Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí motorových vozidel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí motorových vozidel"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí motorových vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. Vypracoval: Jakub Rozlivka Brno 2013

2

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Systém pohonu všech kol u osobních automobilů vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana AF MENDELU v Brně. dne.. podpis.

4 PODĚKOVÁNÍ Dovoluji si tímto poděkovat doc. Ing. Pavlovi Sedlákovi, CSc. za jeho odborné vedení při vypracování bakalářské práce, za poskytnutí cenných rad a odborných informací k práci.

5 Abstrakt Cílem této bakalářské práce je shrnutí jednotlivých koncepcí převodových ústrojí motorových vozidel. V práci jsou popsány jednotlivé koncepce, princip činnosti a možnosti použití. U jednotlivých druhů převodovek jsou uvedeny výhody a nevýhody jejich použití. V další části jsou rozebrány vybrané druhy konstrukcí. Konec práce popisuje převodovku DKG a naznačuje směr, jakým se bude ubírat v dalších letech. Abstract Aim of this bachelor thesis is to summarise different conceptions of four-wheel driven automobiles. Individual concepts, principles of operation and possibilities of using are described in the thesis. Furthermore the author notes main advantages and disadvantages of different types of gearboxes. The central part is dedicated to description of selected types of construction. The final part of this thesis describes DKG wheel-drive and implies direction of its progress for years to come. Klíčová slova Převodovka, řazení, rychlostní stupeň, převodový poměr Key words Transmission, punching, gear, gear ratios

6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE UŽITÍ A ÚČEL PŘEVODOVEK Význam užití převodovky Účel převodovek Přenos a změna velikosti točivého momentu motoru Převodový poměr Výpočet převodového poměru Převodový poměr Převodový poměr planetové převodovky Změny otáček výstupního hřídele převodovky Změna smyslu otáčení hnacích kol vozidla (zpátečka) Schopnost běhu naprázdno (volnoběh) u vozidla v klidu ROZDĚLENÍ PŘEVODOVEK Rozdělení převodovek dle druhu převodu Rozdělení převodovek podle způsobu změny převodového poměru Rozdělení převodovek podle způsobu řazení NEJČASTĚJŠÍ ZÁSTUPCI PŘEVODOVEK Stupňové převodovky se synchronizací Dvouhřídelové převodovky Tříhřídelové převodovky Synchronizace převodů Planetová převodovka Samočinné převodovky s plynulou změnou převodu Automatické (samočinné) převodovky Řadící prvky automatických převodovek Vyhodnocení převodovek... 29

7 6 PŘEVODOVKA M DCT (DKG) Speciální funkce převodovky M DCT (DKG) Schéma zařazených převodových stupňů Výpočet rychlostí jednotlivých rychlostních stupňů Pilový diagram ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM VYOBRAZENÍí... 43

8 1 ÚVOD Téma Převodová ústrojí motorových vozidel je samo o sobě velmi obsáhlé, jelikož převodová ústrojí jsou použita ve všech variantách dopravní a manipulační techniky (osobní, nákladní, zemědělské, stavební, železniční a lodní atd.) v kombinaci s pístovými spalovacími motory, přitom je na každý z uvedených prostředků v praxi kladen jiný požadavek a nárok. Převodovky jsou součástí převodového ústrojí, do něhož se počítají všechna ústrojí spojující spalovací motor s hnací nápravou a dalšími vedlejšími pohony. Spalovací motor s převodovým ústrojím utvářejí tzv. hnací ústrojí. Z historického hlediska převodovky, které se používají v automobilové dopravě, prošly za posledních třicet let velkými změnami a obrovským technologickým pokrokem. Automobilové firmy se zaměřují na vývoj v této oblasti ve snaze stále přicházet s největšími vymoženostmi a vylepšeními svých produktů, čímž si chtějí zlepšit, popřípadě upevnit své místo na trhu. Převodovky bývají často navrhovány pro použití s motory, které mají různé výkonové parametry, z tohoto důvodu je důležitou veličinou skrze konstrukci hodnota maximálního přeneseného točivého momentu přes spalovací motor až k převodovému ústrojí vozidla. Jednou z priorit automobilových firem je snaha maximalizace sériové výroby a snaha snižovat výrobní náklady. Tento krok má za účel přiblížit vozidla všem vrstvám společnosti, aby vozidla byla cenově dostupná všem. 8

9 2 CÍL PRÁCE Cílem bakalářské práce na téma Převodová ústrojí motorových vozidel je vypracování přehledu konstrukce vozidlových převodovek, přičemž se zaměřím na převodovky osobních automobilů, princip činnosti, konstrukce základních typů převodovek a rozbor funkce převodového ústrojí jednotlivých druhů. Součástí práce je vyhodnocení převodovky DKG, její výhody a nevýhody. 9

10 3 UŽITÍ A ÚČEL PŘEVODOVEK 3.1 Význam užití převodovky Pokud by spalovací motor měl tzv. ideální otáčkovou charakteristiku, převodovka by ve vozidle byla nepotřebná. Pro točivý moment při konstantním výkonu Pe = konst. platí a to je rovnice hyperboly. Tedy průběh točivého momentu by musel být hyperbolický viz. obr

11 Jelikož je hnací síla motoru na hnacích kolech vozidel: kde: točivý moment motoru [Nm] celkový převodový poměr [-] dynamický poloměr [m] mechanická účinnost [-] přímo úměrná točivému momentu, ideální průběh výkonu motoru by byl rovněž hyperbolický, jako na obr. 2. Točivý moment skutečného motoru je od ideálního odlišný. Z toho důvodu, jestliže chceme dosáhnout lepšího využití motoru v celé škále požadovaných rychlostí, vozidla musí být opatřena převodovkou. 11

