KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA Aktíva"

Transkript

1 Aktíva Oprávky A K T Í V A č. a opravné CELKOM r. položky a b 1 6 (údaje v tis.sk) Pokladničné hodnoty Vklady a úvery voči Národnej banky Slovenska, zahraničným emisným bankám a poštovým bankám Finančné nástroje účtované v reálnej hodnote proti zisku a strate (aj s finančnými nástrojmi na obchodovanie) Obrátené REPO a podobné zmluvy 4 Deriváty na obchodovanie Kapitálové nástroje Dlhové cenné papiere na obchodovanie vydané Bankami Verejnou správou Domácnosťami 10 Ostatnými sektormi Úvery a ostatné pohľadávky na obchodovanie voči 12 Bankám 13 Verejnej správe 14 Domácnostiam 15 Ostatným sektorom 16 Finančné nástroje určené na predaj a ostatné podiely 17 (12 560) Obrátené REPO a podobné zmluvy 18 Kapitálové nástroje Akcie v obstarávacej cene 20 (12 560) Dlhové cenné papiere vydané 21 Bankami 22 Verejnou správou 23 Domácnosťami 24 Ostatnými sektormi 25 Úvery a ostatné pohľadávky voči 26 Bankám 27 Verejnej správe 28 Domácnostiam 29 Ostatným sektorom 30 Vedúci zamestnanec zodpovedný za vypracovanie výkazu Zamestnanec zodpovedný za účtovníctvo Zamestnanec zodpovedný za vypracovanie (meno a priezvisko,funkcia, podpis): Ing. Zuzana Nováková (meno a priezvisko, podpis): výkazu (meno a priezvisko, podpis): Odoslané dňa: Ing.Lubica Jurkovičová Ing.Marek Kovalančík Odtlačok pečiatky: Číslo telefónu: 02/

2 a b 1 6 Úvery a pohľadávky 31 ( ) Obrátené REPO a podobné zmluvy 32 Úvery, vklady, pôžičky voči 33 ( ) Bankám Verejnej správe 35 (9 108) Domácnostiam 36 ( ) Ostatným sektorom 37 ( ) Finančné nástroje držané do splatnosti Obrátené REPO a podobné zmluvy 39 Dlhové cenné papiere vydané Bankami Verejnou správou Domácnosťami 43 Ostatnými sektormi Ostatné finančné nástroje voči 45 Bankám 46 Verejnej správe 47 Domácnostiam 48 Ostatným sektorom 49 Zabezpečovacie deriváty 50 Mikro zabezpečenie 51 Zabezpečenie reálnej hodnoty 52 Zabezpečenie peňažných tokov 53 Zabezpečenie čistej investície v zahraničí 54 Zabezpečenie úrokového rizika na portfólio 55 Zabezpečenie reálnej hodnoty pri úrokovom riziku 56 Zabezpečenie peňažných tokov pri úrokovom riziku 57 Zmena reálnej hodnoty zabezpečovaných nástrojov pri zabezpečení úrokového rizika na portfólio 58 Hmotný majetok 59 ( ) Pre vlastné použitie 60 ( ) Používaný ako investícia 61 Nehmotný majetok 62 ( ) Dobré meno (Goodwill) Ostaný nehmotný majetok 64 ( ) Podiely v dcérskych spoločnostiach, spoločných podnikoch, pridružených podnikoch konsolidované metódou vlastného imania Neobežné aktíva na predaj 66 Ostatné aktíva 67 (29 107) AKTÍVA CELKOM 68 ( ) Podsúvahové aktíva Pohľadávky z budúcich úverov a pôžičiek 69 Pohľadávky zo záruk Pohľadávky z akreditívov 71 Pohľadávky zo spotových operácií Pohľadávky z pevných termínových operácií Pohľadávky z operácií s opciami Pohľadávky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení Pohľadávky z hodnôt v úschove, správe, uložení a iných hodnôt, s ktorými sa nakladá 76 Usporiadacie a evidenčné účty 77 Podsúvahové aktíva celkom

