Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. i 2. stupeň zvolen název Pracovní výchova.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. i 2. stupeň zvolen název Pracovní výchova."

Transkript

1 Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. i 2. stupeň zvolen název Pracovní výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní výchova Pracovní výchova se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Tím se odlišuje od ostatních vzdělávacích oblastí a je jejich určitou protiváhou. Je založena na tvůrčí myšlenkové spoluúčasti ů. Pracovní výchova patří do vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, který je na 1. stupni rozdělen do čtyř tematických okruhů: práce s drobným materiálem (vytváření předmětů z tradičních i netradičních materiálů, poznávání vlastností materiálů, funkce a využití pracovních pomůcek a materiálů, jednoduché pracovní postupy a organizace práce, lidové zvyky, tradice a řemesla), konstrukční činnosti (práce se stavebnicemi /plošné, prostorové, konstrukční/, sestavování modelů, práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem), pěstitelské práce (základní podmínky pro pěstování rostlin, péče o nenáročné rostliny, pěstování rostlin ze semen, pozorování přírody, zaznamenávání a hodnocení výsledků pozorován), příprava pokrmů (pravidla správného stolování, příprava tabule pro jednoduché stolování). Ve všech tematických okruzích jsou žáci soustavně vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci. 1. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Ve výuce pracovní výchovy na 1. stupni je důraz kladen především na: pozitivní vztah k práci osvojení základních pracovních dovedností správnou organizaci a plánování práce vytrvalost a soustavnost při plnění zadaných úkolů orientaci v různých oborech lidské činnosti Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby ů.

2 Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mediální výchova (MeV): Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu Multikulturní výchova (MuV): Kulturní diference, Lidské vztahy, Multikulturalita Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola, Občan občanská společnost a stát Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané Environmentální výchova (EV): Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí Etická výchova (EtV): Mezilidské vztahy a komunikace, Důstojnost lidské osoby, Pozitivní hodnocení druhých, Kreativita a iniciativa, Komunikace citů, Interpersonální a sociální empatie, Asertivita, Reálné a zobrazené vzory, Prosociální chování v osobních vztazích, Prosociální chování ve veřejném životě Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova se realizuje ve všech ročnících 1. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 1. stupeň Ročník Počet hodin Organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní výchova je vyučována z větší části v nedělených třídách. V případě, že se část výuky odehrává v rámci školního tematického projektu, jsou žáci rozděleni podle předem stanoveného klíče. Vyučování předmětu probíhá v kmenové učebně třídy, mimo budovu školy (práce v terénu), nebo ve školní cvičné kuchyni.

3 Výchovné a vzdělávací strategie Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí ů. KOMPETENCE K UČENÍ vést y k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit ům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat y k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést y k otevřené, všestranné a účinné komunikaci na praktických příkladech blízkých ovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení podporujeme samostatnost a tvořivost učíme y plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má radost z učení při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace učíme trpělivosti, povzbuzujeme učíme y nebát se problémů, problém není hrozba, ale výzva na modelových příkladech učíme y řešení problémů podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ů, zaměstnanců školy i rodičů vedeme y k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty vedeme y k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí vedeme y k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, řádu akcí mimo školu apod.

4 KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u ů schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých KOMPETENCE OBČANSKÉ vychovávat y jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování. podporujeme začlenění, volíme formy práce, které respektují různorodý kolektiv třídy jako skupinu vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu učíme y pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ů, zaměstnanců školy i rodičů netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy neustále monitorujeme chování ů, včas přijímáme účinná opatření dodržujeme zásadu, že tu není špatný, jsou tu jen špatné projevy jeho chování v rámci předmětu seznamujeme y s vhodnými právními normami vedeme y k aktivní ochraně jejich zdraví, a k ochraně životního prostředí

5 KOMPETENCE PRACOVNÍ vést y k pozitivnímu vztahu k práci, naučit y používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit y chránit své zdraví při práci, pomoci ům při volbě jejich budoucího povolání vedeme y k pozitivnímu vztahu k práci. Žádnou prací netrestáme. Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, y vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky důsledně y vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Pracovní výchova 1. stupeň ZŠ 1. PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM Očekávané výstupy 1. období 1.1 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů 1.2 pracuje podle slovního návodu a předlohy Očekávané výstupy 2. období 1.3 vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu 1.4 využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic 1.5 volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu 1.6 udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

6 Učivo 1.1 vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.) 1.2 pracovní pomůcky a nástroje funkce a využití 1.3 jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce 1.4 lidové zvyky, tradice, řemesla 2. KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI Očekávané výstupy 1. období 2.1 zvládá elementární dovednosti a činnosti při práci se stavebnicemi Očekávané výstupy 2. období 2.2 provádí při práci se stavebnicemi jednoduchou montáž a demontáž 2.3 pracuje podle slovního návodu, předlohy, jednoduchého náčrtu 2.4 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu Učivo 2.1 stavebnice (plošné, prostorové, konstrukční), sestavování modelů 2.2 práce s návodem, předlohou, jednoduchým náčrtem 3. PĚSTITELSKÉ PRÁCE Očekávané výstupy 1. období 3.1 provádí pozorování přírody, zaznamená a zhodnotí výsledky pozorování 3.2 pečuje o nenáročné rostliny Očekávané výstupy 2. období 3.3 provádí jednoduché pěstitelské činnosti, samostatně vede pěstitelské pokusy a pozorování 3.4 ošetřuje a pěstuje podle daných zásad pokojové i jiné rostliny 3.5 volí podle druhu pěstitelských činností správné pomůcky, nástroje a náčiní 3.6 dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazu

7 Učivo 3.1 základní podmínky pro pěstování rostlin, půda a její zpracování, výživa rostlin, osivo 3.2 pěstování rostlin ze semen v místnosti, na zahradě (okrasné rostliny, léčivky, koření, zelenina aj.) 3.3 pěstování pokojových rostlin 3.4 rostliny jedovaté, rostliny jako drogy, alergie 4. PŘÍPRAVA POKRMŮ Očekávané výstupy 1. období 4.1 připraví tabuli pro jednoduché stolování 4.2 chová se vhodně při stolování Očekávané výstupy 2. období 4.3 orientuje se v základním vybavení kuchyně 4.4 připraví samostatně jednoduchý pokrm 4.5 dodržuje pravidla správného stolování a společenského chování 4.6 udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje základy hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc i při úrazu v kuchyni Učivo 4.7 základní vybavení kuchyně 4.8 výběr, nákup a skladování potravin 4.9 jednoduchá úprava stolu, pravidla správného stolování 4.10 technika v kuchyni historie a význam

8 Pracovní výchova 1. ročník Výstupy a Učivo Průřezová témata Žák: - rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti, předvede správné způsoby zacházení s materiálem - porovná vlastnosti zpracovaného materiálu - ověří vlastnosti materiálu v praxi - zhotoví jednoduché výrobky pomocí základních dovedností a činností - rozpozná jednoduché pracovní pomůcky, nářadí a předvede, jak s nimi zacházet - popíše jednoduchý pracovní postup (operaci) - napodobí předváděnou práci - objasní prováděné pokusy a pozorování, při nichž vlastní prací pozná vlastnosti různých druhů materiálů, účel pomůcek, bude nacházet vztahy mezi materiálem a nástrojem, pomůckou - dodržuje body organizačního řádu - podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí vlastní výrobek - prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, udržuje čistotu a pořádek - příkladně plní povinnosti služby - bezpečně zachází se základními nástroji, pomůckami, stavebnicemi - sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu - posoudí, zda výrobek odpovídá modelu nebo předloze - popíše jednoduchý pracovní postup - bezpečně zachází s díly stavebnice - při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost - vyhotoví (dle své fantazie) jednoduché výrobky - podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se k lidovým tradicím, k ročnímu období - provede jednoduché pěstitelské práce - předvede péči o pokojové květiny - pojmenuje vybrané pokojové květiny - připraví tabuli pro jednoduché stolování a předvede správné chování při stolování - práce s materiály - přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, plasty vlastnosti materiálu, užití v praxi - pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování - jednoduché pracovní postupy - organizace práce - grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, technické informace, prac. postupy - hygiena a bezpečnost práce. - práce montážní a demontážní -stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem - bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu - lidové zvyky, tradice, řemesla - pěstitelské práce - jednoduchá úprava stolu, pravidla chování OSV 5

9 Pracovní výchova 2. ročník Výstupy a Učivo Průřezová témata Žák: - rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby zacházení - porovná vlastnosti zpracovaného materiálu - ověří vlastnosti materiálu v praxi - zhotoví jednoduché výrobky pomocí základních dovedností a činností - rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a nářadí a předvede, jak s nimi správně zacházet - uvede jednoduchý pracovní postup (operaci) - uvede způsob a použití jednoduché operace - napodobí průběh předváděné práce - objasní prováděné pokusy a pozorování, při nichž vlastní prací pozná vlastnosti různých druhů materiálů, účel pomůcek, bude nacházet vztahy mezi materiálem a nástrojem, pomůckou - dodržuje body organizačního řádu - podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí svůj vlastní výrobek - prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, pracovní místo udržuje v čistotě a pořádku - příkladně plní povinnosti služby - bezpečně zachází se základními nástroji, pomůckami, stavebnicemi - sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu - posoudí, zda výrobek odpovídá modelu nebo předloze - práce s materiály - přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, plasty - vlastnosti materiálu, užití v praxi - pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování - jednoduché pracovní postupy - organizace práce - grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, technické informace, prac. postup - hygiena a bezpečnost práce - práce montážní a demontážní - stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem - popíše jednoduchý pracovní postup - bezpečně zachází s díly stavebnice - při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost - vyhotoví dle fantazie jednoduché výrobky - podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se k lidovým tradicím, k ročnímu období - provede jednoduché pěstitelské páce - předvede péči o pokojové květiny - rozliší, pojmenuje vybrané pokojové květiny - připraví tabuli pro jednoduché stolování a předvede správné chování při stolování - bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu - lidové zvyky, tradice, řemesla - pěstitelské práce - jednoduchá úprava stolu, pravidla chování

