MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. ze dne Prodej pozemku parc. č. 2931/311, zapsaného na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, ul. Květinková, společnosti AMIGRAF, spol. s r.o., IČ , za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, v souladu s 3056 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků (občanský zákoník) Zastupitelstvo městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. 1. výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek MČ P3 ze dne , který je přílohou tohoto usnesení s c h v a l u j e 1. prodej pozemku parc. č. 2931/311, zapsaného na LV č vedeném Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Žižkov, obec Praha, ul. Květinková, společnosti AMIGRAF, spol. s r.o., IČ , za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a stavby, v souladu s 3056 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků (občanský zákoník), za kupní cenu stanovenou dohodou ve výši Kč u k l á d á 1. Janu Maternovi, členu rady MČ 1.1. podepsat kupní smlouvu schválenou Radou městské části Praha 3, na základě plné moci ze dne

2 Příloha č.1 - výňatek ze zápisu z jednání Výboru pro majetek MČ P3 ze dne Městská část Praha 3 Úřad městské části Výbor pro majetek Zastupitelstva městské části Výňatek ze zápisu z jednání výboru pro majetek ZMČ ze dne Ad 7) Prodej pozemku parc. č. 2931/311 v k. ú. Žižkov, obec Praha, společnosti AMIGRAF, spol. s r.o., IČ , za účelem sjednocení vlastnictví stavby a pozemku, v souladu s 3056, občanského zákoníku. MČ P3 od roku 2012 řeší majetkoprávní narovnání užívacího vztahů k pozemku parc. č. 2931/311 v k.ú. Žižkov, nacházejícího se pod budovou s č.p. 2809, která je ve vlastnictví společnosti AMIGRAF, spol. s r.o., IČ , (dále jen Společnost ), jehož jednatelem je Ing. Juraj Šaradin. Předmětný pozemek se nachází při ulici Květinková, Praha 3. V průběhu let byly se Společností řešeny jak různé návrhy ze strany Společnosti, tak také soudní spory. Ze strany MČ P3 bylo proto vždy jednateli sděleno, že do doby vyřešení majetkoprávních vztahů je prodej nereálný. Dne proběhlo jednání jak s panem Šaradinem, tak i se zástupcem uživatelů garáží Květinková, panem Ing. Pavlem Štrosem, které bylo vyvolané ze strany pana Mgr. Pavla Dobeše, zastupitele MČ P3, na kterém byla projednána možnost budoucích prodejů pozemků pod stavbami garáží, postavených na pozemcích ve svěřené správě MČ P3 a připravovaných kroků vedoucích k jejich prodeji. Na jednání bylo konstatováno, že pokud pan Šaradin ukončí veškeré soudní spory vedené proti MČ P3, může být zahájeno jednání o prodeji předmětného pozemku. Panem Šaradinem bylo dne sděleno, že proti MČ P3 již nevede žádný soudní spor. MČ P3 je v současnosti v soudním sporu pouze s vlastníky stavby garážových stání postavených na pozemku parc. č. 2931/260 v k.ú. Žižkov, o určení vlastnického práva k pozemku. Dle právního názoru již nemá tento probíhající soudní spor vliv na majetkoprávní vztahy k vedlejším pozemkům, proto s jednotlivými vlastníky těchto staveb garážových stání jsou již prodeje pozemků řešeny. V orgánech MČ P3 byl již schválen prodej pozemku pod stavbou jiného vlastníka, a to společnosti ORGREZ, a.s. a společnosti Aquila spol. s r.o. Z tohoto důvodu je tato žádost předkládána k projednání. Výbor pro majetek MČ P3 doporučuje RMČ P3 schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2931/311 v k.ú. Žižkov, obec Praha a doporučuje předložit ZMČ P3 ke schválení prodej pozemku parc. č. 2931/311 v k.ú. Žižkov, obec Praha, za účelem sjednocení vlastnictví stavby a pozemku, v souladu s 3056, oz., společnosti AMIGRAF, spol. s r.o., IČ , za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, a to za podmínky, že ze strany pana Šaradina nejsou vůči MČ P3 vedeny žádné soudní spory ani ústavní stížnost proti rozsudkům soudu. Hlasování: pro 6 proti 0 zdržel se 0 Městská část Praha 3 Úřad městské části IČ: Výbor pro majetek Zastupitelstva městské části Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 Číslo účtu: / Datová schránka: eqkbt8g 6/9

