Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus"

Transkript

1 Plynový kondenzační kotel ITL (2015/03) CZ Pokyny pro vedení odtahu spalin Logano plus GB Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte.

2 Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny Použité symboly Bezpečnostní pokyny Použití Všeobecné informace Plynový kondenzační kotel Kombinace se spalinovým příslušenstvím Klasifikace druhů odtahu spalin podle normy ČSN EN Montáž Všeobecné informace Vedení odtahu spalin svislé se základním příslušenstvím DO a DO-S Rozšíření příslušenství pro odkouření Vedení odtahu spalin nad střechou Místo instalace a vedení vzduch-spaliny Umístění revizních otvorů Odstupy nad střechou Vedení odtahu spalin vodorovné Vedení vzduch-spaliny C13x po venkovní stěně Vedení vzduch-spaliny C33x nad střechou Umístění revizních otvorů Připojení oddělených trubek se základním příslušenstvím GL-K Potrubí pro přívod vzduchu pro spalování a odtah spalin na fasádě se základním příslušenstvím GF-K Vedení spalin v šachtě Revizní otvory Požadavky na vedení spalin Kontrola rozměrů šachty Čištění stávajících šachet a komínů Stavební vlastnosti šachty Montážní rozměry (v mm) Vodorovné připojení spalinové trubky Délky potrubí odvodu spalin Všeobecné informace Stanovení délky spalinových potrubí nalýza způsobu provedení Určení parametrů Kontrola vodorovné délky spalinové trubky (neplatí pro všechny situace vedení odtahu spalin!) Způsoby provedení odvodu spalin Příklad výpočtu délky spalinových potrubí GB s G-K Logano plus GB (2015/03)

3 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné pokyny Signální výrazy na začátku výstražného upozornění označují druh a závažnost následků, které mohou nastat, nebudou-li dodržena opatření k odvrácení nebezpečí. OZNÁMENÍ znamená, že může dojít k materiálním škodám. UPOZORNĚNÍ znamená, že může dojít k lehkým až středně těžkým poraněním osob. VROVÁNÍ signalizuje nebezpečí vzniku těžkého poranění osob. NEBEZPEČÍ znamená, že může dojít ke zranění osob, které ohrožuje život. Důležité informace Další symboly Symbol Výstražné pokyny v textu jsou označeny výstražným trojúhelníkem na šedém podkladě a opatřeny rámečkem. Důležité informace neobsahující ohrožení člověka nebo materiálních hodnot jsou označeny vedle uvedeným symbolem. Od ostatního textu jsou nahoře a dole odděleny čárami. Význam požadovaný úkon křížový odkaz na jiná místa v dokumentu nebo na jiné dokumenty výčet/položka seznamu výčet/položka seznamu (2. rovina) Tab Bezpečnostní pokyny Bezvadná funkce je zaručena jen v tom případě, že budou dodrženy tyto pokyny pro vedení odtahu spalin. Změny vyhrazeny. Montáž musí provést pouze oprávněný instalatér. Při montáži zařízení postupujte podle příslušného návodu k instalaci. Při zápachu spalin Vypněte přístroj. Otevřete okna a dveře. Zdroj úrazu elektrickým proudem při svévolné a nepovolené manipulaci v rozporu s obslužným návodem a při nedodržení instalačních podmínek. Instalace a přestavba Instalaci může provádět pouze autorizovaná firma. Přestavbu, uvedení přístroje do provozu, pravidelnou údržbu a servis zařízení může provádět pouze autorizovaný servis. Nepozměňovat díly vedení spalin. 2 Použití 2.1 Všeobecné informace Před instalcí plynového kondenzačního kotle a vedení odtahu spalin se u příslušného stavebního úřadu a revizního technika komínových systémů informujte, zda nejsou nějaké námitky. Příslušenství odtahu spalin je součástí schvalování CE. Z tohoto důvodu smí být použito pouze originální spalinové příslušenství. Povrchová teplota potrubí vzduchu pro spalování se pohybuje pod 85 C. Podle TRGI resp. TRF není nutné udržovat od hořlavých stavebních hmot odstupy. Předpisy (LBO, FeuVo) jednotlivých spolkových zemí se od toho mohou lišit a předepisovat minimální vzdálenosti od hořlavých stavebních hmot. Maximální přípustná délka potrubí vzduchu pro spalování a potrubí odtahu spalin je závislá na plynovém kondenzačním kotli a na počtu ohybů v nich. Výpočet najdete v kapitole 5 od str Plynový kondenzační kotel Plynový kondenzační kotel Výrobní ident. číslo a certifikát GB CE-0085 CM 0224 GB CE-0085 CM 0224 GB CE-0085 CM 0224 GB CE-0085 CM 0224 GB CE-0085 CM 0224 Tab. 2 Identifikace kotle Uvedné plynové kondenzační kotle jsou zkoušeny a schváleny podle směrnic ES o plynových spotřebičích (92/42/EHS, 2006/95/EHS, 2004/108/EHS, 2009/142/ES) a EN Kombinace se spalinovým příslušenstvím Pro vedení spalin plynových kondenzačních kotlů smí být použito pouze schválené spalinové příslušenství. Označení spalinového příslušenství a objednací čísla originálního spalinového příslušenství jsou uvedena v aktuálním ceníku. Logano plus GB (2015/03) 3