10 Pracovní výchova 3. ročník Výstupy a Učivo Průřezová témata Žák: - rozliší různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby zacházení - porovná vlastnosti zpracovaného materiálu - ověří vlastnosti materiálu v praxi - zhotoví jednoduché výrobky pomocí základních dovedností a činností - rozpozná jednoduché pracovní pomůcky a nářadí a předvede, jak s nimi správně zacházet - uvede jednoduchý pracovní postup (operaci) - uvede způsob a použití jednoduché operace - napodobí průběh předváděné práce - objasní prováděné pokusy a pozorování, při nichž vlastní prací pozná vlastnosti různých druhů materiálů, účel pomůcek, bude nacházet vztahy mezi materiálem a nástrojem, pomůckou - dodržuje body organizačního řádu - podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí svůj vlastní výrobek - prokáže samostatnost v úpravě pracovního místa, pracovní místo udržuje v čistotě a pořádku - příkladně plní povinnosti služby - bezpečně zachází se základními nástroji, pomůckami, stavebnicemi - sestaví jednoduché modely dle vlastního rozhodnutí, návrhu - posoudí, zda výrobek odpovídá modelu nebo předloze - uvede jednoduchý pracovní postup - bezpečně zachází s díly stavebnice - při práci s materiálem dbá na osobní čistotu a bezpečnost - vyhotoví dle fantazie jednoduché výrobky - podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se k lidovým tradicím, k ročnímu období - provede jednoduché pěstitelské práce - předvede péči o pokojové květiny - rozliší, pojmenuje vybrané pokojové květiny - připraví tabuli pro jednoduché stolování a předvede správné chování při stolování - práce s materiály - přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil, drát, kov, plasty - vlastnosti materiálu, užití v praxi - pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování - jednoduché pracovní postupy - organizace práce - grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, technické informace, prac. postup - hygiena a bezpečnost práce - práce montážní a demontážní - stavebnice, sestavování modelů, montáž a demontáž - práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, schématem - bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu - lidové zvyky, tradice, řemesla - pěstitelské práce - jednoduchá úprava stolu, pravidla chování

11 Pracovní výchova 4. ročník Výstupy a Učivo Průřezová témata Žák: - předvede správné praktické činnosti s daným materiálem - rozliší různé materiály, uvede jejich vlastnosti - předvede základní dovednosti práce s různými materiály - bezpečně využívá a používá vlastnosti různých materiálů při složitějších pracovních činnostech - používá složitější pracovní nářadí a pomůcky - zachází s pracovními nástroji bezpečně a podle návodu - vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí - samostatně volí vhodné materiály, nářadí, pomůcky, prac. postup, vzniklé problémy vhodným způsobem samostatně vyřeší - dodržuje pracovní postup podle slovního návodu, náčrtku, nákresu, výkresu - používá složitější metodickou řadu pracovního postupu - určí z jednoduchého náčrtu, výkresu velikost, délku, šířku výrobku - sleduje průběh předváděné práce a následně samostatně napodobí pracovní postup - vyrobí jednoduché lidové výrobky pomocí jednoduchých pomůcek, nářadí - napodobí v jednoduché formě vybrané lidové řemeslo - při pracovním postupu použije kreslený návod - vyřeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem, náčrtem, předlohou - důsledně dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce s nástroji, pomůckami - ohlásí každé poranění - dodržuje bezpečnost a hygienu práce - dodržuje pořádek na pracovním místě - předvede práci podle slovního návodu, vzoru, fantazie - vyhledá informace o pokoj. rostlinách v dostupné literatuře - provede pozorování pokojových rostlin, předvede správnou péči o pokojové květiny. - rozliší jednoduché pěstitelské nářadí - při pěstitelských pracích používá vhodné pracovní nástroje a náčiní a správné pracovní postupy - orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví samostatně jednoduchý pokrm, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni - práce s materiály, přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, folie, dřevo, plasty - vlastnosti materiálu, užití v praxi - pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce - grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, prac. postup -lidové zvyky, tradice, řemesla - práce montážní a demontážní stavebnice, práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem - bezpečnostní předpisy - pěstitelské práce - základní vybavení kuchyně, výběr, nákup a skladování potravin - technika v kuchyni