3 Důvodová zpráva Zpracoval: Odbor majetku Společnost AMIGRAF, spol. s r.o., IČ , (dále jen Společnost ), požádala MČ P3 o prodej pozemku parc. č. 2931/311, v k.ú. Žižkov, obec Praha, nacházejícího se při ulici Květinková, pod stavbou budovy s č.p. 2809, ve vlastnictví Společnosti, za účelem sjednocení vlastnictví stavby a pozemku, v souladu s 3056, občanského zákoníku. MČ P3 řeší od roku 2012 se Společností, které je jednatelem Ing. Juraj Šaradin, majetkoprávní narovnání užívacích vztahů k pozemku pod stavbou. V průběhu let byly se Společností řešeny jak různé návrhy ze strany Společnosti, tak také soudní spory. Ze strany MČ P3 bylo proto vždy jednateli sděleno, že do doby vyřešení majetkoprávních vztahů je prodej nereálný. Dne proběhlo jednání jak s Ing. Šaradinem, tak i se zástupcem uživatelů garáží Květinková, panem Ing. Pavlem Štrosem, které bylo vyvolané ze strany pana místostarosty MČ P3 Mgr. Pavla Dobeše, na kterém byla projednána možnost budoucích prodejů pozemků pod stavbami garáží, postavených na pozemcích ve svěřené správě MČ P3 a připravovaných kroků vedoucích k jejich prodeji. Na jednání bylo konstatováno, že pokud pan Šaradin ukončí veškeré soudní spory vedené proti MČ P3, může být zahájeno jednání o prodeji předmětného pozemku. Dne bylo panem Šaradinem písemně sděleno, že proti MČ P3 již nevede žádný soudní spor. MČ P3 je v současnosti v soudním sporu pouze s uživateli staveb garážových stání postavených na pozemcích parc. č. 2931/260 a 2631/306, vše v k.ú. Žižkov, o určení vlastnického práva ke stavbám garáží. Tyto probíhající soudní spory již nemají vliv na majetkoprávní vztahy k pozemkům ve svěřené správě MČ P3. V orgánech MČ P3 byl již schválen prodej pozemku pod stavbou jiného vlastníka, a to společnosti ORGREZ, a.s. a společnosti Aquila spol. s r.o. Cena předmětného pozemku v místě a čase obvyklá byla stanovena znaleckým posudkem č /2020 ze dne byla ve výši ,- Kč. Dne projednal Výbor pro majetek MČ P3 žádost a doporučila RMČ P3 schválit záměr prodeje pozemku parc.č. 2931/311 v k.ú. Žižkov, obec Praha a ZMČ P3 předložit ke schválení prodej pozemku parc. č. 2931/311 v k.ú. Žižkov, obec Praha, za účelem sjednocení vlastnictví stavby a pozemku, v souladu s 3056, oz., společnosti AMIGRAF, spol. s r.o., IČ , za cenu obvyklou stanovenou znaleckým posudkem, a to za podmínky, že ze strany pana Šaradina nejsou vůči MČ P3 vedeny žádné soudní spory ani ústavní stížnost proti rozsudkům soudu. Záměr prodeje předmětného pozemku byl schválen usnesením RMČ P3 č. 245 ze dne a v souladu s 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hl.m. Praze, v platném znění, zveřejněn na úřední desce od do bez připomínek. Dne jednatel společnosti Ing. Šaradin zaslal písemné čestné prohlášení za společnost i za svou osobu, že nevede vůči MČ P3 žádné soudní spory ani ústavní stížnosti proti rozsudkům soudu a souhlasí s odkupem předmětného pozemku dle znaleckého posudku. Na základě shora uvedeného je ZMČ P3 předkládán tento materiál k projednání.

4 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. ze dne Revokace usnesení ZMČ č. 223 ze dne Dotace z dotačního fondu městské části Praha 3 pro rok 2021 Zastupitelstvo městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. 1. doporučení Rady městské části Praha 3 ze dne revokovat usnesení ZMČ č. 223 ze dne v tomto rozsahu: 1.1. Box club Žižkov, z.s., IČO: Projekt: Projekt DUO prevence kriminality a drog Rozšíření konkrétního účelu použití finančních prostředků o dresy, startovné v rámci sportovních soustředění, asistenta trenéra a odměny pro nejlepší boxery Česká federace Powerchair Hockey, z.s., IČO: Změna názvu projektu na Česká federace Powerchair Hockey v roce Změna konkrétního účelu použití finančních prostředků na pronájem haly, ubytování účastníků, cestovné, odměny a mzdy pro rozhodčí a osobní asistenty, věcné ceny, strava účastníků, zajištění online přenosu, účetní a administrativní služby. r e v o k u j e 1. usnesení ZMČ č. 223 ze dne v rozsahu tak, jak je uvedeno v bodě I. tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Lence Sajfrtové, vedoucí odboru ekonomického 1.1. zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části v souladu se schválenými změnami 2. Jiřímu Ptáčkovi, starostovi 2.1. podepsat příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části

