Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, Příbram II tel.fax , mob ,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, 261 01 Příbram II tel.fax 318 628 077, mob. 603 825 940, e-mail: atelier@aspira.cz"

Transkript

1 Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, Příbram II tel.fax , mob , Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA - Milan Šťastný, Jiří Peterka Číslo zakázky : 003/2010

2 Název stavby : Stavební úpravy základní školy a tělocvičny Milín - zateplení objektu a výměna oken - Místo stavby : k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4 a 235/5 Stavebník : Obec Milín, 11. května, Milín PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY OBSAH : A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY 1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1 Technická zpráva 1.2 Výkresová část SO-02: Tělocvična 1. Půdorys 1.NP navrhovaný stav 1 : Půdorys 2.NP navrhovaný stav 1 : Řez A/1 navrhovaný stav 1 : Řez A/2 navrhovaný stav 1 : Pohled východní 1 : Pohled jižní 1 : Pohled západní 1 : Pohled severní 1 : Tabulka oken a dveří D1. Detail 1 Svislý řez - fasáda 1 : 5 D2. Detail 2 Svislý řez nadpraží otvoru 1 : 5 D3. Detail 3 Svislý řez okenní parapet 1 : 5 D4. Detail 4 Půdorys - ostění otvoru 1 : 5 D5. Detail 5 Svislý řez - horní ukončení fasády 1 : 5 D6. Detail 6 Svislý řez - spodní ukončení fasády 1 : 5 D7. Detail 7 Svislý řez - římsa 1 : 10 D8. Detail 8 Půdorys - vnější roh stěny 1 : 5 2. Stavebně konstrukční část 2.1 Technická zpráva

3 Náměstí Dr. Josefa Theurera 203, Příbram II tel.fax , mob , Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník datum : únor 2013 Vypracoval: atelier ASPIRA - Milan Šťastný, Jiří Peterka Číslo zakázky : 003/2010

4 Identifikační údaje Název stavby : Stavební úpravy základní školy a tělocvičny Milín - zateplení objektu a výměna oken - SO 02 Tělocvična Místo stavby : k.ú. Milín, parc.č. 235/1, 235/2, 235/4 a 235/5 Stavebník : Obec Milín, 11. května, Milín Projektant : ASPIRA projekční atelier, Nám. Dr.Josefa Theurera 203, Příbram II, IČO: DIČ: CZ tel , mob Zodp. projektant : Ing. Čestmír Kabátník autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, ČKAIT 3078 Vypracovali : Milan Šťastný a Jiří Peterka - stavebně konstrukční a technická část Charakteristika stavby : stavební úpravy se zateplením a výměnou oken Stupeň PD : dokumentace pro provedení stavby 1.1 Technická zpráva 1. Architektonické a stavebně technické řešení a) Průzkumy a výpočty Pro navrhované stavební úpravy objektu (provedení kontaktního zateplení obvodových a střešních konstrukcí objektu tělocvičny u objektu ZŠ a výměny jejích stávajících nevyhovujících výplní otvorů) byl vypracován dne Energetický audit č. EA100112, zpracován fy. AB Facility a.s., Divize Energy, Vídeňská 89a, Brno, Ing. Petr Mádlík, Energetický auditor, osvědčení č dle 10 odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. Tento audit byl podkladem při zpracování PD pro DSP a jeho výpočty, stanoviska a závěry jsou touto dokumentací pro provedení stavby plně respektována. b) Technické, konstrukční a dispoziční řešení Navržené technické, konstrukční a dispoziční řešení stavebních úprav objektu, se dle schválené PD DSP nemění a je respektováno v plném rozsahu. c) Požadavky a zásady technického řešení stavebních detailů a materiálů Ve stavebně konstrukční části PD pro provedení stavby (textová a výkresová část) jsou uvedeny podrobné stavebně technické požadavky pro provedení KZS a výměny výplní otvorů a dále jsou přiloženy dílčí výkresové detaily KZS pro provedení úprav konstrukcí a výplní. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro provedení zateplovacího systému objektu a podmínky jeho aplikace a požadavky na materiálové skladby. d) Požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav Nevyskytují se, nejsou předmětem řešení této PD bez stavebních úprav stávajícího řešení objektu pro TP. e) Způsob likvidace přebytečných zemin a odpadů Z návrhu provedení KZS vyplívá, že výskyt přebytku zeminy ze stavby bude minimální. V úrovni soklu založení KZS (desky XPS -0,100 m pod P.T.) bude provedeno rozebrání stáv. bet. příložných desek a místně betonových ploch okapových chodníků kolem stavby a odstraněny podkladní vrstvy do dl. -0,150 m pod P.T. Tyto výkopky budou dočasně uloženy v areálu stavby (na vyhrazeném místě) a po dokončení stavby budou odvezeny na nejbližší skládku k tomuto účelu určenou dle vyjádření SÚ Milín. Odpad z výměny otvorů (dřevěné, ocelové a hliníkové rámy výplní, sklo, plechové vnější parapety, dřevěné vnitřní parapety) budou dle druhu - dodavatelskou firmou nových výplní - vytříděny a po dokončení stavby budou odvezeny k likvidaci na nejbližší skládku k tomuto účelu určenou dle vyjádření SÚ Milín. Vlastní odpad ze stavby (provedení KZS) bude tvořen zbytky minerálních zateplovacích desek, zbytky dřevěných latí a desek fasádního obkladu, zbytky sklotextilních síťovin, PVC mřížek a profilů, nádob od lepících a omítkových směsí. Tyto odpady budou dle druhu vytříděny a po dokončení stavby budou odvezeny k likvidaci na nejbližší skládku k tomuto účelu určenou dle vyjádření SÚ Milín. 1.2 Výkresová dokumentace - viz. výkresové přílohy PD

