MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE"

Transkript

1 MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 JAN VEDRAL

2 Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí osobních automobilů a jejich užitné vlastnosti Bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Vypracoval: Jan Vedral Brno 2014

3 Volný list pro zadání

4 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci: Převodovvá ústrojí osobních automobilů a jejich užitné vlastnosti vypracoval samostatně a veškeré použité prameny a informace uvádím v seznamu použité literatury. Souhlasím, aby moje práce byla zveřejněna v souladu s 47b zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s platnou Směrnicí o zveřejňování vysokoškolských závěrečných prací. Jsem si vědom/a, že se na moji práci vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, a že Mendelova univerzita v Brně má právo na uzavření licenční smlouvy a užití této práce jako školního díla podle 60 odst. 1 autorského zákona. Dále se zavazuji, že před sepsáním licenční smlouvy o využití díla jinou osobou (subjektem) si vyžádám písemné stanovisko univerzity, že předmětná licenční smlouva není v rozporu s oprávněnými zájmy univerzity, a zavazuji se uhradit případný příspěvek na úhradu nákladů spojených se vznikem díla, a to až do jejich skutečné výše. V Brně dne:.... podpis

5 PODĚKOVÁNÍ Rád bych zde poděkoval vedoucímu bakalářské práce prof. Ing. Františku Bauerovi, CSc. za cenné rady, připomínky, ochotu a veškerou pomoc při zpracování této bakalářské práce.

6 ABSTRAKT V bakalářské práci jsem se zaměřil na konstrukci převodových ústrojí u osobních automobilů a přináším ucelený přehled o jejich současném stavu, tzn., že uvádím, které typy převodového ústrojí se v současnosti v osobních automobilech používají, jaké je jejich ovládání a další jejich specifické vlastnosti. Dále u vybraných typů převodových ústrojí popisuji jejich užitné vlastnosti a určuji, které typy převodových ústrojí se nejlépe hodí k přenosu točivého momentu a výkonu v celém rozsahu odstupňování rychlostních stupňů, při použití konkrétního motoru, na kola osobního automobilu. K tomuto porovnání budu vycházet z diagramů, které jsem vytvořil pro vybrané převodovky. V této práci se věnuji převodovkám pětistupňovým a šestistupňovým s manuálním řazením převodových stupňů, ale také převodovkám automatickým, i převodovkám s řazením pod zatížením. Klíčová slova: automatická převodovka, manuální převodovka, synchronizace ABSTRACT In the thesis, I focused on the design of transmissions for automobiles and bring a comprehensive overview of their current status, ie., They mention which type of transmission system currently used in automobiles, what are their properties and how they control then in selected types of transmission mechanisms describe their functional characteristics and determine which types of transmission equipment is best suited for transmitting torque and power across the range of gradation gears, using specific engine to the wheels of a car. This comparison will be used diagrams that I created for the selected gear. In this work i focus on five-speed and six-speed gear units with manual transmission shifting, but also automatic gear unit and transmission transmission with powershift. Keywords: automatic transmission, manual transmission, synchronization

7 OBSAH 1 ÚVOD CÍL PRÁCE HISTORIE PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ PŘEVODOVKY Mechanické převodovky Dvouhřídelové převodovky Tříhřídelové převodovky Pětistupňové převodovky Šestistupňové převodovky Synchronizace Zajištěná (cloněná) synchronizace Zajištěná dvojitá synchronizace Vnější synchronizace (systém Mercedes Benz) Blokovací synchronizace (systém Porsche) Lamelová synchronizace Řadící ústrojí Tyčové řadící ústrojí Táhlové řadící ústrojí Lanové řadící ústrojí Převodovky řazené pod zatížením Automatické převodovky Stupňové automatické převodovky Hydrodynamický měnič točivého momentu Planetové soukolí Lamelové brzdy Plynulé automatické převodovky UŽITNÉ VLASTNOSTI PŘEVODOVÝCH ÚSTROJÍ SPOLUPRÁCE MOTORU S PŘEVODOVÝM ÚSTROJÍM URČENÍ ROZSAHU RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ VOLBA POČTU A ODSTUPŇOVÁNÍ RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ SROVNÁNÍ VYBRANÝCH PŘEVODOVEK... 41

8 6.1 VÝPOČTY PILOVÝ DIAGRAM ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ... 47

9 1 ÚVOD Za téma bakalářské práce jsem si vybral Převodová ústrojí osobních automobilů a jejich užitné vlastnosti, abych se seznámil se současným stavem v konstrukcích převodových ústrojí u osobních automobilů a mohl tyto poznatky do budoucna rozvíjet. Účelem převodového ústrojí je přenášet potřebný točivý moment od motoru ke kolům, nebo tento moment změnit, či dlouhodobě přerušit jeho přenos. Aby motor pracoval vždy v optimálním rozsahu přenosu točivého momentu, musí být jeho přenos změněn převodovým ústrojím, které musí zajistit rozsah převodových stupňů takový, aby byl automobil schopný v jakékoliv své konstrukční rychlosti zajistit optimální točivý moment. Jelikož optimální točivý moment lze získat při určitých otáčkách je nutno neustále přeřazovat rychlostní stupně tak, abychom se v těchto otáčkách pohybovali. Ideální je tedy mít převodovku, která by měla nekonečně převodů. Tím by se dalo dosáhnout hladkého zrychlování vozidla při přenosu maximálního točivého momentu. Je-li dosaženo tohoto momentu, pracuje pak motor při nejnižší možné spotřebě. V současné době se v automobilech používá pětistupňových nebo šestistupňových převodovek s manuálním řazením. Automatické převodovky, které se používaly většinou ve vozech vyšších tříd, se v dnešní době postupně zařazují do nabídek i u automobilů nižší střední třídy. Současný stav konstrukce automatických převodovek nabízí velké možnosti výběru. Oproti manuálním převodovkám především větší komfort jízdy a také více rychlostí. Nevýhodou ovšem stále zůstává konstrukční náročnost a s tím spojená vyšší cena, také vysoké nároky na čistotu oleje, a především zpravidla kratší interval funkčnosti, bez závad a opotřebení, oproti manuálním převodovkám. Automatické převodovky jsou také někdy označovány jako samočinné. 8

10 2 CÍL PRÁCE Cílem bakalářské práce je přinést přehled o současném stavu v konstrukci převodových ústrojí u osobních automobilů, tzn. uvést, které typy převodového ústrojí se v současnosti v osobních automobilech používají, jaké je jejich ovládání a další jejich specifické vlastnosti. Dále objasňuji jejich funkci a zaměřuji se na základní prvky převodových ústrojí, jako je způsob řazení, synchronizace, nebo jaké znaky má dvouhřídelová, či tříhřídelová převodovka. Zaměřuji se také na převodovky automatické a převodovky řazené pod zatížením. Také se zabývám v této práci funkčními vlastnostmi vybraných typů převodových ústrojí a zhodnocuji možnosti jejich použití u konkrétního motoru. K tomuto porovnání budu posuzovat dvě konkrétní převodovky. Jedna je konvenční, používaná pro automobily Škoda Octavia II. řady a další koncernové modely. Druhou převodovku si z dostupných údajů navrhnu tak, aby mohla pracovat při stejných podmínkách. Poté bude možné porovnat ztrátový výkon při jejich použití. 9

11 3 HISTORIE PŘEVODOVÉHO ÚSTROJÍ Historie převodovek sahá až ke konci 19. století, kdy v roce 1894 francouzští vynálezci Louis-René Panhard a Emile Levassor vyvinuli první moderní manuální převodovku. S jejich převodovkou bylo možné zařadit tři rychlostní stupně, přes které se přenášel točivý moment na zadní nápravu řetězovým převodem. I dnes po více než století se z jejich návrhu při konstrukci manuálních převodovek vychází. Na začátku 20. století většina vyráběných vozů nebyla vybavena manuálními převodovkami se synchronizací. Teprve roku 1928 představil Cadillac synchronizované manuální převodovky, u kterých se tímto snížilo opotřebení ozubených kol a řazení převodových stupňů se tímto zjednodušilo. Historie automatických převodovek začíná ještě před použitím synchronizace u manuálních převodovek, a to již v roce 1904 v americkém Bostonu ve firmě bratrů Stutervantových, kde je koncept Louis-René Panharda a Emile Levassora zdokonalen a vzniká první dvoustupňová automatická převodovka. Tato převodovka však nebyla vyrobena z vhodného kovu a byla náchylná na poruchy. V roce 1908 se nové příležitosti chopí automobiloví giganti Ford, Chrysler a hlavně General Motors, který jako první přinesl poloautomatickou převodovku a v roce 1940 uvádí plně automatizovanou převodovku HydraMatic, která využívá hydraulické ovládání planetových soukolí. Obr. 1: Oldsmobile Custom 8 Cruiser 1940 s automatickou převodovkou Hydra-Matic 10

