Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B."

Transkript

1 Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r2+r1+r23 súčet r3 až r Nehmotné výsledky výskumu a vývoja (12)-(72+91AU) 3 Softvér (13)-(73+91AU) Oceniteľné práva (14)-(74+91AU) 5 Drobný dlhodobý nehmotný majetok (18)-(78+91AU) 6 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (19)-(79+91AU) 7 Obstaranie dlhodobého nehm.majetku (41)-(93) 8 Poskyt.preddavky na dlhod.neh.maj. (51)-(95AU) 9 2. Dlhodobý hmotný majetok Pozemky Umelecké diela a zbierky Predmety z drahych kovov Stavby Stroje, prístroje a zariadenia Dopravné prostriedky súčet (r.11 až r.22) (31)-(92AU) (32)-(92AU) 12 (33)-(92AU) (21)-(81+92AU) (22)-(82+92AU) (23)-(83+92AU) Pestovateľské celky trvalých por. (25)-(85+92AU) 17 Základné stádo a ťažné zvieratá (26)-(86+92AU) 18 Drobný dlhodobý hmotný majetok (28)-(88+92AU) Ostatný dlhodobý hmotný majetok (29)-(89+92AU) 2 Obstaranie dlhodobého hmot.majet (42)-(94) Poskyt.preddavky na dlhod.hmot.maj (52)-(95AU) Dlhodobý finančný majetok Pod.cp a vkl.v obch.spol.v ovl.oso súčet (r.24 až r.29) (61)-(96AU) Pod.cp v vkl.v obch.spol.s pod.vpl (62)-(96AU) 25 Dlhové CP držané do splatnosti (63)-(96AU) 26 Dlhodobé pôžičky (67)-(96AU) 27 Ostatný dlhodobý finančný majetok (69)-(96AU) Obstaranie dlhodobého fin.majetku (43)-(96AU) 29 Kontrolný súčet súčet r.1 až r B. Obežný majetok súčet Zásoby Obstaranie materiálu Materiál súčet (r.32 až r.38) ( )-(191) (111) Nedok.výroba a polotov.vlas.výroby ( )-( ) 34 Výrobky (123)-(194) 35 Zvieratá Obstaranie tovaru (124)-(195) (131) 37 1

2 Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 Tovar na sklade a v predajniach 2. Pohľadávky ( )-(196) súčet r.4 až r.62 Odberatelia (311)-(391AU) 4 Zmenky na inkaso (312) 41 Pohľ.za eskontované CP (313) 42 Poskytnuté prevádzkové preddavky (314)-(391AU) Pohľadavky za rozpočt.príjmov nedaňove (315) Ostatné pohľadávky (316)-(391AU) 45 Pohľ. za rozpoč.príjmov daňove a colne (317) 46 Pohľ. za daň. príj. obcí a vyš. úz. cel Pohľ. voči zamestnancom (318) (335)-(391AU) Zúčt.s inštit.soc.zab.a zdrav.pois (336)-(391AU) 49 Daň z príjmov (341) 5 Ostatné priame dane (342) 51 Daň z pridanej hodnoty (343) 52 Ostatné dane a poplatky (345) 53 Dotácie a ost.zúčt.so štát.rozpoč. (346) Dot.a ost.zúčt.s rozp.obc.a vúc (348) 55 Prisp.z rozp.es a zuct. s roz.es (349) 56 Pohľadávky voči združeniu (358)-(391AU) 57 Pohľ.a záv.z pev.termínov.operácií (373AU)-(391AU) 58 Pohl. voci rozpoctu ES (374)-(391AU) 59 Pohľ.z dlhopisov emitov.účt.jedn. (375)-(391AU) 6 Iné pohľadávky (378)-(391AU) Spojovací účet pri združení (396) Finančný majetok Pokladnica Peniaze na ceste Ceniny Učty štátnej pokladne Základný bežný účet Vkladový výdavkový rozpočt.účet Príjmový rozpočtový účet Príjmov.vkladový rozp.účet Príj.rozpoč.účty daň.príj.a col.pr Bežný účet Bež.účty peň.fondov obcí a vúc Bežné účty finančných fondov súčet (r.64 až 84) (261) 64 (+/-262) (263) (účty účtovej skupiny 22) 67 (231) (232) 69 (235) 7 (236) 71 (237) 72 (241) (242) (243)