5 2. Stavebně konstrukční řešení 2.1 Technická zpráva a) Popis systému stavby, jednotlivé druhy stavebních konstrukcí, technologie, materiály Jedná se o jednopodlažní, v jižní části stavby pak dvoupodlažní nepodsklepenou budovu obdélníkového půdorysného tvaru, která byla postavena na konci 70. let minulého století. Převážnou část budovy tvoří v přízemí stavby hlavní tělocvičný sál, dále pak sklad tělovýchovných pomůcek a sociální zázemí cvičících (dělené šatny, WC a sprchy chlapci-dívky), a který je dále doplněn v 1. patře o gymnastický sál, sklad tělovýchovných pomůcek a další sociální zázemí cvičících (dělené WC a sprchy chlapci-dívky). Objekt je v původním stavu a nebyly na něm v průběhu let užívání provedeny žádné opatření, které by vedly ke zlepšení tepelně - technických vlastností. Stavební úpravy objektu jsou řešeny z klasických stavebních materiálů a klasickými technologiemi, se snahou o maximální ekonomii výstavby, celkovou životnost stavby a úprav a dále o budoucí minimalizaci souvisejících provozních nákladů objektu tělocvičny, provozně související se sousedním objektem ZŠ. a/1. Zemní práce, hrubé terénní úpravy: V úrovni soklu založení KZS (desky XPS tl. 50 mm -0,100 m pod P.T.) bude provedeno rozebrání stáv. bet. příložných desek a místně betonových ploch okapových chodníků kolem stavby a odstraněny podkladní vrstvy do dl. -0,150 m pod P.T. Po provedení KZS budou tyto plochy opětovně uvedeny do původního stavu - bet. příložné desky nově volně kladeny do štěrkového lože, v místech řezaných bet. ploch budou nově doplněny bet. příložné desky, místně nahrazeny zásypem kamenným kačírkem. a/2. Základy: Stávající stav, beze změn - nové se nevyskytují. a/3. Izolace proti vlhkosti: Stávající živičný hydroizolační systém spodní stavby zůstává beze změn. V rámci založení KZS v soklové části u P.T. bude, dle zjištění skutečného stavu při realizaci, případně ukončení svislé hydroizolace u terénu, sanováno natavením nových přířezů živičnou hydroizolací nebo nátěrovou živičnou emulzí dotěsnění živice a stáv. zdiva před provedením KZS. Nový hydroizolační systém spodní stavby se nevyskytuje - pouze místní oprava stáv. izolací. a/4. Svislé konstrukce: Stávající nosná konstrukce objektu je tvořena ocelovým rámovým sloupovým skeletem, na jehož vnější líc je provedena fasáda objektu z kotvených prefabrikovaných polystyren-betonových panelů tl. 120 mm. Ocelový skelet stavby není předmětem řešeného KZS, ale bude provedena jeho konstrukčně - statická kontrola a případné konstrukční nedostatky budou neprodleně odstraněny před vlastním započetím prací na KZS. Vlastní nosný ocel. skelet stavby zůstává konstrukčně bez úprav. Na žlb. fasádní panely je navrženo zateplení minerálními deskami tl. 80 mm (viz. tepelné izolace), které budou vkládány mezi dřevěný rošt - rastr pro obklad, který bude pomocí ocelových kotev přichycen k panelům. Vlastní fasáda objektu je navržena jako provětrávaná - bude tvořena obkladem cementotřískovými deskami tl. 8 mm, které budou kotveny do svislého roštu z dřevěných profilů / latí 25x62 mm, kotvených do hlavního podkladního horizontálního roštu z dřevěných profilů / latí 80x80 mm = tl. vkládané minerální izolace mezi hlavní nosné profily obkladu. Větraná mezera mezi obkladem a tepelným izolantem je navržena min. 25 mm. Provětrávaná mezera Z hlediska správného fungování celého fasádního systému má navržení a především realizace provětrávané mezery zásadní vliv na životnost fasády, neboť tato vrstva udržuje v systému příznivé mikroklima. Pro bezproblémové fungování fasády je nutné zajistit proudění vzduchu. Vzduch se v provětrávané mezeře ohřívá od vnějšího pláště a stoupá mezerou vzhůru a rychlostí 0,5-1,0 m/s dochází k laminárnímu proudění. Vzhledem ke konstrukci fasádního systému nelze vyloučit výskyt vody v souvrství. Zejména v letních měsících může dojít k vysrážení kapek rosy. Není výjimkou, že do konstrukce je zafoukaná dešťová voda. Problémy s vlhkostí mohou nastat i při zateplení starých, špatně izolovaných budov. Ve všech těchto případech dochází ke snížení tepelně izolačních vlastností izolantu, a to až o 40 %. Pro správné fungování provětrání je nutné zajistit navrženou větranou mezeru tl. min 25 mm a to po celé výšce fasády tělocvičny. Otvory pro přívod a odvod vzduchy z větrané mezery fasádního obkladu musí mít průřezovou plochu min. 50 cm 2 /m. Pro bezchybné fungování fasády je nutné, aby byly tyto hraniční hodnoty dodrženy po celý rok.

