METODY SYSTEMATICKÉHO A KREATIVNÍHO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METODY SYSTEMATICKÉHO A KREATIVNÍHO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODY SYSTEMATICKÉHO A KREATIVNÍHO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ INTUITIVNÍ A RACONÁLNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 1. INTUITIVNÍ ROZHODOVÁNÍ 2 2. RACIONÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ HODNOCENÍ VARIANT 9 VOLITELNÝ PŘEDMĚT BAKALÁŘSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ VŠCHT PRAHA ROZVOJ SOCIÁLNÍCH KOMPETENCÍ PRAHA 2011

2 2. RACIONÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ Cíl rozhodování to, co má býti dosaženo Subjekt rozhodování (rozhodovatel) ten, kdo rozhoduje Objekt rozhodování to, o čem se rozhoduje Varianta možný způsob řešení Kritérium hledisko, podle kterého se rozhoduje Stavy světa vzájemně se vylučující situace, ke kterým může dojít nezávisle na subjektu či objektu rozhodování Model rozhodovatele Racionálně ekonomický model princip optimalizace (nejlepší řešení) Administrativní model princip satisfakce (první vhodné řešení) Shrnutí Intuitivní řešení problémů je založeno na využívání analogií, zkušeností z dřívějších rozhodnutí nebo třeba jde o rozhodnutí na základě prvního dojmu. Tato rozhodnutí činíme velmi často, mnohdy i podvědomě. Jde o způsob, který je namístě používat pro řešení rutinních, nevýznamných problémů. Systematické (racionální) řešení problémů je naopak založeno na celém sledu kroků, počínaje analýzou situace a konče zhodnocením celého výběru a realizace rozhodnutí. Tento postup by měl být aplikován na řešení zásadních problémů, tj. problémů významných, časově či finančně náročných, atd. Přesto se i pro tyto problémy někdy využívá intuitivního rozhodování, a to z důvodů uvedených výše. 2

3 2. RACIONÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ Primární zdroje dat - zjišťují se přímo pro účely daného šetření; většinou dotazníky, pozorování, měření Sekundární zdroje dat používají se data, která již byla zjištěna pro jiné účely Aktivity před zpracováním informací Zajištění efektivního sběru dat doplňování informací po skončení šetření je výrazně dražší a někdy nemožné Stanovení rozsahu a podoby informací velikost zaokrouhlování, způsob formálního zápisu, apod. Správná interpretace informací pozor na systematické a náhodné chyby 2. RACIONÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ TYPY ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ Strukturovanost: Dobře strukturované problémy programovatelné, algoritmizované, rutinní problémy Špatně strukturované problémy neprogramovatelné, jedinečné problémy Pravděpodobnost různých stavů světa: Rozhodování za jistoty po realizaci varianty může dojít k jedinému stavu světa Rozhodování za rizika existuje několik možných stavů světa se známými pravděpodobnostmi Rozhodování za nejistoty existuje několik možných stavů světa, u kterých není známá pravděpodobnost, s jakou se mohou vyskytovat 2. RACIONÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ TYPY ROZHODOVACÍCH PROBLÉMŮ Vývoj problému: Statické rozhodování množina variant se v čase nemění Dynamické rozhodování v čase proměnná množina variant řešení Ohled na zájmy dalších subjektů: Konfliktní rozhodování rozhodnutí ovlivňují rozhodnutí dalších subjektů Nekonfliktní rozhodování rozhodování je nezávislé na rozhodnutích jiných stran 3

4 5X PROČ? (TOYOTA WHY) Je velmi často užívána kroužky kvality a byla vyvinuta v automobilové firmě Toyota. Je to zdánlivě jednoduchý, ale přesto účinný způsob, jak se propracovat vrstvami příčin a dostat se k základní příčině opakujících se problémů, které je vhodné předejít. Užití: Pro lepší ujasnění příčin problému v dobře strukturovaných a méně složitých situacích Při aplikaci techniky se opakovaně ptáte otázkou "proč". Každou odpovědí na otázku "proč problém vzniká " se dostaneme o jednu slupku cibule níže a zvětšuje se vaše šance, že se dostanete k základní, nejdůležitější příčině. Název techniky vznikl ze zkušenosti - k prvotní, hlavní příčině se obvykle dostaneme až po 4-5 otázce proč. POSTUP: 1. Zvolte problém, který jste již předem definovali 2. Zeptejte se "Proč problém vznikl?" Odpověď je 1. vrstva cibule buď ve formě jiného problému nebo příčiny 3. Vezměte problém nebo příčiny, které se odhalily v kroku 2, a položte stejnou otázku "PROČ problém vznikl" nebo ve formě "Proč je to problém? Popř. " Co bylo příčinou tohoto problému?" Odpověď je další vrstva cibule buď ve formě jiného problému nebo příčiny 4. Pokračujte v kladení otázky "Proč?" nastaly předchozí příčiny, dokud nejste přesvědčeni, že jste odhalili nejdůležitější příčinu. 5. Pokud se postup z nějakého důvodu "zasekne" musíme se vrátit zpět a zkusit jinou větev příčin 4