12 Největší vývoj nastal však během 2. světové války, kdy předností automatických převodovek využívala především americká armáda. Po válce se klasické mechanické řazení stává pro mnoho vozů nevyhovující a především v USA se začínají automatické převodovky v automobilech využívat, když od roku 1948 se svými převodovkami postupně přicházejí Buick, Packard a Chevrolet. V dnešní době jsou v čele ve vývoji automatických převodovek především německé a japonské automobilky, jako jsou BMW, Mercedes-Benz a Toyota. Dvouspojková převodovka se v osobních automobilech objevuje teprve v 80. letech, pod názvem Porsche Doppelkupplungs (PDK) v závodních speciálech automobilky Porsche pro závody Le Mans. Její princip je však znám již od roku 1939, kdy francouzský konstruktér Adolphe Kegresse spojil dvě převodovky do jediné. Volkswagen tento systém převzal a uvedl do sériově vyráběných automobilů pod názvem Direktshaltgetriebe, anglicky potom Direct-Shift Gearbox (DSG) v roce Obr. 2: Převodovka PDK z roku 1984 pro závodní speciál Porsche 962 ([7]PARKER, [5]WAGNER, [15]VACEK) 11

13 4 PŘEVODOVKY Spalovací motor při nízkých otáčkách dává malý výkon a při vysokých pracuje nehospodárně. Hospodárně pracuje jen v úzkém rozsahu optimálních otáček. Při tomto rozsahu otáček odpovídá na jeden převodový poměr určité rozpětí rychlosti jízdy a na překonání jízdních odporů určitá velikost hnací síly. Z tohoto důvodu je zapotřebí několik převodových poměrů, aby se při těchto otáčkách mohla zvyšovat rychlost jízdy. Hlavní účel převodovek je tedy měnit velikost točivého momentu motoru a otáčky výstupního hřídele převodovky. Dále s jejich pomocí lze změnit smysl otáčení na výstupním hřídeli, a tedy umožnit vozidlu pohyb zpět. V případě stojícího vozidla umožňují dlouhodobě přerušit přenos točivého momentu vyřazením rychlosti na neutrál. 4.1 Mechanické převodovky Mechanické převodovky jsou v současnosti nejvíce používaným druhem převodovek u osobních automobilů. Jedná se o převodovky, u kterých jakékoliv ovládání převodovky realizuje řidič za pomoci řadící páky a s ní spojeným mechanickým ovládacím ustrojím. U mechanických převodovek dosahuje účinnost přenosu točivého momentu okolo 98 %. Jejich nevýhodou je řazení při stoupání, kdy dochází k přerušení hnací síly a snížení rychlosti. Převodovky s ozubenými koly, nebo také stupňové převodovky jsou nejčastěji používaným druhem převodovek. Jednotlivé převody většinou tvoří soukolí čelních ozubených kol se šikmým ozubením, která jsou uložena na hřídelích, které nemění svoji vzájemnou polohu. Tato ozubená kola se buď zasouvají do záběru, nebo jsou ve stálém záběru. Převodové stupně se poté řadí pomocí synchronizačních třecích spojek. Podmínky pro správný záběr: 1) Přesně vyrobená ozubená kola 2) Tuhý hřídel převodovky 3) Tuhá skříň převodovky V současnosti se manuální převodovky vyrábějí jako pětistupňové a šestistupňové, přičemž závisí na použití pro konkrétní motor, kvůli emisním limitům. ([2]VLK) 12

14 4.1.1 Dvouhřídelové převodovky Dvouhřídelové, nebo také deaxiální převodovky, jsou převodovky, u kterých neleží vstupní a výstupní hřídel v jedné ose. Točivý moment pro všechny rychlostní stupně je přenášen vždy jen jedním párem ozubených kol. Řazení rychlostních stupňů umožňují synchronizační třecí spojky, které jsou uloženy mezi volně uloženými ozubenými koly zpravidla na výstupním hřídeli. Tato převodovka má také velmi dobrou účinnost, díky přenosu točivého momentu pouze jedním párem ozubených kol. Obr. 3: Schéma dvouhřídelové převodovky: 1 vstupní hřídel, 2 výstupní hřídel Nejčastější použití převodovek této konstrukce je u vozidel s motorem u hnací nápravy, tzv. bloková konstrukce, která je znázorněna na obr. 4. Toto uskupení je zároveň nejčastější používanou variantou u osobních automobilů. Obr. 4: Schéma blokové konstrukce ([2]VLK, [3]PILÁRIK) Tříhřídelové převodovky Jsou převodovky, které přenáší točivý moment přes třetí, vložený předlohový hřídel. Vzhledem k tomu, že u tříhřídelových převodovek má vstupní a výstupní hřídel stejný smysl otáčení, označuje se někdy toto uspořádání jako koaxiální převodovka. Hnací síla je přenášena z vstupního hřídele malým ozubeným kolem, které je ve stálém záběru s největším ozubeným kolem předlohového hřídele. Na předlohovém hřídeli bývají vyfrézována ozubená kola, která jsou ve stálém záběru s volně ozubenými koly 13

15 Obr. 5: Schéma tříhřídelové převodovky: 1 vstupní hřídel, 2 předlohový hřídel, 3 výstupní hřídel na výstupním hřídeli a mezi nimi jsou uloženy synchronizační spojky. Tříhřídelová převodovka díky předlohové hřídeli umožňuje přímý záběr, protože vstupní a výstupní hřídele jsou v jedné ose. Obr. 6: Schéma standardní koncepce Použití tohoto typu převodovky bývá většinou při standardní koncepci, kdy motor, převodovka a hnací náprava jsou uloženy za sebou. Rozvodovka je umístěna na zadní nápravě a je spojena s převodovkou spojovací hřídelí. Schéma standardní koncepce je znázorněno na obr. 6. ([2]VLK, [3]PILÁRIK) Pětistupňové převodovky Termín pětistupňová převodovka označuje převodovku s možností zařazení pěti dopředných rychlostí. V současné době se konstruují tyto druhy převodovek ve třech hlavních variantách, ve kterých jsou zastoupeny převodovky dvouhřídelové i tříhřídelové. 1) Přímý záběr pátého rychlostního stupně: Při možnosti přímého záběru se jedná o tříhřídelovou převodovku. U tohoto typu pětistupňové převodovky je přenosu 14

16 točivého momentu dosaženo spojením vstupního hřídele převodovky s výstupním pomocí synchronizační třecí spojky. 2) Pětistupňová převodovka s pátým převodovým stupněm do rychla: U této tříhřídelové převodovky tvoří přímý záběr čtvrtý rychlostní stupeň. Pátý převod je vytvořen jako převod do rychla. Jeho výstupní otáčky jsou tedy vyšší než vstupní. Tímto způsobem jsou sníženy otáčky motoru při zachování rychlosti. 3) Pětistupňová dvouhřídelová převodovka: U tohoto typu převodovek je pátý rychlostní stupeň přidán na konec vstupního hřídele. Jedná se o jediné kolo na vstupním hřídeli, které není pevné a s hřídelem se spojuje za pomoci synchronizační spojky. Příklad této převodovky je uveden na obr. 7, kde je znázorněno funkční schéma převodovky pro Škodu Octavia řady II. Obr. 7: Schéma pětistupňové převodovky pro Škoda Octavia II ([2]VLK) Šestistupňové převodovky Použitím šestého rychlostního stupně dosáhneme většího komfortu jízdy a vyhlazenějšího odstupňování. Rovněž se sníží hlučnost, spotřeba paliva a emise. Využitím šesti rychlostních stupňů dosáhneme lepšího využití výkonu a průběhu točivého momentu motoru. Nevýhodou je navýšení hmotnosti a mírné snížení účinnosti. 15

17 Obr. 8: Schéma šestistupňové převodovky pro Škoda Octavia II Možnosti zavedení šestého stupně: 1) Rozsah převodů rozdělený na šest převodových stupňů: Tímto dosáhneme menšího odstupňování převodů a převodové skoky jsou menší, to nám pomůže udržovat motor v ideální provozní oblasti při maximálním točivém momentu. Tato převodovka tak pomáhá snižovat spotřebu paliva, oproti pětistupňové, rychlost však zůstává stejná. 2) Rozsah převodů se zvětší: Zde se zachovává první rychlostní stupeň. Při tomto způsobu se dosahuje jemnější odstupňování převodů, ale zároveň se zvýší maximální rychlost. 3) Šestý rychlostní stupeň se přidá k stávajícím: Slouží zde jako rychloběžný stupeň. Konečná rychlost zůstává zpravidla stejná, ale sníží se otáčky motoru. ([2]VLK) Synchronizace Při přeřazení rychlostních stupňů je zapotřebí vyrovnání otáček hnacího a hnaného hřídele převodovky dříve než dojde k jejich spojení. K tomuto účelu se používají synchronizační spojky. Toto vyrovnání je zajišťováno třením třecích kuželových ploch ozubeného kola a synchronizační spojky. Přesunem řadící objímky dosáhneme pevného 16

18 spojení hřídele a ozubeného kola, čímž je umožněn přenos točivého momentu. Na tomto principu pracují všechny typy synchronizačních spojek. Díky synchronizaci je umožněno zařadit bezhlučně a bez poškození zubů ozubených kol. Zařazení se tím rovněž urychlí. V současné době jsou synchronizovány všechny rychlostní stupně kromě zpětného chodu, který někdy bývá řazen posunem kol Zajištěná (cloněná) synchronizace Náboj řadící objímky je s řadící objímkou spojen pomocí několika pružně zatížených tělísek. Tyto tělíska, jsou uloženy drážkách, s radiálními vinutými pružinami a díky přítlačné síle zabraňují samovolnému posunu objímky. Při řazení je objímka posouvána k ozubenému kolu, ale díky zubovému uložení se na náboji samostatně neprotáčí. Současně je posouván brzdný kužel, který tlačí clonící kroužek na třecí kužel spojkového tělesa. Tím dochází k synchronizaci otáček a řadící objímka překryje unášecí ozubení spojkového tělesa. Obr. 10: Zajištěná synchronizace s clonícím kroužkem: 1 řadící objímka, 2 synchronizační těleso, 3 zajišťovací tělíska, 4 jistící pružiny, 5 jehlové ložisko, 6 clonící kroužek, 7 unášecí ozubení, 8 ozubené kolo ([2]VLK) Zajištěná dvojitá synchronizace U tohoto systému bývají používány dva synchronizační kroužky, mezi kterými se nachází vnější prstenec. Tento prstenec zapadá prostřednictvím čtyř bočních zubů do drážek na boku ozubeného kola. Vnitřní synchronizační kroužek je v záběru s vnějším prostřednictvím bočního drážkového vedení. Vzniklá styčná plocha je skoro dvojnásobná. 17

