MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE"

Transkript

1 138 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení UČEBNÍ PLÁN PŘEDMĚTU Ročník Dotace Povinnost (skupina) povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný povinný V prvním a druhém období (v ročníku) vede žáka k vytváření prvotních představ o kvantitě, vztazích mezi čísly a závislostech, k pochopení významu základních početních výkonů a zvládání jejich provádění (s přirozenými čísly do 1000). V geometrii k pochopení základních geometrických pojmů, rozvíjení a zdokonalování grafických dovedností a aplikování získaných vědomostí a dovedností při řešení praktických úloh.

2 139 Matematika a její aplikace ve třetím období (v ročníku). Proces vzdělávání v matematice směřuje k tomu, aby žáci důkladně porozuměli základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům, získali základní vědomosti a dovednosti v aritmetice, geometrii a algebře, chápali funkční vztahy a další souvislosti mezi kvalitativně měřitelnými jevy. Při osvojování těchto poznatků se žáci učí maximálně využívat literatury a prostředků výpočetní techniky (kalkulátory, výukové programy, internet). Největší důraz je kladen na schopnost žáků aplikovat získané vědomosti a dovednosti při řešení úlohy praxe, úloh problémového charakteru a třídění informací a jejich interpretace pomocí tabulek a grafů. Žáci získají vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a předpoklady pro další úspěšné studium. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ţáků KOMPETENCE K UČENÍ UČITELÉ učí práci s chybou učí žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech odhady měření a porovnávání velikostí a vzdáleností, orientace rozvíjí paměť žáků prostřednictvím numerických výpočtů a osvojováním si nezbytných matematických vzorců a algoritmů aktivizují logické myšlení názornými pomůckami vedou žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací, jejich propojování a systematizaci umožňují žákům poznávat smysl a cíl učení a umět posuzovat vlastní pokrok na základě prožitku úspěchu vedou žáky k potřebě dalšího studia a celoživotního vzdělávání vedou žáky k osvojování obecně užívaných matematických termínů, symbolů, znaků vedou žáky k tomu, aby uměli vyhledávat v zadáních slovních a logických úloh relevantní údaje

3 140 ŢÁCI učí se přesně a stručně vyjadřovat užíváním matematického jazyka včetně symboliky, prováděním rozborů a zápisů při řešení úloh a zdokonalují grafický projev rozvíjí abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení k věcné a srozumitelné argumentaci KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITELÉ podněcují žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů podporují týmovou spolupráci při řešení problémů při řešení problémových úloh učí žáky provádět rozbor problémů a plánu řešení, odhadování výsledku, volbě správného postupu k řešení problému a vyhodnocování správnosti výsledku vzhledem k podmínkám úlohy nebo problému umožňují napravovat chyby vedou žáky k ověřování správnosti řešení problémů vedou žáky k chápání významu dosažených výsledků ŢÁCI učí se rozvíjet důvěru ve vlastní schopnosti a možnosti při řešení úloh, získávají schopnosti k sebekontrole, k systematičnosti, vytrvalosti a přesnosti provádějí rozbor problémů a plánů řešení, odhadování výsledků volí správné postupy, vyhodnocují správnost výsledků KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ UČITELÉ vedou žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci vedou žáky k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty vedou žáky k tomu, aby rozuměli různým typům grafů a uměli je sestrojit vedou žáky k tomu, aby sestavovali znění vypočítaných výsledků srozumitelně a v logickém sledu vedou žáky ke komunikaci při společné práci způsobem, který umožní kvalitní spolupráci, a tak i dosažení společného cíle ŢÁCI učí se přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky

4 141 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITELÉ rozvíjí u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní a druhých podporují vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují umožňují žákům samostatným řešením přiměřeně náročných úkolů dosahovat pocitu sebeuspokojení a sebeúcty stanovují pravidla pro práci skupiny i samostatnou práci a dbají na jejich dodržování individuálním přístupem budují sebedůvěru žáka a jeho samostatný rozvoj ŢÁCI jsou vedeni ke kritickému usuzování, srozumitelné a věcné argumentaci prostřednictvím řešení matematických problémů jsou vedeni ke kolegiální radě a pomoci učí se pracovat v týmu KOMPETENCE OBČANSKÉ UČITELÉ vedou žáky k uvědomování si svých školních povinností a souvislosti se zodpovědností za svou domácí přípravu kázeňské přestupky řeší individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme tvoří slovní úlohy, které vycházejí z místa bydliště (Česká Lípa, Česká republika) ŢÁCI při zpracovávání informací jsou vedeni ke kritickému myšlení nad obsahy sdělení učí se hodnotit svoji práci a práci ostatních jsou vedeni k ohleduplnosti a taktu učí se vnímat složitosti světa KOMPETENCE PRACOVNÍ UČITELÉ učí žáky pracovat podle návodu, předem stanoveného postupu a umožňujeme jim hledat vlastní postup učí žáky bezpečně použít rýsovací a další potřeby udržovat je v pořádku, tak aby byla zajištěna jejich funkčnost vedou žáky k dodržování pravidel hygieny a bezpečnosti práce

5 142 ŢÁCI jsou vedeni k vytváření zásoby matematických nástrojů pro řešení reálných situací v životě učí se využívat matematické poznatky a dovednosti v praktických činnostech 1. ROČNÍK DOTACE: 4, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA čte a zapisuje přirozená čísla 1, 2, 3, 4, 5 vytváří soubory s daným počtem prvků řadí za sebe přirozená čísla do 6 čte a píše číslice 0-6; aplikuje numeraci 0-6 čte a píše číslici 7; sčítá a odčítá do 7; aplikuje sčítání a odčítání do 7 provede posloupnost čísel čte a píše číslici 8; sčítá a odčítá do 8; čte a píše číslici 9, sčítá do 9; odčítá do 9 sestaví číselnou řadu 0-10; čte a píše číslici 10 řadí čísla 0-20, spočítá čísla v daném souboru, vytváří soubory o určitém počtu prvků sčítá a odčítá v oboru do 20 seznamuje se s číselnou osou; orientuje se na číselné ose provádí lineární uspořádání provádí početní operace s přirozenými čísly pamětně aplikuje sčítání a odčítání v oboru (0-20) využívá své znalosti v praxi (nakupování) řeší jednoduché slovní úlohy podle obrázků řeší slovní úlohy používající vztahy o více, o méně porovnává množství a velikosti poznává geometrické tvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh orientuje se v prostoru pozná krychli a kvádr

6 143 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 1. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - pouţívá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20, uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v jednoduchých případech - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - popisuje jednoduché závislosti z praktického ţivota - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel - zná značku pro litr, kilogram, metr, korunu - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá, tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci - porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině UČIVO Obor přirozených čísel Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa Sčítání a odčítání Slovní úlohy Jednotky Geometrické tvary v rovině Tělesa PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání (Vv- obrázky stejného druhu podle počtu) - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (Vv, Pč znázornění slovní úlohy) - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - komunikace - poznávání lidí - mezilidské vztahy EV: - vztah člověka k prostředí MV: - kritické čtení, poslouchání pozorování mediálních sdělení - práce v realizačním týmu (Vv, Pč užití barev, vystřihování, modelování) MkV: - lidské vztahy

7 ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA žák se orientuje na číselné ose do 10, s její pomocí dokáže počítat po desítkách a jednotkách žák dokáže zapsat a přečíst čísla v oboru do 100 žák se seznámí se znaky nerovnosti a bude je umět používat porovnávání čísel sčítá a odčítá do 100 vybrané příklady, dokáže použít číselné osy, počítá zpaměti řeší jednoduché slovní úlohy, provádí za pomocí učitele zápisy slovních úloh osvojuje si zpaměti násobení a dělení přirozených čísel v oboru do 100 žák zná význam závorek a dokáže je používat žák se orientuje v kovových mincích a bankovkách do stokoruny žák zvládá počítání s penězi do 100 dokáže určit hodiny, minuty vyjmenuje dny v týdnu, měsíce žák se učí používat pravítko, s jeho pomocí zvládá narýsovat přímku, úsečku, lomenou čáru žák dokáže rozpoznat geometrické tvary v praktickém životě kolem nás rozezná, pojmenuje krychli, kvádr, kouli, válec narýsuje úsečku, určí délku úsečky na cm a porovná dokáže vymodelovat a určit souměrný útvar

