Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika - 6. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Matematika - 6. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do 1000, početní operace v daném oboru Čte, píše, porovnává čísla v oboru do 1000, orientuje se na číselné ose Rozlišuje sudá a lichá čísla Zaokrouhluje čísla na 10 a 100 Sčítá a odčítá v daném oboru pamětně i písemně Ovládá řady násobků, násobí a dělí v oboru násobilek Násobí a dělí 10, 100 Provádí jednoduché převody délky, hmotnosti, objemu a času Říjen Listopad Sčítání a odčítání v oboru do Čtení a zápis čísel v daném oboru, orientace na číselné ose Porovnávání čísel Násobení a dělení 10, 100 a 1000, rozklad čísla pomocí násobků čísel 1000, 100, 10, 1 Čte, píše, porovnává čísla v daném oboru, orientuje se na číselné ose Násobí a dělí přirozená čísla v daném oboru 10, 100, 1000, rozloží číslo pomocí násobků 1000, 100, 10, 1 Prosinec Leden Jednoduché převody jednotek za využití násobení a dělení 10, 100, 1000 Procvičování převodů jednotek Zaokrouhlování na 10, 100, 1000 Sestavení jednoduché tabulky Sčítání a odčítání v oboru do bez přechodu desítky pamětně i písemně Řešení slovních úloh se dvěma výpočty Využívá násobení a dělení 10, 100, 1000 při převodech jednotek, počítá peníze Zaokrouhluje čísla v daném oboru na 10, 100, 1000 Sestaví a orientuje se v jednoduché tabulce Sčítá a odčítá pamětně v daném oboru (jednoduché příklady sčítání a odčítání celých 1000, 100, 10 a jednotek) bez přechodu desítky, sčítá a odčítá písemně bez přechodu desítky Řeší slovní úlohy se dvěma výpočty, provádí stručný zápis řešení

2 Matematika - 6. ročník Časový Únor Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Sčítání a odčítání v oboru do s přechodem desítky pamětně i písemně Sčítá a odčítá pamětně v daném oboru s přechodem desítky (pouze příklady na přičítání a odčítání jednotek), sčítá a odčítá písemně s přechodem desítky v daném oboru, provádí zkoušku správnosti Březen Procvičování učiva, řešení slovních úloh, matematických hádanek Odhaduje výsledky, sčítá a odčítá pomocí kalkulátoru, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty se zápisem řešení, řeší jednoduché matematické hádanky Duben Dělení se zbytkem v oboru do 100 Násobení a dělení v oboru do 100 Nejblíže menší násobek daného čísla k danému číslu Ovládá násoskové řady, násobí a dělí v oboru násobilek, řeší jednoduché slovní úlohy a matematické hádanky s využitím násobení a dělení, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Pomocí jednoduché tabulky vyhledá nejblíže menší násobek daného čísla k danému číslu, určí pamětně nejblíže menší násobek Slabší žáci mohou užívat tabulku násobků Květen Dělení se zbytkem v oboru do 100 Dělí se zbytkem v oboru násobilek do 100, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Červen Opakování a procvičování učiva

3 Matematika/geometrie - 6. ročník Září Opakování učiva Bod, přímka, úsečka Vyznačí bod, změří vzdálenost dvou bodů, rozliší přímku a úsečku, narýsuje a popíše je Říjen Rýsování úseček, měření délky úsečky Převody jednotek délky Kolmice, rovnoběžky, úhel Rýsování rovinných obrazců (obdélník, čtverec, kružnice) Rovinné útvary, tělesa Měří úsečky s přesností na cm, mm Provádí jednoduché převodu jednotek délky se zaměřením na cm, mm Rýsuje kolmice a rovnoběžné přímky, rýsuje, popíše a vyznačí libovolný úhel Rozliší čtverec a obdélník, rýsuje čtverec a obdélník, rozliší kruh (kružnici), rýsuje kružnici Pozná a pojmenuje základní rovinné útvary a tělesa Jednoduché konstrukce kružítkem Vzdálenost bodu od přímky Změří vzdálenost bodu od přímky Listopad Prosinec Leden Přímka, polopřímka, úsečka Přenášení úseček, porovnávání úseček Grafický součet úseček Grafický rozdíl úseček Násobek úsečky Střed úsečky, osa úsečky Rozliší přímku, polopřímku a úsečku, rýsuje a popíše je, odhadne délku úsečky na cm Pomocí kružítka přenáší a porovnává úsečky, grafické porovnání zapíše, zapíše shodnost pomocí značky Graficky sestrojí součet, rozdíl, a násobek úsečky, grafické znázornění zapíše Pomocí kružítka sestrojí střed a osu úsečky Únor Trojúhelník Konstrukce trojúhelníka ze tří stran (zadání AB=,BC=,AC=) Pozná trojúhelník, správně označí vrcholy a strany trojúhelníka, ví, kdy je možné trojúhelník sestrojit, zhotoví a popíše náčrt, sestrojí trojúhelník ze tří stran Březen Přenášení trojúhelníka pomocí kružítka Přenese trojúhelník pomocí kružítka, zapíše shodnost pomocí značky

4 Matematika/geometrie - 6. ročník Duben Úhel Vyznačování, rýsování a popis úhlu Narýsuje libovolný úhel, označí vrchol a ramena úhlu, určí body náležející a nenáležející úhlu, zná značku pro úhel, zapíše úhel značkou a písmeny velké abecedy, zná písmena řecké abecedy (α, β, γ, δ), užívá je při popisu úhlu Květen Úhel pravý, ostrý, tupý, přímý Osa úhlu Pozná různé druhy úhlů, rozliší různé druhy úhlů vzhledem k úhlu pravému, rýsuje a vyznačí různé druhy úhlů podle zadání Sestrojí osu úhlu Červen Procvičování rýsování, opakování učiva Konstrukce pravého úhlu kružítkem - seznámení S dopomocí sestrojí pravý úhel kružítkem, zná grafickou značku pro pravý úhel Samostatně podle zadání sestrojí základní rovinné obrazce