4 2 Použití 2.4 Klasifikace druhů odtahu spalin podle normy ČSN EN 483 Odtah spalin koaxiálním systémem (60 / 100 mm) Vedení odtahu spalin odděleným potrubím C 13 C 13x WH/WS (omezené podmínky instalace) C 33 C 33x DO DO-S C 43 C 43x C 53 C 53x LS-K Tab. 3 GL-K Klasifikace druhů odvodů spalin podle normy CEN GF-K 4 Logano plus GB (2015/03)

5 Použití 2 Odtah spalin koaxiálním systémem (60 / 100 mm) Vedení odtahu spalin odděleným potrubím C 83x C 93 C 93x B 23 B 23p G-K B 33 G GN Tab. 3 G-X s G-K Klasifikace druhů odvodů spalin podle normy CEN G-X s LS-K Logano plus GB (2015/03) 5

6 3 Montáž 3 Montáž 3.1 Všeobecné informace Postupujte podle návodů k instalaci spalinového příslušenství. Vodorovně vedené spalinové potrubí instalujte s 3 stoupáním (= 5,2 % nebo 5,2 cm na metr) ve směru proudění spalin. Ve vlhkých místnostech izolujte potrubí vzduchu pro spalování. Revizní otvory namontujte tak, aby byly co nejlépe přístupné. Při použití zásobníků zohledněte jejich rozměry pro instalaci spalinového příslušenství. Před montáží spalinového příslušenství: Těsnění na hrdlech lehce potřete bezrozpouštědlovým tukem (např. Centrocerin). Při montáži spalinového potrubí či potrubí vzduchu pro spalování zasouvejte spalinové příslušenství vždy až k dorazu do hrdel. 3.2 Vedení odtahu spalin svislé se základním příslušenstvím DO a DO-S Rozšíření příslušenství pro odkouření Svislé příslušenství pro vedení odkouření vzduch/spaliny je možné mezi plynovým kondenzačním kotlem a střešní průchodkou v jakémkoliv místě rozšířit pomocí příslušenství odkouření o souosou trubku, souosé koleno (15 87 ) nebo souosou trubku s revizním otvorem Vedení odtahu spalin nad střechou Podle TRGI 2008 postačuje vzdálenost 0,4 m mezi vyústěním spalinového příslušenství a plochou střechy, protože se jmenovitý tepelný výkon uvedených plynových kondenzačních kotlů Buderus pohybuje pod 50 kw Místo instalace a vedení vzduch-spaliny Podle TRGI 2008 platí tyto předpisy: Instalace plynových kondenzačních kotlů v místnosti, u níž se nad stropem nachází jen střešní konstrukce: Je-li u stropu požadována požární odolnost, musejí mít potrubí pro přívod vzduchu pro spalování a odtah spalin v úseku mezi horní hranou stropu a střešní krytinou obložení, které má rovněž požární odolnost a je vyrobené z nehořlavých stavebních hmot. Není-li u stropu požadována žádná požární odolnost, musejí být potrubí pro přívod vzduchu pro spalování a odtah spalin od horní hrany stropu po střešní krytinu instalována v šachtě z nehořlavých a tvarově stálých stavebních hmot nebo v kovové ochranné trubce (mechanická ochrana). Mají-li být potrubím pro přívod vzduchu pro spalování a odvod spalin v budově překlenuta poschodí, je třeba mimo prostor instalace vést potrubí šachtou s dobou požární odolnosti nejméně 90 minut a u obytných budov o menší výšce minimálně 30 minut. V budovách třídy 1 a 2 s pouze jednou bytovou jednotkou není pro šachtu vyžadována žádná třída požární ochrany Umístění revizních otvorů U vedení odtahu spalin do délky 4 m zkoušených společně s plynovým topeništěm postačuje jeden revizní otvor. U kotle Logano plus GB212 postačují k tomuto účelu měřicí otvory na plynovém kondenzačním kotli. Spodní revizní otvor svislého úseku spalinového potrubí smí být umístěn takto: ve svislé části spalinového zařízení přímo nad připojením spojovacího dílu nebo bočně ve spojovacím dílu ve vzdálenosti nejvýše 0,3 m od ohybu do svislé části spalinového zařízení nebo na čelní straně přímého spojovacího dílu ve vzdálenosti nejvýše 1 m od ohybu do svislé části spalinového zařízení. Vedení odkouření, která nemohou být čištěna z vyústění odkouření, musí mít do 5 m další revizní otvor pod vyústěním. Svislé části potrubí odkouření, jejichž odklon od svislé osy je větší než 30, vyžadují ve vzdálenosti nejvýše 0,3 m od tohoto místa zlomu revizní otvory. U svislých úseků lze od horního revizního otvoru upustit, jestliže: svislá část okouření je nejvýše jednou vedena (tažena) šikmo se sklonem do 30 a spodní revizní otvor není vzdálen od vyústění více než 15 m. Revizní otvory namontujte tak, aby byly co nejlépe přístupné Odstupy nad střechou Plochá střecha Obr. 1 Pro dodržení minimálních odstupů nad střechou má Buderus provedení s vyústěním 1 m nad střechou. Dodatečně se řiďte předpisy platnými v zemi určení. Minimální odstupy od střechy Hořlavé stavební hmoty Nehořlavé stavební hmoty X 1500 mm 500 mm Tab. 4 Minimální odstupy od střechy X O 6 Logano plus GB (2015/03)