5 SWOT analýza ANALÝZA A FORMULACE PROBLÉMU STRENGTHS silné stránky WEAKNESSES slabé stránky OPPORTUNITIES příležitosti THREATS - hrozby Účinný a transparentní prostředek k prozkoumání možností změn a rozvoje. Zkoumá budoucí možnosti prostřednictvím systematické introspekce zaměřené současně pozitivně i negativně Analyzuje (zjišťuje) jak vnitřní (S&W), tak i vnější (O&T) okolí organizace, či problému vůbec Často se používá jako nástroj pro zjištění výchozí pozice (zejména) pro strategické plánování SWOT analýza Prvním krokem je pečlivý soupis všech aspektů a jejich relativních důležitostí: S pozitivní vnitřní podmínky, představující konkurenční výhodu, např. jasná koncepce, dobré finance, velmi schopní manažeři, W negativní vnitřní podmínky, např. absence zdrojů, nedokonalé stroje, špatné umístění továrny, O současné nebo budoucí podmínky v prostředí, které mohou pozitivně ovlivnit organizaci, např. změny v zákonech, rostoucí trh, nové technologie, ; posuzují se spíše z hlediska dlouhodobých efektů T - současné nebo budoucí negativně působící podmínky, např. vstup silného konkurenta, negativně působící nová legislativa, Velká výhoda SWOT analýzy je v tom, že bez ohledu na zjištění, která vyplynou, je jen na aktérech samotných, zdali se rozhodnou pro posilování silných stránek, minimalizaci slabých, využití příležitostí či zabránění možným hrozbám. Někdy mohou být hrozby vnímány jako příležitosti, v závislosti na konkrétních lidech nebo skupinách, a jejich úhlu pohledu. SWOT analýza Po provedení SWOT analýzy lze porovnat externí faktory s interními v grafu se čtyřmi kvadranty. Kvadrant I (SO) externí příležitosti a interní přednosti; využít situace a rozšiřovat své aktivity, expandovat Kvadrant II (WO) externích příležitostí nejsme schopni vzhledem k převažujícím slabým stránkám využít; zkusit najít spolupracující partnery, finanční investory apod. Kvadrant III (WT) externí hrozba může výrazně ohrozit firmu, která má spíše slabé stránky; někdy je jedinou či nejlepší cestou opustit dané aktivity a nesnažit se např. zachraňovat již vynaložené investice (utopené náklady) Kvadrant IV (ST) externí hrozby působící na silnou firmu; silných stránek je možné využít pro minimalizaci hrozeb 5

6 SWOT analýza Pro zjištění těžiště je potřebné vytvořit a umístit (všechny) uspořádané dvojice interního a externího faktoru. Převládající příležitosti Převládající slabé stránky Převládající silné stránky Převládající hrozby SWOT analýza - příklad Vytvořte SWOT analýzu svého postavení v podniku. Dejme tomu, že: S kvalitní odborné vzdělání; pozice asistenta a tudíž znalost neoficiálních informací; W slabé jazykové vzdělání; nedostatek praxe; O do roku odejde přímý nadřízený do důchodu; aktuálně probíhající studium angličtiny T ostatní kolegové, kteří budou chtít povýšení; rozhodnutí o povýšení má manažer, s kterým jsem ve sporu Vzhledem k výše uvedenému se rozhodnu pro SO přístup, zintenzivním studium angličtiny, pokusím se smírně vyřešit spor s manažerem Shrnutí Rozdělení rozhodovacích problémů je na první pohled zbytečné, ale různé problémy jsou optimálně řešeny různými postupy. Správné rozpoznání problému a výběr vhodných metod řešení pak může rozhodování usnadnit. Většinu problémů lze asi označit jako problémy dynamické, konfliktní a v podmínkách nejistoty. Protože takové rozhodování je velmi náročné na použité metody i na rozhodovatele, obvykle je snaha problém zjednodušit, tj. zanedbat méně významné charakteristiky. Relativně jednoduše se naopak řeší statické, nekonfliktní problémy. Každý rozhodovací proces začíná identifikací problému a jeho analýzou. V případě některých složitých problémů je vhodné pro analýzu problému využít např. metodu 5x Proč? Nebo SWOT analýzu, které pomohou zorientovat se v nadměrném množství informací. 6