5 Matematika - 7. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do Čte, píše, porovnává čísla v oboru do , orientuje se na číselné ose, ovládá pamětné i písemné sčítání a odčítání v daném oboru, násobí a dělí 10, 100, 1000, zaokrouhluje na 10, 100, 1000, převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu a času, ovládá řady násobků, násobí a dělí pamětně v oboru násobilek, dělí pamětně se zbytkem, řeší jednoduché slovní úlohy se dvěma výpočty Říjen Říjen/4 Římské číslice Římské číslice Pozná a správně čte římské číslice I XII, zná princip sestavování římských číslic, pomocí tabulky čte a sestaví jednoduchá čísla z římských číslic Listopad Číselný obor do milionu Čtení a psaní čísel do milionu, číselná osa Porovnávání čísel Zaokrouhlování čísel Čte, píše, porovnává čísla do milionu, pracuje s řádovým počitadlem, zná pojem jedno šesticiferné číslo, zaokrouhluje čísla na desetitisíce Prosinec Leden Písemné sčítání a odčítání v daném oboru Řešení slovních úloh Výpočty pomocí kalkulátoru Procvičování a upevňování učiva Ovládá jednoduché pamětné sčítání a odčítání do milionu (přičítání a odčítání celých tisíců bez přechodu desítky), odhaduje výsledek k určení správnosti výpočtu, písemně sčítá a odčítá do milionu, provádí zkoušku správnosti, řeší jednoduché matematické hádanky, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Leden/3 Únor Písemné násobení a dělení přirozených čísel v oboru do Násobení 10, 100, 1000 v daném oboru Převádění jednotek Násobení 1ciferným činitelem mimo obor násobilek (pamětné) Zná princip násobení 10, 100, 1000, pamětně násobí a dělí 10, 100, 1000, využívá násobení a dělení 10, 100, 1000 k převodům jednotek Zná algoritmus pamětného násobení 2ciferného čísla číslem 1ciferným, vypočítá příklady násobení mimo obor násobilek zpaměti (12x6, 80x6, 32x6 ) Slabší žáci mohou využívat tabulku násobků Písemné násobení 1ciferným činitelem Ovládá algoritmus písemného násobení 1ciferným činitelem, písemně násobí 1ciferným činitelem

6 Matematika - 7. ročník Časový Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Písemné násobení 2ciferným činitelem Ovládá algoritmus písemného násobení 2ciferným činitelem, písemně násobí 2ciferným činitelem, řeší slovní úlohy zaměřené na násobení, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty, hledá různá řešení slovní úlohy Březen/3 Písemné dělení 1ciferným dělitelem Ovládá algoritmus písemného dělení 1ciferným dělitelem, písemně dělí 1ciferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem, provádí zkoušku správnosti násobením Slabší žáci využívají tabulku násobků Duben Duben/2 Písemné dělení 2ciferným dělitelem (násobky 10) Ovládá algoritmus písemného dělení 2ciferným dělitelem (násobky 10), písemně dělí 2ciferným dělitelem beze zbytku i se zbytkem, řeší slovní úlohy a matematické hádanky zaměřené na dělení, řeší slovní úlohy se dvěma výpočty Květen Zná postup při výpočtu aritmetického průměru, vypočítá aritmetický průměr ze zadaných hodnot, řeší jednoduché Květen/3 Aritmetický průměr slovní úlohy k výpočtu aritmetického průměru, sestaví jednoduchou tabulku a orientuje se v ní Červen Opakování a procvičování učiva Při dělení 2ciferným dělitelem získáme zbytek odčítáním

7 Matematika/geometrie - 7. ročník Září Opakování učiva Jednoduché konstrukce kružítkem Trojúhelník Úhel Rozliší, rýsuje, popíše přímku a úsečku Měří úsečky s přesností na mm, převádí jednotky délky Změří vzdálenost bodu od přímky Graficky přenáší a porovnává úsečky Sestrojí grafický součet, rozdíl, násobek úsečky Sestrojí osu úsečky Rýsuje čtverec, obdélník, kružnici Sestrojí trojúhelník ze tří stran, pomocí kružítka trojúhelník přenáší Rýsuje a popisuje úhly, rozliší druhy úhlů Sestrojí osu úhlu Říjen 1/2 Úhel, velikost úhlu Velikost úhlu, stupeň, úhloměr Měření velikosti úhlu Zná stupeň jako jednotku pro měření velikosti úhlu, pracuje s úhloměrem, změří a zapíše velikost úhlu. Listopad Listopad 1/2 Rýsování úhlů dané velikosti Konstrukce úhlů 60º, 120º, 30º, 90º kružítkem Rýsuje úhly dané velikosti, zapíše velikost úhlu. Sestrojí kružítkem úhly dané velikosti Prosinec Leden Mnohoúhelníky Trojúhelník rozdělení podle délky stran Rozdělení podle velikosti úhlů Rozliší druhy trojúhelníků podle délky stran a velikosti úhlů Únor Konstrukce trojúhelníka ze tří stran (zadání a=,b=,c=) Sestrojí trojúhelník ze tří stran, zhotoví a popíše náčrt, změří úhly v trojúhelníku, ví, že součet úhlů činí 180º Výška trojúhelníka Sestrojí výšku trojúhelníka, ví, že výška je kolmice vedená z vrcholu k protější straně Březen Pravidelný 6 a 8 úhelník Pozná 6 a 8 úhelník, rozliší pravidelný a nepravidelný 6 a 8 úhelník, sestrojí pravidelný 6 a 8 úhelník

