FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY"

Transkript

1 FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív FIN 3-04 Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov FIN 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov FIN 5-04 Finančný výkaz o úveroch, emitovaných dlhopisoch, zmenkách a finančnom prenájme subjektu verejnej správy FIN 6-04 Finančný výkaz o bankových účtoch a záväzkoch obcí, vyšších územných celkoch a nimi zriadených rozpočtových organizácií IČO Mesiac Rok Názov subjektu verejnej správy M S K S, K o m á r n o Sídlo Ulica a číslo H r a d n á 1 PSČ Názov obce K o m á r n o ová adresa Zostavená dňa: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:

2 FIN 1-12 Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy Typ rozpočtu: Schválený 1.1. Príjmy Zdroj Typ zdroja Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Očakávaná skutočnosť Skutočnosť k a b c R ,00 0, ,80 41 R , , ,39 41 R , , ,46 41 R ,00 50,00 12,99 41 R ,00 0,00 73,35 41 R , , ,01 43 R , ,00 0,00 71 M ,00 0, ,12 Úhrn , , , Výdavky Zdroj Typ zdroja Program Funkčná Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Očakávaná skutočnosť Skutočnosť k a b c d e R ,00 0, , R ,00 0,00 671, R ,00 0,00 289, R ,00 0,00 40, R ,00 0,00 404, R ,00 0,00 23, R ,00 0,00 86, R ,00 0,00 28, R ,00 0,00 7, R ,00 0,00 137,23 41 R , , ,85 41 R , , ,72 41 R , , ,77 41 R , , ,00 41 R , ,00 439,50 41 R , , ,93 41 R , ,00 874,35 41 R , , ,28 41 R , ,00 550,49 41 R , , ,38 41 R , ,00 488,48 41 R ,00 400,00 176,87 41 R , , ,29 41 R , , ,27 41 R ,00 750,00 187,68 41 R , , ,61 41 R , , ,03 41 R , ,00 387,78 41 R , , ,90 41 R ,00 600,00 228,99 41 R ,00 600,00 0,00 2 / 18

3 FIN Výdavky Zdroj Typ zdroja Program Funkčná Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Očakávaná skutočnosť Skutočnosť k a b c d e R , ,00 580,00 41 R ,00 100,00 0,00 41 R , ,00 229,29 41 R , , ,99 41 R ,00 800,00 273,35 41 R ,00 300,00 236,50 41 R , ,00 507,77 41 R , , ,93 41 R , ,00 872,57 41 R ,00 380,00 67,08 41 R ,00 50,00 250,00 41 R , ,00 0,00 41 R ,00 200,00 99,00 41 R , ,00 396,30 41 R , , ,96 41 R ,00 200,00 77,90 41 R ,00 300,00 25,80 41 R ,00 300,00 95,95 41 R , , ,90 41 R , , ,43 41 R , , ,81 41 R , ,00 0,00 41 R , ,00 562,85 41 R ,00 50,00 0,00 41 R , , ,04 41 R ,00 850,00 802,02 41 R ,00 0, ,00 41 R , ,00 0,00 43 R , ,00 0,00 71 M ,00 0,00 333,33 71 M ,00 0,00 817,00 71 M ,00 0, ,79 Úhrn , , ,53 3 / 18

4 FIN 1-12 Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií 2.1. Príjmové operácie Zdroj Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Očakávaná skutočnosť Skutočnosť k a b žiaden záznam Úhrn žiaden záznam 2.2. Výdavkové operácie Zdroj Funkčná Ekonomická Schválený rozpočet Rozpočet po zmenách Očakávaná skutočnosť Skutočnosť k a b d Úhrn 4 / 18