3 Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 Ostatné bežné účty (245) Bežné účty osobitných fondov (246) 77 Bežné účty daň.a colných príjmov (247) 78 Osobit.bu prostr. z rozp. ES (248) 79 Majetkové cp na obchodovanie (251)-(291AU) 8 Dlhové cp na obchodovanie (253)-(293AU) 81 Vlastne dlhopisy (255)-(293AU) 82 Ostatné cenné papiere (256) 83 Obst.krát.finančného majetku (259) Poskyt.návr.fin.výpom.dlhodobé súčet (r.86 až 9) Pos.návr.fin.výpom.vrámci ver.roz. Pos.návr.fin.výpom.prísp.organ. Pos.návr.fin.výpom.podnik.subjekt. Pos.návr.fin.výpom.ostatn.organiz. (271AU) 86 (273AU) 87 (274AU) (275AU) Pos.finan.výpomoci fyzickým osob. (277AU) 9 5. Pos.návr.fin.výpomomci krátkodobé súčet (r.92 až 96) 91 Pos.návr.fin.výpom.vrámci ver.roz. (271AU) 92 Pos.návr.fin.výpom.prísp.organiz. (273AU) 93 Pos.návr.fin.výpom.podnik.subjekt. (274AU) 94 Pos.návr.fin.výpom.ostatným org. (275AU) 95 Poskytnuté fin.výpomoci fyz.osobám (277AU) Prostriedky rozpoctoveho hospod. súčet (r.98 až 11) 97 Poskytnutie prost.na výd.rozp.org. (212) 98 Transfery (213) 99 Zúčt.rozp.výdav.obcí a vúc (218) 1 Náklady rozpočtových organizácií (účty účtovej triedy 4) Vzťahy k účtom klient.štát.pokl. účty účtovej skupiny 2) Prechodné účty aktív súčet (r.14 až 16) 13 Náklady budúcich období (381) 14 Príjmy budúcich období (385) 15 Odhadné účty aktívne (388) 16 Majetok spolu Kontrolne číslo súčet (r.1+r.3) súčet (r.3 až r.17)

4 Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 a PASÍVA A. Vlastné zdroje krytia majetku súčet (r.19+r.122+r.129) 1. Fondy úc.jedn. a osobit.fondy úc.jedn. súčet (r.11 + r.115) Majetkové fondy Fond dlhodobého majetku Fond obežneho majetku Fond podnikateľskej činnosti Oceňov.rozdiely z prec.maj.a záväz Finančné a peňažné fondy Fond rezervný Fond reprodukcie Peňažné fony obce alebo vúc Ostatné finančné fondy Štátne fondy Ostatné osobitné fondy 2. Výsledok hospodárenia Vysledok hospod.bežn.účt.obdobia Výsledok hospod.v schv.konaní Nerozd.zisk,neuh.strata z min.rok. Prevod zúčtov.príj.a výd. Saldo výdavk.a nákl.rozp.hospodár. Saldo príjmov a výnos.rozp.hospod. súčet (r.111 až r.114) (91) (92) súčet (r.116 až r.121) riadku b (93) 113 (99) (914) 116 (916) (917) súčet (r.123 až 128) (918) (921) 12 (922) (+/-963) 123 (+/-931) 124 (+/-932) (933) (+/-964) (+/-965) Zdroje krytia prostr.rozp.hospod. súčet (r.13 až 136) 129 Financovanie výdavkov rozp.organ. Zúčtovanie daňových príjmov obci Zúčtovanie nedaňových príjmov Zúčtovanie danovych a colnych príjmov Zuctovanie prijmov obci Výdavkový rozpočtový účet Zúčtovanie prevodov rozp.príjmov B. Zavazky 1. Rezervy 2. Dlhodobé záväzky Záväzky zo social. fondu Emitované dlhopisy Záväzky z prenájmu súčet (r.138+r.139+r.146+r.167+r.175+r.179) Dlhododbé prijaté preddavky Dlhod.zmenky na úhradu Ostatné dlhodobé záväzky súčet (r.14 až 145) (211) 13 (214) 131 (215) 132 (216) 133 (217) 134 (234) 135 (219) (941) (952) (953) (954) (955) 143 (958) 144 (959)

