Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy"

Transkript

1 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Převodová ústrojí osobních automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Vypracoval: Pavel Jašek Brno 2013

2 Volná stránka pro zadání

3 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma Převodová ústrojí osobních automobilů vypracoval samostatně a použil jen pramenů, které cituji a uvádím v přiloženém seznamu literatury. Bakalářská práce je školním dílem a může být použita ke komerčním účelům jen se souhlasem vedoucího bakalářské práce a děkana Agronomické fakulty Mendlovy univerzity v Brně. dne. podpis studenta.

4 PODĚKOVÁNÍ Děkuji svému vedoucímu bakalářské práce prof. Ing. Františku Bauerovi, CSc. za veškerou pomoc, které si velice vážím, při zpracování této bakalářské práce.

5 ABSTRAKT Jašek, P. Převodová ústrojí osobních automobilů. Bakalářská práce. Brno, Bakalářská práce je zaměřena na současný stav převodovek osobních automobilů. Provedl jsem analýzu a následný ucelený souhrn v současnosti používaných převodovek určené pro osobní automobily a objasnil jejich funkce. Dále jsem uvedl systémy zajišťující správnou činnost převodovek, jedná se o synchronizační, řadící a ovládací systémy. Převodovky a pracovní systémy jsem rozdělil podle konstrukce, činnosti a funkce kterou zajišťují v současných osobních automobilech. V této bakalářské práci jsem dále objasnil charakteristiky daných typů převodovek a důvody, pro které se používají v současných osobních automobilech. Vzal jsem v úvahu dnešní požadavky kladeny na jízdy komfort, nízkou spotřebu paliva a nutnost dodržování předepsaných emisí, k čemuž správné použití vhodné převodovky významně přispěje. Klíčová slova: převod, manuální převodovka, automatická převodovka, DSG, hydrodynamický měnič točivého momentu, synchronizace, řadící ústrojí ABSTRACT Jašek, P. Transmissions of passenger cars. The bachelor thesis. Brno, This bachelor thesis is specialised on current status of gearboxes of passenger cars. I performed the analysis and follow a comprehensive summary of currently used gearboxes for passenger cars and clarified their functions. I also said systems to ensure correct operation of gearboxes of passenger cars, this are synchromesh systems, gearshift and control mechanism. Gearboxes and working systems I divided by construction, operation and functions, which provide in the current passenger cars. In this bachelor thesis, I also clarified characteristics of the types of gearboxes and the reasons for which are used in current passenger cars. I took into account today's requirements for driving comfort, fuel efficiency and necessity of complying with the required emission, for which the correct application of gearbox will contribute significantly. Keywords: gear ratio, manual gearbox, automatic gearbox, DSG, hydrodynamic torque converter, synchromesh, gearshift mechanism

6 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V KONSTRUKCI PŘEVODOVÝCH ÚSTROJÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ Manuální stupňové převodovky Dvouhřídelové převodovky Tříhřídelové převodovky Šestistupňové převodovky Řadící ústrojí převodovky Synchronizační systémy převodovek s čelními ozubenými koly Jištěná Synchronizace s blokovacím kroužkem Dvojitá (trojkuželová) synchronizace VW Vnější synchronizace Mercedes-Benz Blokovací synchronizace Porsche se servoúčinkem Dvoutoké (dvouspojkové) převodovky řazené pod zatížením Dvoutoká převodovka DSG Dvoutoká převodovka PDK Polosamočinné převodovky Sekvenční převodovky Planetové převody Planetové soukolí Samočinné (automatické) převodovky Hydrodynamický měnič točivého momentu Planetové soukolí samočinných převodovek Řízení samočinných převodovky TECHNICKÝ ROZBOR VYBRANÝCH PŘEVODOVEK Šestistupňová manuální převodovka Šestistupňová DSG převodovka Slovní porovnání manuální a DSG převodovky ZÁVĚR Charakteristika převodovky... 48

7 5.2 Shrnutí POUŽITÁ LITERATURA SEZNAM OBRÁZKŮ... 52

8 1 ÚVOD Převodovka je jednou ze součástí patřící do soustavy převodového ústrojí osobních automobilů. Z hlediska toku točivého momentu je umístěna ve vozidle mezi vozidlovou spojkou a rozvodovkou. Úkolem převodovky je zajistit pohyb vozidla za všech možných podmínek, které při jeho provozu přicházejí v úvahu, přičemž ekonomické vlastnosti provozu vozidla musí být zajištěny v co nejvýhodnější míře. Hlavní funkční činnosti převodovky použité u osobních automobilů je přenos a změna velikosti točivého momentu motoru k hnacím kolům vozidla. Další neméně důležitou činností je umožnění dlouhodobého přerušení přenosu točivého momentu motoru, tento provozní stav se nazývá volnoběh. Pomocí převodovky se dosáhne změny smyslu točivého momentu motoru, jedná se reverzaci (zpětný chod), to umožňuje opačný směr otáčení hnacích kol vozidla. V neposlední řadě musí převodovka při jízdě ze svahu zajistit zařazením vhodného rychlostního stupně brzdění vozidla motorem. Převodovka osobních automobilů obsahuje převody, díky kterým je možno měnit velikost otáček výstupního hřídele převodovky. Tato změna převodu mezi motorem a hnacími koly je volena tak, aby měl motor bez ohledu na rychlost jízdy stále vysoké otáčky, při kterých má plný výkon. Převodovka má za úkol vhodnou volbou počtem a odstupňování rychlostních stupňů co nejvíc využít výkon motoru a převést na hnací kola potřebnou hnací sílu, v podobě točivého momentu. Toho se v ideálním případě docílí řazením pouze v oblasti maximálního točivého momentu motoru. Pro rozjezd vozidla slouží v převodovce převod dopomala, kdy je hodnota i > 1, při postupném zvýšení otáček motoru a rychlosti vozidla je postupně řazením snižována hodnota převodu dopomala po hodnotu i = 1, která odpovídá přímému záběru. Posléze následuje řazení převodů dorychla, které mají hodnotu převodového poměru i < 1, ty umožní větší rychlost vozidla. Maximální a minimální hodnota převodového poměru i závisí na konstrukčním provedení dané převodovky. Při jízdě po rovině překonává vozidlo jen odpor valení a odpor vzduchu, výkon motoru je zvolen tak, aby překonal tyto odpory bez použití převodu v převodovce, tudíž na přímý záběr s hodnotou i = 1, a vysoké otáčky motoru se využijí v tomto případě pro dosažení největší rychlosti vozidla. 8

9 Pří jízdě do svahu musí vozidlo překonávat nejen odpor valení a odpor vzduchu, ale i tíhu vozidla působící proti směru jízdy. V důsledku zamezení přetěžování motoru vozidla, kdy už výkon motoru nestačí překonávat všechny odpory při jízdě, musí dojít ke změně převodu v převodovce. Výkon motoru klesá v závislosti na snižujících otáčkách, proto je nutná změna převodu z nižšího na větší, tedy přeřazení z vyššího rychlostního stupně na nižší rychlostní stupeň (tj. podřazení), aby se opět dosáhlo vysokých otáček a tím plného výkonu motoru, potřebného k překonání jízdních odporů. Snížením rychlosti vozidla vlivem zařazení většího převodu (převod dopomala) tj. podřazením, se sníží i odpor valení a odpor vzduchu působící proti jízdě vozidla. Za poslední dobu došlo k velkému rozvoji a rozšíření samočinných (automatických) převodovek u osobních automobilů, momentálně sice stále převažuje použití mechanických (manuálních) převodovek, ale jejich podíl u osobních automobilů už není tak značný jako například před deseti lety. Vzrostl i podíl použití polosamočinných převodovek a dvoutokých převodovek řazených pod zatížením. V současné době probíhá trend ve zvětšování počtu převodových rychlostí, které jsou nožné převodovkou u osobních automobilů řadit, hlavní důvody jsou maximální využití výkonu motoru a tím související snížení spotřeby paliva. Pokud dříve stačilo u mechanických převodovek použití čtyř nebo pět rychlostních stupňů, tak dnes není žádnou novinkou montovat do nových automobilů, a to nejen vyšších tříd, šesti stupňové mechanické převodovky. Ještě strmější vývoj zaznamenaly u osobních automobilů samočinné převodovky, dříve čtyř nebo pětistupňové se dnes prakticky nepoužívají, nahradily je šesti až osmistupňové samočinné převodovky, z nichž je v dnešní době nejpoužívanější šestistupňová převodovka. Momentálně se pracuje na vývoji devítistupňové převodovky, která má v roce 2013 vyjít na trh. To není konečný stav, protože bylo ohlášeno, že se pracuje i na vývoji desetistupňové převodovky, což by měl být strop v počtu rychlostních stupňů u samočinných převodovek osobních automobilů. Nejlepší samočinné převodovky už jsou jen 11% pod teoretickou 100% účinností, dosahují tedy 89% účinnosti. V budoucnu se spíše bude pracovat na snížení hmotnosti, rozměrů a výrobních nákladu. Více pozornosti se má v budoucím vývoji věnovat i bezstupňovým převodovkám CVT. 9

10 2 CÍL PRÁCE Hlavním cílem bakalářské práce je provést analýzu o současném stavu konstrukčního a funkčního provedení převodovek používaných u osobních automobilů. Dílčím cílem je podrobná analýza jednotlivých druhů převodovek používaných v současnosti u osobních automobilů, zároveň objasnit jejich funkci a způsob použití. Současně jsem u vybraných typů převodovek použitých u osobního automobilu Škoda Octavia třetí generace provedl technický rozbor, znázorněný v pilovém (n v) diagramu. 10

