OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. Výročná správa OFZ, a. s"

Transkript

1

2 OBSAH Vybrané ukazovatele... 3 Správne orgány a. s Majetkové účasti OFZ, a. s Výroba... 4 Predaj... 5 Finančná situácia... 7 Investičná činnosť... 7 Zamestnanosť... 7 Výkaz ziskov a strát... 8 Súvaha bilancia zdrojov a majetku Výrok audítora Výročná správa OFZ, a. s

3 VYBRANÉ UKAZOVATELE Ukazovateľ Výnosy Hospodársky výsledok pred zdanením Hospodársky výsledok po zdanení Vlastné imanie Základné imanie Cudzie zdroje SPRÁVNE ORGÁNY A. S. PREDSTAVENSTVO Funkcia Predseda Člen Člen Meno Ing. Vladimír Klocok Ing. Branislav Klocok Ing. Anton Sklarčík DOZORNÁ RADA Funkcia Člen Člen Člen Meno Ing. Daniel Ďaďo Ing. Jozef Šeliga JUDr. Zuzana Michalíková VEDENIE SPOLOČNOSTI Funkcia Generálny riaditeľ Výkonný riaditeľ Výrobno-technický riaditeľ Meno Ing. Vladimír Klocok Ing. Branislav Klocok Ing. Andrzej Jablonski Výročná správa OFZ, a. s

4 MAJETKOVÉ ÚČASTI OFZ, A. S. Podnik Podiel na vlastnom imaní k % DS Martin, a.s ,00% ESI, s.r.o. Istebné ,00% SES SK, a.s. K.N. Mesto * 20,00% Hutnictví železa, a.s. Praha * 2,72% *Spoločnosti Hutníctví železa, a. s. Praha a SES Sk, a.s. K.N.Mesto nepredložili k dátumu zostavenia poznámok údaje o vlastnom imaní a výsledku hospodárenia. VÝROBA Celkový objem vyrobených ferozliatin v roku 2013 predstavoval tt. V porovnaní s predchádzajúcim rokom výroba klesla o ton, čo je oproti roku 2012 pokles o 29,1 %. Zníženie výroby ferozliatin bolo spôsobené zložitou situáciou na trhu s oceľou, kedy výroba ocele medziročne klesla a tým celkovo v Európe klesla aj spotreba ferozliatin. Na mierne pozitívny hospodársky výsledok a. s. malo vplyv najmä znižovanie nákladov na vstupe do výroby pri zachovaní vysokej kvality výrobkov. V danom období prevažovala výroba kremíkových ferozliatin, najmä FeSi ale aj FeSiCa, ktorých sa spolu vyrobilo tt, pričom výroba mangánových ferozliatin mierne zaostávala a dosiahla tt. Výroba plnených profilov dosiahla tt, pričom sa vyrábal najmä profil s náplňou FeSiCa. Z ostatných výrobkov spoločnosť vyrobila tt MICROSILICA SIOXIDU, tt GRASIMATU a tt SIMATU. Z ostatných výrobkov zaznamenala nárast aj výroba Mn brikiet v celkovom objeme tt. Počas celého roka 2013 spoločnosť spracovávala celý výskyt odpadov z hutníckej výroby na predajné výrobky, resp. ich spotrebovala vo vlastnej výrobe. V priebehu roka 2013 predstavovalo využitie výrobných kapacít 61,2 %. VÝROBA FEROZLIATIN V OFZ, A. S. V ROKU 2013 (tt) Výrobok Hmotná výroba (tt) % FeMnC ,91% FeSiMn ,75% FeSi, FeSiCa ,42% Plnené profily ,93% Spolu ,00% Výročná správa OFZ, a. s

5 POROVNANIE VÝROBY FEROZLIATIN V OFZ, A. S. V ROKOCH 2009 až 2013 (tt) PODIEL JEDNOTLIVÝCH FEROZLIATIN NA CELKOVEJ VÝROBE V OFZ, A. S. V 2013 (%) PREDAJ Spoločnosť predávala ferozliatiny najmä svojim stálym odberateľov na tradičných trhoch v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Nemecku a Taliansku. Predaj na ostatné trhy ako Srbsko a Rumunsko ostal nižší v dôsledku vyšších prepravných nákladov do balkánskych krajín. V danom období sa však uskutočnil aj predaj na vzdialenejšie trhy, napr. do Japonska. Vzrástol aj predaj pre spoločnosť ArcelorMittal so sídlom v Luxembursku. Nárast predaja ferozliatin v roku 2013 bol ovplyvnený väčšou diverzifikáciou predaja, kedy významne vzrástol podiel predaja aj na iné ako tradičné trhy. Rozhodujúci podiel na predaji zaznamenali mangánové ferozliatiny, podiel predaja kremíkatých ferozliatin bol menší. Predaj ferozliatin a plnených profilov za rok 2013 predstavoval tt, vo finančnom vyjadrení to robí Predaj vedľajších výrobkov v 2013 bol na úrovni tt, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje Spoločnosť realizovala pomerne väčšiu časť predaja konečným spotrebiteľom ferozliatin. Výročná správa OFZ, a. s