8 145 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 2. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - pouţívá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 100, uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose - provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly v jednoduchých případech - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - popisuje jednoduché závislosti z praktického ţivota - orientuje se v čase, převádí jednotky času - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci - porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině UČIVO Obor přirozených čísel do 100 Geometrie PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání - řešení problémů a rozhodovací dovednosti (Vv-výroba papírových mincí bankovek) (Vv, Pč- znázorňování, modelování) PŘESAHY: NS (2. ročník): domov a místo, kde žiji NS (2. ročník): lidé a čas VV (2. ročník): dekorativní práce

9 ROČNÍK DOTACE: 4+1; POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA dokáže správně používat matematické symboly =, <, > poznává jednotlivá čísla do 1000 na základě názoru určí počet do využívá matematické pomůcky dokáže napsat, přečíst a vyhledat čísla od 1 do umí číslo vyhledat, zapsat, porovnat na číselné ose řadí čísla podle velikosti vzestupně nebo sestupně vyhledá, zapíše, porovná čísla na číselné ose odhaduje počet, zaokrouhluje čísla provádět násobení a dělení v oboru do 100 zpaměti rozkládá čísla (násobky) na dva činitele znázorňuje příklady násobení a dělení doplňuje tabulky násobků daného čísla sestavuje příklady násobení a dělení k daným situacím pracuje s tabulkou násobků řešení jednoduchých slovních úloh pomocí sčítání, odčítání, násobení a dělení rozvíjí úsudek řešením vhodných jednoduchých úloh zpaměti zapisuje příklady a provádí zkoušky správnosti výpočtu zpaměti sčítat a odčítat jednoduché příklady do využívá komutativnosti sestavuje jednoduché slovní úlohy využívá matematických her k rozvoji matematických dovedností užívá a rozlišuje pojmy přímka, bod, úsečka, polopřímka pozná trojúhelník, čtverec a obdélník seznamuje se s pojmem rovina rýsování kružnice dbá o čistotu a pečlivé provedení rýsování dbá na přesnost měření dbá pokynů učitele při vytváření osově souměrných útvarů rozezná, modeluje a rýsuje kruh, kružnici

10 147 oblast vzdělávací vyučovací předmět ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 3. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - pouţívá přirozená čísla do 1000 k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, uţívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti - uţívá lineární uspořádání; zobrazí číslo na číselné ose - popisuje jednoduché závislosti z praktického ţivota - doplňuje tabulky, schémata, posloupnosti čísel - osvojí si zpaměti násobení a dělení přirozených čísel v oboru do provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly - provádí výpočet příkladů písemného násobení a dělení - orientuje se v čase, převádí jednotky času - počítá a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje a modeluje osvojené početní operace - aplikuje postupy sčítání, odčítání, násobení a dělení při řešení jednoduchých i sloţitějších slovních úloh - rozvíjí úsudek řešením vhodných jednoduchých úloh UČIVO Obor přirozených čísel do 1000 Desítková soustav, číselná osa Násobilka v oboru do 100 Početní operace s přirozenými čísly do 1000 PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - rozvoj schopností poznávání (Prv měření) - sebepoznání a sebepojetí - psychohygiena - mezilidské vztahy - komunikace (mluvený projev) - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - seberegulace a sebekontrola

11 148 oblast vzdělávací vyučovací předmět ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 3. - rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa; nachází v realitě jejich reprezentaci - porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky - rozezná a modeluje jednoduché souměrné útvary v rovině G: základní útvary v rovině G: úsečka G: osově souměrné tvary G: kruţnice, kruh PŘESAHY: AJ, NJ (3. ročník): čísla NS (3. ročník): lidé a čas ČJ (3. ročník): věcné čtení VV (3. ročník): výtvarné umění, modelování, keramika. PČ (3. ročník): práce s modelovací hmotou VV (3. ročník): hra s linií VV (3. ročník): práce dekorativní