6 Především v místech s větším množstvím sněhu, může dojít k omezení nebo případně i k úplnému zamezení přiváděného vzduchu. Přiváděcí otvory se umisťují nad sokl stavby, aby v zimních měsících napadaný sníh nezasypával přivětrací otvory / drážky. Tyto přivětrací i odvětrací otvory se doporučuje opatřit mřížkami proti vniknutí škůdců (drobného ptactva a hmyzu / včel, vos apod.), které přispívají svojí činností k následné letité degradaci minerální izolace. Pozn. Kotvy, rošty, dimenze, rozpony, materiál viz. technologické podklady dodavatele větraného systému. a/5. Schodiště: Stávající stav, beze změn - nové se nevyskytují. a/6. Vodorovné konstrukce: Stávající podlahy přízemí stávající stav, beze změn - nové se nevyskytují. Stávající podlahy 1. patra stávající stav, beze změn - nové se nevyskytují. a/7. Tepelné a zvukové izolace: Tepelné izolace: Stávající zavěšený interiérový podhled tělocvičny, na spodní pásnici ocelových vazníků, se stávající vloženou minerální tepelnou izolací tl. 100 mm, bude nově zrevidován a zachován bez úprav (pouze v případě nutných úprav / oprav zjištěných při realizaci stavby). Zateplovací systém zdiva je navržen jako zavěšený - provětrávaný systém - dřevěný rošt s vkládanou minerální izolací a fasádním cementotřískovým obkladem. Celý systém zateplení bude kotvený do obvodového zdiva žlb. panely tl. 120 mm. Tepelná izolace obvodových stěn je řešena minerálními deskami tl. 80 mm s podélnou orientací vláken (součinitel prostupu tepla U = 0,034 W/(m 2.K).. Celková plocha zateplení stěn = 770,40 m 2. V soklové části suterénu stavby budou použity desky tvrzeného soklového XPS Polystyrenu tl. 50 mm (součinitel prostupu tepla U = 0,034 W/(m 2.K). Celková plocha zateplení soklu = 36,0 m 2. Střešní konstrukce bude zateplena deskami Polystyrenu EPS 100 S stabil tl. 120 mm (součinitel prostupu tepla U = 0,019 W/(m 2.K). Celková plocha zateplení sedlové střechy tělocvičny = 765,3 m 2. Přesah střechy, který je v současnosti tvořen trapézovými střešními plechy, bude tepelně izolován stejně jako obvodové stěny z důvodu eliminace tepelného mostu a následně možného vzniku kondenzátu. Zvukové izolace: Stávající stav, beze změn - nové se nevyskytují. a/8. Krov, střecha: Stávající ocelová vazníková konstrukce krovu, vč. střešního pláště z ocelového trapézového plechu - zůstane zachována beze změn. Nosná část je tvořena ocelovými příhradovými vazníky, vč. zavětrování nosná kce. bude revidována, spoje zkontrolovány a případně obnoveny - pro zajištění statiky celé kce. Na stávající střešní plášť (krytinu z trapézového plechu) bude provedeno zateplení z Polystyrenu EPS 100 S stabil tl. 120 mm. Jako střešní krytina je nově navržena hydroizolační folie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm. Folie budou vzájemně teplovzdušně svařované a vytaženy až k římsám střech - až pod oplechování. Folie budou mechanicky kotvené a detaily řešené dle technologického předpisu dodavatele systému (materiálu). a/9. Úpravy povrchů, podlahy: Fasáda objektu tělocvičny je řešena z obkladových cementotřískových desek s finální barevnou úpravou. Soklová část stavby je řešena z voděodolné jednovrstvé stěrky - kamínkové mozaiky zrnitosti 1,5 mm. Barevné provedení: - okna, dveře (základní bílá) - obkladové fasádní desky (RAL 7001) - obkladové fasádní desky poutce mezi okny a dveřmi (RAL 1012) - střešní římsy (RAL 7001) - sokl (RAL 7037) - oplechování, římsy, atiky, vnější parapety, okapové svody (Titanzinek) Pozn. Barevné provedení fasád viz. PD pohledy a/10. Okna, dveře: Stávající výplně otvorů (dřevěné, ocelové a hliníkové rámy oken a dveří, klasické jednoduché a dvojité zasklení, plechové vnější parapety, dřevěné vnitřní parapety) budou kompletně odstraněny.