5 FIN Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky Č.r Vybrané aktíva Účet Zostatok k vykazovaného obdobia Brutto Korekcia Netto Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto) a b c Dlhodobý nehmotný majetok (r.2 až r.5) 1 410, ,08 2. Aktivované náklady na vývoj a oceniteľné práva 012, (07, 09) 3. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (095A) 4. Iný dlhodobý nehmotný majetok 013, 018, (07, 09) 5. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (093) 1 410, ,08 6. Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r. 15) , , , ,98 7. Pozemky (092A) 6 555, , ,54 8. Pestovateľské celky trvalých porastov (085, 092A) 9. Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov 032, (092A) , , , Stavby (081, 092A) , , , , Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (082, 092A) , , , , Dopravné prostriedky (083, 092A) , , Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (095A) 14. Iný dlhodobý hmotný majetok 026, 028, (08, 09) 15. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (094) 16. Dlhodobý finančný majetok (r. 17 až r. 21) 17. Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely 061, 062, (096A) 18. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (096A) 19. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky 066, (096A) 20. Ostatný dlhodobý finančný majetok (096A) 21. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (096A) 22. Zásoby skupina 11, 12, 13 - (19) , ,96 398,53 0,00 398,53 488, Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 24 až r. 30) 1 006, , , Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa 25. Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku / 18

6 FIN 2-04 Č.r Vybrané aktíva Účet Zostatok k vykazovaného obdobia Brutto Korekcia Netto Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto) a b c Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 357, 358, , , , Pohľadávky (r. 32 až r. 42) 3 047, , , Odberatelia (391A) 3 046, , , Zmenky na inkaso (391A) 34. Poskytnuté prevádzkové preddavky (391A) 0,60 0, Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov 313, (391A) 36. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (391A) Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia (391A) 336, 341, 342, 343, 345 -(391A) 39. Pohľadávky z nájmu (391A) 40. Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie 373A, (391A) 41. Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení 42. Ostatné pohľadávky 369, 371A, 372A, 396A - (391A) 315, 316, 318, 335, 378- (391A) 43. Finančné účty (r. 44 až r. 51) , , , Pokladnica a ceniny 211, ,83 32,83 9, Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 46. Výdavkový rozpočtový účet Príjmový rozpočtový účet Účty štátnej pokladnice skupina Majetkové cenné papiere 251, 257A - (291A) 50. Dlhové cenné papiere 221A +/ , , ,75 253, 256, 257A - (291A) 51. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (291A) 52. Návratné finančné výpomoci (r r. 54) 53. Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy 271A, 272A, 274A, 275A - (291A) 46,62 6 / 18

7 FIN 2-04 Č.r Vybrané aktíva Účet Zostatok k vykazovaného obdobia Brutto Korekcia Netto Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto) a b c Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy 271A, 274A, 275A, 277A - (291A) 55. Časové rozlíšenie 381, 382, , Účet štátnych rozpočtových príjmov Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice skupina Vybrané aktíva spolu (r r r r r r r r r r r. 57) , , , ,12 7 / 18

8 FIN 2-04 Č.r Vybrané pasíva Účet Zostatok k vykazovaného obdobia Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto) a b c Vlastné imanie (r. 60 až r. 62) , , Oceňovacie rozdiely 414, Fondy 421, , , Výsledok hospodárenia VH , , Rezervy 451, 459, Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 65 až r. 71) , , Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku , , Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 357, 358, Záväzky (r. 73 až r r r r. 86 až r. 90) , , Dlhodobé zmenky na úhradu 478A 74. Krátkodobé zmenky na úhradu 322, 478A 75. Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie 373A, Vydané dlhopisy dlhodobé 473A (-255A) 77. Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, , , v tom: krátkodobé 1 577, , dlhodobé 80. Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 82. dlhodobé 83. Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 85. dlhodobé 86. Záväzky voči zamestnancom 331, , , Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia 336, 341, 342, 343, , , Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Záväzky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení 368, 371A, 372A, 396A 90. Ostatné záväzky 325, 379, 472, , , v tom: krátkodobé 8 / 18

9 FIN 2-04 Č.r Vybrané pasíva Účet Zostatok k vykazovaného obdobia Zostatok k 31. decembru bezprostredne predchádzajúceho vykazovaného obdobia (netto) a b c dlhodobé 2 953, , Bankové úvery a výpomoci (r. 94 až r. 98) 94. Bankové úvery dlhodobé 461A 95. Bežné bankové úvery 461A, 221A, 231, Vydané dlhopisy krátkodobé 473A, 241 (-255A) 97. Krátkodobé finančné výpomoci Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy Časové rozlíšenie (r r. 101) 1 200, Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období , Účet štátnych rozpočtových výdavkov Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice skupina Vybrané pasíva spolu (r r r r r r r r. 103) , ,12 9 / 18

