Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání"

Transkript

1 Seminář Sociologického ústavu SAV Bratislava, 26/6/2013 Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání Šafr, J., D. Holý Měření sociálního statusu a sociálních tříd na základě povolání. Pp in J. Krejčí, Y. Leontiyeva. (eds.). Standardizace dat v sociálněvědním výzkumu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON). Jiří Šafr Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. jiri.safratsoc.cas.cz

2 Obsah Empirické přístupy ke studiu sociální stratifikace východiska, koncepty a typologie Mezinárodní klasifikace zaměstnání ISCO novinky v ISCO-08 a problémy v ISCO-88 Standardní mezinárodních klasifikace a profesní škály Standardní mezinárodní indexy socioekonomického statusu (ISEI-08) a prestiže (SIOPS) Goldthorpeovo třídní schéma EGP European socio-economic classification ESeC a prototypy ESeG Alternativy standardních mezinárodních klasifikací: Relační stratifikační škály (CAMSIS a I-CAM) Social Classification of Occupations SCO-2009 (SCO-2009) Multidimenzionální status (MDS) Některá doporučení pro výzkum Diskuse vaše zkušenosti

3 Empirické přístupy k měření stratifikační pozice Východiska, koncepty a typologie

4 Východiska měření stratifikační pozice Sociální stratifikace je založena na myšlence hierarchicky uspořádaných vrstev či tříd společenské skupiny odlišující se ekonomickými, sociálními, politickými i kulturními charakteristikami. Na základě objemu privilegií/ zdrojů (+ někdy i vzájemné kompozice dílčích hierarchií), anebo dle pozice na trhu práce (např. dle vztahu k výrobním prostředkům, míře autonomie či zabezpečení) jsou v empirických datech lidé klasifikováni přiřazena je jim určitá hodnota stratifikačního indikátoru vyjadřujícího jejich společenské postavení a to nejčastěji na základě vykonávané profese (o profesích předpokládáme, že jsou spjaty s odlišnou úrovní privilegií/ zdrojů /mají odlišné pozice na pracovním trhu). Takto zkonstruované sociální kategorie jsou (jen) analytickým nástrojem, který slouží k vysvětlení mnoha jevů ve společnosti. Vedle toho tyto povýtce sociologické kategorie mohou, ale také nemusí(!), v realitě existovat jakožto skutečné skupiny se společnými zájmy a jednáním či dokonce kolektivním vědomím.

5 Kategoriální a kontinuální přístup k měření Stratifikační výzkum je zakotven ve dvou hlavních teoretických konceptech: 1. hierarchický - kontinuální přístup nahlížející na společnost skrze větší počet sociálních vrstev, 2. kategoriální - relativně uzavřené sociální třídy (kategorie), které nutně nemusí být hierarchicky uspořádány hierarchický a třídně strukturní přístup k měření sociálního postavení Rozdíly mezi kontinuálním (statusovým) a kategoriálním (třídním) přístupem nejsou pouze konceptuální (epistemologické třídy reprezentují nominálně definované kategorie, statusové indexy jsou konstruovány adhoc) jejich použití nás také limituje v možnostech analýzy Ale třídní postavení poskytuje ve své podstatě kvalitativní pohled na pozici v sociální struktuře, mj. už jen proto, že často zohledňuje více dimenzí současně. Máme v tomto případě před sebou smysluplné kategorie a nikoliv bezobsažné číselné indexy (jako např. ISEI)

6 Kolektivní vs. individuální koncepce měření stratifikační pozice Společenské postavení na základě profese operacionalizujeme buď: 1. pouze z profesní pozice jako takové klasifikujeme de facto skupiny, tj. pozice profesí, například pro prestiž povolání bude u všech se stejnou profesí identická hodnota. 2. a/nebo na základě individuálních charakteristik spjatých s výkonem té které profese, jenž se mohou mezi konkrétními jedinci se stejným povoláním lišit. hodnoty sociálního postavení jsou u každého dotázaného zcela unikátní (např. kombinace jeho vzdělání a příjmu). V praxi převládá odvozování z výlučně kolektivní skupinové pozice profesí, například kompozitní statusové indexy ISEI, SIOPS mezinárodní komparativní koncepty (výhoda srovnatelnosti profesních pozic) Někdy kombinace obou přístupů, kupříkladu třídní klasifikace EGP, ESeG mají konceptuálně především skupinový charakter: vychází z postavení profesí na pracovním trhu, ale někdo se stejným povoláním se v dalším kroku rozřazování může z hlediska třídní pozice lišit v závislosti na zaměstnaneckém statusu (zaměstnanec/ samostatně činný a/nebo stupně řízení: řadový pracovník/vedoucí). Přístupy v nichž převažuje klasifikace dle individuálních pozic jsou spíše výjimkou, např. Multidimenzionální status (MDS).

7 Měření postavení na základě vykonávané profese Profese (povolání, které člověk vykonává) je stále hlavní determinantou pozice ve stratifikačním systému (i přes zdánlivý pokles významu pro život v pozdněmoderním světě) operacionálně snadno měřitelná (a to nejen pro respondentovou současné postavení, ale i pro např. pozici otce/ matky v minulosti) reprezentuje mnoho aspektů mimopracovního života. Znalost povolání, které člověk vykonává nám dává informaci o jeho symbolickém postavení na společenském žebříčku. Lidé ekonomicky neaktivní (důchod, rodičovská dovolená, nezaměstnanost; dnes tvoří ½ společnosti!) poslední zaměstnání (např. před odchodem do důchodu), ale problémem je klasifikace těch, co dlouho/nikdy nepracovali (dlouhodobě nezaměstnaní, studenti, ženy v domácnosti).

8 Mezinárodní klasifikace zaměstnání ISCO hlavní vstupní proměnná pro stratifikační indexy/ kategorizace Mezinárodní standardní klasifikace povolání ISCO (International Standard Classification of Occupation), vytvořena Mezinárodní organizací práce (ILO) ISCO-68, ISCO-88 nejnovější verze ISCO-08 je zatím jen v některých mezinárodních výzkumech (např. PIACC, ISSP). Existuje specifická česká verze ISCO podrobná pětimístná (dříve KZAM-R pro ISCO-88, dnes CZ-ISCO pro ISCO-08), rozlišuje mj. supervizorství (mistry) V archivovaných datových souborech je třeba dát pozor na: V ryze českých výzkumech se mohou vyskytovat agenturami různě upravené vylepšené verze ISCO-88 nejprve převod nestandardních kódů na mezinárodní formát. Problém je hlavně kód 0100 podnikatel při historické komparaci s daty z výzkumů v ČSSR před rokem 1989 (např. Šetření třídní a sociální struktury obyvatelstva z let 1978 a 1984). Tehdy se používala Jednotná klasifikace zaměstnání (JKZ), která bohužel není na mezinárodní klasifikaci ISCO jednoduše převoditelná.

