

Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Zápis z ustavujícího zasedání ZO Kobylnice dne 6.11. 2014 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, zvolených ve volbách 10. a 11.10.2014 (viz prezenční listina), omluven Jiří Pecl, pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková,

Více

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 *UOHSX007XXVS* UOHSX007XXVS ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0922/2015/VZ-45149/2015/532/KSt Brno: 17. prosince 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 722-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013

Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 2-3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2013 4-26 Grafická část 27-31 Příjmy 32-34 Financování 35 Struktura

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE I. Smluvní strany Statutární město Jihlava se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava IČ: 00286010, DIČ: CZ00286010 zastoupené: bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KOLAJE. IČ: 00239259 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KOLAJE. IČ: 00239259 za rok 2013 Krajsk" úřad Středočeského I : I Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.:.. SZ 076086/2013/KUSK 00048112014/KUSK kraje Stejnopis č..t Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce KOLAJE IČ: 00239259 za

Více

Organizační řád Městského úřadu Milovice

Organizační řád Městského úřadu Milovice Organizační řád Městského úřadu Milovice Čl. 1 Zásady činnosti Postavení a činnost Městského úřadu Milovice upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon) v platném znění a pokud jde o působnost,

Více

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Č.j. MUCH 95034/2014 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ) Usnesení z 19. schůze Rady města Chebu konané

Více

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ

Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ Městská část Praha - Ďáblice Dne 1. 2. 2016 Úřad městské části Praha - Ďáblice Květnová 553/52 182 00, Praha 8 č.j.: 0078/2016-MCPD/TAJ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Úřadu Městské části Praha - Ďáblice Obsah: 1) Úvodní

Více

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 11. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 16.3.2015 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/11/RM/2015 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 7/9/RM/2015. 2/11/RM/2015 Zápis

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY. uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00CWUF5* *MMOPP00CWUF5* SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY uzavřená dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Článek I.

Více

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie

eská republika - Ministerstvo vnitra Unie t lovýchovných organizací Policie eské republiky uzavírají smlouvu o spolupráci l. 1 Ministerstvo a unie Č.j.: TS-245/VO-2007 Česká republika - Ministerstvo vnitra se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, zastoupená MUDr. Mgr. Ivanem Langerem - ministrem vnitra IČ: 00007064 (dále jen "ministerstvo") a Občanské

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.05.2012 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 17.05.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh dodatku č.2 ke smlouvě o dílo č. 08/08/DSP stavby "Rekonstrukce

Více

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín

Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín Článek I Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína Statutární město

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A.

ZÁKON 250/2000 ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 2016 A. Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav (dále jen jako město ) vyhlašuje v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen jako ZÁKON ) PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice

7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Útušice Č.j.: 222/15/Vl./3 Datum: 2015-06-29 Začátek: 18:30 hod Přítomno členů ZO: Ing. Václav Fink, p. Stanislav Drda, Mgr. Renata Štollová, p. Anna Kocourková,

Více

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003

Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky, a. s., konanou dne 19. 6. 2003 Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Návrhy usnesení pro řádnou valnou hromadu Komerční banky,

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 93. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 29.5.2006 U S N E S E N Í 93. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 93/2006 zasedání Rady MČ Brno

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA LITOMYŠL č. 81/2016 (dále jen Smlouva") Méitiký úříd UtDmyll Domíeno 10.3.2010 10:21:45 MCÚ Utomyil 07022/2016 Uttfi; 1, prrtoh: Město Litomyšl " se sídlem:

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 18. prosince 2015 Částka 6 OBSAH 1. Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-34867/2015-2 ze dne 7. prosince 2015,

Více

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM

O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM 1. Předmět působnosti PRAVIDLA O PRODEJI NEMOVITOSTÍ Z MAJETKU MĚSTA FYZICKÝM A PRÁVNICKÝM OSOBÁM Pravidla stanoví postup při prodeji nemovitostí z vlastnictví města. Zastupitelstvo města může rozhodnout,

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka malého rozsahu na akci. Zadávací dokumentace Veřejná zakázka malého rozsahu na akci Provedení kompletní opravy sociálního zařízení dámských a pánských WC v 1. NP, 2. NP a 5. NP v budově územního pracoviště KHS MSK Nový Jičín, Štefánikova 9,741 01

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 1/2016 Zastupitelstvo města Nová Role dle usnesení č. 10/02-4) ze dne 30. 12. 2015 a dle 85 odst. c zákona 128/2000 Sb., o obcích, rozhodlo o přidělení

Více

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů.

MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y. I. Předmět úpravy. II. Způsob prodeje. 1. Podmínky a způsob prodeje bytů jsou obecně upraveny zákonem o vlastnictví bytů. MĚSTO HOLÝŠOV Z Á S A D Y prodeje bytů z vlastnictví města Holýšova podle zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad Sázavou náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou U S N E S E N Í z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad Sázavou, které se konalo dne 24. 6. 2015 od 16:00 hodin

Více

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU

#13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU #13602/Χ/2015 ΗΜΣΥ } 13602/C/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/C/10537/2015-HMSU Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Územní pracoviště České Budějovice, Prokišova

Více

FOND VYSOČINY NÁZEV GP

FOND VYSOČINY NÁZEV GP RF-04-2009-01, př. 1upr1 Počet stran: 6 FOND VYSOČINY Výzva k předkládání projektů vyhlášená v souladu se Statutem účelového Fondu Vysočiny 1) Název programu: NÁZEV GP Grantový program na podporu 2) Celkový

Více

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno 1442/BKM/2016-BKMM Č.j.: UZSVM/BKM/1470/2016-BKMM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Územní pracoviště Brno, Příkop 11, 602 00 Brno Oznámení o výběrovém řízení č. BKM/32/2016 s následnou

Více

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1)

Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva města Kunštát, konaného dne 09.06.2010 v 18.00 hodin v zasedací síni MěÚ Kunštát Ad 1) Starosta města Kunštát Mgr.Pavel Göpfert zahájil 5. zasedání Zastupitelstva

Více

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

118/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 118/2000 Sb. ZÁKON ze dne 6. dubna 2000 o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů Změna: 436/2004 Sb. Změna: 73/2006 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 217/2009

Více

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice

Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE. O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Obec Svépravice ORP Pelhřimov, kraj Vysočina SMĚRNICE O SYSTÉMU ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ obce Svépravice Zpracování účetnictví se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více