8 Matematika/geometrie - 7. ročník Duben Obvody rovinných obrazců Obvod trojúhelníka Zná vzorec pro výpočet obvodu daných rovinných obrazců, vypočítá obvod rovinných obrazců, řeší Pracuje s tabulkou vzorců Výpočty řeší pomocí kalkulátoru Obvod čtverce jednoduché slovní úlohy k výpočtu obvodů rovinných obrazců, řeší praktické úkoly k výpočtu obvodů rovinných obrazců s jedním i dvěma výpočty Květen Obvod obdélníka Červen Opakování a procvičování učiva

9 Matematika - 8. ročník Září Opakování učiva Obor přirozených čísel do milionu Čte, píše, porovnává čísla v daném oboru, orientuje se na číselné ose Zaokrouhluje na 10, 100, 1000, Násobí a dělí v oboru násobilek zpaměti Násobí mimo obor násobilek zpaměti Násobí a dělí 10, 10, 1000, převádí jednotky Písemně sčítá a odčítá v daném oboru Písemně násobí 1 a 2ciferným činitelem Písemně dělí 1 a 2ciferným dělitelem (násobky 10) Pomocí tabulky čte a sestaví čísla z římských číslic Říjen Listopad Písemné dělení 2ciferným dělitelem Písemné dělení 2ciferným dělitelem Ovládá algoritmus písemného dělení 2ciferným dělitelem Dělí písemně 2ciferným dělitelem Provádí zkoušku správnosti násobením, kalkulátorem Řeší slovní úlohy zaměřené na dělení a se dvěma výpočty Řeší jednoduché matematické hádanky a logické úlohy Sestaví jednoduchou tabulku z vypočtených dat Orientuje se v jednoduché tabulce, přečte data Prosinec Slabší žáci využívají tabulku násobků Zbytek při dělení získáme odčítáním Leden Leden/4 Zlomky Zlomek základní pojmy (čtení, psaní zlomků, určení části celku) Zná pojem celek, zlomek, čte a zapíše zlomky, určí vyznačenou část celku, vyznačí určenou část celku Únor Zlomek = 1 Smíšené číslo, převod smíšeného čísla na zlomek a zlomku na smíšené číslo Výpočet zlomku z celku Určí, je-li zlomek = 1, větší čí menší než 1 Zná pojem smíšené číslo, čte a zapíše smíšené číslo, převádí smíšená čísla na zlomek a naopak Vypočítá zlomek z určeného celku, řeší jednoduché

10 slovní úlohy za využití zlomků Matematika - 8. ročník Březen Desetinné číslo (DČ) Desetinné číslo základní pojmy (čtení, zápis, počet desetinných míst) Čte a zapíše DČ, určí počet desetinných míst Duben Porovnání DČ (vztah 0,2 = 0,20 = 0,200) Zaokrouhlování DČ Sčítání a odčítání DČ pamětné Sčítání a odčítání DČ písemné Násobení a dělení DČ 10, 100, 1000 Porovnává DČ, využívá vztahu 0,2=0,20=0,200 ( dopíše nuly ) Zaokrouhluje DČ na celé číslo, desetiny (případně setiny) Sčítá a odčítá DČ zpaměti v jednoduchých příkladech bez přechodu desítky Správně zapíše DČ při písemném sčítání a odčítání, písemně sčítá a odčítá DČ Zná postup při pamětném násobení a dělení DČ 10, 100, 1000, násobí a dělí zpaměti DČ 10, 100, 1000 Převody jednotek za využití násobení a dělení DČ 10, 100, 1000 Využívá pamětného násobení a dělení DČ 10, 100, 1000 při převodech jednotek Květen Násobení DČ číslem přirozeným i desetinným Ovládá algoritmus písemného násobení DČ číslem přirozeným i desetinným Písemně násobí DČ, správně určí umístění desetinné čárky v součinu Řeší slovní úlohy za využití početních úkonů s DČ Řeší slovní úlohy se dvěma (případně více) výpočty Řeší matematické hádanky a logické úkoly Pracuje s kalkulátorem pro ověření správnost výpočtů Červen Opakování a procvičování učiva

11 Matematika/geometrie - 8. ročník Září Opakování učiva Úhel, velikost úhlu Určí druhy úhlů, změří a zapíše velikost úhlu, rýsuje úhly dané velikosti, sestrojí kružítkem úhly 60, 120, 30, 90 Mnohoúhelníky Obvody rovinných obrazců Říjen Čtyřúhelníky Rovnoběžníky (kosodélník, kosočtverec) Lichoběžník Listopad Obsahy rovinných obrazců Jednotky obsahu Rozliší druhy trojúhelníků podle délky stran i velikosti úhlů, sestrojí trojúhelník ze tří stran, sestrojí výšky v trojúhelníku, narýsuje pravidelný šesti a osmiúhelník Vypočítá obvod trojúhelníka, čtverce a obdélníka, řeší jednoduché slovní úlohy k výpočtu obvodů, převádí jednotky délky Určí vlastnosti stran a úhlů daných rovnoběžníků, sestrojí dané rovnoběžníky a vypočítá jejich obvod Popíše vlastnosti stran a úhlů lichoběžníka, sestrojí lichoběžník (s dopomocí vyučujícího), rozliší a pojmenuje rovnoběžníky, pozná různoběžník Zná jednotky obsahu, převádí jednotky obsahu za pomoci jednoduché tabulky Pracuje s tabulkou vzorců Výpočty provádí pomocí kalkulátoru Tabulka jednotek Prosinec Leden Obsah obdélníka Obsah čtverce Obsah trojúhelníka Zná a používá vzorce pro výpočet obsahů daných rovinných obrazců, vypočítá obsah obdélníka, čtverce a trojúhelníka, řeší jednoduché slovní úlohy k výpočtu obsahu rovinných obrazců s jedním i se dvěma výpočty, řeší praktické slovní úlohy k výpočtu obsahu rovinných obrazců, pracuje s tabulkou vzorců obvodů a obsahů Únor Povrch těles Povrch kvádru Pozná kvádr a krychli na modelu i v praxi, popíše kvádr a krychli (stěny, vrcholy, hrany, úhly ), zná používání vzorce pro výpočet povrchu daných těles, vypočítá povrch daných těles, pracuje s tabulkou vzorců, řeší jednoduché slovní úlohy a praktické úkoly s jedním i dvěma výpočty k výpočtu povrchu těles

