D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení"

Transkript

1 Zakázka číslo: ZV D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Kulturní dům Vlčkovice, Horní Vlčkovice 12, Vlčkovice v Podkrkonoší Zpracováno v období: únor 2014 Zpracovala: Ing. Veronika Zamazalová Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Káně č. v deníku autorizované osoby: 2822 ATELIER DEK TISKAŘSKÁ 10 PRAHA 10 TEL FAX

2 D.1.3. TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ Obsah D.1.3. TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 D IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 D Údaje o stavbě:...3 D Údaje o stavebníkovi:...3 D Údaje o zpracovateli dokumentace:...3 D Údaje o dokumentaci:...3 D SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ...3 D OBECNĚ...4 D Stručný popis objektu...4 D Požární zatřídění...4 D KONCEPCE POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ...4 D Dodatečné zateplení obvodových stěn...5 D Zateplení střech přístaveb z 60. let...7 D Šikmá střecha přístavby skladu prodejny...8 D Výměna oken a dveří...9 D Zateplení podlahy půdy...10 D ZÁVĚR...10 D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Strana 2

3 D.1.3. TECHNICKÁ ZPRÁVA D IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE D Údaje o stavbě: Název stavby: Účel stavby: Místo stavby: Kulturní dům Vlčkovice Energetické úspory parc. číslo st. 23/1, Vlčkovice v Podkrkonoší Katastrální území: Vlčkovice v Podkrkonoší [783871] D Údaje o stavebníkovi: Stavebník: Obec Vlčkovice v Podkrkonoší Horní Vlčkovice Vlčkovice v Podkrkonoší Zástupce stavebník: Jindřich Franc; D Údaje o zpracovateli dokumentace: Zpracovatel: s.r.o. Tiskařská 10/ Praha 10 Malešice IČO: Vypracovala: Ing. Veronika Zamazalová Zodpovědný projektant: D Údaje o dokumentaci: Stupeň dokumentace: Účel dokumentace: Úkol: Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Káně autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, v seznamu autorizovaných osob vedeném ČKAIT pod číslem Dokumentace pro účely provedení stavby, výběru zhotovitele Projekt snížení energetické náročnosti objektu Požárně bezpečnostní řešení Ing. Luboš Káně D SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ [1] Zákon č.133/1985 Sb.o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. [2] Vyhláška č.246 / 2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního dozoru (vyhláška o požární prevenci). [3] Vyhláška č. 23/2008 Sb. a novelizace 268/2011 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. [4] ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty. [5] ČSN Požární bezpečnost staveb Změny staveb. [6] ČSN Požární bezpečnost staveb Společná ustanovení. U předpisů a norem platí poslední znění včetně novelizací a změn vydaných k datu PBŘS D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Strana 3

4 D OBECNĚ D Stručný popis objektu Předmětem projektové dokumentace je objekt kulturního domu v obci Horní Vlčkovice. Objekt byl postavený počátkem dvacátého století jako dvoupodlažní, částečně podsklepená budova se šikmou střechou s nevytápěným půdním prostorem. V 60. letech byla budova rozšířena dvoupodlažními přístavbami z východní a jižní strany. V 1.NP se nachází prostory restaurace se zázemím (kuchyně, sklady), obchod, hygienické zázemí pro muže a ženy a kotelna. Ve 2. NP je umístěný společenský sál, hygienické zařízení a sklady. V 1.PP je pouze nevytápěný sklep. Obvodový plášť je zděný z plných cihel převážně tloušťky 450 mm. Střechy objektu jsou konstruovány z dřevěných vazníků s prkenným záklopem a krytinou z asfaltových šindelů, nebo plechu. Podlaha nevytápěné půdy je tvořena dřevěnými prkny (některá jsou poškozená, nebo zcela chybí) na dřevěných trámech, ze strany interiéru pak podbití a omítka na rákos. Strop přístaveb nad 2.NP je pravděpodobně panelový. Okna jsou dřevěná zdvojená, stav oken odpovídá délce jejich užívání. Do objektu je několik vstupních dveří. Dveře hlavního vstupu jsou dřevěné částečně prosklené. Objekt má členitý půdorys s vnějšími rozměry 27,65 x 22,8 m. Konstrukční výška běžného podlaží je 3,5 m. Ve smyslu ČSN je nejnižší podlaží považováno za podzemní. Budova má tedy z požárního hlediska jedno podzemní a dvě nadzemní podlaží. Objekt je zastřešen šikmou sedlovou střechou nejstarší části a šikmými stříškami přístaveb. Plocha střechy je 350 a 200 m 2. D Požární zatřídění - jde o opravy a udržovací práce stávajícího nevýrobního objektu. - dle [5] jde o změnu staveb skupiny I. - navrženou opravou nedochází ke změně užívání stavby - není navýšen počet osob - nově se nevyskytují osoby s omezenou schopností pohybu Konstrukční systém objektu je smíšený. Požární výška objektu je 3,5 m. Z hlediska požární bezpečnosti má objekt 2 nadzemní a jedno podzemní podlaží. D KONCEPCE POŽÁRNÍHO ŘEŠENÍ PBŘS obnovy fasády,střech přístaveb, podlahy půdy a výměny výplní otvorů objektu vychází z požadavků: a) ČSN Požární bezpečnost staveb Nevýrobní objekty aplikace vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS), výměna výplní otvorů zateplení ploché střechy zateplení šikmé střechy D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Strana 4