7 Montáž 3 Šikmá střecha Obr. 2 Minimální odstupy od šikmé střechy 400 mm, v oblastech bohatých na sníh 500 mm B 667 mm (podle příslušenství) α 45, v oblastech bohatých na sníh 30 Tab. 5 Minimální odstupy od šikmé střechy Vlnovky na šikmou střechu jsou vhodné pro sklon střechy mezi 15 a 55, podle varianty. Postačuje vzdálenost 0,4 m mezi vyústěním spalinového příslušenství a plochou střechy, protože se jmenovitý tepelný výkon uvedených plynových kondenzačních kotlů Buderus pohybuje pod 50 kw. Vyústění spalinového příslušenství musí převyšovat minimálně o 1 m střešní nástavby, otvory do místností a nechráněné díly konstrukce z hořlavých stavebních hmot, s výjimkou zastřešení, nebo být od nich vzdáleno nejméně 1,5 m Umístění revizních otvorů U odkouření zkoušených společně s plynovým zdrojem tepla postačuje do délky 4 m jeden revizní otvor. U kotle Logano plus GB212 postačují k tomuto účelu měřicí otvory na plynovém kondenzačním kotli. Ve vodorovných úsecích spalinových potrubí / spojovacích dílů je třeba počítat nejméně s jedním revizním otvorem. Maximální odstup mezi revizními otvory činí 4 m. Revizní otvory je třeba umístit na kolenech s úhlem větším než 45. U vodorovných úseků / spojovacích dílů postačí celkem jeden revizní otvor, jestliže vodorovný úsek před revizním otvorem není delší než 2 m a revizní otvor se nachází ve vodorovném úseku ve vzdálenosti nejvýše 0,3 m od svislé části a jestliže ve vodorovném úseku před revizním otvorem nejsou více než dvě kolena. Popř. je zapotřebí další revizní otvor v blízkosti topeniště, pokud se zbytky po vymetání nemají dostávat do topeniště. 3.4 Připojení oddělených trubek se základním příslušenstvím GL-K Připojení odděleného potrubí u zmíněných plynových kondenzačních kotlů je možné pomocí spalinového příslušenství GL-K. Potrubí vzduchu pro spalování je tvořeno samostatným potrubím Ø 125 mm. Na obr. 15 na str. 16 je uveden příklad montáže. 1 * Potrubí pro přívod vzduchu pro spalování a odtah spalin na fasádě se základním příslušenstvím GF-K Pokud se přemístí potrubí vzduchu pro spalování, lze spalinové příslušenství GF-K v jakémkoliv místě mezi nasáváním vzduchu pro spalování a dvojitým hrdlem nebo ukončovacím vyústěním rozšířit vložením příslušenství odkouření souosé trubky, souosého kolena (15 87 ). Použít lze také spalinové příslušenství revizní otvor. Příklad montáže je uveden na obr. 16 na str. 17. < 1,5 > 1,5 < 1,5 Obr O Minimální odstupy od oken u stavební sady DO (příklady podle MuFeuVO); (rozměry v mm) [*] není nutný žádný zvláštní odstup 3.3 Vedení odtahu spalin vodorovné Vedení vzduch-spaliny C 13x po venkovní stěně Respektujte různé předpisy spolkových zemí o maximálně dovoleném tepelném výkonu (např. TRGI 2008, TRF 1996, LBO, FeuVO). Dodržujte minimální odstupy od oken, dveří, výstupků zdí a od vzájemného umístění vyústění spalin. Vyústění souosé trubky se podle TRGI a LBO nesmí montovat do jedné šachty pod úrovní terénu Vedení vzduch-spaliny C 33x nad střechou U krytiny, která není součástí dodávky, je nutné dodržet minimální odstupy podle TRGI. Logano plus GB (2015/03) 7