7 LEWINOVA ANALÝZA SILOVÉHO POLE POSTUP: Vybereme si námět (klíčový ZMĚNOVÝ záměr). Tyto náměty se pokusíme redefinovat (je-li to zapotřebí ) do podoby specifikace žádoucího stavu, kterého chceme dosáhnout. VYMEZENÁ ZMĚNA: POPIS ŽÁDOUCÍHO STAVU SÍLY PODPORUJÍCÍ TUTO ZMĚNU: SÍLY BRÁNÍCÍ TÉTO ZMĚNĚ: Pomocí brainstormingu, brainwritingu, či skupinovou diskusí generujeme do levého sloupce síly podporující vymezenou změnu ( KDO- jednotlivci, či skupiny, CO procesy, okolnosti, události, bude vymezenou změnu podporovat ), do pravého sloupce pak generujeme rezistenční síly, bránící vymezené změně ( KDO- jednotlivci, či skupiny, CO procesy, okolnosti, události, bude vymezené změně bránit a blokovat ji ). Ve skupině budeme diskutovat náměty v obou sloupcích a pokusíme se určit klíčové podporující i rezistenční síly. (Můžeme kupř. použít následující A, B, C škálu :A - Naprosto zásadní námět, B - Důležitý námět, ale.. C - Ostatní náměty) Na základě předchozího ujasnění věcí se pokusíme vytvořit AKČNÍ PLÁN vhodných intervencí. LEWINOVA ANALÝZA SILOVÉHO POLE Při sestavování akčního plánu nám pomůže úvaha, jak mohou být klíčové síly ovlivněny členy naší skupiny i ostatními mimo skupinu. SÍLA DŮLEŽITOST KDO MŮŽE OVLIVNÍT? MY OSTATNÍ LEWINOVA ANALÝZA SILOVÉHO POLE POMOCNÉ OTÁZKY PRO SESTAVENÍ AKČNÍHO PLÁNU: CO přesně potřebujeme udělat? KDO udělá CO? KDE? KDY? JAK? Jak to vše bude implementováno a podporováno? 7

8 ANALÝZA POTENCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ K ČEMU SLOUŽÍ? Ke zkvalitnění plánů změn (k vychytávání much ) Ke zlepšení plánů realizace (ke snížení pravděpodobnosti ohrožení tohoto plánu a k minimalizaci důsledků případných škod ) LOGICKÉ SCHÉMA METODY: POTENCIÁLNÍ PROBLÉM ( Co vše se může stát, aby to ohrozilo plán změn, a to jak v jeho celku, tak v jeho jednotlivých fázích,...) PRAVDĚPODOBNÉ PŘÍČINY Hledání příčin (Co je příčinou popsaných ohrožení?) Zhodnocení významu Hledání akcí (Co dokáže nežádoucímu stavu zabránit, či jej alespoň zmírnit?) PRAVDĚPODOBNÉ NÁSLEDKY Hledání možných následků (Co vše se stane, když...?) Zhodnocení významu Hledání reakcí (Co vše může nežádoucí důsledky anulovat či zmírnit? ) PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PROGRAM OPATŘENÍ NÁSLEDNÁ - PŘÍMÁ OPATŘENÍ ZÁKLADNÍ POSTUPOVÉ KROKY APP: I. IDENTIFIKACE POTENCIÁLNÍCH PROBLÉMŮ: Rozbor plánu, výběr kritických fází Identifikace potenciálních problémů Seznam potenciálních problémů Posouzení problémů z hlediska: Pravděpodobnosti ( vysoká, střední, nízká,...) Závažnosti důsledků ( vysoká, střední, nízká,...) II. VYTVÁŘENÍ PREVENCE: Hledání pravděpodobných příčin: (Co všechno může vést k nežádoucímu stavu?,...) Zhodnocení jejich významu z hlediska: Pravděpodobnosti výskytu (vysoká, střední nízká,...) Závažnosti (Odstraníme li tuto příčinu, nežádoucí stav tím odstraníme zcela?, zmírníme jeho průběh?, fakticky neovlivníme?,...) Hledání akcí (Co všechno dokáže eliminovat nežádoucí stav a jeho hlavní příčiny,...) Hodnocení a výběr akcí z hlediska: Účinnosti Efektivity III. VYTVÁŘENÍ NÁSLEDNÝCH OPATŘENÍ: Identifikace možných následků (Co vše se stane, když...) Zhodnocení možných následků z hlediska: Pravděpodobnosti ( vysoká, střední, nízká,...) Závažnosti ( vysoká, střední, nízká,...) Hledání reakcí Co vše může nežádoucí důsledky anulovat či podstatně zmírnit?...) Hodnocení a výběr reakcí z hlediska: Účinnosti Efektivity IV. DOPLNĚNÍ ČI ÚPRAVA PŮVODNÍHO PLÁNU Plánování preventivních opatření ( kdo?, co?,do kdy?,...) Plánování následných opatření Programové kroky ( kdo?, co?, jak? kdy?...) Mechanismus spuštění Kdo a jak identifikuje, že problém již nastal? Kdo a jak spustí připravené reakce? 8