9 Hlavní třídy ISCO-08 (CZ-ISCO, 1místný kód) vyjadřují náročnost požadavku na znalosti a dovednosti, odpovídající určitému požadovanému stupni vzdělání, a tvoří škálu od nejnáročnějších zaměstnání po rutinní; každé hlavní třídě odpovídá předpokládaná kvalifikační úroveň. 1. Zákonodárci a řídící pracovníci 2. Specialisté 3. Techničtí a odborní pracovníci 4. Úředníci 5. Pracovníci ve službách a prodeji 6. Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 7. Řemeslníci a opraváři 8. Obsluha strojů a zařízení, montéři 9. Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0. Zaměstnanci v ozbrojených silách Pozor, ISCO samotné nerozlišuje zaměstnanecký status (zaměstnanec /OSVČ) potřeba dalších proměnných, tj. otázek v dotazníku.

10 ISCO-08 (CZ-ISCO) některé změny oproti ISCO-88 ISCO-88 a ISCO-08 v zásadě podobné Nové ISCO-08 reaguje na probíhající proměny ve způsobu výroby v pozdně moderní společnosti. podrobnější klasifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT) v několika úrovních: Místo jedné kategorie projektant a analytik informačních systémů (ISCO-88/KZAM-R, 21312) jsou rozlišeny profese jako vývojáři software/webu a multimédií, návrháři a správci databází a dal. (2500). Technici, analytici počítačových systémů (ISCO ) rozděleni na správce webu, techniky provozu/uživatelské podpory informačních a komunikačních technologií (35140, 35110, 35120). Nově zavedeny kategorie: manažerské profese Výrobní a techničtí náměstci (ředitelé) v oblasti informačních a komunikačních technologií (13301), ve sféře obchodu Specialisté v oblasti prodeje informačních a komunikačních technologií (24340) a v rámci učitelských povolání Lektoři výuky informačních technologií (23560). OK, ale

11 ISCO-08 některé změny a problémy oproti ISCO-88 třída 5 - Pracovníci ve službách a prodeji (problémy) Vrátní a správci objektů (54141 a 51530), dříve v ISCO- 88 řazení mezi nekvalifikované pracovníky (91416 a ). Podskupina prodejců (5200) zahrnuje několik povolání původně v hl. třídě 9. Některé pozice vedoucích původně v hlavní třídě 1 (v podskupině 1310), část také do hl. třídy 3, Vedoucí maloobchodní prodejny (13142 v ISCO-88) nyní Provozovatelé maloobchodních prodejen anebo Vedoucí pracovních týmů v prodejnách. z hlediska postavení ve stratifikačním systému je nyní třída 5 mnohem heterogennější Pro adekvátní konstrukci třídní klasifikace (EGP/ESeC) je tak třeba detailní kódování (4 místné) + zjišťovat pozici v řízení (supervizorství/ počet podřízených).

12 Standardní hierarchické přístupy: indexy socio-ekonomického statusu (ISEI) a prestiže (SIOPS) Konstrukce indexu: pouze převod z ISCO

13 Mezinárodní index socioekonomického statusu ISEI International Socio-Economic Index of Occupational Status (ISEI a ISEI-08) Princip: stratif. pozice odvozená z výkonu profese, který konvertuje vzdělanostní kvalifikaci do příjmu Nová, předběžná, verze ISEI-08 [Ganzeboom 2010] odvozená z ISCO-08 (jen konverze z ISCO-88) na spojených datech z ISSP ze 42 zemí, nově odhad proveden na mužích i ženách (původně 16 zemí a jen muži) Korelace ISEI s ISEI-88 je 0,92, ale rozdíly např. u zdravotních sester K dispozici pro ISCO-88, ISCO-68,ISCO-08 (pro 590 profesí)

14 Standardní mezinárodní škála prestiže SIOPS Standard International Occupational Prestige Scale (SIOPS) Prestiž jako indikátor vlastnictví zdrojů (kulturních vzdělání a ekonomických příjem): privilegium vyloučení Stále k dispozici jen verze odvozená z výzkumů z let [Treiman 1977], ale nyní detailnější převod z ISCO-68 na ISCO-08. ISEI vs. SIOPS: objektivní vs. subjektivní aspekt statusu, konceptuální rozdíl, pro vícerozměrné koncepty (MDS) je adekvátnější prestiž. korelace 0,87, rozdíl především u zemědělců farmářů (ISEI - /SIOPS +) a obchod (ISEI + /SIOPS -)

15 Problémy a drobné užitečnosti Problémy se záznamem profese pro ISCO a přiřazení adekvátního stratifikační pozice: Klasifikace podnikatelů často uvedeno jen podnikatel nelze přiřadit ISCO, proto (vedle důsledné instruktáže tazatelů) lze využít kategorie Profs16 (přímé zařazení do kategorií hl.tříd ISCO + specielní kategorie na 4 hlavní sféry podnikání) odhad ISEI/SIOPS Hodnota ISEI / přiřazení (ISCO-88) u zdravotních sester a prodavaček v supermarketu

16 kategorie Profs16 rozdělení podnikatelů/osvč Socioekonomický status (aproximace ISEI-x z 16 profes. kategorií) Do jaké skupiny zaměstnání byste zařadil své zaměstnání? Pokud v současné době nepracujete, zařaďte Vaši poslední profesi. TAZ: PŘEDLOŽTE KARTU 1. Ředitel-řídící pracovník/ zaměstnavatel s více jak 5 podřízenými/zaměstnanci Zaměstnanci: 2. Vysoce odborný zaměstnanec 3. Střední odborný zaměstnanec 4. Administrativní pracovník řadový úředník 5. Provozní pracovník ve službách a obchodě 6. Pracovník bezpečnostních orgánů apod. 7. Mistr, vedoucí dílny/provozu 8. Kvalifikovaný dělník vyučený v oboru práce 9. Polo-kvalifikovaný pracovník/dělník zaučený v oboru práce 10. Nekvalifikovaný pracovník/dělník nevyučený v oboru práce 11. Zemědělský/lesní dělník, rybář Samostatně činní, podnikatelé: 12. Samostatně činný drobný živnostník ve službách 13. Samostatné činný podnikatel v oblasti obchodu 14. Samostatně činný tvůrčí a odborné duševní práce 15. Samostatně činný ostatní obory 16. Majitel zemědělského podniku/ soukromý farmář Vys. odborník (ISCO 2) 69,0 OSVČ: Odborné práce 62,6 Řídící prac./zaměstnavatel (1) 58,8 OSVČ: Obchod 52,9 Stř. odborník (3) 50,4 Administrativa, niž. úředn. (4) 47,5 Prac. bezpečnost. org. (5) 46,7 OSVČ: Ostatní 42,4 Provozní prac.- služby/obchod (5) 39,4 Mistr, vedoucí provozu (7) 35,6 OSVČ: Služby/řemesla (živnostník) 34,0 Kvalifik. dělník (7) 32,2 OSVČ: zemědělství (farmář) 31,1 Polokval. prac./dělník (8) 30,8 Nekval. prac./dělník (9) 22,6 Zemědělský prac./dělník (6) 20,6 Po Profs16 může následovat otázka na slovní popis porfese (ICSO), proto lze také využít pro tzv. double coding či doplnění tam, kde chybí údaj ISCO.