5 Příloha č.1 - Část usnesení ZMČ č. 223 ze dne týkající se revokace

6 Příloha č.1 - Část usnesení ZMČ č. 223 ze dne týkající se revokace Podprogramy Kontinuita projektu 5 5 ID v DSW Podprogram Specifikace projektu Forma dotace ve vztahu k politiku Projekt DUO prevence kriminality a drog Fittopfitness, Seifertova 49, Praha 3 podpory. 3,3 3,2 3,3 3,7 4,5 4,0 22, Fittopfitness, Seifertova 49, Praha 3 podpory. 3,5 3,5 2,5 3,5 3,8 3,5 20, Boxing club Rebel z.s Podpora v minimis. 3,7 3,2 3,7 3,3 4,0 3,3 21,2

7 Příloha č.1 - Část usnesení ZMČ č. 223 ze dne týkající se revokace Boxing club Rebel z.s Podpora Podpora v minimis. 4,0 3,5 3,7 3,5 3,7 4,2 22, hry podpory. 2,8 3,2 3,2 2,5 4,2 4,3 20, BUTCHIS, z.s Praha 3 podpory. 3,7 3,7 2,8 4,0 3,0 3,0 20,2 Butchis BUTCHIS, z.s podpory. 3,7 3,3 2,8 3,3 3,2 2,3 18, z.s Pohyb hrou 2021 podpory. 3,8 3,7 3,2 3,8 3,7 2,7 20, z.s Beachvolejbal pro podpory. 3,7 4,0 3,5 4,3 3,8 2,8 22, Powerchair Hockey z. s Powerchair Hockey ligy 2021 Praha 3 Podpora v minimis. 4,2 4,2 3,2 3,2 4,0 4,7 23, Ohradou 25, Praha 3 podpory. 4,2 4,2 3,2 2,7 3,3 2,5 20, /11, Praha 7 podpory. 4,0 4,2 2,3 2,2 2,2 2,2 17,0

8 Příloha č.1 - Část usnesení ZMČ č. 223 ze dne týkající se revokace

9 Důvodová zpráva Zpracoval: Odbor ekonomický Výbor pro dotační politiku ZMČ Praha 3 projednal na svém jednání dne žádosti o změnu, příp. rozšíření přidělených dotací a doporučuje ZMČ žádostem vyhovět formou revokace. Jedná se o tyto žádosti: Box club Žižkov, z.s. Název projektu: Projekt DUO prevence kriminality a drog Žádost o rozšíření účelu využití přidělené dotace v roce 2021 o dresy, startovné v rámci sportovních soustředění, o asistenta trenéra a odměny pro nejlepší boxery z důvodu nižšího čerpání dotace na položkách v rámci schváleného konkrétního účelu použití dotace. Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: sportovní vybavení (boxerské lapy, rukavice, švihadla, helmy, ochranné pomůcky na sparing a zápasy), pokrytí sportovních soustředění nejlepších boxerů (doprava, strava a ubytování), zapůjčení, stavba a bourání ringu, odměny pro rozhodčí, zdravotníky a věcné ceny pro účastníky, dresy, startovné v rámci sportovních soustředění, asistent trenéra a odměny pro nejlepší boxery Česká federace Powerchair Hockey, z.s. Název projektu: Playoff České Powerchair Hockey ligy 2021 Žádost o změnu účelu použití přidělené dotace a s tím související změna názvu projektu z důvodu nemožnosti realizovat projekt v plánovaném termínu v době epidemiologických opatření a zároveň nebylo možné termín posunout z důvodu absence tréninkové praxe a dalšího programu jednotlivých sportovních klubů. Nový název projektu: Česká federace Powerchair Hockey v roce 2021 Nové znění konkrétního účelu použití finančních prostředků: pronájem haly, ubytování účastníků, cestovné, odměny a mzdy pro rozhodčí a osobní asistenty, věcné ceny, strava účastníků, zajištění online přenosu, účetní a administrativní služby

10 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. ze dne Uzavření dohod o narovnání mezi Městskou částí Praha 3 a příjemci dotací v r Zastupitelstvo městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. 1. doporučení Rady městské části ze dne schválit dohody o narovnání mezi Městskou částí Praha 3 a těmito příjemci dotací v r. 2020: 1.1. Celesta Praha, z.ú., IČO: projekt: Zdravé stárnutí podpora aktivního života a občanských kompetencí seniorů MČ Praha 3 (příloha č. 1) 1.2. LUDUS MAGNUS, z.s., IČO: projekt: Sportovní kempy - letní příměstské tábory na P3 (příloha č. 2) 1.3. Stanislav Tišer projekt: Účast na celostátní lize v boxu Box club Žižkov v roce 2020 (příloha č. 3) s c h v a l u j e 1. dohody o narovnání mezi Městskou částí Praha 3 a příjemci dotací v r uvedenými v bodě I. tohoto usnesení u k l á d á 1. Ing. Lence Sajfrtové, vedoucí odboru ekonomického 1.1. zajistit uzavření dohod o narovnání mezi Městskou částí Praha a příjemci dotací v r uvedenými v bodě I. tohoto usnesení 2. Jiřímu Ptáčkovi, starostovi 2.1. podepsat dohody o narovnání mezi Městskou částí Praha 3 a příjemci dotací v r uvedenými v bodě I. tohoto usnesení