5 zateplení podlahy půdy b) ČSN Požární bezpečnost staveb Změny staveb stavební úpravy - oprava hromosvodu, případná oprava navazujících konstrukcí D Dodatečné zateplení obvodových stěn Požadavky na dodatečné zateplení obvodového pláště: Dle čl ČSN a čl ČSN nejsou na objekt s požární výškou hp < 12 m kladeny žádné požadavky na dodatečné zateplení objektu kromě ochrany unikajících osob z CHÚC. Použitý ETICS bude v souladu s požadavky ČSN EN resp. ČSN EN Doporučení: Dle čl ČSN se pouze doporučuje postupovat podle následujících pokynů: - povrchová vrstva ETICS by měla vykazovat šíření plamene i s = 0 mm/min - konstrukce dodatečné vnější tepelné izolace obvodových stěn se posuzují jako ucelený výrobek a za vyhovující se považuje třída reakce na oheň: B, přičemž tepelně izolační hmoty musí odpovídat třídě reakce na oheň E a musí být kontaktně spojeny se zateplovanou konstrukcí. Návrh: Zateplovací systém bude založen cca 200 mm pod úrovní přilehlého terénu a na části objektu 500 mm pod úrovní podlahy 1NP. Tepelná izolace z pěnového polystyrenu je v ploše fasády navržena v konstantní tloušťce 120 mm. S ohledem na požární bezpečnost bude na podhledu zadního vstupu proveden ETICS s tepelnou izolací z minerálních vláken tloušťky tl. 240 m. Použitý ETICS bude v souladu s požadavky ČSN EN resp. ČSN EN Pro všechny skladby ETICS bude použit kompletní certifikovaný zateplovací systém. Povrchová úprava certifikovaného systému ETICS bude provedena s indexem šíření plamene is = 0,0 m/s. Skladeb systému ETICS: Skladba S11 Obvodová stěna Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava - zdivo z plných cihel 450 vnější povrchová úprava - lepicí a stěrková hmota 10 tepelná izolace z pěnového polystyrenu EPS s příměsí grafitu 120 základní vrstva stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4 penetrační nátěr - tenkovrstvá omítka na akrylátové bázi, zrnitost 1,5 mm 1,5 D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Strana 5

6 Skladba S12 Obvodová stěna sokl Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava - zdivo z plných cihel 450 vnější povrchová úprava - lepicí a stěrková hmota 10 tepelná izolace z pěnového polystyrenu vypěněného do formy "perimetru" základní vrstva stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4 penetrační nátěr - tenkovrstvá omítka mozaiková, zrnitost 1,2 mm 1,2 Skladba S13 Podlaha nad exteriérem Vrstva (od interiéru) 120 Tloušťka [mm] keramická dlažba 20 betonová mazanina 80 tepelná izolace 20 nosná stropní konstrukce - vnější povrchová úprava - lepicí a stěrková hmota 10 tepelná izolace z minerálních vláken 240 základní vrstva stěrková hmota + výztužná skleněná síťovina 4 penetrační nátěr - tenkovrstvá omítka na akrylátové bázi, zrnitost 1,5 mm 1 Posouzení množství tepla uvolněného z 1 m2 hořlavé látky Posouzení dle čl ČSN Pro výpočet uvolněného množství tepla byla zvolena nejnepříznivější skladba (S11), tj. skladba s největším obsahem hořlavých látek. - objemová hmotnost EPS 70 F Grey 20 kg/m 3 - tloušťka EPS 70 F Grey 120 mm - plošná hmotnost EPS 70 F Grey 2,4 kg/m 2 - normovaná hodnota výhřevnosti 39 MJ/kg (položka ČSN ) Q - množství uvolněného tepla 93,6 MJ/m 2 Hodnocení 93,6 MJ/m 2 < 150 MJ/m 2 => dle čl ČSN pokud je Q < 150 MJ/m 2 tak se nejedná o požárně (zcela ani částečně) otevřenou plochu. D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Strana 6