11 3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V KONSTRUKCI PŘEVO- DOVÝCH ÚSTROJÍ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 3.1 Manuální stupňové převodovky Řazení rychlostních stupňů ovládá pouze řidič pomocí řadící páky na středovém tunelu a má tedy lepší kontrolu nad vozidlem, to lze uplatnit především při sportovní jízdě nebo při těžkých jízdních podmínkách např. na ledě nebo sněhu Dvouhřídelové převodovky Točivý moment je pro všechny rychlostní stupně přenášen jen jedním párem ozubených kol. Vstup a výstup točivého mementu, jak je zřejmé z obrázku č. 1, není v jedné ose a smysl otáčení hnacího a hnaného hřídele převodovky se od sebe navzájem liší. Všechna ozubená kola jsou ve stálém záběru a řazení jednotlivých převodových stupňů se provádí přesunutím objímky synchronizační spojky buď na hnacím nebo na hnaném hřídeli. Konstrukce: Převodovky se skládá jen ze dvou nesouosých hřídelů (hřídele neleží v jedné ose). Hnací (vstupní) hřídel Hnaný (výstupní) hřídel Vlastnosti: Výhoda o Účinnost převodovky je velmi dobrá, protože točivý moment je kromě zpětného chodu přenášen jen jedním párem ozubených kol. Nevýhoda o Není možné přímé spojení hnacího a hnaného hřídele (přímý záběr). Použití: U vozidel s motorem umístěným vpředu a pohonem přední nápravy nebo s motorem umístěným vzadu a pohonem zadní nápravy. (Vlk, 2006) 11

12 Obr. č. 1 Schéma dvouhřídelové čtyřstupňové převodovky (Jan a Žďánský, 2006) Tříhřídelové převodovky Přenos točivého momentu je u všech rychlostních stupňů, kromě přímého záběru, tvořen dvěma páry ozubených kol tj. dvěma soukolí, tudíž je smysl otáčení hnací a hnané hřídele převodovky stejný. Jak je vidět z níže uvedeného obrázku č. 2, vstup i výstup točivého momentu je v jedné ose, to je docíleno vložením předlohového hřídele Točivý moment jde z hnacího hřídele převodovky přes soukolí stálého záběru převodovky, které představuje převod dopomala, na předlohový hřídel a přes tento hřídel zařazeným rychlostním stupněm na hnanou hřídel převodovky. Výjimkou je již zmíněný přímý záběr, kdy dojde zubovou spojkou ke spojení hnací a hnané hřídele převodovky a točivý moment jde rovnou bez použití předlohového hřídele, který se protáčí, z hnací na hnanou hřídel převodovky. Při přímém záběru přenáší převodovka točivý moment bez použití ozubených kol a převodový poměr je tedy i = 1. Rozlišujeme dvě základní konstrukční provedení tříhřídelové převodovky: A) Přímý záběr představuje nejvyšší rychlostní stupeň převodovky. B) Přímý záběr představuje druhý nejvyšší rychlostní stupeň převodovky. o Zde je nejvyšší rychlostní stupeň převod dorychla, jeho převodový poměr je tedy i < 1. 12

13 Konstrukce: Převodovka se skládá ze tří hřídelí, kde hnací a hnaná hřídel leží v jedné ose. Hnací (vstupní) hřídel Hnaný (výstupní) hřídel Předlohový (vložený) hřídel Vlastnosti: Výhoda o Umožní přímý záběr, nedochází ke ztrátám přenosem ozubenými koly. Nevýhoda o Točivý moment, kromě přímého záběru, jde přes dvě soukolí ozubených kol, tím je účinnost převodovky zmenšena o ztráty v soukolích vzniklé. Použití: U vozidel s motorem umístěným vpředu a pohonem zadní nápravy. (Vlk, 2006) Obr. č. 2 Schéma tříhřídelové pětistupňové převodovky (Jan a Žďánský, 2006) 13

14 3.1.3 Šestistupňové převodovky V současnosti stále více používané konstrukční provedení převodovek u osobních automobilů. Hlavní požadavek je zde kladen na lepší využití výkonu motoru, zlepšení průběhu točivého momentu motoru, nižší spotřebu paliva a v neposlední řadě na zajištění komfortu jízdy. Dále přispívají k snížení hluku a emisí. Tyto převodovky umožní, díky použití většího počtu převodů, využití dostatečného výkonu motoru v širokém rozsahu hnacích sil a rychlostí vozidla. Při řazení jednotlivých rychlostních stupňů dochází, vlivem jemnějšího odstupňování rychlostních stupňů, k menšímu skoku hnací síly motoru, což má za následek, stejně jako větší převodový rozsah převodovky, snížení spotřeby paliva. Zároveň pokles otáček motoru při řazení způsobený změnou rychlostního stupně, při podřazení v případě jízdy do kopce nebo zařazením vyššího rychlostního stupně při jízdě po rovině, bude menší a provoz vozidla plynulejší. Čím menší jsou rozdíly mezi dvěma sousedními rychlostními stupni, tím snáze lze jednotlivé převody rychlostních stupňů řadit a kladené nároky na řadící ústrojí jsou menší. Nevýhodou šestistupňové převodovky jsou větší hmotnost, rozměry a složitější konstrukce převodovky. Šestistupňové převodovky lze rozdělit podle tří základních provedení: 1. Provedení: Ve srovnání s pětistupňovou převodovkou je u tohoto konstrukčního provedení šestistupňové převodovky zachován stejný převodový rozsah převodovky, tedy maximální a minimální převod je u obou převodovek stejný. Rozdíl oproti pětistupňové převodovce je v jemnějším odstupňování jednotlivých převodů rychlostních stupňů použitím více převodů v daném převodovém rozsahu převodovky. Pomocí jemnějšího odstupňování převodovky se dosáhne snadnějšího udržení otáček motoru v oblasti maximálního točivého momentu motoru. Maximální rychlost vozidla zůstává stejná jako u srovnávané pětistupňové převodovce. 2. Provedení: Šestistupňová převodovka tohoto konstrukčního provedení má oproti pětistupňové převodovce větší převodový rozsah převodovky. Převodový rozsah je pozměněn, tak že maximální převod, tj. převod pro první rychlostní stupeň je stejný jako u pětistup- 14

15 ňové převodovky, ale minimální převod představující šestý rychlostní stupeň převodovky má zde menší hodnotu převodového poměru. Tímto konstrukčním provedením šestistupňové převodovky je dosaženo oproti srovnávané pětistupňové převodovce nejen jemnějšího odstupňování převodů rychlostních stupňů, ale i větší maximální rychlosti vozidla. 3. Provedení: Toto konstrukční provedení šestistupňové převodovky má s pětistupňovou převodovkou shodné převody, tudíž i převodový rozsah, pro první až pátý rychlostní stupeň. Šestý rychlostní stupeň je zde dlouhý převod dorychla, kterým se zvýší maximální rychlost vozidla při stejných otáčkách motoru. Toto konstrukční provedení šestistupňové převodovky je především vhodné pro dálniční provoz, tedy provoz vozidla na dlouhých rovinkách při vysoké rychlosti, kde se pomocí dlouhého převodu šestého rychlostního stupně sníží spotřeba paliva a hluk vozidla. Nevýhoda je, že se tímto konstrukčním provedením nedosáhne jemnějšího odstupňování jednotlivých převodů rychlostních stupňů převodovky oproti zmíněné pětistupňové převodovce. (AUTOEXPERT, 2007) Řadící ústrojí převodovky U řadícího ústrojí konvenčních manuálních převodovek jsou rychlostní stupně uspořádány ve tvaru písmene H a řazení se provádí přesunutím řadící objímky synchronizační (řadící) spojky, jejíž funkce je rozvedena v následující kapitole zabývající se synchronizačními systémy mechanických převodovek s čelními ozubenými koly. K axiálnímu posunu řadící objímky slouží řadící (posuvná) vidlice, jejíž pohyb je ovládán od řadící páky řidiče pomocí řadícího ústrojí. Řadící vidlice se mohou, jak axiálně posunovat, tak otáčet kolem pevného otočného bodu, jedná se o tzv. řadící vahadlo. Celý řadící proces řazení rychlostního stupně je rozdělen na volící pohyb a řadící pohyb. Volícím pohybem dochází k výběru příslušné řadící objímky a pomocí řadícího pohybu dojde k jejímu axiálnímu pohybu směrem k ozubenému kolu a tím k zařazení požadovaného rychlostního stupně, jedná se o přímé řazení, tj. řazení je uskutečněno pouze vlastní silou řidiče bez použití zvláštního řadícího ústrojí, oproti nepřímému řazení, do nějž patří např. elektrohydraulické řazení rychlostních stupňů. (Vlk, 2006) 15

16 Podle uložení převodovky ve vozidle je přímé řadící ústrojí rozděleno: Řadící páka umístěna na víku převodovky (Vnitřní řazení) U vozidel, kde je převodovka uložena přímo pod řadící pákou. Dnes málo používané provedení přímého řadícího ústrojí, např. pohonem zadní nápravy s motorem vpředu. Podélným pohybem řadícího palce se vybere požadovaná řadící tyč s příslušnou řadící objímkou, která zapadá do řadící objímky řadící (synchronizační) spojky převodovky. Příčným pohybem řadícího palce dojde k axiálnímu posunu vybrané řadící tyče s řadící vidlicí směrem k ozubenému kolu řazeného rychlostního stupně, společně s nimi se ve stejném směru posune i řadící objímka a dojde k zařazení požadovaného rychlostního stupně. Každá řadící tyč opatřena řadící vidlicí slouží k zařazení dvou rychlostních stupňů. (Vlk, 2006) Kulisové řadící ústrojí (viz. obrázek č. 3) Obrázek č. 3 Kulisové řadící ústrojí: 1 řadící páka, 2 kulový kloub, 3 řadící palec, 4 řadící tyč ( Kulové řadící ústrojí (viz. obrázek č. 4) Obrázek č. 4 Kulové řadící ústrojí: 1 řadící tyč, 2 řadící palec, 3 řadící tyč ( 16