8 3 Montáž 3.6 Vedení spalin v šachtě Revizní otvory Podle DIN a DIN musejí spalinová zařízení pro provoz závislý na vzduchu z prostoru umožňovat snadnou a bezpečnou kontrolu a popř. čištění. Za tím účelem je nutné naplánovat revizní otvory ( obr. 4 a obr. 5). Při umístění revizních otvorů (čisticích otvorů) je kromě požadavků DIN nutné dodržet i stavební řád příslušné země. Zde doporučujeme konzultaci s příslušným revizním technikem komínových systémů. 30 < 15 Revizní otvory pro stavební sady DO a LS-K Při dostačujícím místě instalace je nunté počítat s jedním revizním otvorem. Pokud místo instalace nepostačuje, lze u stavebních délek kratších než 4 m po konzultaci s kominíkem od revizního otvoru upustit. V tomto případě postačují měřicí otvory na připojovacím kusu. Způsobilost spalinového zařízení k užívání lze doložit měřeními. Měřicí otvory na připojovacím dílu lze využít i pro endoskop k provedení vizuální prohlídky. Není-li k dispozici žádný revizní otvor, musí být při potřebě čištění spalinové zařízení demontováno se zvýšenými náklady. Umístění spodního revizního otvoru Při připojení plynového kondenzačního kotle GB212 ke spalinovému potrubí je třeba spodní revizní otvor umístit ve svislé části spalinového potrubí přímo nad spalinové koleno, na čelní stranu v přímém, vodorovném úseku spalinového potrubí ve vzdálenosti nevýše 1 m od ohybu ve svislém úseku, pokud se mezi tím nenachází žádné koleno ( obr. 4) nebo bočně ve vodorovném úseku spalinového potrubí ve vzdálenosti nevýše 30 cm od ohybu ve svislém úseku( obr. 5). Při připojení plynových kondenzačních kotlů na vlhkuodolné spalinové zařízení (vícenásobné osazení LS) je spodní revizní otvor nutno umístit pod nejnižší přípojkou na patě svislého úseku vlhkuodolného spalinového zařízení (LS). Před spodním revizním otvorem je třeba počítat s plochou pro stání o velikosti minimálně 1 m 1 m podle DIN Umístění horního revizního otvoru Od horního revizního otvoru lze upusti, pokud není spodní revizní otvor od vyústění vzdálen více než 15 m, je svislý úsek spalinového potrubí veden (tažen) nejvýše jedenkrát maximálně o 30 šikmo, je spodní revizní otvor proveden podle DIN a ( obr. 4 a obr. 5). Před a za každým ohybem větším než 30 je zapotřebí umístit dodatečné revizní koleno. Před horním revizním otvorem je třeba počítat s plochou pro stání o velikosti minimálně 0,5 m 0,5 m podle DIN Obr. 4 Příklad: Umístění revizního otvoru beze změny směru v prostoru instalace (rozměry v m) [1] Čisticí otvor 1 1 Obr. 5 Příklad: Umístění revizních otvorů se změnou směru v prostoru instalace (rozměry v m) [1] Čisticí otvor Požadavky na vedení spalin Montuje-li se potrubí odtahu spalin do stávající šachty, musí být příp. přítomné připojovací otvory vyrobeny z vhodných stavebních hmot a být těsně uzavřeny. Šachta musí být zhotovena z nehořlavých, tvarově stálých stavebních hmot a mít dobu požární odolnosti nejméně 90 minut. U budov malé výšky postačí doba požární odolnosti 30 minut. V budovách třídy 1 a 2 s pouze jednou bytovou jednotkou není pro šachtu vyžadována žádná třída požární ochrany Kontrola rozměrů šachty >1 > 1 0, il ITL Před instalací spalinového potrubí Zkontrolujte, zda šachta splňuje přípustné rozměry pro příslušný případ použití. Jsou-li rozměry a min ( tab. 6, str. 9) nebo D min ( tab. 7, str. 9) menší, je instalace nepřípustná. Maximální rozměry šachty nesmějí být překročeny, protože by již nebylo možné upevnit v šachtě spalinové příslušenství. 8 Logano plus GB (2015/03)

