VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)"

Transkript

1 Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/ VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov subjektu verejnej správy Právna forma Sídlo Ulica a číslo PSČ Názov obce Smerové číslo telefónu Číslo telefónu Číslo faxu ová adresa Zostavený dňa: Podpisový záznam osoby zodpovednej za zostavenie finančného výkazu: Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu subjektu verejnej správy:

2 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) Aktivované náklady na vývoj a oceniteľné práva Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 012, (07X, 09X) (095A) Iný dlhodobý nehmotný majetok 013, 018, (07X, 09X) nehmotného majetku (093) 06 Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r. 15) 07 Pozemky (092A) 08 Pestovateľské celky trvalých porastov (085, 092A) 09 Umelecké diela a zbierky, predmety z drahých kovov 032, (092A) 10 Stavby (081, 092A) 11 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (082, 092A) 12 Dopravné prostriedky (083, 092A) 13 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 14 Iný dlhodobý hmotný majetok hmotného majetku Dlhodobý finančný majetok (r. 17 až r. 21) 22 Zásoby Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere a podiely Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky Ostatný dlhodobý finančný majetok finančného majetku (095A) 026, 028, (08X, 09X) (094) 061, 062, (096A) (096A) 066, (096A) (096A) (096A) skupina 11, 12, 13 - (19X)

3 376 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 24 až r. 30) Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku 30 Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy 31 Pohľadávky (r. 32 až r. 42) , 358, Odberatelia (391A) 33 Zmenky na inkaso (391A) Poskytnuté prevádzkové preddavky Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia (391A) 313, (391A) (391A) (391A) 336, 341, 342, 343, 345 -(391A) 39 Pohľadávky z nájmu (391A) Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie Pohľadávky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení 42 Ostatné pohľadávky 373A, (391A) 369, 371A, 372A, 396A - (391A) 315, 316, 318, 335, (391A)

4 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 377 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto 43 Finančné účty (r. 44 až r. 51) 44 Pokladnica a ceniny 211, 213, 45 Bankové účty, účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako 221A +/- 261 jeden rok 46 Výdavkový rozpočtový účet Príjmový rozpočtový účet Účty štátnej pokladnice skupina Majetkové cenné papiere 251, 257A - (291A) 50 Dlhové cenné papiere Obstaranie krátkodobého finančného majetku Návratné finančné výpomoci (r r. 54) Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom verejnej správy Návratné finančné výpomoci poskytnuté subjektom mimo sektora verejnej správy 253, 256, 257A - (291A) (291A) 271A, 272A, 274A, 275A - (291A) 271A, 274A, 275A, 277A - (291A) 55 Časové rozlíšenie 381, 382, Účet štátnych rozpočtových príjmov Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice Vybrané aktíva spolu (r r r r r r r r r r r. 57) 224 skupina 20

5 378 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Rezervy 451, 459, Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy (r. 61 až r. 67) Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa Zúčtovanie z financovania zo štátneho rozpočtu Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku Ostatné zúčtovanie medzi subjektmi verejnej , 358, 359 správy 68 Záväzky (r.69ažr.73+r.76+r.79+r.82ažr.86) 69 Dlhodobé zmenky na úhradu 478A 70 Krátkodobé zmenky na úhradu 322, 478A 71 Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie 373A, Vydané dlhopisy dlhodobé 473A (-255A) 73 Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, v tom: krátkodobé 75 dlhodobé 76 Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 78 dlhodobé 79 Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 81 dlhodobé 82 Záväzky voči zamestnancom 331, Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Záväzky voči združeniu, zúčtovanie s Európskou úniou, transfery a ostatné zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy, spojovací účet pri združení 336, 341, 342, 343, , 371A, 372A, 396A

6 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 379 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Ostatné záväzky 325, 379, 472, v tom: krátkodobé 88 dlhodobé 89 Bankové úvery a výpomoci (r. 90 až r. 94) 90 Bankové úvery dlhodobé 461A, 91 Bežné bankové úvery 461A, 221A, 231, 232, 92 Vydané dlhopisy krátkodobé 473A, 241 (-255A) 93 Krátkodobé finančné výpomoci Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy 95 Časové rozlíšenie (r r. 97) Výdavky budúcich období Výnosy budúcich období Účet štátnych rozpočtových výdavkov Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice Vybrané pasíva spolu (r r r r r r r. 99) skupina 20

