Metodika ke standardu č. 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika ke standardu č. 4"

Transkript

1 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany k výkonu sociálně-právní ochrany Organizační strukturu orgánu sociálně-právní ochrany dětí stanovuje tajemník a schvaluje Rada města Světlá nad Sázavou v rámci organizačního řádu MěÚ, v jeho příloze. Zveřejněna je na webových stránkách města Světlá nad Sázavou, Dále je uvedena na nástěnce v chodbě před vstupem do kanceláří OSV. Počet pracovních míst orgánu sociálně-právní ochrany dětí navrhuje tajemník a schvaluje Rada města Světlá nad Sázavou. Počet míst je dán kritériem 4b tohoto standardu. Aktuální počet pracovních míst je 5 referentů, kteří jsou začleněni v odboru sociálních věcí MěÚ, jak vyplývá z organizačního řádu MěÚ. Z toho čtyři referenti jsou podřízeni vedoucímu odboru, který je rovněž referentem vykonávajícím SPOD ve stanoveném obvodu. Vedoucí odboru je podřízen tajemníkovi. Vladislava Břicháčková zástupce vedoucího odboru, terénní sociální pracovník SPOD, část ORP č. 4 Ing. Věra Weingärtnerová Bc. Tomáš Šimon vedoucí odboru sociálních věcí terénní sociální pracovník SPOD, část ORP terénní sociální pracovník SPOD č.3 část ORP č. 1 Bc. Marcela Kubátová terénní sociální pracovník SPOD, část ORP č.2 Bc. Miloslava Fikarová NRP a kurátor pro děti a mládež, celý obvod ORP Vedoucí odboru vytváří pracovní profily jednotlivých referentů. Schvaluje je tajemník. Jejich aktualizaci předkládá, nejpozději tři pracovní dny před účinností příslušných novelizovaných právních předpisů nebo organizačních změn v rámci odboru, vedoucí odboru tajemníkovi. 17

2 Všichni referenti mají rozsah své agendy a dalších pracovních povinností vymezen v pracovní náplni, která je zakládána do osobního spisu zaměstnance MěÚ. Pracovní profily referentů: a) Terénní sociální pracovník SPOD vykonává sociálně - právní ochranu dětí ohrožených ze strany rodičů nebo jiných osob a funkci opatrovníka, kolizního opatrovníka a poručníka, s výjimkou klientů NRP a kurátora pro děti a mládež. Výlučné pravomoci a odpovědnost při výkonu SPOD: - navštěvuje děti, které byly svěřeny do péče jiné fyzické osoby než rodiče (s výjimkou NRP), - provádí vyhledávání dětí ohrožených ze strany rodičů nebo jiných osob, - vyjadřuje se, zda je ku prospěchu dítěte, aby o ně odsouzená žena pečovala ve věznici, - poskytuje soudu součinnost při realizaci ústavní výchovy ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb, zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc a dětských domovech, navštěvuje tato zařízení a sleduje dodržování práv dětí, - podává podněty na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných za výchovu. b) Kurátor pro děti a mládež se zabývá dětmi a mladistvými s poruchami chování či trestnou činností. Jedná se zejména o děti např. zanedbávající školní docházku, požívající alkohol nebo návykové látky, živící se prostitucí, které se dopouštějí protiprávního jednání nebo se dopouštějí opakovaných útěků od rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte. Výlučné pravomoci a odpovědnost při výkonu SPOD: - působí proti opakovaným poruchám v chování a jednání dětí se zvláštní pozorností věnované trestné činnosti; pomáhá dětem překonat problémy, které mohou vést k negativním projevům v jejich chování, - účastní se trestního řízení proti mladistvému a podává soudu návrh na upuštění a propuštění z ochranné výchovy nebo podmíněné umístění mimo výchovné zařízení, - spolupracuje s věznicemi a státním zastupitelstvím při řešení sociálních a výchovných problémů dětí, - na základě požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu, - poskytuje komplexní odbornou sociální pomoc odsouzeným mladistvým, - účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému, - analyzuje situaci v oblasti sociálně patologických jevů u mládeže, navrhuje a podílí se na organizaci preventivních opatření, - je tajemníkem komise pro sociálně-právní ochranu dětí. c) Sociální pracovník NRP vykonává agendu SPOD ve vztahu k dětem, které byly svěřeny do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, do předpěstounské péče, do péče budoucího osvojitele, do péče před osvojením. Zpracovává a kompletuje dokumentaci žadatelů o NRP. Výlučné pravomoci a odpovědnost při výkonu SPOD: - sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do NRP, pravidelně je navštěvuje v termínech stanovených v 19 odst. 4 zákona o SPOD, 18