17 Řadící páka umístěna mimo skříň převodovky (Vnější řazení) U vozidel, kde není převodovka uložena přímo pod řadící pákou, ale je uložena v určité vzdálenosti od řadící páky vozidla, např. vozidla s motorem uloženým vzadu, nebo s pohonem přední nápravy. Řadící páka vozidla je spojena s řadícím palcem převodovky pomocí odloučené řadící soustavy, která přeměňuje pohyby řadící páky na ovládací pohyb a řadící pohyb řadícího palce. Podle vzdálenosti uložení převodovky ve vozidle od řadící páky a způsobu uložení převodovky se používají různé druhy provedení vnějšího řazení. (Vlk, 2006) Řadící ústrojí s otočným (spojovacím) hřídelem (viz. obrázek č. 5) U větší vzdálenost mezi převodovkou a řadící pákou vozidla, tj. u vozidla s motorem vzadu. Obrázek č. 5 Dálkové mechanické ovládání převodovky pomocí otočného (spojovacího) hřídele (Vlk, 2006) Řadící ústrojí obsahující soustavu táhel a pák (viz. obrázek č. 6) U kratších vzdáleností mezi převodovkou a řadící pákou vozidla, tj. u vozidla s motorem vpředu a pohonem přední nápravy. 17

18 Obrázek č. 6 Dálkové mechanické ovládání převodovky pomocí táhel a pák: 1 řadící vidlice pátého stupně, 2 aretace řadícího hřídele, 3 blokování pátého stupně, 4 - spojovací táhlo, 5 volící táhlo přední, 6 volící táhlo zadní, 7 volící páka, 8 páka, 9 uložení řadící tyče, 10 držák uložení, 11 těleso uložení řadící páky, 12 doraz pátého stupně, 13 doraz prvního a druhého stupně (Vlk, 2006) Lankové řadící ústrojí (viz. obrázek č. 7) V současnosti nejpoužívanější provedení řadícího ústrojí u manuálních převodovek. Obrázek č. 7 Dálkové ovládání převodovky pomocí dvou lanovodů (Jan a Žďánský, 2006) 18

19 3.2 Synchronizační systémy převodovek s čelními ozubenými koly Synchronizační systémy popsané v této kapitole se používají pouze u mechanických převodovek s čelními ozubenými koly, tj. u převodovek, kde má každý rychlostní stupeň své vlastní čelní soukolí ozubených kol s vnějším ozubením, hnací kolo je spojeno s hnací hřídelí převodovky a hnané kolo s hnanou hřídelí převodovky a řazení rychlostního stupně probíhá vzájemným spojením ozubených elementů zajišťující přenos točivého momentu. Mechanické převodovky s čelními ozubenými koly se používají jak u klasických manuálních převodovek, tak u sekvenčních převodovek, dále u dvoutokých převodovek řazených pod zatížením a polosamočinných převodovek. Synchronizační systém převodovek slouží k vyrovnáni (synchronizaci) otáček (obvodových rychlostí) řazených ozubených elementů před jejich vzájemným spojením, tím se zajití tiché a bezpečné řazení rychlostních stupňů. Vlivem synchronizace dojde při řazení na vyšší rychlostní stupeň k brzdění jeho ozubeného kola a při řazení na nižší rychlostní stupeň dojde k urychlení ozubeného kola řazeného stupně. Všechny současné synchronizační systémy osobních automobilů obsahují clonící (synchronizační) kroužek a řazení rychlostních stupňů se provádí po vyrovnání otáček hnací a hnané části přesunutím řadící objímky jištěné synchronizace s vnitřním ozubením na vnější unášecí ozubení volně uloženého ozubeného kola řazeného rychlostního stupně a dojde k jeho pevnému spojení s hřídelí převodovky, tím je zajištěn přenos točivého momentu. U synchronizačních systémů má ozubení řadící objímky, synchronizačního (clonícího) kroužku a unášecího ozubení zešikmené boční hrany zubů pro usnadnění vzájemného spojení. Synchronizace je u dnešních převodovek použita pro všechny rychlostní stupně, kromě zpětného chodu, který se řadí u stojícího vozidla. (Vlk, 2006) Jištěná Synchronizace s blokovacím kroužkem (viz. obrázek č. 8) Charakteristickým prvkem synchronizace jsou tři přítlačná jistící tělíska nebo-li kameny synchronizační spojky, ty mohou být podle konstrukčního provedení uloženy buď na vinuté pružině (systém Borg Warner), nebo na dvou pružných kroužkách. 19

20 Konstrukce spojky (viz. obrázek č. 8): Obrázek č. 8 Jištěná synchronizace se synchronizačním (blokovacím) kroužkem (Jan a Žďánský, 2006) Princip činnosti: Klidová poloha (viz. obrázek č. 9): V klidové poloze, při níž nedochází k řazení rychlostního stupně je řadící objímka svým vnitřním ozubením jen na vnějším ozubení jádra spojky a clonící (synchronizační) kroužek není tlačen jistícími tělísky (kameny) po třecí kuželové ploše ozubené převodového kolo k jeho unášecímu ozubení a nedochází tedy ke vzájemnému styku a tření mezi kroužkem a ozubeným kolem rychlostního stupně. Tři vybrání v clonícím kroužku, do kterého zapadají jistící tělíska, zabraňují pootočení kroužku vůči těmto tělískům a tedy i vůči jádru spojky. Obrázek č. 9 Klidová poloha (Jan a Žďánský, 2006) 20

21 Jištění a synchronizace (viz. obrázek č. 10): V tomto okamžiku, kdy chceme zařadit odpovídající rychlostní stupeň, dojde řadící vidlicí k posunutí řadící objímky směrem k ozubenému kolu řazeného rychlostního stupně, společně s objímkou se posunují i jistící tělíska. Tělíska tlačí svou čelní plochou clonící kroužek po kuželové třecí ploše k unášecímu ozubení ozubeného kola daného převodu. Vlivem rozdílných otáček clonícího kroužku a ozubeného převodového kola vzniká třecí (brzdný) moment, který unáší clonící kroužek, tak že se kroužek pootočí a přítlačné kameny dosednou svou boční plochou na vybrání v clonícího kroužku a zabrání tak jeho dalšímu pootočení vůči jádru spojky. Nyní leží vnější ozubení clonícího kroužku proti vnitřnímu ozubení řadící objímky a tím je zabráněno k dalšímu posunu objímky směrem na unášecí ozubení ozubeného kola řazeného rychlostního stupně. Pokračujícím pohybem řadící objímky směrem k ozubenému převodovému kolu dojde k přetlačení pružných kroužků (nebo vinutých pružin u systému Borg Warner) a tělíska se zatlačí do synchronizačního jádra řadící spojky. Boky zkoseného ozubení řadící objímky a clonícího kroužku ne sebe dosednou, čímž se může převést větší přítlačná síla na třecí kužele. Třením mezi třecími plochami clonícího kroužku a ozubeného převodového kola dochází k vyrovnávání vzájemných otáček (obvodových rychlostí), urychlováním nebo brzděním ozubeného kola řazeného stupně, objímky i převodového hřídele. Obrázek č. 10 Jištění a synchronizace (Jan a Žďánský, 2006) Zařazení rychlostního stupně (viz. obrázek č. 11): Po vyrovnání otáček synchronizačního zařízení (řadící objímky) a ozubeného kola řazeného rychlostního stupně, již nepůsobí na clonící kroužek obvodová síla a dojde k jeho zpětnému pootočení do základní polohy. Vnější ozubení clonícího kroužku leží ve stejné poloze jako vnější unášecí ozubení a již nebrání posunu řadící objímky s vnitřním ozubením směrem k ozubenému 21

22 převodovému kolu. Následně dojde k posunu objímky na unášecí ozubení ozubeného převodového kola a k zasunutí jejího vnitřního ozubení do vnějšího unášecího ozubení. Vytvoří se pevné spojení mezi převodovým hřídelem a daným ozubeným převodovým kolem, tím dojde k zařazení rychlostního stupně a zajistí se přenos točivého momentu přes toto ozubené kolo. (Jan a Žďánský, 2006) Obrázek č. 11 Zařazení rychlostního stupně (Jan a Žďánský, 2006) Dvojitá (trojkuželová) synchronizace VW (viz. obrázek č. 12) U této synchronizace, používané automobilkou VW, je dosaženo přibližně dvojnásobku třecí plochy při zachování axiálního rozměru spojky. Pomocí větší třecí plochy dojde k rychlejší synchronizaci otáček a sníží se i ovládací síla potřebná k řazení rychlostních stupňů. Jak je uvedeno na obrázku č. 12, spojka se skládá z tří třecích kroužků v podobě vnitřního a vnějšího synchronizačního kroužku rozdílných průměrů a mezi nimi vloženého vnějšího prstence. Všechny třecí kroužky mají kuželovou třecí plochu a jsou axiálně posuvné. Vnější prstenec je pevně spojen s ozubeným kolem převodového stupně pomocí svých výstupků, které zapadají do drážek v daným ozubeným kole. Vnitřní synchronizační kroužek je pevně spojen s vnějším synchronizačním kroužkem prostřednictvím svých výstupků zapadajících do drážek v vnitřním obvodu vnějšího synchronizačního kroužku. Vnitřní a vnější synchronizační kroužek se otáčí stejnými otáčky jako řadící objímka spojky. Dále je řadící spojka tvořena řadící objímkou se synchronizační vložkou a jádrem spojky. Jako u všech systémů synchronizace i zde je ozubené kolo rychlostního stupně opatřeno unášecím ozubením. 22

