P O K Y N Y P R O ZADAVATELE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O K Y N Y P R O ZADAVATELE"

Transkript

1 P O K Y N Y P R O ZADAVATELE A. Činnosti vykonávané KAŽDÝ DEN KONÁNÍ ZKOUŠEK PŘED JEJICH ZAPOČETÍM Dostavte se před konáním zkoušek dle jednotného zkušebního schématu do místnosti, kde proběhne předání zkušební dokumentace zadavatelům. 2 Předložte komisaři ke kontrole platnost Vašeho jmenování. Sledujte průběh kontroly neporušenosti zásilky se zkušební dokumentací komisařem a ředitelem 3 školy. Sledujte činnost ředitele školy a kontrolujte neporušenost balíčků se zkušební dokumentací. (Ředitel vyjme ze zásilky balíček pro daný zkušební předmět (resp. jeho dílčí zkoušku), který následuje. Balíček pro předmět ředitel rozbalí, vyndá z něj balíčky pro jednotlivé učebny a překontroluje jejich neporušenost. Následně ze zásilky vyjme pro každou učebnu jednu prázdnou papírovou obálku na záznamové archy a prezenční listinu, druhou na testové sešity a ostatní dokumentaci a v případě písemných prací a didaktického testu z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti i balíček s 7 sponkami (tyto zkoušky mají záznamové archy s více listy, které je třeba spojit). Ředitel vyjme plomby pro následné zaplombování zásilky.) Převezměte od ředitele školy balíček se zkušební dokumentací pro Vaši učebnu, dvě prázdné papírové obálky a v případě zadávání písemných prací a didaktického testu z matematiky ve vyšší úrovni obtížnosti i balíček s 7 sponkami (tyto zkoušky mají záznamové archy s více listy, které je třeba spojit), a to nejdříve 20 minut před konáním příslušné zkoušky. Převzetí balíčku potvrďte do záznamu o předání zkušební dokumentace. V případě, že zadáváte zkoušky v učebně, kde jsou žáci s PUP MZ, převezměte od ředitele školy kopie posudků žáků s PUP MZ. Dále převezměte od ředitele školy jednu sadu náhradních psacích potřeb a povolených pomůcek (pokud nejsou již připraveny v učebně). Sledujte průběh zaplombování zásilky se zkušební dokumentací ředitelem školy a její uložení. 7 Odeberte se zadat písemnou zkoušku do Vaší učebny. B. ZADÁVÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNĚ Pokyny pro zadávání zkoušek se liší dle typu a obsahu zkoušky, proto jsou připraveny tyto verze pokynů:. Pokyny pro zadávání didaktického testu z českého jazyka a literatury v základní úrovni obtížnosti 2. Pokyny pro zadávání didaktického testu z českého jazyka a literatury ve vyšší úrovni obtížnosti 3. Pokyny pro zadávání písemné práce z českého jazyka a literatury. Pokyny pro zadávání didaktického testu z cizího jazyka. Pokyny pro zadávání písemné práce z cizího jazyka. Pokyny pro zadávání didaktického testu z matematiky V balíčku pro každou zkušební učebnu jsou vždy přibaleny jedny příslušné pokyny pro zadávání. Poznámka: Potřeba rozlišit didaktický test z českého jazyka a literatury na základní úroveň a vyšší úroveň je dána obsahem zkoušky, kdy součástí testu v základní úrovni obtížnosti nejsou otevřené úlohy, zatímco ve vyšší úrovni jsou.

2 B. Pokyny pro zadávání didaktického testu z českého jazyka a literatury v základní úrovni obtížnosti 2 3 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E: Český jazyk a literatura základní didaktický test Přivítejte žáky na zkoušce a oznamte jim správný způsob rozsazení a povolené pomůcky během zkoušky. Vítám vás na dnešní zkoušce didaktický test z českého jazyka a literatury v základní úrovni obtížnosti. Sedněte si prosím do lavic po jednom za sebou. Na lavici si ponechte pouze psací potřeby a průkaz totožnosti. Ke konání této zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky. Vypněte si prosím mobilní telefony a uložte si je do tašky nebo batohu. Oznamte žákům způsob kontroly a rozdání záznamových archů. Nyní vás budu kontrolovat v abecedním pořadí dle vašich příjmení. Přicházejte si ke mně pro záznamový arch s průkazem totožnosti tak, jak vás budu volat. Tašku nebo batoh s věcmi si prosím vezměte s sebou a položte je tady k tabuli. Vezměte si prezenční listinu a vyvolejte prvního žáka dle uvedeného seznamu. Překontrolujte shodu jména a příjmení v průkazu totožnosti žáka s prezenční listinou a záznamovým archem a překontrolujte podobu žáka s jeho fotografií v průkazu totožnosti. Následně předejte žákovi záznamový arch, na kterém je předtištěno jeho jméno a příjmení a jeho identifikační kód, a žáka upozorněte, aby si pečlivě zkontroloval, zda si přebírá právě svůj záznamový arch. Je-li vše v pořádku, vyzvěte žáka, aby se podepsal do prezenční listiny. (Není-li žák přítomen, označte křížkem do vyznačeného pole v hlavičce záznamového archu neúčast žáka na zkoušce, záznamový arch si ponechte po celou dobu zkoušky u sebe.) (opakujte pro dalšího žáka) Zkontrolujte, zda mají všichni žáci na lavici pouze psací potřeby, průkaz totožnosti a nově i rozdaný záznamový arch. Rozdejte žákům testové sešity a upozorněte je, aby testové sešity zatím neotvírali a aby si pozorně přečetli pokyny na titulní straně. Proveďte instruktáž žáků o průběhu zkoušky. Nyní si řekneme základní informace k zadání zkoušky: a) Testový sešit má 32 úloh. Na zkoušku máte 0 minut. U každé úlohy je uveden počet bodů za správnou odpověď. Pokud na některou otázku odpovíte špatně nebo vůbec, body se vám neodečítají. Asi pět minut před koncem časového limitu vás upozorním na zbývající čas. A teď přistoupíme k obecným pravidlům řádného průběhu zkoušky: b) U této zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky a je přísně zakázáno využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků. c) Nenapovídejte si, neopisujte a nevyrušujte ostatní. d) Pokud budete muset ze závažných důvodů opustit učebnu před koncem časového limitu, vrátíte mi svou zkušební dokumentaci a odejdete. Do učebny se pak již nesmíte vrátit. O závažných důvodech hovořím proto, že vaším bezdůvodným opuštěním učebny by byli ostatní zbytečně vyrušováni. e) Zákon mě opravňuje vás v případě, že hrubě porušíte pravidla řádného průběhu zkoušky, okamžitě ze zkoušky vyloučit. Vyloučení by pro vás znamenalo neúspěšné složení zkoušky, a tedy ztrátu jednoho ze tří pokusů, které na její složení máte. A nyní si řekneme něco ke způsobu správného vyplňování záznamového archu: f) Zápis odpovědí je možný pouze do vyznačených bílých polí záznamového archu. Vždy je správná pouze jedna odpověď. g) Váš didaktický test obsahuje pouze uzavřené úlohy. Na tabuli vám teď namaluji příklady správného zápisu, nesprávného zápisu a možnou opravu vašich odpovědí.

3 h) Řešíte-li uzavřenou úlohu, tedy úlohu s nabídkou možných odpovědí, pak správnou odpověď označte křížkem do bílého pole u vámi zvolené odpovědi. (nyní překreslete obrázek) Takto vypadá správný zápis vaší odpovědi, máte-li nabídku možností, tedy A, B, C nebo D, a pokud chcete za správnou odpověď vyznačit B. Křížek musí být vždy veden z rohu do rohu bílého pole. Nyní si ukážeme nesprávný způsob zápisu vaší odpovědi: i) (nyní překreslete obrázek) Pokud vámi zvolenou odpověď zakroužkujete nebo označíte křížkem mimo připravené pole, bude vaše odpověď vyhodnocena, jako byste na danou otázku neodpověděli vůbec. Nyní si ukážeme správný způsob opravy vaší odpovědi: j) Pokud budete chtít například svou odpověď B změnit na odpověď C, zabarvěte celé pole s písmenem B a označte nově křížkem pole s písmenem C. Další oprava již není možná, tzn. že pro jinou alternativu než C se již nemůžete rozhodnout; pokud opravu přesto uděláte, vaše odpověď nebude uznána. (nyní překreslete obrázek) Vaše odpovědi pište do záznamového archu modrou nebo černou propisovací tužkou. Máte k tomu nějaký dotaz? Oznamte žákům čas zahájení a ukončení zkoušky a napište ho na tabuli či jiné viditelné místo. 7 Vydejte žákům pokyn k zahájení zkoušky. Během zkoušky kontrolujte, zda žáci pracují samostatně a neopisují. minut před koncem 8 časového limitu upozorněte žáky na zbývající čas. Vydejte žákům pokyn k ukončení zkoušky. Časový limit vypršel. Odložte propisovací tužky a 9 záznamové archy na kraj lavice. Zavřete testové sešity. Vyvolejte opět prvního žáka dle seznamu v prezenční listině. Vyberte od něj záznamový arch, 0 přičemž jeho převzetí potvrďte křížkem do prezenční listiny. Současně převezměte od žáka i jeho testový sešit. (opakujte pro dalšího žáka) Přepočítejte všechny záznamové archy a testové sešity, abyste se ujistili, že žádný nechybí. Do první obálky vložte všechny záznamové archy z dané učebny spolu s prezenční listinou, vyplňte průvodku na obálce a obálku zalepte. 2 Do druhé obálky vložte veškerou ostatní zkušební dokumentaci z učebny (testové sešity atp.), vyplňte průvodku na obálce a obálku nezalepujte! 3 Oznamte žákům ukončení zkoušky a vydejte jim pokyn k opuštění učebny. Na závěr ještě vyplňte Protokol o průběhu zkoušky v učebně, podepište ho a vložte do druhé, otevřené obálky. Odejděte předat obě obálky komisaři ihned po ukončení písemné zkoušky v učebně. Tímto je zadávání zkoušky ukončeno. B.2 Pokyny pro zadávání didaktického testu z českého jazyka a literatury ve vyšší úrovni obtížnosti P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E: Český jazyk a literatura vyšší didaktický test Přivítejte žáky na zkoušce a oznamte jim správný způsob rozsazení a povolené pomůcky během zkoušky. Vítám vás na dnešní zkoušce didaktický test z českého jazyka a literatury ve vyšší