3 - poskytuje výchovnou a poradenskou péči pěstounům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů, souvisejících s péčí o děti a poskytuje či zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, včetně pomoci biologickým dětem pěstounů, - vede rejstříky žadatelů o NRP, - sleduje nepříznivé vlivy působící na děti v NRP, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování nepříznivých vlivů na ně, - připravuje k podpisu dohody o výkonu pěstounské péče s osobami pečujícími a osobami v evidenci; sleduje naplňování těchto dohod a je těmto osobám nápomocen; při sledování naplňování dohod spolupracuje se sociálním pracovníkem MěÚ, který je v mezidobí návštěv sociálního pracovníka NRP v osobním kontaktu s osobami pečujícími a osobami v evidenci ve smyslu 47b odst. 5 zákona o SPOD, vyhodnocuje jeho záznamy z návštěv pro potřeby SPOD a zakládá je do Om, - spolupracuje se sociálním pracovníkem MěÚ, který organizačně zajišťuje vzdělávání pečujících osob a osob v evidenci, krátkodobou a celodenní osobní péči, - připravuje podklady k žádosti o státní příspěvek na výkon pěstounské péče, - připravuje vyjádření krajské pobočce Úřadu práce ČR pro účely přiznání nebo nepřiznání odměny pěstouna. d) Vedoucí odboru odpovídá za komplexní zajišťování výkonu státní správy a samosprávy na úseku SPOD v rozsahu pravomocí odboru sociálních věcí vymezených organizačním řádem. V těchto záležitostech je oprávněn jednat jménem Městského úřadu Světlá nad Sázavou. Výlučné pravomoci a odpovědnost při výkonu SPOD: - koordinuje, sleduje a hodnotí činnost referentů SPOD, - odpovídá za zpracování ekonomických rozborů a statistických přehledů odboru sociálních věcí včetně oblasti potřeb a zdrojů pro zabezpečování SPOD, - provádí metodickou a kontrolní činnost ve vztahu k podřízeným zaměstnancům zařazeným na odboru sociálních věcí a případům Om a podílí se na zvyšování odborné úrovně referentů SPOD, - podává jménem MěÚ, za podmínek stanovených zákonem o SPOD, návrhy soudu, dle 14 zákona o SPOD, - pokud opatření učiněná soudem podle zvláštního právního předpisu vedla k nápravě v chování dítěte, v jednání rodičů nebo dalších osob, kteří narušovali řádnou výchovu dítěte, je oprávněn podat za úřad návrh soudu na zrušení těchto opatření, - ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, podává jménem MěÚ návrh k soudu na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního předpisu, - zajišťuje kontakt s bankami a jinými institucemi v případech, kde byl rozhodnutím soudu ustanoven orgán SPOD správcem jmění nezletilého dítěte, majetkovým či jiným opatrovníkem nebo poručníkem, - rozhoduje ve věcech přestupků, správních deliktů a pořádkových pokut vyplývajících ze zákona o SPOD, - zpracovává rozpis pohotovosti na kalendářní pololetí, - podává žádosti o příspěvky a dotace ze státního rozpočtu na zajištění výkonu SPOD, zodpovídá za jejich vyúčtování, - svolává kolektivní konzultace a porady, 19

4 - podepisuje rozhodnutí a usnesení ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám a podání právnickým osobám. Totožné pravomoci a odpovědnost referentů pro všechny pracovní profily: - sleduje nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku, činí opatření k omezování působení nepříznivých vlivů na ně, spolupracuje v daném směru s dalšími orgány sociálně-právní ochrany, dalšími státními a nestátními subjekty, zejména školskými a zdravotnickými zařízeními, - zajišťuje neodkladnou péči dítěti, které se ocitlo bez péče přiměřené jeho věku, ve smyslu 15 zákona o SPOD, - pomáhá rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o děti a poskytuje či zprostředkovává poradenství při výchově a vzdělávání dítěte, včetně poradenství rodičům zdravotně postižených dětí, - spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách nezletilých a mladistvých, u kterých byla nařízena ústavní výchova nebo ochranná výchova, s cílem umožnit jejich návrat do rodiny; navštěvuje tato zařízení a sleduje dodržování práv dětí, - v indikovaných případech ukládá rodičům povinnost využít pomoci odborného poradenského zařízení, pokud rodiče nezajistili dítěti odbornou pomoc, vydává v tomto směru rozhodnutí, - připravuje podklady k podání návrhů na výchovná opatření, na nařízení, prodloužení či zrušení ústavní výchovy a na předběžné opatření, - připravuje podklady k podání návrhů na omezení, pozastavení či zbavení rodičovské odpovědnosti, - připravuje podklady k podání podnětů na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, je-li podezření na spáchání trestného činu proti dítěti, - vykonává funkci opatrovníka a poručníka, - navštěvuje děti v zařízení, kde je realizována ústavní výchova, zde sleduje dodržování práv dítěte, zjistí-li, že jsou porušovány povinnosti, oznámí tuto skutečnost příslušným orgánům; vyjadřuje se k pobytu dítěte mimo zařízení, - vede evidenci a spisovou dokumentaci dle platných předpisů, podílí se na zpracování statistických údajů, - provádí vyhodnocení situace ohroženého dítěte, zpracovává individuální plány ochrany dítěte, - vykonává činnosti dané zákonem v rámci pohotovostní služby, - zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v rámci sociálně právní ochrany seznámil, a dodržuje etické zásady sociálního pracovníka, - podává soudu a dalším orgánům na žádost zprávy po provedeném komplexním sociálním šetření, zastupuje děti při jednání u soudu, policie i u jiných orgánů a organizací, - poskytuje soudu součinnost při výkonu soudních rozhodnutí, zabezpečuje v daném směru potřebné úkony, - pořádá případové a rodinné konference k řešení situace ohroženého dítěte a jeho rodiny, - je členem Týmu pro děti a mládež pro koordinaci preventivních aktivit, - podílí se na zpracování, aktualizaci a revizi standardů kvality, - zúčastňuje se porad a kolektivních konzultací a plní další úkoly v rozsahu svého pracovního zařazení, 20