12 Pracovní výchova 5. ročník Výstupy a Učivo Průřezová témata Žák: - předvede správné praktické činnosti s daným materiálem - rozliší různé materiály, uvede jejich vlastnosti - předvede základní dovednosti práce s různými materiály - bezpečně využívá a používá vlastnosti různých materiálů při složitějších pracovních činnostech - používá složitější pracovní nářadí a pomůcky - zachází s pracovními nástroji bezpečně a podle návodu - vybere vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí - samostatně volí vhodné materiály, nářadí, pomůcky, pracovní postup, vzniklé problémy vhodným způsobem samostatně vyřeší - dodržuje pracovní postup podle slovního návodu, náčrtku, nákresu, výkresu - používá složitější metodickou řadu pracovního postupu - určí z jednoduchého náčrtu, výkresu velikost, délku, šířku výrobku - sleduje průběh předváděné práce a následně samostatně napodobí pracovní postup - vyrobí jednoduché lidové výrobky pomocí jednoduchých pomůcek, nářadí - napodobí v jednoduché formě vybrané lidové řemeslo - při pracovním postupu použije kreslený návod - vyřeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem, náčrtem, předlohou, důsledně dodržuje pracovní řád a zásady bezpečné práce s nástroji, pomůckami - ohlásí každé poranění, dovede ošetřit jednoduché zranění - dodržuje bezpečnost a hygienu práce - dodržuje pořádek na pracovním místě - předvede práci podle slovního návodu, vzoru, fantazie -vyhledá informace o pokojových rostlinách v dostupné literatuře - provede pozorování pokojových rostlin, předvede správnou péči o pokojové květiny - rozliší jednoduché pěstitelské nářadí - při pěstitelských pracích používá vhodné pracovní nástroje a náčiní a správné pracovní postupy - orientuje se v základním vybavení kuchyně, připraví samostatně jednoduchý pokrm, udržuje pořádek a čistotu pracovních ploch, dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce v kuchyni, poskytne první pomoc při úrazu v kuchyni - práce s materiály, přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, folie, dřevo, plasty - vlastnosti materiálu, užití v praxi - pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování - jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce - grafická komunikace, technické náčrty a výkresy, prac. postup - lidové zvyky, tradice, řemesla práce montážní a demontážní, stavebnice, práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem - bezpečnostní předpisy - pěstitelské práce - základní vybavení kuchyně - výběr, nákup a skladování potravin - technika v kuchyni

13 2. stupeň ZŠ Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Ve výuce pracovní výchovy na 2. stupni je důraz kladen především na: získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména při ručním opracování materiálu osvojování správné volby a používání vhodných nástrojů, nářadí a pomůcek při práci osvojení si práce s dostupnou mechanizací a technikou, včetně techniky výpočetní, a to v základní uživatelské úrovni získání základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních oblastí, zejména v činnostech v domácnosti, vedení domácnosti apod. získání orientace v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce a osvojování potřebných poznatků a dovedností významných pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní orientaci Učivo uvedené v učebních osnovách je v rámci školy závazné. Zařazení rozšiřujícího učiva zváží vyučující s ohledem na specifika konkrétní třídy a individuální potřeby ů. Do výuky jsou formou integrace průběžně zařazována průřezová témata v souvislosti s aktuálními situacemi a problémy současného světa. Jedná se o následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova (OSV): Rozvoj schopností poznávání, Sebepoznání a sebepojetí, Seberegulace a sebeorganizace, Psychohygiena, Kreativita, Poznávání lidí, Mezilidské vztahy, Komunikace, Kooperace a kompetice, Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Mediální výchova (MeV): Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality, Vnímání autora mediálních sdělení, Fungování a vliv médií ve společnosti, Tvorba mediálního sdělení, Práce v realizačním týmu. Multikulturní výchova (MuV): Kulturní diference; Lidské vztahy; Multikulturalita. Výchova demokratického občana (VDO): Občanská společnost a škola, Občan občanská společnost a stát. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS): Evropa a svět nás zajímá, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané. Environmentální výchova (EV): Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí. Etická výchova (EtV): Mezilidské vztahy a komunikace, Důstojnost lidské osoby, Pozitivní hodnocení druhých, Kreativita a iniciativa, Komunikace citů, Interpersonální a sociální empatie, Asertivita, Reálné a zobrazené vzory, Prosociální chování v osobních vztazích, Prosociální chování ve veřejném životě.

14 Časové vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova se realizuje v 6. a 9. ročníku 2. stupně ZŠ v této hodinové dotaci: 2. stupeň Ročník Počet hodin 2 / / 1 Organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní výchova je vyučována z větší části v nedělených třídách. V případě, že se část výuky odehrává v rámci školního tematického projektu, jsou žáci rozděleni podle předem stanoveného klíče. Vyučování předmětu probíhá v kmenové učebně třídy, ve školní knihovně, počítačové učebně, školní kuchyni, školní dílně nebo mimo budovu školy (práce v terénu). Výchovné a vzdělávací strategie Učitel se při veškerých činnostech cíleně zaměřuje také na rozvíjení a hodnocení klíčových kompetencí ů.

15 KOMPETENCE K UČENÍ vést y k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit ům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ podněcovat y k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ vést y k otevřené, všestranné a účinné komunikaci KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ rozvíjet u ů schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých učíme y plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání motivujeme k učení snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má radost z učení při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace učíme trpělivosti, povzbuzujeme na modelových příkladech učíme y řešení problémů podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ů, zaměstnanců školy i rodičů vedeme y k tomu, aby otevřeně vyjadřovali svůj názor podpořený logickými argumenty vedeme y k pozitivnímu vnímání své školy, své obce, sebe a ostatních lidí vedeme y k pozitivní prezentaci a reprezentaci svojí osoby a svojí školy na veřejnosti důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu, řádu akcí mimo školu apod. podporujeme začlenění, volíme formy práce, které respektují různorodý kolektiv třídy jako skupinu vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu učíme y pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce

16 KOMPETENCE OBČANSKÉ vychovávat y jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí, jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže) netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování ů, zaměstnanců školy i rodičů netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy KOMPETENCE PRACOVNÍ vést y k pozitivnímu vztahu k práci, naučit y používat při práci vhodné materiály, nástroje a technologie, naučit y chránit své zdraví při práci, pomoci ům při volbě jejich budoucího povolání při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, y vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky důsledně y vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků

17 Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (OVO) Pracovní výchova 2. stupeň ZŠ 1. PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY Očekávané výstupy 1.1 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň 1.2 řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí 1.3 organizuje a plánuje svoji pracovní činnost 1.4 užívá technickou dokumentaci, připraví si vlastní jednoduchý náčrt výrobku 1.5 dodržuje obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci i zásady bezpečnosti a ochrany při práci s nástroji a nářadím; poskytne první pomoc při úrazu Učivo 1.1 vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, kov, plasty, kompozity) 1.2 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování 1.3 jednoduché pracovní operace a postupy 1.4 organizace práce, důležité technologické postupy 1.5 technické náčrty a výkresy, technické informace, návody 1.6 úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní prostředí, technika a volný čas, tradice a řemesla 2. DESIGN A KONSTRUOVÁNÍ Očekávané výstupy 2.1 sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model 2.2 navrhne a sestaví jednoduché konstrukční prvky a ověří a porovná jejich funkčnost, nosnost, stabilitu aj. 2.3 provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení 2.4 dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne první pomoc při úrazu Učivo 2.1 stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů, tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž 2.2 návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program

18 3. PĚSTITELSKÉ PRÁCE, CHOVATELSTVÍ Očekávané výstupy 3.1 volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin 3.2 pěstuje a využívá květiny pro výzdobu 3.3 používá vhodné pracovní pomůcky a provádí jejich údržbu 3.4 prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty 3.5 dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty Učivo 3.1 základní podmínky pro pěstování půda a její zpracování, výživa rostlin, ochrana rostlin a půdy 3.2 zelenina osivo, sadba, výpěstky, podmínky a zásady pěstování; pěstování vybraných druhů zeleniny 3.3 okrasné rostliny základy ošetřování pokojových květin, pěstování vybraných okrasných dřevin a květin; květina v exteriéru a interiéru (hydroponie, bonsaje), řez, jednoduchá vazba, úprava květin 3.4 ovocné rostliny druhy ovocných rostlin, způsob pěstování, uskladnění a zpracování 3.5 léčivé rostliny, koření pěstování vybrané rostliny; rostliny a zdraví člověka; léčivé účinky rostlin, rostliny jedovaté; rostliny jako drogy a jejich zneužívání; alergie 3.6 chovatelství chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, hygiena a bezpečnost chovu; kontakt se známými a neznámými zvířaty 4. PROVOZ A ÚDRŽBA DOMÁCNOSTI Očekávané výstupy 4.1 provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví 4.2 ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích spotřebičů 4.3 správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby provádí drobnou domácí údržbu 4.4 dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem Učivo 4.1 finance, provoz a údržba domácnosti rozpočet, příjmy, výdaje, platby, úspory; hotovostní a bezhotovostní platební styk, ekonomika domácnosti; údržba oděvů a textilií, úklid domácnosti, postupy, prostředky a jejich dopad na životní prostředí, odpad a jeho ekologická likvidace; spotřebiče v domácnosti 4.2 elektrotechnika v domácnosti elektrická instalace, elektrické spotřebiče, elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba, bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem

19 Pracovní výchova 6. ročník Výstupy a Učivo Průřezová témata Žák: - dodržuje pracovní řád pěstitelských prací - umí poskytnout základní předlékařskou první pomoc, příp. ji zajistit - používá základní nářadí a technické vybavení určené pro pěstitelské činnosti - dodržuje základy hygieny a bezpečnosti při práci - rozlišuje základní druhy půd - seznamuje se s jednoduchými postupy při zpracování půdy - má základní přehled o výživě a ochraně rostlin - rozlišuje pojmy osivo a sadba - vyjmenuje příklady zeleniny pěstované z přímého výsevu a ze sadby - seznamuje se s pěstováním základních druhů zeleniny - orientuje se v základních typech pokojových rostlin - aplikuje základní činnosti při péči o pokojové rostliny - používá pojmy interiér a exteriér - nalézá příklady rostlin vhodných do určitého prostředí - navrhuje jednoduché vazby a úpravy rostlin k různým příležitostem - zařazuje základní druhy ovocných rostlin do skupin - používá jednoduché postupy při pěstování vybraných ovocných rostlin - nalézá příklady vhodného uskladnění a zpracování částí rostlin pěstovaných pro spotřebu - orientuje se v nejzákladnějších léčivých rostlinách a koření a demonstruje jejich vliv na zdraví člověka - při posuzování vlivu rostlin na člověka používá další zdroje informací (např.: Internet, encyklopedie, atlasy aj.) - prokáže základní znalost chovu drobných zvířat a zásad bezpečného kontaktu se zvířaty - dodržuje technologickou kázeň, zásady hygieny a bezpečnosti práce, poskytne první Pěstitelské práce, chovatelství - pracovní řád pro pěstitelské práce - materiální a technické vybavení školy pro pěstitelské práce - půda a její zpracování - výživa rostlin - ochrana rostlin a půdy - osivo a sadba - podmínky a zásady pěstování zeleniny - pěstování vybraných druhů zeleniny - základy ošetřování pokojových květin - pěstování vybraných druhů dřevin a květin - rostliny v interiéru a exteriéru - jednoduchá vazba a úprava květin -druhy ovocných rostlin -způsob pěstování ovocných rostlin -uskladnění a zpracování výpěstků - rostliny a zdraví člověka - léčivé účinky rostlin - rostliny jedovaté - rostliny jako drogy a jejich zneužívání chov zvířat v domácnosti, podmínky chovu, kontakt se známými a neznámými zvířaty - hygiena a bezpečnost chovu