12 Březen Povrch krychle Matematika/geometrie - 8. ročník Duben Obvod a obsah rovinných obrazců Obvod kruhu Obsah kruhu Zná a používá při výpočtech číslo π, zná a používá vzorce pro výpočet obvodu a obsahu kruhu, vypočítá obvod a obsah kruhu, pracuje s tabulkou vzorců, řeší slovní úlohy a praktické úkoly s jedním i dvěma výpočty k výpočtu obvodu a obsahu kruhu Květen Červen Opakování a procvičování učiva Převody jednotek obsahu Převádí jednotky obsahu za užití desetinných čísel, řeší slovní úlohy a praktické úkoly s kombinací výpočtu obvodu, obsahu a povrchu těles

13 Matematika - 9. ročník Září Opakování učiva Porovnávání, zaokrouhlování v oboru přirozených čísel (PČ) i desetinných čísel (DČ), převody jednotek Porovnává, zaokrouhluje PČ i DČ, převádí jednotky za využití PČ i DČ Sčítání a odčítání PČ i DČ Násobení PČ i DČ Sčítá, odčítá, násobí pamětně i písemně PČ i DČ v oboru do milionu Říjen Zlomky Dělení PČ Provádí základní operace se zlomky Písemně dělí PČ 1 i 2ciferným dělitelem Řeší slovní úlohy s více výpočty Řeší jednoduché matematické hádanky Listopad Dělení desetinných čísel Dělení dvou přirozených čísel, podíl číslo desetinné Ovládá algoritmus dělení PČ 1 i 2ciferným přirozeným dělitelem tak, že podílem je DČ, rozumí pojmu dělit na 1, 2 desetinná místa, dělí na 1, 2 desetinná místa, zapíše správně desetinnou čárku v podílu Prosinec Dělení DČ číslem přirozeným Ovládá algoritmus dělení DČ 1 i 2ciferným přirozeným dělitelem, dělí DČ přirozeným dělitelem, správně zapíše desetinnou čárku v podílu, provádí zkoušku správnosti na kalkulátoru, řeší slovní úlohy s využitím dělení a více výpočty, řeší jednoduché matematické hádanky Leden Leden/3 Dělení DČ číslem desetinným Zná a využívá zákonitosti, že podíl se nemění, vynásobíme-li dělence i dělitele stejným číslem, upraví dělence i dělitele násobením 10, 100, dělí upravený výraz za využití všech předešlých způsobů dělení, provádí zkoušku správnosti na kalkulátoru, řeší slovní úlohy s využitím dělení a více výpočty, řeší jednoduché matematické hádanky

14 Únor Matematika - 9. ročník Časový Březen Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Poměr Dělení v daném poměru Měřítko u a mapy Dělí čísla v daném poměru, řeší jednoduché slovní příklady a praktické úlohy k využití dělení v poměru, jednoduše vysvětlí pojem měřítko u a mapy, přečte jednoduchý technický výkres a určí podle měřítka skutečné rozměry, určí skutečnou vzdálenost na mapě podle měřítka mapy, řeší jednoduché slovní úlohy s využitím měřítka mapy Březen/4 Duben Procento Základní pojmy, výpočet 1% Výpočet procentové části Úrok, úroková míra Zná základní pojmy, ví, že 1% je setina ze základu, ovládá algoritmus výpočtu 1% a procentové části, vypočítá 1% ze základu, procentovou část z daného celku, řeší slovní úlohy s více výpočty k výpočtu % (praktické úlohy), zná pojem úrok a úroková míra, vypočítá úrok z dané částky, řeší slovní úlohy s více výpočty, sestaví jednoduchou tabulku Květen Lineární rovnice Lineární rovnice Ovládá algoritmus řešení jednoduchých lineárních rovnic, s dopomocí učitele řeší jednoduché lineární rovnice, řeší slovní úlohy za využití lineárních rovnic Červen Závěrečné opakování učiva Provádí základní početní operace v oboru do milionu v oblasti PČ i DČ (pamětně i písemně), pracuje se zlomky a smíšenými čísly, řeší slovní úlohy se 2 výpočty, používá kalkulátor, řeší příklady k výpočtu % části, úroku a úrokové míry, převádí jednotky délky, hmotnosti, objemu a času za využití PČ i DČ, rozumí měřítku u a mapy, přečte jednoduchý technický výkres, určí skutečnou vzdálenost bodů na mapě, čte a sestaví jednoduchou tabulku z daných (vypočítaných) hodnot