7 380 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/ Za subjekt verejnej správy, ktorým je Fond národného majetku Slovenskej republiky Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto 01 Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) 02 Oceniteľné práva (074) 03 Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 04 Iný dlhodobý nehmotný majetok 05 nehmotného majetku X, 013, (07X) Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r r. 12 až r. 14) 07 Pozemky Umelecké diela a zbierky Stavby (081) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z toho: dopravné prostriedky (082) 12 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok Iný dlhodobý hmotný majetok 02X, (08X) hmotného majetku Dlhodobý finančný majetok (r. 16 až r. 21) Podielové cenné papiere a podiely 061, 062, Dlhové cenné papiere Ostatné pôžičky 067A Ostatný dlhodobý finančný majetok Majetok fondu a prenajatý majetok fondu Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok a obstaranie dlhodobého finančného majetku 067A, 069, 06X 064, , Pohľadávky (r. 23 až r. 30) 23 Odberatelia 311, 31X 24 Zmenky na inkaso Poskytnuté prevádzkové preddavky 314

8 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 381 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto 26 Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky 313, 375 z vydaných dlhopisov 27 Pohľadávky z privatizácie Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia 336, 341, 342, 345, 29 Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené 373A, 376 opcie 30 Ostatné pohľadávky 316, 378, 335, 33X 31 Finančné účty (r. 32 až r. 36) 32 Pokladnica a ceniny 211, 213, 21X 33 Bankové účty 34 Majetkové cenné papiere a krátkodobé cenné papiere a podiely na privatizáciu 35 Dlhové cenné papiere Obstaranie krátkodobého finančného majetku Vybrané aktíva spolu (r r r r r. 31) 221A, 222 +/ , 257A, 25X 253, 256,257A, 25X 259

9 382 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Rezervy 323, 32X, 451, 459, 45X 39 Záväzky (r. 40 až r r r r. 53 až r. 56) 40 Dlhodobé zmenky na úhradu 478A 41 Krátkodobé zmenky na úhradu 322, 478A 42 Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie 373A, Vydané dlhopisy dlhodobé 473A 44 Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 45 v tom: krátkodobé 46 dlhodobé 321, 326, Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 49 dlhodobé 50 Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 52 dlhodobé 53 Záväzky voči zamestnancom 331, 333, 33X, 479A 54 Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia 336, 341, 342, 345, 34X, 479A 55 Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Ostatné záväzky 325, 379, 472, 479A, 47X 57 v tom: krátkodobé 58 dlhodobé 59 Bankové úvery a výpomoci (r. 60 až r. 63) 60 Bankové úvery dlhodobé 461A, 46XA 61 Bežné bankové úvery 221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA 62 Vydané dlhopisy krátkodobé 241, 473A 63 Krátkodobé finančné výpomoci 249, 24X 64 Vybrané pasíva spolu (r.38+r.39+r.59)

10 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenský pozemkový fond, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, verejné vysoké školy, Ústav pamäti národa, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Rozhlas a televízia Slovenska a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu 10) Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti a oceniteľné práva Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 04 Iný dlhodobý nehmotný majetok 05 nehmotného majetku 06 Dlhodobý hmotný majetok (r. 07 až r. 15) 07 Pozemky , (07X, 091A) (095A) 013, 018, (07X, 091A) (093) 08 Pestovateľské celky trvalých porastov (085, 092A) 09 Umelecké diela a zbierky Stavby (081, 092A) 11 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (082, 092A) 12 Dopravné prostriedky (083, 092A) 13 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 14 Iný dlhodobý hmotný majetok 15 hmotného majetku (095A) 026, 028, (08X, 092A) (094) 16 Dlhodobý finančný majetok (r. 17 až r. 21) 17 Podielové cenné papiere a podiely 061, (096A) Dlhové cenné papiere držané do splatnosti Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky Ostatný dlhodobý finančný majetok Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok a obstaranie dlhodobého finančného majetku (096A) 066, (096A) (096A) 053, (096A)

11 384 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto 22 Zásoby skupina 11, 12, 13 - (19X) 23 Pohľadávky (r. 24 až r. 32) 24 Odberatelia (391A) 25 Zmenky na inkaso (391A) 26 Poskytnuté prevádzkové preddavky (391A) Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia Pohľadávky z pevných termínových operácií Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy 313, (391A) 336, 341, 342, 343, A - (391A) 346, Pohľadávky voči účastníkom združení, spojovací účet pri 358, (391A) združení 32 Ostatné pohľadávky 315, 335, (391A) 33 Finančné účty (r. 34 až r. 38) 34 Pokladnica a ceniny 211, Bankové účty 221 +/ Majetkové cenné papiere 251, 257A - (291A) 37 Dlhové cenné papiere 253, 255, 256, 257A - (291A) 38 Obstaranie krátkodobého finančného majetku (291A) 39 Účty časového rozlíšenia 381, Vybrané aktíva spolu (r r r r r r r. 39)