12 3.2 Účel převodovek Změna otáček na výstupním hřídeli převodovky Schopnost běhu naprázdno u nepohybujícího se vozidla (volnoběh motoru) Přenos a schopnost změny velikosti točivého momentu motoru Změna otáčení hnacích kol vozidla (zpětný chod) Přenos a změna velikosti točivého momentu motoru Pístové spalovací motory pracují v určité oblasti otáček, což je mezi otáčkami minimálními (nmin) a otáčkami maximálními (nmax), kde vytvářejí určitý nekonstantní poměr točivého momentu. Převodovky umožňují změnu převodu mezi motorem a hnacími koly tak, aby měl motor bez ohledu na rychlost jízdy stále vysoké otáčky, při kterých má plný výkon. Při jízdě po rovině musí motor kromě ztrát v poháněcím ústrojí překonávat jen odpor valení a odpor vzduchu. Výkon motoru se pro automobil volí tak, aby tyto odpory překonával bez převodu v převodovce (přímý záběr) a vysoké otáčky se využily k dosažení největší rychlosti. Při jízdě do stoupání musí motor navíc překonávat tíhovou složku vozidla, která působí proti směru jízdy. Poněvadž se motor nesmí přetěžovat a výkon motoru již nestačí překonávat všechny odpory, musí se snížit rychlost vozidla, aby se snížil odpor vzduchu a odpor valení. Výkon motoru klesá v závislosti na snižujících se otáčkách. Proto je třeba zařadit v převodovce nižší rychlostní stupeň, aby se opět dosáhlo vysokých otáček a tím plného výkonu motoru, který by stačil k překonávání zvýšených jízdních odporů. Stupně: malý rychlostní stupeň i >1, např. 2,5 do pomala, avšak vyšší rychlostní stupeň i <1, např. 0,7 do rychla, se využívá u osobních vozidel jako nejvyšší rychlostní stupeň, díky němuž se dosáhne maximální rychlosti [3]. 12

13 3.2.2 Převodový poměr Převodový poměr mění velikost přenášeného točivého momentu mezi spalovacím motorem a hnacími koly vozidla. Převodový poměr definuje vztah mezi vstupními a výstupními otáčkami a je dán poměrem vstupních otáček (n 1 ) k výstupním otáčkám (n 2 ). Rovněž můžeme převodový poměr určit pomocí počtu zubů na ozubených kolech u jednotlivých převodových stupňů, je to tedy poměr zubů na kole hnaném (z 2 ) ku počtu zubů na kole hnacím (z 1 ). i= ; [-] vstupní otáčky, výstupní otáčky, počet zubů hnacího kola, počet zubů hnaného kola Ve výpočtu celkového převodového poměru musí být také zahrnut převod v diferenciálu a koncový převod. Celkový převodový poměr se vypočítá ze vztahu: =. [-] Pokud se vypočte převodový poměr: i > 1 mluvíme o převodu do pomala i < 1 mluvíme o převodu do rychla Převodový poměr pomáhá využít co nejvíce a nejlépe vlastnosti vozidla, výkon motoru vozu a ekonomickou stránku provozu vozu [4]. 13

14 Výpočet převodového poměru Převodový poměr Převodový poměr mění velikost přenášeného točivého momentu. Převodový poměr planetové převodovky Výpočet je závislý na samotném uspořádání planetové převodovky. Obecný převodový poměr 14

15 U výpočtů se potkáme s následujícími možnými uspořádáními: Obr. 3 Schéma planetového soukolí (4) 15

16 Pokud je vloženo více planetových převodů za sebou, jejich celkový převodový poměr je součin poměrů jednotlivých převodů Změny otáček výstupního hřídele převodovky Při jízdě pomalou rychlostí jsou nutné nízké otáčky hnacích kol, ovšem při jízdě vyšší rychlostí jsou nutné vysoké otáčky hnacích kol. Je nezbytné, aby se otáčky motoru nacházely v pracovním rozsahu, z tohoto důvodu se musí otáčky motoru měnit převodovkou tak, aby otáčky hnacích kol dovolovaly požadovanou rychlost vozidla. Jestliže jsou zapotřebí nízké otáčky hnacích kol, zvolíme si velký převod, přičemž tím vznikne nízká rychlost vozu. Pokud ovšem jsou zapotřebí vysoké otáčky hnacích kol, tudíž vozidlo potřebuje vysokou rychlost, zvolíme malý převod. V dnešní době mají již skoro všechna osobní vozidla převodovku vybavenou rychloběhem, ten pomáhá zajistit nízké otáčky motoru a snížení spotřeby pohonných hmot vozidla (př. jízda na dálnicích). 16

17 3.2.4 Změna smyslu otáčení hnacích kol vozidla (zpátečka) Jestliže chceme umožnit couvání, musíme vozidlo vybavit zařízením, které nám dovolí změnu smyslu otáčení kol, toto zařízení nazýváme zpětný rychlostní stupeň. Jako příklad mohu uvést mechanicky přímo řazené převodovky, u nichž bývá zpětný chod zajištěn vloženým kolem s přímým ozubením mezi pár ozubených kol převodovky. Zařazení kola je prováděno v klidovém stavu vozidla bez synchronizace. Tímto umožníme změnu smyslu otáčení hnaného hřídele převodovky distribuující točivý moment na hnací kola vozidla [3] Schopnost běhu naprázdno (volnoběh) u vozidla v klidu Běh naprázdno je umožněn dlouhodobým přerušením přenosu točivého momentu. To znamená, že v převodovce není zařazen žádný rychlostní stupeň (je zařazen neutrál ) [1]. 17

18 4 ROZDĚLENÍ PŘEVODOVEK 4.1 Rozdělení převodovek dle druhu převodu 1) S ozubenými koly dvouhřídelová převodovka tříhřídelová převodovka planetová převodovka 2) Třecí převodovky 3) Řemenové převodovky 4) Diferenciální převodovky 5) Hydrodynamické převodovky 4.2 Rozdělení převodovek podle způsobu změny převodového poměru 1) Stupňové 2) Plynulé Hydrostatické Hydrodynamické Řemenové a moderní třecí 4.3 Rozdělení převodovek podle způsobu řazení 1) S přímým řazením 2) S nepřímým řazením 3) Samočinné převodovky 18