19 Obr. 11: Dvojitá synchronizace VW: 1 ozubené kolo, 2 vnitřní synchronizační kroužek, 3 vnější prstenec, 4 vnější synchronizační kroužek, 5 řadící objímka se synchronizačním tělesem ([17]BROŽ) Vnější synchronizace (systém Mercedes Benz) Kuželová spojka je posunuta vně. Tím se zvětší její průměr, což zvětšuje synchronizační moment. Proto je možné řadit rychle s použitím malé řídící síly. Synchronizační kroužek má na rozdíl od zajištěného typu vnitřní ozubení. Clonící kroužek je spojen s vodícími drážkami ozubeného kola a je na ně přitlačován jistící prstencovou pružinou. Při řazení řadící objímka posouvá clonící kroužek k ozubenému kolu. Po vyřazení prstencová pružina vrátí clonící kroužek do výchozí polohy. Obr. 12: Vnější synchronizace: 1 jistící prstencová pružina, 2 ozubené kolo rychlostního stupně, 3 synchronizační kroužek, 4 řadící objímka, 5 hřídel převodovky, 6 synchronizační těleso ([2]VLK, [17]BROŽ) 18

20 Blokovací synchronizace (systém Porsche) Synchronizační kroužek je pružný a je vyroben bez blokovacího ozubení. Řadící objímka třením svého ozubení o vnější plochu synchronizačního kroužku vyrovnává otáčky tím, že tento kroužek stlačuje. Tření zvyšuje blokovací kroužek, který je umístěn mezi synchronizačním kroužkem a tělesem spojky, která je nalisována na osazení ozubeného kola. Obr. 13: Blokovací synchronizace: 1 řadící objímka, 2 synchronizační těleso, 3 clonící kroužek, 4 blokovací kroužek, 5 spojkové těleso, 6 ozubené kolo ([2]VLK, [17]BROŽ) Lamelová synchronizace Jedná se o nejnovější typ, který vyrovnává otáčky pomocí lamelových spojek. Při řazení je řadící objímka tlačena směrem k ozubenému kolu a současně tlačí blokovací ozubení synchronizačního kroužku, který nese lamely s vnějším ozubením. Obr. 14: Lamelová synchronizace: 1 nosič vnějších lamel s blokovacím ozubením, 2 unášecí ozubení, 3 vnitřní lamely 19

21 Lamely s vnitřním ozubením jsou uloženy na drážkách ozubeného kola. Přitlačením těchto lamel na boční plochu ozubeného kola vzniká tření, které synchronizuje otáčky. ([2]VLK) Řadící ústrojí Pomocí řadícího ústrojí konáme volící a řadící pohyb pro zařazení požadovaného převodového stupně. Volící pohyb vybírá řadící objímku a řadící pohyb uvádí ozubené kolo do záběru Tyčové řadící ústrojí Zařazení rychlostního stupně se děje pohybem vyvozeným přes řadící páku a kulový kloub. Řadící palec se pohybuje v drážkách řadících tyčí a jejich axiálním posuvem se zařadí příslušný rychlostní stupeň. Tímto posuvem se posouvá i pevně připojená řadící vidlice, která zasahuje do obvodové drážky řadící objímky. Obr. 15: Tyčové řadící ústrojí: 1 řadící páka, 2 kulový kloub, 3 řadící palec, 4 řadící tyč, 5 jištění proti posunu, 6 řadící vidlice, 7 řadící objímka, 8 synchronizace, 9 ozubené kolo 20 ([2]VLK) Táhlové řadící ústrojí Tento typ řadícího ústrojí se používá tam, kde je obvykle kratší vzdálenost mezi řadící pákou a převodovkou. Řadící vidlice jsou uloženy na skříni převodovky pomocí otočných pák. Tyto páky jsou ovládány z vnějšku a každá z nich je spojená pomocí táhla s pákou řadící páky.

22 Obr. 16: Třítáhlové řadící ústrojí Mercedes Benz ([2]VLK) Lanové řadící ústrojí K řazení rychlostních stupňů je používáno stále častěji právě lanové řadící ústrojí, které usnadňuje ovládání vícestupňových převodovek. K řazení jednotlivých rychlostních stupňů slouží dvě lanka. Jedním lankem volíme rychlostní stupeň a druhým tento stupeň zařadíme. Velkou výhodou lanového řadícího ústrojí je značná flexibilita použitých lanovodů. Lze ho tedy použít u převodovek, které jsou konstrukčně špatně dostupné. Obr. 17: Lanové řadící ústrojí: 1 řadící páka, 2 lanko řazení, 3 lanko volby, 4 páka volby, 5 páka řazení, 6 lanovody ([2]VLK) 21

23 4.2 Převodovky řazené pod zatížením Převodovky řazené pod zatížením jsou někdy také označovány jako dvouspojkové, nebo jako dvoutoké. Princip jejich činnosti spočívá v tom, že při řazení převodových stupňů nedochází k přerušení točivého momentu, tzn., že k řazení dochází pod zatížením. Tento způsob dává velkou výhodu zejména při jízdě do kopce, kdy při přeřazení dochází k přerušení točivého momentu a poklesu rychlosti vozidla. Vozidlo v tomto případě plynule zrychluje a docílí tak lepší jízdní výkony při plném zatížení, protože se zbavíme řadících přestávek. Díky automatickému ovládání spojek a hřídelů má tato převodovka také velmi dobrou účinnost, která je skoro stejná jako u běžné manuální převodovky. Obr. 18: Řez dvoutokou spojkou Konstrukce této převodovky se v podstatě sestává ze dvou samostatných převodovek, které spojuje dvojitá elektro hydraulická spojka. Na obr. 19 je znázorněno schéma dvoutoké převodovky DSG, na které je vidět funkce této spojky. Samotný mechanizmus pracuje poté tak, že díky své konstrukci může rozdělit točivý moment do dvou větví. Při přenosu točivého momentu pracují dvě lamelové spojky, které jsou ovládány za pomoci hydraulického pístu, který rozděluje a usměrňuje momentový tok na jednotlivé větve. Jedna větev (hřídel) musí být pro liché převodové stupně a druhá potom pro sudé. Elektro hydraulický modul neustále připravuje jeden zařazený rychlostní stupeň. Při rozjezdu je točivý moment přiváděn první spojkou (na obr. 19 č. 7) a jsou zařazeny 22

24 první dva rychlostní stupně. Druhá spojka je však rozpojena (na obr. 19 č. 8). Jakmile motor dosáhne vhodných otáček, dochází k postupnému vypínání první spojky přes ovládací píst a k spínání druhé. Přeřazení je dokončeno ve chvíli, kdy působí veškerý točivý moment přes druhou spojku. Zároveň se připraví další převodový stupeň. Celý proces zařazení trvá asi 0,3 vteřiny. Ve chvíli, kdy vozidlo začíná zpomalovat je přichystán nižší převodový stupeň. Při podřazování o více než jeden stupeň je tato operace rozložena na dvě části, protože není možné např. přeřadit z šestého stupně na druhý, kvůli jejich uložení na jedné hřídeli. Dochází tedy nejdříve k podřazení na pátý rychlostní stupeň, a až poté k zařazení druhého. I tuto složitější operaci však zvládají převodovky DSG pod 0,9 vteřiny. Obr. 19: Schéma převodovky DSG: 1 6 rychlostní stupně., R zpětný chod, 7 nosič vnitřních lamel pro liché rychlostní stupně, 8 nosič vnitřních lamel pro sudé rychlostní stupně, 9 ovládací píst, 10 ovládací páky, 11 nosič vnějších lamel, 12 nosič vnějších lamel, vyrovnávací píst Ovládání nastavení převodovky může řidič měnit pomocí volící páky. Vlevo se nachází automatické režimy, vpravo potom manuální sekvenční řazení, které je možné používat pomocí volící páky, nebo volících pádel pod volantem. ([8]SAIDL, ([10]LÁNÍK, [13]VAVERKA ) 23