11 Příloha č.1 - Celesta Praha - dohoda o narovnání Smlouva č. 2021/01281/OE-OR Dohoda o narovnání dle 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění, uzavřená mezi: Městská část Praha 3 sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 IČO: DIČ: CZ zastoupena: starostou městské části Jiřím Ptáčkem (dále také poskytovatel ) a Celesta Praha, z.ú. sídlo: Kubelíkova 1477/17, Praha 3 IČ: zastoupena: Mgr. Denisou Pechovou, ředitelkou bankovní spojení: /2010 (dále také příjemce ) Čl. 1 Účastníci uzavřeli dne veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2020/00131/OŠ (dále také smlouva o dotaci). Poskytovatel na podkladě smlouvy o dotaci poskytl příjemci ze svého rozpočtu dotaci na následující projekt: Zdravé stárnutí podpora aktivního života a občanských kompetencí seniorů MČ Praha 3, a to konkrétně na mzdové náklady (lektoři, koordinátor aktivit, manažer - odborný garant projektu), pronájem prostor na cvičení, nákup pomůcek na cvičení (podložky, overbally), právní a ekonomické služby ve výši Kč. Čl. 2 Účastníci této dohody prohlašují, že jejich jediným a skutečným úmyslem v případě dotace na projekt uvedený v čl. 1 bylo poskytnutí dotace na následující konkrétní účel: lektorné (část bude realizována formou nákupu služeb), OON na DPP (lektoři, koordinátor aktivit, manažer - odborný garant projektu), pronájem prostor na cvičení, nákup pomůcek na cvičení (podložky + overbally), právní a ekonomické služby (zpracování mezd a účetních dokladů). Čl Tato dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

12 Příloha č.1 - Celesta Praha - dohoda o narovnání Smlouva č. 2021/01281/OE-OR 2. Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu. 3. Obě strany dohody prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 4. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží 2 vyhotovení. 5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen zákon o registru smluv ). Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí poskytovatel. Přílohy: 1) Smlouva č. 2020/00131/OŠ V Praze dne V Praze dne Městská část Praha 3 Jiří Ptáček Celesta Praha, z.ú. Mgr. Denisa Pechová Doložka dle 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této dohody bylo schváleno rozhodnutím ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne... č....

13 Příloha č.2 - LUDUS MAGNUS - dohoda o narovnání Smlouva č. 2021/01282/OE-OR Dohoda o narovnání dle 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění, uzavřená mezi: Městská část Praha 3 sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 IČO: DIČ: CZ zastoupena: starostou městské části Jiřím Ptáčkem (dále také poskytovatel ) a LUDUS MAGNUS, z.s. sídlo: Stroupežnického 1720/3, Praha 5 IČ: zastoupen: Mgr. Petrem Hanzlíkem, předsedou spolku bankovní spojení: /2010 (dále také příjemce ) Čl. 1 Účastníci uzavřeli dne veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2020/00143/OŠ (dále také smlouva o dotaci). Poskytovatel na podkladě smlouvy o dotaci poskytl příjemci ze svého rozpočtu dotaci na následující projekt: Sportovní kempy - letní příměstské tábory na P3, a to konkrétně na trenérské a organizační zajištění, materiální vybavení, odměny pro účastníky, propagaci ve výši Kč. Čl. 2 Účastníci této dohody prohlašují, že jejich jediným a skutečným úmyslem v případě dotace na projekt uvedený v čl. 1 bylo poskytnutí dotace na následující konkrétní účel: trenérské a organizační zajištění, materiální vybavení, odměny pro účastníky, propagace, pronájem sportovišť, stravování. Čl Tato dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 2. Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

14 Příloha č.2 - LUDUS MAGNUS - dohoda o narovnání Smlouva č. 2021/01282/OE-OR 3. Obě strany dohody prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 4. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží 2 vyhotovení. 5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen zákon o registru smluv ). Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí poskytovatel. Přílohy: 1) Smlouva č. 2020/00139/OŠ V Praze dne V Praze dne Městská část Praha 3 Jiří Ptáček LUDUS MAGNUS, z.s. Mgr. Petr Hanzlík Doložka dle 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této dohody bylo schváleno rozhodnutím ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne.. č...