23 Tato synchronizace je výrobně nákladnější a používá se především u nejvíc namáhaných převodových stupňů, což jsou zpravidla první a druhý rychlostní stupeň, kde je největší rozdíl otáček synchronizovaných součástí. Obrázek č. 12 Dvojitá (Trojkuželová) synchronizace VW: K spojkové tělese, S dva synchronizační kroužky, R vložený kroužek (Vlk, 2006) Princip činnosti: Při řazení rychlostního stupně dojde k posunu řadící objímky směrem k ozubenému kolu rychlostního stupně, tím dojde ve stejném směru pomocí jistících tělísek k axiálního posunu vnějšího synchronizačního kroužku. Vnější synchronizační kroužek svým axiálním posuvem nabíhá na kuželovou třecí plochu vnějšího prstence a dojde tak i k jeho axiálnímu posunu směrem k ozubenému převodovému kolu. Posunutý vnější prstenec nabíhá na třecí plochu vnitřního synchronizačního kroužku, dochází k tření mezi všemi částmi spojky a k synchronizaci otáček. Přesunutí řadící objímky spojky, tedy zařazení rychlostního stupně, před vzájemnou synchronizací (vyrovnání) otáček řadící spojky a ozubeného kola řazeného rychlostního stupně zde brání, stejně jako u jištěné synchronizace s jedním třecím kroužkem, jistící tělíska spojky. (AUTOEXPERT, 2007) Vnější synchronizace Mercedes-Benz (viz. obrázek č. 13) Hlavní rozdíl od předešlých synchronizačních systémů je ten, že třecí kužel spojky je většího průměru, než synchronizační ozubení spojky. Výhoda této konstrukce spočívá ve větším průměru třecí plochy, což umožní rychlejší synchronizaci otáček, čímž se sníží potřebná ovládací síla pro zařazení rychlostního stupně. 23

24 Konstrukce: Konstrukční provedení spojky je znázorněno na obrázku č. 13. Synchronizační kroužek je opatřen vnější třecí kuželovou plochou a vnitřním synchronizačním (clonícím) ozubením, které je v základní poloze ve stálém záběru s unášecím ozubením ozubeného převodového kola. V základní poloze je synchronizační kroužek udržován prstencovou pružinou, která umožňuje jeho axiální posun. Řadící objímka je opatřena vnitřním třecím kuželem a svým vnitřním ozubením je suvně uložena na vnějším ozubení jádra spojky, které je uloženo v drážkách hřídele převodovky. Obrázek č. 13 Jištěná synchronizace systém Mercedes-Benz: 1 clonící kroužek, 2 volné ozubené kolo, 3 pružný kroužek, 4 řadící objímka, 5 synchronizační těleso (Vlk, 2003) Princip činnosti: V klidové poloze, kdy nedochází k řazení daného rychlostního stupně, leží řadící objímka pouze na vnějším ozubení jádra spojky. Řadící objímka není svojí vnitřní kuželovou třecí plochou ve styku s vnější kuželovou třecí plochou synchronizačního kroužku, tudíž nedochází ke tření a řadící objímka není v záběru s unášecím ozubením ozubeného kola rychlostního stupně. Při řazení rychlostního stupně dojde k posunu řadící objímky směrem k ozubenému kolu řazeného rychlostního stupně. V důsledku posunu řadící objímky dojde k náběhu její vnitřní třecí plochy na vnější třecí plochu synchronizačního kroužku. Vznikne brzdný 24

25 moment, který mírně pootočí synchronizační kroužek o vůli, která je mezi zuby jeho synchronizačního ozubení a zuby unášecího ozubení ozubeného převodového kola, boky zubů se o sebe zapřou. Tak dojde k blokaci zařazení řadící objímky do unášecího ozubení. Po vyrovnání otáček se přítlačnou silou synchronizační kroužek pootočí zpět do středové polohy, řadící objímka posune synchronizační kroužek dále po unášecím ozubení směrem k ozubenému kolu řazeného rychlostního stupně a objímka se může volně svým vnitřním ozubením zasunout do vnějšího unášecího ozubení ozubeného kola řazeného převodu. Přesunutím řadící objímky směrem k ozubenému kolu řazeného rychlostního stupně dojde k pevnému spojení řadící spojky, tedy hřídele převodovky, a ozubeného kola daného převodu. Tím je zařazen rychlostní stupeň a zajištěn přenos točivého momentu. Po vyřazení rychlostního stupně je synchronizační kroužek spojky vytlačován prstencovou pružinou zpět do své základní polohy. (AUTOEXPERT, 2007) Blokovací synchronizace Porsche se servoúčinkem (viz. obrázek č. 14) Synchronizační systém automobilky Porsche se svým konstrukčním provedením výrazně liší od ostatních uvedených synchronizačních systémů. Zvláštnosti systému je, že synchronizační kužel je zde proveden rozříznutým prstencem. Při řazení se využívá servoúčinku, podobně jako při využití třecí síly náběžné čelisti u brzd se zakotvenými čelistmi k většímu přitlačování čelisti úběžné. Tření, zajišťující synchronizaci otáček řadící spojky a ozubeného převodového kola, se uskutečňuje mezi vnější plochou pružného rozříznutého prstence a vnitřním ozubením řadící objímky. Samotné zařazení rychlostního stupně se provede převlečením řadící objímky spojky přes rozříznutý prstenec na unášecí ozubení ozubeného převodového kola. Umožní to radiální vůle na vnitřním poloměru prstence, který má dostatečně široký výřez pro unášecí výstupek kamenu (tělíska) spojky. Nepatrné vybrání uprostřed vnitřního ozubení řadící objímky zajišťuje díky pružnosti rozříznutého prstence, který do tohoto vybrání po zařazení zapadne, aretaci zařazeného rychlostního stupně. Předností této synchronizace jsou malé rozměry, nízká hmotnost a velmi rychlé řazení, tj. jednoduchost a vysoká účinnost. 25

26 Obrázek č. 14 Blokovací synchronizace Porsche se servoúčinkem: a) řez systémem: 1 vodící objímka, 2 řadící objímka, 4 synchronizační kroužek, 5 kámen, 6 - blokovací vzpěry, 7 doraz, 8 těleso spojky, 9 ozubená kola, 10 hnací hřídel, b) řazení při neotáčejícím se ozubeném kole, c) účinek zajišťovacího systému, S směr otáčení synchronizačního kroužku, vlevo řazení na nižší rychlostní stupeň, vpravo řazení na vyšší rychlostní stupeň, d) průběh synchronizace (Vlk, 2006) Princip činnosti: Při řazení rychlostního stupně dojde k posunu řadící objímky směrem k ozubenému převodovému kolu. Vlivem tohoto posunu se dotkne vnitřní ozubení objímky vnější třecí plochy rozříznutého prstence, ten zde zastává funkci synchronizačního kroužku s clonícím ozubením. Vznikne tak třecí moment, tím dojde k pootočení prstence spojky, který se přitom opře jednou rozříznutou stranou o boční hranu výstupku kamene. Pružný prstenec tlačí na výstupek kamene ve své mezeře, tento kámen, vlivem jeho posunu, přitlačuje uvnitř prstence blokovací vzpěru (pásek) na vnitřní třecí plochu prstence a tím se snaží prstenec rozevřít. Blokovací vzpěra navíc dosedá na doraz sloužící jako opěra, jenž se zapře v drážce tělesa spojka. Doraz se díky své skosené boční hraně posouvá v drážce tělesa spojky směrem k vnitřní ploše prstence, na ten začíná tlačit a tím se snaží prstenec rozevírat. Snaha pružného prstence se rozevírat je v rozporu se stlačováním prstence řadící objímkou. Tak vznikne velká přítlačná síla na třecí plochy a tím dochází k synchronizaci otáček řadící spojky a ozubeného kola řazeného rychlostního stupně. V tomto okamžiku, kdy vzniká velká třecí síla mezi řadící objímkou a pružným krouž- 26

27 kem, je zamezeno dalšímu posunutí objímky směrem k ozubenému převodovému kolu a tedy zařazení rychlostního stupně. Po synchronizaci otáček řadící spojky a ozubeného kola rychlostního stupně zanikne třecí moment. Prstenec se vrátí do základní polohy, přestane klást odpor proti stlačení objímkou, dojde k jeho stlačení a k posunu řadící objímky směrem k ozubenému kolu řazeného rychlostního stupně. Konečné zasunutí vnitřního ozubení řadící objímky do vnějšího unášecího ozubení převodového kola a tím zařazení rychlostního stupně proběhne velice malou silou rovnající se řazení za klidu. (AUTOEXPERT, 2007) 3.3 Dvoutoké (dvouspojkové) převodovky řazené pod zatížením Jedná se o dvoupedálové ovládání vozidla (plyn a brzda) bez nutnosti ubrání plynu. Řazení probíhá bez přerušení přenosu točivého momentu tj. pod zatížením. Používá se hlavně u přeplňovaných motorů (turbomotory). Vlastnosti: Výhody o Účinnost převodovky se velmi blíží klasické manuální převodovce, je tedy větší než u samočinných převodovek. o Není třeba použití hydrodynamického měniče točivého momentu, který je díky svému prokluzu zdrojem ztrát. o Spotřeba paliva se blíží na hodnotu moderních manuálních převodovek, je tedy menší než u samočinných převodovek. o Zaručen komfort ovládání vozidla při řazení rychlostních stupňů, díky dvoupedálovému ovládání. o Velmi rychlé přeřazení rychlostních stupňů. Nevýhody o Vysoké výrobní náklady a tím i cena převodovky. o Složitá konstrukce a velké náklady na údržbu. (Vlk, 2006) 27