7 Zhodnocení dodatečného zateplení Navržené skladby splňují v případě certifikovaného systému požadavek na šíření plamene po povrchu (i s = 0 mm / min). Navržené skladby splňují doporučení na dodatečné vnější tepelné izolace dle čl ČSN a ČSN V části podhledu zadního vstupu bude použita tepelná izolace z minerálních vláken tl. 240 mm. Požadavky na ochranu osob u vstupů do objektu před odpadávajícím a odkapávajícím EPS při požáru jsou splněny. D Zateplení střech přístaveb z 60. let Zateplení šikmých střech spočívá v odstranění celé konstrukce dřevěné střechy (oplechování, krytina, prkna, trámy) až k nosné stropní konstrukci. Částečné ubourání nadezdívek. Následně bude provedena nová parozábrana z asfaltových pásů s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/ m 2. Následně pak pokládka tepelné izolace z pěnového stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100S Stabil, min. pevnost v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, průměrné tloušťky 260 mm, která bude lepena PUK lepidlem k podkladu. Budou použity spádové klíny EPS pro vytvoření spádu střechy minimálně 3%. Nová hydroizolační vrstva bude tvořena PVC-P fólií, která bude od tepelné izolace separována netkanou textilií ze skleněných vláken s min. plošnou hmotností 120 g/m 2. Hydroizolace bude kotvena šrouby do betonu do stropního panelu. Skladba zateplené střechy: Skladba S14 Střecha přístaveb z 60. let Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava - panelová stropní konstrukce 120 parozábrana - asfaltové pásy s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m 2 desky z pěnového objemově stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS 100S Stabil, min. pevnost v tlaku 100 kpa při 10% deformaci, lepeny PUK lepidlem + spádové klíny 3% separační netkaná textilie ze skleněných vláken s min. plošnou hmotností 120 g/m 2 4 Ø 260 hydroizolační PVC-P fólie, mechanicky kotvena do stropní kce 1,5 - D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Strana 7

8 Posouzení množství tepla uvolněného z 1 m2 hořlavé látky Posouzení skladby S14 dle čl ČSN objemová hmotnost asfaltový pás 1200 kg/m 3 - tloušťka vrstvy 4 mm - normová hodnota výhřevnosti 40 MJ/kg (položka ČSN ) - objemová hmotnost EPS 25 kg/m 3 - tloušťka EPS Ø 260 mm - plošná hmotnost EPS 6,5 kg/m 2 - normová hodnota výhřevnosti 39 MJ/kg (položka ČSN ) - objemová hmotnost PVC-P 1400 kg/m 3 - tloušťka vrstvy 1,5 mm - normová hodnota výhřevnosti 22 MJ/kg (položka ČSN ) Q - množství uvolněného tepla ,5 + 46,2 = 491,7 MJ/m 2 Hodnocení 491,7 MJ/m2 > 150 MJ/m2 => dle čl ČSN pokud je Q > 150 MJ/m 2 tak se jedná o požárně otevřenou plochu. Dle čl b), ČSN je střešní plášť v ploše považován za požárně otevřenou plochu. Zateplením střešního pláště tepelnou izolací z EPS došlo ve skladbě ke zvýšení množství hořlavé látky a v důsledku tohoto se střešní plášť chová jako požárně otevřená plocha, která vytváří požárně nebezpečný prostor. Aby mohl být nově zateplený střešní plášť považován za požárně uzavřenou plochu, je potřeba, aby u něho byla doložena klasifikace Broof (t3). Tato klasifikace by měla být provedena v celém rozsahu zateplovaného střešního pláště. Pro splnění této klasifikace je ve skladbě navržena skleněná separační textilie pod PVC-P hydroizolační fólii. Železobetonová stropní deska a skladba střešního pláště s klasifikací Broof(t3) s tepelným izolantem třídy reakce na oheň E (EPS 100 S) jsou dohromady uvažovány jako jedna požárně dělící konstrukce druhu DP1 (v souladu s ČSN [5] čl d)), tj. konstrukce, u které se z hlediska její obecné definice předpokládá, že nezvyšují intenzitu požáru v požadované době PO. Tato konstrukce je proto uvažována i jako požárně uzavřená plocha a nejsou od ní tudíž stanovovány odstupové vzdálenosti a vymezován požárně nebezpečný prostor. D Šikmá střecha přístavby skladu prodejny Zateplení střechy přístavby skladu prodejny bude realizováno z vnější strany. Pro zateplení střechy skladu bude nutné demontovat stávájící oplechování a část dřevěného záklopu u vrcholu šikmé střechy. Otvorem bude zateplena obvodová stěna k niž šikmá střecha doléhá a dále samotná střecha pomocí foukané tepelné izolace v konečné tloušťce 260 mm. Po provedení zateplení stropu je nutné zajistit, aby střecha plnila svou funkci. Tj., aby do podstřešního prostoru nezatékalo a dále, aby prostor nad tepelnou izolací byl účinně odvětráván. Odvětrání bude zajištěno průběžnou spárou v oplechování návaznosti na stěnu u vrcholu šikmé střecha. Nasávací otvory budou vybourány mezi krokvemi v střešní římse. Do vzniklého otvoru bude vsazena krycí plechová lišta, otvor bude chráněn hliníkovým větracím pásem. D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Strana 8