17 Problém s určením stratifikační pozice (ISEI) zdravotních sester a prodavaček v supermarketu (přiřazení ISCO-88) Původní ISEI (verze 1992/96) mají obě profese stejné na zhruba průměru v populaci neodpovídá aktuální situaci na trhu práce. Zdravotní sestry (ISCO-88 sice je 2230 ale pozor v ČR k dispozici jen kód 3230!): ISEI 43 (SIOPS 54 a EGP II. střední odborníci), pro 3230 ISEI jen 38 a EGP III. Rutinně nemanuální zaměstnanci Podhodnoceno Lze ale kódovat ISCO-88 jako 3229 Modern health associate professionals except nursing nec ISEI 51, SIOPS 45, EGP II. Prodavačky (ISCO ): ISEI 43 (SIOPS 32 a EGP III. Rutinně nemanuální zaměstnanci) Nadhodnoceno Lze zvážit ISCO-88 kód 9100 Sales and Services Elementary Occupation. ISEI 25 a SIOPS 23 Nové ISCO-08 (zdr. sestry 2220 a 3220) a ISEI-08 (pro ISCO 2220 je 54) již tento problém řeší.

18 Kategoriální / třídně strukturní přístupy (k jejich vytvoření je třeba krom ISCO také dalších indikátorů)

19 Goldthorpeovo třídní schéma EGP

20 EGP Goldthorpeovo třídní schema (CASMIN) vymezení zaměstnaneckých pozic dle logiky vztahu mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. profese rozděluje do tříd na základě povahy zaměstnaneckých vztahů spíše než podle samotného obsahu práce či role ve struktuře pracovní autonomie anebo pouze čistě vlastnictví výrobních prostředků Dnes dominují mezi zaměstnavateli převážně organizace mezi zaměstnanci diferencuje hl. typ pracovní smlouvy. V principu jsou hranice mezi třídami vymezeny dvěma ideálně typickými póly pracovní smlouvy: 1. zaměstnanci - jsou vůči svému zaměstnavateli ve služebním vztahu, a ti kteří jsou v principu regulováni 2. pracovní (námezdní) smlouvou o vykonané práci. 1. Pracovní smlouva o vykonané práci typická především pro dělnické profese krátkodobá, specifická směna pracovního úsilí za mzdu, zaměstnanci vykonávají práci pod vysokým dohledem zástupců zaměstnavatele (manažeři, mistři), mzda je jim vyplácena na základě odpracovaných hodin nebo počtu vyrobených kusů. 2. Služební vztah odvozen ze servisního vztahu - zejména u odborných nemanuálních profesí. Zaměstnanci nabízí službu (spíše než materiální produkt), za níž pobírají plat, který je vymezen jejich postavením a odbornou kompetencí + odměňováni různými benefity U většiny manuálních profesí je kontrola jejich práce snadná, mají jasně vymezeny úkoly jak množstevně tak časově, u odborných nemanuálních zaměstnaneckých pozic je ale vzhledem k povaze práce dohled nad jejich výkonem často obtížně realizovatelný.

21 Dimenze práce jako zdrojů hazardu spojeného s pracovní smlouvou, formy zaměstnanecké smlouvy, a umístění zaměstnaneckých tříd EGP V Specifická odbornost vysoká I II Vztahy náročnosti kontroly a dohledu nad zaměstnanci spolu s mírou požadavku na jejich odbornost při výkonu pozice a umístění tříd EGP Kontrola nízká smíšená smlouva smlouva o vykonávané práci smlouva o vykonávané práci smíšená smlouva vysoká VI VIIa IIIb VIIb nízká IIIa Zdroj: Goldthorpe [2000: 223]

22 EGP sociální třídy Ze sociologického hlediska minimálně dělnickou třídu (a do určité míry také třídu servisní) lze na základě analýzy sociální mobility a míry sdružování považovat za demografickou entitu, kterou charakterizuje mezigenerační kontinuita (dědičnost postavení) resp. určitá sociální uzavřenost [Goldthorpe 1980]. Třídy jsou v EGP označeny římskými číslicemi nejsou zcela hierarchicky uspořádány, o ordinalitě lze uvažovat až od šesti-třídní a nižší varianty. Goldthorpe sám považuje za hierarchické pouze tří třídní schéma: I. Servisní třída, II. Mezilehlé třídy, III. Dělnická třída.

23 Třídní schéma EGP Zkrácené verze Úplná verze: kód, třída a popis 7 tříd 5 tříd 3 třídy I Vyšší odborníci, zákonodárci, vysocí státní úředníci, ředitelé velkých podniků a organizací, vlastníci velkých podniků II Nižší odborníci, nižší státní úředníci, techničtí odborníci, ředitelé menších podniků a organizací, řadoví i někteří vedoucí pracovníci ve vědě, výzkumu, kultuře I + II Třída služeb (servisní třída) I + II + III Bílé límečky IIIa Vyšší rutinní nemanuální pracovníci (v administrativě a obchodě) IIIb Nižší rutinní nemanuální pracovníci (prodej a služby) III Rutinní nemanuální pracovníci Nemanuální pracovníci IVa Drobní vlastníci, živnostníci a řemeslníci s vlastními zaměstnanci Vb Drobní vlastníci, živnostníci a řemeslníci bez zaměstnanců IVa + b Drobní podnikatelé IVa + b Drobní podnikatelé IVc Farmáři, samostatně hospodařící zemědělci a ostatní samostatně hospodařící v prvovýrobě IVc Farmáři IVc + VIIb* Pracovníci v zemědělství Pracovníci v zemědělství V Nižší techničtí pracovníci, mistři V + VI Kvalif. dělníci V + VI Kvalif. dělníci Manuální pracovníci Zdroj: Erickson, Goldthorpe [1992: 38-39]

24 Pozor, v empirické praxi se lze v datech setkat s různými verzemi tříd EGP!

25 EGP 10 (Enhanced EGP Class Categories) a sloučení na EGP 6 dle Ganzebooma a Treimana [1996], ISSP 2009, ČR Missing EGP 10 tříd % Validní % EGP 6 tříd Validní % 1.Vysocí odborníci 6,6 7,6 1.Odborníci 27,7 2.Nižšíodborníci 17,7 20,2 3.Rutinně nemanuální zaměstanci 19,1 21,8 2.Rutinně nemanuální zaměstanci 5.Podnikaté se zaměstnanci 2,0 2,3 3.Drobní podnikatelé 5,8 6.Podnikaté bez zaměstnanců 3,1 3,5 7.Mistři 2,7 3,0 4.Mistři a kvalifikovaní dělníci 8.Kvalifikovaní dělníci 10,5 11,9 9.Polokv. a nekvalifikovaní dělníci 23,7 27,0 5.Polo/ a nekvalifikovaní dělníci 10.Zemědělští dělníci 1,8 2,1 6.Zemědělci 2,8 11.Samostatně hosp. farmáři,7,8 Celkem 87,7 100,0 100,0 FILTR: nikdy nepracovali 8,3 21,8 14,9 27,0 Bez odpovědi 4,0 Celkem 12,3 Celkem 100,0