3 Vlastné zdroje V L A S T N É Z D R O J E č.r. CELKOM a b 1 (údaje v tis. Sk) Základné imanie Zaplatené základné imanie Splatné, ale nezaplatené vlastné imanie 3 Ostatné základné imanie 4 Zložky základného imania v zložených finančných nástrojoch 5 Ostatné základné imanie 6 Ážio Rezervné fondy a hospodársky výsledok minulých rokov Rezervné fondy a ostatné fondy zo zisku Výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní 11 Účet ziskov a strát Vlastné akcie (-) 13 (2 841) Predbežné dividendy (-) 14 Oceňovacie rozdiely 15 hmotných aktív 16 nehmotných aktív 17 z kurzových rozdielov 18 zo zabezpečenia peňažných tokov 19 zo zabezpečenia investícií v zahraničí 20 zo zmeny reálnych hodnôt portfólia na predaj 21 zo zmeny hodnoty neobežných aktív určených na predaj 22 Menšinové podiely Vlastné imanie celkom a menšinové podiely Záväzky celkom, vlatné imanie celkom a menšinové podiely

4 Pasíva P A S Í V A č.r. CELKOM (údaje v tis. Sk) a b 6 Vklady a úvery voči NBS, zahraničným emisným bankám a podobne Finančné záväzky na predaj 2 REPO obchody a podobné zmluvy 3 Deriváty na obchodovanie 4 Krátke pozície v kapitálových nástrojoch 5 Krátke pozície v dlhových nástrojoch 6 Dlhové certifikáty zahrňujúce dlhopisy so zámerom opätovnej kúpy v krátkom čase 7 Podriadené záväzky 8 Ostatné záväzky 9 Finančné záväzky účtované v reálnej hodnote proti zisku/strate REPO obchody a podobné zmluvy 11 Vklady NBS 12 Vklady od 13 Bánk 14 Verejnej správy 15 Domácností 16 Ostatných sektorov 17 Dlhové cenné papiere 18 Podriadené záväzky 19 Ostatné záväzky Finančné záväzky ocenené v umorovanej hodnote Vklady od Bánk Verejnej správy Domácností Ostatných sektorov Dlhové cenné papiere Podriadené záväzky 28 Ostatné záväzly Finančné záväzky spojené s prevodom aktív 30

5 a 6 Zabezpečovacie deriváty 31 Mikro zabezpečenie 32 Zabezpečenie reálnej hodnoty 33 Zabezpečenie peňažných tokov 34 Zabezpečenie čistej investície v zahraničí 35 Zabezpečenie úrokového rizika na portfólio 36 Zabezpečenie reálnej hodnoty pri úrokovom riziku 37 Zabezpečenie peňažných tokov pri úrokovom riziku 38 Zmena reálnej hodnoty zabezpečovaných nástrojov pri zabezpečení úrokového rizika na portfólio 39 Rezervy Vlastné imanie splatné na požiadanie 41 Záväzky vyplývajúce z predaja skupín držaných na predaj 42 Ostatné záväzky ZÁVÄZKY CELKOM Podsúvahové pasíva a 6 Záväzky z budúcich úverov a pôžičiek Záväzky zo záruk Záväzky z akreditívov Záväzky zo spotových operácií Záväzky z pevných termínových operácií Záväzky z operácií s opciami Záväzky zo záložných práv, zabezpečovacích prevodov práv a iných zabezpečení Záväzky z hodnôt v úschove, správe, uložení a iných hodnôt, s ktorými sa nakladá Usporiadacie a evidenčné účty 53 Podsúvahové pasíva celkom

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK VÝKAZ ZISKOV A STRÁT BÁNK (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná od do 0 1 0 1 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná IČO 3 5 9 0 2 9 8 1 Obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky D y n a m i k a - R a

Více

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska

Účtová trieda 0 - Zúčtovacie vzťahy Národnej banky Slovenska Rámcová účtová osnova pre banky, pobočky zahraničných bánk, Národnú banku Slovenska, Fond ochrany vkladov, obchodníkov s cennými papiermi, pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, Garančný