7 Nová okna a prosklené dveře přízemí i 1.patra objektu jsou navržena s izolačním dvojsklem, plastový 6-ti komorový rám o šířce 86 mm, součinitel celého okna, dveří Uw = 1,20 W/(m 2.K). Veškeré nové výplně otvorů budou v provedení barvy bílé. Všechna vnější okna a dveře budou řešena dle příslušných ČSN a zabudována do stavby dle TNI Součástí dodávky oken jsou i vnitřní bílé PVC parapety rozvinuté hl. 200 mm (přesah přes vnitřní líc 15 mm) a vnější titanzinkové parapety budou rozvinuté hl. 250 mm (přesah přes vnější líc obkladu 30 mm). Vnitřní i vnější parapety budou lepeny nízkoexpanzní montážní pěnou. a/11. Klempířské výrobky: Součástí zateplení objektu je výměna souvisejících klempířských prvků - oplechování říms na fasádě, oplechování štítů a nové dešťové žlaby a svody. Veškeré nové klempířské prvky jsou navrženy v základním titanzinkovém provedení. a/12. Zámečnické výrobky: Stávající zámečnické výrobky, které kolidují s řešením nových fasád budou upraveny na požadovaný rozměr (zaříznuty, zkráceny) a opatřeny novým ovým nátěrem šedé barvy (RAL 1019). Stávající hromosvod bude s ohledem na nové řešení střechy a fasád objektu upraven (kotvení, apod.) demontáž a zpětná montáž. b) Průřezové rozměry konstrukčních prvků Zateplení obvodových stěn - minerální vata s podélnými vlákny tl. 80 mm Zateplení soklu obvodových stěn 1.NP - Polystyrenové XPS soklové desky tl. 50 mm Zateplení sedlové střechy - minerální desky tl. 120 mm c) hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení nosné konstrukce Nosná konstrukce je dimenzována na následující zatížení: a) zatížení sněhem: II.sněhová oblast: 1,00 kn/m 2 b) zatížení větrem: III.větrová oblast: 0,45 kn/m 2 c) střešní plášť: 0,55 kn/m 2 Pozn. Zatížení užitné je převzato dle účelu daných prostor dle ČSN d) údaje o požadované jakosti navržených materiálů Vazba na právní předpisy a soudně znalecké posudky: systém KZS obálky budovy je navržen dle ETICS - stanoveným výrobkem dodržující zásady a požadavky Směrnice 89/106/EHS pro stavební výrobky, tzn. že se u navržených výrobku jsou splněny základní požadavky: - mechanická odolnost a stabilita - požární bezpečnost - ochrana zdraví a životního prostředí - ochrana proti hluku - bezpečnost při užívání - úspora energie a tepelná ochrana Povinné hodnocení shody zajišťované výrobcem podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. ETICS je možno hodnotit podle evropských předpisů (ETAG 004) podle NV č. 190/2002 Sb., nebo podle národních předpisů (technické návody) podle NV č. 163/2002 Sb. Systém kontroly provádění ETICS je zpracován v kontrolním a zkušebním plánu a obsahuje: povinnosti a odpovědnosti určených pracovníků, kteří se účastní provádění ETICS postupy a podmínky při přejímce podkladu; postupy a podmínky přejímky, skladování a manipulace se součástmi ETICS kontrolní body ukončených nebo probíhajících technologických operací při provádění ETICS postupy pro vedení a povinnost záznamu těchto bodů do stavebního deníku nebo KZP, poskytujícího důkazy o plnění požadavků podle dokumentace ETICS, projektové realizační dokumentace podle ČSN

8 Bod kontroly Řešení projektové dokumentace Příprava podkladu systému Konkrétní skladba Lepení desek tepelné izolace Kotvení hmoždinkami Provádění základní vrstvy Provádění konečné povrchové úpravy Předání díla Obsah kontroly Existuje stavební povolení, existuje návrh ETICS (projektová dokumentace, minimálně však konkrétní určení použité skladby a hodnocení statické, tepelně technické a požární) Byl podklad hodnocen odpovědnou osobou, byl očištěn, byla hodnocena jeho pevnost pro instalaci systému a byla hodnocena jeho rovinnost Byla zkontrolována konkrétní skladba komponentů ETICS použitých do konkrétní stavby podle projektové dokumentace Byla prováděna kontrola plochy a rozmístění lepicí hmoty na deskách tepelné izolace (po obvodu a v místě kotvení hmoždinkami), tloušťka desek tepelné izolace, úprava spár mezi deskami, dodržování vazeb desek v ploše a na nároží, rovinnost vnějšího povrchu, dodržení původních dilatačních spár a rovinnost povrchu Byla prováděna kontrola typu, délky, počtu, umístění a namátkově pevnost uchycení hmoždinek Bylo kontrolováno osazení detailů vyztužení, nárožních a dilatačních lišt, osazení síťoviny do již naneseného tmelu a dodržování přesahů skleněné síťoviny, minimální krytí skleněné síťoviny, celková tloušťka základní vrstvy (min. 3 mm), rovinnost Byly dodrženy okrajové podmínky pro provádění (teplota, zastínění), byla kontrolována struktura a barevnost v celé ploše Zápis kontroly odpovědnou osobou stavební deník stavební deník nebo KZP s odkazem ve stavebním deníku stavební deník stavební deník nebo KZP s odkazem ve stavebním deníku stavební deník nebo KZP s odkazem ve stavebním deníku stavební deník nebo KZP s odkazem ve stavebním deníku stavební deník nebo KZP s odkazem ve stavebním deníku Bylo předáno prohlášení o shodě a návod k užívání a údržbě stavební deník Pozn. Kontrolního a zkušebního plánu (KZP) pro provádění kontroly na stavbě. e) popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost - nevyskytují se f) stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí, měření a zkoušek - viz. bod d) g) změny stavby popis konstrukcí a příp. kontrolních měření a zkoušek Prace na provedení KZS ovlivňujících stabilitu vlastní konstrukce nebo sousedních staveb se nevyskytují. h) požadavky na vypracování dokumentace zajišťovaného zhotovitelem stavby - nevyskytují se i) požadavky na protipožární ochranu konstrukcí Z hlediska požadavků norem a vyhlášek PBŘ a stávajícímu požárně bezpečnostní řešení objektu, vzhledem k navrženému systému větraného systému KZS, se PBŘ objektu nemění. Objekt je členěn do samostatných požárních úseků, které jsou touto PD plně respektovány a zůstávají beze změn.