15 Příloha č.3 - Stanislav Tišer - dohoda o narovnání Smlouva č. 2021/01283/OE-OR Dohoda o narovnání dle 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění, uzavřená mezi: Městská část Praha 3 sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3 IČO: DIČ: CZ zastoupena: starostou městské části Jiřím Ptáčkem (dále také poskytovatel ) a Stanislav Tišer bytem: xxx datum narození: xxx bankovní spojení: xxx (dále také příjemce ) Čl. 1 Účastníci uzavřeli dne veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městské části č. 2020/00187/OŠ (dále také smlouva o dotaci). Poskytovatel na podkladě smlouvy o dotaci poskytl příjemci ze svého rozpočtu dotaci mj. na následující projekt: Účast na celostátní lize v boxu Box club Žižkov v roce 2020, a to konkrétně na dopravu, ubytování, stravné (výjezdy na závody po celé České republice), nominace na MČR vč. dopravy, ubytování a stravy, dovybavení tělocvičny, nákup nových dresů na zápasy ve výši Kč. Čl. 2 Účastníci této dohody prohlašují, že jejich jediným a skutečným úmyslem v případě dotace na projekt uvedený v čl. 1 bylo poskytnutí dotace na následující konkrétní účel: náklady spojené s výjezdy na závody po celé České republice, startovné na závody, asistent trenéra, nominace na MČR vč. dopravy, ubytování a stravy, dovybavení tělocvičny, nákup nových dresů na zápasy. Čl Tato dohoda se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této dohody platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 2. Osoby podepisující tuto dohodu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.

16 Příloha č.3 - Stanislav Tišer - dohoda o narovnání Smlouva č. 2021/01283/OE-OR 3. Obě strany dohody prohlašují, že si dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 4. Tato dohoda je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá strana obdrží 2 vyhotovení. 5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (dále jen zákon o registru smluv ). Tato dohoda nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí poskytovatel. Přílohy: 1) Smlouva č. 2020/00187/OŠ V Praze dne V Praze dne Městská část Praha 3 Jiří Ptáček Stanislav Tišer Doložka dle 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 3. Uzavření této dohody bylo schváleno rozhodnutím ZMČ Praha 3, a to usnesením ze dne.. č...

17 Důvodová zpráva Zpracoval: Odbor ekonomický Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 3 č. 125 ze dne byly schváleny dotace na rok Na svém jednání dne projednal Výbor pro dotační politiku žádosti uvedených příjemců dotací v roce 2020 o změny, příp. rozšíření účelů využití dotací, a doporučil Zastupitelstvu MČ Praha 3 žadatelům vyhovět a uzavřít s příjemci dotací dohody o narovnání. V případě dotace pro subjekt Celesta Praha, z.ú. došlo při schvalování a následně při uzavření smlouvy k nesprávnému označení lektorného, které bylo realizováno formou nákupu služeb, za mzdové náklady. Spolek LUDUS MAGNUS při vyplňování žádosti uvedl v konkrétním účelu použití finančních prostředků pouze část nákladových položek s odkazem na rozpočet projektu, proto požádal o rozšíření o další položky uvedené v rozpočtu projektu, a to konkrétně o pronájem sportovišť a stravování. Pan Stanislav Tišer požádal o rozšíření účelu použití dotace o startovné na závody a o asistenta trenéra, startovné bylo uvedeno v rozpočtu projektu a asistent trenéra (odborný dohled) byl uveden v textové části projektu. Dohodami o narovnání se žádostem vyhovuje a vyrovnává se vztah mezi městskou částí Praha 3 a uvedenými žadateli tak, aby bylo možné vyúčtování dotací za rok 2020 schválit.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 773/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 710 ze dne 05.10.2016 Uplatnění nároku za bezdůvodné obohacení za užívání pozemku parc. č. 2931/305 v k.ú. Žižkov bez právního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 300 ze dne 21.05.2019 Ukončení nájemní smlouvy č. 2009/00109/8.1, S 597/09, ze dne 15.5.2009, se společností S.T.C. a.s. Praha, IČ 005 38 914

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 209/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 197 ze dne 05.04.2017 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 897 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 897 ze dne č.j.: 975/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 897 ze dne 06.12.2016 Výpůjčka části pozemku parc. č. 2814/1 v k.ú. Žižkov a návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2814/1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 760 ze dne 14.11.2018 Dohoda o narovnání s firmou AKROP s.r.o. Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 194 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 194 ze dne č.j.: 206/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 194 ze dne 05.04.2017 Výpůjčka části pozemku parc. č. 2764/1 v k.ú. Žižkov a návrh smlouvy o výpůjčce části pozemku parc. č. 2764/1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 521 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 521 ze dne č.j.: 552/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 521 ze dne 15.07.2015 Výpůjčka části pozemku parc. č. 979/45 v k.ú. Žižkov, za účelem umístění venkovního letního posezení - předzahrádky

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 15 DNE: 23. 06. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 15/2016/OS/9 NÁZEV: Dodatky veřejnoprávních smluv ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou uzavřelo s poskytovateli sociálních

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 367 ze dne 19.06.2019 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2014/00371/OMA-ONNM ze dne 28.4.2014 a návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 518 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 518 ze dne č.j.: 562/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 518 ze dne 25.06.2014 Návrh kupní smlouvy o koupi pozemku parc. č. 757, k.ú. Žižkov, jehož součástí je stavba bytového domu čp.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 722 ze dne 31.10.2018 Pronájem pozemku parc. č. 976 v k. ú. Křesanov, obec Vimperk, odděleného geometrickým plánem č. 179-271/2017 ze dne 5.1.2018