19 5 NEJČASTĚJŠÍ ZÁSTUPCI PŘEVODOVEK 5.1 Stupňové převodovky se synchronizací U ručně řazených převodovek se vzhledem k jejich jednoduchosti prosadily převodovky s předlohovým hřídelem, které jsou tříhřídelové (koaxiální) nebo dvouhřídelové (neaxiální). U tříhřídelové převodovky mají vstupní a výstupní hřídele společnou osu otáčení, proto je toto uspořádání někdy nazýváno jako koaxiální převodovka. Tříhřídelové převodovky se používají, jestliže motor, převodovka a poháněná náprava jsou v řadě za sebou (standardní pohon). Dvouhřídelové převodovky se nejčastěji používají u vozů s motorem u hnací nápravy (bloková konstrukce) [4]. Dvouhřídelové převodovky Točivý moment u dvouhřídelové převodovky viz. obr. 4 je pro všechny rychlostní stupně přenášen vždy jen jedním párem ozubených kol. S výjimkou nejvyššího rychlostního stupně (přímý záběr není možný) je účinnost takové převodovky velmi dobrá, jelikož při všech stupních, kromě zpětného převodu, je v záběru pouze jeden pár ozubených kol. Jedním párem ozubených kol je tedy také dána možnost celkového převodu [4]. Obr. 4 Dvouhřídelová čtyřstupňová převodovka [5] 19

20 Tříhřídelové převodovky Točivý moment motoru je u tříhřídelových převodovek viz. obr. 5 přenášen malým ozubeným kolem, které je ve stálém záběru s největším kolem předlohového hřídele. Na předlohovém hřídeli je tolik ozubených kol, kolik je rychlostních stupňů (včetně zpětného převodu). Každé kolo předlohy je v záběru s příslušným kolem na výstupním hřídeli. Tříhřídelová převodovka umožňuje přímý záběr, kdy se moment od motoru, vstupující do převodovky hnacím hřídelem, přenáší zubovou spojkou na souosý (koaxiální) hřídel vystupující z převodovky. V tomto případě se předlohový hřídel rovněž otáčí, ale nepřenáší žádný moment. Tříhřídelová převodovka při přímém záběru pracuje bez ozubených kol, při ostatních rychlostních stupních jsou vždy v záběru dva páry ozubených kol [3, 4]. Obr. 5 Tříhřídelová pětistupňová převodovka [5] 20

21 Stupňové převodovky je možné také rozčlenit na jednoskupinové a víceskupinové. Jednoskupinové převodovky mají pro každý stupeň jeden vlastní pár ozubených kol (výjimkou je přímý záběr a event. zpětný chod), ke změně rychlostních stupňů je vždy uvolněna jedna řadící spojka a druhá je zapojena. Používají se u osobních automobilů a u nákladních automobilů do 7 rychlostních stupňů. Jejich předností je volná volba převodů a lehké řazení. Mezi nevýhody můžeme zařadit konstrukční náklady, množství ozubených kol a řadících prvků. Víceskupinové převodovky se skládají z několika jednoskupinových převodovek, jejichž převody mohou být různě navzájem kombinovány. Přitom je několik párů ozubených kol a řadících prvků využíváno ve více rychlostních stupních. Proto při změně rychlostního stupně - změně skupiny - musí být uvolněno a uzavřeno více řadících prvků. Obecnou výhodou víceskupinových převodovek je větší počet rychlostních stupňů, aniž by se musel zvyšovat počet párů ozubených kol a řadících prvků [3]. Synchronizace převodů Synchronizační zařízení viz. obr. 6 vyrovnává rozdíl vstupních a výstupních otáček převodovky s převodovým poměrem zařazeného převodového stupně dříve, než dojde k vlastnímu zařazení převodového stupně. Toto vyrovnání (synchronizaci) zajišťuje řadící vidlice. Tlačí při zařazování na synchronizační kroužek a ten třením o kuželovou plochu na příslušném volně otočném ozubeném kole zpomaluje nebo urychluje toto kolo na stejnou úhlovou rychlost, jakou má vstupní hřídel (s výjimkou servo-synchronizace Porsche). Synchronizace umožňuje bezhlučné a rychlé řazení jednotlivých rychlostních stupňů. Většina dnešních převodovek má synchronizovány všechny stupně s výjimkou zpětného chodu. U synchronizovaných převodovek jsou všechna kola (až na zpětný chod) ve stálém záběru kvůli tichosti šikmého ozubení. Kola běží bez rázu a jejich chod je tichý [4]. 21

22 Obr. 6 Synchronizační spojka 5.2 Planetová převodovka Planetové převodovky viz. obr. 7 umožňují řazení převodových stupňů pod zatížením, tzn. při řazení nedojde k přerušení momentového toku. Planetové soukolí má proti předešlým čelním soukolím řadu výhod. Hnací moment přiváděný centrálním kolem se předává na několik satelitů, takže v ozubení působí menší síly a modul ozubení může být menší. Ložiska všech otočných částí kromě satelitů nejsou v radiálním směru zatížena, neboť zatěžující síly působí jako dvojce. U vhodných typů planetových převodů je velmi dobrá účinnost [2]. Prostor, ve kterém je uloženo planetové soukolí, je dobře využit. Mohou se dobře přenášet i vysoké otáčky. Nevýhodou je pouze velká složitost převodovky a velký počet součástí při větším počtu převodových stupňů. Proto se odstoupilo od konstrukce čtyřstupňové a pětistupňové převodovky tipu Wilson. Nejvíce se uplatňují dvou až třístupňové planetové převodovky umožňující zpětný chod, které pracují společně s hydrodynamickou spojkou nebo s hydrodynamickým měničem [3]. Řazení se může ovládat buď poloautomaticky nebo automaticky (brzdění určitých částí planetového soukolí pásovou nebo elektromagnetickou brzdou) a obsluha vozidla při jízdě se soustřeďuje pouze na řízení a ovládání akceleračního a brzdového pedálu. 22