Více

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ

PREDSTAVENSTVO GENERÁLNY RIADITEĽ VÝBORPRE ODMEŇOVANIE PREDSTAVENSTVO DOZORNÁ RADA VÝBOR PRE INVESTÍCIE GENERÁLNY RIADITEĽ ASISTENT GR PRÁVNE SLUŽBY A PODPORA OBCHODOVANIE S CP, SPRÁVA PORTFÓLIÍ (PORTFOLIO MANAGEMENT) EKONOMIKA A PREVÁDZKA

Více

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014

Informácie zverejnené obchodníkom s cennými papiermi podľa 1 ods. 2 b) opatrenia NBS č. 20/2014 Fio o.c.p., a.s. Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava, IČO 35 960 990 zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3722/B Informácie zverejnené obchodníkom s cennými

Více

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Výsledovka Úč NUJ 2-01 Za bežné účtovné mesiac rok mesiac rok obdobie od 0 1 2 0 0 9 do 1 2 2 0 0 9 Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do Účtovná závierka: Daňové identifikačné číslo 2 0 2 0 5 4 5

Více

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY Príloha č. 1 k opatreniu č. MF/27526/2008-31 VZOR Kons uj Úč ROPO OV 1-01 KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za Mesiac

Více

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k 30.06.2016 (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných

Více

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r

OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL. SPOLU MAJETOK r r r OBCHODNÝ VESTNÍK DETAIL Vestník č: 152/2012 Kapitola: Účtovné závierky Podanie: Účtovné závierky podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva Deň vydania: 8.8.2012 Značka: Z003307 Obchodné

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 24 501/2003-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu a vývoja 013 Softvér 014 Oceniteľné

Více

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu

Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Príloha k opatreniu č. 21 577/2002-92 Účtová osnova pre zdravotné poisťovne a Sociálnu poisťovňu Účtová trieda 0 - Dlhodobý majetok 01 - Dlhodobý nehmotný majetok 012 - Nehmotný výsledok vývojovej a obdobnej

Více

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie

Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Príloha k opatreniu č. 23 340/2002-92 Rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie Účtová trieda 0 Dlhodobý majetok 01 Dlhodobý nehmotný majetok 012 Nehmotné výsledky výskumu

Více

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív

Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/ VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/017353/2017-352 1. Za subjekty verejnej správy uvedené v 2 ods. 3 okrem Exportno-importnej banky Slovenskej

Více

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu

NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. f. - PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Počet podielov podielového fondu v obehu NÁŠ DRUHÝ REALITNÝ o. p. p f. PRVÁ PENZIJNÁ SPRÁVCOVSKÁ SPOLOČNOSŤ POŠTOVEJ BANKY, správ. spol., a.s. Polročná správa o hospodáreníí správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde k 3.6.216 NÁŠ

Více

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od

SÚVAHA VZOR. k ( v tisícoch Sk ) Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/ mesiac rok mesiac rok za obdobie od VZOR Príloha č. 1 k opatreniu č. 4455/2002-92 Súvaha Úč POD 1-01 SÚVAHA k... 20... ( v tisícoch Sk ) mesiac rok mesiac rok za obdobie od do Účtovná závierka Účtovná závierka *) *) riadna zostavená mimoriadna

Více

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou

Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou Slovenská pošta, a. s. Individuálna účtovná závierka zostavená podľa Medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS) v znení prijatom Európskou úniou za rok končiaci sa 31. decembra 2017 Bratislava,

Více

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy

Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/20414/2007-31 VZOR FIN 2 04 Finačný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy k... (v slovenských korunách*) IČO Mesiac Rok Kód okresu Kód obce Názov

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od

SÚVAHA. k... (v celých eurách) Súvaha Úč NUJ mesiac rok mesiac rok do. Za bežné účtovné obdobie od Súvaha Úč NUJ 1 01 SÚVAHA k... (v celých eurách) Za bežné účtovné obdobie od Za bezprostredne mesiac rok mesiac rok do mesiac rok mesiac rok do Daňové identifikačné číslo IČO Účtovná závierka: riadna mimoriadna

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-12930/2010 zo dňa 9. decembra 2010 nadobudlo právoplatnosť dňa 31. decembra 2010.