10 FIN 3-04 Č.r. 1. Vybrané aktíva I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANEHO OBDOBIA (r.2 + r.3 + r.6 + r.10 až r.12) Majetkové cenné papiere v tom akcie z toho: kótované podielové listy ostatné majetkové vklady Dlhové cenné papiere z toho: dlhodobé Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z toho: dlhodobé a Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky 2. a) nefinančné korporácie 4 645,56 3. b) finančné korporácie 4. z toho: poisťovacie spoločnosti 5. penzijné fondy 6. c) verejná správa spolu (r.07 až r.09) 7. ústredná správa 8. územná samospráva 9. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 10. d) domácnosti 397, e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 12. f) zahraničie 13. II. TRANSAKCIE Zvýšenie stavu aktív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24) 14. a) nefinančné korporácie 15. b) finančné korporácie 16. z toho: poisťovacie spoločnosti 17. penzijné fondy 18. c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21) 19. ústredná správa 20. územná samospráva 21. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 22. d) domácnosti 23. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 24. f) zahraničie 25. Zníženie stavu aktív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36) 26. a) nefinančné korporácie 1 598, b) finančné korporácie 28. z toho: poisťovacie spoločnosti 29. penzijné fondy 5 042, ,77 10 / 18

11 FIN 3-04 Č.r. Vybrané aktíva 30. c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33) 31. ústredná správa 32. územná samospráva 33. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia Majetkové cenné papiere v tom akcie z toho: kótované podielové listy ostatné majetkové vklady Dlhové cenné papiere z toho: dlhodobé Poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z toho: dlhodobé a Vybrané pohľadávky a poskytnuté preddavky 34. d) domácnosti 397, e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 36. f) zahraničie 37. III. ZMENY V OCENENÍ (+/-) 38. IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-) 39. V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r. 1 + r r r r. 38) 40. a) nefinančné korporácie 3 047, b) finančné korporácie 42. z toho: poisťovacie spoločnosti 43. penzijné fondy 44. c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47) 45. ústredná správa 46. územná samospráva 47. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 48. d) domácnosti 49. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 50. f) zahraničie 3 047,05 11 / 18

12 FIN 4-04 Vybrané pasíva Č.r. 1. VYBRANÉ PASÍVA Emitované dlhopisy Zmenky Bankové úvery Investičné dodávateľské úvery Dodávateľské úvery Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania a I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r.6 + r.10 až r.12) 2. a) nefinančné korporácie 3. b) finančné korporácie 4. z toho: poisťovacie spoločnosti 5. penzijné fondy 6. c) verejná správa spolu (r.07 až r.09) 7. ústredná správa 8. územná samospráva 9. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 10. d) domácnosti 11. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 12. f) zahraničie 13. II. TRANSAKCIE Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24) 14. a) nefinančné korporácie 12 / 18

13 FIN 4-04 Č.r. VYBRANÉ PASÍVA 15. b) finančné korporácie 16. z toho: poisťovacie spoločnosti Emitované dlhopisy Zmenky Bankové úvery Investičné dodávateľské úvery Dodávateľské úvery Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania a penzijné fondy 18. c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21) 19. ústredná správa 20. územná samospráva 21. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 22. d) domácnosti f) zahraničie 25. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36) 26. a) nefinančné korporácie 27. b) finančné korporácie 28. z toho: poisťovacie spoločnosti 29. penzijné fondy 30. c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33) 31. ústredná správa 32. územná samospráva 33. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 34. d) domácnosti 35. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 36. f) zahraničie 13 / 18

14 FIN 4-04 Č.r. VYBRANÉ PASÍVA 37. III. ZMENY V OCENENÍ (+/-) 38. IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-) 39. Emitované dlhopisy Zmenky Bankové úvery Investičné dodávateľské úvery Dodávateľské úvery Úvery od Štátneho fondu rozvoja bývania a V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r 13 r.25 + r.37 + r.38) 40. a) nefinančné korporácie 41. b) finančné korporácie 42. z toho: poisťovacie spoločnosti 43. penzijné fondy 44. c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47) 45. ústredná správa 46. územná samospráva 47. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 48. d) domácnosti 49. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 50. f) zahraničie 14 / 18

