STANDARD KVALITY SPOD č. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARD KVALITY SPOD č. 4"

Transkript

1 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany. 4b Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty. 4c Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládeţ a ochrany týraných a zneuţívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany. 4a Cíle kritéria: Sociálně-právní ochrana je poskytována přiměřeným počtem zaměstnanců tak, aby byla zachována její kvalita požadovaná zákonem č. 359/1999 Sb. Pracoviště má v rámci organizační struktury úřadu a ve vnitřních předpisech určen počet pracovních míst pro výkon sociálně-právní ochrany. Pracoviště má zpracované profily zaměstnanců vykonávajících sociálně-právní ochranu. Pracovní profily poskytují cílové skupině, institucím i veřejnosti informaci o popisu pracovní pozice a vykonávané práci zaměstnanců agendy sociálně-právní ochrany. Rozdělení pravomocí v obecním úřadu je v souladu s 102 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, v kompetenci rady obce. Orgán sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD ) v Jablunkově spadá dle směrnice Organizační řád Městského úřadu Jablunkov pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen odbor SVaZ ). Všichni pracovníci OSPOD jsou zaměstnanci Města Jablunkov a jsou zařazeni do Městského úřadu Jablunkov jako úředníci - sociální pracovníci. V rámci organizační struktury odboru SVaZ, schválené Radou města Jablunkov ke dni , je určeno 6 pracovních míst pro činnost OSPOD. Graficky znázorněna organizační struktura tvoří přílohu č. 1 k tomu standardu. V současné době zajišťuje

2 agendy sociálně-právní ochrany dětí pro celý správní obvod 6 pracovníků se 100% úvazkem (z toho agendu sociálně-právní ochrany všech 6 pracovníků, agendu náhradní rodinné péče 3 pracovnice a agendu kurately pro děti a mládeţ 2 pracovníci). Pro kaţdé pracovní místo je vypracován Profil pracovního místa, kde jsou stanoveny kvalifikační poţadavky 1 a osobnostní předpoklady pracovníka. Popis personálního zajištění OSPOD a pracovní profily pracovníků OSPOD tvoří přílohu č. 2 a č. 3 k tomuto standardu. Pracovní náplně a profily zaměstnanců se mění v závislosti na změnách zákona. 4b Cíle kritéria: Kvalita poskytování sociálně-právní ochrany je zajištěna dostatečným počtem zaměstnanců. Zaměstnanci mají kapacitu řešit všechny situace ohrožených dětí ve svém správním obvodu. Počet zaměstnanců odpovídá výpočtu minimálně 1 zaměstnanec na 800 dětí s trvalým pobytem ve správním obvodu pracoviště. OSPOD Jablunkov má stanoven počet pracovníků sociálně-právní ochrany dětí v souladu s vyhláškou č. 473/2012 Sb., kterou se provádí zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, vše v platném znění. Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu OSPOD a je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu OSPOD. Město Jablunkov, jako obec s rozšířenou působností (dále jen ORP ), je dle Metodiky/Analýzy MPSV ČR zařazeno do I. kategorie Běţná míra náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany, kde doporučený počet dětí na jednoho pracovníka je v rozmezí dětí (osob do 18 let věku). Základním výchozím kritériem je počet dětí trvale přihlášených ve správním obvodu ORP Jablunkov. K bylo těchto dětí Dalším kritériem je rozdělení správního obvodu dle jednotlivých obcí. Kaţdý pracovník má přidělenou některou z obcí (podle počtu dětí dané obce a případně vzdálenosti od sídla ORP), kde zajišťuje výkon sociálně-právní ochrany. Při rozdělování obcí na jednotlivé pracovníky se rovněţ přihlíţí k počtu případů v jednotlivých měsících, a to dle měsíčně sledovaných ukazatelů odboru SVaZ (patří zde např. i počty ţivých případů a počty rodin/dětí se kterými se pracuje v daném okamţiku = v kaţdém kalendářním měsíci). Souhrnné ukazatele sleduje a vyhodnocuje vedoucí odboru. Dle aktuální situace dochází k úpravám v přidělení obcí, přičemţ se dbá na to, aby tím nedošlo k narušení kontinuální práce v jednotlivých rodinách. Přehled o přidělených obcích tvoří přílohu č. 2 k tomuto standardu. 4c Cíle kritéria: Poskytování sociálně-právní ochrany se všemi činnostmi, povinnostmi a oprávněními je v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb. Každý zaměstnanec je vybaven písemnou formou oprávnění a povinností, které může na požádání předložit. Nedochází ke kumulaci agendy sociálně-právní ochrany s jinými agendami mimo výkon sociálně-právní ochrany. 1 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ( )