9 Skladba S15 Šikmá střecha skladu obchodu Vrstva (od interiéru) Tloušťka [mm] vnitřní povrchová úprava - podbití z dřevěných prken 20 tepelnou izolací z minerálních vláken 50 foukaná tepelná izolace z minerálních vláken 260 dřevěné krokve + větraná vzduchová vrstva záklop z dřevěných prken 20 hydroizolační vrstva (asfaltové šindele) - S ohledem na požární bezpečnost bude ve skladbě střešního pláště použita tepelná izolace z minerálních vláken, tedy z materiálu A1, A2. D Výměna oken a dveří V rámci oprav bude provedena výměna oken a vstupních dveří v souladu s požadavky energetického auditu. Okna budou vyměněna za nová plastová s hodnotou součinitele prostupu tepla včetně rámu U W max. 1,2 W/(m 2 K). Podrobnější popis viz D.1.1 Technická zpráva a výkresová část. ČSN Z1, čl požaduje: Při provádění dodatečných vnějších tepelných izolacích podle 3.1.3, nebo při změnách staveb skupiny I podle ČSN mohou být místo původních oken ( ocelových, hliníkových, dřevěných, apod) instalována i jiná okna (např. plastová okna) s třídou reakce na oheň A1 až D. Velikost okenních otvorů se nezvětšuje z hlediska požární bezpečnosti se tedy nezvětšuje velikost požárně zcela otevřených ploch. Zhodnocení stavebních úprav při dodatečném zateplení objektu Vzhledem k navrženým stavebním úpravám viz kap 4.3., lze dle ČSN , čl a) hodnotit dané úpravy jako změna staveb skupiny I. Změny staveb skupiny I. nevyžadují další opatření, pokud jsou splněny požadavky dle ČSN kap tyto požadavky jsou u navržených úprav splněny. Technické požadavky na změny staveb skupiny I: kap. 4 a), požární odolnost stávajících stavebních konstrukcí nemění se, kap. 4 b), třída reakce na oheň měněných konstrukcí - nemění se, kap. 4 c), velikost požárně otevřených ploch nezvětšuje se, kap. 4 d), nové prostupy stěnami - nezřizují se, kap. 4 e), VZT zařízení - nedojde k instalaci nového VZT zařízení, kap. 4 f), nové prostupy stropy - nezřizují se, kap. 4 g), stávající únikové cesty - se nemění, kap. 4 h), navrženými stavebními úpravami se stávající požární úseky nemění, kap. 4 i), zařízení pro protipožární zásah - se nemění. D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Strana 9

10 D Zateplení podlahy půdy Zateplení stropu k nevytápěné půdě spočívá ve volné pokládce tepelné izolace z minerálních vláken v celkové tloušťce 200 mm na očištěný a vyrovnaný povrch podlahy půdy. Na tepelnou izolací bude položena difúzně propustná fólie lehkého typu. Dále bude zřízen lokálně záklop z OSB desek, které budou kotveny do nově vytvořeného dřevěného roštu v místě hlavní komunikace půdního prostoru. Navržené zateplení z konstrukcí třídy reakce na oheň E lze dle ČSN /Z1 článku použít v prostorech zateplení stropních konstrukcí uvnitř budovy. Tyto prostory nedosahují požárního nahodilého zatížení přesahující 10 kg/m2. D ZÁVĚR Navržené zateplení obvodového pláště objektů, zateplení střech přístaveb, zateplení podlahy půdy a navazující práce jsou posouzeny dle platných požárních norem a předpisů. V Praze dne za s.r.o. Ing. Veronika Zamazalová D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Strana 10

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002160-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Zateplení objektu obecního úřadu s výměnou

Více

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby

F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing.