15 Matematika/geometrie - 9. ročník Září Opakování učiva Rovinné obrazce Sestrojí základní rovinné obrazce (čtverec, obdélník, kružnici, trojúhelník, kosodélník, kosočtverec, 6 a 8úhelník), vypočítá obvod a obsah čtverce, obdélníka, trojúhelníka, kruhu, obvod kosočtverce a kosodélníka, vypočítá povrch kvádru a krychle, při výpočtech pracuje s tabulkou vzorců, řeší slovní úlohy, praktické příklady se 2 výpočty, převádí jednotky délky i obsahu za využití Tabulka vzorců Výpočty provádí kalkulátorem PČ i DČ Říjen Listopad Prosinec Povrch válce Povrch válce Pozná a popíše těleso válec, zná a používá vzorec pro výpočet povrchu válce, vypočítá povrch válce, řeší slovní úlohy a praktické úkoly zaměřené k výpočtu povrchu válce s 1 i 2 výpočty Leden Únor Objem těles Jednotky objemu Zná základní jednotky objemu, převádí jednotky objemu za pomoci jednoduché tabulky a využití PČ i DČ, zná a při převodech využívá vztah 1l = 1 dm 3 Tabulka jednotek Březen Objem kvádru, krychle, válce Zná a používá vzorce pro výpočet objemu těles, vypočítá objem těles, pracuje s tabulkou vzorců, řeší slovní úlohy a praktické úkoly k výpočtu objemu těles s 1 i 2 výpočty, řeší slovní úlohy a praktické úkoly s kombinací výpočtů povrchu a objemu těles

16 Matematika/geometrie - 9. ročník Časový Duben Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Květen Závěrečné opakování učiva Geometrie v rovině Rozliší přímku, úsečku, sestrojí grafický součet (rozdíl, násobek) osu úsečky, rýsuje kolmice (rovnoběžky), určí vzdálenost dvou bodů v rovině, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, sestrojí základní rovinné útvary, rozliší druhy úhlů, rýsuje úhly dané velikosti, měří velikost úhlů, sestrojí kružítkem úhly 30, 60, 90 a 120, vypočítá obvod a obsah čtverce (obdélníka, trojúhelníka, kruhu), řeší slovní úlohy k výpočtu obvodu a obsahu, převádí jednotky délky a obsahu za využití PČ i DČ Červen Tělesa Rozliší základní tělesa (kvádr, krychli, válec), vypočítá povrch a objem těles, řeší slovní úlohy k výpočtu povrchu a objemu, převádí jednotky objemu za využití PČ i DČ, při výpočtech a převodech využívá jednoduché tabulky

17

18

19

20

21

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 4. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 4. ročník Čas.plán Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva 3. ročníku Počítaní do 20 Sčítání a odčítání do 20 Násobení a dělení číslem 2 Počítání

Více

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl

M - 2. stupeň. Matematika a její aplikace Školní výstupy Žák by měl 6. ročník číst, zapisovat, porovnávat, zaokrouhlovat, rozkládat přirozená čísla do 10 000 provádět odhady výpočtů celá čísla - obor přirozených čísel do 10 000 numerace do 10 000 čtení, zápis, porovnávání,

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP. Zápis čísla v desítkové soustavě - porovnávání čísel - čtení a psaní čísel Ročník: I. - vytváří si názoru představu o čísle 5, 10, 20 - naučí se vidět počty prvků do 5 bez počítání po jedné - rozpozná a čte čísla 0 5 - pozná a čte čísla 0 10 - určí a čte čísla 0 20 Číselná řada

Více

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů

- 1 - 1. - osobnostní rozvoj cvičení pozornosti,vnímaní a soustředění při řešení příkladů,, řešení problémů - 1 - Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika 6.ročník Výstup Učivo Průřezová témata - čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla s přirozenými čísly - zpaměti a písemně

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Žák cvičí prostorovou představivost Žák využívá při paměťovém i písemném počítání komutativnost i asociativní sčítání a násobení Žák provádí písemné početní operace v oboru Opakování učiva 3. ročníku Písemné

Více

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura

Člověk a jeho svět. ČJ a literatura VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Vzdělávací obor: Stupeň: Období: Ročník: Očekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast:

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Oblast: Vzdělávací oblast: a její aplikace Vyučovací předmět MATEMATIKA 1. OBDOBÍ Období: 1. Číslo a početní operace Používá přirozená čísla k modelování reálných situací Počítá předměty v daném souboru Vytváří

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Předmět: MATEMATIKA Ročník: 4. Časová dotace: 4 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Provádí písemné početní operace Zaokrouhluje přirozená čísla, provádí odhady a kontroluje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 1. stupeň 1. ročník M-3-1-01 používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100

ŠVP Školní očekávané výstupy. - vytváří konkrétní soubory (peníze, milimetrový papír, apod.) s daným počtem prvků do 100 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 1. období 3. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M3101 používá přirozená

Více

ŠVP Školní očekávané výstupy

ŠVP Školní očekávané výstupy 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 4. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo M5101 využívá při

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 6. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo ZÁŘÍ užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (zlomkem) PROSINEC využívá

Více

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK

MATEMATIKA - 4. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA - 4. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Opakování ze

Více

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV

TEMATICKÝ,časový PLÁN vyučovací předmět : matematika ročník: 5. Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková. Zařazená průřezová témata OSV OSV Školní rok_2014/2015 vyučující: Lenka Šťovíčková Září Opakuje početní výkony a uplatňuje komutativní, asociativní a distributivní zákon v praxi. G.:narýsuje přímku, polopřímku, kolmici, rovnoběžky, různoběžky.

Více

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák:

Matematika prima. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Žák: Matematika prima Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) využívá při paměťovém počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení provádí písemné početní operace v oboru přirozených zaokrouhluje,

Více

Matematika a její aplikace - 1. ročník

Matematika a její aplikace - 1. ročník Matematika a její aplikace - 1. ročník počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 20 užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti

Více

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě.