28 3.3.1 Dvoutoká převodovka DSG V roce 2002 představila a zavedla automobilka VW na trh převodovku označenou DSG, která umožňuje řadit rychlostní stupně pod zatížením. Převodovku DSG může řidič manuálně ovládat prostřednictvím řadící páky na středovém tunelu nebo pomocí řadících páček pod volantem, je zde použito elektrohydraulické řadící ústrojí. Řidič může také zvolit samočinný režim řazení rychlostních stupňů a to buď běžný režim D nebo sportovní režim S. Při sportovním režimu převodovka přeřazuje na vyšší rychlostní stupeň při vyšších otáčkách a na nižší rychlostní stupeň podřezuje rychleji pro zachování vysokých otáček motoru. Používá se výhradně jen u motoru uloženého napříč. Konstrukce: Na obrázku č. 15 je znázorněno konstrukční provedení šestistupňové převodovky DSG. Převodovka se skládá z automaticky ovládané rozjezdové spojky a z dvou řadících vícelamelových (mokrých) spojek ovládající řazení mechanické synchronizované převodovky s čelními ozubenými koly. Rychlostní stupně mechanické převodovky jsou rozděleny na dvě řadící řady, na sudé rychlostní stupně a liché rychlostní stupně se zpětných chodem. Každá řada rychlostních stupňů má svůj vlastní vstupní hřídel ovládán vícelamelovou řadící spojku, která ovládá řazení odpovídající rychlostní řady. Převodovka zároveň obsahuje dva výstupní hřídele, ale ozubený kola rychlostních stupňů, které jsou na jednotlivých výstupních hřídelí umístěny, nejsou už z hlediska konstrukce rozděleny na sudé a liché. Řadící spojky jsou ovládány elektrohydraulicky pomocí signálů od řídící jednotky vozidla, která sbírá data od snímačů charakterizující jízdní vlastnosti vozidla. Konstrukční provedení vstupních hřídelů rychlostních řad je takové, že jeden z vstupních hřídelů je dutý a druhý vstupní hřídel jim prochází, tím se dosáhne minimálních vnějších rozměrů. Volně uložená ozubená kola rychlostních stupňů jsou ve stálém záběru a jejich řazení je provedeno synchronizační spojkou s řadící objímkou, která je ovládána řadící vidlicí. Výstupní hřídele obou rychlostních řad jsou opatřeny ozubeným stálým soukolím, které zajišťuje výstup točivého momentu na rozvodovku. Princip činnosti: Samotné řazení rychlostních stupňů probíhá tak, že při zařazeném prvním rychlostním stupni, znázorněné na obrázku č. 15, je sepnuta vícelamelová spojka (S1) určena pro 28

29 tuto řadu rychlostních stupňů a točivý moment prochází přes sepnutý vstupní hřídel lichých stupňů. V tomto okamžiku je již předběžně zařazený druhý rychlostní stupeň uložený na vstupní hřídeli druhé rychlostní řady, tedy řady sudých stupňů, ale při rozepnuté řadící vícelamelové spojce (S2) tohoto vstupního hřídele. Při řazení na druhý rychlostní stupeň je řadící spojka (S1) liché řady automaticky vyřazena z činnosti (vypnuta) a současně dojde k sepnutí řadící spojky (S2) sudé řady rychlostních stupňů a točivý moment motoru proudí přes předem zařazený druhý rychlostní stupeň, tedy přes vstupní hřídel sudé řady převodových stupňů. V tomto momentě převodovka automaticky zařadí rychlostní stupeň, znázorněné na obrázku č. 16, na odpojené vstupní hřídeli liché řady, aby byl nachystaný pro následované přeřazení rychlostních stupňů. Takto dochází k řazení každého rychlostního stupně, ať při zrychlování nebo zpomalování (podřazování) vozidla. Při řazení rychlostního stupně nevznikají časové prodlevy, přeřazení rychlostních stupňů trvá jen několik setin sekund (přibližně tři až čtyři setiny sekundy) a dojde k okamžitému přenosu točivého momentu motoru, bez jeho přerušení. Přeřazení rychlostního stupně probíhá vždy z jedné rychlostní řady na druhou, tj. že například při podřazování z pátého rychlostního stupně na třetí rychlostní stupně proběhne rychlé zařazení a vyřazení čtvrtého rychlostního stupně. Inteligentní řadící systém pomocí signálů od snímačů charakterizující činnost vozidla rozpozná, na jaký rychlostní stupeň bude chtít řidič řadit. (Vlk, 2006) Obrázek č. 15 DSG: Zařazený první rychlostní stupeň, předřazený druhý stupeň (Vlk, 2006) 29

30 Obrázek č. 16 DSG: Zařazený druhý rychlostní stupeň, předřazený třetí stupeň (Vlk, 2006) Dvoutoká převodovka PDK Převodovka řazená pod zatížením od automobilky Porsche pracuje na stejném principu činnosti jako převodovka DSG, ale oproti DSG má pouze jeden výstupní hřídel, konstrukční provedení je znázorněné na obrázku č. 17. (Vlk, 2006) Obrázek č. 17 Schéma dvoutoké PDK převodovky řazené pod zatížením (Vlk, 2006) 3.4 Polosamočinné převodovky Řazení jednotlivých rychlostních stupňů probíhá ručně pouze ovládáním řadící páky nebo řadících páček pod volantem, jedná se o dvoupedálové ovládání vozidla, tedy bez spojkového pedálu, ten je nahrazen automatickým zařízením. Patří sem manuální převodovka, u které je použito elektropneumatické nebo elektrohydraulické řadící ústrojí. Dá se tedy říct, že se jedná o skupinu samočinných převodovek se selektivním řazením převodových stupňů. 30

31 Konstrukce: Základ polosamočinné převodovky, jak je znázorněno na obrázku č. 18, tvoří hydrodynamický měnič točivého momentu a mechanická synchronizovaná stupňová převodovka s čelními ozubenými koly. Za hydrodynamickým měničem je umístěna automaticky ovládána řadící jednokotoučová spojka. Vypnutí řadící spojky je ovládáno elektronickým signálem od snímače polohy řadící páky, který zaznamená pohyb řadící páky při řazení rychlostního stupně a dá signál řídící jednotce pro vypnutí řadící spojky. Dále může být před hydrodynamickým měničem točivého momentu umístěna blokovací spojka, která umožňuje mechanické přemostění hydrodynamického měniče točivého momentu při delší jízdě při vysokých otáčkách. Řízení blokovací spojky je automatické. Spínačem kick-down, jehož sepnutí je ovládáno prudkým sešlápnutím akceleračním (plynovým) pedálem až na podlahu vozidla, může být hydrodynamický měnič kdykoliv opět zapnut, např. při předjíždění nebo jízdě do svahu. Obrázek č. 18 Názorné schéma třístupňové polosamočinné převodovky: 1 třetí rychlostní stupeň, 2 druhý stupeň, 3 první stupeň, 4 zpětný chod, 5 rozvodovka, 6 čerpadlo, 7 reaktor, 8 turbína, 9 řadící spojka (Vlk, 2006) Charakteristika polosamočinné převodovky: Automatické plynulé zapínání spojky při rozjezdu vozidla. Rychlé vypnutí spojky při poklesu na volnoběžné otáčky motoru. Přerušení přenosu momentu mezi motorem a převodovkou při řazením převodových stupňů, nejsou-li řazeny pod zatížením. Při vypnuté spojce během řazení převodových stupňů nesmí stoupnout otáčky motoru. Umožnění zajištění stojícího vozidla. (Vlk, 2006) 31

32 3.5 Sekvenční převodovky Základ tvoří synchronizovaná mechanická stupňová převodovka s čelními ozubenými koly a samočinně ovládaná třecí kotoučová spojka, není zde použit hydrodynamický měnič točivého momentu. Ruční řazení rychlostních stupňů probíhá bez použití spojkového pedálu, jedná se tedy o dvoupedálové ovládání vozidla. Dá se i říct, že se jedná o druh polosamočinných převodovek. Rychlostní stupně se neřadí v klasickém schématu H, ale postupně v řadě za sebou přímím pohybem řadící páky, jak je uvedeno na obrázku č. 19, nebo kolébkovými spínači na volantu. Její použití je především u sportovních automobilů. Řadící ústrojí rychlostních stupňů může být různého konstrukčního provedení hydraulického nebo elektronického typu. U všech v současnosti používaných druhů sekvenčních převodovek je možno volit mezi manuálním režimem jízdy s přímým řazením rychlostních stupňů a samočinným režimem převodovky. Obrázek č. 19 Schéma řazení sekvenční převodovky (Vlk, 2006) Vlastnosti: Výhody o Vysoká účinnost, nízká hmotnost a levná výroba ve srovnání se samočinnými převodovkami. o Komfort jízdy, díky dvoupedálovému ovládání řazení rychlostních stupňů. o Nižší spotřeba paliva, umožněním manuálního řazení, oproti samočinným převodovkám. o Snadnější řazení rychlostních stupňů než u klasického manuálního H systému. Výhody o Velmi drahá, u běžného použití pro osobní automobily se nepoužívá. Sekvenční převodovka Alfa Romeo Selespeed (viz. obrázek č. 20): 32