12 ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA měl by rozumět matematickým termínům a symbolice na požadované úrovni sčítá a odčítá dvojciferná čísla do zpaměti i písemně používá násobilku k řešení úloh - dokáže správně používat matematické symboly +, -, x, : užívá a zapisuje vztah rovnosti i nerovnosti poznává jednotlivá čísla, čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla, dokáže písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit, určí počet daného čísla, snaží se využívat počtu v nejrůznějších životních situacích do na základě názoru provádí početní operace s přirozenými čísly pamětně (v jednoduchých případech) a písemně (sčítání, odčítání, násobení, dělení) využívá komutativnosti a asociativnosti při sčítání a násobení začíná ovládat násobení a dělení mimo obor násobilky, užívá dělení se zbytkem v oboru násobilky a jeho použití v praxi dělení násobků deseti jednociferným číslem zpaměti, zdokonaluje násobení a dělení v oboru násobilky rozvíjí dovednosti s danými matematickými operacemi, získané zkušenosti a dovednosti umí používat v praxi užívá matematických termínů a symboliky na požadované úrovni, rozvíjí logické myšlení a úsudek rozvíjí zkušenosti s řešením úloh a problémů, poznává možnosti dojít k správnému výsledku různými způsoby, i způsoby nezávislými na postupech školské matematiky, rozvíjí úsudek řešením vhodných slovních úloh používá jednoduché tabulky a diagramy, aplikuje jednoduché tabulky používá na požadované úrovni i vzhledem ke svým možnostem a schopnostem probrané učivo užívá a rozlišuje pojmy přímka, úsečka, rýsuje libovolné úsečky i úsečky daných délek, používá jednotky délky, měří délky úseček pozná trojúhelník, čtverec, obdélník, poznává a pojmenovává základní prostorové útvary (krychle, kvádr, koule, válec) dbá o čistotu a pečlivé provedení rýsování sčítá a odčítá graficky úsečky, určí délku lomené čáry měl by znát jednotky hmotnosti, objemu, délky a času, provádí jednoduché převody jednotek sestrojí rovnoběžky a kolmice, zdokonaluje se v rýsování jednoduchých geometrických úloh zdokonaluje rýsovací dovednosti, dbá při rýsování o bezpečnost používá čtvercovou síť a v ní používá jednoduchou osovou souměrnost. pozná v běžné praxi pravý úhel provádí řešení jednoduchých rovnic sestavuje slovní úlohy k zadaným příkladům zvládá postup písemného sčítání a odčítání a provádí kontrolu záměnou čísel získává a rozvíjí zájem o matematiku a jejím prostřednictvím o techniku, ovládá práci s jednoduchým kalkulátorem-kontrola výpočtu měl by znát pojmy poloměr, průměr, střed a umět je používat, rýsuje kružnici, měl by znát rozdíl mezi kruhem a kružnicí, používá kružítko, dbá o bezpečnost

13 150 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel - účelně vyuţívá kalkulátor - vyhledává, sbírá a třídí data - vyuţívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení - provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy - sčítá a odčítá graficky úsečky; určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran - určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a uţívá základní jednotky obsahu - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti UČIVO Obor přirozených čísel Zápis čísla v desítkové soustavě, číselná osa Vztahy mezi násobením a dělením Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Písemné algoritmy početních operací Závislost a její vlastnosti Diagramy, grafy, tabulky, jízdní řády Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody Obvod a obsah obrazce Vzájemná poloha dvou přímek Osově souměrné tvary PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY OSV: - kooperace a kompetice - řešení problémů a rozhodovací dovednosti - komunikace (mluvený projev) - mezilidské vztahy - rozvoj schopností poznávání MV: - práce v realizačním týmu VV (4. ročník): výtvarné vyjádření skutečnosti