23 Planetové soukolí se uplatňuje i jako soukolí diferenciálů v rozvodovkách, jako redukce umístěná v kolech hnací nápravy a u přídavných převodovek [4]. Obr. 7 Schéma planetového soukolí [10] Ring gear ozubené korunové kolo, Planet gear planetové kolo, Sun gear 1 centrální kolo 1, Sun gear 2 centrální kolo 2, Firts gear step 1. Převodový stupeň, Second gear step 2. Převodový stupeň (10). 5.3 Samočinné převodovky s plynulou změnou převodu Převodovky s plynulou změnou převodu (CVT) viz. obr. 8 nemají na rozdíl od konvenčních stupňových převodovek žádné pevně stanovené převodové stupně, pouze zpravidla velmi velké rozpětí od nejlehčího do nejtěžšího převodu. Mezi těmito dvěma extrémy může převodovka měnit převod plynule bez jakýchkoliv rázů a trhání. Princip činnosti nejčastěji používaného typu plynulé převodovky CVT je tzv. variátor (existují i další typy, např. planetové nebo toroidní). Variátor je založen na spojení dvou řemenic (jedna je na vstupním, druhá na výstupním hřídeli) klikovým řemenem. U moderních převodovek CVT je spojení provedeno ocelovým pásem nebo řetězem složeným z velmi přesných a odolných článků. Změna převodového poměru 23

24 je realizována koordinovaným axiálním posouváním kuželových kotoučů, čímž se mění průměr řemenic [6]. Nevýhodou CVT je životnost řemenu, respektive řetězu, a jeho omezená schopnost přenášet vysoké točivé momenty, neboť se jedná o extrémně namáhanou část převodovky. Na druhé straně jsou převodovky CVT velice kompaktní, komfortní a hospodárné [6]. Obr. 8 Samočinná převodovka s plynulou změnou převodu [6] 5.4 Automatické (samočinné) převodovky Automatické převodovky viz. obr. 9 zjednodušují obsluhu vozidla, neboť řazení převodových stupňů se děje automaticky (samočinně). Řidič však i při automatickém řazení musí mít možnost zásahu do automatizované činnosti, např. při klesání možnost zařadit nižší stupeň (vyšší převod) pro dosáhnutí účinného brzdění motorem nebo při předjíždění, kdy je nutné rychle zařadit nejvýhodnější převodový stupeň [2]. 24

25 Automatické převodovky musí i mimo tyto požadavky splňovat mnohá z dalších kritérií, mezi které patří například: blokování převodového ústrojí při parkování plynulý rozjezd vozidla nastartování motoru jen při neutrální poloze nebo parkovací poloze řadicí páky uvolnění uváznutého vozidla střídavým řazením dopředního a zpětného převodového stupně plynulé řazení převodových stupňů, aniž by vozidlo sebou škubalo při rychlém a úplném otevření škrtící klapky karburátoru musí být zařazen nižší převodový stupeň, který umožňuje vyšší akceleraci při běhu naprázdno nesmí dojít k samovolnému pohybu vozidla moment zařazení příslušného převodového stupně musí být závislý od zatížení motoru a rychlosti vozidla Automatické převodovky jsou stupňové (hydrodynamický měnič v kombinaci s ozubenými, nejčastěji planetovými převody), nebo plynulé. Pomocí volící páky je řidič schopen zasáhnout do řízení automatické převodovky. U automatických převodovek probíhá řízení samočinně na základě předvolby provozního režimu [3]. Polohy volící páky: P parkování R reverse (zpětný chod) N neutrál (spouštění motoru) D drive (normální jízda) L low (jízda do stoupání) 25

26 Řidič si může zvolit mezi dvěma, popřípadě třemi řadícími programy, např. ekonomickým, sportovním nebo zimním program. Díky těmto programům ovlivňujeme také spotřebu pohonných hmot [3]. Obr. 9 Řez automatickou převodovkou konstrukce Mercedes Benz 7G - Tronic [7] 1 olejové čerpadlo řídící hydraulický převodní tlak, 2 řadící členy s lamelovými spojkami a soukolí planetových převodovek, 3 - výstupní hřídel převodovky, 4 parkovací uzávěrka, 5 připojení pro mechanické spojení s volící pákou, 6 řídící a ovládací jednotka s magnetickými ventily, elektronickou jednotkou a čidly, integrovaná do olejové vany, 7 řídící elektronická jednotka řazení, 8 magnetické ventily, ovládající řadící členy, 9 hydrodynamický měnič točivého momentu, 10 vstupní hřídel, 11 přemosťovací spojka měniče s řízeným prokluzem a tlumícími prvky [7] 26

27 5.3 Řadící prvky automatických převodovek Důležitou vlastností samočinných hydromechanických převodovek viz. obr. 10 je, že řadí pod zatížením. Přitom přeřazení z jednoho rychlostního stupně na druhý zde není pouhá skoková změna poměru vstupního a výstupního momentu, nýbrž jde o činnost daleko složitější. Pro požadovaný plavný způsob řazení je nutné vzájemné překrývání jednotlivých stupňů. To znamená, že jeden řadící člen je ještě v činnosti, když druhý začal již řadit. Třecí řadící elementy v průběhu procesu řazení prokluzují, čímž se v nich mění část přenášené mechanické energie na teplo [2]. Na plavost řazení má vliv jednak regulační systém převodovky, jednak správná volba řadícího elementu, jeho dimenzování, dokonalost jeho provedení a druh použitého oleje v kombinaci s příslušným druhem třecího materiálu a podobně [3]. Mezi velmi důležité součásti hydrodynamické převodovky z uvedených řadících elementů patří brzdy, spojky, volnoběžky. Spojka zprostředkuje spojení dvou členů planetového soukolí, popřípadě slouží k blokování hydrodynamického měniče momentu. Funkční celek je složen z pracovního válce s pístem a vratnou pružinou, z přítlačného kotouče, dále z lamel s vnitřním drážkováním, které jsou posuvně uloženy na vnitřní hlavě spojky. V neposlední řadě pak z mezilamel s vnějším drážkováním posuvně uložených ve vnějším tělesu spojky [4]. 27