9 Stanovení kritérií rozhodování Kvantitativní vs. kvalitativní kritéria Výnosová vs. nákladová kritéria Požadavky na soubor kritérii Tvorba variant řešení Použití navrhovaného souboru variant Individuální způsob tvorby Skupinová tvorba variant Hodnocení variant a výběr nejlepší z nich Různé metody a postupy v závislosti na typu rozhodovacího problému Realizace vybrané varianty Nepatří do rozhodovacího procesu, ale je jeho přímým důsledkem Zpětná vazba Kontrola výsledků realizované varianty Shrnutí Projít všemi etapami systematického řešení problémů je doporučováno zejména u problémů závažných. U řešení, která ovlivní více lidí, budou mít svůj vliv po delší dobu, vyžádají si významné finanční investice apod. Rozhodně je vhodné tento proces uplatnit, pokud jako nový zaměstnanec připravujete podklady pro svého nadřízeného. Při identifikaci problémů je dobré vědět, že nestačí jenom hasit požáry, tj. řešit poruchy, ale je vhodné hlídat už ohrožení a pokud možno vyhledávat příležitosti. Rovněž je dobré si uvědomit rozdílnost práce s kvalitativními a kvantitativními kritérii. Hodnocení variant považujeme za velmi důležitou oblast, proto jí bude věnováno následujících několik obrázků. Tento rozsah však není pro dokonalé zvládnutí problematiky dostačující, a proto zájemcům doporučujeme absolvovat některý ze specializovaných předmětů na VŠCHT Praha. 9

10 4. HODNOCENÍ VARIANT Rozhodovací stromy Pro dynamické rozhodování Konfliktní rozhodování Když záleží na rozhodnutí ostatních účastníků Shrnutí Při výběru optimální varianty záleží na typu rozhodovacího problému, resp. na jeho příslušném zjednodušení. Zde představujeme pouze základní data o způsobech výběru optimální varianty. Obvyklé hodnocení v podmínkách jistoty, rizika či nejistoty, je předmětem podrobnějšího šetření v jiných předmětech vyučovaných na ústavu ekonomiky a managementu, ve kterých je také zmínka o specifikách dynamických problémů a taky o konfliktním rozhodování, často využívajícím poznatky z Teorie her. Zde se proto omezíme na pouhý výčet pravidel pro rozhodování za nejistoty: Pravidlo očekávané střední hodnoty; Pravidlo minimax, resp. MAXIMAX; Pravidlo Bernouli-LaPlaceovo; Pravidlo Hurwitzovo; Pravidlo Savageovo; pro rozhodování za rizika: Pravidlo očekávané střední hodnoty (a rozptylu) pro rozhodování za jistoty: Součet kladů a záporů; Bodové hodnocení; Využití relativních poměrů. 10

Rozhodovací procesy 2

Rozhodovací procesy 2 Rozhodovací procesy 2 Základní pojmy a struktura rozhodování Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 II rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách

Více

Rozhodovací procesy 3

Rozhodovací procesy 3 Rozhodovací procesy 3 Informace a riziko Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 III rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 1-3: Význam rozhodování Rozhodování

Více

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Rozhodování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Rozhodování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

Rozhodování. Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D.

Rozhodování. Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Rozhodování??? video Obsah typy rozhodování principy rozhodování rozhodovací fáze základní pojmy hodnotícího procesu rozhodovací podmínky rozhodování v podmínkách

Více

Analýza SWOT. Strategický management 05

Analýza SWOT. Strategický management 05 Analýza SWOT Strategický management 05 Využití metody: Plánování, rozhodování Facilitátor: ano Ideální počet účastníků: 4 8 (možno i více) Základní pomůcky: Flipchart, flipové papíry, lektorský kufřík

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

Rozhodovací procesy 4

Rozhodovací procesy 4 Rozhodovací procesy 4 Situační analýza Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 IV rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 4: Situační analýza, identifikace rozhodovacího

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Rozhodovací procesy 8

Rozhodovací procesy 8 Rozhodovací procesy 8 Rozhodování za jistoty Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 VIII rozhodování 1 Rozhodování za jistoty Cíl přednášky 8: Rozhodovací analýza Stanovení

Více

Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu

Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Teorie firmy Rozhodování Jedna z významných činností manažera Nedílná součást manažerské práce Zásadně ovlivňuje budoucí

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová

Ing. Alena Šafrová Drášilová Rozhodování II Ing. Alena Šafrová Drášilová Obsah vztah jedince k riziku rozhodování v podmínkách rizika rozhodování v podmínkách nejistoty pravidlo maximin pravidlo maximax Hurwitzovo pravidlo Laplaceovo

Více

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do:

Strategický plán Jaroslav Jindra. Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN. pro: období: od: do: Strategický plán - 1 - Jaroslav Jindra Středisko pro volný čas dětí a mládeže v STRATEGICKÝ PLÁN pro: období: od: do: datum: zpracoval: Strategický plán - 2 - Jaroslav Jindra STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ POSLÁNÍ