6 POROVNANIE PREDAJA V OFZ, A. S. V ROKOCH PODĽA KRAJÍN (tt) PREDAJ OFZ, A. S. v 2013 PODĽA KRAJÍN (%) POROVNANIE PREDAJA V OFZ, A. S. V ROKOCH PODĽA VÝROBKOV (tt) Výročná správa OFZ, a. s

7 FINANČNÁ SITUÁCIA V roku 2013 tržby za predaj vlastných výrobkov a služieb predstavovali hodnotu Akciová spoločnosť dosiahla v hodnotenom účtovnom období zisk po zdanení vo výške Celkové vlastné imanie predstavovalo k hodnotu a základné imanie Aj napriek zložitej situácii v cenách ferozliatin akciová spoločnosť najmä v dôsledku znižovania vstupných nákladov dosiahla dobrý výsledok. Návrh na vysporiadanie hospodárskeho výsledku vykázaného v bežnom účtovnom období: Zúčtovanie zisku Rezervný fond Výplata dividend akcionárom Spolu INVESTIČNÁ ČINNOSŤ V roku 2013 boli investície smerované na rekonštrukcie, modernizácie (ReMo), pozemky, software a obmenu vozového parku. Boli realizované tieto akcie investičného plánu: a) výstavba : - ReMo odprášenie linky č. 3 - ReMo filtračnej stanice - drvič špôn - panvové hospodárstvo b) nákupy : - automobil VW SHARAN - vysokozdvižný vozík NISSAN - montážna plošina AVIA - pozemky Karlova Nová Ves - software KARAT Celkový objem investícii predstavuje ,50 ZAMESTNANOSŤ Priemerný počet zamestnancov v akciovej spoločnosti v roku 2013 predstavoval 457 pracovníkov, z toho 34 riadiacich. Oproti predchádzajúcemu roku sa zamestnanosť v spoločnosti znížila o 5,2 %. V hodnotenom období predstavoval priemerný mesačný zárobok 992,30, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 6,0 %. V sociálnej oblasti a starostlivosti o zamestnancov akciová spoločnosť pokračovala v zabezpečovaní a podpore sociálnych aktivít v oblasti závodného stravovania, rekondičných pobytov a ďalších príspevkov zamestnancom podľa platnej Kolektívnej zmluvy. Výročná správa OFZ, a. s

8 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Č. Trieda Položka Súčasné účt. obdobie Predch. účt. obdobie 1 I. Tržby z predaja tovaru (604) A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504,505A) Obchodná marža r r II. Výroba r r r II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601,602) Zmena stavu vnútro organizačných zásob (+/- účtová skupina 61) Aktivácia (účtová skupina 62) B. Výrobná spotreba r r B.1. Spotreba materiálu a energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503,505A) Služby (účtová skupina 51) Pridaná hodnota r r r C. Osobné náklady súčet r. 13 až C.1. Mzdové náklady (521,522) Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) Náklady na sociálne poistenie (524,525,526) Sociálne náklady (527,528) D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) E. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551,553) III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641,642) F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541,542) G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam(+/-547) IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644,645,646,648,655,657) H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543,544,545,546,548,549,555,557) V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 25 I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 26 * Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r.12 - r.17 - r.18 + r.19 - r.20 - r.21 + r.22 - r.23 +(- r.24)-(-r.25) 27 VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 28 J. Predané cenné papiere a podiely (561) 29 VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r.30+r.31 +r VII.1 Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665/10) 33 VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 34 K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 35 IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664,667) Výročná správa OFZ, a. s