20 pomoc při úrazu, včetně úrazu způsobeného zvířaty - používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče -připraví jednoduché pokrmy v souladu se zásadami zdravé výživy -dodržuje základní principy stolování, společenského chování a obsluhy u stolu ve společnosti - dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce; poskytne první pomoc při úrazech v kuchyni Příprava pokrmů -základní vybavení ve cvičné kuchyni, údržba pořádku a čistoty, bezpečnost a hygiena provozu -výběr, nákup a skladování potravin, sestavování jídelníčku - úprava pokrmů za studena -saláty, pomazánky, chlebíčky - způsoby tepelné úpravy - vaření, pečení, dušení, smažení, grilování, (polévky, omáčky, maso, ryby, zelenina, luštěniny, brambory, těstoviny, vejce a sýry, moučníky) - prostírání: pro běžné stolování, slavností tabule - nádobí a příbory - jejich užití - prostírání a zdobné prvky, květiny - servírování pokrmů a obsluha u stolu. - zásady společenského chování při stolování - hygiena provozu domácnosti čisticí prostředky, odstraňování nečistot, zásady první pomoci

21 Pracovní výchova 9. ročník Výstupy a Učivo Průřezová témata Žák: - uvědomuje si význam práce pro člověka - k jednotlivých vybraným typům povolání přiřazuje vhodné příklady pracovišť, pracovních prostředků či objektů - vytváří si základní představu o potřebných požadavcích k výkonu jednotlivých povolání - posuzuje své možnosti v oblasti profesní orientace - stanovuje si realistické cíle a strategie při volbě budoucího povolání - uvědomuje si význam profesních informací a pracuje s nimi - vyhledává, třídí a využívá informace k volbě povolání - využívá poradenských služeb příslušných institucí - uvědomuje si význam vzdělání - upřesňuje si představu o náplni učebních a studijních oborů - aktivně se připravuje na přijímací řízení - analyzuje možnosti zaměstnání v obci či širším regionu - seznamuje se s různými možnostmi hledání zaměstnání - učí se zpracovávat svůj životopis - učí se prezentovat svou osobu při vstupu na trh práce - přiměřeně svému věku se orientuje v základních právech a povinnostech zaměstnanců a zaměstnavatelů (zákoník práce) - vytváří si nejzákladnější představu o podmínkách a možnostech podnikání - učí se vyhodnocovat výhody a nevýhody plynoucí z podnikání - seznamuje se s nejzákladnějšími pojmy a dokumenty v souvislosti s podnikáním Svět práce Trh práce - povolání lidí - druhy - pracovišť - pracovních prostředků - pracovních objektů - kvalifikační, zdravotní a osobnostní požadavky na trhu práce Profesní orientace - základní principy sebepoznávání - vlivy na volbu profesní orientace - tělesný a zdravotní stav - osobní vlastnosti a schopnosti - sebehodnocení - informační zdroje pro volbu povolání (rodiče, školy, PPP, úřad práce aj.) Vzdělání - náplň učebních a studijních oborů - přijímací řízení Zaměstnání - pracovní příležitosti - hledání zaměstnání - prezentace uchazeče - životopis - pohovor u zaměstnavatele - práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů Podnikání - formy podnikání - drobné a soukromé podnikání - základní pojmy a dokumenty v podnikatelské praxi - předpisy, zákony (obchodní, občanský; ZP aj.) - živnost volná, řemeslná, koncesní aj. - obchodní společnosti (s.r.o., a.s. aj.) - podnikatelský záměr - management - marketing - účetnictví, daně, bankovní styk apod.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a svět práce. Člověk a svět práce. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Člověk a svět Člověk a svět 1. 9. ročník Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata 1 hodina

Více

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět

5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět 5.9.1 Pracovní výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 0+1 Předmět Pracovní výchova je vyučován

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Blok předmětů: PRACOVNÍ ČINNOSTI Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti. Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.9 Člověk a svět práce 5.9.1 Pracovní činnosti Blok předmětů: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Název předmětu: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Vzdělávací oblast Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE vyučovací předmět PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede y k získání základních

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.2.15. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu

PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Pracovní činnosti se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 5. ročníku

Více

Učební osnovy Pracovní výchova

Učební osnovy Pracovní výchova Učební osnovy Pracovní výchova PŘEDMĚT: PRACOVNÍ VÝCHOVA Ročník: 1. Výstup Učivo Související PT práce s drobným materiálem 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Více

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti - 2. stupeň Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci

Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Svět práce; Provoz a údržba domácnosti) chlapci 3. období 9. ročník Strádel, J.: Praktické činnosti pro 6.-9. ročník ZŠ (Člověk a svět

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň zvládá opracovávat materiál

Více

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu

- 250 - 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI. 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 5.9.5 PRAKTICKÉ DOVEDNOSTI 5.9.5.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Praktické dovednosti vychází z tematických okruhů Pěstitelské práce a vzdělávacího obsahu oboru Člověk a svět práce.