9 Montáž Stavební vlastnosti šachty Obr. 6 Obr. 7 Čtvercový průřez Vedení odtahu spalin a min a max Ø80mm 120 mm 350 mm Ø 80/125 mm 160 mm 400 mm Ø 110 mm 150 mm 400 mm Ø 110/160 mm 200 mm 400 mm Tab. 6 Dovolené rozměry šachty Kruhový průřez Vedení odtahu spalin D min D max Ø80mm 140 mm 400 mm Ø 80/125 mm 160 mm 450 mm Ø 110 mm 170 mm 400 mm Ø 110/160 mm 200 mm 450 mm Tab. 7 Dovolené rozměry šachty Čištění stávajících šachet a komínů Vedení odtahu spalin větranou šachtou Nachází-li se vedení odtahu spalin ve větrané šachtě ( obr. 9 a 10, str. 12; obr. 11 a 12, str. 13; obr. 13, str. 14), není nutno provádět žádné čištění. Vedení vzduch-spaliny v protiproudu Je-li vzduch pro spalování přiváděn šachtou v protiproudu ( obr. 17 a 18, str. 18), je šachtu nutné čistit takto: a Ø D O O Spalinové potrubí k šachtě jako jednotlivá trubka se základní stavební sadou GN, G (B 23, B 23p ) ( obr. 9 a 10, str. 12) Prostor umístění musí mít otvor vedoucí do venkovního prostoru s volným průřezem 150 cm 2 nebo dva otvory po 75 cm 2. Vedení odtahu spalin musí být uvnitř šachty po celé výšce odvětrávané. Vstupní otvor pro odvětrávání (minimálně 75 cm 2 ) musí být proveden v prostoru umístění topeniště a zakryt mřížkou vzduchu. Spalinové potrubí k šachtě jako souosá trubka se základní stavební sadou G-X (B 33 ) ( obr. 11 a 12, str. 13) V prostoru umístění není zapotřebí žádný otvor do venkovního prostředí, je-li zaručeno propojení místností podle TRGI 2008 (4 m 3 objemu prostoru na jednu kw jmenovitého tepelného výkonu). Jinak musí být prostor instalace vybaven otvorem o průřezu 150 cm 2 nebo dvěma otvory s vyústěním do venkovního prostředí a volným průřezem po 75 cm 2. Vedení odtahu spalin musí být uvnitř šachty po celé výšce odvětrávané. Vstupní otvor pro odvětrávání (minimálně 75 cm 2 ) musí být proveden v prostoru umístění topeniště a zakryt mřížkou vzduchu. Přívod vzduchu pro spalování souosou trubkou v šachtě se základní stavební sadou DO, DO-S (C 33x ) ( obr. 13/ 14, str. 14/ 15) Přívod vzduchu pro spalování se uskutečňuje kruhovou štěrbinou souosé trubky v šachtě. Šachta není v rozsahu dodávky. Jeden otvor do venkovního prostředí není zapotřebí. Za účelem odvětrání nesmí být instalován žádný otvor. Mřížka vzduchu není potřeba. Spalinové potrubí k šachtě jako souosá trubka se základními stavebními sadami G-K a GL-K (C 53x ) ( obr. 15, str. 16) V prostor instalace není nutný žádný otvor do venkovního prostředí. Vedení odtahu spalin musí být uvnitř šachty po celé výšce odvětrávané. Vstupní otvor pro odvětrávání (minimálně 75 cm 2 ) musí být proveden v prostoru umístění topeniště a zakryt mřížkou vzduchu. Přívod vzduchu pro spalování šachtou na principu protiproudu se základní stavební sadou G-K (C 93x ) ( obr. 17 a 18, str. 18) Přívod vzduchu pro spalování se uskutečňuje jako protiproud omývající spalinové potrubí v šachtě. Šachta není v rozsahu dodávky. Jeden otvor do venkovního prostředí není zapotřebí. Za účelem odvětrání nesmí být instalován žádný otvor. Mřížka vzduchu není potřeba. Předchozí využívání šachty / komína Větrací šachta Vedení odtahu spalin u plynového kotle Vedení odtahu spalin při topení olejem nebo pevnými palivy Tab. 8 Čištění šachet a komínů Potřebné čištění důkladné mechanické čištění důkladné mechanické čištění důkladné mechanické čištění Logano plus GB (2015/03) 9