5 Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 3. Krátkodobé záväzky Dodávatelia Zmenky na úhradu Prijaté preddavky Ostatné záväzky Zamestnanci a PASÍVA Ostatné záväzky voči zamestnancom Zúčt.s inšt.soc.zab.a zdrav.poist. Daň z príjmov Ostatné priame dane Daň z pridanej hodnoty Ostatné dane a poplatky Dotácie a ost.zúčt.so štátn.rozp. Dot.a ostat.zúč.s rozp.obcí a vúc Prispevky z rozp.esa zuct.s roz.es Záväzky z up.nespl.cen.pap.a vklad Záväzky voči združeniu Spojovací účet pri združení Pohl.a zav.z pevnych temin.oper. Zavazky voci rozpoctu ES Iné záväzky súčet (r.147 až r.166) (321) riadku b (322) 148 (324) 149 (325) (331) 151 (333) (336) (341) (342) (343) 156 (345) 157 (346) 158 (348) (349) 16 (367) 161 (368) 162 (396) 163 (373AU) 164 (376) (379) 4. Bankové úvery a ostatné prij.výpom súčet (r.168 až r.174) 167 Dlhodobé bankové úvery (951) 168 Krátkodobé bankové úvery (281,231AU) 169 Eskontné úvery (282) 17 Emitované krátkodobé dlhopisy (283) 171 Ostat.krátkod.finančné výpomoci (289) 172 Pr.návr.fin.výp.dlhod.vrám.ver.roz (272 AU) 173 Pr.návr.fin.výp.krát.vrám.ver.roz. (272 AU) Prechodné účty pasívne súčet (r.176 až r.178) 175 Výdavky budúcich období (383) 176 Výnosy budúcich období (384) 177 Odhadné účty pasívne (389) Vzťahy k účtom klientov št.pokl. (účty účtovnej skupiny 2) 179 Vl. zdroje krytia majet.a zav.spol súčet (r.18+r.137) Kontrolné číslo súčet (r.18 až r.18)

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2014 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa)

:51:29 Strana: 1 z. Rozvaha. k (v Kč na dvě desetinná místa) 29.0.200 21:51:29 Strana: 1 z Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) Software (013) Ocenitelná práva (014) Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) Ostatní dlouhodobý

Více

ROZVAHA. Rozvaha (Bilance) územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu

ROZVAHA. Rozvaha (Bilance) územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu Rozvaha (Bilance) územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, státních fondů a organizačních složek státu (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k IČ 48136841 Název nadřízeného orgánu: MINISTERSTVO

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

A. STÁLÁ AKTIVA , ,63 součet položek

A. STÁLÁ AKTIVA , ,63 součet položek Licence:D0NW ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUA60 23012004 Zpracoval: Schovánková Okamžik sestavení: 18.02.2005 9h12m38s Strana: 1 +---------------------------------------------+

Více

ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, a příspěvkových organizací

ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, a příspěvkových organizací ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, a příspěvkových organizací MĚSTO CHOMUTOV Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČO: 00261891 AKTIVA č. ř. Stav k 1. 1. Stav k a b 1 2 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 75015269 Název účetní jednotky Období Mateřská škola Nový Hrádek 12 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 155,91 76,91 (012) (013)

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. v Kč na dvě desetinná místa.

ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. v Kč na dvě desetinná místa. Ministerstvo financí ČR Rozvaha Úč OÚPO 3-02 Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF ČR ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k

Více

Ministerstvo financí ČR. Rozvaha Úč OÚPO ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Ministerstvo financí ČR. Rozvaha Úč OÚPO ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Ministerstvo financí ČR Rozvaha Úč OÚPO 3-02 Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF ČR ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k

Více

ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. v Kč na dvě desetinná místa.

ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací. v Kč na dvě desetinná místa. Ministerstvo financí ČR Rozvaha Úč OÚPO 3-02 Vykazující jednotka doručí výkaz podle pokynů MF ČR ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací sestavená k

Více

MESTSKY URAD CHOMUTOV 15.

MESTSKY URAD CHOMUTOV 15. Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/77 227/2001 ROZVAHA organizačních složek státu územních samosprávných celků Úč OÚPO 3-02 s účinností pro organizační složky státu, a příspěvkových organizací Datum

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2013 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1

Licence:D2EX ****** U C R - G O R D I C S O F T W A R E ****** UCRGUM60 06052008 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 Okamžik sestavení: 19.02.2009 10h43m53s Strana: 1 ROZVAHA - BILANCE za období : 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč ) IČO 65267991 Název, sídlo a právní

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

ROZVAHA BILANCE Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu

ROZVAHA BILANCE Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu Licence: D90D XCRGUA60 / A60 (01012009 / 01012009) ROZVAHA BILANCE Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

Více

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví dopravy

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví dopravy SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví dopravy A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software 170,49 170,49 - Ocenitelná