4 2 3 úrovni obtížnosti. Sedněte si prosím do lavic po jednom za sebou. Na lavici si ponechte pouze psací potřeby a průkaz totožnosti. Ke konání této zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky. Vypněte si prosím mobilní telefony a uložte si je do tašky nebo batohu. Oznamte žákům způsob kontroly a rozdání záznamových archů. Nyní vás budu kontrolovat v abecedním pořadí dle vašich příjmení. Přicházejte si ke mně pro záznamový arch s průkazem totožnosti tak, jak vás budu volat. Tašku nebo batoh s věcmi si prosím vezměte s sebou a položte je tady k tabuli. Vezměte si prezenční listinu a vyvolejte prvního žáka dle uvedeného seznamu. Překontrolujte shodu jména a příjmení v průkazu totožnosti žáka s prezenční listinou a záznamovým archem a překontrolujte podobu žáka s jeho fotografií v průkazu totožnosti. Následně předejte žákovi záznamový arch, na kterém je předtištěno jeho jméno a příjmení a jeho identifikační kód, a žáka upozorněte, aby si pečlivě zkontroloval, zda si přebírá právě svůj záznamový arch. Je-li vše v pořádku, vyzvěte žáka, aby se podepsal do prezenční listiny. (Není-li žák přítomen, označte křížkem do vyznačeného pole v hlavičce záznamového archu neúčast žáka na zkoušce, záznamový arch si ponechte po celou dobu zkoušky u sebe.) (opakujte pro dalšího žáka) Zkontrolujte, zda mají všichni žáci na lavici pouze psací potřeby, průkaz totožnosti a nově i rozdaný záznamový arch. Rozdejte žákům testové sešity a upozorněte je, aby testové sešity zatím neotvírali a aby si pozorně přečetli pokyny na titulní straně. Proveďte instruktáž žáků o průběhu zkoušky. Nyní si řekneme základní informace k zadání zkoušky: a) Testový sešit má 7 úloh. Na zkoušku máte 90 minut. U každé úlohy je uveden počet bodů za správnou odpověď. Pokud na některou otázku odpovíte špatně nebo vůbec, body se vám neodečítají. Asi pět minut před koncem časového limitu vás upozorním na zbývající čas. A teď přistoupíme k obecným pravidlům řádného průběhu zkoušky: b) U této zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky a je přísně zakázáno využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků. c) Nenapovídejte si, neopisujte a nevyrušujte ostatní. d) Pokud budete muset ze závažných důvodů opustit učebnu před koncem časového limitu, vrátíte mi svou zkušební dokumentaci a odejdete. Do učebny se pak již nesmíte vrátit. O závažných důvodech hovořím proto, že vaším bezdůvodným opuštěním učebny by byli ostatní zbytečně vyrušováni. e) Zákon mě opravňuje vás v případě, že hrubě porušíte pravidla řádného průběhu zkoušky, okamžitě ze zkoušky vyloučit. Vyloučení by pro vás znamenalo neúspěšné složení zkoušky, a tedy ztrátu jednoho ze tří pokusů, které na její složení máte. A nyní si řekneme něco ke způsobu správného vyplňování záznamového archu: f) Zápis odpovědí je možný pouze do vyznačených bílých polí záznamového archu. Vždy je správná pouze jedna odpověď. g) Váš didaktický test obsahuje uzavřené a otevřené úlohy. Na tabuli vám teď namaluji příklady správného zápisu, nesprávného zápisu a možnou opravu vaší odpovědi, a to pro oba typy úloh. h) Řešíte-li uzavřenou úlohu, tedy úlohu s nabídkou možných odpovědí, pak správnou odpověď označte křížkem do bílého pole u vámi zvolené odpovědi. (nyní překreslete obrázek) Takto vypadá správný zápis vaší odpovědi u uzavřené úlohy, máte-li nabídku možností, tedy A, B, C nebo D, a pokud chcete za správnou odpověď vyznačit B. Křížek musí být vždy veden z rohu do rohu bílého pole.

5 i) V testu jsou i úlohy s otevřenou odpovědí, tedy případ, kdy musíte svou odpověď sami vepsat do připraveného bílého pole. Zpravidla se jedná o slovo, zkratku, název a podobně. (nyní překreslete obrázek) Takto vypadá správný zápis vaší odpovědi u otevřené úlohy, pokud chcete napsat do připraveného bílého pole slovo škola. Nyní si ukážeme nesprávný způsob zápisu vaší odpovědi: j) (nyní překreslete obrázek) Pokud vámi zvolenou odpověď zakroužkujete nebo označíte křížkem mimo připravené pole, bude vaše odpověď vyhodnocena, jako byste na danou otázku neodpověděli vůbec. k) (nyní překreslete obrázek) U otevřené úlohy nebude vaše odpověď vyhodnocena v případě, kdy svou odpověď napíšete mimo vymezené pole. Nyní si ukážeme správný způsob opravy vaší odpovědi: l) Pokud budete chtít například svou odpověď B u uzavřené úlohy změnit na odpověď C, zabarvěte celé pole s písmenem B a označte nově křížkem pole s písmenem C. Další oprava u uzavřené úlohy již není možná, tzn. že pro jinou alternativu než C se již nemůžete rozhodnout; pokud opravu přesto uděláte, vaše odpověď nebude uznána. (nyní překreslete obrázek) m) Pokud budete chtít u otevřené úlohy například své již vepsané slovo škola změnit, pak celé slovo škola nejprve přeškrtněte a dále nově do stejného pole vedle slova škola napište například slovo budova. (nyní překreslete obrázek) Vaše slovo budova nesmí přesahovat přes vymezené hranice bílého pole, jinak nebude vaše odpověď uznána. Vaše odpovědi pište do záznamového archu modrou nebo černou propisovací tužkou. Máte k tomu nějaký dotaz? Oznamte žákům čas zahájení a ukončení zkoušky a napište ho na tabuli či jiné viditelné místo. 7 Vydejte žákům pokyn k zahájení zkoušky. Během zkoušky kontrolujte, zda žáci pracují samostatně a neopisují. minut před koncem 8 časového limitu upozorněte žáky na zbývající čas. Vydejte žákům pokyn k ukončení zkoušky. Časový limit vypršel. Odložte propisovací tužky a 9 záznamové archy na kraj lavice. Zavřete testové sešity. Vyvolejte opět prvního žáka dle seznamu v prezenční listině. Vyberte od něj záznamový arch, 0 přičemž jeho převzetí potvrďte křížkem do prezenční listiny. Současně převezměte od žáka i jeho testový sešit. (opakujte pro dalšího žáka) Přepočítejte všechny záznamové archy a testové sešity, abyste se ujistili, že žádný nechybí. Do první obálky vložte všechny záznamové archy z dané učebny spolu s prezenční listinou, 2 vyplňte průvodku na obálce a obálku zalepte. Do druhé obálky vložte veškerou ostatní zkušební dokumentaci z učebny (testové sešity atp.), vyplňte průvodku na obálce a obálku nezalepujte! 3 Oznamte žákům ukončení zkoušky a vydejte jim pokyn k opuštění učebny. Na závěr ještě vyplňte Protokol o průběhu zkoušky v učebně, podepište ho a vložte do druhé, otevřené obálky. Odejděte předat obě obálky komisaři ihned po ukončení písemné zkoušky v učebně. Tímto je zadávání zkoušky ukončeno.