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53 ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53 ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53 ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ STAVBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VLASTNÍK STAVBY Obec Kaliště BELTON spol. s r. o. IČO: 49623435

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Ing. Jiří Mečíř - Protipožární servis, Radčická 373, Liberec 14, tel. 485122181 IČO 11437456 DIČ CZ500504008 Požárně bezpečnostní řešení Akce: Zateplení objektu MŠ Tichá 19 Místo: Tichá 3892/19 Jablonec

Více

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice

ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍHO POVOLENÍ ZATEPLENÍ DOMU Hrdlovská č.651 Osek Okres Teplice Město Osek Zahradní č. 246Radniční 1 417 05 Osek Požárně bezpečnostní řešení 04/2010 Ing.Zábojník... Počet

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Datum Srpen 2014 Akce: MŠ Dobrovského 66, Brno zateplení objektu Stupeň: Dokumentace pro provádění stavby Adresa: Dobrovského 1311/66, 612 00 Brno Královo Pole pozemek parc.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : PROJEKTANT : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 Projektová kancelář

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

F POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Dr. Martínka 32 Registrační číslo ČKAIT: 1102848 700 30 Ostrava www.vaculikova.cz IČ: 63051940 Tel.: 603 420 581 DIČ: CZ7554175244 E-mail: mirkavaculikova@email.cz PROJEKTOVAL: ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ,

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, p.č. st. 2862, k.ú. KLATOVY REALIZACE ÚSPOR ENERGIE D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI CHLUMEK 1 NÁZEV STAVBY : ZATEPLENÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVY S HASIČSKOU ZBROJNICÍ V OBCI

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany 1 Technická zpráva požární ochrany Akce: Stavební úpravy domu č.p. 2641 2642, Kutnohorská ul., Česká Lípa zateplení obvodového pláště štítů. Investor: Okresní stavební bytové družstvo, Barvířská ul. 738,

Více

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. Jakub Klezla Na Lani 218, Nový Jičín mob: 777 200 581, e-mail: jakkle@seznam.cz F.2. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba: Revitalizace bytového objektu Růženínská 909-910, Praha 4 Místo:

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska. Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplovací systémy z požárního hlediska Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Úvod KZS Kontaktní Zateplovací Systém ETICS External Thermally Insulating

Více

D.1.3a Technická zpráva.

D.1.3a Technická zpráva. Název stavby : Snížení energetické náročnosti ZŠ Železnická 460 SO 03 Jídelna,družina Jičín Stupeň : Dokumentace pro stavební povolení D.1.3a Technická zpráva. Použité podklady pro zpracování požárně bezpečnostního

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Zateplení severního štítu budovy C v areálu sídla ÚP Brno

Zateplení severního štítu budovy C v areálu sídla ÚP Brno ING. JITKA NERUDOVÁ IČ: 47955660 Projektová činnost ve výstavbě Dykova 16, Brno Židenice, 636 00 Požární bezpečnost staveb Kancelář: 612 00 Brno Královo Pole, Křižíkova 70, VÚCHZ, budova laboratoří, 1.

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

Kontaktní zateplení z požárního hlediska

Kontaktní zateplení z požárního hlediska České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb Kontaktní zateplení z požárního hlediska Kontaktní zateplení budov z požárního hlediska Doc.Ing.Václav

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1-

k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, -1- -1- Akce: Rodinný dům na p. č. 248/1, 247/2, k. ú. České Budějovice 4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval : Radek Příhoda Luční 9 370 01 České Budějovice telefon : 381 300 345 608 729 533 České Budějovice,