Více

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací kraje

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací kraje SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací kraje A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 582,58 1 582,58 - Software 71 153,25 76 457,74

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 547,33 547,33 - Software 188,93

Více

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví školství

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví školství SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA příspěvkových organizací v odvětví školství A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software 7 116,47 7 318,78 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací

SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací SUMÁŘ ÚČETNÍCH VÝKAZŮ ZA ROK 2004 ROZVAHA Moravskoslezského kraje a jeho příspěvkových organizací A. Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 1 582,58 1 582,58 - Software

Více

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance)

+-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) +-----------------------------------------------------------------------------------------+ ROZVAHA (bilance) sestavená k 31.12.2009 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) IČ Město Kojetín 00301370 Masarykovo

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 312015... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky Česká jezdecká federace Sídlo nebo bydliště účetní

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací R O Z V A H A ( B I L A N C E ) příspěvkových organizací sestavena k : 31.12.2005 v tisících Kč, na dvě desetinná místa Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Mateřská škola Včelná

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky OBEC DALEKÉ DUŠNÍKY 2009 13 00242071 1 26301 Daleké

Více

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč)

organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) ROZVAHA - BILANCE za období 13/2008 organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v Kč) IČO: 00273295 Název účetní jednotky: Obec Žernov Žernov čp.112 Datum a čas

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Obec Sídlo: Dolní Heřmanice 100

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: Obec Sídlo: Dolní Heřmanice 100 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 79 699 508,5 6 97 58,60 6 78 969,65 57 585 6, 7 95 69,07 6 97 58,60 56 06 60,7 56 608 08,7 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 67 556,00 556,00 0 000,00 0,00. Nehmotné výsledky

Více

řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2005

řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2005 Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A řádná X mimořádná mezitimní * typ závěrky označte 'X' sestavená k rozvahovému dni 31.prosinci 2005 NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY Město Šumperk Sídlo účetní jednotky - ulice,čp nám. Míru

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni 14RozvahaNev.pdf ROZVAHA pro nevýdělečné organizace v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČ a b 1 2 A. Dlouhodobý majetek celkem (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.) A. I. Dlouhodobý nehmotný

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Číměř 2009 12 00246450 12 37832 Číměř Obec Název

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2005 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2005 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO OKEČ účetní jednotky Město Buštěhrad 2005 12 00234214 202020 Hřebečská

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 6 87,00 866,00 609 97,00 0,00 9 Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 05 hmotného

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: obec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: obec AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 5 0, 0 95,80 9 905 59, 00 6 605, 7 09 09, 0 96 579,0 86 895 55,0 86 68 876,06 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 7 60,0 56 85,0 7 07,00 6 79,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) , ,12 Umělecká díla a předměty (032) , ,09 Stavby (021) ,62 1 4 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městský úřad Rokycany Sídlo: Masarykovo nám. 1 337 20 Rokycany Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 50 658, 89 68, 5 00,00 55 08,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 67 05 98,7

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: USC Sídlo: Vestec

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: USC Sídlo: Vestec I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 908,00 57 650,00 6 58,00 6 58,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 9 778 6,8 66 7, 8 6 009,7 8 000 68, 9 Uspořádací účet technického

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 66 07 8,8 50 7 569,75 76 69 69,08 8 907 9,70 569 770,90 50 0 887,80 9 78 57,0 8 57 899, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 69 679,5 96,70 97 55,5 05 7,95. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 565, 6 688,6 07 876,60 095 80,60 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 68 09 68,7 5 590 66, 9 79 00,8 56 6,8

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 790 9,5 6,00 67 787,5 0,05 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 575 5,56 85 97 6, 89 55 805, 68 67 976,8 9

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 85,6 7 6 8,6 9 78,00 7 58 5,08 60 508,7 7 6 8,6 7 57 687,0 7 659 50,0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 75 6,0 76 875,0 98 589,00 0 077,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: IČ: Právní forma: ÚSC AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 07,87 8 98 7,7 0 58,5 80 99 87, 0 6 85, 8 79 977,7 8 6 07,7 7 0,0 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 685 67,0 59 75,0 5 98,00 7 8,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Frymburk, Sušice

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Frymburk, Sušice AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 58 09, 87 60,00 86 807, 80 90,98 7 70 059,9 87 60,00 5 98 57,9 8 5,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 57 66,0 7 65,0 85 6,00 65 6,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: ÚSC AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 87 70 66,78 7 009 06,0 90 69 599,76 97 7 56,8 77 08 5, 5 60 8,77 8 996,5 55 7, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 9 67,00 5 086,00 585,00 6 88,00. Nehmotné výsledky výzkumu a