10 4 Montážní rozměry (v mm) 4 Montážní rozměry (v mm) 4.1 Vodorovné připojení spalinové trubky K odvodu kondenzátu: Vodorovně vedené spalinové potrubí instalujte s 3 stoupáním (= 5,2 % nebo 5,2 cm na metr) ve směru proudění spalin. Vodorovné připojení spalinové trubky se používá u: vedení spalin šachtou podle B 23, B 23p, B 33, C 33x, C 53x, C 93x vodorovného vedení odtahu spalin podle C 13x, C 33x. S K ITL Obr. 8 Vedení odtahu spalin Ø 80/125 mm nebo Ø 80 mm [1] Připojovací kus (v rozsahu dodávky plynového kondenzačního kotle) s Vedení odtahu spalin Ø80mm K Vedení odtahu spalin Ø 80/125 mm cm 110 mm 155 mm cm 115 mm 160 mm cm 120 mm 165 mm cm 125 mm 170 mm Tab. 9 Montážní rozměry pro připojení spalinové trubky 10 Logano plus GB (2015/03)

11 Délky potrubí odvodu spalin 5 5 Délky potrubí odvodu spalin 5.1 Všeobecné informace Topná kondenzační zařízení jsou vybavena ventilátorem, který vytlačuje spaliny do odvodu spalin. V důsledku ztrát prouděním v systému odtahu spalin jsou spaliny v systému brzděny. Má-li být zaručeno bezpečné odvádění spalin do venkovního prostoru, nesmějí spalinová potrubí překročit určitou délku. Tato délka je maximální, ekvivalentní délka potrubí L ekv,max. Je závislá na kondenzačním kotli, vedení odtahu spalin a vedení spalinové trubky. V kolenech jsou ztráty prouděním větší než v přímém potrubí. Proto se jim přiřazuje ekvivalentní délka, která je větší než jejich délka fyzická. Ze součtu vodorovných a svislých délek potrubí a ekvivalentních délek potrubí použitých kolen vyplývá ekvivalentní délka daného vedení odvodu spalin L ekv. Celková délka musí být kratší než maximální ekvivalentní délka potrubí L ekv, max. Kromě toho nesmí v mnoha situacích délka vodorovných dílů vedení odtahu spalin L 1 překročit určitou hodnotu L 1,max. 5.2 Stanovení délky spalinových potrubí nalýza způsobu provedení Z daného způsobu odvodu spalin stanovte následující: způsob vedení spalinové trubky, vedení odtahu spalin podle TRGI 2008, plynový kondenzační kotel, vodorovná délka spalinové trubky, L 1, svislá délka spalinové trubky, L s, počet dodatečných 87 kolen ve spalinové trubce, počet 15 -, 30 - a 45 kolen ve spalinové trubce Určení parametrů Spalinová potrubí mohou vést tímto způsobem: vedení odtahu spalin v šachtě ( tab. 10, 11, 13, 14, 16 na str. 12, 13, 15, 16 a 18), vedení odtahu spalin vodorovné/svislé ( tab. 10, str. 12), vedení odtahu spalin na fasádě ( tab. 15, str. 17). Z příslušné tabulky podle vedení odtahu spalin dle TRGI 2008, plynového kondenzačního kotle a průměru spalinové trubky lze stanovit tyto hodnoty: maximální ekvivalentní délku potrubí L ekv,max, ekvivalentní délky kolen, popř. maximální vodorovnou délku potrubí L 1,max Kontrola vodorovné délky spalinové trubky (neplatí pro všechny situace vedení odtahu spalin!) Vodorovná délka spalinové trubky L 1 musí být menší než maximální vodorovná délka spalinové trubky L 1,max : L 1 L 1,max Logano plus GB (2015/03) 11

12 Ø 80 Ø 80 5 Délky potrubí odvodu spalin 5.3 Způsoby provedení odvodu spalin Ø 80 Ø110 L L Ø 80 Ø110 L 1 L il TT Obr. 9 Varianta montáže se stavební sadou G Obr. 10 Varianta montáže se stavební sadou G + ÜB-flex Vedení odtahu spalin hladkou trubkou v šachtě podle B 23, B 23p Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Plynový kondenzační kotel L max [m] 1) 1 metr trubky a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny. [] Spaliny [L] Celková stavební délka spalinového potrubí [L max ] Maximální stavební délka spalinového potrubí [L 1 ] Vodorovná délka spalinového potrubí [L 1,max ] Minimální vodorovná délka spalinového potrubí L 1,max [m] [m] [m] GB GB GB GB GB GB212-50, Ø Tab. 10 Délky potrubí u B 23 Za účelem výpočtu délky spalinových trubek s ohebnými trubkami montážní varianty se stavební sadou G + ÜB-flex kontaktujte příslušnou pobočku Buderus. 12 Logano plus GB (2015/03)