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1060/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 986 ze dne 17.12.2014 Vydání souhlasu pro Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2483, 2484, 2485 Praha 3, IČ 272 09 555,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 404/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 358 ze dne 25.05.2016 Uzavření dodatku č. 10 k nájemní smlouvě č. 2009/01875/7.3, S/646/00, ze dne 12.5.2000, za účelem prodloužení

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 281/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 248 ze dne 22.04.2015 Návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. S/0910/99 ze dne 6.12.1999 se společností Vodafone Czech Republic

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 534/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 485 ze dne 29.06.2016 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. 14543C uzavřené dne 24.7.2004, se společností

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 118/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 115 ze dne 01.03.2017 Uplatnění nároku za bezdůvodné obohacení za užívání pozemků parc. č. 2931/352, 2931/353, 2931/354 a 2931/355,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 647 ze dne 09.10.2019 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 3771/3 v k.ú. Vinohrady, nově vzniklého rozdělením pozemku parc.č. 3771/2

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 846/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 801 ze dne 11.11.2015 Výpůjčka částí pozemků parc. č. 2922/26, 2922/29, 2922/54, 2922/105 a 2922/107, vše v k.ú. Žižkov a návrh

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 271 ze dne 15.05.2019 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 976 v k.ú. Křesanov, obci Vimperk, nově vzniklého dle geometrického plánu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 294/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 283 ze dne 17.05.2017 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA 17 001 8 00 Městská část Praha Kunratice a Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA TATO SMĚNNÁ SMLOUVA DLE UST. 2184 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy č. 1 tohoto usnesení MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 444 ze dne 27.06.2018 Dohoda o narovnání s Ing. Marií Všetičkovou Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dohodu o narovnání dle přílohy

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 99/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 86 ze dne 11.02.2015 Návrh Dohody o narovnání a Smlouvy o nájmu pozemku parc. č. 4303/5 v k.ú. Vinohrady, se společností Dopravní

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-11-011-16 ze dne 23.2.2016 Směnná smlouva na část pozemku parc. č. 3314 za část pozemku parc. č. 3316, oba v k. ú. Modřany při ulici K Vystrkovu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 643/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 588 ze dne 10.08.2016 Prohlášení vlastníka dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, k nemovité věci:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 188 ze dne č.j.: 153/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 188 ze dne 22.03.2016 Prodej pozemku parc. č. 2183/172 v k.ú. Žižkov, zastavěného stavbou technického vybavení bez čp/č.ev.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 533/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 484 ze dne 29.06.2016 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ P1 Sml 143/218 SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ KOUPĚ NEMOVITÉ VĚCI uzavřená podle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/212 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 585 ze dne 10.09.2018 Uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2017/01335/OMA-ONNM ze dne 7.11.2017, k užívání části pozemku parc. č. 2814/1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 650 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 650 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 650 ze dne 09.10.2019 Pronájem části pozemku parc. č. 2157/6 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc. č. 2157/6 v

Více

DODATEK č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. DOT/80/02/000721/2017 ze dne

DODATEK č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. DOT/80/02/000721/2017 ze dne MHMPXP7FMLM7 stejnopis č. DODATEK č. 1 k VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVĚ č. DOT/80/02/000721/2017 ze dne 30. 6. 2017 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace - grantu č. 122 na zachování či obnovu památkové hodnoty

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 750/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 544 ze dne 09.09.2014 Prodej spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku parc.č. 2832/2 v k.ú. Žižkov, vlastníkům

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1041/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 963 ze dne 12.12.2016 Uzavření Smlouvy o provedení stavby ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Více

IDZZ I. Smluvní strany

IDZZ I. Smluvní strany DODATEK Č. III KE SMLOUVÉ O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 370 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 370 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 370 ze dne 04.06.2018 Prodej pozemku parc.č. 1927 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m í II. III. IV. 1. výňatek ze zápisu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 505 ze dne 08.08.2018 Návrhy kupních smluv k prodeji spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1946/25580, k zastavěnému pozemku parc.č. 2832/2

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 646 ze dne 09.10.2019 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc.č. 2931/385, parc.č. 2931/386, parc.č. 2931/387 a parc.č. 2931/388, vše v k.ú.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 974/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 896 ze dne 06.12.2016 Uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. S/1303/05 ze dne 29.9.2005 a vydání souhlasu pro Základní školu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. Z Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-16-010-17 ze dne 24.1.2017 Kupní smlouva na prodej části pozemku parc. č. 4137/247 v k. ú. Modřany 1 6. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 732/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 703 ze dne 18.10.2017 Uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace mezi hlavním městem Prahou a městskou částí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 632 ze dne 25.09.2018 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro nové kabelové vedení VN, které bude realizováno v rámci