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 07 87,7 7 9 68, 9 6 99,5 90 676 095,0 6 7 8,9 7 8 0, 78 50 86,7 7,68 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 68,0 77,0 660 86,00 785 86,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0 0,00

Více

Rozvaha , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2 Software ,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva

Rozvaha , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 2 Software ,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 5, 80 5, 0 000,00 0,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Dlouhodobý hmotný majetek 7 65 57, 870 8,0 50 765 098,9 5 88,77 9 Uspořádací

Více

ROZVAHA - BILANCE AKTIVA. Osek nad Bečvou. A. Stálá aktiva , ,16. (v Kč) Období: 13 / 2009 IČO: Název:

ROZVAHA - BILANCE AKTIVA. Osek nad Bečvou. A. Stálá aktiva , ,16. (v Kč) Období: 13 / 2009 IČO: Název: Licence: DJAV XCRGUA60 / B60 (01012009 / 18032009) ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2009 IČO:

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Borovnice

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název: Borovnice Název 00777 Okamžik sestavení: 6..07 :0:06 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 9 09 60,6 7 65 598,67 8 66,9 8 05 5,6 660 070,60 7 65 600,67 7 007 69,9 6 98, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 60,00 8 656,00 5

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název 0065 Okamžik sestavení: 6..07 :9:5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 660 0,75 65 06,6 66 5 90, 65 006 877,9 0 067,70 65 086 00,6 56 8 066,07 58 768,56 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 97,00 8 700,00 57

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Troubsko

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Troubsko Název 0087 Okamžik sestavení:..07 5::5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 88 0,70 5 97 55, 5 90 587,9 9 77 0,79 5 08 5,89 5 90 075, 99 88 77,58 96 56 59, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6 67,90 08,90 0 6,00

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka:

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Název 00966 Okamžik sestavení: 6..08 8:6:5 AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 70 66,97 8 855,80 907 78,7 69,79 96 59,80 799 95,80 6 098,00 9 870,60 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 5 0,00 05 865,00 9 66,00

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků A K T I V A. sestavena k : 31.12.2009 R O Z V A H A ( B I L A N C E ) územních samosprávných celků sestavena k : 31.12.2009 v Kč Název, sídlo a právní forma rok měsíc IČO účetní jednotky Obec Bohumilice 2009 12 00250333 Bohumilice 111 38481

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI I. Dlouhodobý nehmotný majetek 58 7,99 9 9,99 9,00 7 7,00 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 5 8 68,56 79 50,7 56 8,9 659 6,8 9 Uspořádací účet technického

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: obec Sídlo: Křiváček 6

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI IČ: Právní forma: obec Sídlo: Křiváček 6 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 8 758.70 7.70 99 05.00 8 00.70 0 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 05 II. Dlouhodobý hmotný majetek 0. 7 7 60.78 6 87 699. 6 8.8 9 Uspořádací účet technického

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) IČO 27777146 Název účetní jednotky MAS HORNÍ POMORAVÍ obecně prospěšná společnost Hlavní 92 788 33 Hanušovice

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Mokrosuky

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Mokrosuky AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 8 77 95,0 5 7 990,0 05 505,0 7,85 86 08,7 5 7 990,0 6 5 8,7 855 97,7 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 6,00 6,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0. Software 0. Ocenitelná

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: ÚSC

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Předmět činnosti: ÚSC AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 9 667 80.0 9 60 70.9 0 06 78.6 7 87 097. 7 85 079.9 9 57 97. 8 78 05.9 8 9 686.95 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 88 58.70 96 07.70 85 85.00 506 79.00. Nehmotné výsledky výzkumu

Více

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Koroužné

Rozvaha. ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Účetní jednotka: Právní forma: ÚSC Sídlo: Koroužné AKTIVA CELKEM A. Stálá aktiva 6 556 88,85 6 9 8,8 0 6 56,0 8 87 96,0 9 68 76,69 6 9 8,8 08 9,85 76 5, I. Dlouhodobý nehmotný majetek 75,80 98 565,80 80,00 5 98,00. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0.

Více

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ROZVAHA PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA CELKEM 1 060 475,69 807 054,50 253 421,19 2 091 731,64 A. Stálá aktiva 848 616,50 807 054,50 41 562,00 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3.

Více