12 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 385 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Rezervy 323, 451, Záväzky (r. 43 až r r r r. 56 až r. 61) 43 Dlhodobé zmenky na úhradu Krátkodobé zmenky na úhradu Záväzky z pevných termínových operácií 373A 46 Vydané dlhopisy dlhodobé Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, v tom: krátkodobé 49 dlhodobé 50 Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 52 dlhodobé 53 Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 55 dlhodobé 56 Záväzky voči zamestnancom 331, Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia Dotácie a zúčtovanie so štátnym rozpočtom, dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov 336, 341, 342, 343, , Záväzky voči účastníkom združení, spojovací účet pri združení 368, Ostatné záväzky 325, 379, 472, v tom: krátkodobé 63 dlhodobé 64 Bankové úvery a výpomoci (r. 65 až r. 68) 65 Dlhodobé bankové úvery 461A 66 Bežné bankové úvery 231, 232, 461A 67 Vydané dlhopisy krátkodobé Krátkodobé finančné výpomoci Časové rozlíšenie 383, Vybrané pasíva spolu (r r r r. 69) 10) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 601/2007 Z. z.).

13 386 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/ Za subjekt verejnej správy, ktorým je Sociálna poisťovňa Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Dlhodobý nehmotný majetok 01 (r. 02 až r. 05) 02 Oceniteľné práva (074, 091A) Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok Iný dlhodobý nehmotný majetok nehmotného majetku Dlhodobý hmotný majetok 06 (r. 07 až r. 14) 07 Pozemky Umelecké diela a zbierky (095A) 013, 018, (07X, 091A) (093) 09 Stavby (081, 092A) 10 Stroje, prístroje a zariadenia (082, 092A) 11 Dopravné prostriedky (083, 092A) 12 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 13 Iný dlhodobý hmotný majetok hmotného majetku Dlhodobý finančný majetok (r. 16 až r. 20) Podielové cenné papiere a vklady (095A) 028, (08X, 092A) (094) 061, 062 Dlhové cenné papiere držané (096A) do splatnosti 18 Ostatné pôžičky (096A) 19 Ostatný dlhodobý finančný majetok (096A) (096A) finančného majetku 21 Zásoby skupina 11, 13 - (19X) 22 Pohľadávky (r. 23 až r. 31) 23 Odberatelia (391A) 24 Zmenky na inkaso (391A) 25 Poskytnuté prevádzkové preddavky (391A)

14 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 387 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Pohľadávky za eskontované cenné papiere Na poistnom a príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom (391A) (391A) 336, 341, 342, 343, (391A) Pohľadávky voči združeniu, spojovací účet pri združení 358, (391A) 31 Ostatné pohľadávky 315, 335, (391A) 32 Finančné účty (r. 33 až r. 36) 33 Pokladnica a ceniny 211, Bankové účty 221 +/ Dlhové cenné papiere 251, 253 Obstaranie krátkodobého finančného majetku 37 Prechodné účty aktív 381, Vybrané aktíva spolu (r r r r r r r. 37)

15 388 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Rezervy 323, Záväzky (r. 41 až r r r r. 53 až r. 60) 41 Návratná finančná výpomoc Dlhodobé zmenky na úhradu Krátkodobé zmenky na úhradu Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, v tom: krátkodobé 46 dlhodobé 47 Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 49 dlhodobé 50 Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 52 dlhodobé 53 Záväzky voči zamestnancom 331, Záväzky z poistných vzťahov Záväzky voči dôchodkovej správcovskej spoločnosti Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov , 341, 342, 343, Záväzky voči združeniu, spojovací účet pri združení 368, Ostatné záväzky 325, 379, 956, v tom: krátkodobé 62 dlhodobé 63 Bankové úvery a výpomoci (r. 64 až r. 66) 64 Dlhodobé bankové úvery 951A 65 Bežné bankové úvery 231, 232, 951A 66 Krátkodobé finančné výpomoci Prechodné účty pasív 383, Vybrané pasíva spolu (r r r r. 67)