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ATERINT S.R.O. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro stavební povolení zpracováno v rozsahu 41 odst. 2) vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

a) seznam použitých podkladů a ČSN

a) seznam použitých podkladů a ČSN Signature Not Verified Ing.Bohuš Móri 9.4.2013 9:46:27 Ř E Š E N Í P O Ž Á R N Í B E Z P E Č N O S T I a) seznam použitých podkladů a ČSN ČSN 730802 ČSN 730810 ČSN 730818 ČSN 730821 ČSN 730824 ČSN 730834

Více

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Služby v požární ochraně; Hlučínská 3, 747 05 Opava; 602591856, e-mail: ignis@opava.cz POŽÁRNĚ - BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Místo: Investor: Stupeň: Energetické úspory MNO

Více

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY

ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU UL. PRAŽSKÉHO POVSTÁNI ČP. 2097 PPČ. 2778/11 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY DOKUMENTACE PŘIKLÁDANÁ K ŽÁDOSTI dokumentace : O DOTACI V PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM V OBLASTI PODPORY A stupeň místo stavby : Benešov zadavatel : Město Benešov Masarykovo náměstí 100 256 00 Benešov název

Více

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech

-1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a. 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech -1- Akce: Stavební úpravy výrobních hal na p. č. 724/51, 724/55 a 724/6, k. ú. Č. Budějovice 6 - SO 01 - zateplení střech haly na p. č. 724/6, 742/51 a 754/55. D.1.3 P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N

Více

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík

Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík Požárně otevřený prostor, odstupové vzdálenosti Václav Kupilík 1. Požárně bezpečnostní řešení a) Rozdělení objektu do požárních úseků a stanovení stupně požární bezpečnosti, b) Porovnání normových a navrhovaných

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih.

SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. -1- Akce: Obchodní galerie Písek, SO 02 - obchodní galerie Písek - jih. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : územní rozhodnutí Vypracoval : Radek Příhoda U

Více

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz

Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení 1. Úvod Projektová dokumentace řeší úpravy v prostorách stávajícího objektu laboratoří archeologie a antropologie v Plzni, ul. Sedláčkova 36, 38, 40, Veleslavínova 27, 29. Stávající objekt je využíván

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Požární bezpe nost staveb Fire Prevention of Buildings Brandschutz der Bauten POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stavba - objekt: Zateplení objektů v majetku města Nymburk Mateřská škola, ulice Karla Čapka č.p,

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice TECHNICKÁ ZPRÁVA HASIČSKÁ ZBROJNICE OBJEKT OBČANSKÉ VYBAVENOSTI Úhřetice č.p. 14 538 32 Úhřetice SEZNAM PŘÍLOH: D.1.1.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.2 - PŮDORYS 1NP D.1.1.3 - PŮDORYS 2NP D.1.1.4 - KROV, STŘECHA

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Technická zpráva. Identifikační údaje: Zakázka číslo: 03/16

Technická zpráva. Identifikační údaje: Zakázka číslo: 03/16 Technická zpráva Identifikační údaje: Zakázka číslo: 03/16 Identifikace stavby: ZATEPLENÍ OBECNÍCH BUDOV BOLATICE DŮM OBCHODU A SLUŽEB zateplení objektu Stavebník: Obec Bolatice, IČ: 00299847 Obecní úřad

Více

Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2

Bakalářská práce - Požární bezpečnost staveb. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB (PBS) Sylabus 2 Požární výška objektu h : - je to výška od čisté podlahy 1.NP k čisté podlaze posledního užitného NP, popř. PP (užitné NP není pochozí střecha ani strojovna výtahu

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŢÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ AKCE: Stavební úpravy skladové haly na p.č. st. 270 a přístavba přístřešku na části p.č. 1070/2, k.ú. Poučník STAVEBNÍK: KERVAL, a.s., Karlštejn 261, okres Beroun KONTROLOVAL: ING. ARCH. VLADIMÍR SMEJKAL

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Komenského MÍSTO STAVBY : Komenského 539, Uh.Hradiště INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19, Uh.Hradiště 686 70

Více

a l jsou rozměry POP) viz. obr. 1.

a l jsou rozměry POP) viz. obr. 1. 1. (PNP) PNP je oblast kolem hořícího objektu vymezená odstupovými vzdálenostmi, ve kterém existuje riziko šíření požáru z hlediska: sálání tepla od požárně otevřených ploch (POP) v obvodovém či střešním

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY:

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH ZPRÁVY: OBSAH ZPRÁVY: 1. ÚČEL ZMĚNY STAVBY... 3 2. ARCHITEKTONICKÉ A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ... 3 3. ORIENTACE KE SVĚTOVÝM STRANÁM, DENNÍ OSVĚTLENÍ, OSLUNĚNÍ... 3 4. BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY... 3 5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Obr. 3: Řez rodinným domem

Obr. 3: Řez rodinným domem Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis.