Více

ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ

ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ ZÁKLADNÍ TYPY ROZHODOVACÍH PROBLÉMŮ ZPRACOVALA ING. RENATA SKÝPALOVÁ CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OSNOVA HODINY Dobře a špatně strukturované problémy Rozhodovací procesy za jistoty, rizika a nejistoty Přehled

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

8. Rozhodovací procesy

8. Rozhodovací procesy 8. Rozhodovací procesy 8.1 Podstata rozhodování Rozhodovací procesy znamenají jednu z nejdůležitějších činností manažerů. Každé postupné (sekvenční) manažerské funkci je společné, že jí prostupují tři

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_ROZHODOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Rozhodovací procesy 6

Rozhodovací procesy 6 Rozhodovací procesy 6 a tvorba variant Příprava předmětu byla podpořena projektem OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/33253 VI rozhodování 1 Rozhodovací procesy Cíl přednášky 6: Povaha kritérií řešení Elementární vědecké

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

Příloha III SITUAČNÍ (SWOT) ANALÝZA

Příloha III SITUAČNÍ (SWOT) ANALÝZA Příloha III SITUAČNÍ (SWOT) ANALÝZA SWOT analýza je vhodným nástrojem pro celkovou analýzu vnitřních i vnějších činitelů a v podstatě zahrnuje postupy technik strategické analýzy. Jádro metody spočívá

Více

ÚVOD DO ROZHODOVÁNÍ PŘEDNÁŠKA. OPTIMALIZACE A ROZHODOVÁNÍ V DOPRAVĚ Přednáška 1. Zuzana Bělinová

ÚVOD DO ROZHODOVÁNÍ PŘEDNÁŠKA. OPTIMALIZACE A ROZHODOVÁNÍ V DOPRAVĚ Přednáška 1. Zuzana Bělinová PŘEDNÁŠKA 1 ÚVOD DO ROZHODOVÁNÍ Organizační Vyučující Ing., Ph.D. email: belinova@k620.fd.cvut.cz Doporučená literatura Dudorkin J. Operační výzkum. Požadavky zápočtu docházka zápočtový test (21.5.2015)

Více

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP

Co je riziko? Řízení rizik v MHMP Co je riziko? Hrozba, že při zajišťování činností nastane určitá událost, jednání nebo stav s následnými nežádoucími dopady na plnění stanovených povinností, úkolů a schválených záměrů a cílů SPÚ. Je definováno

Více

Návrh projektů a hodnocení projektu USV

Návrh projektů a hodnocení projektu USV Návrh projektů a hodnocení projektu USV Ing. Vojtěch Vaněček, CSc. Ing. Miroslav Marada, MBA 1. Co je projekt, jeho logické uspořádání, rizika. 2. Co musí projekt (námět, návrh projektu, zpráva) obsahovat.

Více

BI-TIS Případová studie

BI-TIS Případová studie Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti BI-TIS Případová Cvičení č. 2 Ing. Pavel Náplava naplava@fel.cvut.cz Katedra softwarového inženýrství, ČVUT FIT, 18102 Centrum znalostního

Více

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY

METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY METODICKÝ APARÁT LOGISTIKY Metodický aparát logistiky jedná se o metody sloužící k rozhodování při logistických problémech Metodu = použijeme, v případě vzniku problému. Problém = vzniká v okamžiku, když

Více

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing.

BĚLEČ Zájmové sdružení právnických osob VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA. Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. VENKOVSKÁ TURISTIKA A AGROTURISTIKA Podnikatelský plán a jeho zpracování Ing. Vladislav Smolík Úvod Podnikatelský plán (business plan) je základní dokument podnikatele shrnující podstatné aspekty podnikání,

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu

Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu Proces je definovaný soubor činností, který vyžaduje jeden nebo více druhů vstupů a tvoří výstup, který má pro zákazníka hodnotu EPC(Event driven Process Chains) s funkcemi, událostmi, organizačními jednotkami

Více

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček

DVPP. Další vzdělávání pedagogických pracovníků. ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků ATTEST, s.r.o. Lukáš Ducháček Zvyšování kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Libereckého kraje v oblasti řízení a personální politiky

Více

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ORP Otrokovice

Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ORP Otrokovice Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice Reg: č.: CZ.1.07/1.1.00/46.0010 Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání ORP Otrokovice Kulatý stůl 1 25.8.2014, Otrokovice 1. Účel

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 21 - PRAVIDLA ROZHODOVÁNÍ ZA RIZIKA A NEJISTOTY doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 10. PLÁN RIZIK, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A NÁKUPY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci

Marketingový výzkum. Ing. Martina Ortová, Ph.D. Technická univerzita v Liberci. Projekt TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Marketingový výzkum Ing., Ph.D. Technická univerzita v Liberci Projekt 1 Technická

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Téma 1 - Normativní a deskriptivní teorie rozhodování, struktura problémů a rozhodovacích procesů doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Vstupní a výstupní test modul D