3 Orgán sociálně-právní ochrany Městského úřadu v Jablunkově má v rámci organizačního řádu zpracována oprávnění a povinnosti vztahujícím se k odboru SVaZ a k výkonu sociálně-právní ochrany. V rámci popisu práce 2 má kaţdý pracovník zařazený do OSPOD, uvedené činnosti a povinnosti, které jsou v souladu se zákonem o sociálněprávní ochraně dětí. Kaţdý zaměstnanec má Průkaz zaměstnance 3, je vybaven písemnou formou oprávnění a povinností, které můţe na poţádání předloţit (Oprávnění zaměstnance při výkonu sociálně-právní ochrany 4 ) a má k dispozici i Pověření zaměstnance OSPOD k zastupování u soudu. 5 Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí není kumulován s jinými agendami mimo výkon sociálně-právní ochrany - konkrétní pracovní pozice pracovníků OSPOD jsou vyhrazeny výlučně výkonu sociálně-právní ochrany (viz jednotlivé popisy práce pracovníků OSPOD v jejich osobních sloţkách, které obsahují specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurately pro děti a mládeţ a ochrany týraných a zneuţívaných dětí). V Jablunkově dne: Zpracoval/a: (titul, jméno, příjmení, pracovní pozice, podpis) Mgr. Růţena Jeţowiczová vedoucí odboru SVaZ MěÚ Jablunkov Schválila: Pracovní skupina pro naplňování standardů sociálně-právní ochrany dětí Účinnost ke dni nejpozději k Závaznost pro Revize standardu Pracovníky OSPOD datum: Březen 2015 Říjen 2015 podpis pracovníka odpovědného za aktualizaci a revizi: Přílohy: Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Organizační struktura odboru sociálních věcí a zdravotnictví, včetně OSPOD Rozdělení obcí Popis personálního zajištění OSPOD Pracovní profily OSPOD Formulář popisu práce Formulář průkazu zaměstnance Formulář oprávnění Formulář pověření 2 Viz Příloha č. 5 3 Viz Příloha č. 6 4 Viz Příloha č. 7 5 Viz Příloha č. 8

4 Zdroje/důkazy: Směrnice - Organizační řád Městského úřadu Jablunkov, včetně organizační struktury úřadu Analýza MPSV ČR ke stanovení počtu pracovníků (rozdělení ORP do kategorií) Sledované ukazatele odboru SVaZ Popisy práce pracovníků OSPOD, doklady o dosaţeném vzdělání (viz osobní sloţky pracovníků) Průkazy zaměstnanců, Oprávnění a pověření zaměstnanců

5 Příloha č. 1 Organizační struktura odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Jablunkov Organizační struktura odboru SVaZ od vedoucí odboru Úsek sociálně-právní ochrany dětí Úsek sociální pomoci a peč. sluţby sociální pracovník SPOD (metodik, specializace NRP) sociální pracovník sociální pomoci metodik pro standardy PS sociální pracovník SPOD (specializace NRP) sociální pracovník SPOD (specializace NRP) sociální pracovník SPOD sociální pracovník sociální pomoci ekonomika, pohledávky sociální pracovník sociální pomoci, koordinátor KPSS, spisová služba odboru sociální pracovník SPOD (specializace kuratela pro děti a mládež), prevence sociální pracovník SPOD (specializace kuratela pro děti a mládež), prevence sociální pracovník pečovatelská služba, sociální kurátor pečovatelka pečovatelka pečovatelka, řidič

6 Příloha č. 2 Rozdělení agend podle obcí (stav k ) KANCELÁŘ Č. 214 Mgr. Martina Cyhanová (tel ) Sociálně-právní ochrana dětí pro obce: Dolní Lomná, Hrádek Kurátor pro děti a mládež pro obce: Bocanovice, Jablunkov, Mosty u Jablunkova Bc. Josef Grochal (tel ) Sociálně-právní ochrana dětí pro obce: Mosty u Jablunkova Kurátor pro děti a mládež pro obce: Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Hrádek, Hrčava, Milíkov, Návsí, Písečná, Písek

7 KANCELÁŘ Č. 215 Jana Lancová, DiS. (tel ) Sociálně-právní ochrana dětí pro obce: Bocanovice, Bukovec, Písek Náhradní rodinná péče pro obce: Bocanovice, Bukovec, Dolní Lomná, Horní Lomná, Jablunkov,Milíkov, Návsí Mgr. Ingrid Cmielová (tel ) Sociálně-právní ochrana dětí pro obce: Jablunkov Náhradní rodinná péče pro obce: Mosty u Jablunkova