33 Jeden z mnoha používaných provedení sekvenční převodovky u osobních automobilů. Jedná se o pětistupňovou převodovku se sekvenčním, elektrohydraulickým řazením rychlostních stupňů. Všechny rychlostní stupně lze řadit bez použití spojkového pedálu, buď tlačítky na tříramenném volantu, jak je znázorněno na obrázek č., nebo řadící pákou sekvenčního řazení umístěnou klasicky na středovém tunelu, obrázek č.. Tlačítko CITY, umístěné vlevo nahoře na panelu s řadící pákou umožňuje přepnutí na plně samočinný režim převodovky. Při řazení v obou režimech není nutno uvolňovat akcelerační pedál, řídící jednotka automaticky při řazení snižuje otáčky motoru. Převodovka si při brzdění sama s meziplynem podřazuje. Nevýhodou jsou relativně vysoké výrobní náklady. (Vlk, 2006) Obrázek č. 20 Automatizovaná převodovka Selespeed (Alfa Romeo): 1 elektronická řídící jednotka systému řazení, 2 elektronické ovládání škrtící klapky, 3 - elektronický rozdělovač (propojení s řídící jednotkou motoru), 4 displej zobrazující zařazený rychlostní stupeň, popř. režim řazení, 5- řadící páka sekvenčního řazení, 6 tlačítko CITY aktivující samočinné řazení, 7 potenciometr snímání polohy akceleračního pedálu, 8 snímač brzdového pedálu (Vlk, 2006) 3.6 Planetové převody 33

34 Umožňují plynulé řazení rychlostních stupňů i pod zatížením, tedy bez přerušení přenosu točivého momentu, proto se používají v samočinných převodovkách, kde pracují s hydrodynamickým měničem točivého momentu nebo s hydrodynamickou spojkou a z hlediska toku točivého momentu jsou umístěny za těmito pracovními částmi samočinné převodovky. Nevýhodou u planetových převodů je příliš velký skok mezi prvním a druhým rychlostním stupněm, kterou nelze změnit. Hlavní části planetového převodu (viz. obrázek č. 21): Korunové kolo s vnitřním ozubením Centrální (planetové) kolo v vnějším ozubením Satelity s vnějším ozubením Unášeč satelitů Princip činnosti planetového převodu (viz. obrázek č. 21): Základním typem planetové převodovky je jednoduché planetové soukolí, které umožňuje čtyři rychlosti vpřed a zpětný chod. Obrázek č. 21 Princip činnosti planetového převodu se čtyřmi stupni vpřed a jedním zpětným stupněm: K korunové kolo, S satelit, C centrální (planetové) kolo, U unášeč satelitů (Vlk, 2006) 34

35 Když vždy jedna část planetového převodu stojí a tudíž je brzděna a neotáčí se, tak se jedná o jednoduchý (obyčejný) převod. Pokud se pohybují všechny části planetového převodu, jde o diferenciální planetový převod. Řazení jednotlivých převodových stupňů probíhá brzděním (blokováním) jednotlivých částí planetového převodu. Řadící prvky (elementy) planetového převodu: 1. Pásová brzda Ovládaná hydraulickým tlakem oleje, který svým působením ovládá malý a velký píst pásové brzdy, tím dochází k brzdění nebo k uvolnění určité části planetového soukolí, s kterou je brzda spojena. Její přednost je velká momentová kapacita i malé nároky na prostor. Nevýhoda je přenos brzdného momentu na rám převodovky a tím přenášení radiálního zatížení do hřídelí a i ložisek. 2. Lamelová brzda Je ovládána hydraulickým tlakem oleje, který se přivádí do neotáčejícího se hydraulického válce brzdy, v kterém jsou umístěny třecí lamely s axiálním posunem. Hydraulický tlak přitlačí k sobě třecí lamely a tím sepne brzdu a dojde k blokování části planetového převodu, která je s ní spojena. Její výhoda je menší namáhání převodových hřídelí a ložisek, protože nepřenáší radiální síly vzniklé při brzdění na rám převodovky. 3. Lamelová spojka Slouží k spojení dvou členů planetového soukolí, popřípadě slouží k blokování hydrodynamického měniče točivého momentu. Síla potřebná pro spojení hnací a hnané části spojky je vyvozena hydraulickým tlakem oleje působícího na přítlačné písty spojky. Zvýšením tlaku oleje na přítlačné písty spojky se zajistí spojení hnací a hnané části prostřednictvím lamel spojky a tím dojde k zapojení do pracovní činnosti určité části planetové převodovky spojenou s lamelovou spojkou. Přítlačné písty jak v základní poleze, tak jejich vratný pohyb zajišťuje vratná pružina spojky. 35

36 4. Volnoběžná spojka Přenáší pohyb a točivý moment jen v jednom smyslu otáčení, využívá se přenos silovým stykem. Tělíska ve tvaru válečku nebo článku, obíhající v kleci, se vzepřou ve vhodně tvarovaném prostoru mezi hnací a hnaný člen spojky a tím dojde k přenosu pohybu a točivého momentu. V protiběžném smyslu otáčení dojde k vzájemnému protočení hnací a hnané části volnoběžné spojky a točivý moment se nepřenáší. Umožňuje přerušení přenosu točivého momentu samočinně, jestliže hnaná část má vyšší otáčky než část hnací. Přenos točivého momentu z hnací na hnanou část záleží na konstrukčním provedení volnoběžné spojky, je použití se stojícím vnějším kroužkem a rotujícím vnitřním kroužkem a nebo se stojícím vnitřním kroužkem a rotujícím vnějším kroužkem. Zlepší kvalitu řazení převodových stupňů, neboť eliminuje problémy vyrovnání rychlostí mezi spojovanými třecími prvky. Hlavní výhodou jsou malé rozměry, při kterých lze přenést značně velký moment, dále nepotřebuje žádný vnější ovládací prvek k jejímu ovládání, v zatíženém stavu nepřenáší axiální síly do převodovky a dobře snáší občasná přetížení. Používá se i v hydrodynamickém měniči točivého momentu a u vozidel pohonu 4 4 jako člen k zachování směrové stability při brzdění vozidla. (Vlk, 2006) Planetové soukolí Planetové převody se mohou řadit za sebou, vzájemně se spojovat a vytvářet tak složená planetová soukolí, používaná u samočinných převodovek, sem patří dnes nejpoužívanější planetová soukolí Simpson (obrázek č. 21) a Ravigneaux (obrázek č. 22), ty mají tři stupně pro jízdu vpřed a jeden zpětný chod. Princip činnosti soukolí Simpson (viz. obrázek č. 22): První stupeň: Zapnutá dopředná spojka (4). Točivý moment jde z hnacího hřídele (1) přes unášeč (6) na hnaný hřídel přes centrální kolo (12) při brzděném unášeči zpětného chodu (9). Druhý stupeň: Uzavřena dopředná spojka (4). Točivý moment jde z hnacího hřídele (1) přes unášeč (6) na hnaný hřídel (2) při brzděném centrálním kole (12). 36

37 Třetí stupeň (přímý záběr): Uzavřená dopředná spojka (4). Točivý moment jde z hnacího hřídele (1) přes korunové kolo (11) a přes spojku (5) centrálního kola (12) na unášeč (6), který natáčí hnaný hřídel (2). Planetové soukolí obíhá jako jeden blok. Zpětný chod: Zapnutá spojka (5) centrálního kola (12). Točivý moment jde z hnací hřídele (1) přes korunové kolo (7) na hnaný hřídel (2), při brzděném unášeči (9). Obrázek č. 22 Konstrukce a činnost planetového soukolí Simpson: 1 hnací (turbínový) hřídel, 2 hnaný (výstupní) hřídel, 3 spojkový zvon, 4 dopředná spojka, 5 spojka pro přímý záběr a zpětný chod, 6 unášeč satelitů, 7 korunové kolo pro zpětný chod, 8 volnoběžka, 9 unášeč zpětného chodu, 10 lamelová brzda pro první stupeň a zpětný chod, 11 korunové kolo, 12 centrální kolo, 13 brzda (Vlk, 2006) 37

38 Princip činnosti soukolí Ravigneaux (viz. obrázek č. 23): Obrázek č. 23 Konstrukce a činnost planetového soukolí Ravigneaux: 1 hnací hřídel, 2 volnoběžka, 3 přední centrální kolo, 4 vnitřní satelity, 5 vnější satelity, 6 - korunové kolo, 7 zadní centrální kolo, 8 unášeč satelitů, 9 výstupní hřídel, 10 pásová brzda, 11 - lamelová spojka centrálního kola, 12 lamelová spojka korunového kola, 13 lamelová brzda korunového kola (Vlk. 2006) Obě uvedená soukolí jsou u samočinných převodovek kombinovány s dalšími přidanými planetovými převody, buď za soukolí, nebo před něj, tím se zvýší rozsah samočinné převodovky na dnes běžně používaných pět, šest nebo sedm rychlostních stupňů. Planetové převody se dají dále kombinovat i na dosažení více rychlostních stupňů (Vlk, 2006). 3.7 Samočinné (automatické) převodovky (viz. obrázek č. 24) Jedná se o dvoupedálové ovládání vozidla bez nutnosti ubrání plynu při řazení rychlostního stupně, tj. řazení pod zatížením. Řazení jednotlivých rychlostních stupňů probíhá samočinně bez přerušení přenosu točivého momentu motoru. Změna převodu může být stupňová, používaná u současných osobních automobilů, jedná se o konvenční konstrukci samočinné převodovky nebo může být plynulá (bezstupňová) např. CVT, která je ve vývoji. Dále budu rozebírat problematiku jen stupňových samočinných převodovek, tj. konvenční konstrukce. 38