5 - odborně se vzdělává dle požadavků daných právních předpisů a dále rozvíjí svou odbornost v oblasti sociální práce dle plánu vzdělávání, - plní úkoly organizace dané organizačním řádem dle svého pracovního zařazení, - při výkonu své činnosti se řídí platnými právními předpisy a vnitřními předpisy úřadu, - při výkonu činností v souladu s legislativou využívá údaje ze základních registrů, - odpovídá za svěřené technické a materiální vybavení. Předpoklady pro výkon povolání referenta SPOD 1. Dle zákona o úřednících územních samosprávných celků (z. č. 312/2002 Sb.) Předpokladem k samostatnému výkonu povolání referenta zařazeného v orgánu sociálně-právní ochrany dětí je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní a odborná způsobilost, které jsou právními předpisy upraveny takto: o svéprávnost je způsobilost nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem (právně jednat), o za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla odsouzena pro úmyslný trestný čin, ani trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných, anebo fyzická osoba, jejíž odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na ni z jiných důvodů hledí, jako by nebyla odsouzena, o zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává u referentů poskytovatel pracovně-lékařských služeb dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, o referent je povinen prohlubovat si kvalifikaci účastí na vstupním vzdělávání, průběžném vzdělávání a přípravě a ověření zvláštní odborné způsobilosti. 2. Dle zákona o sociálních službách (z. č.108/2006 Sb.) - odborná způsobilost sociálního pracovníka a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním akreditovaného vzdělávacího programu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, b) vysokoškolské akreditované vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, c) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v písmenu b), d) absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince

6 3. Požadavky na další odbornost Ovládání pracovních prostředků a technologií: o řidičský průkaz skupiny B aktivní řízení motorového vozidla, o uživatelská znalost práce na PC Word, Excel, Powerpoint, OS Windows, o schopnost pracovat s audio-vizuální technikou na uživatelské úrovni. 4. Osobnostní předpoklady schopnost vcítění se, přiléhavé ústní jednání, tolerance menšin, citlivost, pozornost, pozitivní vztah k mládeži, věrohodné chování bez odsudků, schopnost vyjednávat o návrzích, aktivní přístup k celoživotnímu vzdělávání, schopnost pracovat s případnou agresivitou klienta, přiměřený vztah k cílové skupině, běžný vzhled. 22

7 4b Počet zaměstnanců je přiměřený spádovému obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Při výpočtu přiměřeného počtu zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany je zohledněno kritérium ovlivňující náročnost výkonu sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Základním výchozím kritériem je nejméně 1 pracovník na 800 dětí (osob do 18 let věku), které jsou hlášeny k trvalému pobytu ve správním obvodu orgánu sociálně-právní ochrany. Do počtu pracovníků se započítává vedoucí pracovník adekvátně svému zapojení do práce s klienty Na území obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou zajišťuje SPOD 5 referentů. Tabulka úvazků referentů Jméno a příjmení Velikost úvazku Vladislava Břicháčková 0,9 Miloslava Fikarová, Bc. 1,0 Tomáš Šimon, Bc. 1,0 Marcela Kubátová, Bc. 1,0 Věra Weingärtnerová, Ing. 0,7* Celkem 4,6 * 0,45 úvazku terénní sociální pracovník SPOD + 0,1 úvazku sociální pracovník pro NRP+ 0,15 zapojení do přímé práce včetně práce s klienty ostatních referentů (konzultace nad případy, metodická pomoc, přestupky, stížnosti a kontrola postupů, sledování závažných případů) Na území obce s rozšířenou působností, k , byl celkový počet dětí ve věku 0-18 let Obec s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou je zařazena do kategorie obce s běžnou mírou náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Výpočet velikosti úvazků je tedy 3 382/800, tj. 4,23 úvazku. Pro zhoršenou dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou, venkovský charakter správního obvodu s větším počtem obcí a místních částí, sídlo okresního soudu mimo správní obvod, počet dohod s pečujícími osobami a osobami v evidenci uzavíraných OSPOD a protože OSPOD částečně saturuje nedostatek podporujících sociálních služeb pro rodiny s nezletilými dětmi je velikost úvazku navýšena na 4,6 (0,6 úvazku pěstounská péče a dohody o PP a 4,0 úvazku ostatní SPOD). Počet nezletilých dětí v obci s rozšířenou působností je stanoven dle údajů Českého statistického úřadu. Aktualizaci zajišťuje v pětiletých intervalech, nejpozději k daného roku, vedoucí odboru, který požadovaný údaj zjistí u Českého statistického úřadu, pobočka Jihlava. 23