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Požární bezpečnost staveb Fire Safety of Buildings Sídlo společnosti: Pobočka: Jedov 37 U Nemocnice 338 675 71 Náměšť nad Oslavou 503 51 Chlumec nad Cidlinou POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ pro stavební povolení

Více

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele

Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele KOPÁČKOVÁ PROJEKCE POŽÁRNÍ OCHRANY KRČÍNOVA 884 280 00 KOLÍN II Projektová dokumentace pro provádění stavby a vyhledání dodavatele STAVBA SPOLKOVÝ DŮM STAVEBNÍK OBEC BÝCHORY, BÝCHORY 57, 280 02 KOLÍN OBJEDNATEL

Více

Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota

Stavební úpravy a přístavba fotbalových kabin Prostřední Lhota Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. PODKLADY... 2 3. STRUČNÝ POPIS OBJEKTU... 3 3.1 Předmět... 3 3.2 Základní údaje... 3 4. ROZDĚLENÍ DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ... 3 5. POŽÁRNÍ RIZIKO... 3 6. STAVEBNÍ KONSTRUKCE...

Více

18/04/2014. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence. Cvičení č. 5 Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor.

18/04/2014. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence. Cvičení č. 5 Odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor. České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 5 Odstupové vzdálenosti a požárně

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 8 ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POVRCHOVÉ ÚPRAVY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Nutnou podmínkou k zamezení přenosu požáru vně hořícího objektu je vymezení minimálních odstupových vzdáleností mezi objekty. Kolem hořícího

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY 1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Zateplení půdních skladových prostor Choceňského zámku - Orlické muzeum Místo stavby: parc.č. 386, k.ú.choceň Investor: Město Choceň, Jungmannova č.p. 301 565

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce,

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. DLE VYHL.Č. 78/2013 Sb. RODINNÝ DŮM. čp. 24 na stavební parcele st.č. 96, k.ú. Kostelík, obec Slabce, Miloslav Lev autorizovaný stavitel, soudní znalec a energetický specialista, Čelakovského 861, Rakovník, PSČ 269 01 mobil: 603769743, e-mail: mlev@centrum.cz, www.reality-lev.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Řez rodinným domem POPIS OBJEKTU Dvoupodlažní rodinný dům pro pětičlennou rodinu se sedlovou střechou a neobytnou půdou. Obvodové stěny vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250 mm, konstrukce stropů provedena z železobetonových dutinových

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček

TECHNICKÁ ZPRÁVA. : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY MÍSTO STAVBY INVESTOR PROJEKTANT CHARAKTER STAVBY ZAK.ČÍSLO : 3385 : Zateplení objektu MŠ 28. října, Uherské Hradiště SO 02 Spojovací krček : 28. října

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence

29/03/2014 REI 30 DP1. Požadovaná PO Skutečná PO. KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence České vysoké učení technické v Praze F A K U L T A S T A V E B N Í Katedra konstrukcí pozemních staveb KP5C / KP7A Požární bezpečnost staveb PPRE Požární prevence Cvičení č. 3 Stavební konstrukce a požární

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY - Broumov - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Obsah: Název akce: Místo stavby: Stupeň PD: Investor: Projektant PBŘ: Zpráva o požární bezpečnosti stavby Výkresová část Sportovní hala Broumov zlepšení tepelně

Více

D.1.1. a) Technická zpráva

D.1.1. a) Technická zpráva Zakázka číslo: 2014-001571-ZV D.1.1. a) Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU, Dokumentace pro provedení stavby Kulturní dům Horní Vlčkovice, Horní Vlčkovice 12 544 01 Vlčkovice

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby Požárně bezpečnostní řešení stavby Název akce : Revitalizace objektů školních dílen Místo stavby : p.č. 4408/2, 4408/1, 4407/1, 4407/2 k.ú. Zábřeh nad Odrou Stupeň : Projekt pro územní řízení a stavební

Více

dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby

dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění stavby POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB Ing. Radana Adamusová Tolstého 268, 738 01 Frýdek-Místek email: radana.adamusova@seznam.cz IČ: 740 82 973 +420 777 336 737 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Název stavby: Stavební

Více

Kontaktní zateplovací systémy (KZS) z požárního hlediska výhled Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební K124