39 Řidič při běžném provozu pouze volí pracovní režim samočinné převodovky, zde dochází k automatickému řazení rychlostních stupňů bez nutnosti manuálního ovládání převodovky řidičem během řazení jednotlivých stupňů. Řidič musí mít i možnost zásahu do řazení, např. při požadovaném vysokém převodu tj. vysoký převodový poměr, který odpovídá nízkému rychlostnímu stupni, musí mít řidič pomocí řadící páky možnost manuálního zařazení na tento nejvýhodnější převodový stupeň, tedy na nízký rychlostní stupeň. Toho lze využít při brzdění motorem vozidla, předjíždění nebo při jízdě do svahu. V současnosti používané samočinné převodovky u osobních automobilů umožňují zpravidla manuálního zařazení provozních režimů, které odpovídají prvnímu, druhému nebo třetímu rychlostnímu stupni. Při těchto zařazených pracovních režimech nemůže převodovka samovolně řadit na vyšší rychlostní stupeň, než-li je řidičem pomocí řadící páky nastaven, i když jsou dosaženy vysoké otáčky motoru odpovídající řazení na vyšší rychlostní stupeň. Řídící jednotka hlídá, aby při těchto pracovních režimech nedošlo k nadměrnému zatížení motoru, vlivem vysokých otáček. Tyto pracovní režimy lze využít při brzdění vozidla motorem, předjíždění nebo při jízdě do svahu. Základní uspořádání konvenční samočinné převodovky (viz obrázek č. 24): Hydrodynamický měnič točivého momentu Blokovací (přemosťovací) spojka Planetové soukolí Řadící prvky (uvedeny v předešlé kapitole planetové převody) Volnoběžné spojky Řízení převodovky Hydraulický systém převodovky 39

40 Obrázek č. 24 Řez konvenční samočinnou převodovkou (Vlk, 2006) Vlastnosti: Výhody o Není nutno manuálního řazení jednotlivých stupňů a použití spojkového pedálu, což zajistí řidiči velký komfort při řízení vozidla, zvláště při pomalém městském provozu. Nevýhody o Vyšší spotřeba paliva oproti manuální převodovce, vlivem použití hydrodynamického měniče točivého momentu. o Složitá konstrukce převodovky. o Neumožnění takového sportovního požitku z jízdy jako u manuální převodovky. o Při sportovní jízdě dochází k větší spotřebě paliva, zejména starší samočinné převodovky řadí velmi pomalu, nesmyslně drží otáčky či odmítají podřadit. Samočinné převodovky musí splňovat následující požadavky: Blokování převodového ústrojí při parkování. Uvolnění uváznutého vozidla střídavým řazením dopředného a zpětného převodového stupně. 40

41 Nastartování motoru jen při neutrální nebo parkovací poloze řadící páky. Plynulý rozjezd vozidla. Plynulé řazení rychlostních stupňů. Při běhu naprázdno nesmí docházet k samovolnému pohybu vozidla. Při prudkém sešlápnutí pedálu akcelerátoru na podlahu zařazení nižšího rychlostního stupně umožňující vyšší akceleraci vozidla (systém kick-down). Okamžik zařazení příslušného rychlostního stupně musí být závislý od zatížení motoru a rychlosti vozidla. (Vlk, 2006) Hydrodynamický měnič točivého momentu (viz. obrázek č. 25) Používá se u samočinných převodovek pro plynulé násobení a přenos točivého momentu motoru. Jeho použitý je i u polosamočinných převodovek, kde musí být doplněn řadící spojkou a měnič se používá pouze pro rozjezd a akceleraci vozidla. Obrázek č. 25 Hydrodynamický měnič točivého momentu (Jan a Žďánský, 2006) Princip činnosti (viz. obrázek č. 26): Při rozjezdu vozidla a zvyšování otáček motoru dochází k pohybu kapaliny vlivem odstředivé síly mezi radiálními lopatkami čerpadlového kola, poháněného hřídelem od motoru, na vnější obvod kola, kde je její pohyb usměrňován a kapalina vstupuje na vnější obvod radiálně zakřivených lopatek turbínového kola, které je uloženo na vstupním hřídeli převodovky, ten svým pohybem pohání. Kapalina naráží na lopatky turbíno- 41

42 vého kola pod určitým úhlem a předává mu kinetickou energii, začne unášet turbínové kolo a to se plynule roztáčí a přenáší točivý moment do převodovky. Kapalina proudí z vnějšího k vnitřnímu obvodu turbínového kola a vlivem odrazem od lopatek turbínového kola vstupuje dále na zakřivené radiální lopatky reaktoru (rozváděcího kola) opět pod určitým úhlem a snaží se jim otáčet v opačném směru než je směr otáčení čerpadlového a turbínového kola. Proti opačnému smyslu otáčení reaktoru brání volnoběžka na který je reaktor uložen, tím vzniká reakční síla, působící na turbínové kolo a ta má za následek zvětšení (násobení) točivého momentu turbíny. Z Reaktoru vstupuje kapalina na vnitřní obvod čerpadlového kola a tím je celý cyklus proudění kapaliny v měniči uzavřen. Se zvyšujícími otáčky motoru se plynule zvětšuje i přenášený točivý moment motoru a rozdíl otáček mezi čerpadlovým a turbínovým kolem se zmenšuje až do maximální hodnoty poměru 1,1:1 (tj. otáčky čerpadla:otáčky turbíny). Ze zvyšujícími se otáčky turbínového kola a současným zmenšujícím rozdílem otáček mezi čerpadlem a turbínou se úhel pod kterým vstupuje kapalina na lopatky turbínového kola postupně mění a dochází k postupnému zmenšování násobení přenášeného točivého momentu motoru až do bodu kdy se turbína a tím i vstupní hřídel převodovky otáčí přibližně stejnými otáčky jako čerpadlo zmenšenými přibližně o 2% skluz. V tento moment vstupuje kapalina i na lopatky reaktoru pod jiným úhlem a rektor začíná unášet přibližně stejnými otáčky jako má turbínové kolo a to ve stejném smyslu otáčení jak čerpadlové a turbínové kolo. Reakční síla vytvářena reaktorem se přestane vytvářet a reaktor již nenásobí točivý moment turbíny. Při dalším zvyšování otáček motoru se měnič chová jako kapalinová spojka a už nedochází k násobení točivého momentu motoru. Všechny části (čerpadlové kolo, turbínové kolo a reaktor) hydrodynamického měniče točivého momentu se otáčí jako jeden celek a maximální účinnost měniče je 98%. Při rozjezdu vozidla je schopen hydrodynamický měnič zvětšit 1,5krát až 4,5krát točivý moment motoru. Hydrodynamický měnič točivého momentu je obvykle doplněn třecí (blokovací) spojkou, ovládána automaticky pomocí hydrauliky, která při zařazeném třetím nebo čtvrtém rychlostním stupni blokuje měnič vytvořením pevné vazby mezi výstupním hřídelem motoru a vstupním hřídelem převodovky, aby nedocházelo ke ztrátám vlivem skluzu v měniči, tím i k nadměrnému zahřívání měniče, a zvýšila se tak účinnost převodového ústrojí. Kapalinovou náplní hydrodynamického měniče točivého momentu je olej o dané viskozitě. 42

43 Obrázek č. 26 Proudění kapaliny v hydrodynamickém měniči točivého momentu při rozjezdu vozidla (Jan a Žďánský, 2006) Charakteristika hydrodynamického měniče točivého momentu (viz. obrázek č. 26): Obrázek č. 27 Charakteristika hydrodynamického měniče točivého momentu (Vlk, 2006) Vlastnosti: Výhody o Žádné mechanické opotřebení. o Plynulý rozjezd vozidla. o Samočinné a plynulé zvětšování (násobení) točivého momentu. o Motor nemůže při rozjezdu nebo přetížení zhasnout. o Malé rozměry. o Tichý chod (rázy a kmitání motoru tlumeny kapalinovou náplní). 43

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové Převodovky Převodovka plní tyto funkce : - umožňuje změnu převodového poměru mezi motorem a koly a tím změnu hnací síly a otáček kol tak, aby motor mohl pracovat pokud možno neustále v ekonomicky úsporném

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou PŘEVODOVKY Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou rychlostí (otáčkami) a točivým momentem. Obvyklé

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Automatická převodovka 01M Uspořádání automatické převodovky Podle požadovaného převodu dochází v Ravigneauxově

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HD spojka - přenos Mt je zprostředkován bez vzájemného dotyku kovových částí spojky (s výjimkou ložisek a ucpávek), tím nedochází k opotřebení a provoz je možný bez údržby. Přednosti:

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí Převodná ústrojí Problematika převodných ústrojí je značně rozsáhlá, domnívám se, že několikanásobně překračuje možnosti a rámec tohoto projektu. Ve své práci zdůrazním jen vybrané pasáže, které považuji

Více

Rozvodovky + Diferenciály

Rozvodovky + Diferenciály Rozvodovky + Diferenciály Téma 8 Teorie vozidel 1 Rozvodovka Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a diferenciál Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ Složení : skříň rozvodovky

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Všeobecné pokyny Funkce Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže a provedení Strana 3a.03.00 3a.03.00 3a.04.00 Technické údaje výrobků Lamelové spojky Sinus

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 JAN VEDRAL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí osobních automobilů a jejich užitné vlastnosti Bakalářská

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Samočinné převodovky

Samočinné převodovky Samočinné převodovky Jiří Žitný - Josef Bareš Pavel Němeček 1 Základní rozdělení: (z hlediska vyspělosti automatizace řízení) 1. Samočinné spojky a polosamočinné převodovky 2. Sekvenčně řazené převodovky

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického AUTOEXPERT DUBEN 2007 PLANETOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY S HYDRODYNAMICKÝM MĚNIČEM V tomto vydání Praktické dílny navážeme na problematiku přenosu točivého momentu. V minulém vydání Praktické dílny jsme

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU

BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU Již počátkem 90. let 20. století se začala zkoušet nová konstrukce pojezdu, která v rámci koncernu CNH znamenala vytvoření modelové řady CVX. Ta ve své konstrukci