26 Česká varianta EGP-cz [Machonin 2003] Česká varianta (EGPM) se od mezinárodní klasifikace EGP odlišuje v samotné kompozici některých tříd i jejich odlišné hierarchizaci. Vyčleňuje zvláštní třídu pro Podnikatele se zaměstnanci, kterou řadí v hierarchii nejvýše nad vyšší odborníky Rutinní nemanuální zaměstnanci jsou vymezeni jako řadové úřednictvo bez speciální odborné kvalifikace Provozní pracovníci, včetně těch ve službách zařazeni do skupiny kvalifikovaných a polokvalifikovaných dělníků neobsahuje třídu zemědělců. Pořadí tříd v českém schématu tak upřednostňuje postavení ve vlastnické struktuře. Lze jej v našich podmínkách považovat za kvazi-ordinální. Rozdíly v hierarchii tříd: Rutinní nemanuální pracovníci se v originální mezinárodní verzi nacházejí na vyšší pozici postavení drobných živnostníků Samostatně činní bez zaměstnanců je v něm ale o dva stupně níže. specifikum vyššího postavení OSVČ v postkomunistické ekonomice/společnosti.

27 ESeC (ESeG) European socio-economic classification nástupce EGP

28 ESeC - European socio-economic classification nástupce (dnes již částečně zastaralého) EGP navazuje na novou (2001) britskou socioekonomickou klasifikaci NS-SEC (National Statistics Socio-economic Classification) Inspirováno Goldthorpeovým schématem EGP autoři David Rose a Eric Harrison zatím pouze prototyp ESeC [Rose, Harrison 2007] sociology používaný zatím pouze sporadicky

29 Evropská socioekonomická klasifikace ESeC, 10-ti třídní schéma a sloučení na 6, 5 a 3 třídy ESeC Class Běžné označení Forma zaměstnanecké smlouvy 1 Velcí zaměstnavatelé (velkoburžoazie), vysoce Vyšší salariát služební vztah kvalifikovaní odborníci, administrativní a (Higher salariat) manažerská povolání (Large employers, higher grade professional, administrative & managerial occupations) 2 Nižší odborníci, administrativní a manažerské profese, kvalifikovaní technici a nadřízení nemanuálně pracujících (Lower grade professional, administrative and managerial occupations and higher grade technician and supervisory occupations) 3 Mezilehlé profese (Intermediate occupations) 4 Drobní zaměstnavatelé a sebezaměstnávající profese (mimo zemědělství) (Small employer and self employed occupations (exc agriculture etc)) 5 Sebezaměstnávající profese (např. v zemědělství) (Self employed occupations (agriculture etc)) 6 Nižší nadřízení (mistři) a nižší technická povolání (Lower supervisory and lower technician occupations) 7 Nižší úřednictvo, povolání ve službách a obchodu (Lower clerical, services & sales occupations) 8 Nižší technické profese (kvalifikovaní dělníci) (Lower technical occupations) 9 Nekvalifikovaná a polokvalifikovaná rutinní povolání (Routine occupations) 10 Ti, kdo nikdy nepracovali, dlouhodobě nezaměstnaní (Never worked and long-term unemployed) Nižšísalariát (Lower salariat) Vyšší bílé límečky (Higher grade white dollar workers) Drobná buržoazie (živnostníci) (Petit bourgeoisie or independents) Farmáři, drobná buržoazie v zemědělství (Petit bourgeoisie or independents Farmers etc) Vyšší modré límečky (Higher grade blue collar workers) Nižší bílé límečky (ve službách apod.) (Lower grade white collar workers) Kvalifikovaní manuální pracovníci (Skilled workers) Polokvalifikovaní a nekvalifikovaní manuální pracovníci (Semi- and non-skilled workers) Nikdy nepracovali a dlouhodobě nezaměstnaní (Unemployed) služební vztah (modifikovaný) smíšený - 6 tříd tříd 3 třídy smíšený smlouvou o vykonané práci (modifikovaná) 7 7 smlouva o vykonané práci (modifikovaná) 8 smlouva o vykonané práci (10) (10) (10)

30 Konstrukce ESeC ICSO-88 + zaměstnanecký status (kategorie: 1. zaměstnavatelé, 2. samostatně činní, 3. zaměstnanci a 4. ti kdo jsou nedobrovolně vyčlenění z pracovního trhu), + v rámci kategorie zaměstnavatelů se rozlišuje velikost jejich podniku (1 9 zaměstnanců = malý podnik a >10 = podnik velký). Neměří pozici v řízení u zaměstnanců (jako v EGP). Existuje i verze Simple zkonstruovatelní jen z ISCO.

31 Klasifikace EseC a vybrané stratifikační indikátory validizace v ČR ESeC6 ISEI Prestiž (Treiman) Společenské postavení Nezaměstnanost v posl. letech Vzdělání (roky) Příjem (měsíční hrubý) Počet knih Třída služeb Průměr 60,7 55,3 5,9 0,2 14, (salariát) StD (12,7) (9,1) (1,6) (0,4) (2,7) (14 057) (478) Mezilehlé pozice Průměr 47,1 43,5 5,5 0,3 12, StD (9,3) (8,0) (1,7) (0,6) (2,0) (17 404) (371) Drobní Průměr 40,5 38,4 5,3 0,3 11, podnikatelé StD (13,1) (9,8) (1,8) (0,6) (2,2) (15 458) (326) Nižší nemanuální Průměr 44,6 34,6 (5,0) 0,4 11, profese StD (8,5) (4,2) 1,7 (0,7) (1,5) (5 581) (306) Kvalifikovaní Průměr 31,6 36,0 (4,8) 0,2 11, dělníci StD (5,0) (5,8) 1,6 (0,5) (1,1) (7 661) (212) Nekvalifikovaní Průměr 26,6 26,8 4,5 0,4 10, dělníci StD (7,1) (6,9) (1,7) (0,8) (1,8) (6 118) (260) Celkem Průměr 45,7 42,5 5,3 0,3 12, StD (16,5) (13,3) (1,8) (0,6) (2,6) (13 565) (384) Zdroj TSSM 2009]

32 ESeC a EGP (6 tříd) V každém chématu je unikátní třída: v EGP VI. Zemědělci v ESeC v nekvalifikovaných dělnících v ESeC - nižší nemanuální pracovníci v obchodu a službách (ta ale existuje v EGP-Enhanced CC, Ganzeboom) v EGP v II. mezilehlých třídách Korelace EseC a EGP 0,88 (Spermanovo Rho)