8 Příloha č. 4 Pracovní profily pracovníků OSPOD PROFIL PRACOVNÍHO MÍSTA (PM) 1.1 IDENTIFIKACE PM Pracovní pozice Název PM uvedený v PS CZ-ISCO Pracovní zařazení (kategorizace dle zákona o úřednících) Odbor PRACOVNÍK SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ sociální pracovník sociální pracovníci v oblasti veřejné správy úředník sociálních věcí a zdravotnictví 1.2 CHARAKTERISTIKA PM Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí. 1.3 ORGANIZAČNĚ-FUNKČNÍ VZTAHY Přímo nadřízené PM vedoucí odboru SVaZ Přímo podřízené PM - Zastupované PM ostatní PM na úseku SPOD 1.4 PRACOVNÍ DOBA Délka pracovní doby Úprava pracovní doby 40 hod./týden pevná stanovena dle směrnice č. 1/ Stanovení pracovní doby na Městském úřadu Jablunkov; moţnost individuální úpravy po konzultaci s vedoucím odboru a tajemníkem, nutnost zachování pracovní doby v úřední dny 1.5 ODMĚŇOVÁNÍ (FINANČNÍ OHODNOCENÍ) Právní úprava řídí se zákoníkem práce, NV č. 564/2006 Sb., v platném znění a NV č. 222/2010 Sb. (katalog prací) Nejnáročnější vykonávaná práce / katalogové číslo Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí Referent sociálních věcí - tř. 10 / bod 3 Výsledná platová třída 10 Další složky platu - zvláštní příplatek v souladu s 129 zákoníku práce, 1.6 PRACOVNÍ ČINNOSTI - moţnost přiznání osobního příplatku podle kvality odvedené práce v souladu s 131 zákoníku práce (nenároková sloţka); - moţnost přiznání odměny v souladu s 134 zákoníku práce (nenároková sloţka). Popis jednotlivých pracovních činností, které je zaměstnanec povinen vykonávat a za které v plném rozsahu zodpovídá, je uveden v popisu práce.

9 1.7 PŘEDPOKLADY PRO VÝKON SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA Obecné předpoklady - plná svéprávnost, - bezúhonnost, - zdravotní způsobilost, - odborná způsobilost podle z. č. 108/2006 Sb., v platném znění (viz kvalifikační předpoklady) Kvalifikační předpoklady (odborná způsobilost 6, stupeň vzdělání, obor vzdělání) a. vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu 7 v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, b. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu 8, c. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b), d. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince Odborná praxe (druh, délka) není vyţadována výhodou může být: základní pracovní zkušenosti v sociální oblasti nebo ve veřejné správě 1.8 DALŠÍ POŢADAVKY (ODBORNÁ PŘÍPRAVA A CERTIFIKÁTY) Znalost problematiky územních samosprávných celků (znalost právního předpisu upravujícího obecní zřízení), schopnost její správné aplikace v praxi. Znalosti předpisů na úseku sociálních věcí, schopnost jejich správné aplikace v praxi. Uţivatelská znalost pouţívání výpočetní techniky textových a tabulkových editorů, síťových a lokálních programů (Microsoft Office, Outlook, Excel, Word, internet) a programů v sociální oblasti. Povinnost prokázat ZOZ při sociálně-právní ochraně dětí; zaměstnanec je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na vstupním, průběţném a dalším vzdělávání. Řidičský průkaz skupiny B (pro zajišťování šetření v terénu, účastí u soudu apod.) 6 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ( 110, odst. 4) 7 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. 8 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

10 1.9 OSTATNÍ ŢÁDOUCÍ A VÍTANÉ DOVEDNOSTI A OSOBNÍ VLASTNOSTI PRACOVNÍKA Dovednosti a osobnostní vlastnosti pracovníka SPOD: - Komunikativní schopnosti a profesionální vystupování, - schopnost spoluvytvářet efektivní komunikační struktury (předávání informací o klientech), - samostatnost v rozhodování, - schopnost přebírat odpovědnost, - předpoklady pro týmovou práci, - schopnost pruţně a rozváţně jednat v nečekaných situacích, - psychická stabilita i v krizových situacích, - schopnost empatie, - schopnost pečovat o vlastní duševní hygienu a předcházet syndromu vyhoření, - schopnost pravidelného dalšího vzdělávání a prohlubování odborných znalostí PRINCIPY PRO VÝKON SPOD Při jednání s klientem dodrţuje pracovník SPOD základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, zejména: - respektuje individuální přístup ke všem klientům, - vychází z individuálních potřeb kaţdého klienta, - podporuje samostatnost klientů, - uplatňuje individuální přístup k potřebám kaţdého klienta, - motivuje k péči o děti, - posiluje sociální začleňování klientů, - důsledně dodrţuje lidská práva a základních svobody, - podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, - informuje klienta o postupech pouţívaných při výkonu sociálně-právní ochrany. ZPRACOVALI Jméno Mgr. Růţena Jeţowiczová Jméno Leona Szotkowská Funkce vedoucí odboru SVaZ Funkce personalistka Datum Datum SCHVÁLIL Jméno Funkce Datum Ing. Jan Nieslanik tajemník MěÚ