28 Obr. 10 Dvojce lamelových spojek v planetové převodovce [2] 1 hnací hřídel, 2 vnitřní těleso levé spojky 17, 3 píst levé spojky s nákružkem, 4 vnější těleso hlavní části spojky, 5 lamely spojené s tělesem 4. mezilamely, 6- talířová pružina, 7 vratná pružina, 8 lamely spojené vnitřním tělesem 11, 9 vnější těleso pravé spojky 13, 10 píst pravé spojky, 11 vnitřní těleso hlavní části spojky, 12 výstupní hřídel, 13 pravá spojka, 14 centrální kolo, 15, 16 přívody tlakového oleje, 17 hnané lamely [2] Úkolem brzd je zastavit daný člen planetového soukolí, tj. spojit jej se skříní (rámem) převodovky. Zastavit člen lze za jeho rotace (např. při řazení za jízdy) nebo se člen, který se nachází v klidu, spojí s rámem (např. při řazení zpětného chodu). Známe brzdy pásové popřípadě lamelové [3]. Lamelová brzda viz. obr.11 svými funkčními částmi a konstrukcí připomíná lamelovou spojku. Vnější těleso brzdy je pevně spojeno se skříní převodovky. Lamelová brzda má plechové lamely s unášecími drážkami na vnějším a vnitřním obvodu. Přívod tlakového oleje do neotáčecího se hydraulického válce je proto pochopitelně snazší. Chybí také odlehčovací ventil v pístu. Dle funkčního umístění 28

29 v kinematickém schématu převodovky brzda spíná za rotace, nebo za klidu. Za klidu se připouští vyšší měrný tlak na obložení (brzda pak je menších rozměrů), i opotřebení lamel je menší [4]. Obr. 11 Díly lamelové brzdy [4] 1 ocelový nosič, 2 ocelové lamely s vnějšími drážkami, 3 lamely s obložením a vnitřními drážkami Volnoběžky se využívají zejména jako nezbytná část komplexního hydrodynamického měniče momentu, kde umožňují zachycení reakčního momentu lopatkového kola převaděče na rám převodovky v režimu násobení momentu měniče a samočinné uvolnění převaděče v případě, že měnič pracuje za spojkovým bodem a nedochází tudíž k násobení momentu. V tomto daném režimu umožňuje volnoběžka převaděči jeho volné protáčení v proudu pracovní kapaliny [3]. 5.4 Vyhodnocení převodovek Převodová ústrojí jsou nepostradatelnou částí vozidla. V posledních letech jsou sice automatické převodovky na vzestupu díky pohodlnější a bezpečnější jízdě, přesto jsou stále nejvíce využívané manuální převodovky se synchronizací. Díky konstrukční jednoduchosti a menšímu počtu součástí není jejich výroba tak konstrukčně a finančně nákladná jako u převodovek automatických. 29

30 6 PŘEVODOVKA M DCT (DKG) BMW představilo novou generaci sekvenčních převodovek. M Double Clutch Transmission (převodovka s dvojitou spojkou) s Drivelogic (M DKG) je volitelná výbava pro automobil značky BMW typu E9X série M3 (viz. obr. 12), kde je označená jako M DCT Drivelogic. 0br. 12 BMW typu E9X série M3 V předchozích dvou generacích BMW M3 bylo možné nalézt sekvenční automatizovanou převodovku SMG. Před třemi léty vyvinula automobilka BMW novou sekvenční převodovku. Jedná se o sedmistupňovou dvojspojkovou skříň, která zlepšuje jízdní dynamiku vozidla. Převodovka M DCT je navržena pro sportovní jízdu a nabízí dva základní režimy řazení: automatický D režim pro pohodlnou jízdu (např. ve městě), nebo manuální S režim pro sportovní jízdu. Převodovka M Double Clutch Transmission (převodovka s dvojitou spojkou) kombinuje výhody manuální M převodovky s automatickou převodovkou [12]. Automatický režim využívá 5 programů řazení, manuální režim ještě o jeden více. Za jízdy je sepnuta pouze jedna ze spojek, zatímco druhá je rozpojená. Při každém řazení si spojky v podstatě plynule mezi sebou předají záběr, a tím i rychlostní stupeň. Rozepínání jedné a sepínání druhé spojky probíhá současně šetří čas. Výsledkem je změna převodového stupně bez přerušení toku točivého momentu a bez rázů. Řazení je tedy rychlé a pohodlné [12]. 30

31 Převodovky M DCT mají řídící jednotku Drivelogic. Tato řídící jednotka umožňuje, aby si řidič sám přizpůsobil jízdní styl vozidla BMW M3. Nová elektronická jednotka umí navíc v průběhu řazení reagovat na potřeby řidiče. Na základě polohy pedálu plynu, otáček motoru, rychlosti jízdy a zvoleného jízdního režimu rozpozná např. jak silnou akceleraci si řidič přeje [12]. Teplota oleje v převodovce je regulována pomocí dvoustupňového systému chlazení. Elektrický, automatický, parkovací zámek byl integrován do systému. Výběr jízdních programů a jednotlivých stupňů převodovky zajišťuje elektrický přepínač rychlosti. Rozdílné jízdní režimy a nastavení lze volit pomocí regulátoru pětistupňového menu [11]. Uspořádání motoru s převodovými ústrojími viz obr. 13 Obr. 13 Uložení převodovky M DCT 31