9 Navržené zateplení stěn objektu tl. 80 mm je řešeno z nehořlavých minerálních desek třídy reakce na oheň A1 a KZS soklové části objektu tl. 50 mm je řešen z hořlavých samozhášivých Polystyrenových XPS soklových desek třídy reakce na oheň E. Povrchová finální úprava větraného KZS (1.NP, 2.NP) je řešena obkladem z cementotřískových desek třídy reakce na oheň A1 = povrchová úprava vykazuje index šíření plamene po povrchu is = 0 mm-min -1. Povrchová finální úprava KZS soklové části stavby je řešena tenkovrstvou kamínkovou mozaikovou omítkovinou zrnitosti 1,5 mm na výztužné sklotextilní síťovině = povrchová úprava KZS vykazuje index šíření plamene po povrchu is = 0 mm-min -1. Pozn. Navrženým systémem jsou plně respektovány a dodrženy požárně dělící pásy mezi jednotlivými PÚ podlaží objektu, který slouží jako tělovýchovný objekt zázemí školské zařízení I. a II.stupně (1-9 třídy). j) seznam použitých předpisů, norem, vyhlášek apod. - stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek - novelizace stavebního zákona č. 350/2012 Sb. z vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb - vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu - vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení SZ ve věcech stavebního řádu - ČSN Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty (květen 2009) - ČSN Požární bezpečnost staveb. Společná ustanovení (duben 2009) - ČSN /Z1 Požární bezpečnost staveb. Obsazení objektů osobami (říjen 2002) - ČSN ed.2 :Požární bezpečnost staveb, Požární odolnost stavebních konstrukcí, ČNI Praha - ČSN Požárně technické vlastnosti hmot - Šíření plamene po povrchu stavebních hmot - ČSN Požární bezpečnost staveb - Výhřevnost hořlavých látek - ČSN Požární bezpečnost staveb. Změny staveb (březen 2011) - ČSN Požárně technické vlastnosti hmot - Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot - ČSN Požární bezpečnost staveb - Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech - ČSN EN ( ) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň - ČSN EN Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě VZT zařízení - ČSN EN 1990 ed. 2 ( ) Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí (únor 2011) - ČSN EN ( ) Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň - ČSN EN : Zatížení konstrukcí, Obecná zatížení, Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru, ČSN EN : Navrhování ocelových konstrukcí, Obecná pravidla, Navrhování konstrukcí na účinky požáru, ČSNI - Vyhláška č.23/2008 Sb. (leden 2008)o technických podmínkách požární ochrany staveb - Vyhláška č.268/2011 Sb. (září 2011) o technických podmínkách požární ochrany staveb, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb. a Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) k) požadavky na bezpečnost při provádění prací Při stavbě budou dodrženy obecně technické požadavky na výstavbu dle platného stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášek a jeho současně platné novelizace č. 350/2012 Sb. z Za dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, jakož i za údržbu a revize pracovních pomůcek a strojů zodpovídá provádějící. - před započetím prací musí být připraveny všechny pracovní a ochranné pomůcky pro zateplování; - dodržovat pořádek na skládce materiálu a jejím okolí; - dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; - ochranné a bezpečnostní pomůcky pravidelně kontrolovat a udržovat zařízení v předepsaném stavu; - zabezpečovat kontrolu pracovních lešení a stavebních výtahů; - při práci s elektrickými přístroji je třeba dodržet zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví; - pracovní čety musí být zaškoleny odborným pracovníkem BOZP; - při práci musí být dodržena ustanovení aktuálně platných předpisů a vyhlášek SÚBP a SBÚ.

10 Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Legislativa - přehled právních předpisů z oblasti BOZP: Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v platném znění Zákon č. 309/2006 Sb. v platném znění o zajištění dalších podmínek BOZP Zákon č. 251/2005 Sb. v platném znění o inspekci práce Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví Zákon č. 361/2000 Sb. v platném znění, o provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č. 48/l982 Sb. v platném znění - základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a desinfekčních prostředků Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Nařízení vlády č. 432/2003 Sb. v platném znění - zařazování prací do kategorií Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích V Příbrami, únor 2013 Vypracoval : Jiří Peterka

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV

BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO CHODOV Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Popis stavby Budova dílny a garáží obecního úřadu je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. Přístup do objektu je možný celkem pěti

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Více

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653

Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Název stavby: Místo stavby: Tábor č.p. 2155 Investor: Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Projektant: Graphic PRO s.r.o. Stránského 2255, 390 02 Tábor, IČO: 28125657 tel: 381 210 653 Vypracoval:

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří

Architektonicko-stavební řešení. Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny. Záhoří č.p. 86, 387 34 Záboří D.1.1.a Architektonicko-stavební řešení Objekt SO-03_Sportovní hala Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Zateplení ZŠ, sportovní haly a školní jídelny Základní škola Záboří Záhoří č.p. 86, 387