14 151 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. útvaru překládáním papíru - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel - řeší jednoduché praktické slovní úlohy a problémy, jejichţ řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech a algoritmech školské matematiky Slovní úlohy PŘESAHY: IKT (4. ročník): PC ČJ (4. ročník): čtení VV (4. ročník): linie - určuje a charakterizuje základní prostorové útvary (tělesa), analyzuje jejich vlastnosti - narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník a kruţnici); uţívá jednoduché konstrukce - sestrojí rovnoběţky a kolmice Číselné a obrázkové řady Magické čtverce Prostorová představivost Základní útvary v rovině

15 ROČNÍK - DOTACE: 4+1, POVINNÝ DÍLČÍ VÝSTUPY ŢÁKA zaokrouhluje přirozená čísla; provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací, tvoří a řeší úlohy v oboru přirozených čísel užívá jednoduché tabulky a diagramy s nimiž pracuje, popíše a sestaví graf pomocí výsledků v tabulkách dokáže aplikovat matematické zákony komutativnost a asociativnost sčítání a násobení používá všechny písemné početní operace v oboru přirozených čísel, písemně sčítá, odčítá, násobí a dělí v oboru přirozených čísel řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel; řeší složené slovní úlohy při pamětném počítání dokáže použít matematických zákonů komutativnost a asociativnost sčítání a násobení dělí v oboru přirozených čísel jednociferným i dvojciferným dělitelem, ke kontrole správnosti používá zkoušku inverzních operací modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku; porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose dokáže napsat a přečíst římské číslice do 20, určuje, jak se číslice odvozují, rozpozná znaky římských čísel poznává jednotlivá čísla, určí počet daného čísla, snaží se využívat počtu v nejrůznějších životních situacích, dokáže písemně sčítat, odčítat, násobit, dělit v oboru do na základě názoru porovnává čísla dané skupiny, využívá symboly =, <, > pracuje s jednotkami hmotnosti, délky, převádí jednotky délky (dm, m, km), hmotnosti (dkg, kg, t) seznámí se s jednotlivými druhy úhlů a dokáže je rýsovat dokáže narýsovat základní rovinné útvary (čtverec a obdélník), užívá jednoduché konstrukce (zejména konstrukce pravého úhlu) rýsuje rovnoběžky (pomocí pravítka a trojúhelníku s ryskou) a kolmice (pomocí trojúhelníku s ryskou) dokáže narýsovat základní rovinné útvary s použitím jednoduché konstrukce, rýsuje základní typy trojúhelníků, kruh i kružnici s použitím kružítka, stanovuje rozdíly provádí rýsováním grafické sčítání a odčítání úseče rýsuje rovnoběžky a kolmice stanoví délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením, délek jeho stran určí obsah obrazce pomocí čtvercové sítě a užívá základní, používá čtvercovou síť k určení obsahu rovinných útvarů rozezná a používá základní jednotky obsahu používá jednoduché konstrukce k sestrojení středu úsečky, osy úsečky a osy úhlu pomocí čtvercové sítě narýsuje osově souměrné útvary rozezná základní tělesa v prostoru, modeluje tělesa (krychle, kvádr)

16 154 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 5. OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje výsledky početních operací v oboru přirozených čísel - provádí písemné operace v oboru přirozených čísel - řeší a tvoří úlohy, ve kterých aplikuje osvojené početní operace v celém oboru přirozených čísel - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy - vyuţívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení - modeluje a určí část celku, pouţívá zápis ve formě zlomku - porovná, sčítá a odčítá zlomky se stejným základem v oboru kladných čísel - přečte zápis desetinného čísla a vyznačí na číselné ose desetinné číslo dané hodnoty - porozumí významu znaku - pro zápis celého záporného čísla a toto číslo vyznačí na číselné ose - provádí písemné početní operace v oboru přirozených čísel - vyhledává, sbírá a třídí data - čte a sestavuje jednoduché tabulky a diagramy UČIVO Numerace do milionu, porovnávání, číselná osa Násobení a dělení (písemné, pamětné, rovnice, slovní úlohy) Dělení přirozených čísel, písemné dělení se zbytkem, jednoduché slovní úlohy Písemné dělení dvojciferným dělitelem, řešení sloţených slovních úloh Přirozená čísla, celá čísla, desetinná čísla, zlomky Zlomky, znázorňování zlomků, slovní úlohy se zlomky Zápis čísla v desítkové soustavě a jeho znázornění (číselná osa, teploměr, model) Vlastnosti početních operací s čísly Písemné algoritmy početních operací Průměrná rychlost, aritmetický průměr, slovní úlohy Jednotky, délky, hmotnosti, slovní úlohy s uţitím jednotek délky a hmotnosti Jednotky času, římské číslice PRŮŘEZOVÁ TÉMATA PŘESAHY EV: - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí (lidé a čas) VMEGS: - objevujeme Evropu a svět