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 711 ze dne 17.10.2018 Uzavření smlouvy o zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemků parc.č. 3541/3 a 3541/150, vše v k.ú. Žižkov, ve prospěch

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-13-007-16 ze dne 21.6.2016 Kupní smlouva na pozemek parc. č. 554/3 k. ú. Cholupice při ulici K Ladům 1 3. z a s e d á n í Z a s t u p i

Více

č. Z ze dne

č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-32-011-14 ze dne 16.9.2014 Prodej části pozemku parc. č. 786/3 v k. ú. Komořany při ulici U Vlečky 3 2. z a s e d á n í Z a s t u p i t

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 381 ze dne Dohoda o narovnání s advokátem JUDr.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 381 ze dne Dohoda o narovnání s advokátem JUDr. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 381 ze dne 04.06.2018 Dohoda o narovnání s advokátem JUDr. Petrem Honzíkem Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. Dohodu o narovnání dle

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 484 ze dne Prodej vozu Škoda Superb s RZ: 9A I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č. 484 ze dne Prodej vozu Škoda Superb s RZ: 9A I. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 484 ze dne 17.07.2019 Prodej vozu Škoda Superb s RZ: 9A5 8387 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. s prodejem vozu Škoda Superb do společnosti

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 921 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 921 ze dne č.j.: 1008/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 921 ze dne 07.12.2015 Žádost Společenství vlastníků jednotek domu Na Lučinách 2535, 2536, Praha 3, IČ 29003890, o úpravu části

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 759/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 543 ze dne 09.09.2014 Prodej spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku parc.č. 2800 v k.ú. Žižkov, vlastníkům jednotek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 606/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 572 ze dne 11.09.2017 Darovací smlouva mezi městskou částí Praha 3 a Tulipa Třebešín s.r.o. Rada městské části I. s c h v a l u

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 370/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 353 ze dne 27.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemků parc. č. 2930/44 a parc.č. 2930/21, vše v k.ú. Žižkov, Bytovému družstvu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 40/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 38 ze dne 15.01.2014 Návrh kupní smlouvy k odkoupení pozemků parc. č. 3020/8, 3020/1, 2930/47 a 3021/5, vše v k.ú. Žižkov, obec

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 482 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 482 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 482 ze dne 17.07.2019 Žádost Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru hospodaření s majetkem, o stanovisko ke směně pozemků, případně jejich částí, v k.ú.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 679/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 635 ze dne 04.10.2017 Pronájem části pozemku parc. č. 1913/3 v k.ú. Vysočany a návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. NAP/58/02/016431/2009,

Více

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi

Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE Zásady pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje nebo jejich aktualizacemi Schváleno radou kraje usnesením

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor správy majetku. Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 2. 2019 Bod programu: 16 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Šárka Zapletalová

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

Strana 1 (celkem 4) DODATEK Č. III KE SMLOUVÉ O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU)

Strana 1 (celkem 4) DODATEK Č. III KE SMLOUVÉ O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) DODATEK Č. III KE SMLOUVÉ O POSKYTNUTÍ DOTACE (PŘÍSPĚVKU NA VYROVNÁVACÍ PLATBU ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU) uzavřený na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí OSV Mgr. Lenka Turková, referentka OSV

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí OSV Mgr. Lenka Turková, referentka OSV MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 9. 2018 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor sociálních věcí Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 524 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 524 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 524 ze dne 21.08.2019 Pronájem části pozemku parc. č. 2814/1 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc. č. 2814/1 v

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Dostavba kanalizace Hranice - Smlouva o prodeji projektových dokumentací

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Dostavba kanalizace Hranice - Smlouva o prodeji projektových dokumentací MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 30 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Daniel Vitonský Odbor rozvoje města Ing. arch. Marek Kuchta,

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Lenka Turková, referentka OSV Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí OSV

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Mgr. Lenka Turková, referentka OSV Mgr. Michaela Pešanová, vedoucí OSV MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 25. 4. 2019 Bod programu: 22 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor sociálních věcí Mgr. Lenka Turková, referentka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 314 ze dne č.j.: 353/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 314 ze dne 13.05.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2040 v k.ú. Žižkov, Družstvu nájemníků Hájkova 9/1633, IČ 601

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 421/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 89 ze dne 16.06.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní o prodeji pozemku parc.č. 2624/21 v k.ú. Žižkov,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 154/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 189 ze dne 22.03.2016 Prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 22/144 k pozemku parc. č. 84, jehož součástí je

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34 zastoupené

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 626/2015 č.j.: 626/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 598 ze dne 26.08.2015 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2791 v k.ú. Vinohrady Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 710 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 710 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 710 ze dne 17.10.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 3961/6 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc. č. 3961/6 v

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28. 11. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 860/2016/OS NÁZEV: Dodatek veřejnoprávní smlouvy ANOTACE: Město Žďár nad Sázavou uzavřelo se Svazem důchodců ČR,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 27 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 27 ze dne č.j.: 29/2018 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 27 ze dne 17.01.2018 Pronájem části pozemku parc. č. 2814/1 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 500 ze dne 08.08.2018 Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívajícího v právu zřízení a provozování součásti rozvodného tepelného zařízení,