Žák plní standard v průběhu primy a sekundy, učivo absolutní hodnota v kvartě. STANDARDY MATEMATIKA 2. stupeň ČÍSLO A PROMĚNNÁ 1. M-9-1-01 Žák provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu 1. žák provádí základní početní

Více

5.2. Matematika a její aplikace Matematika

5.2. Matematika a její aplikace Matematika 5.2. Matematika a její aplikace 5.2.1. Matematika Vzdělávání v předmětu matematika směřuje: k využívání matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech, k vytváření zásoby matematických nástrojů

Více

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník:

1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 2 Vzdělávací obor: Matematika 3 Vzdělávací předmět: Matematika 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň:

Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: Předpokládané znalosti žáka 1. stupeň: ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků čte, zapisuje

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 4. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace využívá při pamětném a písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel : počítání do dvaceti - číslice

Více

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3)

Matematika. 6. ročník. Číslo a proměnná. desetinná čísla (využití LEGO EV3) číselný výraz. zaokrouhlování desetinných čísel. (využití LEGO EV3) list 1 / 8 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 6. ročník (M 9 1 01) (M 9 1 02) (M 9 1 03) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte, zapíše, porovná desetinná čísla a zobrazí

Více

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy

ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Název předmětu Matematika Očekávané výstupy ROČNÍK 1. ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Název předmětu Matematika ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE čte a zapisuje, znázorňuje na číselné ose, obor přirozených čísel do 20 OSV1 porovnává, užívá vztah

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Matematika a její aplikace Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1. Používá čtení a psaní v číselném oboru 0 1 000 000. 2. Rozumí lineárnímu uspořádání

Více

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo

Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. Učivo Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Výstupy žáka Vyučovací předmět / ročník: Matematika / 4. ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE Zpracoval: Mgr. Dana Štěpánová orientuje se v posloupnosti přirozených čísel

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků obor přirozených čísel: počítání do dvaceti - číslice

Více

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy.

Měsíc: učivo:. PROSINEC Numerace do 7, rozklad čísla 1 7. Sčítání a odčítání v oboru do 7, slovní úlohy. Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC

Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC Předmět: MATEMATIKA Ročník: PRVNÍ Měsíc: učivo:. ZÁŘÍ Úvod k učivu o přirozeném čísle. Numerace do 5, čtení čísel 0-5. Vytváření souborů o daném počtu předmětů. Znaménka méně, více, rovná se, porovnávání

Více

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1 I.stupeň. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1 I.stupeň Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace 6.1.3. Vyučovací předmět: MATEMATIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy : čísla

Více

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE

MĚSÍC MATEMATIKA GEOMETRIE 3. ročník Bod, přímka ZÁŘÍ Násobení a dělení Aplikační úlohy (nakupujeme) Bod, přímka Úsečka Násobení a dělení ŘÍJEN Procvičování Pamětné sčítání a odčítání, aplikační úlohy Polopřímka Modelování polopřímek

Více

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

MATEMATIKA. MATEMATIKA průřez.téma + MP vazby. vzdělávací oblast: vzdělávací obor: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE A JEJÍ APLIKACE ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE + MP vazby 1. Obor přirozených čísel - používá čísla v oboru 0-20 k modelování reálných situací.- práce s manipulativy - počítá předměty v oboru 0-20, vytváří soubory

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Matematika a její aplikace Matematika UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky využívat matematických poznatků a dovedností v praktických činnostech rozvíjet pamětˇ žáků prostřednictvím

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Matematika - 1. ročník Používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří soubory s daným počtem prvků Rozezná, pojmenuje, vymodeluje a popíše základní rovinné

Více

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost

Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika (MAT) Úvodní opakování, Kladná a záporná čísla, Dělitelnost, Osová a středová souměrnost Prima 4 hodiny týdně Učebna s PC a dataprojektorem (interaktivní

Více

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata)

Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Příloha č. 4 Matematika Ročník: 4. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy (průřezová témata) Číslo a početní operace - využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost

Více

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky

Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace 1. ročník Měsíc Tematický okruh Učivo Očekávané výstupy Poznámky Září Obor přirozených čísel Počítá předměty v daném souboru do 5 Vytváří soubory s daným počtem

Více

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VI. Matematika. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Přirozená čísla Desetinná čísla IX. X. Přirozená čísla opakování všech početních výkonů, zobrazení čísel na číselné ose, porovnávání a zaokrouhlování čísel. Metody- slovní, názorně demonstrační a grafická.

Více

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce

MATEMATIKA 5. TŘÍDA. C) Tabulky, grafy, diagramy 1 - Tabulky, doplnění řady čísel podle závislosti 2 - Grafy, jízní řády 3 - Magické čtverce MATEMATIKA 5. TŘÍDA 1 - Přirozená čísla a číslo nula a číselná osa, porovnávání b zaokrouhlování c zápis čísla v desítkové soustavě d součet, rozdíl e násobek, činitel, součin f dělení, dělení se zbytkem

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 6. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace zaokrouhluje, provádí odhady s danou přesností, účelně využívá kalkulátor porovnává

Více

Matematika 1. ročník. Aritmetika

Matematika 1. ročník. Aritmetika Matematika 1. ročník Aritmetika zapíše a čte čísla 0-20 pracuje s řadou čísel určí chybějící číslo v řadě porovná přirozená čísla užívá a zapíše < > = počítá prvky daného konkrétního souboru vytvoří konkrétní

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA MATEMATIKA 5. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Opakování a aktivizace

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 3. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a

Více

MATEMATIKA. 1. 5. ročník

MATEMATIKA. 1. 5. ročník Charakteristika předmětu MATEMATIKA 1. 5. ročník Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět matematika má časovou dotaci 4 hodiny týdně v 1. ročníku, 5 hodin týdně ve 2. až 5. ročníku. Časová

Více

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV

ŠVP Učivo. RVP ZV Očekávané výstupy. RVP ZV Kód. ŠVP Školní očekávané výstupy. Obsah RVP ZV 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 2. období 5. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A POČETNÍ OPERACE