8 Při nesplnění tohoto kritéria informuje do 30 dnů vedoucí odboru tajemníka. Průběžně každý referent sleduje aktuální počet případů Om, Nom, nevyhodnoceno jako Om, spisů žadatelů o NRP, spisů pečujících osob, spisů správních řízení SPOD včetně řízení o pořádkových pokutách, přestupkových řízení, spisů stížností, a pokud počet případů přesáhne stav podle kritéria 8d, oznámí to vedoucímu odboru. Ten je povinen do 30 dnů zajistit organizační změny (např. změnu v rozdělení obvodu) tak, aby bylo toto kritérium naplněno. Pokud nejde zjednat nápravu v rámci OSV, oznámí to nejpozději do 10 dnů od tohoto zjištění, tajemníkovi úřadu. 24

9 4c Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci organizační struktury vnitřním předpisem písemně zpracována oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím vztahujícím se k výkonu sociálně-právní ochrany, uplatněním specializace zejména pro oblast náhradní rodinné péče, sociální kurátory pro děti a mládež a ochrany týraných a zneužívaných dětí a důsledně dbá na to, aby konkrétní pracovní pozice byla vyhrazena výlučně výkonu sociálně-právní ochrany Organizační struktura orgánu sociálně právní ochrany dětí je dána Organizačním řádem Městského úřadu ze dne MěÚ má vnitřním předpisem pracovním řádem stanovena pravidla o základních právech a povinnostech vyplývajících všem zaměstnancům MěÚ z pracovního poměru dle ustanovení 37 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Druh práce je uveden v pracovní smlouvě a pracovní náplni zaměstnance. Pracovní řád je referentům přístupný ve složce Tento počítač šablony ostatní důležité dokumenty vnitřní směrnice a řády pracovní řád. Oprávnění referentů SPOD navštěvovat dítě a rodinu, ve které žije, v obydlí a zjišťovat v místě bydliště dítěte, ve škole a ve školském zařízení, v zařízení poskytovatele zdravotních služeb, v zaměstnání nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování, pořídit obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí, v němž se dítě zdržuje, je-li to třeba pro účely ochrany práv dítěte. Svolení není třeba, pokud se podobizna nebo zvukový či obrazový záznam pořídí nebo použijí k výkonu nebo ochraně jiných práv nebo právem chráněných zájmů jiných osob. Obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy dítěte a prostředí se provádí zejména v těchto situacích - nedostatečná hygiena a pořádek v prostředí, kde dítě žije, - ohrožování mravní výchovy a psychického vývoje dítěte (při péči o dítě, při styku s blízkou osobou dítěte, při předávání dítěte), - poškození fyzického zdraví dítěte, brát v úvahu přání a pocity dítěte s přihlédnutím k jeho věku a vývoji tak, aby nedošlo k ohrožení nebo narušení jeho citového a psychického vývoje. Dítě, které je schopno formulovat své vlastní názory, má právo pro účely sociálně-právní ochrany tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho dotýkají, a to i bez přítomnosti rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte, napomenout vhodným způsobem dítě, rodiče, jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte, popřípadě toho, kdo narušuje řádnou péči o dítě, stanovit nad dítětem dohled a provádět jej za součinnosti školy, popřípadě dalších institucí a osob, které působí zejména v místě bydliště nebo pracoviště dítěte, 25

10 uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte omezení bránící působení škodlivých vlivů na výchovu dítěte, zejména zákaz určitých činností, návštěv určitých míst, akcí nebo zařízení nevhodných vzhledem k osobě dítěte a jeho vývoji, uložit dítěti, rodičům nebo jiným osobám odpovědným za výchovu dítěte povinnost využít odbornou poradenskou pomoc nebo uložit povinnost účastnit se prvního setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu 3 hodin nebo terapie, přizvat si v odůvodněných případech s klientem (např. agresivním) a k pohovoru s dítětem (např. z důvodu potvrzení objektivity) jiného referenta, dle vlastního výběru, podat návrh k soudu na: - rozhodnutí, zda je třeba souhlasu rodiče k osvojení dítěte, - omezení nebo zbavení rodičovské odpovědnosti anebo omezení nebo pozastavení jejího výkonu, - nařízení ústavní výchovy, - prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy, - svěření dítěte do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, na prodloužení doby trvání tohoto svěření a na zrušení rozhodnutí o svěření dítěte do tohoto zařízení, - svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu a jeho zrušení, - nařízení výchovného opatření podle 13a zákona č. 359/1999 Sb., na prodloužení doby trvání tohoto výchovného opatření nebo na jeho zrušení, - přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, - na pozastavení výkonu povinnosti a práva péče o dítě u nezletilého rodiče, - zachování povinnosti a práva péče o dítě a osobního styku s dítětem u rodiče omezeného ve svéprávnosti, - zbavení rodiče práva dát souhlas k osvojení nebo dalších povinností a práv osobní povahy, zbavil-li soud rodiče rodičovské odpovědnosti. Referenti (nově nastupující referent po 30ti odpracovaných dnech) jsou dále oprávněni na základě pověření starosty města zastupovat město Světlá nad Sázavou při jednáních a řízeních před všemi soudy, před orgány státního zastupitelství, policie, notáři a ostatními orgány státní správy, a to ve věcech spojených s výkonem sociálně-právní ochrany dětí ve smyslu zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Vedoucí odboru je oprávněn podávat písemné návrhy, zprávy, vyjádření za orgán SPOD právnickým osobám. Ostatní referenti podepisují písemnosti určené fyzickým osobám s výjimkou rozhodnutí, příkazů a usnesení. Povinnosti referentů SPOD ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny, zabezpečení náhradního rodinného prostředí pro dítě, které nemůže být trvale nebo dočasně vychováváno ve vlastní rodině, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně-právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili, postupovat v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, 26