11 PROFIL PRACOVNÍHO MÍSTA (PM) 1.1 IDENTIFIKACE PM Pracovní pozice Název PM CZ-ISCO Pracovní zařazení (kategorizace dle zákona o úřednících) Odbor PRACOVNÍK SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, KURATELA PRO DĚTI A MLÁDEŽ sociální pracovník sociální pracovníci v oblasti veřejné správy úředník sociálních věcí a zdravotnictví 1.2 CHARAKTERISTIKA PM Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí. Výkon činnosti kurátora pro děti a mládež. Vystupování u soudních jednání, spolupráce s orgány a institucemi, zpracování návrhů k soudu. 1.3 ORGANIZAČNĚ-FUNKČNÍ VZTAHY Přímo nadřízené PM vedoucí odboru SVaZ Přímo podřízené PM - Zastupované PM ostatní PM na úseku SPOD 1.4 PRACOVNÍ DOBA Délka pracovní doby Úprava pracovní doby 40 hod./týden pevná stanovena dle směrnice č. 1/ Stanovení pracovní doby na Městském úřadu Jablunkov; moţnost individuální úpravy po konzultaci s vedoucím odboru a tajemníkem, nutnost zachování pracovní doby v úřední dny 1.5 ODMĚŇOVÁNÍ (FINANČNÍ OHODNOCENÍ) Právní úprava řídí se zákoníkem práce, NV č. 564/2006 Sb., v platném znění a NV č. 222/2010 Sb. (katalog prací) Nejnáročnější vykonávaná práce / katalogové číslo Výsledná platová třída 10 Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí. Výkon činnosti kurátora pro děti a mládež. Vystupování u soudních jednání, spolupráce s orgány a institucemi, zpracování návrhů k soudu Referent sociálních věcí - tř. 10 / bod 3, 12 Další složky platu - zvláštní příplatek v souladu s 129 zákoníku práce, 1.6 PRACOVNÍ ČINNOSTI - moţnost přiznání osobního příplatku podle kvality odvedené práce v souladu s 131 zákoníku práce (nenároková sloţka); - moţnost přiznání odměny v souladu s 134 zákoníku práce (nenároková sloţka). Popis jednotlivých pracovních činností, které je zaměstnanec povinen vykonávat a za které v plném rozsahu zodpovídá, je uveden v popisu práce.

12 1.7 PŘEDPOKLADY PRO VÝKON SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA Obecné předpoklady - plná svéprávnost, Kvalifikační předpoklady (odborná způsobilost, stupeň vzdělání, obor vzdělání) - bezúhonnost, - zdravotní způsobilost, - odborná způsobilost podle z. č. 108/2006 Sb., v platném znění (viz kvalifikační předpoklady) a. vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu 9 v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, b. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu 10, c. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b), d. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince Odborná praxe (druh, délka) není vyţadována výhodou může být: základní pracovní zkušenosti v sociální oblasti nebo ve veřejné správě 1.8 DALŠÍ POŢADAVKY (ODBORNÁ PŘÍPRAVA A CERTIFIKÁTY) Znalost problematiky územních samosprávných celků (znalost právního předpisu upravujícího obecní zřízení), schopnost její správné aplikace v praxi. Znalosti předpisů na úseku sociálních věcí, schopnost jejich správné aplikace v praxi. Uţivatelská znalost pouţívání výpočetní techniky textových a tabulkových editorů, síťových a lokálních programů (Microsoft Office, Outlook, Excel, Word, internet) a programů v sociální oblasti. Povinnost prokázat ZOZ při sociálně-právní ochraně dětí; zaměstnanec je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na vstupním, průběţném a dalším vzdělávání. Řidičský průkaz skupiny B (pro zajišťování šetření v terénu, účastí u soudu apod.) 9 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. 10 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