Více

Matematika Název Ročník Autor

Matematika Název Ročník Autor Desetinná čísla řádu desetin a setin 6. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Opakování učiva 6.ročníku 7. Dělitelnost přirozených čísel 7. Desetinná čísla porovnávání 7. Desetinná

Více

Ma - 1. stupeň 1 / 5

Ma - 1. stupeň 1 / 5 1. ročník číst a zapisovat číslice 1-5 čtení a zápis číslic 1-5 OSV - osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání v oboru 1-5 porovnávání množství v oboru do 5 přečíst a zapisovat dle diktátu matematické

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata,

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, 5.1.2.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vyučovací předmět : Matematika Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata, Zná číslice 1 až 20, umí je napsat a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení

Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Období / ročník Počet hodin Charakteristika vyučovacího předmětu Výchovné a vzdělávací strategie směřující k utváření a rozvíjení MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA

Více

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose

Matematika - 6. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby desetinná čísla. - zobrazení na číselné ose Matematika - 6. ročník desetinná čísla - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - zaokrouhlování a porovnávání des. čísel ve výpočtových úlohách - zobrazení na číselné ose MDV kritické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Matematika 3. období 6. ročník J.Coufalová : Matematika pro 6.ročník ZŠ (Fortuna) O.Odvárko,J.Kadleček : Sbírka úloh z matematiky pro 6.ročník ZŠ (Prometheus)

Více

Matematika a její aplikace Matematika

Matematika a její aplikace Matematika Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 165 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 5. ročník Učební texty : J. Justová: Alter-Matematika, Matematika 5.r.I.díl, 5.r.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 5. ročník Zpracovala: Mgr. Jiřina Hrdinová Číslo a početní operace Využívá při pamětném i písemném počítání komutativnost a asociativnost sčítání a násobení

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO 49464191 Dodatek Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola v pohybu č.j. ERB/365/16 Škola: Základní škola Blansko, Erbenova 13 Ředitelka školy:

Více

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace

- vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace 5.4.2. MATEMATIKA - 2. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: - vyučuje se: v 6. a 8. ročníku 4 hodiny týdně v 7. a 9. ročníku 5 hodin týdně - je realizována v rámci vzdělávací oblasti Matematika

Více

Matematika. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000, zpaměti i písemně.

Matematika. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly. Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000, zpaměti i písemně. 1 Matematika Matematika Učivo Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 1 000, 1 000 000 zpaměti i písemně Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Více

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr

- čte a zapisuje desetinná čísla MDV kritické čtení a - zaokrouhluje, porovnává. - aritmetický průměr Matematika - 6. ročník Provádí početní operace v oboru desetinná čísla racionálních čísel - čtení a zápis v desítkové soustavě F užití desetinných čísel - čte a zapisuje desetinná čísla - zaokrouhlování

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 1 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník)

MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) MATEMATIKA II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Při vyučování matematice v druhém období základního vzdělávání při probírání určitého učiva: - využíváme matematické poznatky a dovednosti

Více

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty

Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty Matematika 1.ročník str. učivo -témata číslo a početní operace geometrie Závislosti, vztahy a práce s daty přirozená čísla 1 až 5 správně čte daná čísla vyhledává je na číselné ose řadí čísla lineárně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu LMP Vzdělávací oblast: Matematika její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Ročník: I. Vzdělávací předmět: Matematika Očekávané výstupy z RVP ZV Školní

Více

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA

6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 6. úprava 26.8.2013 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA 1 ÚPRAVY UČEBNÍHO PLÁNU A VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU MATEMATIKA Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2013 Schválila ředitelka

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Matematika 7. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová Číslo a početní operace provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel zaokrouhluje, provádí odhady

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 6. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a proměnná - užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek - část (přirozeným číslem, poměrem,

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen

TEMATICKÝ PLÁN. září říjen TEMATICKÝ PLÁN Předmět: MATEMATIKA Literatura: Matematika doc. RNDr. Oldřich Odvárko, DrSc., doc. RNDr. Jiří Kadleček, CSc Matematicko fyzikální tabulky pro základní školy UČIVO - ARITMETIKA: 1. Rozšířené

Více

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách.

Vyučovací předmět probíhá ve všech ročnících. V 1. ročníku se vyučují 4 hodiny matematiky týdně, v 2. 5. ročníku po 5 hodinách. 5.2 Oblast: Předmět: Matematika 5.2.1 Obor: Charakteristika předmětu matematika 1. stupeň Matematika tvoří základ vzdělávacího působení v základní škole. Vede žáky k získávání matematických pojmů, algoritmů,

Více

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7.

Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 7. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo I. čtvrtletí 40 hodin Opakování učiva z 6. ročníku (14) Přesahy a vazby, průřezová témata v oboru

Více

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice

Předmět: Matematika. Pojem rovina Rovinné útvary a jejich konstrukce Délka úsečky, jednotky délky a jejich převody. Rovnoběžky, různoběžky, kolmice a její aplikace čte, zapisuje a porovnává přirozená čísla do 1 000, užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti 3. užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose 8. zaokrouhluje přirozená čísla,

Více

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah

Matematika - 1. ročník Vzdělávací obsah Matematika - 1. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Přípravná část Poznávání vlastností předmětů, třídění podle vlastnosti Poznávání barev, třídění podle

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Sčítá a odčítá v oboru 0 6. Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění

Více

Matematika. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly

Matematika. Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly 1 Matematika Matematika Učivo ŠVP výstupy Vlastnosti početních operací s přirozenými čísly Sčítání a odčítání dvojciferných čísel do 100 zpaměti i Sčítání a odčítání dvou trojciferných čísel do 1 000 a

Více

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou

Matematika. 8. ročník. Číslo a proměnná druhá mocnina a odmocnina (využití LEGO EV3) mocniny s přirozeným mocnitelem. výrazy s proměnnou list 1 / 7 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 8. ročník M 9 1 01 provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Číslo a proměnná druhá