25 4.3 Automatické převodovky Automatické, nebo také samočinné převodovky byly vyvinuty kvůli zvýšení komfortu řazení a zlepšení průběhu řazení při ideálních otáčkách, neboť o důležité řídící funkce se stará řídící jednotka. Řidič však vybírá nejen jízdní režim, ale také může při určitých situacích (předjíždění, prudké klesání) přeřadit, a zvolit tak nejvýhodnější převodový stupeň. Kromě toho musejí automatické převodovky splňovat i další podmínky: - plynulý rozjezd vozidla - plynulé řazení převodových stupňů - při rychlém sešlápnutí plynového pedálu musí být řazen nižší převodový stupeň, aby vozidlo dostatečně akcelerovalo - okamžik zařazení musí záviset na zatížení motoru - při volnoběhu nesmí docházet k samovolnému pohybu vozidla - při parkování musí být převodové ústrojí zablokováno Automatické převodovky můžeme podle jejich řazení převodových stupňů rozdělit na stupňové, které se sestávají z hydrodynamického měniče a planetového soukolí a plynulé, kde dochází k plynulé změně převodového poměru Stupňové automatické převodovky Za dobu existence klasických automatických převodovek se jejich hlavní funkční části prakticky nezměnily. Základem bývá hydrodynamický měnič točivého momentu a planetové soukolí. Automatické převodovky s touto koncepcí jsou tím nejpoužívanějším a nejstarším typem. V současné době nabízejí stupňové převodovky sedm až osm rychlostních stupňů a jeden pro zpětný chod. Automatické převodovky se skládají zpravidla za tří hlavních skupin: 1. hydraulický přenos točivého momentu (hydrodynamický měnič) 2. mechanické planetové převodovky 3. automatické řadící prvky (hydraulické a elektronické ovládání, lamelové brzdy) 24

26 Mezi nevýhody stupňových automatických převodovek patří zejména jejich účinnost, která bývá v rozmezí 85 až 95 %, hmotnost převodovky a cena, která je ovlivněna složitější konstrukcí převodovky. K řazení všech stupňů ve zvoleném režimu dává impulz řídící jednotka na základě signálů z čidel. K řazení je poté využíván tlak z hydraulické soustavy, o který se stará elektrické čerpadlo. Řazení převodových stupňů se provádí automaticky a pomocí volící páky se vybírá pouze jízdní režim: P parkování R zpětný chod N neutrál D normální jízda (všechny rychlostní stupně) 3 pouze 1. až 3. rychlostní stupeň 2 pouze 1. a 2. rychlostní stupeň 1 pouze 1. rychlostní stupeň Obr. 20: Řez automatickou stupňovou převodovkou ([11]ŠTENGL) 25

27 Hydrodynamický měnič točivého momentu Hydrodynamický měnič se skládá ze tří lopatkových kol: - čerpadlové kolo - turbínové kolo - reaktorové kolo (nebo tzv. rozvaděč) Jeho účelem je přenos a zvětšování točivého momentu motoru. Zároveň se však jedná o nejztrátovější člen převodového ústrojí. K největším ztrátám dochází během rozjezdu, kdy se vyrovnávají otáčky na vstupním a na výstupním hřídeli. V tomto případě, kdy je rozdíl otáček největší, dochází až ke zdvojnásobení točivého momentu. Během vyrovnávání otáček se snižuje skluz a současně se zmenšuje násobící účinek na točivý moment. Při rozdílu otáček mezi turbínovým a čerpadlovým kolem o patnáct procent přechází měnič na funkci hydrodynamické spojky. Vzhledem k zatížení motoru a rychlosti jízdy rozlišujeme tři pracovní stavy hydrodynamického měniče: 1) pracovní stav hydrodynamického měniče točivý moment motoru je měničem zvětšován, od rozjezdu až po funkci spojky 2) pracovní stav hydrodynamické spojky točivý moment zůstává stejný na vstupu i na výstupu měniče, pracuje bez reaktorového kola 3) pracovní stav brzdy (využívá brzdný účinek motoru) Z důvodů eliminování ztrát způsobených skluzem se používá elektronicky řízená blokovací spojka, která spojí při malém rozdílu otáček čerpadlové a turbínové kolo. V tomto případě nedochází k hydrodynamickému přenosu točivého momentu a ztrátě účinnosti. Tomuto stavu se říká přemostění. 26

28 Obr. 21: Schéma hydrodynamického měniče točivého momentu: 1 skříň měniče, 2 čerpadlové kolo, 3 kliková hřídel, 4 unášeč pro spojení měniče a klikové hřídele, 5 turbínové kolo, 6 hnací hřídel převodovky, 7 reaktorové kolo, 8 válečková volnoběžka, 9 uložení volnoběžky, 10 skříň převodovky, 11 pohon olejového čerpadla ([11]ŠTENGL, [17]BROŽ) Planetové soukolí U automatických převodovek se používá dvou až tří planetových soukolí spojených dohromady. Tímto spojením je možné docílit až osm převodových stupňů. K řazení se používá lamelových brzd, které oproti klasickým manuálním převodovkám, kde se převodové stupně řadí po odpojení převodovky od motoru, mění převodové stupně pomocí spojování nebo zastavování jednotlivých částí. Výhodou planetových soukolí je poměrně široké spektrum převodových poměrů, schopnost snášet a přenášet velké točivé momenty i řadit pod zatížením. Mezi nevýhody patří jejich složitost a velký počet částí. Další nevýhodou je velký skok mezi prvním a druhým převodovým stupněm, který není možné změnit. Planetové soukolí se skládá z: 4) korunového kola 5) centrálního kola 6) satelity 7) unašeč satelitů 27

29 Obr. 22: Planetové soukolí: 1 korunové kolo, 2 satelit, 3 centrální kolo, 4 unašeč satelitů Na obr. 22 je znázorněno rozdílné otáčení jednotlivých částí, způsobené různým počtem zubů centrálního a korunového kola. ([2]VLK, [17]BROŽ) Lamelové brzdy Pro spínání určitých částí planetového soukolí ve stupňových automatických převodovkách je potřeba některé části zastavit. Z tohoto důvodu se používá lamelových brzd, které pevně spojí některé části planetových soukolí se skříní převodovky. Se skříní převodovky je spojen nosič vnějších lamel a vnitřní lamely jsou nepřímo uloženy na planetovém soukolí. K pevnému spojení dochází za pomocí hydraulicky ovládaného pístu. Obr. 23: Lamelová brzda: 1 nosič vnějších lamel, 2 vnější lamela, 3 vnitřní lamela ([17]BROŽ) 28

30 4.3.2 Plynulé automatické převodovky Plynulé automatické převodovky, také označovány jako bezestupňové převodovky, jsou převodovky označeny zkratkou CVT (Continously Variable Transmission), tzn. plynulý měnitelný převod. CVT převodovky jsou z hlediska pracovního provozního režimu tím nejlepším typem převodového ústrojí v kombinaci se spalovacím motorem, protože mohou pracovat v širokém rozsahu rychlostí a zatížení vozidla. Na rozdíl od ostatních typů převodovek nemají pevně dané převodové poměry, jejich konstrukce díky plynulé změně v podstatě umožňuje nekonečný počet převodů. Zvládnou tedy regulovat točivý moment motoru v závislosti na rychlosti a zároveň pracovat při ideálních otáčkách motoru. Během změn také nedochází k nežádoucím rázům na převodové ústrojí. Měnitelné ústrojí je tvořeno na hnací i hnané hřídeli řemenicovým převodem. Tyto řemenice jsou dělené a každou tak tvoří dvojice kuželových kol. Jejich přibližováním nebo oddalováním se mění poloměry drah uložení řemene a tím zároveň převodový poměr. Jedná se vlastně o Variátor. K přenosu sil se místo klasického pryžového řemene využívá ocelového, ten se skládá ze dvou několikavrstvých ocelových pásu s nalisovanými kovovými prvky. Někdy se používá pro větší točivý moment ocelový řetěz. Obr. 24: Segmenty ocelového pásu plynulé převodovky Přítlačnou sílu pro první řemenici získáváme pomocí hydraulického čerpadla a pro druhou z přítlačné pružiny. 29

31 Hlavní výhodou plynule měnitelných převodovek je rozsah převodových stupňů a jejich vliv na snížení spotřeby. Oproti klasickým automatickým převodovkám mají také menší rozměry. Mezi nevýhody potom patří velké ztráty prokluzem na ocelovém řemenu a přenos malého točivého momentu. Obr. 25: Variátor s ocelovým řetězem K řazení převodových stupňů zde dochází podobně jako u automatických převodovek klasické konstrukce. I zde se o celý proces řazení stará řídící jednotka, která dává impulz ke změně převodového poměru a hydraulicky poté mění nastavení první řemenice. Řidič opět volí pouze jízdní režim: P parkování R zpětný chod N neutrál D normální jízda ([6]OLIVÍK, [12]ŠTENGL) 30

32 5 UŽITNÉ VLASTNOSTI PŘEVODOVÝCH ÚSTROJÍ Užitné vlastnosti u převodových ústrojí jsou vlastnosti, které se dají vyjádřit přes parametry jejich konstrukčních rozměrů, popisují funkčnost těchto sestav a spolehlivost spojenou s jejich provozem. S těmito vlastnostmi souvisí i jejich snadná ovladatelnost a možnost jednotlivé prvky dlouhodobě udržovat v provozuschopném stavu. Dále zdravotní nezávadnost, jak pro uživatele, tak pro okolí, a ochrana před únikem provozních náplní, která je zajišťována utěsněním těchto sestav. 5.1 SPOLUPRÁCE MOTORU S PŘEVODOVÝM ÚSTROJÍM K nejlepšímu využití spalovacího motoru při všech rychlostech dochází v případě, když hnací moment na kolech vyplní celou tzv. ideální oblast. Z charakteristiky motoru na obr. 26 je patrné, že při použití samotného motoru, tzn. bez převodovky, je tato oblast vyplněna pouze z malé části a motor nedokáže tuto hnací sílu přenášet v celém rozsahu rychlostí vozidla. Tuto charakteristiku musíme tedy uzpůsobit tak, aby co nejvíce odpovídala ideální oblasti. A právě k tomuto se přiblížení se používají převodovky. Tato změna musí však splňovat dvě základní podmínky: a) schopnost překonání mezery mezi minimálními otáčkami motoru n min a nulovými otáčkami hnacích kol, aby bylo možné rozjet stojící vozidlo b) průběh točivého momentu motoru musíme změnit tak, aby se přiblížil k ideálnímu průběhu Podle těchto podmínek rozlišujeme: a) měnič otáček (hydrodynamická spojka) b) měnič momentů a otáček (převodovka s rozvodovkou) 31