33 nová jednotná klasifikace EUROSTATu pro vědu a státní správu ESeG - EUROPEAN SOCIO ECONOMIC GROUPINGS Projekt EUROSTATu ESSNET ON THE EUROPEAN SOCIO ECONOMIC CLASSIFICATION vyvíjí schéma použitelné pro účely státních statistik (např. pro potřeby statistiky trhu práce) i vědecké obce. Potřeba standardizované klasifikace pro nové ISCO-08 Původně mělo jít pouze o dopracování ESeC pro ISCO-08. Konstrukčně omezeno bohužel pouze na tzv. core variables EUROSTATu (zjišťují je povinně velké výzkumy jako LFS, EU-SILC): ISCO-08 2digits, zaměstnanecký status, a ekonomická aktivita. nepřesné ISCO a absence informace o podřízených je velký problém validity a reliability Uvažuje se ale i o detailnější verzi s velikostí podniku, ISCO-3digits, a řadoví/podřízení zaměstnanci (supervize). v roce 2014 by měla být k dispozici finální verze Zatím 3 prototypy, testování v roce 2013

34 ESeG - prototyp 1 Employed managers (Isco=1, 01 and Status= employed). Professionnals (Isco=2 and Status = employed or self-employed). Self-employed (Isco=1,3,4,5,6,7,8,9 and Status = self-employed). The detailed level could distinguish (and to allow other variations), the self-employed managers (Isco=1), the farmers (Isco=6), the selfemployed intermediate professions (Isco=3) Intermediate professions (Isco=3, 02 and Status= employed) Skilled clerks (Isco=4, 5, 03 and Status=employed) Skilled blue collars (Isco=6,7,8 and Status=employed) Elementary occupations (Isco=9). The detailed level could distinguish unskilled workers (Isco=92,93,94,96) and unskilled employed (isco=91,95)

35 ESeG - prototyp 2 První 4 skupiny jsou stejné jako v prototypu 1. Employed managers (Isco=1, 01 and Status= employed). Professionnals (Isco=2 and Status = employed or self-employed). Self-employed (Isco=1,3,4,5,6,7,8,9 and Status = self-employed). The detailed level could distinguish (and to allow other variations), the self-employed managers (Isco=1), the farmers (Isco=6), the selfempolyed intermediate professions (Isco=3) Intermediate professions (Isco=3, 02 and Status= employed) Skilled clerks (Isco=4, 53, 54, 03 and Status=employed) Skilled blue collars (Isco=6,7,81,82 and Status=employed) Unskilled elementary occupations (Isco=9,51,52,83). The detailed level could distinguish unskilled workers (Isco=83,92,93,94,96) and unskilled employed (isco=51,52,91,95)

36 ESeG - prototyp 3 (~ESeC) Blízké původnímu ESeC ale zvážit pozici employed administrative staff and service personnel. První 3 skupiny jsou stejné jako v prototypu 1 a 2. Employed managers (Isco=1, 01 and Status= employed). Professionnals (Isco=2 and Status = employed or self-employed). Self-employed (Isco=1,3,4,5,6,7,8,9 and Status = self-employed). The detailed level could distinguish (and to allow other variations), the selfemployed managers (Isco=1), the farmers (Isco=6), the self-empolyed intermediate professions (Isco=3) Intermediate professions (Isco=3, 02,41,44 and Status= employed). In this group we add skilled office clerks and other administrative employees. Skilled clerks (Isco=42,43, 52, 53, 54, 03 and Status=employed). Sellers are included but skilled office clerks are excluded. Skilled blue collars (Isco=6,7 and Status=employed). All the Isco=8 are excluded. Elementary occupations (Isco=9,51,8). The detailed level could distinguish unskilled workers (Isco=8,92,93,94,96) and unskilled employed (isco=51,91,95)

37 Prototypy ESeG, ekonomicky aktivní populace EU (%) prototype 1 prototype 2 prototype 3 employed managers professionnals self-employed intermediate occupations skilled clerks skilled blue-collars elementary occupations Zdroj: ESSNET ON THE EUROPEAN SOCIO ECONOMIC CLASSIFICATION, data LFS 2011 za EU

38 Alternativy standardních mezinárodních klasifikací a profesních škál

39 Relační stratifikační škály zatím slabě standardizované a tudíž nepříliš nepoužívané CAMSIS, I-CAM

40 Relační stratifikační škály - princip Konceptuálně odlišný - relační přístup k měření statusové pozice, navazuje na koncept objektivních soc. distancí E. O. Laumanna. Informaci o míře sociální distance, tj. postavení ve stratifikačním systému, lze získat na základě vzorců asociací lidí (reprezentovaných profesními kategoriemi) v mimopracovních situacích. obecné společenské zvýhodnění, tj. weberovský status (Stände). na rozdíl od běžně používaných stratifikačních indexů (ISEI, SIOPS) tyto škály nepoužívají k určení statusu jednu či několik předem daných dimenzí. Nicméně stále jde o kolektivní koncept měření stratifikačního postavení (odvozený z profese, např. pomocí ISCO lidé se stejnou profesí mají stejnou hodnotu statusového indexu).

41 Relační stratifikační škály CAMSIS Social Interaction and Stratification Scale (původně pouze britská tzv. Cambridge Scale z 80. let ze vzorců přátelství) [Prandy 1990; Prandy, Lambert 2003] mezinárodní statusová škála pro každou zemi vyvinuta unikátní verze na stejném principu manželské homogamie dnes pokračuje v nové relační škále sociální distance I-CAM (International CAMsis Scale) [de Luca, Meraviglia, Ganzeboom 2010] ke konstrukci využito kontingenčních tabulek spoluvýskytu 193 profesních kategorií respondent manžel/manželka Korelace mezi ISEI a I-CAM je vysoká (cca 0,9). Statusová škála odvozená ze vzorců přátelství (respondent a jeho nebližší přítel) pro Velkou Británii [Chan, Goldthorpe 2004].

42 Social Classification of Occupations SCO-2009 [Domański, Sawiński, Słomczyński 2009] klasifikace povolání vyvinutá polskými sociology s ohledem na specifika v postkomunistické střední Evropě představuje alternativu k mezinárodnímu standardu ISCO. Vychází z verze SCO 1978; v plné verzi 256 profesních kategorií. Na jejím základě lze konstruovat: a) třídně založené kategorizace: klasifikaci slučující profese do 14 / 6 hlavních skupin, ty reprezentují nejvýznačnější segmenty sociální struktury ve středoevropském regionu. šestitřídní varianta: odborníci, ostatní nemanuální pracovníci, kvalifikovaní dělníci, farmáři/ zemědělští dělníci a vlastníci. b) dílčí profesní škály: Odborných požadavků (skill requirements) investice Složitosti práce (complexity of work) Platového ohodnocení profesí (material remuneration) Prestiže povolání (occupational prestige) V polských podmínkách mají tyto škály větší diagnostickou sílu než univerzalistické mezinárodní indexy (ISEI, SIOPS) odvozené z klasifikace zaměstnání ISCO. výnosy