9 36 L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564,567) 37 M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/ X. Výnosové úroky (662) N. Nákladové úroky (562) XI. Kurzové zisky (663) O. Kurzové straty (563) XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 45 R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 46 * Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r.27 - r.28 + r.29 + r.33 - r.34 + r.35 - r.36 - r.37 + r.38 - r.39 + r.40 - r.41 + r.42 - r.43 + (-r.44) -(- r.45) ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r r S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r r S splatná (591, 595) odložená (+/-592) ** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r.47 r XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 53 T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 54 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r.52-r U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r r U splatná (593) odložená (+/-594) 58 * Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r.54 r *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-)[r.47+r.54] V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-596) 61 *** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-)[r.51+r.58-r.60] Výročná správa OFZ, a. s

10 SÚVAHA BILANCIA ZDROJOV A MAJETKU Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku a b c Spolu majetok r r r A. Neobežný majetok r r r A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 003 Bežné účtovné obdobie Brutto - časť 1 Korekcia časť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie Netto 2 Netto A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ Softvér (013) - /073, 091 A/ Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ Goodwill (015) - /075, 091A/ Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) 095A A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r.012 až 020) 011 A.II.1. Pozemky (031) - 092A Stavby (021) - /081, 092A/ Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) -095A Výročná správa OFZ, a. s

11 9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/-097) +/-098 A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až 029) 021 A.III Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe (061) 096A Podielové cenné papiere a podiely v spoločnostiach s podstatným vplyvom (062) 096A Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A Ostatný dlhodobý finančný majetok (067, 069, 06XA) - 096A Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA), - 096A Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043)- 096A Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053)- 095A B. Obežný majetok r r r r B.I. Zásoby súčet ( r. 032 až 037) 031 B.I.1. Materiál (112,119, 11X) - /191, 19X/ Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121,122, 12X) - /192,193, 19X/ Výrobky (123) Zvieratá (124) Tovar (132, 133, 13X, 139) /196, 19X/ Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) 391A 037 B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až 045) 038 B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) 391A Čistá hodnota zákazky (316A) Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) 391A Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, Výročná správa OFZ, a. s

12 375A, 376A, 378A) - 391A 7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 045 B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až 054) 046 B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A Čistá hodnota zákazky (316A) Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) 391A Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A Sociálne poistenie (336) - 391A Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345,346,347) - 391A Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A B.IV. Finančné účty súčet (r.056 až 060) 055 B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) Účty v bankách (221A, 22X, +/- 261) Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259,314A) - /291/ C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až 065) C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) Príjmy budúcich období dlhodobé(385a) Príjmy budúcich období krátkodobé(385a) Výročná správa OFZ, a. s

13 Č. Trieda STRANA PASÍV Súč. účt. obd. Pred. účt. obd. 066 Spolu vlastné imanie a záväzky r r r A Vlastné imanie r r r r r A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/-491) Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) Zmena základného imania +/ Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 073 A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) A.II.1. Emisné ážio (412) Ostatné kapitálové fondy (413) Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417,418) Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/-415) Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 080 A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) Nedeliteľný fond (422) Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 084 A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov (r r. 086) A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 087 A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+ -/ r (r r r r r r. 121) B. Záväzky r r r r r B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 094 B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) Čistá hodnota zákazky (316A) Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) Dlhodobé prijaté preddavky (475A) Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) Vydané dlhopisy (473A /-/ 255A) Záväzky zo sociálneho fondu (472) Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) Odložený daňový záväzok (481A) 106 B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) Výročná správa OFZ, a. s

14 Čistá hodnota zákazky (316A) Nevyfakturované dodávky (326, 476A) Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47XA) B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241,249,24X,473A,/-/255A) B.V. Bankové úvery (r r.120) B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) C. Časové rozlíšenie súčet (r.122 až r. 125) C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) Výročná správa OFZ, a. s

15 VÝROK AUDÍTORA Výročná správa OFZ, a. s

16 Výročná správa OFZ, a. s

17 Výročná správa OFZ, a. s

18 Výročná správa OFZ, a. s

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov

PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE. emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov regulovaná informácia Časť 1.- Identifikácia emitenta PREDBEŽNÉ VYHLÁSENIE emitenta akcií, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Informačná povinnosť

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Materiál 11/15 - MsR 17.2.2015 - MsZ 24.2.2015 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január december 2014. Prievidza, február 2015 Obsah: 1. Vyúčtovanie výkonov vo verejnom

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k:

Finanční část. Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 33 Výroční zpráva 2013 Finanční část Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (tis. Kč) k: 31.12.2013 Název účetní jednotky: Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. IČ: 49454544 Označ. AKTIVA č. řád. Běžné účetní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2004 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ Obchodní firma a sídlo Na Bílé 1231 565 01 Choceň Česká republika 2004 12 49286854 Označ. A K T I V A řád. Běžné účetní Min.účetní

Více

Správy o hospodárení

Správy o hospodárení OV 166 / 2004 Správy o hospodárení 113 Správy o hospodárení Správy o hospodárení emitentov cenných papierov H00069 CEMMAC, a.s. so sídlom v Hornom Srní, PSČ: 914 42, IČO: 31 412 106, zverejňuje pod a zák.