15 FIN 4-04 Č.r. 1. VYBRANÉ PASÍVA Úvery od enviromentálneho fondu Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC) Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy Finančný prenájom Ostatné nebankové pôžičky Prijaté zábezpeky Vybrané záväzky a prijaté preddavky a I. STAV k 1.januáru VYKAZOVANÉHO OBDOBIA (r. 2 + r. 3 + r.6 + r.10 až r.12) 2. a) nefinančné korporácie 2 912,89 3. b) finančné korporácie 4. z toho: poisťovacie spoločnosti 5. penzijné fondy 6. c) verejná správa spolu (r.07 až r.09) 7. ústredná správa 8. územná samospráva 9. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 10. d) domácnosti , e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 12. f) zahraničie 13. II. TRANSAKCIE Zvýšenie stavu pasív (r.14 + r.15 + r.18 + r.22 až r.24) 14. a) nefinančné korporácie ,33 704,98 15 / 18

16 FIN 4-04 Č.r. VYBRANÉ PASÍVA 15. b) finančné korporácie 16. z toho: poisťovacie spoločnosti 17. penzijné fondy 18. Úvery od enviromentálneho fondu Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC) Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy Finančný prenájom Ostatné nebankové pôžičky Prijaté zábezpeky Vybrané záväzky a prijaté preddavky a c) verejná správa spolu (r.19 až r. 21) 19. ústredná správa 20. územná samospráva 21. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 22. d) domácnosti 704, f) zahraničie 25. e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam Zníženie stavu pasív (r.26 + r.27 + r.30 + r.34 až r.36) 26. a) nefinančné korporácie 1 334, b) finančné korporácie 28. z toho: poisťovacie spoločnosti 29. penzijné fondy 30. c) verejná správa spolu (r.31 až r. 33) 31. ústredná správa 32. územná samospráva d) domácnosti 35. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 36. f) zahraničie 1 334,92 16 / 18

17 FIN 4-04 Č.r. VYBRANÉ PASÍVA 37. III. ZMENY V OCENENÍ (+/-) 38. IV. OSTATNÉ ZMENY (+/-) 39. Úvery od enviromentálneho fondu Úvery vyplývajúce zo zmlúv o dodávke energetických služieb (EPC) Návratné finančné výpomoci a ostatné pôžičky prijaté od subjektov verejnej správy Finančný prenájom Ostatné nebankové pôžičky Prijaté zábezpeky Vybrané záväzky a prijaté preddavky a V. STAV K POSLEDNÉMU DŇU VYKAZOVANÉHO OBDOBIA kumulatívne (r.1 + r 13 r.25 + r.37 + r.38) 40. a) nefinančné korporácie 1 577, b) finančné korporácie 42. z toho: poisťovacie spoločnosti 43. penzijné fondy 44. c) verejná správa spolu (r.45 až r. 47) 45. ústredná správa 46. územná samospráva 47. fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 48. d) domácnosti , e) neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam 50. f) zahraničie ,39 17 / 18

18 FIN 5-04 Symbol dlhového nástroja Kód meny Dátum prijatia prostriedkov Dátum splatnosti dlhového nástroja Druh úroku F / V k z toho: zahraniční veritelia a b y z toho: zahraniční veritelia VZPP EUR F ,39 0,00 0,00 0,00 Úhrn ,39 0,00 0,00 0,00 18 / 18

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>>

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>> 9/2012 PROBLEMATIKA Účtovnícka 47. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B.

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B. Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r2+r1+r23 súčet r3 až r9 1 21872 92118 1 179 854 1 28 568 2 528 4623 45 1 116 Nehmotné výsledky výskumu

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2014 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli:

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: Obec Danišovce Danišovce 33, 053 22 Odorín Záverečný účet obce Danišovce 2013 Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: 04.06.2014 Úvod Obec Danišovce je samostatný územný samosprávny a správny

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Spojená škola, Komárňanská 28 Sídlo účtovnej jednotky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky IČO

Více

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Drňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agneša Molnárová Spracoval: Agneša Molnárová V Drni, dňa 6.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2016

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Miroslav Sabol Spracoval: Michaela Sabolová V Buclovanoch dňa 4.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Manuál Ministerstva financií Slovenskej republiky k obsahu finančných výkazov

Manuál Ministerstva financií Slovenskej republiky k obsahu finančných výkazov Manuál Ministerstva financií Slovenskej republiky k obsahu finančných výkazov OBSAH: 1. Termíny predkladania finančných výkazov 2. Obsah finančných výkazov: 2.1 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Základná škola Semerovo č. 110 Sídlo účtovnej jednotky 941 32 Semerovo IČO