11 uplatňovat svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena, šetřit práva nabytá v dobré víře, jakož i oprávněné zájmy osob, jichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká, zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem a v nezbytném rozsahu, dbát, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly, nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupovat tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu, chovat se k dotčeným osobám zdvořile a podle možností jim vycházet vstříc, poskytovat dotčené osobě přiměřené poučení o jejích právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze úkonu a osobním poměrům dotčené osoby potřebné, s dostatečným předstihem uvědomit dotčené osoby o úkonu, který učiní, je-li to potřebné k hájení jejich práv a neohrozí-li to účel úkonu, umožnit dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy, pokud to povaha projednávané věci umožňuje, pokusit se o smírné odstranění rozporů, které brání řádnému projednání a rozhodnutí dané věci, vyřizovat věci bez zbytečných průtahů, postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžovaly. Podklady od dotčené osoby vyžaduje jen tehdy, stanoví-li tak právní předpis. Lze-li však potřebné údaje získat z úřední evidence, kterou sám vede, a pokud o to dotčená osoba požádá, je povinen jejich obstarání zajistit, postupovat vůči dotčeným osobám nestranně a vyžadovat od všech dotčených osob plnění jejich procesních povinností rovnou měrou, tam, kde by rovnost dotčených osob mohla být ohrožena, učinit opatření potřebná k jejímu zajištění, dbát vzájemného souladu všech postupů, které probíhají současně a souvisejí s týmiž právy nebo povinnostmi dotčené osoby. Na to, že současně probíhá více takových postupů u různých správních orgánů nebo u jiných orgánů veřejné moci, je dotčená osoba povinna upozornit, vzájemně spolupracovat v zájmu dobré správy s ostatními správními orgány, dbát o osobnostní a profesní rozvoj. Referenti nesmějí být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost. Podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost mohou referenti vykonávat jen s předchozím písemným souhlasem tajemníka. Toto omezení se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou a na správu vlastního majetku. Udělený souhlas může tajemník kdykoliv bez udání důvodů písemně odvolat. Referent je pak povinen bez zbytečného odkladu výdělečnou činnost ukončit způsobem vyplývajícím pro její skončení z příslušných právních předpisů. Specializace v SPOD Specializace v agendě NRP a kurátorství pro děti a mládež je zajištěna tak, že se tyto případy nezpracovávají dle rozdělení ORP do částí (viz standard č. 1), ale pouze jedním referentem. Ten nemá pracovní náplň kumulovanou s další oblastí SPOD. 27

12 Pro velmi závažné, ale méně četné případy z náplně ostatní SPOD, je odpovídající odbornost zajištěna specializací referentů takto: syndrom CAN referent, který má přidělen obvod č. 3, děti cizinci, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - referent, který má přidělen obvod č. 2, domácí násilí referent, který má přidělen obvod č. 1, problematika při styku rodiče s dítětem a problémy při komunikaci rodičů referent, který má přidělen obvod č. 4. Specialista získává a shromažďuje metodické materiály na svém pracovišti tak, aby byly přístupné ostatním referentům. Připravuje informace o novinkách, které sdělí ostatním referentům při kolektivních konzultacích. Má k dispozici vzory návrhů a podání týkající se jeho specializace a telefonické a ové kontakty na související odborné služby. Oprávnění a povinnosti specialisty jsou v těchto agendách stejné, jako u ostatních referentů. Navíc má specialista oprávnění: - být přítomen při jednání s klientem společně s koordinátorem případu, na základě žádosti koordinátora popř. vedoucího odboru, - rozhodnout proti názoru koordinátora případu a jeho stanovisko je rozhodující, - předkládat návrhy vedoucímu odboru na postup a na změnu koordinátora případu, - nahlížet do spisové dokumentace Om vedené koordinátorem případu. Vedoucí odboru má dále oprávnění být přítomen kteréhokoliv jednání s klientem, pohovoru s dítětem nebo terénního šetření společně s koordinátorem případu. V odůvodněných případech má právo rozhodnout o změně koordinátora případu. Standard kvality SPOD č. 4, počet stran 12 přílohy: verzi zpracovala Bc. Petra Obrtalová ve spolupráci s ostatními referenty OSPOD OSV Schválil: Ing. Věra Weingärtnerová Verze č. 9 ze dne: účinná ode dne: Revize jsou prováděny každoročně k daného roku. V případě legislativních změn, vnitřních předpisů MěÚ, dalších technických a organizačních změn jsou revize prováděny ke dni účinnosti změny. Pokud dojde v souvislostí s revizí ke změně obsahu kritéria, je nová verze označena dalším číslem v pořadí a změna je zaznamenaná v evidenčním listu změn obsahu kritérií Standardů kvality. Za revize odpovídá: referent OSV část ORP č. 1 28