6 B.3 Pokyny pro zadávání písemné práce z českého jazyka a literatury 2 3 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E: Český jazyk a literatura písemná práce Přivítejte žáky na zkoušce a oznamte jim správný způsob rozsazení a povolené pomůcky během zkoušky. Vítám vás na dnešní zkoušce písemná práce z českého jazyka a literatury v základní (resp. vyšší) úrovni obtížnosti. Sedněte si prosím do lavic po jednom za sebou. Na lavici si ponechte psací potřeby a průkaz totožnosti. Ke konání této zkoušky jsou povolena Pravidla českého pravopisu. Vypněte si prosím mobilní telefony a uložte si je do tašky nebo batohu. Oznamte žákům způsob kontroly a rozdání záznamových archů. Nyní vás budu kontrolovat v abecedním pořadí dle vašich příjmení. Přicházejte si ke mně pro záznamový arch s průkazem totožnosti tak, jak vás budu volat. Záznamový arch má 3 (resp. ) listy, jejichž součástí je i písemný pokyn. Tašku nebo batoh s věcmi si prosím vezměte také a položte je tady k tabuli. Vezměte si prezenční listinu a vyvolejte prvního žáka dle uvedeného seznamu. Překontrolujte shodu jména a příjmení v průkazu totožnosti žáka s prezenční listinou a záznamovým archem a překontrolujte podobu žáka s jeho fotografií v průkazu totožnosti. Následně spojte sponkou 3 (resp. ) listy záznamového archu daného žáka a vše mu předejte (sponky jsou přibaleny v zásilce pro zkušební místo, odkud Vám je měl ředitel školy předat). Na všech listech záznamového archu je předtištěno jméno a příjmení a identifikační kód daného žáka. Žáka upozorněte, aby si pečlivě zkontroloval, zda si přebírá právě svou dokumentaci. Je-li vše v pořádku, vyzvěte žáka, aby se podepsal do prezenční listiny. (Není-li žák přítomen, označte křížkem do vyznačeného pole v hlavičce záznamového archu neúčast žáka na zkoušce a všechny listy spojte sponkou.) (opakujte pro dalšího žáka) Zkontrolujte, zda mají všichni žáci na lavici pouze psací potřeby, průkaz totožnosti, rozdaný záznamový arch a případně i Pravidla českého pravopisu. Rozdejte žákům testové sešity a upozorněte je, aby testové sešity zatím neotvírali a aby si pozorně přečetli pokyny na titulní straně. Proveďte instruktáž žáků o průběhu zkoušky. Nyní si řekneme základní informace k zadání zkoušky: a) Testový sešit obsahuje seznam 0 možných zadání zkoušky. Vaším úkolem je vybrat si právě jedno zadání, které zpracujete. Na výběr zadání máte 2 minut a na jeho následné zpracování 0 (resp. 90) minut. Asi pět minut před koncem časového limitu vás upozorním na zbývající čas. Záznamový arch má 3 (resp. ) listy, které mají v záhlaví vaše jméno, příjmení a váš identifikační kód. Překontrolujte si, zda jste obdrželi všechny listy svého záznamového archu. Záznamový arch s cizím jménem nesmíte použít. A teď přistoupíme k obecným pravidlům řádného průběhu zkoušky: b) U této zkoušky jsou povolena pouze Pravidla českého pravopisu. Využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků je přísně zakázáno. c) Během prvních 2 minut určených na výběr zadání je zakázáno psát do záznamového archu. Pro zápis případných poznámek využijte testový sešit. d) Nenapovídejte si, neopisujte a nevyrušujte ostatní. e) Pokud budete muset ze závažných důvodů opustit učebnu před koncem časového limitu, vrátíte mi svou zkušební dokumentaci a odejdete. Do učebny se pak již nesmíte vrátit. O závažných důvodech hovořím proto, že vaším bezdůvodným opuštěním učebny by byli ostatní zbytečně vyrušováni.

7 f) Zákon mě opravňuje vás v případě, že hrubě porušíte pravidla řádného průběhu zkoušky, okamžitě ze zkoušky vyloučit. Vyloučení by pro vás znamenalo neúspěšné složení zkoušky, a tedy ztrátu jednoho ze tří pokusů, které na její složení máte. A nyní si řekneme něco ke způsobu správného vyplňování záznamového archu: g) Zápis odpovědí je možný pouze do vyznačených řádků v záznamovém archu. Vaše odpovědi pište do záznamového archu modrou nebo černou propisovací tužkou. Máte k tomu nějaký dotaz? Oznamte žákům čas zahájení a ukončení výběru zadání a napište ho na tabuli či jiné viditelné 7 místo. 8 Vydejte žákům pokyn k zahájení výběru zadání. Kontrolujte, zda žáci pracují samostatně. 9 minut před koncem časového limitu upozorněte žáky na zbývající čas. Po vypršení 2 minut na výběr zadání oznamte žákům čas zahájení a ukončení jeho zpracování a 0 napište ho na tabuli či jiné viditelné místo. Vydejte žákům pokyn k zahájení zpracování zadání. Během zkoušky kontrolujte, zda žáci pracují samostatně a neopisují. minut před koncem časového limitu upozorněte žáky na zbývající čas. Vydejte žákům pokyn k ukončení zkoušky. Časový limit vypršel. Odložte propisovací tužky a 2 záznamové archy na kraj lavice. Zavřete testové sešity. Vyvolejte opět prvního žáka dle seznamu v prezenční listině. Vyberte od něj záznamový arch, 3 přičemž jeho převzetí potvrďte křížkem do prezenční listiny. Současně převezměte od žáka i jeho testový sešit. (opakujte pro dalšího žáka) Přepočítejte všechny záznamové archy a testové sešity, abyste se ujistili, že žádný nechybí. Do první obálky vložte všechny záznamové archy z dané učebny spolu s prezenční listinou, vyplňte průvodku na obálce a obálku zalepte. Do druhé obálky vložte veškerou ostatní zkušební dokumentaci z učebny (testové sešity atp.), vyplňte průvodku na obálce a obálku nezalepujte! Oznamte žákům ukončení zkoušky a vydejte jim pokyn k opuštění učebny. Na závěr ještě vyplňte Protokol o průběhu zkoušky v učebně, podepište ho a vložte do druhé, 7 otevřené obálky. Odejděte předat obě obálky komisaři ihned po ukončení písemné zkoušky v učebně. Tímto je 8 zadávání zkoušky ukončeno. B. Pokyny pro zadávání didaktického testu z cizího jazyka 2 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E: Cizí jazyk didaktický test Přivítejte žáky na zkoušce a oznamte jim správný způsob rozsazení a povolené pomůcky během zkoušky. Vítám vás na dnešní zkoušce didaktický test z cizího jazyka v základní (resp. vyšší) úrovni obtížnosti. Sedněte si prosím do lavic po jednom za sebou. Na lavici si ponechte pouze psací potřeby a průkaz totožnosti. Ke konání této zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky. Vypněte si prosím mobilní telefony a uložte si je do tašky nebo batohu. Informujte žáky o specifické struktuře didaktického testu. Didaktický test z cizího jazyka je rozdělen na dva subtesty: poslech a čtení. Nejprve bude testován poslech. Mezi jednotlivými subtesty je pouze administrativní přestávka, během které nesmíte opustit učebnu. Pro oba subtesty je připraven jeden společný testový sešit. Záznamový arch je však pro každý subtest zvlášť a dostanete ho vždy před zahájením daného subtestu.

8 3 7 Oznamte žákům způsob kontroly a rozdání záznamových archů. Nyní vás budu kontrolovat v abecedním pořadí dle vašich příjmení. Přicházejte si ke mně pro záznamový arch s průkazem totožnosti tak, jak vás budu volat. Tašku nebo batoh s věcmi si prosím vezměte s sebou a položte je tady k tabuli. Vezměte si prezenční listinu a vyvolejte prvního žáka dle uvedeného seznamu. Překontrolujte shodu jména a příjmení v průkazu totožnosti žáka s prezenční listinou a záznamovým archem a překontrolujte podobu žáka s jeho fotografií v průkazu totožnosti. Následně předejte žákovi záznamový arch, na kterém je předtištěno jeho jméno a příjmení a jeho identifikační kód, a žáka upozorněte, aby si pečlivě zkontroloval, zda si přebírá právě svůj záznamový arch. Je-li vše v pořádku, vyzvěte žáka, aby se podepsal do prezenční listiny. (Není-li žák přítomen, označte křížkem do vyznačeného pole v hlavičce záznamového archu neúčast žáka na zkoušce, záznamový arch si ponechte po celou dobu zkoušky u sebe.) (opakujte pro dalšího žáka) Zkontrolujte, zda mají všichni žáci na lavici pouze psací potřeby, průkaz totožnosti a nově i rozdaný záznamový arch. Rozdejte žákům testové sešity a upozorněte je, aby testové sešity zatím neotvírali a aby si pozorně přečetli pokyny na titulní straně. Proveďte instruktáž žáků o průběhu zkoušky. Nyní si řekneme základní informace k zadání zkoušky: a) Testový sešit má 3 (resp. 8) úloh, z toho je 23 (resp. 2) pro poslech a 0 (resp. ) pro čtení. Poslech trvá 3 (resp. ) minut, na čtení je určeno 0 minut. U každé úlohy je uveden počet bodů za správnou odpověď. Pokud na některou otázku odpovíte špatně nebo vůbec, body se vám neodečítají. A teď přistoupíme k obecným pravidlům řádného průběhu zkoušky: b) U této zkoušky nejsou povoleny žádné pomůcky a je přísně zakázáno využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků. c) Nenapovídejte si, neopisujte a nevyrušujte ostatní. d) Během poslechového subtestu je zakázáno listovat v testovém sešitu do části věnované subtestu čtení. e) Pokud budete muset ze závažných důvodů opustit učebnu před koncem časového limitu, vrátíte mi svou zkušební dokumentaci a odejdete. Do učebny se pak již nesmíte vrátit. O závažných důvodech hovořím proto, že vaším bezdůvodným opuštěním učebny by byli ostatní zbytečně vyrušováni. f) Zákon mě opravňuje vás v případě, že hrubě porušíte pravidla řádného průběhu zkoušky, okamžitě ze zkoušky vyloučit. Vyloučení by pro vás znamenalo neúspěšné složení zkoušky, a tedy ztrátu jednoho ze tří pokusů, které na její složení máte. A nyní si řekneme něco ke způsobu správného vyplňování záznamového archu: g) Zápis odpovědí je možný pouze do vyznačených bílých polí záznamového archu. Vždy je správná pouze jedna odpověď. h) Váš didaktický test obsahuje uzavřené a otevřené úlohy. Na tabuli vám teď namaluji příklady správného zápisu, nesprávného zápisu a možnou opravu vaší odpovědi, a to pro oba typy úloh. i) Řešíte-li uzavřenou úlohu, tedy úlohu s nabídkou možných odpovědí, pak správnou odpověď označte křížkem do bílého pole u vámi zvolené odpovědi. (nyní překreslete obrázek) Takto vypadá správný zápis vaší odpovědi u uzavřené úlohy, máte-li nabídku možností, tedy A, B, C nebo D, a pokud chcete za správnou odpověď vyznačit B. Křížek musí být vždy veden z rohu do rohu bílého pole.