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 V Čabe, 01.marec 2018 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 1/2009 PROBLEMATIKA Štátne výkazníctvo 1. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016 Návrh: Vyvesené: 02.06.2017 Zvesené: 19.06.2017 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016 Počet príloh: 6 Vypracovala: Jana Dudová ekonómka obce Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková starostka obce Obsah:

Více

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Obec Dolná Ždaňa Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 3.3.2014 v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Hospodárenie mesta 2013: 1) v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 13.12.2012 Schválený rozpočet Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet 12 373 932 12

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011 I. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR Obec Č. Kláštor sa riadila rozpočtovými pravidlami, ktoré sú rozdelené v dvoch zákonoch: zákon NR SR č.

Více

Záverečný účet obce Slanská Huta

Záverečný účet obce Slanská Huta 1 Záverečný účet obce Slanská Huta za rok 2011 Obec: Slanská Huta Vypracoval: Valéria Ivanová Schválil: Daniel Stančik Rokovanie OZ dňa: 29.06.2012 Uznesenie: B/08/2012 V zmysle zákona SNR č. 369/1990

Více

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 Predkladá: Eva Egryová Spracoval: Eva Egryová V Ďurkovciach, 13.júna 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2016. Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ Príloha k opatreniu MF/17616/213-74 Poznámky Úč NUJ 1-1.. x 2 2 2 2 X 3 6 8 4 G E O n a D l h a 9 5 9 5 n d r a 11.12.213 11.12.213 2 1 e 1 3 2 S e n i 6 5 8 8 6 j d @ e d c 2 4 5 X 6 8 9 9 5 1 1 1 2 6

Více

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014 Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO 35 960 990 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3722/B Informácie zverejnené obchodníkom s cennými

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 1. Všeobecná časť Názov RO: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Sídlo RO: Jána Kollára 896, 901 01 Malacky Štatutárny zástupca

Více

Záverečný účet obce Hronský Beňadik za rok 2014

Záverečný účet obce Hronský Beňadik za rok 2014 Záverečný účet obce Hronský Beňadik za rok 2014 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov predkladáme údaje o rozpočtovom

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31. 12. 2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky OBEC SEMEROVO Sídlo účtovnej jednotky 941 32 SEMEROVO č. 345 IČO 00309257

Více

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Spracoval: Bc Vladimír Baran Záverečný účet schválený OZ dňa 17.6.2016 uznesením č. A-10.7/2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.6.2016 V Smilne

Více

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017 Predkladá : Július Krištof v.z. Spracovala: Soňa Laciková V Solčiankach dňa 08.03.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 08.03.2018 Záverečný

Více

obce Kamenná Poruba za rok 2014

obce Kamenná Poruba za rok 2014 Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T obce Kamenná Poruba za rok 2014 V Kamennej Porube dňa 22.1.2015 1 Záverečný účet obce za rok 20143 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok

Více

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ : OBEC Lovča, Geromettova 95 966 21 LOVČA IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2014 Obec Lovča má k 31.12.2014 675 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej Bahno. Zástupca

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 20. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 15.3.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.3.2017

Více

USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s.

USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. USA TOP FOND o. p. f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.217 USA TOP FOND

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 V Čiližskej Radvani, máj 2018 Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 máj 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

OBEC PRÍBOVCE ZÁVEREČNÝ ÚČET Spracovateľ: Soňa Šalátová Predkladateľ: Ing. Jaroslav Brzák, PhD.

OBEC PRÍBOVCE ZÁVEREČNÝ ÚČET Spracovateľ: Soňa Šalátová Predkladateľ: Ing. Jaroslav Brzák, PhD. OBEC PRÍBOVCE ZÁVEREČNÝ ÚČET 2014 Spracovateľ: Soňa Šalátová Predkladateľ: Ing. Jaroslav Brzák, PhD. Príbovce máj 2015 OBSAH 1 Rozpočet obce na rok 2014 2 2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3 2.1 Bežné

Více

I. Základné informácie o účtovnej jednotke

I. Základné informácie o účtovnej jednotke I. Základné informácie o účtovnej jednotke 1. Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky: Názov účtovnej jednotky: Nadácia

Více

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017 Predkladá : Endre Vincze Spracoval: Ágnes Molnár V Drni, dňa 28.05.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 28.05.2018 Záverečný účet schválený OZ

Více

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce DOMADICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Štefánia Klimentová Jana Slušná V Domadiciach dňa... Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2017.