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Standard č. 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Standard č. 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ, ŠKOLSTVÍ A KULTURY, VELKOPAVLOVICKÁ 25, 628 00 BRNO Standard č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Tento standard upravuje postup při personálním zabezpečení

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí:

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí: fyzické osoby odpovědné za výchovu dětí) vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti

Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Povinnosti a oprávnění zaměstnanců OSPOD Povinnosti a oprávnění zaměstnance péče o rodinu a děti Zaměstnanec je povinen vykonávat činnosti stanovené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně,

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 4. Personální zabezpečení výkonu

Více

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD

Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD Městský úřad Sokolov, odbor sociálních věcí příloha S 4 2 Pracovní profil vedoucího pracovníka OSPOD Funkce je přímo podřízena: vedoucímu odboru sociálních věcí kontrolní a koordinační činnost svěřeného

Více

Terénní sociální pracovník

Terénní sociální pracovník Terénní sociální pracovník 1. Základní popis pracovní pozice a místo výkonu práce: Zajištění v plném rozsahu dle platných právních norem sociálně-právní ochrany dětí v rámci správního obvodu Hořovic. Rozdělení

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD

4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 4. Personální zabezpečení výkonu SPOD 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 s účinností ode dne 01.06.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ STANDARDY KVALITY OSPOD ŽATEC 4. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 4a ORGÁN SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY MÁ V RÁMCI STANOVENÉ ORGANIZAČNÍ STRUKTURY URČEN POČET PRACOVNÍCH MÍST A ZPRACOVANÉ

Více

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne MĚSTSKÝ ÚŘ AD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 4 Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne 01.05.2016 PERSONÁLNÍ

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.07.2015 PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ VÝKONU

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Tabulka pracovních postupů a interních předpisů úřadu zajišťujících naplnění Standardů kvality výkonu sociálně-právní ochrany dětí Č. ZNĚNÍ KRITÉRIA INTERNÍ POSTUP 1. MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST 1a Orgán

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Kritérium 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury

Více

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí

Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně právní ochraně dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní

Více

Metodika ke standardu č. 8

Metodika ke standardu č. 8 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 4

STANDARD KVALITY SPOD č. 4 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 4 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci

Více

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne

Standard č. 4. Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014. ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 4 Metodika odboru sociálních věcí č. 5/2014 ve znění Dodatku č. 1 až č. 3 s účinností ode dne 01.05.2016 PERSONÁLNÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků

Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků Základní povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků (Výtah z dokumentu MŠMT Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách únor 2014) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a

S T A N D A R D 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. 4 a S T A N D A R D 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4 a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup.

(2) Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, nestanoví-li zvláštní zákon jiný postup. Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění z.č. 413/2005 Sb., z.č. 384/2008 Sb., z.č. 7/2009 Sb., z.č. 227/2009 Sb. (výňatek, s přiřazenými názvy příslušných zásad, resp. principů ) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ

Více

Všechny odbory ve své působnosti

Všechny odbory ve své působnosti Všechny odbory ve své působnosti sestavují návrh rozpočtu příjmů a výdajů spravovaných rozpočtových oblastí a na základě prvotních dokladů (faktur) vedou řádnou evidenci o čerpání rozpočtu, předkládají

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 4

STANDARD KVALITY SPOD č. 4 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 4 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY

SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY SPOLUPRÁCE ORGÁNU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ S OBECNÍMI ÚŘADY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Marta Muchová 04.12.2014 Sociálně-právní ochranou dětí (dále jen "SPOD")

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2015 OBSAH Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Občanský zákoník

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST

PROFILY PRACOVNÍCH MÍST PROFILY PRACOVNÍCH MÍST Profil pracovního místa vedoucí oddělení SPOD (osoba pověřená vedením oddělení SPOD) Vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného Vysokoškolské

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu

MĚSTO HORNÍ SLAVKOV TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV. zaměstnanci města zařazení do městského úřadu ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORNÍ SLAVKOV Zpracovatel: Mgr. Martin Stark Rozsah působnosti: zaměstnanci města zařazení do městského úřadu Nabývá účinnosti: Počet stran: Počet příloh: 20.5.2015 9 1

Více

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium

Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Kritérium Standard č. 3 3a Základní orientace zaměstnanců i klientů v systému písemně zpracovaných vnitřních pravidel a postupů pracoviště a její dostupnost. 3b Srozumitelnost a dostupnost informačního materiálu.