33 Obr. 26: Provozní oblast spalovacího motoru Na blokovém schématu měniče charakteristiky, které je znázorněno na obr. 27, je znázorněn i ztrátový výkon, ke kterému dochází při funkci (použití) těchto měničů. Obr. 27: Schéma měniče hodnot rychlostní charakteristiky motoru Kde: P 1...vstupní výkon motoru P 2...výstupní výkon motoru M 1...vstupní točivý moment motoru M 2...výstupní točivý moment motoru n 1...vstupní otáčky motoru n 2...výstupní otáčky motoru 32

34 Pro měnič momentu tedy platí: vstupní výkon výstupní výkon =. =. (1) (2) účinnost = = (3) ze které plyne momentový poměr = (4) Obr. 28: Momentový poměr v závislosti na otáčkovém poměru: a) stupňový (stálý) převod, b) plynulý převod (hydrodynamický měnič) Na základě tohoto momentového poměru se dají rozlišovat dva druhy momentových měničů. Momentový měnič se stálým převodem (stupňová převodovka) je znázorněn na obr. 28 a), kde je vidět graf momentového a otáčkového poměru pro čtyřstupňovou převodovku. Body průniků těchto poměrů nám označují hyperbolu ideální oblasti. Druhý je momentový měnič s plynulým převodovým poměrem (plynulá převodovka), který je znázorněn na obr. 28 b). Tento graf znázorňuje např. charakteristiku hydrodynamického měniče. Je zde vidět, že ke změně momentů dochází již při nulovém poměru otáček. Tím je překonána otáčková mezera a zajištěna funkčnost. 33

35 Obr. 29 nám znázorňuje vliv použití čtyřstupňové převodovky u spalovacího motoru a je zde názorně vykresleno, že u výstupního hřídele (obr. 29 c)) převodovky tímto získáváme čtyři momentová pole, která ve značné míře vyplňují oblast ideálního pole pod hyperbolou ideálního momentu. Moment na výstupním hřídeli je zvětšován v závislosti na použitém převodovém poměru. Mezi šrafováním momentových polí (obr. 29 c)) a hranicí ideální oblasti jsou vidět prázdná nevyšrafovaná místa, která mohou narušovat provoz vozidla. Jednotlivé převodové poměry převodovky musí být navrhovány tak, aby nedocházelo k tomuto narušení chodu, proto by mělo docházet k vzájemnému překrytí jednotlivých momentových polí. Na obr. 29 b) je znázorněno, že když během přenosu hnacího momentu nedochází ke ztrátám (η = 1), pak spojnicí bodů je hyperbola. Mezeru mezi svislou osou diagramu na obr. 29 c) a oblastí momentového pole prvního rychlostního stupně překonáváme během rozjezdu vozidla spojkou. Obr. 29: Změna momentové charakteristiky motoru čtyřstupňovou převodovkou: a) charakteristika spalovacího motoru, b) charakteristika stupňové převodovky, c) charakteristika momentu na výstupu převodovky Na obr. 30 je znázorněno porovnání výkonových charakteristik spalovacího motoru. V prvním případě není použita převodovka a ve druhém případě je použito čtyřstupňové převodovky. Je patrné, že použitím převodovky se dosáhne lepšího vyplnění ideálního pole výkonu. 34

36 Obr. 30: Změna výkonové charakteristiky motoru převodovkou ([4]VLK) 5.2 URČENÍ ROZSAHU RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ Rozsah rychlostních stupňů R i lze vyjádřit jako poměr mezi maximálním celkovým převodem i Cmax a minimálním (základním) převodem i Cmin mezi motorem a hnacími koly. Kde: = (5) i Cmax...maximální převodový poměr i Cmin...minimální převodový poměr Základní převod i Cmin je převod, který se ke spojení motoru a hnacích kol používá nejčastěji. Jedná se tedy o nejmenší zařaditelný převod v převodovce používaný k rozjezdu automobilu. Jeho vyjádření je velice důležité, protože jeho velikost nám určuje polohu rovnovážného stavu při jízdě po rovině maximální rychlostí. Určuje tedy pracovní režim motoru, a má vliv na dynamické vlastnosti automobilu. Při jeho výpočtu se vychází z maximálních otáček n m max, kterých motor dosáhne na rovině při jízdě v maximální rychlosti v max. = 0,377.. (6) Kde: n m max..maximální otáčky motoru r d...dynamický poloměr v max...maximální rychlost Do rovnice 6 se dosazují otáčky motoru za minutu a rychlost v kilometrech za hodinu. 35

37 Převodový poměr i udává poměr, jakým převodové ústrojí zvyšuje točivý moment motoru a lze jej vypočítat jako poměr jednotlivých vstupních a výstupních parametrů na převodovém ústrojí. = = = = = (7) Kde: z 1...počet zubů na vstupním kole z 2...počet zubů na výstupním kole D 1...průměr ozubeného kola vstupního D 2...průměr ozubeného kola výstupního M t1...točivý moment na vstupu M t2...točivý moment na výstupu n 1...otáčky na vstupu n 2...otáčky na výstupu ω 1...úhlová rychlost na vstupu ω 2...úhlová rychlost na výstupu Rozlišujeme převody dopomala (i > 1) a dorychla (i < 1). Maximální celkový převod i Cmax se určuje pro silniční a terénní vozidla rozdílnými způsoby. U silničních vozidel se určuje z maximální požadované stoupavosti. = + (8)! =. (9) Kde: F H max. maximální hnací síla M t max...maximální točivý moment F Smax...odpor maximálního požadovaného stoupání F v...vzdušný odpor r d...dynamický poloměr η m...účinnost motoru 36

38 U terénních vozidel z minimální rychlosti, jakou se má automobil pohybovat při největším převodu a za otáček motoru, při kterých je dosažen maximální točivý moment. = 0,377.. (10) Kde: n m max.. otáčky při maximálním točivém momentu v min... požadovaná minimální rychlost r d...dynamický poloměr U terénních vozidel vychází obvykle větší celkový převod, neboť minimální rychlost bývá u terénních automobilů malá, obvykle 4 km/h a méně. ([4]VLK) 5.3 VOLBA POČTU A ODSTUPŇOVÁNÍ RYCHLOSTNÍCH STUPŇŮ Má-li být efektivně využit výkon motoru při všech rychlostech, kterých je vozidlo schopno dosáhnout, musí být průběh hnací síly co nejvíce přiblížen hyperbole konstantního výkonu. V případě, že vozidlo má pouze základní převod i Cmin a maximální potřebný převod i Cmax, tak by využití výkonu motoru v širokém rozsahu hnacích sil a rychlostí jízdy nebylo možné, jak je patrné z F v diagramu na obr. 31. Obr. 31: F- v diagram pro vozidlo s dvoustupňovou a pětistupňovou převodovkou 37

39 Na využití výkonu motoru má vliv nejenom volba počtu převodových stupňů, ale i průběh hnací síly a tvar momentové charakteristiky motoru. Pokud je tato křivka oblá, má motor značné převýšení maximálního kroutícího momentu nad momentem při maximálních otáčkách, poté při poklesu rychlosti vozidla značně stoupá hnací síla. Odchýlení hnací síly od hyperboly maximálního výkonu je menší, než u ploché momentové charakteristiky. To znamená, že nevyužitelný výkon je menší (Obr. 32). Obr. 32: Přizpůsobení vnější momentové charakteristiky k hyperbole maximálního výkonu: a) motor s malou momentovou pružností, b) motor s velkou momentovou pružností Větší počet převodových stupňů zlepšuje využití výkonu motoru. Převodové stupně lze snáze zařadit, když jsou rozdíly mezi dvěma sousedními stupni minimální a tím klesají i nároky na řadící ústrojí, které toto zařazení usnadňuje. Pro vícestupňové převodovky je poměr dvou sousedních převodů " = = # = $ =%&'(. (11) Kde: i...převodový poměr jednotlivých stupňů Je-li poměr dvou sousedních převodů q n = konst., pak převody jsou odstupňovány podle geometrické řady a spodní špičky pilového diagramu budou ležet na přímce rovnoběžné s vodorovnou osou. To je patrné na obr. 33. Nevýhodou tohoto 38