Více

SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak,

SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak, SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak, SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak,

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí motorových vozidel

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí motorových vozidel Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí motorových vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. Vypracoval: Jakub Rozlivka Brno 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)* ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59 kw 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 MPI/ kw Flex Fuel 1,6 MPI/ kw LPG zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč zážehový,

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ

1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ 1 BRZDY A BRZDNÁ ZAŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Brzdná zařízení automobilů je možno rozdělit na : Brzdové soustavy mají rozhodující vliv na bezpečnost jízdy automobilu. Zpomalovací soustavy ústrojí, sloužící ke zmírňování

Více

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Automobilové převodovky

Automobilové převodovky endelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Automobilové převodovky Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. iroslav Havlíček, CSc. Vypracoval: Bc. Petr Polcar

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd

CZ.1.07/1.5.00/34.0581. Opravárenství a diagnostika. Princip a části kapalinových brzd Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_OAD_2.AE_01_KAPALINOVE BRZDY Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Pavel Štanc Tematická oblast

Více

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw ACT 1,5 TSI/110 kw ACT (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový

Více

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč ŠKODA Octavia Zážehové motory Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/ kw 1,6 MPI/ kw (A) 1,6 FSI/85 kw 1,6 FSI/85 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč zážehový, řadový,

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

ŠKODA FABIA COMBI Zážehové motory

ŠKODA FABIA COMBI Zážehové motory Motor Motor zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 Vrtání zdvih [mm mm] 74,5 76,4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Převodová ústrojí osobních automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracovala: Martina

Více

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] ŠKODA Octavia RS 230 Zážehové motory Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY MOTOROVÝCH VOZIDEL

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY MOTOROVÝCH VOZIDEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky

Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky Demontáž a montáž hlavních částí převodovky pětistupňová převodovka se synchronizací Pozn. Tento postup je pouze jako doplněk při výuce demontáže a montáže hlavních

Více

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz Shrnutí Příspěvek se zaměřuje na modelování motorových vozidel a jejich agregátů.

Více

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg Orig.číslo Číslo SOKO Název ND / použití u: MOcena Kč/ks Obr. Váha skupina - tabulka č. 02 4131771912 302002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 303) 3,00 kg tabulka č. 03 4131771535

Více

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) Styk kola s vozovkou, resp. tření ve stykové ploše mezi pneumatikou a povrchem vozovky, má zásadní vliv nejenom

Více

ŠKODA FABIA Zážehové motory

ŠKODA FABIA Zážehové motory ŠKODA FABIA Motor Motor zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 Vrtání zdvih [mm mm] 74,5 76,4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem,

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

ŠKODA Octavia Combi RS

ŠKODA Octavia Combi RS zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Rotační pohyb kinematika a dynamika

Rotační pohyb kinematika a dynamika Rotační pohyb kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π. n / 30 [ s -1 ] frekvence otáčení n [ min -1 ] výkon P [ W ] pro stanovení krouticího momentu M k = 9550. P / n P

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw Motor 1,5 TSI/110 kw 4 4 Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Realizace výukového panelu pro laboratoř převodovka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR: VEDOUCÍ PRÁCE: Petr Bartoň Ing. Jan Pokorný 2009 UNIVERSITY OF PARDUBICE JAN

Více

Pohony šicích strojů

Pohony šicích strojů Pohony šicích strojů Obrázek 1:Motor šicího stroje Charakteristika Podle druhu použitého pohonu lze rozdělit šicí stroje na stroje a pohonem: ručním, nožním, elektrickým pohonem. Motor šicího stroje se

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.11 Diagnostika automobilů Kapitola 31 Haldex

Více

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) 2,0 TSI/140 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC,

Více

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI CR DPF/77 kw 1,6 TDI CR DPF/77 kw (A) 2,0 TDI CR DPF/110 kw 2,0 TDI CR DPF/110 kw (A) vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

Učební texty Diagnostika snímače 4.

Učební texty Diagnostika snímače 4. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Praxe Fleišman Luděk 9.12.2012 Potenciometrický snímač pedálu akcelerace Název zpracovaného celku: Učební texty Diagnostika snímače 4. U běžného řízení motoru zadává řidič

Více

ŠKODA KODIAQ Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ Zážehové motory ŠKODA KODIAQ Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/110 kw ACT 4 4 1,4 TSI/110 kw 4 4 (A) 2,0 TSI/132 kw 4 4 (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený

Více

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,0 TSI/85 kw (A) 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

Více

Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor

Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor ŠKODA OCTAVIA 4 4 zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory Zážehové motory Technické údaje 1,5 TSI/110 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem

Více

Vznětové motory. Technické údaje 2,0 TDI/81 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Vznětové motory. Technické údaje 2,0 TDI/81 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] Vznětové motory Technické údaje 2,0 TDI/81 kw 2,0 TDI/110 kw Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou,2 OHC,

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

14. BRZDY. 2. axiální a) lamelové - čelní - třmenové b) kotoučové - čelní - třmenové c) kuželové. B. Hydrodynamické vířivé

14. BRZDY. 2. axiální a) lamelové - čelní - třmenové b) kotoučové - čelní - třmenové c) kuželové. B. Hydrodynamické vířivé 14. BRZDY Charakteristika Brzdy slouží ke snižování rychlosti nebo k zastavení pohybu těles, též mohou zajišťovat jejich klidovou polohu. Při činnosti brzd se snižuje pohybová energie posuvných a rotačních

Více

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon Zážehové motory Technické údaje 1,0 MPI/44 kw 1,0 MPI/55 kw 1,2 TSI/66 kw 1,2 TSI/81 kw 1,2 TSI/81 kw (A) zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový,

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ] vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

18.4. Kulisový mechanismus

18.4. Kulisový mechanismus zapis_kinematicke_mechanismy_208/2012 STR Cd 1 z 6 18.4. Kulisový mechanismus Mění otáčivý pohyb na #1 pohyb nebo naopak Průběh rychlosti přímočarého pohybu je #2 než u klikového mechanismu 18.4.1. Kulisový

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw*** 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený

Více

ŠKODA FABIA Vznětové motory

ŠKODA FABIA Vznětové motory Vznětové motory Technické údaje 1,4 TDI/55 kw*** 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou,

Více

ŠKODA SCALA Zážehové motory

ŠKODA SCALA Zážehové motory Technické údaje 1,0 TSI/85 kw 1,5 TSI/110 kw (A) Motor Motor zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 3 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 999 1498

Více

Realizace výukového modelu pro þÿ l a b o r a t oy - py e v o d o v k a

Realizace výukového modelu pro þÿ l a b o r a t oy - py e v o d o v k a Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2009 Realizace výukového modelu

Více

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ /

Vznětové motory Vrtání zdvih [mm mm] Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 66/ / Vznětové motory Technické údaje 1,6 TDI/66 kw 1,6 TDI/85 kw 1,6 TDI/85 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A) Počet válců vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový,

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395 Zážehové motory Technické údaje 1,4 TSI/92 kw 1,4 TSI/110 kw ACT 1,4 TSI/110 kw ACT (A) 1,8 TSI/132 kw 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TSI/162 kw (A) Počet válců zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený

Více

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory Motor Motor vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč Počet válců 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1968 Vrtání zdvih [mm

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU

UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU Tato kapitola se zabývá vybavením vašeho traktoru, které zvyšuje jeho výkon na poli. UZÁVĚRKA DIFERENCIÁLU VÝSTRAHA: Nejezděte po silnicích, nebo vysokou rychlostí kdekoli, se zapnutou uzávěrkou diferenciálu.

Více

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750

Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Ceník ND pro UNC 060,061,Locust 750 Kat.číslo Název 34-07-009-2 sahara 34-07-026-2 pouzdro 34-07-040-2 koleno 34-09-000-3 Převodovka kompl.p 34-09-500-3 Převodovka kompl.l 34-09-001-3 Pastorek kompletní

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 ONDŘEJ ŠVAŇHAL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Stupňovité převodovky motorových

Více

ISEKI- AGRO modely 2013

ISEKI- AGRO modely 2013 Škýz s.r.o. Orlice 130, 56151 Letohrad Tel./Fax: 465 622 189 E-mail: skyz@orlice.cz ISEKI- AGRO modely 2013 Platnost od 1.3. 2013 do 31.9. 2013. Na požádání Vás rádi seznámíme s dalšími možnostmi výbavy

Více

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo Oblast techniky Vynález se týká dvojčinného kulového, pístového čerpadla s kývavým pístem, v němž se řeší čerpání kapalných a plynných látek ve dvou objemově shodných

Více

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál Volitelné výstupní signály Volitelné výstupní signály Tento dokument popisuje volitelné výstupní signály, které jsou k dispozici v konektoru C493, pin 8-12 (konektor pro rozšířenou funkcionalitu). Tyto

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

Převodná ústrojí. Název školy

Převodná ústrojí. Název školy Číslo DUMv digitálním archivu školy VY_32_INOVACE_15_03_01 Obsah a zaměření problematiky směřuje k seznámení žáků s druhy, konstrukcí a principu činnosti převodných ústrojí. Základní rozdělení spojek Základní

Více

PRAKTICKÁ DÍLNA PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU ELEKTROHYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ŘEVODOVKY (ZF 4HP22EH)

PRAKTICKÁ DÍLNA PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU ELEKTROHYDRAULICKÉ OVLÁDÁNÍ ŘEVODOVKY (ZF 4HP22EH) AUTOEXPERT KVĚTEN 2007 PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, PŘENOS TOČIVÉHO MOMENTU V posledních vydáních Praktické dílny jsme popsali různé systémy mechanických a automatických převodovek. V dnešním

Více