Rozhodnutie Národnej banky Slovenska č. ODT-12930/2010 zo dňa 9. decembra 2010 nadobudlo právoplatnosť dňa 31. decembra 2010. Informácie uverejnené obchodníkom s cennými papiermi k 30.6.2018 podľa ust. 74b zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných

Více

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 102 519,00 102 519,00 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry prijímané centrální bankou k refinancová 2 a) státní cenné papíry

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA k 31.12. 2006 AKTIVA kód banky: 6700 2006 2005 2004 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank

Více

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c

Minulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní položky řádku částka Úprava částka období a b c ROZVAHA AKTIVA kód banky: 6700 2008 Běžné 2007 Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 20,634 0 20,634 70,497 2. Státní bezkupónové

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD

Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. I. ÚVOD Názov a sídlo účtovnej jednotky: Záhradnícke služby mesta Zlaté Moravce, m.p. Inventarizačný zápis Ústrednej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k

Č SOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k ČSOB d.s.s., a.s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti k 30.06.2005 1. Spoločnosť Obchodné meno: ČSOB d.s.s., a.s. Sídlo: Kolárska 6, 815 63 Bratislava

Více

Bilance aktiv a pasiv

Bilance aktiv a pasiv Bilance aktiv a pasiv AKTIVA CELKEM 86 772 880 96 286 407 108 649 471 104 817 953 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 11 041 179 7 379 747 24 209 809 23 590 617 2. Finanční k obchodování 15 091

Více

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c

Minulé Předminulé Číslo Položka Číslo Hrubá Čistá účetní účetní položky řádku částka Úprava částka období období a b c ROZVAHA okamžik sestavení závěrky: 31. 1. 2008 AKTIVA kód banky: 6700 2007 2006 2005 Běžné Minulé Předminulé Položka Hrubá Čistá položky řádku částka Úprava částka a b c 1 2 3 4 5 1. Pokladní hotovost,

Více

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč)

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) AKTIVA CELKEM 53 231 689 53 932 923 52 360 785 44 658 793 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 14 044 241 12 663 135 8 260 117 1 640 430 2. Finanční k obchodování

Více

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč)

Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) Bilance aktiv a pasiv (v tis.kč) AKTIVA CELKEM 71 850 238 65 718 225 76 159 208 78 648 553 1. Pokladní hotovost a vůči centrálním bankám 6 106 303 2 147 365 13 890 449 9 588 309 2. Finanční k obchodování

Více

Údaje o spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice k

Údaje o spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice k Údaje o spoločnosti AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, pobočka Košice k 30.09.2011 Dátum oznámenia NBS pôsobiť na území Slovenskej republiky na základe jedného povolenia: 12.10.2009 Dátum začiatku

Více

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15

OBSAH ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA Prvá časť ÚVOD... 15 OBSAH ÚVOD... 15 Prvá ZÁKLADNÉ KONCEPTY FINANČNÉHO ÚČTOVNÍCTVA... 17 1. kapitola FINANČNÉ RIADENIE A JEHO VZŤAH K FINANČNÉMU ÚČTOVNÍCTVU... 19 Základné tézy... 19 Otázky a úlohy... 19 Príklady... 20 1.1

Více

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00

1. Pokladní hotovost ,00. 0,00 0,00 papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 0,00 0,00 0,00 Rozvaha - AKTIVA Brutto Korekce Netto 1. Pokladní hotovost 59 79 59 79 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování 2 a) státní cenné papíry 2 b) ostatní

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013

Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Záverečný účet mesta S e n i c a za rok 2013 Hospodárenie mesta 2013: 1) v zmysle schváleného rozpočtu zo dňa 13.12.2012 Schválený rozpočet Príjmy Výdavky prebytok/schodok Bežný rozpočet 12 373 932 12