Více

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla

Matematika. 7. ročník. Číslo a proměnná celá čísla. absolutní hodnota čísla. zlomky. racionální čísla list 1 / 9 M časová dotace: 4 hod / týden Matematika 7. ročník (M 9 1 01) provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; čte a zapíše celé číslo, rozliší číslo kladné a záporné, určí číslo

Více

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ

volitelný předmět ročník zodpovídá PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY 9. MACASOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky provádí operace s celými čísly (sčítání, odčítání, násobení

Více

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

Příloha č. 6 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Spočítá prvky daného konkrétního souboru do 6., Zvládne zápis číselné řady 0 6 Užívá a zapisuje vztah rovnosti a nerovnosti Numerace v oboru 0 6 Manipulace s předměty, třídění předmětů do skupin. Počítání

Více

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu

Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Matematika 1. st. Charakteristika předmětu Časová dotace předmětu je v prvním ročníku 4 hodiny týdně, ve druhém až pátém po 5 hodinách týdně. Předmět matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace 1. 9. ročník 1. ročník 4 hodiny týdně 2. 5. ročník 5

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Matematika 2 (pro 9-12 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat (horní

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně a odborných učebnách s využitím interaktivní tabule. Charakteristika předmětu 2. stupně Matematika je zařazena do vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučovací předmět má časovou dotaci v 6. ročníku 4 hodiny týdně, v 7., 8. a 9 ročníku bylo použito

Více

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: třetí

Tematický plán pro školní rok 2015/16 Předmět: Matematika Vyučující: Mgr. Marta Klimecká Týdenní dotace hodin: 5 hodin Ročník: třetí ČASOVÉ OBDOBÍ Září KONKRÉTNÍ VÝSTUPY KONKRÉTNÍ UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA rozezná, pojmenuje, vymodeluje úsečku a lomenou čáru porovnává velikost útvarů, měří a odhaduje délku úsečky užívá a zapisuje vztah

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA 4. BÁRTOVÁ, VOJTÍŠKOVÁ Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky 4. ročník OPAKOVÁNÍ UČIVA 3. ROČNÍKU Rozvíjí dovednosti s danými

Více

Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k

Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k Dodatek č. 25 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Cesta k poznání a vědění k 1. 9. 2016 Dodatek je vytvořený na základě aktuálního RVP ZV, který nabývá platnosti k 1. 9. 2018 na základě

Více

Charakteristika předmětu Matematika

Charakteristika předmětu Matematika Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Vyučovací předmět: Matematika Charakteristika předmětu Matematika Vyučovací předmět matematika se vyučuje jako samostatný

Více

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník

Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Matematika a její aplikace Matematika 1. období 3. ročník Počet hodin : 165 Učební texty : H. Staudková : Matematika č. 7 (Alter) R. Blažková : Matematika

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 8. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 M9102

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. 5.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 5.2.1 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Matematika 7. ročník RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČÍSLO A PROMĚNNÁ M9101 provádí

Více

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu.

Výuka může probíhat v kmenových učebnách, část výuky může být přenesena do multimediálních učeben, k interaktivní tabuli, popřípadě do terénu. 7.2 MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 7.2.1 Matematika (M) Charakteristika předmětu 1. stupně Vyučovací předmět má časovou dotaci v 1. ročníku 4 hodiny týdně + 1 disponibilní hodinu týdně, ve 2. a 3. ročníku

Více

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.)

Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, mezipředmětové vztahy apod.) Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu MATEMATIKA pro 2. stupeň: 6. ročník Očekávané výstupy RVP Školní výstupy Učivo Poznámky (průřezová témata, M-9-3-06 Načrtne a sestrojí rovinné útvary. M-9-3-01 Zdůvodňuje

Více

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1.

Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1. Předmět: MATEMATIKA Ročník: 1. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Číslo a početní operace používá přirozená čísla k modelování reálných situací, počítá předměty v daném souboru, vytváří

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5.

Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola. Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 5 Matematika a její aplikace Matematika 2. období (4. a 5. ročník) Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE MATEMATIKA Mgr. Martina Fujavová Vyučovací předmět Matematika je na prvním stupni zařazen v 1. - 5. ročníku, a to

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC

UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC UČEBNÍ OSNOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLA P. BEZRUČE, TŘINEC Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 132 Matematika a její aplikace Matematika 2. období 4. ročník Učební texty : Alter

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 5 týdně, povinný ČaPO: Práce s čísly do 1 000 000 Žák: ČaPO: počítá do 1 000 000 - počítá po statisících, desetitisících,tisících ČaPO: pracuje s číselnou osou - čte, zapíše a zobrazí

Více

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami

Pythagorova věta Pythagorova věta slovní úlohy. Mocniny s přirozeným mocnitelem mocniny s přirozeným mocnitelem operace s mocninami Vyučovací předmět: Matematika Ročník: 8. Vzdělávací obsah Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo užívá různé způsoby kvantitativního vyjádření vztahu celek část (procentem) řeší aplikační úlohy

Více

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009

Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Matematika úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace se realizuje v předmětu Matematika po celou dobu školní docházky. Na 1. stupni

Více

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr

Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Krychle Kvádr Matematika Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Zaokrouhluje a provádí odhady s danou přesností. Charakterizuje a třídí základní rovinné útvary. Odhaduje

Více

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru

2. LMP SP 3. LMP SP + 2. LMP NSP. operace. Závislosti, vztahy a práce s daty. Závislosti, vztahy a práce s daty. v prostoru ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Matematika Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Matematika Vzdělávací obsah předmětu Matematika je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY Seminář z matematiky Mgr. Dana Rauchová Vyučovací volitelný předmět Cvičení z matematiky je zařazen samostatně na druhém

Více