43 Multidimenzionální status (MDS) Indikátor vyvinutý v československé a polské sociologii již na konci šedesátých let [Machonin et al. 1969] Postavení jedince ve společenské struktuře je určeno pozicí ve více dimenzích tyto pozice spolu mohou ale také nemusí být v souladu (nesoulad statusová inkonzistence). Individuální koncept statusového postavení: měří vždy unikátní individuální postavení nikoliv pozici sociální kategorie profese (jako u standardních mezinárodních indikátorů)

44 MDS verze z 90. let [Machonin, Tuček et al. 1996] Měříme odděleně pět statusových složek: 1. vzdělání 2. příjem 3. počet podřízených 4. složitost práce 5. kulturnost trávení volného času (kulturní kapitál) Pomocí metody hlavních komponent z nich konstruujeme: obecný souhrnný status (první faktor před rotací) a dílčí statusy: materiálně mocenský (hl.: postavení v řízení a příjem) kulturní status (hl.: vzdělání, složitost práce a kulturní úroveň životního stylu) Můžeme také měřit míru jejich vzájemné statusové inkonzistence, tu lze dále kategorizovat do typologie dle shodnosti výchozích statusových vzorců Pokud máme k dispozici údaje o partnerovi a vybavenosti, lze pomocí MDS také měřit sociální status domácnosti.

Socioekonomické deprivační indexy teoretickávýchodiska amožnosti aplikace ve veřejném zdraví

Socioekonomické deprivační indexy teoretickávýchodiska amožnosti aplikace ve veřejném zdraví Socioekonomické deprivační indexy teoretickávýchodiska amožnosti aplikace ve veřejném zdraví Šlachtová Hana Fejtková Petra Šplíchalová Anna Polaufová Pavla Tomášková Hana Realizováno v rámci grantu IGA

Více

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce

Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Absolventi terciárního vzdělání a kvalifikační poţadavky trhu práce Jan Koucký 1. Uplatnění

Více

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností

Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Případové studie k finanční dostupnosti bydlení: regionální disparity ve finanční dostupnosti bydlení u vybraných typů domácností Martina Mikeszová Oddělení ekonomické sociologie, tým socioekonomie bydlení

Více

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku

Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku www.pwc.com Zaměstnávánívysoce kvalifikovaných pracovníků cizinců v Česku Mgr. Soňa Schovánková Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Obsah Úvod Definice

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České republice Název média: Všechna měřená média celkem Měsíc: Březen 2005 Základní informace Počet respondentů Total (za všechna měřená

Více

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne

KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3. 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne KARTA K OT. 1,28 KARTA K OT. 3 1) Rozhodně ano 2) Spíše ano 3) Spíše ne 4) Rozhodně ne 1) Více než 2 hodiny denně 2) Méně než 2 hodiny denně 3) Několikrát týdně 4) Jednou týdně 5) Několikrát za měsíc 6)

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Prestiž povolání červen 2013 Technické parametry Výzkum:

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice. Název média: TOTAL. Zdroj: NetMonitor SPIR Mediaresearch& Gemius SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: Měsíc: Březen 2011 Základní informace Velikost internetové populace ČR 6 105 522 Počet respondentů (zavšechna

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: ekolist.cz Měsíc: Září 9 Základní informace Velikost internetové populace ČR 478 31 Počet respondentů N =4 (zavšechna

Více

Pracovní síla v Jihomoravském kraji

Pracovní síla v Jihomoravském kraji Pracovní síla v Jihomoravském kraji 15.9.2015 Úřad práce ČR krajská pobočka v Brně Ing. Josef Bürger Josef.Burger@bm.mpsv.cz Základní charakteristiky trhu práce Zaměstnaní v NH: 557,5 tis. (2.čtvrtletí

Více

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice

SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice SPIR NetMonitor Výzkum sociodemografie návštěvníků internetu v České Republice Název média: poradci-sobe.cz Měsíc: Květen 21 Základní informace Velikost internetové populace ČR 54 57 Počet respondentů

Více

Subjektivní sociální distance k profesím: existují v české společnosti subjektivní třídní hranice?1 Jiří Šafr, Julia Häuberer

Subjektivní sociální distance k profesím: existují v české společnosti subjektivní třídní hranice?1 Jiří Šafr, Julia Häuberer Subjektivní sociální distance k profesím: existují v české společnosti subjektivní třídní hranice?1 Jiří Šafr, Julia Häuberer Subjective social distances to professions: are there subjective class boundaries

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Proces stárnutí evropské populace Mezinárodní, longitudinální,

Více

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký

Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU. Martin Lepič, Jan Koucký Analýza vývoje a projekce profesních struktur pracovních míst v ČR a v dalších zemích EU Dílčí výstup k syntetické publikaci Analýza vývoje struktury pracovních míst v ČR a EU Martin Lepič, Jan Koucký

Více

O informálním učení v České republice

O informálním učení v České republice O informálním učení v České republice Milada Rabušicov icová & Ladislav Rabušic Filozofická fakulta & Fakulta sociáln lních studií Masarykova univerzita Brno Východiska Celoživotní učení je v ideálním

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech.

Je podnětem pro firmy a instituce, které mají zájem navázat spolupráci v uvedených směrech. Tato nabídka prezentuje odborné zaměření, nabízené služby, vybrané dosažené výsledky a reference Centra pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i.. Je podnětem pro firmy a instituce,

Více

Návrh juniorského badatelského grantového projektu

Návrh juniorského badatelského grantového projektu Grantová agentura Akademie věd ČR Základní list A1 Návrh juniorského badatelského grantového projektu 01 Grantový projekt Název Sociální distance ve stratifikacním systému CR Registrační číslo B700280603

Více

Vývoj v oblasti zdrojů dat

Vývoj v oblasti zdrojů dat Český sociálněvědní datový archiv Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. Jilská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika; http://archiv.soc.cas.cz Česko-slovenská sociologická konference. Dvě společnosti dvě sociologie?

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Počet nezaměstnaných podle vzdělání

Počet nezaměstnaných podle vzdělání Počet nezaměstnaných podle vzdělání 6 5 4 3 2 Celkem Neúplné základní vzdělání a bez vzdělání Základní vzdělání Nižší střední a střední vzdělání bez maturity Střední odborné vzdělání s výučním listem Střední

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020

Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Ekonomické a kvalifikační profily skupin povolání: analýzy a projekce 2000-2020 Martin Lepič Praha, květen 2013 Materiál byl zpracován v rámci projektu Vysokoškolské systémy a instituce. Trendy vývoje

Více

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice

Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Kvalifikovaní zahraniční pracovníci v České republice Ondřej Brychta Odbor azylové a migrační politiky Ministerstvo vnitra ČR 20. listopadu 2013 Bratislava Problém definice Jednotná definice kvalifikovaných

Více

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation

T T. Think Together 2011. Martina Urbanová THINK TOGETHER. Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Jak měřit spolupráci obcí How to measure inter-municipality cooperation Martina

Více

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání

Výzkum trhu. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Výzkum trhu Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod, tutoriál Mezinárodní podnikání Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8