16 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Za subjekty verejnej správy, ktorými sú Slovenská konsolidačná, a. s., RTVS, s. r. o a ďalšie subjekty verejnej správy účtujúce podľa osobitného predpisu 11) Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto Dlhodobý nehmotný majetok (r. 02 až r. 05) Aktivované náklady na vývoj, oceniteľné práva a goodwill Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok 04 Iný dlhodobý nehmotný majetok 05 nehmotného majetku 012, 014, (07X, 091A) (095A) 013, 01X, (07X, 091A) (093) Dlhodobý hmotný majetok 06 (r. 07 až r r. 13 až r. 16) 07 Pozemky (092A) 08 Pestovateľské celky trvalých porastov (085, 092A) 09 Umelecké diela a zbierky Stavby (081, 092A) Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí z toho: dopravné prostriedky Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 14 Iný hmotný majetok hmotného majetku Opravná položka k nadobudnutému majetku Dlhodobý finančný majetok (r. 18 až r. 22) (082, 092A) (095A) 026, 029, 02X - (08X, 092A) (094) +/- 097 (+/- 098) 18 Podielové cenné papiere a podiely a realizovateľné cenné papiere 061, 062, (096A) a podiely 19 Dlhové cenné papiere (096A) Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku a ostatné pôžičky Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok, obstaranie dlhodobého finančného majetku 066, 067, 06XA - (096A) 053, (09X) 11) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č / , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 740/2002 Z. z.).

17 390 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Č. r Vybrané aktíva Účet k... Brutto Korekcia Netto 22 Ostatný dlhodobý finančný majetok 069, 06XA - (096A) 23 Zásoby skupina 11, 12, 13 - (19X) 24 Pohľadávky (r. 25 až r. 35) 25 Odberatelia 311, 31X - (391A) 26 Zmenky na inkaso (391A) Poskytnuté prevádzkové preddavky Pohľadávky za eskontované cenné papiere, pohľadávky z vydaných dlhopisov Daňové pohľadávky a pohľadávky zo sociálneho a zdravotného poistenia 314A - (391A) 313, (391A) 336, 341, 342, 343, 345, 481A - (391A) 30 Dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie 346, (391A) 31 Pohľadávky z nájmu (391A) Pohľadávky z pevných termínových operácií a nakúpené opcie Pohľadávky voči účastníkom združenia, spojovací účet pri združení Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku, pohľadávky voči spoločníkom a členom, pohľadávky z predaja podniku 373A, (391A) 358, 398A - (391A) 351, 354, 355, 35X, (391A) 35 Ostatné pohľadávky 315, 335, 33X, (391A) 36 Finančné účty (r. 37 až r. 41) 37 Pokladnica a ceniny 211, 213, 21X, 38 Bankové účty 221A, 22X +/ Majetkové cenné papiere 40 Dlhové cenné papiere 41 Obstaranie krátkodobého finančného majetku 251, 257A, 25XA - (291A, 29X) 253, 256, 257A, 25XA - (291A, 29X) 259, 314A - (291A, 391A) 42 Časové rozlíšenie 381, 382, Vybrané aktíva spolu (r r r r r r r. 42)

18 9/2012 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 391 Č. r Vybrané pasíva Účet k... a b c Rezervy 45 Záväzky (r. 46 až r r r r. 59 až r. 65) 46 Dlhodobé zmenky na úhradu 478A 47 Krátkodobé zmenky na úhradu 322, 478A 32X, 323, 45X, 451, Záväzky z pevných termínových operácií a predané opcie 373A, Vydané dlhopisy dlhodobé 473A - (255A) 50 Dodávatelia a nevyfakturované dodávky 321, 326, v tom: krátkodobé 52 dlhodobé 53 Prijaté preddavky 324, v tom: krátkodobé 55 dlhodobé 56 Záväzky z nájmu v tom: krátkodobé 58 dlhodobé 59 Záväzky voči zamestnancom 331, 333, 33X, 479A Daňové záväzky a záväzky zo sociálneho a zdravotného poistenia Dotácie zo štátneho rozpočtu a ostatné dotácie Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov Záväzky voči účastníkom združenia, spojovací účet pri združení Záväzky v rámci konsolidovaného celku, záväzky voči spoločníkom a členom, záväzky z kúpy podniku 65 Ostatné záväzky 66 v tom: krátkodobé 67 dlhodobé 336, 341, 342, 343, 345, 481A 346, 347, 34X , 398A 361, 364, 365, 366, 36X, 372, 471, 47XA 325, 32X, 379, 472, 479, 47XA 68 Bankové úvery a výpomoci (r. 69 až r. 72) 69 Bankové úvery dlhodobé 461A, 46XA 70 Bežné bankové úvery 221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA 71 Vydané dlhopisy krátkodobé 241, 473A - (255A) 72 Krátkodobé finančné výpomoci 249, 24X 73 Časové rozlíšenie 383, Vybrané pasíva spolu (r r r r. 73)