32 Převodovka M DCT viz obr. 14 se skládá z páru mechanických převodovek, z nichž je každá k výstupnímu hřídeli spojena samostatnou spojkou. Jedna převodovka je složena ze sudých převodů, druhá z lichých převodů. Plynulým přechodem mezi sepnutím jedné a rozepnutím druhé spojky dochází k přeřazení. Spojky jsou uloženy v olejové lázni [12]. Obr. 14 Rozložení převodovky M DCT [12] 6.1 Speciální funkce převodovky M DCT (DKG) Hydrualické ovládaní dvojité (mokré) spojky Mechatronický modul, který se skládá z M DCT elektroniky a M DCT hydraulických komponentů Vnitřní přímé mazání klíčových přenosových oblastí a komponentů Speciální dvoustupňový systém chlazení oleje Nový M DCT elektronický přepínač stupňů převodovky M GWS Automatický parkovací zámek 32

33 Obr. 15 Převodové ústrojí M DCT [11] 6.2 Schéma zařazených převodových stupňů Na schématech viz obr je znázorněn průběh točivého momentu při zařazených rychlostních stupních 1-7 a zpětného chodu. Obr. 16 Schéma převodovky M DCT zařazen neutrál [11] 33

34 Obr. 17 Schéma převodovky M DCT zařazen 1. převodový stupeň [11] Obr. 18 Schéma převodovky M DCT zařazen 2. převodový stupeň [11] Obr. 19 Schéma převodovky M DCT zařazen 3. převodový stupeň [11] 34

35 Obr. 20 Schéma převodovky M DCT zařazen 4. převodový stupeň [11] Obr. 21 Schéma převodovky M DCT zařazen 5. převodový stupeň [11] Obr. 22 Schéma převodovky M DCT zařazen 6. převodový stupeň [11] 35

36 Obr. 23 Schéma převodovky M DCT zařazen 7. převodový stupeň [11] Obr. 24 Schéma převodovky M DCT zařazen zpětný chod [11] 6.3 Výpočet rychlostí jednotlivých rychlostních stupňů Údaje jsou získané z měření na válcové zkušebně vysoké škole Zemědělské, následně dopočítány. 1. Rychlostní stupeň n = 9000 = 150, = 0,26035 m, = 3,307, =? km = = = 20,6 3,6 = 74 km n otáčky motoru, - poloměr kola, celkový převodový poměr, 36

37 v- rychlost 1. rychlostního stupně 2. Rychlostní stupeň n = 9000 = 150, = 0,26035 m, = 2,116, =? km = = = 32,2 3,6 = 116 km 3. Rychlostní stupeň n = 9000 = 150, = 0,26035 m, = 1,493, =? km = = = 45,63 3,6 = 164 km 4. Rychlostní stupeň n = 9000 = 150, = 0,26035 m, = 1,1637, =? km = = = 58,55 3,6 = 211 km 5. Rychlostní stupeň n = 9000 = 150, = 0,26035 m, = 0,9638, =? km = = = 70,68 3,6 = 255 km 6. Rychlostní stupeň n = 9000 = 150, = 0,26035 m, = 0,8341, =? km = = = 81,67 3,6 = 294 km 37

38 7. Rychlostní stupeň n = 9000 = 150, = 0,26035 m, = 0,6934, =? km = = = 98,25 3,6 = 354 km R. Rychlostní stupeň n = 9000 = 150, = 0,26035 m, = 3,088, =? km = = = 22,06 3,6 = 79 km 6.4 Pilový diagram Obr. 25 Pilový diagram za jízdy dopředu převodovky M DCT 38

39 Obr. 26 Pilový diagram za jízdy dozadu převodovky M DCT 39

40 7 ZÁVĚR Pro každý rychlostní stupeň byly díky celkovým převodovým stupňům, dynamickému poloměru kola a otáček motoru vypočteny pojezdové rychlosti. Ze sestaveného pilového diagramu vyplývá, že převodovka je odstupňována aritmeticky. Převodovka M DCT (DKG) je schopná rychlejšího řazení převodových stupňů, díky tomu má větší akceleraci než převodovka nového M3, nižší spotřebu paliva a snížily se i emise. Tato převodovka využívá dvou spojek, obě spojky jsou tzv. oilcooled (olejem chlazené). Jedna spojka je využívána pro nepravidelné řazení a pro zpětný chod, druhá spojka se využívá pro ostatní řazení. Za jízdy je využita pouze jedna spojka, zatímco druhá je předpřipravena, díky tomu probíhá řazení téměř okamžitě. Tato převodovka je posledním produktem značky BMW. Firma BMW si chce díky technologické inovaci, kterou převodovka M DCT (DKG) představuje, upevnit vůdčí pozici na automobilovém trhu. V neposlední řadě je převodovka M DCT (DKG) konkurentem rozšířenějšího typu převodovky DSG od firmy Volkswagen. 40

41 8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 8.1 Knižní literatura [1] JAN, Z. - ŽDÁNSKÝ, B. : Automobily 2: Převody, 3. vyd. Brno: Nakl. Avid, 2006, 129 s. ISBN [2] VLK, F. : Převody motorových vozidel: spojky, převodovky, rozvodovky, diferenciály, hnací hřídele, klouby. 1. vyd. Brno: Vlk, 2006, 371 s. ISNB [3] VLK, F. : Převody motorových vozidel: spojky, převodovky, rozvodovky, diferenciály, hnací hřídele, klouby. 2. vyd. Brno: Vlk, 2003, 312 s. ISNB [4] VLK, F. : Převody motorových vozidel: spojky, převodovky, rozvodovky, diferenciály, hnací hřídele, klouby. 1. vyd. Brno: Vlk, 2000, 312 s. ISNB [5] JAN, Z. a kol: Automobily II. 1. vyd. Brno: Technické překladatelství a vydavatelství, 2000, 97 s. 8.2 Internetové zdroje [6] OLIVÍK, P.: Převodovky CVT: nekonečně převodů [online] [cit O4-23]. Dostupné z: [7] ČECH J.: Převodová ústrojí III. [online] [cit ]. Dostupné z: [8] BMW AG: New BMW M DKG Transmission [online] [cit ]. Dostupné z: [9] Převodovka DKG [online] [cit ]. Dostupné z: [10] Planetové soukolí [online] [cit ]. Dostupné z: 41