Více

Pv - 2. stupeň 1 / 9

Pv - 2. stupeň 1 / 9 Pracovní výchova Školní výstupy Žák by měl Práce s technickými materiály seznámit se se základními vlastnostmi materiálu, nástrojů a pracovních postupů vybírat s pomocí učitele správný materiál, pracovní

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 7. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň navrhne pracovní postup

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Předmět Pracovní činnosti vychází z očekávaných výstupů

Více

7. ročník. Pracovní činnosti

7. ročník. Pracovní činnosti list 1 / 13 Pč časová dotace: 2 hod / týden z disponibilní časové dotace Pracovní činnosti 7. ročník (ČSP 9 1 01) (ČSP 9 1 01.1) (ČSP 9 1 01.2) (ČSP 9 1 01.3) (ČSP 9 1 01.4) (ČSP 9 1 01.5) (ČSP 9 1 02)

Více

Vzdělávací obor Člověk a svět práce Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Oblast Člověk a svět práce škola pojímá jako obor, který by měl vést žáky k získávání základních uživatelských dovedností

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 8.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 8. lrvp ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo ČSP9101 provádí jednoduché práce s technickými materiály a dodržuje technologickou kázeň opracovává materiál podle

Více

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň.

5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. 5.9.1 Pracovní výchova pro 2. stupeň. Charakteristika vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce - vzdělávací období 6. 9. ročník - časová dotace 1 hod. týdně - zvolené tematické okruhy Práce s technickými

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky

Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti ( Příprava pokrmů ; Svět práce ) dívky 3. období 8. ročník Marádová, E., Vodáková, J.: Pracovní činnosti (Fortuna,1997) Očekávané výstupy

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Člověk a svět práce - okruh pěstitelské práce a chovatelství

Člověk a svět práce - okruh pěstitelské práce a chovatelství Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh pěstitelské práce a chovatelství Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Volí vhodné pracovní postupy při pěstování vybraných rostlin Svět práce - 6. a 7. ročník Volí vhodné pracovní postupy při - základní podmínky pro pěstování rostlin Př - celá oblast pěstitelství a pěstování vybraných rostlin - zelenina chovatelství je propojena -

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti dívky Ročník: 7. kurzy Žák dbá na dodržování hygienických zásad a pravidel bezpečného chování, udržuje pořádek na pracovišti

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1.

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 6.1.9. Vyučovací předmět: ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Žáci se v předmětu učí pracovat s různými materiály a osvojují

Více

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň

5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň 5.9.2 Pracovní činnosti - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: V předmětu Pracovní činnosti se zaměřujeme na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků.

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Pracovní činnosti - 6. ročník

Pracovní činnosti - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování Plasty - základy

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání

Více

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Pracovní činnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Obsahové, časové a organizační vymezení Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Pracovní činnosti se vyučuje v 1. 5. ročníku vždy 1 hodinu týdně. Vyučovací předmět Pracovní činnosti

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ

Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Vyučovací předmět: PŘÍPRAVA POKRMŮ Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 1 1 0 1 3 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Předmět pracovní činnosti postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií. Žáci zde přicházejí do přímého kontaktu s

Více

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Příloha č. 28 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE září BOZ 1 Provádí jednoduché operace platebního styku a domácího účetnictví. Ovládá jednoduché pracovní postupy při základních činnostech v domácnosti a orientuje se v návodech k obsluze běžných domácích

Více

Předmět: Pracovní činnosti. jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

Předmět: Pracovní činnosti. jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce PČ1 1. vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů seznamuje se s vlastnostmi různých materiálů a poznává je svými smysly a svou tvorbou objevuje další možnosti osvojuje

Více

Práce s drobným materiálem

Práce s drobným materiálem A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a svět 2 Vzdělávací obor: Pracovní činnosti 3 Vzdělávací předmět: Pracovní činnosti 4 Ročník: 5. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka

Více

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1.

Předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník: 1. Ročník: 1. - vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů - pracuje podle slovního návodu a předlohy - snaží se mačkat, překládat, vystřihovat, trhat, lepit a skládat

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Pracovní činnosti (Člověk a svět práce) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k:

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků tím, že vede žáky k: 3.2. ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 3.2.1. vyučovací předmět - PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika předmětu Pracovní činnosti Vyučovací předmět Pracovní činnosti je součástí vzdělávací oblasti Svět práce. Vyučuje

Více

Pracovní výchova. Počet vyučovacích hodin za týden

Pracovní výchova. Počet vyučovacích hodin za týden 1 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 2 1 1 1 1 1 1 10 Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

Více

Člověk a svět práce - 6. ročník

Člověk a svět práce - 6. ročník Práce s technickými materiály Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Názvosloví nářadí Technické kreslení - dělení čar - kosoúhlé promítání - pravoúhlé promítání - kótování - rozpozná

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti

Charakteristika vyučovacího předmětu. Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a svět práce Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň

5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE. 5.9.1 Pracovní činnosti 1. stupeň 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací oblast Člověk a svět práce se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky žáků. Doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

ŠVP LMP. Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Vyučovací předmět Pracovní činnosti na II. stupni je tvořen

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Člověk a svět práce - okruh Práce s technickými materiály

Člověk a svět práce - okruh Práce s technickými materiály Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - okruh Práce s technickými materiály Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.II 2. stupeň V.9.II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka navazuje na výstupy z 5. ročníku. Předmět je zařazen v hodinové dotaci od

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze - 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Předmět

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 6. - PRACOVNÍ VÝCHOVA Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Člověk a svět práce - Pracovní výchova 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky

Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Pěstitelské práce, chovatelství) chlapci, dívky 3. období 6. ročník Dytrová, R. a kol.: Praktické činnosti pro 6. 9. ročník základních

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. práce s drobným materiálem papír Pracovní činnosti - 1. ročník Vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů práce s drobným materiálem papír mačkání, trhání, lepení, stříhání, vystřihování, překládání

Více

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.

Vedení domácnosti. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací obor : Člověk a svět práce Vedení domácnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Vedení domácnosti je předmět zařazený do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Vzdělávací oblast zahrnuje

Více

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika

Matematika Příprava pokrmů Člověk a jeho svět jednoduchá úprava Matematika VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: bdobí: Ročník: čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky pracuje podle slovního návodu a předlohy ráce s drobným materiálem Matematika

Více

Učební osnovy Svět práce

Učební osnovy Svět práce Učební osnovy Svět práce PŘEDMĚT: Svět práce Ročník 6. - Vaření Výstup Doporučené učivo Související PT 1. Používá základní kuchyňský inventář a bezpečně obsluhuje základní spotřebiče 2. Připraví jednoduché

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň

Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 1.stupeň Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této vzdělávací oblasti. Proto byl pro 1. stupeň zvolen název Pracovní činnosti Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího

Více

2. ročník SP 3. ročník SP 2. ročník VŘ.PAS. Práce s drobným materiálem. Konstrukční činnosti

2. ročník SP 3. ročník SP 2. ročník VŘ.PAS. Práce s drobným materiálem. Konstrukční činnosti Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Pracovní činnosti Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

6.25 Přírodovědný seminář volitelný předmět

6.25 Přírodovědný seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.25 Přírodovědný seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Přírodovědný seminář vede žáka

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil

Výstup Učivo Průřezová témata. Práce s drobným materiálem - papír. Práce s drobným materiálem - přírodniny. Práce s drobným materiálem - textil 5.1.8.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní výchova Ročník: 1. Výstup Učivo Průřezová témata vztahy + poznámky Umí mačkat, trhat, lepit,

Více

Pracovní činnosti Díl I.

Pracovní činnosti Díl I. Pracovní činnosti Díl I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 8 hodin týdně.

Více

5.9. Člověk a svět práce

5.9. Člověk a svět práce 5.9. Člověk a svět práce 5.9.1. Praktické činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu PRAKTICKÉ ČINNOSTI I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Praktické činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk

Více

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník

Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník Pracovní činnosti průřezová témata 6. ročník OSV 1: OSV 2 Rozvoj schopností poznávání: cvičení pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů, dovednosti pro učení a studium

Více

Volitelné předměty - Člověk a svět práce

Volitelné předměty - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty - Člověk a svět práce Domácnost Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu volitelného předmětu Domácnost je vzdělávací

Více

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti

5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti 5.9 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 5.9.1.1 Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Více

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton

Práce s drobným materiálem. práce s drobným materiálem - papír (vystřihovánky, skládačky), krabičky, špejle, karton Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů pracuje podle

Více

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti

I. Sekaniny1804 Pracovní činnosti Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. RVP ZV nepojmenovává vyučovací předmět v této

Více

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova

9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY Pracovní výchova 9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE UČEBNÍ OSNOVY 9. 1 Pracovní výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina 3. ročník 1 hodina 4. ročník 1 hodina 5. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni je 5 hodin.

Více

6.31 Přírodovědná praktika

6.31 Přírodovědná praktika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.31 Přírodovědná praktika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Vyučovací předmět Přírodovědná praktika vede žáka k uvědomování

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3.

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 1. období 3. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM ČSP-3-1-01 ČSP-3-1-02 vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Pracovní činnosti Období: 3. období Počet hodin ročník: 66 33 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Člověk a svět práce. Praktické činnosti. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Člověk a svět práce. Praktické činnosti. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a svět práce Praktické činnosti Charakteristika předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE - 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. PRŮ ŘEZ OVÁ TÉM ATA PRÁCE S TECHNICKÝMI MATERIÁLY RVP ZV Obsah 5.9 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Pracovní činnosti 9. ročník RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy

Více

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI

17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 17. Učební osnovy PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum

Více

5.9 PRACOVNÍ ČINNOSTI

5.9 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9 PRACOVNÍ ČINNOSTI 1 5.9 PRACOVNÍ ČINNOSTI 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Pracovní činnosti vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE. Člověk a svět práce Pracovní činnosti UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za její kvalitu osvojit si základní pracovní dovednosti a návyky z různých pracovních

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více