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Zateplení budovy MěÚ Národní třída č.25, Hodonín (UŽŠÍ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zateplení budovy

Více

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení STAVBA: MÍSTO STAVBY : OBJEDNATEL : STAVEBNÍK: Zateplení a výměna výplní otvorů k.ú. Dolní Kralovice, parcela č. 351, 353 a 383 st. Agro Dolní Kralovice s.r.o., Č.p. 16, 257 68 Dolní Kralovice Agro Dolní

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace. D.1.1 Architektonicko stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA ENERGOPROJEKTA Přerov, spol. s r.o. projektová a inženýrská organizace Název zakázky: Zateplení sportovní haly, Petřivalského 3 v Přerově Název dokumentace Zodpovědný projektant Ing. Volek Petr D.1.1 Architektonicko

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ ÚSPORY ENERGIE VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH ZŠ JIŘÍHO Z PODĚBRAD 3109 AKTUALIZACE 2012 dokumentace pro stavební povolení dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. F.1.3. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Zhotovitel: Investor: PROFSTAV,

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

F.1.1 Technická zpráva

F.1.1 Technická zpráva Zakázka číslo: 2010-10888-ZU F.1.1 Technická zpráva PROJEKT SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU Bytový dům Breitcetlova 880/9, Praha 10 Zpracováno v období: září 2010 Zpracoval: Ing. Marie Navrátilová

Více

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA F.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021

Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk zak. č. 13021 OBSAH 1 STÁVAJÍCÍ STAV... 2 2 KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ... 2 2.1 Zkoušky a měření... 2 2.2 Bourací práce... 2 2.3 Zemní práce... 2 2.4 Svislé konstrukce... 3 2.5 Podlahy... 3 2.6 Střechy... 4 2.6.1 Demontáž horního

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

D1.1. Technická zpráva

D1.1. Technická zpráva D1.1. Technická zpráva (Snížení energetické náročnosti objektu základní a mateřské školy v městysu Ostrov u Macochy) Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Městys Ostrov u Macochy č.p. 80

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY

MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY MONTÁŽNÍ MANUÁL ZATEPLENÍ FASÁD DETAILY 1 Obsah: Číslo strany NEZATEPLENÝ SOKL LOS lišta... 3 NEZATEPLENÝ SOKL Zakládací sada... 4 ZALOŽENÍ... 6 ZATEPLENÝ SOKL - LÍCOVANÝ... 7 ZATEPLENÝ SOKL S ODSKOKEM...

Více

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST ČÁST D- TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST Název akce : Stavební úpravy objektu bazénu výměna oken Fáze : Dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozpracovanosti dokumentace pro provádění

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832

TECHNICKÁ ZPRÁVA. ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice. k.ú. Radvanice v Čechách 738832 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU Mateřské školy Radvanice Obec Radvanice Místo stavby: čp. 143, st.p.č.891 k.ú. Radvanice v Čechách 738832 Investor: Obec Radvanice Č.p. 160 Radvanice

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D1.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 01 Zateplení střech

Více

D.1.1 Technická zpráva

D.1.1 Technická zpráva D.1.1 Technická zpráva Snížení energetické náročnosti objektu staré školy domu služeb v Ostrově u Macochy Investor: Obsah: Zpracovatel: Městys Ostrov u Macochy Ostrov u Macochy 80 679 14 Ostrov u Macochy

Více

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2

DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ČÁST: D DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.2 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2.a TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU SK VIKTORIE OŘECH Zbuzanská 180, 252 25, Ořech 05/2013 A07513-1 - Dokumentace je zpracována

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA

F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA F- 4 TEPELNÁ TECHNIKA Obsah: 1. Úvod 2. Popis objektu 3. Normové požadavky na tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí 3.1. Součinitel prostupu tepla 3.2. Nejnižší vnitřní povrchová teplota 3.3.

Více

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů.

Stavba neklade žádné požadavky na urbanistické a architektonické řešení jedná se zateplení fasády bytových domů. A. STAVEBNÍ OBJEKT A.1. Architektonické stavebně technické řešení Stavba : Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní nám. 50 (zateplení) Investor : Statutární město Opava Horní náměstí 69, 746 26 Opava Uživatel : Statutární

Více

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PROJEKT PRO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Hasičské zbrojnice ve Stěžírkách, čp. 85 OBSAH: A B C D E PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA SITUAČNÍ VÝKRESY C 01 C 02 SITACE ŠIRŠÍCH

Více

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11

Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA, B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava a zateplení bytového domu Jestřebí č.p. 11 Projekt pro stavební povolení Kamila Vojtová projektování pozemních staveb Nábřežní 110, Nový Bor Nový

Více

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA 1 ÚČEL OBJEKTU Zpracovaná projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení řeší stavební úpravy stávajícího objektu MŠ v obci Hrabyně - zateplení střešního pláště a fasády,

Více

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 A. ÚČEL OBJEKTU... 3 B. ZÁSADY ARCHITEKTONICKÉHO, FUNKČNÍHO, DISPOZIČNÍHO A VÝTVARNÉHO ŘEŠENÍ A ŘEŠENÍ VEGETAČNÍCH ÚPRAV OKOLÍ OBJEKTU, VČETNĚ ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína

Akce : Stavební úpravy ZŠ Školní 20 - Šenov u Nového Jičína Projekční kancelář : Ing. Mojmír Janů Školní 562, 742 42 Šenov u Nového Jičína Mobil: 606 905 005 e-mail: j.projekt@seznam.cz _ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : Stavební úpravy ZŠ

Více

ing. Vladimíra Pokorná

ing. Vladimíra Pokorná Autor: Vedoucí projektant: ing. Vladimíra Pokorná Investor: Město Frýdlant nad Ostravicí Náměstí č.p. 3, Frýdlant n. O. HIP: ing. Vladimíra Pokorná Vypracoval: Silvie Uhrová Místo: k.ú. Frýdlant nad Ostravicí,

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO

CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO AID spol. s r.o. Lučany nad Nisou 331 IČ: 25015699 Pošta Josefův Důl 468 44 Zodpovědný projektant: Ing. arch. Igor Dřevíkovský CELKOVÁ REKONSTRUKCE AREÁLU ŠKOLICÍHO CENTRA CELNÍ SPRÁVY JÍLOVIŠTĚ I. ETAPA

Více

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP

Technická zpráva. Zateplení základní školy. Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP Technická zpráva Akce: Zateplení základní školy Investor: OBEC CHVATĚRUBY Autor projektu : Ing. Jaroslav Kaňka Datum: 6/2014 Stupeň: SP 1) Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení a/ Účel

Více

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ

VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ VÝZVA K JEDNÁNÍ V JEDNACÍM ŘÍZENÍ BEZ UVEŘEJNĚNÍ v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ ŠKOLY GASTRONOMIE A SLUŽEB, DVORSKÁ, LIBEREC - ODSTRANĚNÍ

Více

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01

TEXTOVÁ ČÁST. 1. Technická zpráva stavebních objektů. D2.1a.01 Stavební úpravy výrobních hal a snížení energetické náročnosti objektů společnosti K - Rent s. r. o. na pozemcích parc.č. 724/7, 724/51, 724/55 a 724/6 v k.ú. České Budějovice 6 SO 02 Zvýšení světlosti

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA

AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA AXIOM engineering s.r.o. projekce, energetické audity, dotační poradenství Pernerova 168, Pardubice 530 02 Tel: +420 466 818 530 TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚSPORY ENERGIÍ ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU Obec Očihov PROVÁDĚCÍ

Více

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák

ZPRÁVA. Ing. Radek Novák D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava hydroizolace spodní stavbyy bytového domu v ulici ŠKOLNÍ 669, Neratovice Odpovědný projektant: Ing. Radek Novák. Hlavní inženýr projektu: Ing. Arch Zdeněk Parduba. Profirevit

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 206/14/2013 ZNALECTVÍ, PORADENSTVÍ, PROJEKČNÍ STUDIO B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název stavby: Energetické úspory objektu Sokolovny v obci Moravský Krumlov Místo stavby: Palackého 60 672 11 Moravský

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Snížení energetické náročnosti - Zdravotní středisko, Bystřice Výhrada k projektové dokumentaci pro provedení stavby: Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové

Více

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Správa logistického zabezpečení Odbor veřejných zakázek Č.j PPR-26528-17/ČJ-2014-990656 Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Praha 26. listopadu 2014 Počet listů:

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon )

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) v rámci veřejné zakázky ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDOVY STŘEDNÍ

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877

Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Výzva k podání nabídky na zateplení štítů bytového domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Šluknovská 2875-2877 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ

Energetická studie. pro program Zelená úsporám. Bytový dům. Breitcetlova 876 880. 198 00 Praha 14 Černý Most. Zpracováno v období: 2010-11273-StaJ Zakázka číslo: 2010-11273-StaJ Energetická studie pro program Zelená úsporám Bytový dům Breitcetlova 876 880 198 00 Praha 14 Černý Most Zpracováno v období: září 2010 1/29 Základní údaje Předmět posouzení

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY

TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY TECHNICKÁ ZPRÁVA MARKÝZY 1. Identifikační údaje 1.1 Stavba Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy Janské Lázně Město Janské Lázně Náměstí Svobody čp. 273, Janské Lázně, 542 25

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.

SEZNAM PŘÍLOH : A01 A - A01 - - A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 - A12 - PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint. SEZNAM PŘÍLOH : A - A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 - - - - - - - - - - - A11 - A12 - TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ÚPRAVY - ZATEPLENÍ A - NOVÝ STAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST A01 Technická zpráva

Více

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA TPROJEKT Lanžhotská 3448/2 690 02 Břeclav Tel : 530 502 440 GSM:774 03 03 30 www.tprojekt.cz IČO : 14672316 Bank.spoj: KB Břeclav č.ú.: 120149-651/ 100 e-mail atelier@tprojekt.cz

Více

Technická zpráva stavební část

Technická zpráva stavební část Technická zpráva stavební část Dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby Zateplení objektu Mateřské školy v Luční ulici Chrastava Investor Vypracoval : Město Chrastava : Jiří Schneider a) Účel

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům č.p. 511, Skalice u České Lípy Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených v tomto poptávkovém

Více

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW

Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW Montážní předpis výrobce ENVART s.r.o. pro vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní systém ENVART izol MW 0. POPIS A POUŽITÍ VÝROBKU ETICS ENVART izol MW je vnější kontaktní tepelně izolační kompozitní