19 392 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 9/2012 Vysvetlivky na vyplnenie výkazu FIN V stĺpci b v oboch častiach výkazu sa uvádzajú názvy syntetických účtov podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy, napríklad podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/016786/ , ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 419/2007 Z. z.) v znení neskorších predpisov. V tých riadkoch výkazu, v ktorých sa uvádzajú hodnoty viacerých syntetických účtov, sa používa označenie,,ostatné alebo,,iné, napríklad iný dlhodobý nehmotný majetok. 2. V stĺpci c v oboch častiach výkazu sa uvádzajú čísla syntetických účtov a analytických účtov k príslušným syntetickým účtom podľa účtovej osnovy pre príslušný subjekt verejnej správy. Označenie účtu písmenom A vyjadruje, že ide o analytický účet, označenie účtu písmenom X vyjadruje, že ide o účet doplnený do účtového rozvrhu podľa potrieb účtovnej jednotky. 3. Za znamienkom mínus (-) sú vo výkaze uvedené čísla účtov, ktoré sa uvádzajú v stĺpci 2. Údaje o oprávkach a opravných položkách sa vykazujú kladnou hodnotou. 4. V stĺpcoch 4 a 6 výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných konečných zostatkoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy obdobia. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa tieto údaje zhodujú s údajmi uvedenými v riadnej individuálnej účtovnej závierke zostavenej obdobia. Pri ostatných subjektoch verejnej správy sa údaje v stĺpci 4 a 6 výkazu rovnajú údajom vo finančnom výkaze predloženom za 4. štvrťrok obdobia. 5. V stĺpcoch 1, 2 a 5 výkazu sa uvádzajú údaje o vykázaných zostatkoch na príslušných účtoch subjektu verejnej správy k 31. marcu, 30. júnu, 30. septembru a rozpočtového roka. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, sa uvedú údaje k 31. marcu, 30. júnu a 30. septembru; údaje rozpočtového roka sa predložia vo forme účtovného výkazu súvaha z ročnej účtovnej závierky. V stĺpci 3 sa vykazuje rozdiel medzi stĺpcami 1 a Údaje v sumárnych riadkoch sa určia ako výsledok algoritmu uvedeného v konkrétnom riadku. Použité skratky IČO identifikačné číslo organizácie, vyplňuje sa podľa Registra organizácií vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky PSČ poštové smerovacie číslo Č. r. číslo riadku výkazu

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>>

9/2012 PROBLEMATIKA ISSN ROČNÍK NOVEMBRA 2012 CENA 3,89 >>> 9/2012 PROBLEMATIKA Účtovnícka 47. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2012 č. MF/22603/2012-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky

Více

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013

Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 GERIUM, Pri trati 47, 821 06 Bratislava Účtovný rozvrh vnútorná smernica č. 6/2013 Táto vnútorná smernica upravuje účtovný rozvrh v GERIUM. Schválil: PhDr. Miroslava Čembová, riaditeľka GERIUM Dátum schválenia

Více

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie

704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA. Opatrenie 704 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 6/2003 34 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie

Více

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku

MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku MEP ekonomika podniku učtovníctvo 1. časť Ekonomika podniku (časť: úvod do podvojného účtovníctva) - kolobeh hospodárských prostriedkov, - súvaha, výsledovka, - účtovníctvo, účet, - podvojná sústava účtovníctva,súvzťažné

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami

Popis účtovného prípadu MD D. Zúčtovanie bežného transferu do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami Metodické usmernenie č. MF/010876/2017-352 zo dňa 23.3.2017 k postupu účtovania a vykazovania použitia prostriedkov štátneho rozpočtu na mzdy za december v januári nasledujúceho roka z znení dodatku č.