42 [11] M DCT Drivelogic [online] [cit ]. Dostupné z: FjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.m3post.com%2Fforums%2Fattachment.php%3Fatt achmentid%3d587904%26d%3d &ei=stjkudqtbcevpifmgfah&usg=af QjCNGU6ICQDs3kIOin2erL1uMNwn4Y7w&sig2=sl5lHlTj8QaIZu2y0z3cUQ&bvm=b v Článek [12] HANKE, P.: Technika: Dvouspojková převodovka M DCT in BMW revue, č. 1, rok s

43 9 SENAM VYOBRAZENÍ Obr. 1 Ideální otáčková charakteristika spalovacího motoru Obr. 2 Ideální průběh hnacího výkonu spalovacího motoru.. 12 Obr. 3 Schéma planetového soukolí Obr. 4 Dvouhřídelová čtyřstupňová převodovka Obr. 5 Tříhřídelová pětistupňová převodovka Obr. 6 Synchronizační spojka Obr. 7 Schéma planetového soukolí Obr. 8 Samočinná převodovka s plynulou změnou převodu...25 Obr. 9 Řez automatickou převodovkou Mercedes-Benz 7G-Tronic Obr. 10 Dvojce lamelových spojek v planetové převodovce Obr. 11 Díly lamelové brzdy.. 30 Obr. 12 BMW typu E9X série M Obr. 13 Uložení převodovky M DCT Obr. 14 Rozložení převodovky M DCT Obr. 15 Převodové ústrojí M DCT.34 Obr. 16 Schéma převodovky M DCT zařazen neutrál...34 Obr. 17 Schéma převodovky M DCT zařazen 1. převodový stupeň. 35 Obr. 18 Schéma převodovky M DCT zařazen 2. převodový stupeň. 35 Obr. 19 Schéma převodovky M DCT zařazen 3. převodový stupeň...35 Obr. 20 Schéma převodovky M DCT zařazen 4. převodový stupeň.36 Obr. 21 Schéma převodovky M DCT zařazen 5. převodový stupeň.36 43

44 Obr. 22 Schéma převodovky M DCT zařazen 6. převodový stupeň.36 Obr. 23 Schéma převodovky M DCT zařazen 7. převodový stupeň.37 Obr. 24 Schéma převodovky M DCT zařazen zpětný chod..37 Obr. 25 Pilový diagram za jízdy dopředu převodovky M DCT...39 Obr. 26 Pilový diagram za jízdy dozadu převodovky M DCT

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HD spojka - přenos Mt je zprostředkován bez vzájemného dotyku kovových částí spojky (s výjimkou ložisek a ucpávek), tím nedochází k opotřebení a provoz je možný bez údržby. Přednosti:

Více

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové Převodovky Převodovka plní tyto funkce : - umožňuje změnu převodového poměru mezi motorem a koly a tím změnu hnací síly a otáček kol tak, aby motor mohl pracovat pokud možno neustále v ekonomicky úsporném

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou PŘEVODOVKY Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou rychlostí (otáčkami) a točivým momentem. Obvyklé

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

Samočinné převodovky

Samočinné převodovky Samočinné převodovky Jiří Žitný - Josef Bareš Pavel Němeček 1 Základní rozdělení: (z hlediska vyspělosti automatizace řízení) 1. Samočinné spojky a polosamočinné převodovky 2. Sekvenčně řazené převodovky

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Automatická převodovka 01M Uspořádání automatické převodovky Podle požadovaného převodu dochází v Ravigneauxově

Více

Rozvodovky + Diferenciály

Rozvodovky + Diferenciály Rozvodovky + Diferenciály Téma 8 Teorie vozidel 1 Rozvodovka Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a diferenciál Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ Složení : skříň rozvodovky

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Převodová ústrojí osobních automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracovala: Martina

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Převodová ústrojí osobních automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Vypracoval:

Více

Převodná ústrojí. Název školy

Převodná ústrojí. Název školy Číslo DUMv digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_15_03_01 Obsah a zaměření problematiky směřuje k seznámení žáků s druhy, konstrukcí a principu činnosti převodných ústrojí. Základní rozdělení spojek Základní

Více

Rotační pohyb kinematika a dynamika

Rotační pohyb kinematika a dynamika Rotační pohyb kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π. n / 30 [ s -1 ] frekvence otáčení n [ min -1 ] výkon P [ W ] pro stanovení krouticího momentu M k = 9550. P / n P

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí Převodná ústrojí Problematika převodných ústrojí je značně rozsáhlá, domnívám se, že několikanásobně překračuje možnosti a rámec tohoto projektu. Ve své práci zdůrazním jen vybrané pasáže, které považuji

Více

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz Shrnutí Příspěvek se zaměřuje na modelování motorových vozidel a jejich agregátů.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak,

SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak, SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak, SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak,

Více

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Všeobecné pokyny Funkce Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže a provedení Strana 3a.03.00 3a.03.00 3a.04.00 Technické údaje výrobků Lamelové spojky Sinus

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 JAN VEDRAL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí osobních automobilů a jejich užitné vlastnosti Bakalářská

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Realizace výukového panelu pro laboratoř převodovka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR: VEDOUCÍ PRÁCE: Petr Bartoň Ing. Jan Pokorný 2009 UNIVERSITY OF PARDUBICE JAN

Více

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického AUTOEXPERT DUBEN 2007 PLANETOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY S HYDRODYNAMICKÝM MĚNIČEM V tomto vydání Praktické dílny navážeme na problematiku přenosu točivého momentu. V minulém vydání Praktické dílny jsme