Více

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky

Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Údaje k uveřejnění z účetní závěrky Rozvaha AKTIVA 1-14 Aktiva celkem 55 300 710 1. Pokladní hotovost a pohledávky vůči centrálním bankám 9 186 602 2. Finanční aktiva k obchodování 3 319 428 2.1 Deriváty

Více

Výkaz ziskov a strát

Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 (MF/19301/2012-31) k 31.12.2013 Účtovná závierka Individuálna Riadna Za od: 01/2013 do: 12/2013 IČO: 00311731 Názov účtovnej jednotky: Obec Lubina

Více

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO:

Poznámky Úč POD 3 01 DIČ: IČO: A/ Informácie o účtovnej jednotke: Opis hospodárskej činnosti: - sprostredkovanie obchodu a výroby v rozsahu voľnej živnosti - kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v

Více

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ:

Československá obchodní banka, a. s. V Praze dne IČ: V Praze dne 30.4.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované a neauditované, (podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví - EU IFRS -ve struktuře podle ČNB). ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty

3.2 Dluhové cenné papíry v reálné hodnotě vykázané do zisku/ztráty 31.7.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované, neauditované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS) ve struktuře podle ČNB. ROZVAHA tis. Kč AKTIVA

Více

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY VZOR Kons uj Úč ROPO OV 2-01 KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY k... v eurách Konsolidovaná účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 15/2010 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 3. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall Quay,

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u

Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u AKTIVA ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS (v tis. Kč) 31.3.2002 31.3.2001 31.3.2000 Hrubá částka Úprava Čistá šástka 1. Pokladní hotovost, vklady u 15 420 797 15 420 797 17 272 563 15 099 359 centrálních

Více

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013

Záverečný účet. obce Stredné Plachtince za rok 2013 Záverečný účet obce Stredné Plachtince za rok 2013 1 1/ Údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov a/ Rozpočet pre rok 2013 Rozpočet pre rok 2013 bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Stredných Plachtinciach

Více

Pokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52

Pokladní hotovost ,00. Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami ,15. Pohledávky za nebankovními subjekty ,52 Rozvaha - AKTIVA Pokladní hotovost 39 182,00 Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 139 739 733,15 Pohledávky za nebankovními subjekty 3 064 063,52 Akcie, podílové listy a ostatní podíly 11 009

Více

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I.

VZOR. 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky I. FIN 2-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a z pasív VZOR Príloha č. 2 k opatreniu č. MF/18977/2015-31 1. Za subjekty verejnej správy, ktorými sú rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie,

Více

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank

Běžné účetní období (BÚO) A K T I V A Brutto Korekce Netto Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve

7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve čiastka 15/2008 Vestník NBS opatrenie NBS č. 7/2008 427 7 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 29. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú limity umiestnenia prostriedkov technických rezerv v poisťovníctve Národná

Více

VÚB Generali KLASIK konzervatívny dôchodkový fond VÚB Generali d. s. s., a. s.

VÚB Generali KLASIK konzervatívny dôchodkový fond VÚB Generali d. s. s., a. s. ROČNÁ SPRÁVA 2006 VÚB Generali KLASIK konzervatívny dôchodkový fond VÚB Generali d. s. s., a. s. Bilancia aktív a pasív Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky Označenie POLOŽKA čís.r. Číslo poznámky Bežné

Více

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky

Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky pobočka zahraničnej banky Informácie podľa Opatrenia NBS č. 16/2014 o uverejňovaní informácií bankami a pobočkami zahraničných bank Informácie k 31. 12. 2014 Citibank Europe plc so sídlom 1 North Wall

Více

viz soubor "Vysvětlivky FRM_pol_IS" HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS:

viz soubor Vysvětlivky FRM_pol_IS HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci IČ IS: Harvard Capital & Consulting Investiční společnost a.s. v likvidaci Pololetní zpráva investiční společnost Informační povinnost dle 86 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování * Informace ke dni