Vstupní a výstupní test modul D Vstupní a výstupní test modul D 1) Jaký je význam prvního řádku logického rámce? a) Na prvním řádku je uveden hlavní cíl projektu, jakožto formulace výsledného stavu v okamžiku ukončení projektu b) Význam

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec

Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Strategické plánování v obci proč a jak? Jana Kortanová 19. května 2011 Liberec Obsah prezentace proč strategicky plánovat základní fáze strategický plán a jeho realizace vazba strategického plánu na územní

Více

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_89 Analýzy Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012 Ročník:

Více

Management. Manažerské rozhodování. Ing. Vladimír Foltánek Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Manažerské rozhodování. Ing. Vladimír Foltánek Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Manažerské rozhodování Ing. Vladimír Foltánek Ing. Jiří Holický Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Rozhodování Rozhodování je proces, při kterém jedinec či kolektiv vybírá

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Projektové řízení a rizika v projektech

Projektové řízení a rizika v projektech Projektové řízení a rizika v projektech Zainteresované strany Zainteresované strany (tzv. stakeholders) jsou subjekty (organizace, lidé, prostory, jiné projekty), které realizace projektu ovlivňuje. Tyto

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace,

Struktura 2.bloku. monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, Struktura 2.bloku monitoring, diagnostika, intervence, evaluace metody/ administrace, vyhodnocení, interpretace, doporučení/ analytické metody / analýza zdrojů, individuální výchovný plán výchovný plán

Více

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB

Metodika analytické a strategické části RPSS ČB Metodika analytické a strategické části RPSS ČB doc. Ing. Lucie Kozlová,Ph.D. Zdravotně sociální fakulta JU Katedra sociální práce lkozlova@zsf.jcu.cz Sociální analýza území SO ORP České Budějovice (ČB

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ Plán a odhady projeku Ing. Ondřej Macek 2013/14 ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Příprava plánu projektu 3 Motivace k plánování Průběh projektu Bolest Dobré plánování Špatné

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VE FORMÁTU PROČ? CO? JAK? SWOT ANALÝZA OBLASTI INTERVENCE

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VE FORMÁTU PROČ? CO? JAK? SWOT ANALÝZA OBLASTI INTERVENCE Národní ústav pro vzdělávání/ips Podpora krajského akčního plánování/p-kap/leden 2019 DIGITÁLNÍ KOMPETENCE MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ VE FORMÁTU PROČ? CO? JAK? SWOT ANALÝZA OBLASTI INTERVENCE II. a III. část pojetí

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/MARK Přednáška č 7 a 8 a 9 SWOT analýza standardní statisticko-matematické

Více

Marketing neziskových organizací

Marketing neziskových organizací Marketing neziskových organizací Finanční zdroje NO Samofinancování Vnější zdroje dotace, dárci Mnohdy malá úspěšnost při získávání finančních zdrojů - chybějící národní a nadnárodní programy zaměřené

Více

Teorie systémů TES 10. Měkké systémy metodiky

Teorie systémů TES 10. Měkké systémy metodiky Evropský sociální fond. Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Teorie systémů TES 10. Měkké systémy metodiky ZS 2011/2012 prof. Ing. Petr Moos, CSc. Ústav informatiky a telekomunikací Fakulta dopravní

Více

pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU aneb o dětech s dětmi

pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU aneb o dětech s dětmi pro SÍŤ, pro KVALITU, pro RODINU aneb o dětech s dětmi 24. 4. 2019 Ústí nad Labem, 30. 4. 2019 Brno, 7. 5. 2019 Olomouc,16. 5. 2019 - Pardubice, 20. 5. 2019 - Praha Systémový rozvoj a podpora nástrojů

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13

Obsah. 1. Výklad pojmů 3. 2. Vývoj outsourcingu 9. 3. Strategie vyrob nebo kup (Strategy make or buy) 13 Seznam tabulek vi Seznam obrázků vii Úvod 1 1. Výklad pojmů 3 1.1. Outsourcing 3 1.2. Insourcing 5 1.3. Vnímání outsourcingu v českých médiích 6 2. Vývoj outsourcingu 9 2.1. Z pohledu teorie ekonomie 9

Více

FAKULTA NÁZEV PROJEKTU

FAKULTA NÁZEV PROJEKTU NÁZEV ŠKOLY FAKULTA NÁZEV PROJEKTU Autoři projektu: Jméno/a autora/ů v abecedním pořadí, studijní obor autora/ů.. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ My, níže podepsaní studenti školy tímto čestně prohlašujeme, že jsme

Více

Ošetřovatelský proces

Ošetřovatelský proces Je těžké měnit lidi, ale je možné změnit systém práce v organizaci. J.Kersnik - Medical Tribune Ošetřovatelský proces Simona Saibertová LF, MU Ošetřovatelský proces je racionální vědecká metoda poskytování

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Plán Zaměření na účel (cíle, poslání) řízeného procesu nebo organizační jednotky Stanovení cesty, jak ho ve stanoveném čase a na požadované úrovni dosáhnout Podstatné východisko úspěšné