9 j) V testu jsou i úlohy s otevřenou odpovědí, tedy případ, kdy musíte svou odpověď sami vepsat do připraveného bílého pole. Zpravidla se jedná o slovo, zkratku, název a podobně. (nyní překreslete obrázek) Takto vypadá správný zápis vaší odpovědi u otevřené úlohy, pokud chcete napsat do připraveného bílého pole slovo škola. Nyní si ukážeme nesprávný způsob zápisu vaší odpovědi: k) (nyní překreslete obrázek) Pokud vámi zvolenou odpověď zakroužkujete nebo označíte křížkem mimo připravené pole, bude vaše odpověď vyhodnocena, jako byste na danou otázku neodpověděli vůbec. l) (nyní překreslete obrázek) U otevřené úlohy nebude vaše odpověď vyhodnocena v případě, kdy svou odpověď napíšete mimo vymezené pole. 7 Nyní si ukážeme správný způsob opravy vaší odpovědi: m) Pokud budete chtít například svou odpověď B u uzavřené úlohy změnit na odpověď C, zabarvěte celé pole s písmenem B a označte nově křížkem pole s písmenem C. Další oprava u uzavřené úlohy již není možná, tzn. že pro jinou alternativu než C se již nemůžete rozhodnout; pokud opravu přesto uděláte, vaše odpověď nebude uznána. (nyní překreslete obrázek) n) Pokud budete chtít u otevřené úlohy například své již vepsané slovo škola změnit, pak celé slovo škola nejprve přeškrtněte a dále nově do stejného pole vedle slova škola napište například slovo budova. (nyní překreslete obrázek) Vaše slovo budova nesmí přesahovat přes vymezené hranice bílého pole, jinak nebude vaše odpověď uznána. Vaše odpovědi pište do záznamového archu modrou nebo černou propisovací tužkou. Máte k tomu nějaký dotaz? Upravte polohu CD přehrávače, zapojte ho do elektrické sítě a nastavte parametry vyzkoušené 8 v podmínkách příslušné učebny. 9 Vložte CD nosič do přehrávače a spusťte. a 2. stopu (s názvem zkoušky a se cvičným textem ). Po přehrání. a 2. stopy nahrávku vypněte a ujistěte se, zda neměli žáci problém se slyšitelností. 0 Případné požadavky žáků na úpravu polohy přehrávače či hlasitosti nahrávky nyní zohledněte. Připravte si pro případy nepředvídatelných událostí seznam stop, který naleznete na poslední straně pokynů pro učebnu. Dejte žákům pokyn k otevření testových sešitů a spusťte nahrávku od stopy 3. Do nahrávky již 2 nezasahujte a nechte přehrávat jednu stopu za druhou. Po ukončení nahrávky vydejte žákům pokyn k ukončení poslechového subtestu. Časový limit 3 pro poslechový subtest vypršel. Odložte propisovací tužky a záznamové archy na kraj lavice. Zavřete testové sešity. Vyvolejte opět prvního žáka dle seznamu v prezenční listině. Vyberte od něj záznamový arch, přičemž jeho převzetí potvrďte křížkem do prezenční listiny. (opakujte pro dalšího žáka) Vyjměte CD nosič z přehrávače. Přepočítejte všechny záznamové archy pro poslechový subtest, abyste se ujistili, že žádný nechybí. Do první obálky vložte všechny záznamové archy pro poslechový subtest a nezalepujte ji. 7 Vyplňte v průvodce na obálce informace, které již znáte.

10 Oznamte žákům způsob rozdání záznamových archů. Nyní vám budu předávat záznamové 8 archy pro subtest čtení obdobným způsobem jako před poslechem. Přicházejte si ke mně pro záznamové archy s průkazem totožnosti tak, jak vás budu volat. 9 Viz body 3 a uvedené výše. Ujistěte se, zda žáci porozuměli instrukcím před poslechovým subtestem. Jsou vám všechny 20 informace o pravidlech konání zkoušky a vyplňování záznamového archu jasné, nebo potřebuje někdo z vás ještě něco zopakovat? Zopakujte instrukce z bodu 7, pokud Vás o to žáci požádají. Oznamte žákům čas zahájení a ukončení zkoušky a napište ho na tabuli či jiné viditelné místo. 2 Vydejte žákům pokyn k zahájení zkoušky. Během zkoušky kontrolujte, zda žáci pracují samostatně a neopisují. minut před koncem 22 časového limitu upozorněte žáky na zbývající čas. Vydejte žákům pokyn k ukončení zkoušky. Časový limit vypršel. Odložte propisovací tužky a 23 záznamové archy na kraj lavice. Zavřete testové sešity. Vyvolejte opět prvního žáka dle seznamu v prezenční listině. Vyberte od něj záznamový arch, 2 přičemž jeho převzetí potvrďte křížkem do prezenční listiny. Současně převezměte od žáka i jeho testový sešit. (opakujte pro dalšího žáka) Přepočítejte všechny záznamové archy ze subtestu čtení a testové sešity, abyste se ujistili, že 2 žádný nechybí. Do první obálky přiložte všechny záznamové archy ze subtestu čtení z dané učebny spolu s prezenční listinou, vyplňte průvodku na obálce a obálku zalepte. 2 Do druhé obálky vložte veškerou ostatní zkušební dokumentaci z učebny (testové sešity atp.), vyplňte průvodku na obálce a obálku nezalepujte! 27 Oznamte žákům ukončení zkoušky a vydejte jim pokyn k opuštění učebny. Na závěr ještě vyplňte Protokol o průběhu zkoušky v učebně, podepište ho a vložte do druhé, 28 otevřené obálky. Odejděte předat obě obálky komisaři ihned po ukončení písemné zkoušky v učebně. Tímto je 29 zadávání zkoušky ukončeno. B. Pokyny pro zadávání písemné práce z cizího jazyka 2 3 P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E : Cizí jazyk písemná práce Přivítejte žáky na zkoušce a oznamte jim správný způsob rozsazení a povolené pomůcky během zkoušky. Vítám vás na dnešní zkoušce písemná práce z cizího jazyka v základní (resp. vyšší) úrovni obtížnosti. Sedněte si prosím do lavic po jednom za sebou. Na lavici si ponechte psací potřeby a průkaz totožnosti. Ke konání této zkoušky jsou povoleny slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu. Vypněte si prosím mobilní telefony a uložte si je do tašky nebo batohu. Oznamte žákům způsob kontroly a rozdání záznamových archů. Nyní vás budu kontrolovat v abecedním pořadí dle vašich příjmení. Přicházejte si ke mně pro záznamový arch s průkazem totožnosti tak, jak vás budu volat. Záznamový arch má 3 listy, jejichž součástí je i písemný pokyn. Ti z vás, kteří chtějí pracovat se svým slovníkem, mi ho přinesou ke kontrole. Tašku nebo batoh s věcmi si prosím vezměte také a položte je tady k tabuli. Vezměte si prezenční listinu a vyvolejte prvního žáka dle uvedeného seznamu. Překontrolujte shodu jména a příjmení v průkazu totožnosti žáka s prezenční listinou a záznamovým archem a překontrolujte podobu žáka s jeho fotografií v průkazu totožnosti. Následně spojte sponkou