Více

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obec Chrasť nad Hornádom Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017 Obecný úrad Chrasť nad Hornádom Zverejnené: 04.06.2018 Obec Chrasť nad Hornádom v zmysle 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových

Více

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018

ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 2018 v tis. Kč ÚVĚRY A BANKOVNÍ ZÁRUKY POSKYTNUTÉ V ROCE 218 1/218 2/218 3/218 4/218 5/218 6/218 7/218 8/218 9/218 1/218 11/218 12/218 Celkem Obecné celkem, z toho: 2 23 41 681 6 349 4 561 4 29 889 2 226 16

Více

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek

Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou. Ing. Martin Svitek Oceňovanie finančných nástrojov amortizovanou hodnotou a efektívnou úrokovou mierou Ing. Martin Svitek Používanie amortizovanej hodnoty pri oceňovaní Amortizovaná hodnota sa používa pri oceňovaní nasledujúcich

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ

Československá obchodní banka, a. s. IČ Československá obchodní banka, a. s. IČ 00001350 Doplnění Zprávy o činnosti ČSOB za 1. pololetí roku 2005 z 24.8.2005 (dále jen Zpráva) na základě požadavku Národnej banky Slovenska (NBS) ze dne 7.2.2006

Více

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Damián Exner Spracoval: Terifajová Darina V Košiciach, dňa 04.06.2018 Záverečný účet schválený MZ dňa 19.06.2018

Více

- - AKTIVA (v tis. Kč) 30.6.2013 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 225 524 238 160 212 409 231 284 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU

URČENO PRO VNITŘNÍ POTŘEBU - - AKTIVA (v tis. Kč) 31.3.2013 31.12.2012 30.9.2012 30.6.2012 1. Pokladní hotovost a vklady u centrálních bank 238 160 212 409 231 284 143 787 2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne

Československá obchodní banka, a. s. IČ: V Praze dne Československá obchodní banka, a. s. IČ: 00001350 V Praze dne 31.1.2007 Údaje ve finančních výkazech jsou nekonsolidované. Údaje jsou uvedené podle Mezinárodních standardů finančního výkaznictví (EU IFRS)

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 3. 2012 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2012 31. 12. 2011 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 313 274 313 006 Oprávky a opravné položky -187 080-184 124 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 126 194

Více

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Máj 2012 Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v

Více

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období

ROZVAHA. v souladu s IFRS k 31. březnu 2009 (v mil. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Běžné účetní období Minulé účetní období ROZVAHA Běžné účetní období AKTIVA CELKEM 417 767 392 593 Stálá aktiva 293 554 293 644 Dlouhodobý hmotný majetek 172 647 173 032 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 296 167 296 094 Oprávky a opravné položky

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy. Z toho: úroky z dluhových cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Výkaz zisků a ztrát v bance. 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy Z toho: úroky z dluhových cenných papírů 2. Náklady na úroky a podobné náklady Z toho: náklady na úroky z dluhových

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti 5 Výkaz aktív a pasív dôchodkovej správcovskej spoločnosti Príloha č. 3 k vyhláške č. 545/2009 Z. z. Dss (SUV) 15-02 Strana1/1 Označenie Položka č. r. Hodnota v tis. eur a b c 1 1. Dlhodobý majetok 1 211

Více

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla

Tabulková část informační povinnosti OCP Základní údaje. IČ 63470411 Atlantik - Kilcullen Asset Management, a.s. Adresa sídla Obchodní firma IČ Adresa sídla Ulice Hilleho 1843/6 Obec Brno PSČ 602 00 E-mail Internetová adresa Jméno, příjmení (titul) Funkce vykonávaná pro emitenta martina.skrivankova@atlantik-kilcullen.com www.atlantik-kilcullen.com

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015

Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2015 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Spracoval: Končíková V Starej Vode dňa 29.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 29.05.2015 Záverečný

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 256 319 081 Oprávky a opravné položky -185 517-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 133 739

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2014 31. 12. 2013 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 319 440 319 081 Oprávky a opravné položky -188 197-182 282 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 131 243

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017

Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 OBEC PETROVANY, 082 53 Petrovany č. 317 Záverečný účet obce Petrovany za rok 2017 V Petrovanoch Jún 2018 ZÚ Obce Petrovany za rok 2017 Strana 1 Záverečný účet Obce Petrovany za rok 2017 obsahuje: 1. Plnenie

Více

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s.

Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky, d.s.s., a. s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 30.6.2015 Základné údaje o spoločnosti Obchodné meno: Dôchodková správcovská

Více

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení:

I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce č. 1320/2013 zo dňa : Hlavná inventarizačná komisia /HIK/ v zložení: SPRÁVA Inventarizačný zápis Hlavnej inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov obce Kanianka k 31.12.2013 I. ÚVOD Na základe príkazu starostu obce

Více

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru:

1. Zostatková doba splatnosti. Zostatková doba splatnosti finančného majetku a záväzkov k 30. júnu 2008 mala nasledovnú štruktúru: Informácie uvedené v tomto dokumente sú spolu s priebežnou účtovnou závierkou súčasťou informácií požadovaných Opatrením NBS č. 1/2007. 1. Zostatková doba splatnosti Zostatková doba splatnosti finančného

Více

Věstník ČNB částka 9/2007 ze dne 30. března 2007

Věstník ČNB částka 9/2007 ze dne 30. března 2007 Třídící znak 1 0 2 0 7 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 2 ZE DNE 15. BŘEZNA 2007, KTERÝM SE MĚNÍ OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 1 ZE DNE 30. PROSINCE 2003, KTERÝM SE STANOVÍ MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA

Více

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů

Přílohy. Příloha č. 1. Příloha č. 2. Emitované dluhopisy ČSOB. Právní úprava cenných papírů Přílohy Příloha č. 1 Emitované dluhopisy ČSOB Příloha č. 2 Právní úprava cenných papírů Obecná právní regulace je obsažena v zákoně č. 591/1992 Sb. o cenných papírech, který vedle obecných ustanovení obsahuje

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 347 624 346 203 Oprávky a opravné položky -210 665-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 959

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2016 31. 12. 2015 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 353 027 346 203 Oprávky a opravné položky -214 218-204 187 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 138 809

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 405 394 262 Oprávky a opravné položky -225 916-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 168 489

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 396 407 394 262 Oprávky a opravné položky -229 979-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 166 428

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 3. 2017 31. 12. 2016 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 394 498 394 262 Oprávky a opravné položky -222 076-218 114 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 172 422

Více

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Záverečný účet Obce TIMORADZA a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Ing. Juraj Krajčík, starosta obce Spracoval: Ľudmila Mikušová V Timoradzi dňa 31.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s.

Podielový fond: Global Index o.p.f., IAD Investments, správ. spol., a.s. Správa o hospodárení správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde za kalendárny rok 2014 podľa 187 zákona č. 203/2011 Z.z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ZKI) Správcovská

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 9. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 346 573 344 246 Oprávky a opravné položky -206 854-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 139 719

Více

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

IČO: DIČ: I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou: Článok I - Všeobecné údaje I.1 Názov právnickej osoby: ANGEL OPTIC M & I, s.r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Dvory 1933/17, 020 01 Púchov I.2 Údaje o konsolidovanom celku, ak je účtovná jednotka jeho súčasťou:

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012 Obsah : 1. Rozpočet roku 2012 2. Plnenie príjmov za rok 2012 3. Plnenie výdavkov za rok 2012 4. Výsledok hospodárenia za rok 2012 5. Tvorba a použitie prostriedkov

Více

Poznámky k textová časť

Poznámky k textová časť Poznámky k 31.12.2014 - textová časť Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a) Názov účtovnej jednotky Základná škola Semerovo č. 110 Sídlo účtovnej jednotky 941 32 Semerovo IČO

Více

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k

ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky. Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách k ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky Informácie o činnosti, opatreniach na nápravu a pokutách ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky, so sídlom na Jesenského 4/C, 811 02 Bratislava, IČO: 30 844 754,

Více