Více

Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD

Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD Standard č. 4: Personální zabezpečení výkonu SPOD 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, STANDARD 7 Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vítkov Prevence

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY, STANDARD 7 Orgán sociálně-právní ochrany dětí Městského úřadu Vítkov Prevence Město Vítkov Název dokumentu: Název zařízení: Identifikační číslo: 00300870 Zřizovatel: Standard kvality sociálně-právní ochrany č. 7 Orgán sociálně-právní ochrany Město Vítkov Sídlo: náměstí Jana Zajíce

Více

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti :

Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly Oblasti : Sociálně právní ochrana dětí Úvod do SP ZS 2016 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé právní síly

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2

OBČANSKÁ VÝCHOVA TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA. CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 TÉMA: PRÁVNÍ OCHRANA CÍLOVÁ SKUPINA: 9. ročník POČET HODIN: 2 ZAŘAZENÍ TÉMATU V RVP Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Občanská výchova KOMPETENCE Kompetence k učení Kompetence k řešení

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 1: Místní a časová dostupnost

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY. Standard č. 1: Místní a časová dostupnost STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Standard č. 1: Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany vv potřebném rozsahu

Více

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí

Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně právní ochrana dětí 1. Identifikační číslo 2. Kód --------- 3. Pojmenování (název) životní situace Tíživá nebo krizová situace v životě člověka-sociálně

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS)

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) ORGANIZAČNÍ ŘÁD Pozn: jedná se pouze o výpis z Organizačního řádu, který slouží pro potřeby výběrového řízení na funkci vedoucí Odboru správního (OS) Rada města Uherský Brod dne 7. září 2011 schválila

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí Obsah kritéria standardu 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla

Více

Standard 1 Místní a časová dostupnost

Standard 1 Místní a časová dostupnost Kritérium 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Cíle kritéria: poskytování stejného rozsahu sociálně-právní

Více

Město Kravaře Náměstí 43

Město Kravaře Náměstí 43 Město Kravaře *MUKRX009WDXB* 747 21 Kravaře MUKRX009WDXB Město Kravaře vyhlašuje výběrové řízení ě. j. MUKR 9101/2018 na obsazení pracovního místa Druh práce: referent odboru sociálních věcí Předpokládaný

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

Její možnosti a limity

Její možnosti a limity Její možnosti a limity Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zákon vymezuje okruh dětí, které zvláště potřebují ochranu. Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, část druhá rodinné právo.

Více

5. Přijímání a zaškolování

5. Přijímání a zaškolování 5a Každý zaměstnanec zařazený v orgánu sociálně-právní ochrany splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka podle zákona o sociálních službách a disponuje zvláštní odbornou

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun

PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun PŘEHLED NAPLŇOVÁNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY ÚŘADU Lanškroun Číslo kritéria Obsah kritéria Stručný popis naplňování kritéria (jde o příklady řešení, je nutno upravit podle faktických postupů

Více

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov

MĚSTO BROUMOV třída Masarykova 239, Broumov Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala: Schválil: Datum a podpis: 8. Přijetí oznámení, posouzení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ HAMRY Vnitřní předpis Městského úřadu Velké Hamry č. VS/01/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU VELKÉ HAMRY I. Úvodní ustanovení Organizační řád Městského úřadu Velké Hamry vychází zejména

Více

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců

Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců UČEBNÍ TEXT KE KULATÉMU STOLU NA TÉMA: Kvalita výkonu OSPOD v závislosti na kvalitě zaměstnanců Cílová skupina: pracovníci SPOD Obsah kulatého stolu: Teoretický úvod k tématu Standardů č. 4, 5, 6 (Personální

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Název

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 1. 3. 2015 STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění Platnost od 1. 3. 2015 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele KPS. Struktura zaměstnanců

Více

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s.

STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY. Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. STANDARDY KVALITY SPO PRO POVĚŘENÉ OSOBY Poradenské centrum pro rodinu a děti- ÚSMĚV, z.s. OBSAH: 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby 1a) Pověřená osoba má písemně definováno a zveřejněno poslání,

Více

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména

Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména Sociálně právní ochranou dle 1 odst. 1 zákonač. 359/199 Sb., se rozumí zejména 1. Ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu 2. Ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění

Více

Sociálně právní ochrana dětí. Úvod do sociální práce ZS 2012

Sociálně právní ochrana dětí. Úvod do sociální práce ZS 2012 Sociálně právní ochrana dětí Úvod do sociální práce ZS 2012 Ochrana práv dětí Ochrana rozsáhlého souboru práv a oprávněných zájmů dítěte Zakotvení v různých právních odvětvích a právních předpisech různé

Více

Město Čelákovice. Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí

Město Čelákovice. Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Město Čelákovice Standardy kvality výkonu sociálně právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Městský úřad je v souladu se zákonem o sociálně právní ochraně dětí (dále