13 1.9 OSTATNÍ ŢÁDOUCÍ A VÍTANÉ DOVEDNOSTI A OSOBNÍ VLASTNOSTI PRACOVNÍKA Dovednosti a osobnostní vlastnosti pracovníka SPOD: - Komunikativní schopnosti a profesionální vystupování, - schopnost spoluvytvářet efektivní komunikační struktury (předávání informací o klientech), - samostatnost v rozhodování, - schopnost přebírat odpovědnost, - předpoklady pro týmovou práci, - schopnost pruţně a rozváţně jednat v nečekaných situacích, - psychická stabilita i v krizových situacích, - schopnost empatie, - schopnost pečovat o vlastní duševní hygienu a předcházet syndromu vyhoření, - schopnost pravidelného dalšího vzdělávání a prohlubování odborných znalostí PRINCIPY PRO VÝKON SPOD Při jednání s klientem dodrţuje pracovník SPOD základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, zejména: - respektuje individuální přístup ke všem klientům, - vychází z individuálních potřeb kaţdého klienta, - podporuje samostatnost klientů, - uplatňuje individuální přístup k potřebám kaţdého klienta, - motivuje k péči o děti, - posiluje sociální začleňování klientů, - důsledně dodrţuje lidská práva a základních svobody, - podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, - informuje klienta o postupech pouţívaných při výkonu sociálně-právní ochrany. ZPRACOVALI Jméno Mgr. Růţena Jeţowiczová Jméno Leona Szotkowská Funkce vedoucí odboru SVaZ Funkce personalistka Datum Datum SCHVÁLIL Jméno Funkce Datum Ing. Jan Nieslanik tajemník MěÚ

14 1.1 IDENTIFIKACE PM Pracovní pozice Název PM CZ-ISCO Pracovní zařazení (kategorizace dle zákona o úřednících) Odbor PROFIL PRACOVNÍHO MÍSTA (PM) PRACOVNÍK SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ, NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE sociální pracovník sociální pracovníci v oblasti veřejné správy úředník sociálních věcí a zdravotnictví 1.2 CHARAKTERISTIKA PM Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí. Zajišťování náhradní rodinné péče. Vystupování u soudních jednání, spolupráce s orgány a institucemi a vyhledávání osob vhodných pro pěstounskou péči a osvojení. 1.3 ORGANIZAČNĚ-FUNKČNÍ VZTAHY Přímo nadřízené PM vedoucí odboru SVaZ Přímo podřízené PM - Zastupované PM ostatní PM na úseku SPOD 1.4 PRACOVNÍ DOBA Délka pracovní doby Úprava pracovní doby 40 hod./týden pevná stanovena dle směrnice č. 1/ Stanovení pracovní doby na Městském úřadu Jablunkov; moţnost individuální úpravy po konzultaci s vedoucím odboru a tajemníkem, nutnost zachování pracovní doby v úřední dny 1.5 ODMĚŇOVÁNÍ (FINANČNÍ OHODNOCENÍ) Právní úprava řídí se zákoníkem práce, NV č. 564/2006 Sb., v platném znění a NV č. 222/2010 Sb. (katalog prací) Nejnáročnější vykonávaná práce / katalogové číslo Výsledná platová třída 10 Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí. Zajišťování náhradní rodinné péče Referent sociálních věcí - tř. 10 / bod 3, 11 Další složky platu - zvláštní příplatek v souladu s 129 zákoníku práce, - moţnost přiznání osobního příplatku podle kvality odvedené práce v souladu s 131 zákoníku práce (nenároková sloţka); - moţnost přiznání odměny v souladu s 134 zákoníku práce (nenároková sloţka). 1.6 PRACOVNÍ ČINNOSTI Popis jednotlivých pracovních činností, které je zaměstnanec povinen vykonávat a za které v plném rozsahu zodpovídá, je uveden v popisu práce.

15 1.7 PŘEDPOKLADY PRO VÝKON SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA SPOD Obecné předpoklady - plná svéprávnost, Kvalifikační předpoklady (odborná způsobilost, stupeň vzdělání, obor vzdělání) - bezúhonnost, - zdravotní způsobilost, - odborná způsobilost podle z. č. 108/2006 Sb., v platném znění (viz kvalifikační předpoklady) a. vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu 11 v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, b. vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu 12, c. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b), d. absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince Odborná praxe (druh, délka) není vyţadována výhodou může být: základní pracovní zkušenosti v sociální oblasti nebo ve veřejné správě 1.8 DALŠÍ POŢADAVKY (ODBORNÁ PŘÍPRAVA A CERTIFIKÁTY) Znalost problematiky územních samosprávných celků (znalost právního předpisu upravujícího obecní zřízení), schopnost její správné aplikace v praxi. Znalosti předpisů na úseku sociálních věcí, schopnost jejich správné aplikace v praxi. Uţivatelská znalost pouţívání výpočetní techniky textových a tabulkových editorů, síťových a lokálních programů (Microsoft Office, Outlook, Excel, Word, internet) a programů v sociální oblasti. Povinnost prokázat ZOZ při sociálně-právní ochraně dětí; zaměstnanec je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na vstupním, průběţném a dalším vzdělávání. Řidičský průkaz skupiny B (pro zajišťování šetření v terénu, účastí u soudu apod.) 11 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb. v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost. 12 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