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013.

Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Materiál 59/13 - MsR 20.8.2013 - MsZ 27.8.2013 Správa o použití finančných prostriedkov Mesta v MHD Prievidza za obdobie január jún 2013. Prievidza, august 2013 Obsah: 1. Úvod. 2. Priebežné vyúčtovanie

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006

Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 Příloha č. 1: Rozvaha společnosti MBNS KOVÁRNA, s.r.o. pro rok 2006 ROZVAHA 2006- hodnoty netto v tis. Kč Běžné obd. Minulé obd. 2006 2005 AKTIVA CELKEM 69 157 59 774 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč)

Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k (v celých tisících Kč) Výkaz zisku a ztráty - druhové členění v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Název a sídlo účetní jednotky Zemědělské družstvo vlastníků NÝROV Nýrov 87 67972 Kunštát na Moravě Označení T

Více

Příloha č. 1 Rozvaha

Příloha č. 1 Rozvaha Příloha č. 1 Rozvaha 2006 2008 Označení AKTIVA Řád Rok a b c 2006 2007 2008 AKTIVA CELKEM 001 67 743 67 596 66 706 0 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 002 B. Stálá aktiva (Dlouhodobý majetek) 003

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

VZOR. Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy. k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/21513/2012-31 VZOR FIN 2 04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) IČO Mesiac Rok

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2002 A ZA DVĚ BEZPROSTŘEDNĚ PŘEDCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU PVS A.S. K 31. 12. 2002 v tis. Kč Běžné Minulé Minulé Řád. č. úč. období 2002 úč. ob. 2001 úč. ob. 2000 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 498 951 (19 973) 478 978

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. (BILANCE) ke dni ( v celých tisících Kč ) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2007 ( v celých tisících Kč ) IČ 48 90 87 54 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

Výroční zpráva OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. za rok 2002 výtah

Výroční zpráva OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. za rok 2002 výtah Výroční zpráva OKD, a.s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. za rok 2002 výtah Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, Výroční zpráva společnosti OKD, a. s., člen koncernu KARBON INVEST, a. s. prezentuje

Více

akciová společnost Výroční zpráva za rok

akciová společnost Výroční zpráva za rok 2016 akciová společnost Výroční zpráva za rok OBSAH Stránka 1 Výroční zpráva REDASH, a.s. 2016 I. Profil společnosti základní údaje o emitentovi - - II. Údaje o základním kapitálu III. Údaje o cenných

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto

ROZVAHA. k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto ROZVAHA k 30. září 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Označ. A K T I V A Běžné účetní období Minulé účetní období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 336 106 625 112

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2001

Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2001 Vážení akcionáři, vážené dámy a pánové, Výroční zpráva OKD, a.s. za rok 2001 výtah otevíráte stránky výroční zprávy společnosti, jejíž nosnou a dominantní činností je těžba, úprava, zušlechťování a prodej

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Výkaz zisku a ztráty - vertikální analýza TEXT řádku v tis. Kč Celkový obrat = Tržby za prodej zboží + Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2 B. + Obchodní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty 1 2 227 282 Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám

Více

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov 4 4. Počet vedúcich zamestnancov 1 1 Poznámky Úč PODV 3- IČO 3 Čl. I Všeobecné informácie o účtovnej jednotke Čl. I () () Všeobecné informácie KT INVEST a.s. Priemyselná /3 95 Ladomerská Vieska zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Ochodní firma neo jiný název účetní jednotky Vodovody a kanalizace Zlín as Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č 500/2002 S IČO: 49454561 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu ke dni 31122007

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: Podací číslo: Heslo zjištění stavu: 6bb200c1 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: Podací číslo: Heslo zjištění stavu: 6bb200c1 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 2.7.2014 Podací : 4838595 Heslo zjištění stavu: 6bb200c1 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA k 31.12.2017 (tis. Kč) IČ: 492 86 854 Označ. AKTIVA 31.12.2017 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 A K T I V A C E L K E M 733 490 137 144 596 346 684 000 B. Dlouhodobý majetek 284

Více