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř

MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, Jaroměř MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Oddělení sociálně-právní ochrany dětí nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř Název standardu Kritéria standardu Závazné pro: Vypracovala:

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012. PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí 22. 11. 2012 PhDr. Miloslav Macela Odbor rodiny a ochrany práv dětí Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí schvalovací proces Prošla dvakrát mezirezortním

Více

Standard č. 11. Předávání informací

Standard č. 11. Předávání informací Standard č. 11 Předávání informací Kritérium 11a: Pověřená osoba pravidelně informuje dítě, osobu pečující nebo osobu v evidenci, rodinu dítěte, orgán sociálně právní ochrany dětí obecního úřadu obce s

Více

Předpoklady k přijetí do služebního poměru. (1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen občan ), který

Předpoklady k přijetí do služebního poměru. (1) Do služebního poměru může být přijat státní občan České republiky (dále jen občan ), který PLATNÉ ZNĚNÍ VYBRANÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 361/2003 Sb., O SLUŽEBNÍM POMĚRU PŘÍSLUŠNÍKŮ BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, SE ZAPRACOVANÝMI ZMĚNAMI 13 Předpoklady k přijetí do služebního

Více

Důvod a způsob založení povinného subjektu

Důvod a způsob založení povinného subjektu Důvod a způsob založení povinného subjektu Výňatek ze zákona zákona č. 251/2005 Sb.: 3 (1) Úřad a inspektoráty kontrolují dodržování povinností vyplývajících z a) právních předpisů, z nichž vznikají zaměstnancům,

Více

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Krajským úřadem Olomouckého kraje

POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Krajským úřadem Olomouckého kraje POSTUP PŘI VYDÁVÁNÍ POVĚŘENÍ K VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY Krajským úřadem Olomouckého kraje Postup při rozhodování ve věci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí je upraven v ustanovení 48

Více

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj:

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: Z Á K O N ze dne.2018, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004

Více

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí 3a Orgán sociálně-právní ochrany zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup či jiným vhodným způsobem vnitřní pravidla a postupy jím vytvořené

Více

STANDARD č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

STANDARD č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu STANDARD č. 8 Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu CÍL: Dodržovat základní principy výkonu SPO, zajišťovat potřebné služby, vyhodnocovat aktuální potřeby rodiny, zpracovávat individuální

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOROMĚŘICE Velvarská 310, Horoměřice, 252 62, tel. 220 971 331 zs.horomerice@centrum.cz Program poradenských služeb ve škole Č. j.: 84/2018 Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků

Více

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež

Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T Ř E B Í Č Odbor sociálních věcí Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Oddělení sociální kurately pro děti a mládež Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti:

Více

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 1/2018 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost

STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost Městský úřad Rumburk Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Orgán sociálně - právní ochrany dětí STANDARD KVALITY SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ OCHRANY 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany

Více

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN

Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Vnitřní předpis č. 5/2017 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOJETÍN Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení... 2 Čl. 2 Postavení a působnost MěÚ... 2 Čl. 3 Organizační

Více

Dětský domov, Senožaty 199, Senožaty 199 Organizační řád č. 2/2014 ze dne Platný od

Dětský domov, Senožaty 199, Senožaty 199 Organizační řád č. 2/2014 ze dne Platný od Dětský domov, Senožaty 199, 394 56 Senožaty 199 Organizační řád č. 2/2014 ze dne 29. 12. 2014 Platný od 1.1.2015 OBSAH: Část I. - Úvodní ustanovení Část II. - Rozsah svěřených agend Část III. - Závěrečná

Více

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice

Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Mládež a právo z pohledu Orgánu sociálně-právní ochrany dětí Bc. Jana Majerovič Krůfová, kurátor pro mládež, OSPOD Jilemnice Sociálně-právní ochrana dětí Výkon státní správy v rámci přenesené působnosti

Více

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od

Křižovnická pečovatelská služba. Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od STANDARD Č.9 Personální a organizační zajištění pečovatelské služby Platnost od 3. 5. 2017 Organizační struktura a počet pracovních míst Stanovení počtu a struktury zaměstnanců je v kompetenci ředitele

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

O r g a n i z a č n í ř á d

O r g a n i z a č n í ř á d O r g a n i z a č n í ř á d Městského úřadu ve Vracově Úvod: První část: Úvodní ustanovení Organizační řád Čl. 1 Organizační řád Druhá část: Právní postavení orgánů obce Čl. 2 Čl. 3 Čl. 4 Postavení městského

Více

Postup v případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání:

Postup v případě, že zákonný zástupce nepřihlásí dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání: Mgr. Jana Hanzlíková náměstkyně pro řízení sekce sociální politiky V Praze dne Č. j.: MPSV-2019/68580-231/1 Stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Standardy sociálně-právní ochrany dětí

Standardy sociálně-právní ochrany dětí Standardy sociálně-právní ochrany dětí Porada ředitelky Krajského úřadu Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosince 2014 Legislativa 9a odst. 3

Více