16 1.9 OSTATNÍ ŢÁDOUCÍ A VÍTANÉ DOVEDNOSTI A OSOBNÍ VLASTNOSTI PRACOVNÍKA Dovednosti a osobnostní vlastnosti pracovníka SPOD: - Komunikativní schopnosti a profesionální vystupování, - schopnost spoluvytvářet efektivní komunikační struktury (předávání informací o klientech), - samostatnost v rozhodování, - schopnost přebírat odpovědnost, - předpoklady pro týmovou práci, - schopnost pruţně a rozváţně jednat v nečekaných situacích, - psychická stabilita i v krizových situacích, - schopnost empatie, - schopnost pečovat o vlastní duševní hygienu a předcházet syndromu vyhoření, - schopnost pravidelného dalšího vzdělávání a prohlubování odborných znalostí PRINCIPY PRO VÝKON SPOD Při jednání s klientem dodrţuje pracovník SPOD základní principy výkonu sociálně-právní ochrany, zejména: - respektuje individuální přístup ke všem klientům, - vychází z individuálních potřeb kaţdého klienta, - podporuje samostatnost klientů, - uplatňuje individuální přístup k potřebám kaţdého klienta, - motivuje k péči o děti, - posiluje sociální začleňování klientů, - důsledně dodrţuje lidská práva a základních svobody, - podporuje kontakt s přirozeným sociálním prostředím, - informuje klienta o postupech pouţívaných při výkonu sociálně-právní ochrany. ZPRACOVALI Jméno Mgr. Růţena Jeţowiczová Jméno Leona Szotkowská Funkce vedoucí odboru SVaZ Funkce personalistka Datum Datum SCHVÁLIL Jméno Funkce Datum Ing. Jan Nieslanik tajemník MěÚ

STANDARD KVALITY SPOD č. 4

STANDARD KVALITY SPOD č. 4 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 4 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST PROFILY PRACOVNÍCH MÍST Profil pracovního místa vedoucí oddělení SPOD (osoba pověřená vedením oddělení SPOD) Vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného Vysokoškolské

Více

Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Č. ZNĚNÍ KRITÉRIA INTERNÍ POSTUP 1. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1a Orgán

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 1

STANDARD KVALITY SPOD č. 1 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY č. 1 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod

Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Podpora standardizace orgánu sociálně-právní ochrany ve městě Havlíčkův Brod Reg. č. CZ.1.04/3.1.03/C2.00017 Financováno z prostředků ESF, prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR Standardy kvality

Více

5. Přijímání a zaškolování

5. Přijímání a zaškolování 5a Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti:

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf

Vedoucí / vedoucího Centra sociálních služeb Varnsdorf OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Město Varnsdorf, zastoupené tajemníkem Městského úřadu Varnsdorf, vyhlašuje dne 16.11.2016 výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Vedoucí / vedoucího Centra

Více

Aktuální tipy na práci v okolí:

Aktuální tipy na práci v okolí: Aktuální tipy na práci v okolí: Administrativní pracovnice / pracovník odboru Adresa a kontakty: Úřad vlády ČR - Odbor pro sociální začleňování práce v dané lokalitě Kontakt. tel. a osoba: zieglerova.alena@vlada.cz

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež Karlovo nám. 104/55, 674 01, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo

Více

Vnitřní pravidla a postupy (přehled)

Vnitřní pravidla a postupy (přehled) Vnitřní pravidla a postupy (přehled) Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí oddělení sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu v Jindřichově Hradci jsou uloženy v pracovně vedoucího odboru sociálních

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Standard č. 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY, VELKOPAVLOVICKÁ 25, 628 00 BRNO Standard č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Tento standard upravuje postup při personálním zabezpečení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Kritérium 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury

Více

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST PROFILY PRACOVNÍCH MÍST Profil pracovního místa vedoucí oddělení SPOD (osoba pověřená vedením oddělení SPOD) Ve vztahu k vedení kolektivu a metodické činnosti praxe a zkušenosti v oblasti sociálně-právní

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Městského úřadu Vnitřní postupy oddělení OSPOD. Pracovní řád zaměstnanců města Český Krumlov

Standard číslo Vnitřní předpisy Městského úřadu Vnitřní postupy oddělení OSPOD. Pracovní řád zaměstnanců města Český Krumlov 1 Místní a časová dostupnost Místní a časová dostupnost výkonu OSPOD MěÚ Český 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: Prostorové Materiální Hygienické 3 Informovanost o výkonu

Více

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených

Více

Terénní sociální pracovník

Terénní sociální pracovník Terénní sociální pracovník 1. Základní popis pracovní pozice a místo výkonu práce: Zajištění v plném rozsahu dle platných právních norem sociálně-právní ochrany dětí v rámci správního obvodu Hořovic. Rozdělení

Více

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty:

Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Platnost od: 1. 1. 2015. Související předpisy a interní dokumenty: Název standardu 5. Přijímání a zaškolování 5a) Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálněprávní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD Městský úřad Sokolov, odbor sociálních věcí příloha S 4 2 Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD Funkce je přímo podřízena: vedoucímu odboru sociálních věcí kontrolní a koordinační činnost svěřeného

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 06.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

STANDARD 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ

STANDARD 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ KRITÉRIUM 5A STANDARD 5 PŘIJÍMÁNÍ A ZAŠKOLOVÁNÍ Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD Vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD. Veřejně dostupné

Více

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD

Standard číslo Vnitřní předpisy Krajského úřadu Vnitřní postupy oddělení SPOD 2 Prostředí a podmínky Zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí: prostorové, materiální, hygienické. 3 Informovanost o výkonu SPOD vnitřní pravidla a postupy při poskytování SPOD, veřejně dostupné

Více

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun Číslo kritéria Obsah kritéria Stručný popis naplňování kritéria (jde o příklady řešení, je nutno upravit podle faktických postupů

Více

Samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci

Samostatný pracovník samosprávy pro sociální věci Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu Samostatný pracovník samosprávy pro sociálně právní ochranu vykonává v působnosti samosprávního úřadu odborné činnosti v oblasti sociálně právní

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Aktualizace k 01. 03. 2016 Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve

Více

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

Standardy sociálně-právní ochrany dětí Standardy sociálně-právní ochrany dětí Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosince 2014 Legislativa 9a odst. 3

Více

Individuální projekt OP LZZ

Individuální projekt OP LZZ Individuální projekt OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o rodiny a děti Hradec Králové, 16. října 2012 Klára Trubačová vedoucí oddělení koncepce rodinné politiky a ochrany práv

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 10

STANDARD KVALITY SPOD č. 10 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 10 10. Kontrola případu 10a Orgán sociálně právní ochrany zajišťuje pravidelnou kontrolu případů. Cíle kritéria:

Více

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně právní ochrany dětí Standard č. 1 Místní a časová dostupnost MěÚ Černošice poskytuje sociálně-právní ochranu (dále jen SPO) následovně: Pondělí 8:00 17:00 Úterý 8:00 16:00 Středa

Více

Město Kravaře Náměstí 43

Město Kravaře Náměstí 43 Město Kravaře *MUKRX009WDXB* 747 21 Kravaře MUKRX009WDXB Město Kravaře vyhlašuje výběrové řízení ě. j. MUKR 9101/2018 na obsazení pracovního místa Druh práce: referent odboru sociálních věcí Předpokládaný

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování

STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování STANDARD č. 5 přijímání a zaškolování 5a) Kvalifikační předpoklady Sociální pracovník zabezpečující výkon sociálně-právní ochrany dětí, musí splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon sociálního pracovníka

Více

Participační práva dětí jako součást standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí

Participační práva dětí jako součást standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Participační práva dětí jako součást standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí Konference na téma Vyvažování zájmů a práv při rozhodování o dětech Brno, 5. 11. 2018 Legislativa související s oblastí

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Šebrle Telefon: +420 465 385 224 E-mail: tajemnik@lanskroun.eu Čj.: MULA 18102/2016

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 19/2018

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 19/2018 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 19/2018 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 16.10.2018, v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

Město Čelákovice. Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Město Čelákovice. Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Město Čelákovice Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Městský úřad je v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí (dále

Více

Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov. Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov

Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, Jablunkov. Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov Město Jablunkov, Městský úřad Jablunkov Dukelská 144, 739 91 Jablunkov Průvodce standardy kvality Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Jablunkov Milí spoluobčané, rodiče, děti, Orgán sociálně-právní ochrany

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ URČENÉ KE ZVEŘEJNĚNÍ Úřad městského obvodu Poruba Standardy kvality SPOD byly zpracovány v rámci projektu Systémová podpora zaměstnanců orgánů SPOD působících

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 473/2012 Sb. Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ze dne 17.12.2012 Částka 177/2012 Účinnost od 01.01.2013 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-473

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

pracovníci OSPOD Litovel Mgr. Procházka Pavel, vedoucí odboru sociálního a správního

pracovníci OSPOD Litovel Mgr. Procházka Pavel, vedoucí odboru sociálního a správního Městský úřad Litovel nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel www.litovel.eu Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovali: Schválil: Datum a podpis: Platnost kritéria od: 6. Profesní rozvoj

Více

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení

Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx Článek 1 Úvodní ustanovení Vnitřní mzdový předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ze dne xx. xx. 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) V souladu s ustanovením zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4,793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2016 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 29.06.2016 v souladu se zákonem č.312/2002

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST

Městský úřad Nový Bor STANDARDY OSPOD STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST STANDARD ČÍSLO 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1. Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území