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra

1/2009 PROBLEMATIKA. Štátne výkazníctvo. 2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 1/2009 PROBLEMATIKA Štátne výkazníctvo 1. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Základná škola Semerovo č. 110 Sídlo účtovnej jednotky 941 32 Semerovo IČO

Více

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B.

Strana : A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok Dlhodobý hmotný majetok. 3. Dlhodobý finančný majetok. B. Mestská časť Bratislava-Petržalka 31/12/26 A. NEOBEŽNY MAJETOK 1. Dlhodobý nehmotný majetok súčet r2+r1+r23 súčet r3 až r9 1 21872 92118 1 179 854 1 28 568 2 528 4623 45 1 116 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ

Príloha k opatreniu MF/17616/ Poznámky Úč NUJ Príloha k opatreniu MF/17616/213-74 Poznámky Úč NUJ 1-1.. x 2 2 2 2 X 3 6 8 4 G E O n a D l h a 9 5 9 5 n d r a 11.12.213 11.12.213 2 1 e 1 3 2 S e n i 6 5 8 8 6 j d @ e d c 2 4 5 X 6 8 9 9 5 1 1 1 2 6

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

Skratka použitá v tabuľke: ZoÚ zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. RÚZ Register účtovných závierok

Skratka použitá v tabuľke: ZoÚ zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. RÚZ Register účtovných závierok Metodické usmernenie k zmenám vo vzoroch súčastí účtovnej závierky jednotlivých účtovných jednotiek za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2013 a neskôr Podľa 17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1228/2014 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2014 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť

Účtovný predpis P. č. Doklad Text Suma Činnosť Štúdia Spoločnosť AUTODOPRAVA, s. r. o sa zaoberá cestou nákladnou dopravou a nákupom autosúčiastok, t. j. tovaru za účelom jeho predaja. K. 1. 1. 2006 mala spoločnosť nasledovný stav majetku, záväzkov

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR ZA ROK 2011 I. CHARAKTERISTIKA ČINNOSTÍ OBCE ČERVENÝ KLÁŠTOR Obec Č. Kláštor sa riadila rozpočtovými pravidlami, ktoré sú rozdelené v dvoch zákonoch: zákon NR SR č.

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Manuál Ministerstva financií Slovenskej republiky k obsahu finančných výkazov

Manuál Ministerstva financií Slovenskej republiky k obsahu finančných výkazov Manuál Ministerstva financií Slovenskej republiky k obsahu finančných výkazov OBSAH: 1. Termíny predkladania finančných výkazov 2. Obsah finančných výkazov: 2.1 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných

Více

Základné ustanovenia. 2 Súvaha

Základné ustanovenia. 2 Súvaha OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Více

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 V Čabe, 01.marec 2018 Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok

Více

Poznámky k

Poznámky k Poznámky k 31.12.2016 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Spojená škola, Komárňanská 28 Sídlo účtovnej jednotky Komárňanská 28, 940 75 Nové Zámky IČO

Více

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016

ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016 Návrh: Vyvesené: 02.06.2017 Zvesené: 19.06.2017 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE TOVARNÉ za rok 2016 Počet príloh: 6 Vypracovala: Jana Dudová ekonómka obce Predkladá: PaedDr. Kvetoslava Mižáková starostka obce Obsah:

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 máj 2016 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 KLIN NAD BODROGOM Predkladá: Eva Baloghová, starostka obce V Kline nad Bodrogom, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky. č / z 31. marca 2003,

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky. č / z 31. marca 2003, Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 4 455/2003-92 z 31. marca 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej

Více

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli:

Obec Danišovce Danišovce 33, Odorín. Záverečný účet obce Danišovce. Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: Obec Danišovce Danišovce 33, 053 22 Odorín Záverečný účet obce Danišovce 2013 Obecný úrad Danišovce Zverejnené na úradnej tabuli: 04.06.2014 Úvod Obec Danišovce je samostatný územný samosprávny a správny

Více

Základné ustanovenia. 2 Súvaha

Základné ustanovenia. 2 Súvaha OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. decembra 2014 č. MF/23377/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej

Více

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Buclovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ing. Miroslav Sabol Spracoval: Michaela Sabolová V Buclovanoch dňa 4.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Více

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce Drňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agneša Molnárová Spracoval: Agneša Molnárová V Drni, dňa 6.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.5.2016

Více

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 V Hamuliakove, dňa 05.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením

Více

Záverečný účet obce Slanská Huta

Záverečný účet obce Slanská Huta 1 Záverečný účet obce Slanská Huta za rok 2011 Obec: Slanská Huta Vypracoval: Valéria Ivanová Schválil: Daniel Stančik Rokovanie OZ dňa: 29.06.2012 Uznesenie: B/08/2012 V zmysle zákona SNR č. 369/1990

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2015 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo :

Obec Dolná Ždaňa. v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Obec Dolná Ždaňa Obecnému zastupiteľstvu Na rokovanie dňa : 3.3.2014 v Dolnej Ždani K bodu rokovania číslo : Názov materiálu: Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016

Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Správa o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu za rok 2016 Základná škola s materskou školou, Grófske nádvorie 209/2, Fintice ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.7.2002 v zmysle

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 15.3.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.3.2017

Více

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eva Petáková Spracoval: Helena Weissová V Kozelníku dňa 15. 2. 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa...

Více

13/2011 PROBLEMATIKA. č. MF/26133/ , ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania

13/2011 PROBLEMATIKA. č. MF/26133/ , ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania 13/2011 PROBLEMATIKA 2. časť Účtovnícka 69. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2011 č. MF/ 25918/2011-74, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob, miesto a termíny ukladania

Více

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE Ď U R K O V C E ZA ROK 2016 Predkladá: Eva Egryová Spracoval: Eva Egryová V Ďurkovciach, 13.júna 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 13.06.2016. Záverečný účet

Více

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Záverečný účet Obce Kašov a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá : Ing. Róbert Katuš Spracovala: Katarína Kerestyová V Kašove dňa 31.5.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Obec Brezina IČO: 00331384 DIČ: 2020773337 Brezová 151/32 okres Trebišov 076 12 Brezina Slovenská republika -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce DOMADICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Spracoval: Štefánia Klimentová Jana Slušná V Domadiciach dňa... Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 07.06.2017.

Více

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o.,

časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., časť 1, diel 1 ÚČTOVNÉ SÚVZŤAŽNOSTI OD A DO Z Obsah Účtovné súvzťažnosti Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok Účtová trieda 1 Zásoby Účtová trieda 2 Finančné účty Účtová trieda 3 Zúčtovacie vzťahy Účtová trieda

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 6. mája 2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 V Palíne, máj 2014 Záverečný účet Obce Palín za rok 2013 Záverečný účet obce za rok 2013 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2013 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

Více

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 NÁVRH Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Janka Janšová Spracoval: Ing. Miroslav Chromek, Helena Péterová V Teplom Vrchu dňa 21.5.2015 Návrh záverečného účtu

Více

obce Kamenná Poruba za rok 2014

obce Kamenná Poruba za rok 2014 Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T obce Kamenná Poruba za rok 2014 V Kamennej Porube dňa 22.1.2015 1 Záverečný účet obce za rok 20143 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok

Více

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 V Smilne máj 2014 Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014 Záverečný účet obce za rok 2014 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014

Více

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva

2. Informácie k prílohe č. 3 časti F. písm. a) o dlhodobom nehmotnom majetku Tabuľka č. 1. Oceniteľné. Goodwill. práva 1. Informácie k prílohe č. 3 časti A. písm. c) o počte zamestnancov Priemerný prepočítaný počet zamestnancov zamestnancov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, z toho: počet vedúcich zamestnancov

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31. 12. 2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky OBEC SEMEROVO Sídlo účtovnej jednotky 941 32 SEMEROVO č. 345 IČO 00309257

Více

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014

Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 Správa o hospodárení rozpočtovej organizácie mesta Malacky za rok 2014 1. Všeobecná časť Názov RO: Materská škola, Jána Kollára 896, Malacky Sídlo RO: Jána Kollára 896, 901 01 Malacky Štatutárny zástupca

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU...

PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... I Obsah 3 OBSAH ÚVOD... 9 1. PRÁVNA ÚPRAVA INTERNETOVÉHO OBCHODU... 11 1.1 Zákony upravujúce povinnosti prevádzkovateľa internetového obchodu...11 1.1.1 Zákon o elektronickom obchode... 12 1.1.2 Zákon

Více

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet Obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Ladislav Šimkovič Spracoval: Mária Tomková V Haniske. dňa 19.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa

Více

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce STARÉ a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Agáta Jesenková, starostka obce Spracoval: Erika Hrehová V Starom, dňa 20. mája 2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 V Čiližskej Radvani, máj 2018 Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017 Záverečný účet obce za rok 2017 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2017 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017 3. Rozbor čerpania

Více

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014 V Kružnej, apríl 2015 Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok Záverečný účet obce za rok OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 4. Vysporiadanie schodku

Více

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje

Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke. Poznámky k Čl. I Všeobecné údaje Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke Poznámky k 31.12.2011 Čl. I Všeobecné údaje Účtovné jednotky Konsolidujúca účtovná jednotka Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky Obec Štítnik Sídlo konsolidujúcej

Více

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zmeny v zákone o účtovníctve z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na euro

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Zmeny v zákone o účtovníctve z dôvodu prechodu zo slovenskej meny na euro Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č.198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z.,

Více

MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, Starý Smokovec

MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, Starý Smokovec MESTO VYSOKÉ TATRY Vysoké Tatry, 062 01 Starý Smokovec S P R Á V A Ústrednej inventarizačnej komisie o vykonaní riadnej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2012 V zmysle

Více

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016 Predkladá : Ing. Jaroslav Kopčan Spracoval: Mária Divékyová V Borčanoch, dňa 20.05.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet schválený

Více

Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015

Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015 OBEC Lovča, Geromettova 95, 966 21 Lovča IČO : 00320820 DIČ : 2020529709 Návrh ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE LOVČA ZA ROK 2015 Schválený: Obec Lovča mala k 31.12.2015 668 obyvateľov. Na čele obce je starosta Ondrej

Více

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou: Článok I - Všeobecné údaje I.1 Názov právnickej osoby: ANGEL OPTIC M & I, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Dvory 1933/17, 020 01 Púchov I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

Více

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. č.r. Bežné účtovné obdobie. Strana aktív. Korekcia. Netto

Súvaha (Úč NUJ 1-01) Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. č.r. Bežné účtovné obdobie. Strana aktív. Korekcia. Netto Súvh (Úč NUJ - ) IČO 7 5 8 Strn ktív Brutto Bežné účtovné odoie Korekci predchádzjúce účtovné odoie A. Neoežný mjetok spolu r. + r. 9 + r. 8 8 5 9 9 5. Dlhodoý nehmotný mjetok r. ž 8 Nehmotné výsledky

Více

a Neobežný majetok spolu r r r adlhodobý nehmotný majetok r. 003 až

a Neobežný majetok spolu r r r adlhodobý nehmotný majetok r. 003 až Súvh (Úč NUJ - 0) IČO 5 7 0 8 / SID Strn ktív Bežné účtovné odoie predchádzjúce účtovné Brutto Korekci odoie A. Neoežný mjetok spolu r. 00 + r. 009 + r. 0 00 6 6 97 6 5 07 Dlhodoý nehmotný mjetok r. 00

Více

Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka Družstevná 45, Nitra

Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka Družstevná 45, Nitra Zadanie seminárnej práce : Poľnohospodárske družstvo AGRO Ďatelinka vzniklo v roku 2001. Zaoberá sa poľnohospodárskou výrobou (rastlinnou aj živočíšnou), pričom dosahované tržby z rastlinnej a živočíšnej

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

3/2017 FINANČNÝ SPRAVODAJCA

3/2017 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 3/2017 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 5 2 POKYN Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/008861/2017-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2016 pre ústredné orgány štátnej správy,

Více

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta

Mesto Hnúšťa, hlavná kontrolórka mesta SPRÁVA č. 10/2014 o výsledku následnej finančnej kontroly Správa je predkladaná v zmysle 18f ods. 1 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. V zmysle ustanovenia

Více

1. Obsah ročníka Register ročníka

1. Obsah ročníka Register ročníka SAMOSTATNÁ PRÍLOHA 1. Obsah ročníka 2005 1 2. Register ročníka 2005 6 1 OBSAH ROČNÍKA 2989/2005-73 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. januára 2005, ktorým sa ustanovujú podrobnosti

Více

3. Pri kapitálových výdavkoch je potrebné dodržať časové obmedzenie ich použitia podľa 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách.

3. Pri kapitálových výdavkoch je potrebné dodržať časové obmedzenie ich použitia podľa 8 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách. POKYN Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010255/2016-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2015 pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové a rozpočtové organizácie,

Více

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: Ing. Miroslav Bielka Spracovala: Zdenka Džurnáková V Krasňanoch, dňa 16.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Více