11 3 listy záznamového archu daného žáka a vše mu předejte (sponky jsou přibaleny v zásilce pro zkušební místo, odkud Vám je měl ředitel školy předat). Na všech listech záznamového archu je předtištěno jméno a příjmení a identifikační kód daného žáka. Žáka upozorněte, aby si pečlivě zkontroloval, zda si přebírá právě svou dokumentaci. Je-li vše v pořádku, vyzvěte žáka, aby se podepsal do prezenční listiny. (Není-li žák přítomen, označte křížkem do vyznačeného pole v hlavičce záznamového archu neúčast žáka na zkoušce a všechny listy spojte sponkou.) Přinesl-li si žák svůj slovník, překontrolujte, zda neobsahuje přílohu věnovanou písemnému projevu. (opakujte pro dalšího žáka) Zkontrolujte, zda mají všichni žáci na lavici pouze psací potřeby, průkaz totožnosti, rozdaný záznamový arch a případně i překontrolovaný slovník. Rozdejte žákům testové sešity a upozorněte je, aby testové sešity zatím neotvírali a aby si pozorně přečetli pokyny na titulní straně. Proveďte instruktáž žáků o průběhu zkoušky. Nyní si řekneme základní informace k zadání zkoušky: a) Testový sešit má 2 úlohy. Na zkoušku máte 0 (resp. 90) minut. Asi pět minut před koncem časového limitu vás upozorním na zbývající čas. Záznamový arch má 3 listy, které mají v záhlaví vaše jméno, příjmení a váš identifikační kód. Překontrolujte si, zda jste obdrželi všechny listy svého záznamového archu. Záznamový arch s cizím jménem nesmíte použít. A teď přistoupíme k obecným pravidlům řádného průběhu zkoušky: b) U této zkoušky jsou povoleny pouze slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu. Využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků je přísně zakázáno. c) Nenapovídejte si, neopisujte a nevyrušujte ostatní. d) Pokud budete muset ze závažných důvodů opustit učebnu před koncem časového limitu, vrátíte mi svou zkušební dokumentaci a odejdete. Do učebny se pak již nesmíte vrátit. O závažných důvodech hovořím proto, že vaším bezdůvodným opuštěním učebny by byli ostatní zbytečně vyrušováni. e) Zákon mě opravňuje vás v případě, že hrubě porušíte pravidla řádného průběhu zkoušky, okamžitě ze zkoušky vyloučit. Vyloučení by pro vás znamenalo neúspěšné složení zkoušky, a tedy ztrátu jednoho ze tří pokusů, které na její složení máte. A nyní si řekneme něco ke způsobu správného vyplňování záznamového archu: f) Zápis odpovědí je možný pouze do vyznačených řádků v záznamovém archu. Oba okraje ponechte prázdné, jsou určeny pro hodnotitele. Vaše odpovědi pište do záznamového archu modrou nebo černou propisovací tužkou. Máte k tomu nějaký dotaz? Oznamte žákům čas zahájení a ukončení zkoušky a napište ho na tabuli či jiné viditelné místo. 7 Vydejte žákům pokyn k zahájení zkoušky. Během zkoušky kontrolujte, zda žáci pracují samostatně a neopisují. minut před koncem 8 časového limitu upozorněte žáky na zbývající čas. Vydejte žákům pokyn k ukončení zkoušky. Časový limit vypršel. Odložte propisovací tužky a 9 záznamové archy na kraj lavice. Zavřete testové sešity. Vyvolejte opět prvního žáka dle seznamu v prezenční listině. Vyberte od něj záznamový arch, 0 přičemž jeho převzetí potvrďte křížkem do prezenční listiny. Současně převezměte od žáka i jeho testový sešit. (opakujte pro dalšího žáka) Přepočítejte všechny záznamové archy a testové sešity, abyste se ujistili, že žádný nechybí. Do první obálky vložte všechny záznamové archy z dané učebny spolu s prezenční listinou, vyplňte průvodku na obálce a obálku zalepte. 2 Do druhé obálky vložte veškerou ostatní zkušební dokumentaci z učebny (testové sešity atp.), vyplňte průvodku na obálce a obálku nezalepujte!

12 3 Oznamte žákům ukončení zkoušky a vydejte jim pokyn k opuštění učebny. Na závěr ještě vyplňte Protokol o průběhu zkoušky v učebně, podepište ho a vložte do druhé, otevřené obálky. Odejděte předat obě obálky komisaři ihned po ukončení písemné zkoušky v učebně. Tímto je zadávání zkoušky ukončeno. 2 B. Pokyny pro zadávání didaktického testu z matematiky P O K Y N Y P R O Z A D A V A T E L E : Matematika didaktický test Přivítejte žáky na zkoušce a oznamte jim správný způsob rozsazení a povolené pomůcky během zkoušky. Vítám vás na dnešní zkoušce z matematiky v základní (resp. vyšší) úrovni obtížnosti. Sedněte si prosím do lavic po jednom za sebou. Na lavici si ponechte pouze psací potřeby a průkaz totožnosti. Ke konání této zkoušky jsou povoleny tabulky, kalkulačka a rýsovací potřeby. Vypněte si prosím mobilní telefony a uložte si je do tašky nebo batohu. Oznamte žákům způsob kontroly a rozdání záznamových archů. Nyní vás budu kontrolovat v abecedním pořadí dle vašich příjmení. Přicházejte si ke mně pro záznamový arch s průkazem totožnosti tak, jak vás budu volat. Záznamový arch má list (resp. 3 listy pro vyšší úroveň). Ti z vás, kteří chtějí pracovat se svou kalkulačkou, mi ji přinesou ke kontrole. Tašku nebo batoh s věcmi si prosím vezměte s sebou a položte je tady k tabuli. Vezměte si prezenční listinu a vyvolejte prvního žáka dle uvedeného seznamu. Překontrolujte shodu jména a příjmení v průkazu totožnosti žáka s prezenční listinou a záznamovým archem a překontrolujte podobu žáka s jeho fotografií v průkazu totožnosti. Následně předejte žákovi list záznamového archu (resp. 3 listy záznamového archu; listy spojte sponkou; sponky jsou součástí zásilky pro zkušební místo, odkud Vám je měl ředitel školy předat), na kterém je předtištěno jeho 3 jméno a příjmení a jeho identifikační kód, a žáka upozorněte, aby si pečlivě zkontroloval, zda si přebírá právě svůj záznamový arch. Je-li vše v pořádku, vyzvěte žáka, aby se podepsal do prezenční listiny. (Není-li žák přítomen, označte křížkem do vyznačeného pole v hlavičce záznamového archu neúčast žáka na zkoušce; u vyšší úrovně obtížnosti spojte listy záznamového archu sponkou.) Přinesl-li si žák svou kalkulačku, překontrolujte, zda neumožňuje práci v grafickém režimu. (opakujte pro dalšího žáka) Zkontrolujte, zda mají všichni žáci na lavici pouze psací potřeby, průkaz totožnosti, nově i rozdaný záznamový arch a povolené pomůcky. Rozdejte žákům testové sešity a upozorněte je, aby testové sešity zatím neotvírali a aby si pozorně přečetli pokyny na titulní straně. Proveďte instruktáž žáků o průběhu zkoušky. Nyní si řekneme základní informace k zadání zkoušky: a) Testový sešit má 20 (resp. 2) úloh. Na zkoušku máte 90 (resp. 20) minut. U každé úlohy je uveden počet bodů za správnou odpověď. Pokud na některou otázku odpovíte špatně nebo vůbec, body se vám neodečítají. Asi pět minut před koncem časového limitu vás upozorním na zbývající čas. (Záznamový arch pro vyšší úroveň má 2 listy, které mají v záhlaví vaše jméno, příjmení a váš identifikační kód. Překontrolujte si, zda jste obdrželi všechny listy svého záznamového archu. Záznamový arch s cizím jménem nesmíte použít.) A teď přistoupíme k obecným pravidlům řádného průběhu zkoušky: b) U této zkoušky je povoleno používat pouze matematické, fyzikální a chemické tabulky pro střední školy, kalkulačku bez grafického režimu a rýsovací potřeby. Využívání mobilních telefonů a dalších komunikačních prostředků je přísně zakázáno. Nenapovídejte si, neopisujte a nevyrušujte ostatní. c) Pokud budete muset ze závažných důvodů opustit učebnu před koncem časového limitu,