13 Ø 80/125 Ø 80/125 Délky potrubí odvodu spalin 5 Ø 80 Ø110 L L Ø 80 Ø110 L 1 L 1 Obr. 11 Varianta montáže se stavební sadou G-X + G-K TT TT Obr. 12 Varianta montáže se stavební sadou G-X + G-K + ÜB-flex Vedení odtahu spalin v šachtě podle B 33 Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Plynový kondenzační kotel L max [m] 1) 1 metr trubky a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny. [] Spaliny [L] Celková stavební délka spalinového potrubí [L max ] Maximální stavební délka spalinového potrubí [L 1 ] Vodorovná délka spalinového potrubí [L 1,max ] Minimální vodorovná délka spalinového potrubí L 1,max [m] [m] [m] GB GB GB GB GB GB212-50, Ø Tab. 11 Délky potrubí u B 33 Za účelem výpočtu délky spalinových trubek s ohebnými trubkami montážní varianty se stavební sadou G-X + G-K+ÜB-flex kontaktujte příslušnou pobočku Buderus. Logano plus GB (2015/03) 13

14 5 Délky potrubí odvodu spalin Obr. 13 Varianty montáže se stavební sadou DO ITL Vedení odtahu spalin svislé Ø 80/125 mm podle C 33x Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) 1) 1 metr trubky a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny. [] Spaliny [L] Celková stavební délka spalinového potrubí [L max ] Maximální stavební délka spalinového potrubí svislý Plynový kondenzační kotel L max [m] [m] [m] GB GB GB GB GB GB212-50, Ø 110/ Tab. 12 Délky potrubí u C 33x 14 Logano plus GB (2015/03)

15 Ø 80/125 Délky potrubí odvodu spalin 5 Ø 80/125 Ø110/160 L L TT Obr. 14 Montážní varianty se stavební sadou DO-S Vedení spalin dvojitým potrubím v šachtě podle C 33x Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Plynový kondenzační kotel L max [m] 1) 1 metr trubky a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny. [] Spaliny [L] Celková stavební délka spalinového potrubí [L max ] Maximální stavební délka spalinového potrubí [L 1 ] Vodorovná délka spalinového potrubí [L 1,max ] Minimální vodorovná délka spalinového potrubí L 1,max [m] [m] [m] GB GB GB GB GB GB212-50, Ø 110/ Tab. 13 Délky potrubí u C 33x Logano plus GB (2015/03) 15

16 5 Délky potrubí odvodu spalin Ø 80 Ø110 L Ø 125 Ø 80/125 L 3 L 1 Obr. 15 Montážní varianty se stavební sadou G-K + GL-K TT Vedení odděleného potrubí v šachtě podle C 53x Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) L max L 1,max L 3,max Plynový kondenzační kotel [m] [m] [m] [m] [m] GB GB GB GB GB GB212-50, Ø Tab. 14 Délky potrubí u C 53x 1) 1 metr trubky a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny. [] Spaliny [L] Celková stavební délka spalinového potrubí [L max ] Maximální stavební délka spalinového potrubí [L 1 ] Vodorovná délka spalinového potrubí [L 1,max ] Minimální vodorovná délka spalinového potrubí [L 3 ] Vodorovná délka potrubí přiváděného vzduchu [L 3,max ] Maximální vodorovná délka potrubí přiváděného vzduchu 16 Logano plus GB (2015/03)

17 Ø 80/125 Délky potrubí odvodu spalin 5 L Ø 80/125 Ø110/160 L 1 L TT Obr. 16 Montážní varianty se stavební sadou GF-K Vedení spalin na fasádě podle C 53x Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Plynový kondenzační kotel L max [m] 1) 1 metr trubky a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny. [] Spaliny [L] Celková stavební délka spalinového potrubí [L max ] Maximální stavební délka spalinového potrubí [L 1 ] Vodorovná délka spalinového potrubí [L 1,max ] Minimální vodorovná délka spalinového potrubí [L 1 ] Minimální vodorovná délka spalinového potrubí při alternativním nasávání vzduchu L 1,max /L 1 [m] [m] [m] GB GB GB GB GB GB212-50, Ø 110/ Tab. 15 Délky potrubí u C 53x Logano plus GB (2015/03) 17