40 odstupňování je značný rozdíl mezi maximálními rychlostmi na nejvyšší rychlostní stupeň a sousední (nižší) rychlostí. Protože platí Kde: = ) =" )$ i 1...převodový poměr prvního rychlostního stupně i z...požadovaný maximální převodový poměr q n...poměr dvou sousedních převodů (12) tak počet rychlostních stupňů z = * *" +1 (13) Kde: R i max.. otáčky při maximálním točivém momentu q n... poměr dvou sousedních převodů Vypočítané číslo z je však třeba zaokrouhlit na celé větší číslo. Z tohoto důvodu se volí větší počet převodových stupňů než je zapotřebí, poměr dvou sousedních převodů bude tedy menší než q n. Názornou ukázkou tohoto odstupňování je F v diagram a pilový diagram n v, který znázorňuje rychlost vozidla v závislosti na otáčkách při jednotlivých převodových stupních. Zmenšuje-li se koeficient q n sousedních převodů se zvyšováním převodových stupňů, tak toto odstupňování se nazývá progresivní (Obr. 33). Jedním z progresivních odstupňování převodovky je odstupňování aritmetické, kde jsou stejné rozdíly odstupňování mezi každými dvěma sousedními převody. Rychlostní (převodový) skok je veličina, která určuje poměr mezi dvěma sousedními poměry převodů a udává stupeň progresivity., = " " # = " # " #- = " #- " -. = %&'(. (14) Kde: q... poměr dvou sousedních převodů 39

41 Obr. 33: Pilový diagram pětistupňové převodovky s geometrickým a progresivním odstupňováním rychlostních stupňů ([4]VLK) 40

42 6 SROVNÁNÍ VYBRANÝCH PŘEVODOVEK V rámci bakalářské práce jsem se rozhodl vypracovat porovnání převodovek pro konkrétní spalovací motor. K tomuto srovnání jsem si zvolil motor z automobilu Škoda Octavia II a provedu srovnání pro pětistupňovou a šestistupňovou manuální převodovku. Šestistupňová převodovka je standardní převodovka nabízena pro koncernové automobily a pětistupňová převodovka je navržena pro stejný režim motoru. Díky tomu bude možné provést jejich objektivní porovnání. Motor: 2,0 l TDI PD Objem: 1968 cm 3 Výkon: 103 kw Točivý moment: 320 Nm / min -1 Otáčky: 2200 min -1 Kola: 195/65 R15 Poloměr kola: 0,31725 m Převodovka: Manuální 02Q kód HDV Tabulka 1: Parametry vybrané převodovky Rozvodovka Manuální šestistupňová převodovka Převodový stupeň Převodový poměr i (Z 2 / Z 1 ) 41 Celkový převodový poměr i C Pokles otáček [min -1 ] Rychlost v [km.h -1 ] : 20 = 3, : 25 = 2, : 13 = 3,769 13,003-20, : 23 = 2,087 7, , : 34 = 1,324 4, , : 43 = 0,977 3, , : 40 = 0,975 2, , : 43 = 0,814 2, ,6 Tabulka 2: Odstupňování šestistupňové převodovky Poměr převodů Poměr sousedních převodů q n Převodový skok y 1-2 1, ,576 1, ,355 1, ,253 1, ,198 1,046

43 6.1 VÝPOČTY Minimální převodový poměr i Cmin = 0,377.. (15) Kde: n m max...maximální otáčky motoru r d...dynamický poloměr v max...maximální rychlost Poměr sousedních převodů q n " = = # = $ (16) Kde: i...převodový poměr Převodový skok y, = " " # = " # " #- = " #- " -. = " -. "./ (17) Kde: q...poměr sousedních převodů Celková plocha výkonu S 0 = 10 (18) Kde: S i...jednotlivé plochy nevyužitého výkonu Plocha nevyužitého výkonu S i 0 = (19) Kde: a...pokles otáček v pilovém diagramu [mm] b... rozdíl rychlostí v pilovém diagramu [mm] 42

44 Tabulka 3: Parametry navržené převodovky Manuální pětistupňová převodovka q n =1,317 y = 1,086 Převodový stupeň Celkový převodový poměr i C Pokles otáček [min -1 ] Rychlost v [km.h -1 ] 1. 15, , ,1 3. 4, ,5 4. 3, ,5 5. 2, ,6 Tabulka 4: Nevyužitý výkon převodovek Rozdíl mezi převody Nevyužitý výkon šestistupňové převodovky v mm 2 Nevyužitý výkon pětistupňové převodovky v mm 2 Nevyužitý výkon šestistupňové převodovky v % Nevyužitý výkon šestistupňové převodovky v % ,96 779,125 3,403 2, , ,75 3,611 4, , ,93 2,509 4, , ,16 1,887 4, ,35-1,505 Celkový nevyužitý výkon 3350, ,965 12,915 16,894 Celková plocha výkonu: Pětistupňová převodovka: 26014,73 mm 2 Šestistupňová převodovka: 25945,15 mm 2 V tabulce 4 jsou znázorněny plochy nevyužitého výkonu. Samotné porovnání vychází z pilových diagramů, které jsem upravil tak, aby měli stejné rozměry. Tyto diagramy jsou v poměru zmenšeny a znázorněny na obr. 34 a

45 6.2 PILOVÝ DIAGRAM Pilový diagram udává názornou ukázku odstupňování převodovky. Tento diagram znázorňuje rychlost vozidla v závislosti na otáčkách motoru při jednotlivých převodových stupních. Také se podle toho někdy nazývá jako n v diagram. Ukazuje rozdělení rychlostních stupňů, umožňuje vyčíst nejnižší a nejvyšší rychlost a s jeho pomocí můžeme posoudit vhodnost volby počtu rychlostních stupňů. Otáčky motoru [1/min] Obr. 34: Pilový diagram šestistupňové převodovky Otáčky motoru [1/min] Pilový diagram šestistupňové převodovky Rychlost [km/h] Pilový diagram pětistupňové převodovky Rychlost [km/h] Obr. 35: Pilový diagram pětistupňové převodovky 44

46 7 ZÁVĚR V bakalářské práci jsem zpracoval ucelený přehled současných trendů v konstrukci převodových ústrojí u osobních automobilů. Samotná práce je rozdělena do několika kapitol, ve kterých jsou jednotlivé typy rozepsány. Nejdříve se zabývám manuálními převodovkami, které se vyrábějí s pěti nebo šesti řaditelnými převodovými stupni. Dále se u nich zaměřuji na způsoby řazení a jednotlivé možnosti řazení pomocí synchronizačních spojek. Z automatických převodovek jsou zde popsány převodovky se stupňovou změnou převodových poměrů a převodovky s plynulou změnou převodových poměrů, které se v současnosti používají. Také jsou zde zpracovány převodovky řazené pod zatížením a vysvětlena funkce spínání jejich dvou spojek. Převodovky jsou v současné době konstruovány tak, aby pomáhaly snižovat spotřebu paliva. Toho je dosahováno při plynulé změně převodových poměrů, kdy jsou udržovány otáčky motoru v ideálním rozmezí. Díky požadavkům na efektivnost, ale i díky zvyšování jízdního komfortu směřují převodovky k stále častějšímu využívání automatizovaných převodovek. Dále jsou zde uvedeny funkční vlastnosti převodových ústrojí, které jsou popsány především přes spolupráci motoru s převodovým ústrojím, rozsah převodových stupňů a odstupňování převodových stupňů. Na základě těchto poznatků jsem byl schopný navrhnout funkční převodovku pro následné porovnání. V poslední kapitole jsem zpracoval porovnání převodovek pro konkrétní motor. Šestistupňová převodovka je klasickou převodovkou pro automobily Škoda, zatímco pětistupňová převodovka je navržena podle dostupných materiálů a vzorců pro konstrukci převodovek a je zhotovena pro stejné podmínky. Z těchto výpočtů vycházejí pilové diagramy, na kterých jsou vidět jednotlivé oblasti výkonu, mezi kterými se nacházejí oblasti ztrátového výkonu. Tyto oblasti jsem změřil a porovnal jejich plochy s celkovou plochou oblasti výkonu. Ztrátové výkony jsou uvedeny v tabulce nevyužitého výkonu (Tabulka 4). Z vypočítaných a naměřených hodnot vyplývá, že pětistupňová převodovka může při stejných otáčkách dosáhnout stejné rychlosti, jako převodovka šestistupňová. Nevyužitý výkon motoru při jejím použití je ale větší a současně je pomalejší nárůst rychlosti. Na základě nevyužitého výkonu je zřejmé, že u šestistupňové převodovky bude větší efektivita provozu a úspora pohonných hmot. 45

47 8 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY [1] VLK F., 2003: Převodová ústrojí motorových vozidel. 2. vyd.,vlk, Brno, 312 s. [2] VLK F., 2006: Převody motorových vozidel. 1. vyd., VLK, Brno, 371 s. [3] PILÁRIK M., 2000: Automobily II. INFORMATORIUM, Praha, 135 s. [4] VLK F., 2003: Dynamika motorových vozidel. 2. vyd., VLK, Brno, 432 s. [5] WAGNER R., 2009: History of the Automatic Transmission. Databáze online [cit ]. Dostupné na: [6] OLIVÍK P., 2011: Převodovky CVT: nekonečně převodů. Databáze online [cit ]. Dostupné na: [7] PARKER M., 2009: The History of Manual Transmissions. Databáze online [cit ]. Dostupné na: [8] SAIDL J., 2009: Převodovka DSG. Databáze online [cit ]. Dostupné na: [9] BISKUP P., 2008: Dvouspojková převodovka DSG/PDK/DKG. Databáze online [cit ]. Dostupné na: [10] LÁNÍK O., 2009: Převodovka DSG: podrobný popis. Databáze online [cit ]. Dostupné na: [11] ŠTENGL M., 2011: Samočinné převodovky Svět planet. Databáze online [cit ]. Dostupné na: [12] ŠTENGL M., 2011: Samočinné bezestupňové převodovky Plynule a bez zubů. Databáze online [cit ]. Dostupné na: [13] VAVERKA L., 2008: Nová převodovka Audi S tronic: sedm stupňů a dvě spojky pro quattro. Databáze online [cit ]. Dostupné na: 46