13 vrátíte mi svou zkušební dokumentaci a odejdete. Do učebny se pak již nesmíte vrátit. O závažných důvodech hovořím proto, že vaším bezdůvodným opuštěním učebny by byli ostatní zbytečně vyrušováni. d) Zákon mě opravňuje vás v případě, že hrubě porušíte pravidla řádného průběhu zkoušky, okamžitě ze zkoušky vyloučit. Vyloučení pro vás znamená neúspěšné složení zkoušky, a tedy ztrátu jednoho ze tří pokusů, které na její složení máte. A nyní si řekneme něco ke způsobu správného vyplňování záznamového archu: e) Zápis odpovědí je možný pouze do vyznačených bílých polí záznamového archu. Vždy je správná pouze jedna odpověď. f) Váš didaktický test obsahuje uzavřené a otevřené úlohy. Na tabuli vám teď namaluji příklady správného zápisu, nesprávného zápisu a možnou opravu vaší odpovědi, a to pro oba typy úloh. g) Řešíte-li uzavřenou úlohu, tedy úlohu s nabídkou možných odpovědí, pak správnou odpověď označte křížkem do bílého pole u vámi zvolené odpovědi. (nyní překreslete obrázek) Takto vypadá správný zápis vaší odpovědi u uzavřené úlohy, máte-li nabídku možností, tedy A, B, C nebo D, a pokud chcete za správnou odpověď vyznačit B. Křížek musí být vždy veden z rohu do rohu bílého pole. h) V testu jsou i úlohy s otevřenou odpovědí, tedy případ, kdy musíte svou odpověď sami vepsat do připraveného bílého pole. Zpravidla se jedná o číselnou hodnotu nebo postup výpočtu. (nyní překreslete obrázek) Takto vypadá správný zápis vaší odpovědi u otevřené úlohy, pokud chcete napsat do připraveného bílého pole %. Nyní si ukážeme nesprávný způsob zápisu vaší odpovědi: i) (nyní překreslete obrázek) Pokud vámi zvolenou odpověď zakroužkujete nebo označíte křížkem mimo připravené pole, bude vaše odpověď vyhodnocena, jako byste na danou otázku neodpověděli vůbec. j) (nyní překreslete obrázek) U otevřené úlohy nebude vaše odpověď vyhodnocena v případě, kdy svou odpověď napíšete mimo vymezené pole. Nyní si ukážeme správný způsob opravy vaší odpovědi: k) Pokud budete chtít například svou odpověď B u uzavřené úlohy změnit na odpověď C, zabarvěte celé pole s písmenem B a označte nově křížkem pole s písmenem C. Další oprava u uzavřené úlohy již není možná, tzn. že pro jinou alternativu než C se již nemůžete rozhodnout; pokud opravu přesto uděláte, vaše odpověď nebude uznána. (nyní překreslete obrázek) l) Pokud budete chtít u otevřené úlohy například svou již vepsanou odpověď % změnit, pak celou odpověď přeškrtněte a dále nově do stejného pole napište například výsledek 80 %. (nyní překreslete obrázek) Váš výsledek 80 % nesmí přesahovat přes vymezené hranice bílého pole, jinak nebude vaše odpověď uznána. Vaše odpovědi pište do záznamového archu modrou nebo černou propisovací tužkou, což platí i pro rýsování. Máte k tomu nějaký dotaz?

14 Oznamte žákům čas zahájení a ukončení zkoušky a napište ho na tabuli či jiné viditelné místo. 7 Vydejte žákům pokyn k zahájení zkoušky. Během zkoušky kontrolujte, zda žáci pracují samostatně a neopisují. minut před koncem 8 časového limitu upozorněte žáky na zbývající čas. Vydejte žákům pokyn k ukončení zkoušky. Časový limit vypršel. Odložte propisovací tužky a 9 záznamové archy na kraj lavice. Zavřete testové sešity. Vyvolejte opět prvního žáka dle seznamu v prezenční listině. Vyberte od něj záznamový arch, 0 přičemž jeho převzetí potvrďte křížkem do prezenční listiny. Současně převezměte od žáka i jeho testový sešit. (opakujte pro dalšího žáka) Přepočítejte všechny záznamové archy a testové sešity, abyste se ujistili, že žádný nechybí. Do první obálky vložte všechny záznamové archy z dané učebny spolu s prezenční listinou, vyplňte průvodku na obálce a obálku zalepte. 2 Do druhé obálky vložte veškerou ostatní zkušební dokumentaci z učebny (testové sešity atp.), vyplňte průvodku na obálce a obálku nezalepujte! 3 Oznamte žákům ukončení zkoušky a vydejte žákům pokyn k opuštění učebny. Na závěr ještě vyplňte Protokol o průběhu zkoušky v učebně, podepište ho a vložte do druhé, otevřené obálky. Odejděte předat obě obálky komisaři ihned po ukončení písemné zkoušky v učebně. Tímto je zadávání zkoušky ukončeno. C. Činnosti vykonávané každý den PO ZADÁVÁNÍ PÍSEMNÝCH ZKOUŠEK Dostavte se ihned po zadávání písemných zkoušek do místnosti, kde jste převzali zkušební dokumentaci od ředitele školy. Předejte komisaři zkušební dokumentaci z učebny roztříděnou do dvou obálek (v první, zalepené obálce jsou záznamové archy a prezenční listina a případně kopie posudků žáků s PUP MZ, ve 2 druhé, nezalepené obálce je Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně, testové sešity a veškerá ostatní dokumentace). (Komisař převzetí zkušební dokumentace potvrdí do záznamu o předání zkušební dokumentace.) Předejte řediteli školy jednu sadu náhradních psacích potřeb a povolených pomůcek (nejste-li 3 domluveni, že vše zůstává v učebně). Sledujte průběh kontroly zkušební dokumentace komisařem. (Komisař vyplní na zalepené obálce se záznamovými archy a prezenční listinou požadované údaje. Komisař dále vyjme z otevřené obálky Protokol o průběhu maturitní zkoušky v učebně, zkontrolujte úplnost vyplnění, podepíše ho a uloží mimo obálku. Následně komisař zkontrolujte dle výčetky materiálů z dané učebny úplnost vrácených testových sešitů (a případného CD nosiče). Obálku s materiály zalepí a vyplní na obálce požadované údaje.) V případě, že kontrola proběhla v pořádku, opusťte místnost. P O K Y N Y P R O ZADAVATELE-PŘEPISOVAČE Dostavte se do místnosti, kde proběhne předání zkušební dokumentace, čas Vám stanoví ředitel školy. Od ředitele školy obdržíte: První zadavatel-přepisovač originál záznamového archu, první kopii záznamového archu a 2 odpovědi žáka s PUP MZ zapsané jiným způsobem. Druhý zadavatel-přepisovač druhou kopii záznamového archu.

15 První zadavatel-přepisovač proveďte přepis odpovědí žáka s PUP MZ do kopie nevyplněného záznamového archu a předejte odpovědi žáka s PUP MZ zapsané jiným způsobem druhému 3 zadavateli-přepisovači. Druhý zadavatel-přepisovač proveďte přepis odpovědí žáka s PUP MZ do kopie nevyplněného záznamového archu. Oba zadavatelé-přepisovači proveďte konsenzus přepisu odpovědí v kopiích záznamových archů. První zadavatel-přepisovač zapište konsenzus přepisu odpovědí do originálu záznamového archu. Oba zadavatelé-přepisovači předejte řediteli školy veškerou převzatou zkušební dokumentaci dle bodu 2. Seznam zkratek: PUP MZ Přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky Standardní ukončení zkoušky Opuštění učebny s ukončením zkoušky Opuštění učebny bez ukončení zkoušky Vyloučení žáka ze zkoušky Nepřipuštění žáka ke zkoušce PŘEHLED ZÁZNAMŮ VE ZKUŠEBNÍ DOKUMENTACI opuštění učebny, vyloučení a neúčast žáka na zkoušce Prezenční listina Zaškrtněte odevzdání ZA Zaškrtněte odevzdání ZA _ Zaškrtněte odevzdání ZA _ Činnost zadavatele Záznamový arch Protokol PZU Činnost ředitele školy IS CERTIS _ Zaškrtněte políčko vyloučen Zaškrtněte políčko vyloučen Záznam do části. Záznam do části. Záznam do části. Záznam do části 2. _ Potvrdí v sestavě neomluven Potvrdí v sestavě omluven Žák má možnost konat (ZA bude vyhodnocen) (ZA bude vyhodnocen) Opravnou zkoušku Náhradní zkoušku Opravnou zkoušku Opravnou zkoušku Potvrdí v sestavě Opravnou Zaškrtněte Neúčast žáka neomluven zkoušku _ políčko _ na zkoušce Potvrdí v sestavě Náhradní nepřítomen omluven zkoušku Poznámka: Opuštění učebny bez ukončení zkoušky ředitel školy neprodleně potvrdí v sestavě políčko omluven nebo neomluven na základě záznamu v protokolu o průběhu zkoušky v učebně, část. Neúčast žáka na zkoušce pokud žák svou nepřítomnost řádně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky řediteli školy, potvrdí ředitel neprodleně v sestavě IS CERTIS políčko omluven. V opačném případě potvrdí v sestavě neomluven.

POKYNY PRO KOMISAŘE k zajištění písemných zkoušek SČ MZ jaro 2014 POKYNY PRO KOMISAŘE

POKYNY PRO KOMISAŘE k zajištění písemných zkoušek SČ MZ jaro 2014 POKYNY PRO KOMISAŘE AKTUALIZACE JSOU VYZNAČENY MODŘE Platné od 1. 4. 014 POKYNY PRO KOMISAŘE k zajištění písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky jaro 014 V IS CERTIS v odkazu Zkušební místa je pod tlačítkem JZS

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby (z moci úřední) Vytvořeno dne: 29.11.2011 Verze: 2.0 2011 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky

MATEMATIKA. 1 Základní informace k zadání zkoušky MATEMATIKA PŘIJÍMAČKY LIK 2012 DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 15 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu je

Více

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz

Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Návod k používání registračního systému ČSLH www.hokejovaregistrace.cz Osnova Přihlášení do systému Základní obrazovka Správa hráčů Přihlášky hráčů k registraci Žádosti o prodloužení registrace Žádosti

Více

Co poskytuje Czech POINT

Co poskytuje Czech POINT Co poskytuje Czech POINT Výpis z Katastru nemovitostí O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Ověření provedení autorizované konverze Vytvořeno dne: 18.6.2009 Aktualizováno: 25.5.2010 Verze: 1.2 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do centrály

Více

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách.

NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. NÁVOD K HODINKÁM S KAMEROU 1. Úvod Dostává se Vám do rukou kamera s mikrofonem, záznamem obrazu a zvuku skrytá v náramkových hodinkách. Připojení k PC je pomocí USB konektoru na rekordéru, z PC je rekordér

Více

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I

2.2.10 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I Předpoklady: 0, 06 Pedagogická poznámka: Řešení slovních úloh představuje pro značnou část studentů nejobtížnější část matematiky Důvod je jednoduchý Po celou

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku

Používání klávesnice. Zobrazit vše. V tomto článku Stránka č. 1 z 7 Zobrazit vše Používání klávesnice V tomto článku Jak jsou klávesy uspořádány? Psaní textu Použití klávesových zkratek Používání navigačních kláves Použití numerické klávesnice Tři zvláštní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 53 Rozeslána dne 22. června 2009 Cena Kč 44, O B S A H : 174. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí občanský

Více

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR)

MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) MĚSTO NOVÁ BYSTŘICE SMĚRNICE PRO ZADÁVÁNÍ A EVIDENCI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU (VZMR) Schválená Radou města Nová Bystřice dne 3. 6. 2015 usnesením RM č. 167/2015. PLATNÁ OD: 3. 6. 2015 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY č.../2013 Poskytovatelem sociální služby: Adresa: Sídlo: DOMOV PRO SENIORY JAVORNÍK, p. o., Školní 104, 790 70 J a v o r n í k J A V O R N Í K IČO: 75004101 Zapsán:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

Testovací aplikace Matematika není věda

Testovací aplikace Matematika není věda Testovací aplikace Matematika není věda Příručka k http://matematika.komenacek.cz/ Příručka k portálu http://matematika.komenacek.cz/ 2 Uživatelská příručka k portálu 202 BrusTech s.r.o. Všechna práva

Více

Tento leták obsahuje informace o pracích na vodovodech ve Vaší oblasti

Tento leták obsahuje informace o pracích na vodovodech ve Vaší oblasti Voda je cenná. Šetřeme jí The Dublin Region Watermains Rehabilitation Project Projekt rekonstrukce vodovodů v oblasti Dublinu byl vytvořen proto, aby se snížily ztráty vody díky identifikaci a výměně starých

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pořízení a provoz konsolidované IT infrastruktury ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 21 odst. 1 písm. a) a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku

Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Návod na zřízení datové schránky právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku Zřízení datové schránky Právnické osobě, která není zapsána v obchodním rejstříku, zřídí ministerstvo datovou schránku právnické

Více

Rozšířená nastavení. Kapitola 4

Rozšířená nastavení. Kapitola 4 Kapitola 4 Rozšířená nastavení 4 Nástroje databáze Jak již bylo zmíněno, BCM používá jako úložiště veškerých informací databázi SQL, která běží na všech lokálních počítačích s BCM. Jeden z počítačů nebo

Více

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň

4. ročník. Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň Zpracovala: Mgr. Zuzana Ryzí, ZŠ Lysice, 1. stupeň 1. Anotace Úkol je zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Žáci budou řešit úkoly společně, ve dvojicích, ale i ve skupině. Každá skupina

Více

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013

Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního plynu pro Mikroregion Střední Haná na rok 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky zadávané druhem otevřeného řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Sdružené služby dodávky zemního

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1

SOUTĚŽNÍ ŘÁD. 1. Základní ustanovení. 2. Řízení soutěží. 3. Účastníci soutěže 1.1 SOUTĚŽNÍ ŘÁD 1. Základní ustanovení 1.1 Tento řád vstupuje v platnost 1.8.2006 a je závazným řádem pro Milevskou ligu (dále jen ML) v malé kopané a týmy vstupují do ML s tím, že jej berou plně na vědomí

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

Podklady pro zadávací řízení

Podklady pro zadávací řízení Podklady pro zadávací řízení Podle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty v rámci opatření IV.1.2. Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, bod 10. Zadávání

Více

Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471

Komplexní pojištění pro město Uherské Hradiště. Zadavatel: město Uherské Hradiště Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště IČ: 00291471 Zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení dle ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

S_5_Spisový a skartační řád

S_5_Spisový a skartační řád Základní škola a mateřská škola Staré Město, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace S_5_Spisový a skartační řád Č.j.:ZS6/2006-3 Účinnost od: 1. 5. 2011 Spisový znak: C19 Skartační znak: S10 Změny:

Více

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem

Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Příručka pro zadavatele E-ZAK krok za krokem Vyrobeno pro příspěvkové organizace Jihomoravského kraje pro administrace zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 500 tis. Kč bez DPH Tento dokument slouží

Více

Badatelský řád Archivu České televize v Praze

Badatelský řád Archivu České televize v Praze Název vnitřního předpisu Badatelský řád Archivu České televize v Praze Typ vnitřního předpisu OFPŘ Číslo 34 ze dne 14. 10. 2013 Účinnost ode dne vydání Účinnost do neurčito Účel předpisu Naplnění příslušných

Více

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4.

Poukázky v obálkách. MOJESODEXO.CZ - Poukázky v obálkách Uživatelská příručka MOJESODEXO.CZ. Uživatelská příručka. Strana 1 / 1. Verze aplikace: 1.4. MOJESODEXO.CZ Poukázky v obálkách Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 9. 2014 17:44 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. ÚVOD... 2 1.1. CO JSOU TO POUKÁZKY V OBÁLKÁCH?... 2 1.2. JAKÉ POUKÁZKY MOHOU BÝT

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

PRŮVODCE PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO JARNÍ TERMÍN ROKU 2011

PRŮVODCE PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO JARNÍ TERMÍN ROKU 2011 PRŮVODCE PŘIHLAŠOVÁNÍM K MATURITNÍ ZKOUŠCE PRO JARNÍ TERMÍN ROKU 2011 platné od 1. 11. 2010 ÚVOD Tento dokument slouží jako stručný návod pro přihlášení škol a jejich žáků k maturitní zkoušce, která se

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor analyticko-statistický METODICKÝ NÁVOD pro zpracování statistického výkaznictví v regionálním školství (určeno pro správní úřady) Účinnost pro školní

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4 1.1. Název veřejné zakázky: Tělocvična, ZŠ Dolní Břežany 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 512860 1.3. Identifikační údaje o zadavateli Název: Obec Dolní Břežany Sídlo:

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o podporu a příloh OPR přes Portál farmáře 3. a 4. výzva příjmu žádostí Operačního programu Rybářství (2014 2020) V následujícím dokumentu je uveden podrobný

Více

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení

Kolejní řád. K o l e j n í ř á d. 1 Základní ustanovení Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava Čj.: KR/11/00208-11/04106 K o l e j n í ř á d 1 Základní ustanovení 1. Vysokoškolská kolej (dále jen kolej) je účelovým zařízením Vysoké

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional

Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Zadávání tiskových zakázek prostřednictvím JDF a Adobe Acrobat Professional Nejčastěji se o JDF hovoří při řízení procesů v tiskových provozech. JDF se však má stát komunikačním prostředkem mezi všemi

Více

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN!

2.1 Pokyny k otevřeným úlohám. 2.2 Pokyny k uzavřeným úlohám TESTOVÝ SEŠIT NEOTVÍREJTE, POČKEJTE NA POKYN! MATEMATIKA DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro řešení didaktického testu

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY ZÁKLADNÍ ŠKOLA BŘECLAV, SLOVÁCKÁ 40 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ VÝLETY (platný od 12.4.2016) Projednáno na provozní poradě v dubnu 2016 Mgr. Iva Jobánková ředitelka školy 1 Obecná ustanovení Na základě ustanovení

Více

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici

Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Uživatelské postupy v ISÚI Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici Strana 1/17 Obsah 1) Založení nového návrhu změny... 3

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

P O D M Í N K Y V Ý B

P O D M Í N K Y V Ý B Městská část Praha 20 zveřejňuje ve smyslu 36 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze záměr prodat formou výběru pozemek parc.č. 4229/15, k. ú. Horní Počernice, a to za následujících podmínek: P

Více

Zabezpečení Uživatelská příručka

Zabezpečení Uživatelská příručka Zabezpečení Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

S t r á n k a 1 I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í S t r á n k a 1 Zadavatel: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, příspěvková organizace Jeruzalémská 957/12 110 06 Praha 1 IČ: 72029455 DIČ: CZ72029455 Zastoupený: Mgr. Martinem Machem, ředitelem

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka SPŠE a VOŠ Pardubice-rekonstrukce elektroinstalace a pomocných slaboproudých sítí Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební

Více

První kroky v portálu

První kroky v portálu První kroky v portálu Přihlášení Přihlášení provedete na hlavní stránce portálu zadáním svého uživatelského jména a hesla. Je stejné jako do sítě UHK. Orientace v portálu Hlavní menu je v horní části portálu,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite

Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Zkrácená uživatelská příručka systému Spisové služby (SpS) Lite Vypracoval kolektiv pracovníků