Omnibus 2015. info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibus 2015 info@stemmark.cz Chlumčanského 497/5 180 00 Praha 8 Omnibusová šetření jsou šetření probíhající pravidelně měsíčně, do kterých jsou podle objednávky klientů zařazovány moduly otázek týkajících

Více

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1)

Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) Příloha 1.8. Výrobci záměrně neregistrovaní (N 1) 1.8.1. Drobné podnikání bez registrace (fušky) je častým jevem. Je ovlivněno řadou faktorů. Důvodem záměrné neregistrace je zejména obava ze ztráty sociálních

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI

FILTR: NA IV. ODPOVÍDAJÍ TI, KTEŘÍ V III. ODPOVĚDĚLI 1. DOTAZNÍK Dobrý den jmenuji se a jsem tazatelem marketingové společnosti DATAMAR. Zabýváme se výzkumem trhu, v současné době provádíme výzkum zaměřený na zjištění informací, jak se podnikatelé dívají

Více

E3 Plánování osobních výdajů projektu

E3 Plánování osobních výdajů projektu Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! E Finance a finanční nástroje E3 Plánování osobních výdajů projektu Anotace tématu: V rámci tématu jsou popsány jednotlivé role v projektovém

Více

1. ÚVOD 2. ORGANIZACE ŠETŘENÍ

1. ÚVOD 2. ORGANIZACE ŠETŘENÍ 1 OBSAH Kapitola Stránka 1. ÚVOD... 2 2. ORGANIZACE ŠETŘENÍ... 2 2.1 ROZSAH ŠETŘENÍ A JEHO FORMA... 2 2.2 DOTAZNÍK F... 3 3. ČINNOSTI OBLASTNÍCH STATISTICKÝCH ORGÁNŮ... 7 3.1 ZAJIŠTĚNÍ ŠETŘENÍ... 7 3.2

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Všechny ukazatele se vztahují k jedinému nebo hlavnímu zaměstnání.

Všechny ukazatele se vztahují k jedinému nebo hlavnímu zaměstnání. 1 OBSAH Kapitola Stránka 1. ÚVOD... 2 2. ORGANIZACE ŠETŘENÍ... 2 2.1 ROZSAH ŠETŘENÍ A JEHO FORMA... 2 2.2 DOTAZNÍK F (METODICKÉ POKYNY)... 3 Otázka F0401... 3 Otázka F0402... 3 Otázka F0403... 4 Otázka

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY SOCIOEKONOMICKÉ NEROVNOSTI VE ZDRAVÍ OBYVATEL OKRESŮ ČESKÉ REPUBLIKY H. Šlachtová, H. Tomášková, D. Skýbová, P. Polaufová, I. Tomášek, A. Šplíchalová Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě ředitel: RNDr.

Více

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3

Podíl z celkového počtu pojištěnců, migranti, kteří se kteří se vrátili v roce 2010 po 1 až 4 letech 6=1-3 1.17. Remitence Remitence Čechů do České republiky 1.17.1. Odhad remitencí vychází z definice pojmu remitencí v souladu s metodikou platební bilance - BPM6. Metoda odhadu je založena na kvantitavním přístupu,

Více

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice

Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Zhodnocení vývojových trendů na trhu práce v Jihomoravském kraji a v České republice Změny v kvalifikační struktuře pracovních míst, a to v závislosti na změnách ve struktuře zaměstnanosti v průběhu posledních

Více

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER

CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER CO BUDE ZNAMENAT REFORMA PRO VZDĚLÁVÁNÍ PSYCHIATRICKÝCH SESTER Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. 33.konference sociální psychiatrie, Přerov, 22.11.2014 Obsah Stávající situace Vzdělávání psychiatrických sester Mezinárodní

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Bc. Simona Faberová;Lucie Kadlecová;Bc. Barbora Koldová; Mgr. Aneta Langrová; Mgr. Markéta Mlezivová; PhDr. Iva Poláčková Šolcová,PhD.;PhDr.

Více

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE

AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Mgr. Ilona Štorová OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní schopnosti, Work Ability Index C. Předsudky zaměstnavatelů,

Více

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc.

Pracovníci podniku. Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. Pracovníci podniku Doc. Ing. Ludmila Hačkajlová, CSc. 1.Struktura pracovníků Kompetentní pracovník nejcennější podnikový kapitál; Kvalifikační struktura pracovníků; Počet a kvalifikace pracovníků podniku;

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1

Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 AGE MANAGEMENT V ČESKÉ REPUBLICE Michal Šerák Ilona Štorová Lenka Klímová Michaela Kostelníková 4.11.2014 1 OBSAH A. Pojem AM, vývoj konceptu AM, demografický vývoj v ČR B. Pracovní schopnost, Dům pracovní

Více

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%):

Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Struktura dotazovaných v Česku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku (%): Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let 6 - let 6 - let 6 - let 6-6 let od 66 let svobodný / svobodná

Více

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní

Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Vývoj slovenskej ekonomiky a potreba vysokoškolákov v medzinárodnom porovnaní Jan Koucký Konferencia Prognózovanie potrieb trhu práce Hotel Crowne Plaza, Bratislava, 14. novembra 2014 1. Středisko vzdělávací

Více

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK

DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK , KTER DÍLČÍ KVALIFIKACE ELEKTRO ENERGETIKA SLOVNÍČEK ÚVOD 4 DÍLČÍ KVALIFIKACE SLOVNÍČEK 5 A 5 Aktivní politika zaměstnanosti (APZ) 5 Autorizující orgán 5 Autorizovaná osoba 6 D 6 Dílčí kvalifikace 6 H

Více

Workshop na téma harmonizace sociálněvědních dat pro účely komparativního výzkumu

Workshop na téma harmonizace sociálněvědních dat pro účely komparativního výzkumu INFORMACE Workshop na téma harmonizace sociálněvědních dat pro účely komparativního výzkumu V posledním přibližně čtvrtstoletí došlo k nebývalému rozvoji mezinárodních sociologických výzkumů. To samozřejmě

Více

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %)

Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) tabulka č. 1 Rozdělení populace v ČR podle věku a pohlaví (v %) Populace celkem* Populace ohrožená chudobou ** Věk Celkem Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem 100 100 100 100 100 100 0-15 18 32 16-24 12 13

Více

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku:

Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: Struktura dotazovaných v Slovensku, pro které připadá v úvahu, že budou (dále) pracovat v Rakousku: % Pohlaví Stáří Rodinný stav Muž Žena do let - let - let - let - let od let svobodný / svobodná ženatý

Více

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod

Vícerozměrné metody. PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12. Schematický úvod PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 12 Vícerozměrné metody Schematický úvod Co je na slově statistika tak divného, že jeho vyslovení tak často způsobuje napjaté ticho? William Kruskal

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity

Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Předběžné výsledky klíčových zjištění z plošného šetření projektu Flexicurity Eva Svobodová, MBA Generální ředitelka AMSP ČR (autor prezentace) Definice flexicurity 2 Flexicurita je pojem označující rovnováhu