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa ve Cvikově, ulice Sídliště 561-564 OSBD Česká Lípa plánuje v letošním roce zateplení včetně vyzdění MIV a výměny předložených schodišť

Více

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319

OBSAH. Ing. Pavel Šimon, Ph.D., Pod Holým vrchem 314, 470 01 Česká Lípa, IČ: 64042502, DIČ: 172-7006252319 Stavba: Akce: Místo stavby: Zadavatel: Stupeň PD: Bytový dům Zateplení obvodových stěn a podhledu stropu nad průjezdem p.p.č. 2995, Kozákova 681/7, 470 01 Česká Lípa Česká Lípa (561380), část obce Česká

Více

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována.

h. Dopravní řešení, zdvihací zařízení, výtahy... 9 h.1. Výtahy...Chyba! Záložka není definována. FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - UZS REKONSTRUKCE OKEN DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE A PROVÁDĚNÍ STAVBY D1.01.01-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: a. Účel objektu... 2 b. Zásady architektonického, funkčního, dispoziční

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097

Rekonstrukce bývalého objektu č.2 SOU Ohrazenice TECHNICKÁ ZPRÁVA. na depozitář Krajské knihovny v Pardubicích XI.2012 3110-12-097 VYPRACOVAL: ZODP. PROJEKTANT: KONTROLOVAL: Radek Tušil Ing. Pavel Janda Ing. M. Procházka KRAJ: Pardubický INVESTOR: OBEC: Pardubice Krajská knihovna v Pardubicích PO Pk, Pernštýnské náměstí 77, Pce 53094

Více

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE ( projektová dokumentace pro stavební povolení ) Stavebník : HZS Královehradeckého kraje nábřeží U Přívozu 122/4 Hradec Králové 3 500 03 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

1.1.1 Technická zpráva

1.1.1 Technická zpráva 1.1.1 Technická zpráva a) účel objektu Účelem stavby jsou dílčí stavební úpravy administrativně správní budovy, které jsou vyvolány poruchami při užívání objektu v zimním období. Také má dojít k částečným

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa Červeného kříže 2428-2433, Česká Lípa Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady

PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady PETR POPELKA autorizovaný technik v oboru technika prostředí staveb specializace pozemní stavby Člen ČKAIT 0001398 Samechov 68 257 24 Chocerady V Pardubicích 07/2014 Obec Očihov Očihov 7 439 87 Očihov

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Štursova 2620-2623 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva

A. Průvodní zpráva. B. Souhrnná technická zpráva Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY PODIA Investor : MĚSTYS SVITÁVKA, HYBEŠOVA 166 679 32 SVITÁVKA Projektant : ATL projekt s.r.o. ing. Jaroslav Chloupek, Česká 11, 679 61 Letovice ČKAIT - 1001709 Zakázka číslo : 17-2014

Více

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ

REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ REALIZACE ENERGETICKÝCH ÚSPOR V OBJEKTU ZŠ KRÁTKÁ PRŮVODNÍ ZPRÁVA SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE STAVBY Objekt: 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KRÁTKÁ Adresa: KRÁTKÁ 676 431 51, KLÁŠTEREC NAD

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ

Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ PŘÍKLAD 19 Název stavby: Generální projektant: Investor, uživatel: Nízkoenergetický dům EPS, Praha východ Ing. arch. Josef Smola Soukromá osoba, postaveno s podporou Sdružení EPS v ČR Realizace: červen

Více

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560

Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Výzva k podání nabídky na zateplení zadního průčelí domu OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Brněnská 2560 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením

Správce domu plánuje generální opravu ploché střechy se zateplením Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Zhořelecká 2557 Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic

Šumperáček Vinný sklep e.č. 17 Úvaly u Valtic LEGENDA POVRCHŮ: a hlazená tepelně izolační omítka 7, 430 b c TiZn plech střešní krytina PVC folie DEKPlan 76 tl. 1,5 mm d okenice c 5,110 1600 4,860 posuvná okenice 910 d 910 d kovová síť na vnější straně

Více

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Rodinný dům. D. Dokumentace stavby. 1.1.1. Technická zpráva. 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Rodinný dům D. Dokumentace stavby 1.1. Architektonické a stavebně technické řešení 1.1.1. Technická zpráva Místo stavby: Investor: Vypracoval: Stupeň: parcelní číslo 1793/4 a 2797/2 k.ú. Kouřim Jan Urban

Více

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize:

D.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení. Měřítko: Formát: P. kopií: Č. kopie: Archivní číslo: Revize: Navrhl Kontroloval Schválil Revize Datum Status Předmět revize Vojtěch Čáp Roman Voborník M. Semanský 0 12 / 2014 Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP Revize Stavba Laboratoř HFPJ - RF Místo stavby

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE Stavba : POLIKLINIKA STAVEBNÍ ÚPRAVY (2. ETAPA - výměna oken SZ) Místo : 280 02 Kolín, Smetanova 764 Stavebník : Město Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 Zpracovatel : Ing. Karel Vrátný ASIST tel.

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Výměna oken, vstupních dveří ul. Chelčického č.p. 691/8, Ostrava-Moravská Ostrava DSP B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA H projektová dokumentace dle 2 vyhl. 499/2006 E 7542/13 1. Urbanistické, architektonické

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA CELKOVÝ SEZNAM PŘÍLOH A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST

Více