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Marketingový výzkum Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová

Více

Druhy a formy projektového managementu, projektový cyklus a úvod do vybraných nástrojů projektového managementu

Druhy a formy projektového managementu, projektový cyklus a úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Druhy a formy projektového managementu, projektový cyklus a úvod do vybraných nástrojů projektového managementu Druhy projektů Teoretická část Další možné členění projektů: Z pohledu základních rozlišovacích

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA

Marketingové aplikace. Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Marketingové aplikace Doc. Ing.Vladimír Chalupský, CSc., MBA Struktura předmětu 4. okruh: Marketingový výzkum - vymezení podstaty a účelu marketingového výzkumu - požadavky na informace výzkumu - proces

Více

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování

Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech: Kritéria zlepšování Ing. Štěpánka Cvejnová vedoucí kanceláře náměstka ministra vnitra pro státní službu sekce pro státní službu Ministerstvo vnitra

Více

Vzor pro provádění národních standardů kvality

Vzor pro provádění národních standardů kvality Vzor pro provádění národních standardů kvality Úvod Pro některé poskytovatele ústavních služeb je provádění národních standardů obtížné. Je to zčásti důsledkem toho, že standardy nemají v současné době

Více

Platforma Efektivní meziobecní spolupráce část Administrativní podpora malých obcí. Praha

Platforma Efektivní meziobecní spolupráce část Administrativní podpora malých obcí. Praha Platforma Efektivní meziobecní spolupráce část Administrativní podpora malých obcí Praha 2.7.2015 Program jednání Administrativní podpora 1. Uvítání 2. Pokračování efektivní meziobecní spolupráce na téma

Více

Indikátory vitality dřevin (INVID)

Indikátory vitality dřevin (INVID) Vzdělávací materiál projektu Indikátory vitality dřevin (INVID) Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR INVID CZ.1.07/2.3.00/20.0265 Management kvality výzkumných

Více

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum

Přednáška č.6. Mezinárodní marketingový výzkum Přednáška č.6 Mezinárodní marketingový výzkum Mezinárodní výzkum trhu Motto Kdo zná svého zákazníka, ten mu umí nabídnout zboží, které potřebuje způsobem, který ho zaujme. Marketingový výzkum systematické

Více

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE

STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE STRATEGIE ROZVOJE SLUŽEB ICT VE ŠKOLE TVORBA ICT PLÁNU (c) Radek Maca rama@inforama.cz Kam patří ICT plán? Prvky strategie v oblasti ICT Na úrovni školy Filosofie integrace ICT a vzdělávací strategie,

Více

Informace a znalosti v organizaci

Informace a znalosti v organizaci Informace a znalosti v organizaci Vladimíra Zádová Postavení informací a znalostí z hlediska úspěšnosti firmy Vnitřní faktory Rámec 7S faktorů úspěchu firmy [ Mc Kinsey ] Struktura Strategie Systémy Spolupracovníci

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha,

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha, Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje Praha, 29. 7. 2015 Ing. Jan Voborník, externí konzultant v projektu MEDUIN 1) VYHODNOCENÍ STRATEGIÍ 2) PARTICIPACE 3) ANALYTICKÁ

Více

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020

Vstupní analýza absorpční kapacity OPTP. pro programové období 2014 2020 Manažerské shrnutí 1 Výstup zpracovaný k datu: 10. 2. 2014, aktualizace k 7.5. 2014 Zpráva zpracována pro: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 Dodavatel: HOPE-E.S.,

Více

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku

T E Z E K. na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Č E S K Á Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ T E Z E K D I P L O M O V É P R Á C I na téma: Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve sledovaném podniku Vypracovala:

Více

Marketingové prostředí

Marketingové prostředí Marketingové prostředí Anotace Seznámení s vnějším prostředím firmy, s mikroprostředím, makroprostředím a základními marketingovými analýzami. Prezentace je doplněna úkoly a aktivitami žáků k danému tématu.

Více

CESTI Rizika podzemních staveb TP rizika tunelů

CESTI Rizika podzemních staveb TP rizika tunelů CESTI Rizika podzemních staveb TP rizika tunelů Autor: Alexandr Rozsypal + kol., VUT BRNO, WP4 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické agentury České republiky () v

Více

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými.

Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Vztahy mezi proměnnými. Proces marketingového výzkumu - jednotlivé fáze, význam, stručná charakteristika. Výběr a formulace výzkumného problému. Projekt. Jednotky analýzy. Proměnné. Vztahy mezi proměnnými. Téma č. 2 Cíle marketingového

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Luhačovské Zálesí pro období PŘÍLOHA 6 ANALÝZA RIZIK Řízení rizik představuje proces identifikace a vyhodnocování rizik, jejich následné sledování a přijímání opatření, které vedou k jejich omezování či naprosté eliminaci. Tento proces

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou

Strategický rámec MAP pro ORP Jablonec nad Nisou Strategický rámec pro ORP Jablonec nad Nisou Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace

Více

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka

Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka Outcome mapping evaluation - nová možnost pro ČR? Vladimír Sodomka 2014 1 Obsah prezentace Představení metody Oucome Mapping Evaluation (OME) relativně nová metoda v ČR alternativa ke konvenčním lineárním

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ

PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ PŘEHLED PŘÍSTUPŮ K MANAGEMENTU RIZIK PROJEKTŮ Jan Havlík, AIT s.r.o., jhavlik@ait.cz, www.ait.cz AIT, 2002 1 Obsah 1. Příležitosti, rizika, projekty 2. Management rizik v procesech managementu projektu

Více

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3

Sada hodnotících kritérií OP PPR pro PO 3, specifický cíl 3.3 a PO 4, specifické cíle 4.2 a 4.3 Přehled jednotlivých kritérií a jejich zařazení do skupin kritérií Skupina kritérií (max. počet bodů) Potřebnost (30) Účelnost (20) Efektivnost a hospodárnost (20) Proveditelnost (25) Název kritéria (max.

Více

Obecné schéma řízení rizik, stanovení rozsahu a cíle analýzy rizik, metody sběru a interpretace vstupních dat

Obecné schéma řízení rizik, stanovení rozsahu a cíle analýzy rizik, metody sběru a interpretace vstupních dat Obecné schéma řízení rizik, stanovení rozsahu a cíle analýzy rizik, metody sběru a interpretace vstupních dat doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového

Více

Evaluace projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib. Prezentace přístupu k evaluaci

Evaluace projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib. Prezentace přístupu k evaluaci Evaluace projektu Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib Prezentace přístupu k evaluaci 01 Zadání evaluace 02 Přístup EY k řešení evaluace 03 Zapojení klíčových subjektů 04 Harmonogram

Více

8.1 Identifikace strategie školy pomocí analýzy SWOT

8.1 Identifikace strategie školy pomocí analýzy SWOT 8.1 Identifikace strategie školy pomocí analýzy SWOT Pro identifikaci strategie školy je nutno mít odpovídající a kompletní znalost okolního prostředí a interních možností organizace. A analýza SWOT je

Více

TVORBA JEDNODUCHÝCH TABULEK... 2 SMÍŠENÝ ODKAZ, VNOŘENÉ FUNKCE, VARIACE FUNKCE KDYŽ... 3

TVORBA JEDNODUCHÝCH TABULEK... 2 SMÍŠENÝ ODKAZ, VNOŘENÉ FUNKCE, VARIACE FUNKCE KDYŽ... 3 Obsah EXCEL 1 EXCEL 2 EXCEL 3 EXCEL 4 TVORBA JEDNODUCHÝCH TABULEK... 2 SMÍŠENÝ ODKAZ, VNOŘENÉ FUNKCE, VARIACE FUNKCE KDYŽ... 3 STATISTICKÉ FUNKCE V KOMPLEXNÍ TABULCE A PODMÍNĚNÝ FORMÁT... 4 VYHLEDÁVACÍ

Více

Cílem metody scénářů je určit kritické okamžiky vývoje, u kterých je třeba uskutečnit zásadní rozhodnutí.

Cílem metody scénářů je určit kritické okamžiky vývoje, u kterých je třeba uskutečnit zásadní rozhodnutí. Teze k diplomové práci Metoda Delphi v expertní analýze Lenka Malá studentka provozně ekonomické fakulty, obor provoz a ekonomika PPr raahhaa 22000033 Základním cílem této diplomové práce je aplikovat

Více

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011

Schválená HZS ČR Květoslava Skalská prosinec 2011 Schválená koncepce požární prevence HZS ČR 2012-2016 Květoslava Skalská prosinec 2011 Koncepce má ukazovat naši budoucnost v následujících 5 letech Hlavní poslání požární prevence Vytvářet účinnou a společensky

Více

Metody výběru variant

Metody výběru variant Metody výběru variant Používají se pro výběr v případě více variant řešení stejného problému Lze vybírat dle jednoho nebo více kritérií V případě více kritérií mohou mít všechna stejnou důležitost nebo

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7

ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 Leden 2016 OBSAH 1 2 ÚVOD... 4 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 7 2.1.1 ÚZEMÍ... 7 2.1.2 OBYVATELSTVO... 11 2.1.3 HOSPODÁŘSTVÍ... 30 2.1.4 INFRASTRUKTURA... 55 2.1.5 VYBAVENOST... 74 2.1.6

Více

Pohled zvenčí je metoda řešení problémů společností a firem

Pohled zvenčí je metoda řešení problémů společností a firem Pohled zvenčí je metoda řešení problémů společností a firem Pohled zvenčí je metoda, která je založena na nestranné a nezávislé analýze, která má za cíl odhalení příčin a zdrojů problémů a potíží a nabízí

Více