17 155 vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 5. - rozlišuje jednotlivé druhy úhlů - sestrojí rovnoběţky a kolmice - narýsuje a znázorní základní rovinné útvary (čtverec, obdélník, trojúhelník, kruţnici); uţívá jednoduché konstrukce - určí délku lomené čáry, obvod mnohoúhelníku sečtením délek jeho stran - rozpozná a znázorní ve čtvercové síti jednoduché osově souměrné útvary a určí osu souměrnosti útvaru překládáním papíru - sestrojí střed a osu úsečky, osu úhlu - sčítá a odčítá graficky úsečky - poznává a modeluje tělesa (krychle, kvádr) Úhel pravý, přímý, rýsování úhlů Čtverec, obdélník a jejich úhlopříčky, vlastnosti úhlopříček, rýsování čtverce a obdélníku Trojúhelník rovnoramenný, rovnostranný, pravoúhlý, rýsování trojúhelníku Obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, vzorec, výpočet Kruh, kruţnice, poloměr, průměr, vzájemná poloha dvou kruţnic Osy souřadnic, souřadnice bodů, určení polohy bodů, obsah čtverce v centimetrové síti Obsah obdélníku a čtverce, jednotky obsahu Střed úsečky, osa úsečky, porovnávání úhlů, osa úhlu Osově souměrné útvary, pravidelné obrazce Sčítání a odčítání v oboru do , řešení slovních úloh PŘESAHY: ČJ (5. ročník): čtení ČJ (5. ročník): vyjadřovací schopnosti VV (5. ročník): modelování, keramika VV (5. ročník): prostorová tvorba PČ (3. ročník): práce s modelovací hmotou

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast: Vzdělávací oblast: a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Období: 1. Číslo a početní operace Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Počítá předměty v daném souboru Vytváří

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

5.2. Matematika a její aplikace Matematika

5.2. Matematika a její aplikace Matematika 5.2. Matematika a její aplikace 5.2.1. Matematika Vzdělávání v předmětu matematika směřuje: k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, k vytváření zásoby matematických nástrojů

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň 1. ročník M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : a její aplikace : a její aplikace : MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení - je realizována

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Učební texty : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 2. ročník Mgr. M. Novotný, F. Novák: Matýskova matematika 4.,5.,6.díl

Více

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Je to předmět, který by měl být chápán jako

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace.

V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace, oboru Matematika a její aplikace. Žáci v ní mají získat početní

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

1. Matematika a její aplikace

1. Matematika a její aplikace 1. Matematika a její aplikace 1.1 Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA

Více

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň

5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE. 5.2.1 Matematika 1. stupeň 5.2. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a

Více

6.5 Matematika 1.stupeň

6.5 Matematika 1.stupeň VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Matematika a její aplikace Matematika 6.5 Matematika 1.stupeň CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět matematika je předmět, který poskytuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód

RVP ZV RVP ZV. ŠVP Školní očekávané výstupy. ŠVP Učivo. Obsah RVP ZV. Očekávané výstupy. Kód RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 5. - MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Matematika a její aplikace Matematika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období

Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace Matematika- 1.období Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace,

Více

ŠVP Základní školy Vidče 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace

ŠVP Základní školy Vidče 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace ŠVP Základní školy Vidče 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň Předmět Matematika poskytuje žákům 1.stupně základní vědomosti a dovednosti potřebné k orientaci v běžném