Více

Komfortní datová schránka

Komfortní datová schránka Komfortní datová schránka Obsah 1. Komfortní datová schránka... 2 2. Záložka Schránky... 2 2.1. Přidání datové schránky... 2 2.2. Přidání složky do evidence datové schránky... 4 2.3. Přidání dalšího uživatele

Více

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu

Disciplinární řád. 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád 1 Účel disciplinárního řádu Disciplinární řád upravuje postup čestné rady Komory, práva a povinnosti účastníků disciplinárního řízení a úkony, které s disciplinárním řízením souvisejí

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2013. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2013 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008

K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008 http://www.msmt.cz/vzdelavani/k-novemu-zpusobu-prijimaciho-rizeni-rijen-2008 K novému způsobu přijímacího řízení - říjen 2008 Odpovědi MŠMT na časté dotazy k přijímacímu řízení do středních škol K novému

Více

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642

Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55. modul Sklad. 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Programový komplet pro evidence provozu jídelny v. 2.55 modul Sklad 2001 Sviták Bechyně Ladislav Sviták hotline: 608/253 642 Obsah 1 Programový komplet pro evidenci provozu jídelny modul SKLAD...3 1.1

Více

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení

BADATELSKÝ ŘÁD. Čl. 1. Obecná ustanovení Čj.: SOAP/006-1716/2012 BADATELSKÝ ŘÁD Badatelský řád Státního oblastního archivu v Plzni vydaný na základě 36 písm. a) zákona č.499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

Více

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou,

Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, Směrnice č. 1/2005 Rady města Žďáru nad Sázavou, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí Rada města Žďár nad Sázavou schválila dne 20.6.2005 dle 102 odst. 2 písm. b) a n) zákona

Více

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE

POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE POKYNY BOZP a EMS pro DODAVATELE - vjezd do objektu - vyhodnocení rizik - pohyb po objektu - používání osobních ochranných pracovních prostředků - pravidla nakládky, vykládky a manipulace se zbožím Tento

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Povolení PO/PFO/FO dodávání dokumentů od DS PO/PFO/FO Vytvořeno dne: 6.8.2009 Aktualizováno: 15.12.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Úkol tohoto formuláře...4

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ

SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 15/2015 NAKLÁDÁNÍ S BYTY A S PROSTORY SLOUŽÍCÍMI PODNIKÁNÍ Rada města Pardubic v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.

Více

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE:

VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH RAŠÍNOVO NÁBŘEŢÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO ÚSTŘEDÍ A ÚP V HL. M. PRAZE ODBOR REALIZACE MAJETKU 35146/A/2011-REMR VÁŠ DOPIS ZN.: PŘIJATO DNE: NAŠE

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Pravidla soutěže. Poznáváme firmy ve středních Čechách. 1. Pořadatel soutěže. 2. Termín konání soutěže Pravidla soutěže (dále jen pravidla soutěže ) Krajská hospodářská komora Střední Čechy Poznáváme firmy ve středních Čechách 1. Pořadatel soutěže se sídlem: Tyršova 106, 261 01 Příbram Zámeček s adresou

Více

Školení okrskové komise - volby do zastupitelstev

Školení okrskové komise - volby do zastupitelstev Školení okrskové komise - volby do zastupitelstev obcí Školení pro předsedy a zapisovatele OVK, proběhne ve spolupráci s Českým statistickým úřadem (dále jen "Statistika"), který má pro účely tohoto školení

Více

Vzdělávací program pro obchodní partnery společnosti ROCKWOOL průvodce školením

Vzdělávací program pro obchodní partnery společnosti ROCKWOOL průvodce školením Vzdělávací program pro obchodní partnery společnosti ROCKWOOL průvodce školením RockExpert školení přímo pro Vás RockExpert je internetový vzdělávací nástroj (přístupný online), určený pro zaměstance obchodních

Více

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ I. Vyhlašovatel výběrového řízení Vyhlašovatelem výběrového řízení je společnost ČEPS, a.s., se sídlem Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 25702556, DIČ CZ25702556, zapsaná

Více

Výsledky přijímacích zkoušek

Výsledky přijímacích zkoušek Výsledky přijímacích zkoušek V tomto modulu komise zadává výsledky přijímací zkoušky a navrhuje, zda uchazeče přijmout či nepřijmout včetně odůvodnění. 1. Spuštění modulu "Výsledky přijímacích zkoušek"

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ - ZADÁVACÍ PODMÍNKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Název zakázky Projekt Identifikační kód projektu Návrh stavby a projektové dokumentace vč.ad pro stavbu II/152

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

Jihočeský vodárenský svaz S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE : na realizaci veřejné zakázky na stavební práce stavby č. 8514 a 8520 Vodovod průmyslová zóna Sezimovo Ústí a Vodovodní přípojka C Energy Zadavatel: Jihočeský vodárenský svaz S. K.

Více

Záloha a obnovení Uživatelská příručka

Záloha a obnovení Uživatelská příručka Záloha a obnovení Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit

VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit VI. Finanční gramotnost šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity VI/2 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra.

Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 Používání maker Třída: 8. Učivo: Základy vytváření maker Obsah inovativní výuky: Seznámení žáků s pojmem makra, možnosti využití, praktické vytvoření makra. Doporučený

Více

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku.

Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: dodavatele k předložení nejvhodnější nabídky na výše uvedenou zakázku. Tišnov dne 5. 8. 2015 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA STAVEBNÍ PRÁCE PRO AKCI: NÁZEV AKCE: RENOVACE PODLAHY SPORTOVNÍ HALY SSK TIŠNOV Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 18565409 bankovní

Více

Česká Republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Česká Republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Česká Republika Státní oblastní archiv v Zámrsku Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Kolowratská 862, 516 01 Rychnov nad Kněžnou BADATELSKÝ ŘÁD Badatelský řád Státního okresního archivu Rychnov

Více

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka

TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ. Mgr. Jan Straka TVORBA MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Mgr. Jan Straka Nejčastěji používaný program pro tvorbu multimediálních prezentací je PowerPoint. V naší škole v současné době užíváme verzi 2010, budeme se tedy věnovat

Více

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod

1. kolo soutěže probíhá: od 19. 11. 2014 07:00:00 hod do 24. 12.2014 23:59:59 hod Pravidla soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Vyhrajte sadu DVD Disney (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně

Více

Statut Grantové služby LČR

Statut Grantové služby LČR Statut Grantové služby LČR ÚVOD Náplní činnosti Grantové služby státního podniku Lesy České republiky, s. p. (dále jen GS a LČR ) je zajištění řádného průběhu zadávání a následného řešení projektů a výzkumných

Více

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz

Článek 1 Identifikační údaje zadavatele a organizátora. Povodí Odry, státní podnik CZ27149862. www.ecentre.cz Zadávací dokumentace Povodí Odry, státní podnik Výzva k podání nabídek obsahující současně ZADÁVACÍ DOKUMENTACI k veřejné zakázce zadávané druhem zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006

Více

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP

1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1. Požadavky na provoz aplikací IISPP 1.1. Podporované prohlížeče Aplikace IISPP jsou primárně vyvíjeny a testovány v prohlížečích Internet Explorer a Mozilla Firefox. V jiných než uvedených prohlížečích

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace )

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ. (dále jen Zadávací dokumentace ) Zadávací dokumentace k výběrovému řízení č. 0224002876 na: DODÁVKY KOŘENÍ (dále jen Zadávací dokumentace ) Obchodní firma: Letiště Praha, a. s. se sídlem: Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 zapsaná

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona

ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona ZLATO ELFŮ. od Alana R. Moona Idea hry Zlato elfů je rozšíření Elfenlandu a nedá se hrát samostatně. Přídavek peněz, dražby a magie dělá Elfenland mnohem taktičtější a zajímavější. Herní materiál 65 zlatých

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch

Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Nastavení telefonu T-Mobile MDA Touch Telefon s integrovaným kapesním počítačem T-Mobile MDA Touch, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky: Dodávka osobních ochranných pracovních prostředků 2016-2017 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu podle 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), mimo režim tohoto zákona

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu.

d) disciplinární řízení se zahajuje na návrh dozorčí rady. Řízení je zahájeno dnem doručení návrhu soudu. Shromáždění delegátů České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením 23 odst. 6 písm. i) a 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ.

V Černošicích dne 30. 9. 2014. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice IČ: 00241121 Riegrova 1209 252 28 Černošice V Černošicích dne 30. 9. 2014 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: Nákup a pokládka koberců OŽÚ. Město Černošice

Více

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka

INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI. Uživatelská příručka INTERNETOVÝ TRH S POHLEDÁVKAMI Uživatelská příručka 1. března 2013 Obsah Registrace... 3 Registrace fyzické osoby... 3 Registrace právnické osoby... 6 Uživatelské role v systému... 8 Přihlášení do systému...

Více

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití

Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Stolní lampa JETT-677 - Návod k použití Obsah ÚVOD... 3 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 POPIS PŘÍSTROJE A JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ... 4 NEŽ ZAČNETE PŘÍSTROJ POUŽÍVAT... 5 INSTALACE... 5 NASTAVENÍ ČASU A BUDÍKU...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Kurz anglického jazyka pro XERTEC a.s. 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele XERTEC a.s. Sídlo Kloknerova 2278/24,

Více