Více

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ ČVUT V PRAZE NA TRHU PRÁCE Jana Šafránková Úvod V letech 2000 2005 bylo na Českém vysokém učení technickém v Praze (ČVUT) realizováno na požadavek rektora a vedení vysoké školy celkem

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

Vývoj pracovního trhu

Vývoj pracovního trhu Vývoj pracovního trhu výběr z dat za 1. čtvrtletí 2012 Tomáš Ervín Dombrovský, LMC Vývoj trhu 18 % pozic vhodných pro absolventy (v r. 2008-24 %) Srovnání poptávky a nabídky, vývoj Jobs.cz březen 2012

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Drážní Úřad. Poptává. Množství Název Poznámky - specifikace

Drážní Úřad. Poptává. Množství Název Poznámky - specifikace Drážní Úřad Poptává Množství Název Poznámky - specifikace 1 ks Řešení + dodávka software pro: Vytváření a evidenci průkazů způsobilosti -Přesnější specifikace níže v u Při dodávce bude preferován dodavatel,

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Šablona stáže je

Více

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu

Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu Pořízení nových systémů na MPSV děláme to ponovu 13. dubna 2015 Hradec Králové Ing. Iva Merhautová, MBA Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa Michal Rada ICT MPSV Základní oblasti řízení: ICT ministerstva práce

Více

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů

Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Měření flexibility trhu práce v ČR pomocí strukturálních indikátorů Jan Pavel MF, oddělení koordinace hospodářských politik Nízká flexibilita trhu práce v ČR míra dlouhodobé nezaměstnanosti (strukturální

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

Mzdová statistika z hlediska genderu

Mzdová statistika z hlediska genderu Mzdová statistika z hlediska genderu Mgr. Marek Řezanka, ČSÚ GPG využití a proměny ukazatele Výpočet (100-Mž/Mm*100) Co měří a co ne? Jakých hodnot dosahuje: ČR x Evropa Jakou informaci obsahuje GPG? 1.

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv.

Adresa: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Chalupová Na poříčním právu 1/ Telefon: 221 922 923 128 01 Praha 2 Fax: E-mail: zuzana.chalupova@mpsv. Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU

MANAGEMENT PŘÍPRAVA A ROZMISŤOVÁNÍ PERSONÁLU Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Sociální služby v Irsku. Ladislav P r ů š a

Sociální služby v Irsku. Ladislav P r ů š a Sociální služby v Irsku Ladislav P r ů š a osnova studie 1. Administrativně správní členění země, struktura obyvatelstva 2. Legislativní rámec sociálních služeb 3. Financování sociálních služeb 4. Plánování

Více

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009

Finanční krize očima české veřejnosti březen a duben 2009 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Finanční krize očima české veřejnosti březen

Více

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE

4.2 VZDĚLANOST V PRAZE 4.2 VZDĚLANOST V PRAZE Petra Špačková Vzdělanostní úroveň je důležitým ukazatelem při hodnocení vertikální diferenciace struktury obyvatelstva (Machonin a kol. 2000), zejména jeho sociálního statusu. Úroveň

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2.

Diverzifikace činností zemědělských podniků. Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. Diverzifikace činností zemědělských podniků Veronika Eretová katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Přírodovědecká fakulta UK 5. 2. 2014 Diverzifikace V obecné rovině: rozrůzňování, zvyšování

Více

Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing.

Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing. 1.2 Prezentace statistických dat Statistická prezentace je umění vytvořit dobrou tabulku nebo graf, které přitáhnou oko k tomu, co je zajímavé. Mgr. Ing. Jan Spousta Co se dozvíte Statistické ukazatele.

Více

Podnikatelské líhně ve Francii

Podnikatelské líhně ve Francii Podnikatelské líhně ve Francii Mgr. Martin Štainer, Ph.D. REGIONÁLNÍ CENTRUM POMOCI ZAČÍNAJÍCÍM PODNIKATELŮM CZ.04.1.03/1.1.03.4/0008 Unie líhní - historie r. 1995 začátek experimentu s líhněmi r. 2000

Více

Získávání pracovníků. Trh práce

Získávání pracovníků. Trh práce Získávání pracovníků Trh práce Získávání pracovníků x nábor Získávání pracovníků vs. nábor pracovníků U nás vžitý pojem nábor pracovníků X teorie řízení lidských zdrojů rozlišuje nábor a získávání - nábor

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP

VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP VEŘEJNĚ DOSTUPNÁ ROZHRANÍ PRO PRÁCI S DATY NSP Tento materiál popisuje veřejně dostupná rozhraní na serveru www.nsp.cz, pomocí kterých je možno získat informace o jednotkách práce ve formátu XML. Jsou

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Učitelská profese. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Učitelská profese. Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Učitelská profese Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Obsah Učitelská profese, prestiž učitele Učitelství jako nemožné

Více

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová

Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii. Jana Paloncyová Formy individuální nerodinné péče o děti do 6 let ve Francii Jana Paloncyová Individuální péče Rodičovská péče (mateřská, otcovská, rodičovská dovolená) Péče chův bez akreditace Mateřská asistentka bez

Více

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI

AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI AGE MANAGEMENT VE FIREMNÍ PRAXI Mgr. Ilona Štorová 5.12.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pracovní schopnost Index pracovní schopnosti Strategie Age Managementu v ČR Aktivní

Více

Občané o americké radarové základně v ČR

Občané o americké radarové základně v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o americké radarové základně v ČR Technické

Více

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Stát. Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Stát Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení VY_32_INOVACE_Kalandrova18 materiálu Vypracoval,

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

ESS 5. European Social Survey. Karty

ESS 5. European Social Survey. Karty ESS 5 European Social Survey Karty 1 KARTA 1 Vůbec žádný čas Méně než ½ hodiny ½ hodiny až 1 hodinu Více než 1 hodinu, ale ne více než 1,5 hodiny Více než 1,5 hodiny, ale ne více než 2 hodiny Více než

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče

MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008. Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče MUDr. Miloš Suchý, Bc. Petr Suchý, Konference QUIP, Praha 12.2.2008 Měření výkonnosti, zkušenosti ze zdravotnictví a sociální péče Měření výkonnosti Slovo výkonnost je českou obdobou slova performance

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO

ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Plzni ZPRÁVA O SITUACI NA TRHU PRÁCE PLZEŇ - MĚSTO Březen 2011 OBSAH: 1. NEZAMĚSTNANOST... 3 1. 1 VÝVOJ NEZAMĚSTNANOSTI... 3 1. 2 STRUKTURA NEZAMĚSTNANOSTI... 4 1. 3 UCHAZEČI

Více

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis

Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ. Vnitřní platový předpis Organizační směrnice č. 30/2012/SŘ Vnitřní platový předpis Čj.: SŠNM/2280/2012 Zpracovala: Jitka Faiferová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy V Novém Městě nad Metují dne 31. prosince 2012

Více

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+:

Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe. Česká republika 50+: Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Česká republika 50+: projekt SHARE Radim Boháček NHÚ AV ČR SHARE Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe Studie o zdraví, stárnutí a důchodovém

Více