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál Volitelné výstupní signály Volitelné výstupní signály Tento dokument popisuje volitelné výstupní signály, které jsou k dispozici v konektoru C493, pin 8-12 (konektor pro rozšířenou funkcionalitu). Tyto

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Zdenka Volkánová 50. KLÍČOVÁ SLOVA: Oceňování, stroje, vozidlo, převodovka, automatická převodovka, porucha

Zdenka Volkánová 50. KLÍČOVÁ SLOVA: Oceňování, stroje, vozidlo, převodovka, automatická převodovka, porucha VLIV PORUCHY AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY NA OCENĚNÍ VOZIDLA THE INFLUENCE OF DISORDER ON THE VALUATION OF THE AUTOMATIC TRANSMISSION VEHICLE ABSTRAKT: Zdenka Volkánová 50 Obsahem příspěvku je analyzovat ovlivnění

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné mechanismy CVT/IVT, hybridní vozy a vozidlové diferenciály Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Realizace výukového modelu pro þÿ l a b o r a t oy - py e v o d o v k a

Realizace výukového modelu pro þÿ l a b o r a t oy - py e v o d o v k a Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2009 Realizace výukového modelu

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 ONDŘEJ ŠVAŇHAL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Stupňovité převodovky motorových

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil

4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil 4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil 1 3 350 375 400 450 500 550 MOTOR Typ QSX 11.9L QSX 11.9L QSX 11.9L QSX 15L QSX 15L QSX 15L Výkon 350 k (201 kw) 375 k (280 kw) 400 k (298 kw) 450 k (336 kw) 500

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)* ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59 kw 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 MPI/ kw Flex Fuel 1,6 MPI/ kw LPG zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový,

Více

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA DRUHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL Hnací vozidla - jsou schopna vyvinout tažnou sílu Přípojná vozidla - nejsou schopna vyvinout tažnou sílu DRUHY HNACÍCH VOZIDEL Lokomotivy - pouze strojní

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 31 Haldex

Více

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání

Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Anotace materiálu zpracovaného v rámci projektu ESF Investice do rozvoje vzdělání Ing. Petr Kroupa Můj podíl na projektu spočíval ve vypracování materiálu vhodného pro výuku strojních předmětů pomocí interaktivní

Více

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Hydrodynamické mechanismy

Hydrodynamické mechanismy Hydrodynamické mechanismy Pracují s kapalným médiem (hydraulická kapalina na bázi ropného oleje) a využívají silových účinků, které provázejí změny proudění kapaliny. Zařazeny sem jsou pouze mechanismy

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

Automobilové převodovky

Automobilové převodovky endelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Automobilové převodovky Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. iroslav Havlíček, CSc. Vypracoval: Bc. Petr Polcar

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 07 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ 15 07 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Náev: Téma: Autor: Inovace a kvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanimy Planetové převody Ing. Magdalena

Více

BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU

BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU Již počátkem 90. let 20. století se začala zkoušet nová konstrukce pojezdu, která v rámci koncernu CNH znamenala vytvoření modelové řady CVX. Ta ve své konstrukci

Více

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 FSI/85 kw 1,6 FSI/85 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový,

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw Motor 1,5 TSI/110 kw 4 4 Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

Lamely. Obsah. CZ

Lamely. Obsah.   CZ Lamely Strana Všeobecné pokyny U firmy Ortlinghaus mají lamely tradici 2.03.00 Třecí systém 2.03.00 Unášecí profil 2.04.00 Axiální vůle 2.04.00 Provozní mezera 2.04.00 Sinusové zvlnění ocelových lamel

Více

Mechanik převodů osobních automobilů (kód: H)

Mechanik převodů osobních automobilů (kód: H) Mechanik převodů osobních automobilů (kód: 23-101-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik osobních

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Konstrukce a technická data traktorů Zetor

Konstrukce a technická data traktorů Zetor 2. kapitola Konstrukce a technická data traktorů Zetor Konstrukční charakteristika traktoru Zetor 15 Traktor Zetor 15 se vyráběl ve Zbrojovce Brno v letech 1948 1949 a stal se tak v pořadí druhým sériově

Více

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01

Plán přednášek a úkolů z předmětu /01 Plán přednášek a úkolů z předmětu 347-0304/01 ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ Rozsah... 20, zápočet, kombinovaná zkouška, 6 kreditů Ročník... 2. ročník kombinovaného bakalářského studia Studijní program... B2341

Více

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] ŠKODA Octavia RS 230 Zážehové motory Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) 2,0 TSI/140 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg Orig.číslo Číslo SOKO Název ND / použití u: MOcena Kč/ks Obr. Váha skupina - tabulka č. 02 4131771912 302002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 303) 3,00 kg tabulka č. 03 4131771535

Více

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR

SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 CS KIOTI CS2610 www.traktorykioti.cz SUB-KOMPAKTNÍ TRAKTOR KIOTI CS2610 Vysoce kvalitní dieselový motor Dieselový motor o výkonu 26 koní s optimalizovaným spalováním

Více

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon Zážehové motory Technické údaje 1,0 MPI/44 kw 1,0 MPI/55 kw 1,2 TSI/66 kw 1,2 TSI/81 kw 1,2 TSI/81 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový,

Více

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm

Více

ŠKODA FABIA Zážehové motory

ŠKODA FABIA Zážehové motory ŠKODA FABIA Motor Motor zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 Vrtání zdvih [mm mm] 74,5 76,4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: 2301R016 Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PŘEVODOVKY SILNIČNÍCH VOZIDEL Autor:

Více

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ /

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ / Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA

DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA DIESELOVÁ KOMPAKTNÍ TRAKTOROVÁ SEKAČKA G Síla, G23/G26 Profesionální žací technika s integrovaným sběrným košem ovladatelnost a výdrž vysoce výkonné traktorové sekačky s integrovaným systémem vyprazdňování

Více

ŠKODA FABIA Vznětové motory

ŠKODA FABIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw*** 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou,

Více