Kontaktní zateplovací systémy (KZS) z požárního hlediska výhled Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební K124 Kontaktní zateplovací systémy (KZS) z požárního hlediska výhled 2012 Ing. Marek Pokorný ČVUT v Praze Fakulta stavební K124 Základní otázka? Kde a za jakých podmínek lze ještě v KZS na fasádě použít expandovaný

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lipnická 1448 198 00 Praha 9 - Kyje kraj Hlavní město Praha Majitel: Společenství

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53 SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÍHO ÚŘADU KALIŠTĚ Č. POP. 53 TECHNICKÁ ZPRÁVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VLASTNÍK STAVBY Obec Kaliště Výkresy: 1. Snímek pozemkové mapy 2. Suterén původní stav 3. Suterén

Více

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1

NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 NEKVASILOVA 625/2, PRAHA 8 KARLÍN REKONSTRUKCE PARTERU A SPOLEČNÉHO VSTUPU ČÍSLO PŘÍLOHY: INDEX: D-1 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 1.1.Zhodnocení

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZATEPLENÍ KD BŘEZÍ 1 NÁZEV STAVBY : ZATEPLENÍ KD BŘEZÍ MÍSTO STAVBY : Březí 57 594 53 Osová Bítýška parcela č.: st. 107 katastrální území:

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ KE STAVEBNÍMU ŘÍZENÍ AKCE: STAVEBNÍK: MÍSTO STAVBY: PROJEKTANT: Stavební úpravy objektu Zateplení objektu budova obecního úřadu Ždírec č.p. 34 stavební pozemek parc. č. 81/1

Více

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1-

č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ -1- -1- Akce: Stavební úpravy a změna užívání stávajícího objektu č. 17 (patologie) v areálu Nemocnice Prachatice na mateřskou školku a ubytování zaměstnanců. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Vypracoval :

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci Studentská 1402/2, 461 17 Liberec 1 Stavba: Snížení energetické náročnosti objektu Výukový objekt E3, Studentská 1292/4, 461 17 Liberec 1 Stupeň: Dokumentace pro provedení

Více

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR

REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR REGENERACE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU BERLÍNSKÁ ul., č.p. 2748, TÁBOR PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Datum: 12/2009 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa Název stavby: Oprava a modernizace panelového bytového domu Bratří Čapků č.p. 2870, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM III/2013 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady

A. ÚVOD B. POPIS OBJEKTU. A.1 Všeobecně. A.2 Podklady A. ÚVOD A.1 Všeobecně Předmětem této zprávy pro sloučené územní a stavební řízení je návrh požárně bezpečnostního řešení nástavby archivu se zázemím na stávajícím objektu garáží v úrovni 2.NP, který je

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Přehled výchozích podkladů. 2. Předmět projektu. 3. Základní údaje o objektu. 1. Identifikační údaje TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje NÁZEV STAVBY : Zateplení objektu MŠ Míkovice, Uherské Hradiště MÍSTO STAVBY : U Mlýna 251, Uh.Hradiště-Míkovice INVESTOR : Město Uherské Hradiště, Masarykovo nám.19,

Více

F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU

F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO OBJEKTU HOLANDSKÁ 2477-2481 KLADNO Stupeň Projekt pro stavební řízení a výběr dodavatele Objednavatel Centrum stavebního inženýrství Pražská

Více

D.1.1 Stavebně-architektonická část

D.1.1 Stavebně-architektonická část DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY REVITALIZACE KULTURNÍHO OBJEKTU č. p. 113 V OBCI DVORY TECHNICKÁ ZPRÁVA ČERVEN 2016 Vypracoval: Ing. Lukáš Návara Autorizováno: Ing. Lukáš Návara 1.1 Základní údaje o stavbě

Více

Požárně bezpečnostní řešení stavby

Požárně bezpečnostní řešení stavby tel. 382 224 333 e-mail:servis@cuka.cz Václavská 1, 397 01 Písek IČO 438 11 108 www.cuka.cz Požárně bezpečnostní řešení stavby 1. Seznam použitých podkladů pro zpracování str. 2 2. Charakteristika obytného

Více

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové )

Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Požárně bezpečnostní řešení ( Typové ) Rodinný dům RD /38,45 BP s garáží Zpracoval: 1. Identifikační údaje a zadání Název stavby : Rodinný dům RD Rýmařov s garáží Místo stavby : Dle smlouvy o dílo Investor

Více