Více

Metodika ke standardu č. 4

Metodika ke standardu č. 4 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Ing. Petra Brejšová Telefon: 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA 13569/2016 Počet listů dokumentu:

Více

Město Zruč nad Sázavou Zámek 1, Zruč nad Sázavou

Město Zruč nad Sázavou Zámek 1, Zruč nad Sázavou Město Zruč nad Sázavou Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou Městský úřad Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Pracovní pozice: Místo výkonu práce: Vedoucí odboru stavebního úřadu, územního plánování a životního

Více

STANDARD č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

STANDARD č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu STANDARD č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu CÍL: Dodržovat základní principy výkonu SPO, zajišťovat potřebné služby, vyhodnocovat aktuální potřeby rodiny, zpracovávat individuální

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Město Kolín zastoupené tajemnicí Městského úřadu Kolín v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOČESKÉHO KRAJE Platné od 1. 1. 2015 s aktualizovanými změnami Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní

Více

STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ KRITÉRIUM 6A STANDARD 6 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vedoucí zaměstnanec orgánu sociálně-právní ochrany zařazený k výkonu sociálně-právní ochrany pravidelně hodnotí podřízené zaměstnance, kteří se podílejí

Více

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ

PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 7/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PROFESNÍ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ Vydal:

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 02/2014 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování personalistka J.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

IV. ZMĚNY VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE

IV. ZMĚNY VNITŘNÍHO MZDOVÉHO PŘEDPISU UNIVERZITY PARDUBICE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 9. prosince

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 25/2018

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 25/2018 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 25/2018 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 20.12.2018, v souladu s ustanovením 7 zákona

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu 5. Přijímání a zaškolování Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 5a Každý

Více

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS)

Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Struktura a pracovní profily pracovních míst v rámci terénních programů LRS (personální standard č. 9 Standardů kvality sociálních služeb LRS) Vedoucí projektu Účetní Asistent Koordinátor terénních pracovníků

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí:

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: fyzické osoby odpovědné za výchovu dětí) vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání

Více

Kancelář starosty a tajemníka

Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brandejs Telefon: +420 465 385 224 E-mail: jaroslav.brandejs@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2018

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2018 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 8/2018 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 26.3.2018, v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Pracovník dopravně správních agend v ÚSC

Pracovník dopravně správních agend v ÚSC Pracovník dopravně správních agend v ÚSC Pracovník dopravně správních agend v ÚSC posuzuje technickou způsobilost motorových vozidel a zajišťuje agendu na úseku registru vozidel a registru řidičů, včetně

Více

Standardy kvality socia lne -pra vnı ochrany de tı

Standardy kvality socia lne -pra vnı ochrany de tı Standardy kvality socia lne -pra vnı ochrany de tı ÚVOD V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, nabývá dnem 1. ledna 2015 účinnosti také

Více

Metodika implementace standardů kvality SPOD Hodonín do praxe

Metodika implementace standardů kvality SPOD Hodonín do praxe Městský úřad Hodonín Odbor sociálních služeb Oddělení sociálně právní ochrany dětí Metodika implementace standardů kvality SPOD Hodonín do praxe (jedná se o zkrácenou verzi určenou ke zveřejnění na webových

Více

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA

473/2012 Sb. VYHLÁŠKA 473/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2012 o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 58b odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího personálního oddělení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího personálního oddělení OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na služební místo vedoucího personálního oddělení Č.j.: PUNC-S 17/3/2018 Praha 24. dubna 2018 Předsedkyně Puncovního úřadu, jako služební orgán příslušný podle 10

Více

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014

Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 1/2014 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 22.01.2014 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍ MZDOVÝ PŘEDPIS VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 29. července 2013

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017

Moravský Beroun. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Město Moravský Beroun náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 4/2017 Tajemník Městského úřadu Moravský Beroun dne 18.01.2017 v souladu s 7 zákona č. 312/2002

Více

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity

Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity Vnitřní mzdový předpis Masarykovy univerzity (ve znění účinném od 1. 1. 2009) Článek 1 Rozsah působnosti (1) Vnitřní mzdový předpis stanoví v souladu s ustanovením 17 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD - ZDVOP

ORGANIZAČNÍ ŘÁD - ZDVOP A/21 Výtisk: 1 Skartační znak: A ORGANIZAČNÍ ŘÁD - ZDVOP Účinnost od: 15. 2. 2016 Počet stran: 6 Počet příloh: 2 Odborný garant Odborný garant Schválila jméno: Mgr. Štěpánka Stachová funkce: sociální pracovnice

Více

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS

VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín I SM 02/2014 VNITŘNÍ PLATOVÝ PŘEDPIS SMĚRNICE Proces Funkce Jméno a příjmení Datum Podpis Zpracování personalistka J.

Více