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 26.5.2013 Název zpracovaného celku: Převodovky s ozubenými koly -manuální -1 Převodovky jsou měniče velikosti točivého momentu a mají za

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové

i n - se skokovou ( několikastupňovou ) změnou převodového poměru - s ozubenými koly čelními nebo planetovým soukolím - řetězové Převodovky Převodovka plní tyto funkce : - umožňuje změnu převodového poměru mezi motorem a koly a tím změnu hnací síly a otáček kol tak, aby motor mohl pracovat pokud možno neustále v ekonomicky úsporném

Více

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ 46 PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ Převodná a převodová ústrojí 47 Spojky Jsou součástí převodných ústrojí umístěných mezi motorem a převodovkou. Spojka přenáší točivý moment a umožňuje jeho přerušení pro:

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03- TP ing. Jan Šritr 1) Hydrodynamický měnič

Více

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou PŘEVODOVKY Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou rychlostí (otáčkami) a točivým momentem. Obvyklé

Více

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA HD spojka - přenos Mt je zprostředkován bez vzájemného dotyku kovových částí spojky (s výjimkou ložisek a ucpávek), tím nedochází k opotřebení a provoz je možný bez údržby. Přednosti:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Převodová ústrojí osobních automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Vypracoval:

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Převodová ústrojí osobních automobilů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jiří Čupera, Ph.D. Vypracovala: Martina

Více

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Název zpracovaného celku: Rozvodovky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 28.8.2013 Název zpracovaného celku: Rozvodovky Rozvodovka je u koncepce s předním a zadním pohonem součástí převodovky.u klasické koncepce

Více

Název zpracovaného celku: Spojky

Název zpracovaného celku: Spojky Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla třetí NĚMEC V. 5.5.2013 Název zpracovaného celku: Spojky Spojka je mechanismus zajišťující spojení hnací a hnané hřídele, případně umožňující krátkodobé

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006. Převodná ústrojí Převodná ústrojí Problematika převodných ústrojí je značně rozsáhlá, domnívám se, že několikanásobně překračuje možnosti a rámec tohoto projektu. Ve své práci zdůrazním jen vybrané pasáže, které považuji

Více

Automobilové převodovky

Automobilové převodovky endelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Automobilové převodovky Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. iroslav Havlíček, CSc. Vypracoval: Bc. Petr Polcar

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 4.1.Hřídele a čepy HŘÍDELE A ČEPY Hřídele jsou základní strojní součástí válcovitého tvaru, která slouží k

Více

A přece se točí. Galileo Galilei.

A přece se točí. Galileo Galilei. A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky

Více

Samočinné převodovky

Samočinné převodovky Samočinné převodovky Jiří Žitný - Josef Bareš Pavel Němeček 1 Základní rozdělení: (z hlediska vyspělosti automatizace řízení) 1. Samočinné spojky a polosamočinné převodovky 2. Sekvenčně řazené převodovky

Více

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý NĚMEC V. 14.9.2012 Název zpracovaného celku: Řízení automobilu Řízení je nedílnou součástí automobilu a musí zajistit: 1.natočení kol do rejdu změna

Více

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR

MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE STR A ZAŘÍZENÍ OJE ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ STR MECHANICKÉ PŘEVODY STROJE A ZAŘÍZENÍ ČÁSTI A MECHANISMY STROJŮ MECHANICKÉ PŘEVODY Mechanické převody umožňují spojení hnacích a hnaných členů ve strojích, přičemž umožňují změnu rychlosti otáčení a kroutícího

Více

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu zapis_casti_stroju_spojky08/2012 STR Bc 1 z 6 13. Hřídelové spojky Rozdělení: spojují #1 a přenáší mezi nimi otáčivý #2 Schéma zapojení spojky #4 Další funkce spojek vyrovnávají vyosení spojovaných hřídelů

Více

Rozvodovky + Diferenciály

Rozvodovky + Diferenciály Rozvodovky + Diferenciály Téma 8 Teorie vozidel 1 Rozvodovka Konstrukčně nenahraditelná, propojuje převodovku a diferenciál Je konstantním činitelem v celkovém převodovém poměru HÚ Složení : skříň rozvodovky

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2014 ONDŘEJ ŠVAŇHAL Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Stupňovité převodovky motorových

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí motorových vozidel

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí motorových vozidel Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Převodová ústrojí motorových vozidel Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. Ing. Pavel Sedlák, CSc. Vypracoval: Jakub Rozlivka Brno 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus Všeobecné pokyny Funkce Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže a provedení Strana 3a.03.00 3a.03.00 3a.04.00 Technické údaje výrobků Lamelové spojky Sinus

Více

Rotační pohyb kinematika a dynamika

Rotační pohyb kinematika a dynamika Rotační pohyb kinematika a dynamika Výkon pro rotaci P = M k. ω úhlová rychlost ω = π. n / 30 [ s -1 ] frekvence otáčení n [ min -1 ] výkon P [ W ] pro stanovení krouticího momentu M k = 9550. P / n P

Více

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek Automatická převodovka 01M Uspořádání automatické převodovky Podle požadovaného převodu dochází v Ravigneauxově

Více

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ... 7 2 MOTORY... 93 OBSAH 1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ................................. 7 1.1 Účel převodných ústrojí a jejich částí....................... 7 1.2 Spojky................................................ 10 1.2.1 Druhy

Více

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ 1. Speciálním vozidlem se rozumí drážní vozidlo (vyhláška č. 173/95 Sb. ve znění pozdějších předpisů) pro údržbu a opravy trolejového vedení, vybavené vlastním pohonem a speciálním

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky

Bezpečnostní kluzné a rozběhové lamelové spojky Funkce Vlastnosti, oblast použití Pokyny pro konstrukci a montáž Příklady montáže Strana 3b.03.00 3b.03.00 3b.03.00 3b.06.00 Technické údaje výrobků Kluzné lamelové spojky s tělesem s nábojem Konstrukční

Více

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými

Obr. 1 Převod třecí. Obr. 2 Variátor s osami kolmými 1 Třecí převody - patří do kontaktních převodů - princip - dva kotouče jsou přitlačeny silou FN - velikost třecí síly je ovlivněna součinitelem tření µ - pro zvýšení součinitele tření třecí se kontaktní

Více

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz Shrnutí Příspěvek se zaměřuje na modelování motorových vozidel a jejich agregátů.

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje MODUL 03 - TP ing. Jan Šritr ing. Jan Šritr 2 1 ing.

Více

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích ŘETĚZOVÉ PŘEVODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Proměnlivý kompresní poměr pístových spalovacích motorů

Proměnlivý kompresní poměr pístových spalovacích motorů Proměnlivý kompresní poměr pístových spalovacích motorů Josef Ďuriš Pavel Němeček Technické inovace motorových vozidel - Přednáška 06 1 Kompresní poměr H.Ú. D.Ú. V k V z ε horní úvrať pístu dolní úvrať

Více

Organizace a osnova konzultace III-IV

Organizace a osnova konzultace III-IV Organizace a osnova konzultace I-IV Konzultace : 1. Zodpovězení problémů učební látky z konzultace I 2. Úvod do učební látky Části strojů umožňujících pohyb 3. Úvod do učební látky Mechanické převody a

Více

17.2. Řetězové převody

17.2. Řetězové převody zapis_prevody_retezove,remenove08/2012 STR Cb 1 z 7 17.2. Řetězové převody Schéma řetězového převodu Napínání a tlumení řetězu 1 - #1 řetězové kolo, 2 - #2 řetězové kolo, 3 - #3 část řetězu, 4 - #4 část

Více

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU Pavel NĚMEČEK, Technická univerzita v Liberci 1 Radek KOLÍNSKÝ, Technická univerzita v Liberci 2 Anotace: Příspěvek popisuje postup identifikace zdrojů

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

ŠESTIRYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA PRO SPORTOVNÍ MOTOCYKL TŘÍDY 600 CCM SVOČ FST 2017

ŠESTIRYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA PRO SPORTOVNÍ MOTOCYKL TŘÍDY 600 CCM SVOČ FST 2017 ŠESTIRYCHLOSTNÍ PŘEVODOVKA PRO SPORTOVNÍ MOTOCYKL TŘÍDY 600 CCM SVOČ FST 2017 Bc. Ondřej Novák, Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň Česká republika ABSTRAKT Tato práce popisuje

Více

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d!

... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! ... ozubená kola se starají o pohyb v p ř e d! Pro změny točivého momentu a otáček montuje ŠKODA do vozů OCTAVIA moderní plně synchronizované převodovky. SP18-37 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy. Ing. Magdalena Svobodová Číslo: VY_32_INOVACE_ Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Převody a mechanizmy Třecí převody Ing. Magdalena

Více

SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak,

SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak, SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak, SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak,

Více

Klíčová slova: zvedák, kladkostroj, visutá kočka, naviják

Klíčová slova: zvedák, kladkostroj, visutá kočka, naviják Předmět: Stavba a provoz strojů Ročník: 4. Anotace: Digitální učební materiál zpracovaný na téma zdvihadla, představuje základní přehled o stavbě a rozdělení zvedáků, kladkostrojů a navijáků. Rovněž je

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA Realizace výukového panelu pro laboratoř převodovka BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR: VEDOUCÍ PRÁCE: Petr Bartoň Ing. Jan Pokorný 2009 UNIVERSITY OF PARDUBICE JAN

Více

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY MOTOROVÝCH VOZIDEL

MANUÁLNÍ PŘEVODOVKY MOTOROVÝCH VOZIDEL VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Sada Převody Kat. číslo

Sada Převody Kat. číslo Sada Převody Kat. číslo 101.5050 Strana 1 z 24 dynamo převod čelními koly mixér s pohonem převod čelními koly a řemenový převod ruční mixér převod čelními koly soustruh převod čelními koly otočná plošina

Více

VY_32_INOVACE_C 08 01

VY_32_INOVACE_C 08 01 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4 EZINÁPRAVOVÁ SPOJKA HALDEX 4. GENERACE ezinápravová spojka Haldex 4. generace ezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia

Více

Realizace výukového modelu pro þÿ l a b o r a t oy - py e v o d o v k a

Realizace výukového modelu pro þÿ l a b o r a t oy - py e v o d o v k a Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ B a k a l áy s k é p r á c e / B a c h e l o r ' s w o r k s K D P D F J P 2009 Realizace výukového modelu

Více

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém Pohonné systémy OS 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém 1 Pohonný systém OS Hlavní pohonný systém Vedlejší pohonný systém Zabezpečuje hlavní řezný pohyb Rotační Přímočarý Zabezpečuje vedlejší řezný

Více

Rozvodovka a koncové převody

Rozvodovka a koncové převody 3. KAPITOLA Rozvodovka a koncové převody Skříň rozvodovky s pravým a levým portálem tvoří zadní nápravu traktorů Zetor. Koncepčně je provedení zadní nápravy u všech typů traktorů Z 2011 Z 6945 stejné a

Více

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Tvorba grafické vizualizace principu

Více

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek

14.16 Zvláštní typy převodů a převodovek Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Ověřeno ve výuce dne, třída Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Studijní program: B 2301 Strojní inženýrství Studijní zaměření: 2301R016 Dopravní a manipulační technika BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PŘEVODOVKY SILNIČNÍCH VOZIDEL Autor:

Více

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát

Řetězové převody Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Hynek Palát Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Amarok Technická data Platná pro modelový rok 2013 Užitkové vozy Amarok Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny Fakulta strojní VŠB-TUO Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny HŘÍDELE A OSY Hřídele jsou obvykle válcové strojní součásti umožňující a přenášející rotační pohyb. Rozdělujeme je podle: 1) typu namáhání

Více

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky

Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo. Oblast techniky Dvojčinné kulové, pístové čerpadlo Oblast techniky Vynález se týká dvojčinného kulového, pístového čerpadla s kývavým pístem, v němž se řeší čerpání kapalných a plynných látek ve dvou objemově shodných

Více

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Schéma stroje (automobilu) M #1

Schéma stroje (automobilu) M #1 zapis_casti_stroju_hridele08/2012 STR Ba 1 z 6 Části strojů Schéma stroje (automobilu) M #1 zdroj pohybu - elektrický nebo spalovací H #2 válcové části pro přenos otáčivého pohybu S #3 spojují, příp. rozpojují

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU

BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU BEZSTUPŇOVÉ PŘEVODOVKY ZE ST.VALENTINU Již počátkem 90. let 20. století se začala zkoušet nová konstrukce pojezdu, která v rámci koncernu CNH znamenala vytvoření modelové řady CVX. Ta ve své konstrukci

Více

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1 Řízení Téma 1 VOZ 2 KVM 1 Řízení Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla Rozdělení podle vztahu k nápravě řízení jednotlivými koly (natáčením kol kolem rejdového čepu) řízení celou nápravou (především

Více

Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci,

Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci, Konkurenceschopnost a kvalita - inovace v zemědělském sektoru Seminář Ekonomika provozu traktorů a inovace v mechanizaci, Lektor: Prof. Ing. František Bauer, CSc. Termín 19.2 2014 v době od 9:00 16:00

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg

Fortschritt E 302. náhradní díly pro mačkač. (E 301) 4,00 kg Orig.číslo Číslo SOKO Název ND / použití u: MOcena Kč/ks Obr. Váha skupina - tabulka č. 02 4131771912 302002.12 Pružina nekompletní skupina - Hnací kolo 1 195 Kč (E 303) 3,00 kg tabulka č. 03 4131771535

Více

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na:

STROJNÍ SOUČÁSTI. Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: STROJNÍ SOUČÁSTI Podle účelu a použití se strojní součásti rozdělují na: části spojovací (šrouby, klíny, pera, kolíky); části pružicí (pružiny, torzní tyče); části točivého a posuvného pohybu a jejich

Více

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického AUTOEXPERT DUBEN 2007 PLANETOVÉ AUTOMATICKÉ PŘEVODOVKY S HYDRODYNAMICKÝM MĚNIČEM V tomto vydání Praktické dílny navážeme na problematiku přenosu točivého momentu. V minulém vydání Praktické dílny jsme

Více

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann.

Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. Efektivita a výkon. MAN TGX s novými motory D38. MAN kann. NOVÁ DIMENZE VÝKONU. V tomto materiálu jsou zčásti vyobrazeny také prvky výbavy, které nejsou součástí sériového vybavení. 2. Fahrerhaus Fahrerhaus.

Více

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla Řízení Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla ozdělení podle vztahu k nápravě 1. řízení jednotlivými koly (natáčením kol kolem rejdového čepu). řízení celou nápravou (především přívěsy) ozdělení

Více

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ CÍLE PŘEDNÁŠKY Seznámení studentů se základními stavebními prvky strojů a strojního zařízení hřídele, uložení a spojky. OBSAH PŘEDNÁŠKY 1. Strojní součásti. 2. Hřídele a čepy.

Více

Vyhodnocení tréninkového dne

Vyhodnocení tréninkového dne Vyhodnocení tréninkového dne Klient: LeasePlan Místo: Autodrom Most Datum: středa, 3. září 2008 Vozidlo: Trať: VW Passat 2,0 TDI 4Motion, 103 kw r.v. 2005, najeto cca 132 000 km závodní okruh Autodromu

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil

4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil 4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil 1 3 350 375 400 450 500 550 MOTOR Typ QSX 11.9L QSX 11.9L QSX 11.9L QSX 15L QSX 15L QSX 15L Výkon 350 k (201 kw) 375 k (280 kw) 400 k (298 kw) 450 k (336 kw) 500

Více

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov

TATRA Nabídka náhradních dílů mopas a.s., Holešov JKPOV Název skladové položky Cena/ks Cena/ks bez DPH vč. 20% DPH 336 140 211 SKRIN POMOCNÉHO POHONU 1 390,00 1 668,00 344 239 733 ROZPĚRKA 440,00 528,00 336 210 320 KUŽEL SYNCHRONIZACE 1 057,82 1 269,38

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY KUŽELOVÝMI A ŠROUBOVÝMI PLANETOVÝ PŘEVOD Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY

PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY PŘEVODY S OZUBENÝMI KOLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky -

Centrum kompetence automobilového průmyslu Josefa Božka - Kolokvium Božek 2014, 6. 11. 2014 Roztoky - WP17: Agregáty s dělením toku výkonu pro vysoce účinné mechanismy CVT/IVT, hybridní vozy a vozidlové diferenciály Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku České vysoké učení technické v Praze

Více

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU

OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU OMEZOVAČE KROUTICÍHO MOMENTU Přehledový katalog www.ulmer.cz Prezentace Firma Ulmer s.r.o. spolupracuje s renomovanou italskou firmou ComInTec S.r.l., která již 40 let vyrábí pod obchodní značkou OMC komponenty

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registračníčíslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU

MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU MAZACÍ SOUSTAVA MOTORU Hlavním úkolem mazací soustavy je zásobovat všechna kluzná uložení dostatečným množstvím oleje o příslušné teplotě (viskozitě) a tlaku. Standardní je oběhové tlakové mazání). Potřebné

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ

ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ ÚVOD DO PROBLEMATIKY TEKUTINOVÝCH MECHANISMŮ HYDROSTATICKÉ, PNEUMATICKÉ A HYDRODYNAMICKÉ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191. Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191 Obor 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ 1. ročník TECHNICKÉ KRESLENÍ KRESLENÍ SOUČÁSTÍ A SPOJŮ 3 PŘEVODY

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti

Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Úvod» Novinky» Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti 17. 02. 2012 Valivé ložisko klíč k vyšší účinnosti Valivá ložiska a energetická účinnost tyto dva pojmy lze používat

Více

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter

Technická data Platná pro modelový rok 2013. Užitkové vozy. Transporter Technická data Platná pro modelový rok 3 Užitkové vozy Transporter Informace o spotřebě paliva a emisích CO 2 najdete uvnitř této brožury Technická data. Ne všechny kombinace motoru, převodovky a karoserie

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní 12 120 - Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel DIPLOMOVÁ PRÁCE Úprava vnitřního mechanismu řazení pro následnou automatizaci Autor

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Vstřikovací systém Common Rail

Vstřikovací systém Common Rail Vstřikovací systém Common Rail Pojem Common Rail (společná lišta) znamená, že pro vstřikování paliva se využívá vysokotlaký zásobník paliva, tzv. Rail, společný pro vstřikovací ventily všech válců. Vytváření

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BRNO 2011 LADISLAV BLAŽEK Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav automobilové dopravy Automatické převodovky motorových vozidel

Více

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny

14.3 Převody řemenové - plochými řemeny Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více