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012 Vypracovala: Bc. Ingrida Pöštenyi Schválené uzn. OZ č. : Záverečný účet obce za rok 2012 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2012 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012

Více

Zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011

Zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011 Materiál predložený na zasadnutie Rady Rozhlasu a televízie Slovenska dňa 21. 12. 2011 Názov materiálu: Zmeny rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na rok 2011 Predkladateľ: PhDr. Miloslava Zemková generálna

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Vincent Ivanecký, starosta obce Spracoval: Ružena Repaská V Kokošovciach dňa 24.02.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Nižný Kručov a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Mgr. Hermanovská Vladimíra, starostka obce Spracoval: Marcinčinová Zuzana V Nižnom Kručove dňa 09.05.2016 Návrh záverečného

Více

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Predkladá : Ing. Jaroslav Kopčan Spracoval: Mária Divékyová V Borčanoch, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 16.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Róbert Katuš Spracovala: Katarína Kerestyová V Kašove dňa 31.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015 Predkladá : Gabriel PARTI, starosta obce Spracoval: Ing. Katarína Zsebiková V Hrušove dňa 16.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 16.05.2016

Více

Komentár k štvrťročným finančným účtom za 2. štvrťrok 2010

Komentár k štvrťročným finančným účtom za 2. štvrťrok 2010 Komentár k štvrťročným finančným účtom za 2. štvrťrok 2010 1 Systém ESA95 rozlišuje nasledovné inštitucionálne sektory a subsektory: Nefinančné korporácie S.11 Finančné korporácie S.12 Centrálna banka

Více

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014 V Kružnej, apríl 2015 Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok Záverečný účet obce za rok OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 4. Vysporiadanie schodku

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

23 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 4. novembra o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

23 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 4. novembra o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely 700 Vestník NBS opatrenie NBS č. 23/2008 čiastka 35/2008 23 OPATRENIE Národnej banky Slovenska zo 4. novembra 2008 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za podielové fondy na štatistické účely

Více

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami Metodické usmernenie č. MF/010876/2017-352 zo dňa 23.3.2017 k postupu účtovania a vykazovania použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na mzdy za december v januári nasledujúceho roka z znení dodatku č.

Více

Typy hospodárskych operácií

Typy hospodárskych operácií V účtovníctve sa: 1. Zisťuje a eviduje stav majetku a zdrojov majetku 2. Sleduje pohyb a zmeny majetku a zdrojov majetku Typy hospodárskych operácií Hospodárska operácia každý jav, ktorý spôsobuje zmenu

Více

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 V Palíne, máj 2014 Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 17 367,00 17 367,00 17 367,00 9. Zboží na cestě 138 10.

5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 17 367,00 17 367,00 17 367,00 9. Zboží na cestě 138 10. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Toušice; IČO 00235784; Toušice 16, 281 63 Toušice Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky

Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky Komplexný príklad zostavenia účtovnej závierky Všeobecné údaje: Názov spoločnosti: Organizačno-právna forma: Hriadeľ, s.r.o. Spoločnosť s ručením obmedzeným Sídlo: Lipová 15 949 01 Nitra Dátum založenia:

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Tvrdonice; IČO 00283631; nám. Míru 96/ 31, 691 53 Tvrdonice Obec nebo městská část hlavního města

Více

II. Krátkodobé pohledávky 23 075 127,08 324 822,10 22 750 304,98 23 255 119,57 III. Krátkodobý finanční majetek

II. Krátkodobé pohledávky 23 075 127,08 324 822,10 22 750 304,98 23 255 119,57 III. Krátkodobý finanční majetek R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Horní Vltavice; IČO 00250422; Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice Obec nebo městská část

Více

Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015

Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015 OBEC Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015 Schválený: Obec Lovča mala k 31.12.2015 668 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Traplice; IČO 00291439; Traplice 404, 687 04 Traplice Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Loukov; IČO 00287440; Loukov 199, 768 75 Loukov Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2014

Více