Více

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova

Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Veřejné osvětlení Drbalova Materiál číslo: 22 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 27.06.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor)

Směna pozemků v k.ú. Tišnov (přednádražní prostor) Materiál číslo: 8 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 191/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 163 ze dne 10.03.2014 Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2010/01818/8.1 ze dne 31.8.2010 s Bytovým družstvem Žižkov, IČ 000

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 226/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 207 ze dne 25.03.2015 Návrh vzorové kupní smlouvy k prodeji spoluvlastnických podílů k zastavěnému pozemku parc.č. 2800 v k.ú.

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA č

SMĚNNÁ SMLOUVA č SMĚNNÁ SMLOUVA č. 2017-2412 Vojenské lesy a statky ČR, s.p. se sídlem Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. ALX 256 zastoupený

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č.j.: 146/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 136 ze dne 27.02.2013 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemena, k tíži pozemku parc. č. 3541/3 v k. ú. Žižkov, obec Praha,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 444/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 412 ze dne 20.06.2017 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2011/02652/10 uzavřené dne 21.12.2011 mezi městskou částí Praha 3 a vlastníky

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 247 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 247 ze dne č.j.: 260/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 247 ze dne 03.05.2017 Návrh kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č. 2931/357 v k.ú. Žižkov, nově vzniklého na základě geometrického

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 438 ze dne 17.07.2019 Podněty Komise pro vedlejší hospodářskou činnost Rady městské části ze dne 18.6.2019 Rada městské části I. b e r e n a v

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 8/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 16 ze dne 14.01.2015 Návrh výpovědi z nájemní smlouvy č. 2957004813 ze dne 10.6.2013, včetně všech dodatků, s MgA. Gabrielou Kontra,

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou MURJP0002UI5 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Rokytnice nad Jizerou / MURJP0002UI5 Smluvní strany: Město Rokytnice nad Jizerou se sídlem Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice

Více

Obsah prostory sloužící podnikání : Využití. úkonu. (rozsah) dle volných kanceláří Kč/m 2 /rok 600. prostory určené pro podnikání

Obsah prostory sloužící podnikání : Využití. úkonu. (rozsah) dle volných kanceláří Kč/m 2 /rok 600. prostory určené pro podnikání Obsah prostory sloužící podnikání : Bod a) Druh úkonu Prodloužení vyhlášeného záměru Nájemné 1000 Kč/m 2 /rok 600 Kč/m 2 /rok Lokalita v ZR ZR Dolní ulice 165/1 m2 (rozsah) dle volných kanceláří Využití

Více

Městská část Praha Ďáblice Zastupitelstvo městské části

Městská část Praha Ďáblice Zastupitelstvo městské části Městská část Praha Ďáblice Zastupitelstvo městské části 2. zasedání dne 19.12. 2018 USNESENÍ č. 29/18/ZMČ k Veřejnoprávní smlouvě TTC Praha-klub stolního tenisu Zastupitelstvo MČ po projednání I. schvaluje

Více

Název materiálu: Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Přijetí daru - pozemek parc.č. 841/3 k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství, kultury a tělovýchovy

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne Odbor školství, kultury a tělovýchovy MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 14. 12. 2017 Bod programu: 12 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství, kultury a tělovýchovy Mgr. Vojtěch

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 217 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 217 ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 217 ze dne 10.04.2019 Pronájem části pozemku parc. č. 3962/5 v k.ú. Žižkov a návrh nájemní smlouvy k pronájmu části pozemku parc. č. 3962/5 v

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 905 ze dne 19.11.2014. Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. č.j.: 977/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 905 ze dne 19.11.2014 Záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 2639/126 v k.ú. Žižkov Rada městské části I. b e r e n a v ě d o m

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 616 ze dne 10.09.2018 Prodej nemovité věci dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění - pronajatých bytových jednotek v domě č.p.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 132/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 118 ze dne 02.03.2015 Návrh souhlasného prohlášení o neplatnosti kupní smlouvy č. 2012/00399/8.1, uzavřené dne 30.1.2013 mezi hl.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 212/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 184 ze dne 25.03.2015 Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 4330/2 a 4330/5,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 166/2017 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 158 ze dne 13.03.2017 Návrh souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemku parc.č. 2624/11 v k.ú. Žižkov, vzniklého

Více

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy:.

VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy:. Příloha č. 2 Programu statutárního města Přerova pro poskytování dotací na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2018 VZOR Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Více

DOHODA O NAROVNÁNÍ. bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen poskytovatel )

DOHODA O NAROVNÁNÍ. bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú /0800 (dále jen poskytovatel ) DOHODA O NAROVNÁNÍ I. Smluvní strany 1. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava zastoupen: IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

Více