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Obsahové, časové a organizační vymezení Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-2. ročník 4 hodiny týdně 3.-5. ročník 5 hodin týdně Vzdělávací obsah

Více

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Matematika poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Žáci získávají početní

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

5.3.Učební osnovy Matematika

5.3.Učební osnovy Matematika 5.3.Učební osnovy Matematika 5.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 5.2.1 Vzdělávací obor Matematika a její aplikace NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: MATEMATIKA 5.2.1.1 Charakteristika vyučovacího

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu 5.3.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Předmět: Matematika Ročník: 1. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata) používá přirozená čísla

Více

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace

5.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 5.2. 5.2.1. Matematika pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické

Více

Matematika. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Matematika. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 1 Matematika Matematika Učivo ŠVP výstupy Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 zpaměti i Sčítání a odčítání dvou trojciferných čísel do 1 000 a

Více

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku

Strategie pro naplnění klíčových kompetencí v 1. 3. ročníku Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Vzdělávací obor matematika - obsah

Vzdělávací obor matematika - obsah Vzdělávací obor matematika - obsah 1. ročník Kompetence k učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní 1. ČÍSLO A 1.Žák používá přirozená čísla k modelování Přirozená

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Charakteristika předmětu V předmětu Matematika je realizován obsah

Více

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1. ročník... 4 hodiny týdně 2.

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Matematika a její aplikace : Matematika a její aplikace : Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu

MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. ročníku 4 hodiny týdně ve

Více

Ma - 1. stupeň 1 / 5

Ma - 1. stupeň 1 / 5 1. ročník číst a zapisovat číslice 1-5 čtení a zápis číslic 1-5 OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání v oboru 1-5 porovnávání množství v oboru do 5 přečíst a zapisovat dle diktátu matematické

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá

Více

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas

Český jazyk, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování. Prv - (2. ročník): Čas Aj - (3.a 4.ročník): Čas 1.1.1. MATEMATIKA I. ST. - ve znění dodatku č.37 - platný od 1.9.2012, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, Standardů platných od 1.9.2013 a změn v RVP ZV platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

Matematika 1. ročník. Aritmetika

Matematika 1. ročník. Aritmetika Matematika 1. ročník Aritmetika zapíše a čte čísla 0-20 pracuje s řadou čísel určí chybějící číslo v řadě porovná přirozená čísla užívá a zapíše < > = počítá prvky daného konkrétního souboru vytvoří konkrétní

Více

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3)

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3) list 1 / 8 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 6. ročník (M 9 1 01) (M 9 1 02) (M 9 1 03) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí

Více

I. 3 M Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika (M)

I. 3 M Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika (M) I. 3 M Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Předmět: Matematika (M) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Matematika je v základním vzdělávání zaměřena na poskytování

Více

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 5.4.2. MATEMATIKA - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: - vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika

Více

Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k

Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k 1. 9. 2016 Dodatek je vytvořený na základě aktuálního RVP ZV, který nabývá platnosti k 1. 9. 2018 na základě

Více

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Zápis čísla v desítkové soustavě. Číselná osa Písemné algoritmy početních operací. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Obor vzdělávací oblasti: Matematika Ročník: 1. Výstupy kompetence Učivo Průřezová témata,přesahy Číslo a početní operace VDO Občanská společnost a škola Obor

Více

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace  MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Charakteristika výuky Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace MATEMATIKA Cíle vzdělávací oblasti Osvojovat si základní matematické pojmy na základě aktivních

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Časové vymezení předmětu:

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je v základním vzdělávání založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci

Více

I. Sekaniny1804 Matematika

I. Sekaniny1804 Matematika Matematika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Matematika se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: 1. ročník... 4 hodiny týdně 2.

Více

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně

časová dotace: 1. až 3. třída - 4 hodiny týdně, 4. a 5. třída 5 hodin týdně Výuka Matematiky je postavena na rozvíjení vlastních zkušeností žáků a na jejich přirozeném zájmu, přirozené schopnosti vnímat, pozorovat a experimentovat. Žáci se matematiku učí řešením úloh a činnostmi,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA

Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu MATEMATIKA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika Časové vymezení předmětu:

Více