18 Ø 80/125 Ø 80/125 5 Délky potrubí odvodu spalin Ø 80 Ø110 L L Ø 80 Ø110 L 1 L 1 Obr. 17 Varianty montáže se stavební sadou G-K TT Obr. 18 Varianty montáže se stavební sadou G-K + ÜB-Flex TT Vedení odtahu spalin hladkou trubkou v šachtě podle C 93x Ekvivalentní délky dodatečných kolen 1) Rozměry průřezu šachty ( délka strany nebo L max L 1,max Plynový kondenzační kotel průměr) [mm] [m] [m] [m] [m] GB GB x ) GB GB GB s trubkou v šachtě Ø ) ) x 140, 150 2) GB s trubkou v šachtě Ø ) x 150 2) Tab. 16 Délky potrubí u C 93x 1) 1 metr trubky a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny. 2) Drsnost 1,5 mm [] Spaliny [L] Celková stavební délka spalinového potrubí [L max ] Maximální stavební délka spalinového potrubí [L 1 ] Vodorovná délka spalinového potrubí [L 1,max ] Minimální vodorovná délka spalinového potrubí Za účelem výpočtu délky spalinových trubek s ohebnými trubkami montážní varianty se stavební sadou G-K + ÜB-flex kontaktujte příslušnou pobočku Buderus. 18 Logano plus GB (2015/03)

19 Délky potrubí odvodu spalin Příklad výpočtu délky spalinových potrubí GB s G-K Ø 200 L 45 = 1 m L 45 = 1 m Ø 80 L 87 = 2 m L 87 = 2 m 1 Ø 80/125 L 1 = 2 m L = 12 m Obr. 19 Příklad uspořádání [1)] 90 koleno na plynovém kondenzačním kotli a opěrné koleno v šachtě jsou v maximálních délkách již zohledněny [] Spaliny [L] Celková stavební délka spalinového potrubí [L 1 ] Vodorovná délka spalinového potrubí L skutečná = L + L 45 +L 87 = 12 m + (2 1 m) + (2 2 m) = 18 m ITL L skutečná je při 18 m menší než maximální celková stavební délka spalinového potrubí L max = 50 m ( tab. 11, str. 13). Logano plus GB (2015/03) 19

20 Bosch Termotechnika s.r.o. Obchodní divize Buderus Prùmyslová 372/ Praha 10 Tel.: (+420) Fax: (+420)

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus Plynové kondenzační kotle 6 720 647 719-000.1TD 6720819812 (2016/09) CZ Pokyny pro vedení odtahu spalin Logamax plus GB192 i Před obsluhou pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní

Více

Logamax plus GB T50

Logamax plus GB T50 Plynová kondenzační jednotka 6 720 644 020-00.1O Pokyny k vedení odtahu spalin ogamax plus GB172-24 T50 6 720 644 024 (2018/03) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB T50

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB T50 Plynová kondenzační jednotka 6 720 644 020-00.1O Pokyny k vedení odtahu spalin ogamax plus GB172-24 T50 6 720 644 024 (2013/01) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin

Pokyny k vedení odtahu spalin Pokyny k vedení odtahu spalin Plynová kondenzační jednotka 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB172-14 GB172-24 GB172-24K Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 720 619 654 (03/2010)

Více

Plynový kondenzační kotel

Plynový kondenzační kotel Pokyny pro vedení odtahu spalin Plynový kondenzační kotel Plynový kondenzační kotel GB212-15...50 Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. 0010004182-001 6720865446 (2017/05) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin pro odborníka Logano plus

Pokyny k vedení odtahu spalin pro odborníka Logano plus Olejový kondenzační kotel 6 720 804 974-00.1T Pokyny k vedení odtahu spalin pro odborníka Logano plus GB125 s hořákem Logatop BE 6720866583 (2016/04) CZ Před instalací a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah

Více

Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul...

Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul... Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynové kondenzační jednotky CERAPUR Modul... 6 70 6 6-00.O ZBS 4/00 S-3 MA.. ZBS /00 S-3 MA.. ZBS 30/50 S-3 MA.. ZBS /0 S-3 MA.. ZBS /75 S-3 MA..

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB V3. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Plynová kondenzační jednotka

Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB V3. Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Plynová kondenzační jednotka Plynová kondenzační jednotka 6 720 808 076 (2013/06) CZ 6 720 643 912-000.1TD Pokyny k vedení odtahu spalin Logamax plus GB162-15 45 V3 Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART

nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART Pokyny k odtahu spalin pro nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPUR SMART 6 720 612 662-00.2O ZSB 14-3 C... ZSB 22-3 C... ZWB 28-3 C... 6 720 615 723 CZ (2008/03) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny

Více

nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU

nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU Pokyny k odvodu spalin pro nástěnný plynový kondenzační kotel s integrovaným stratifikačním zásobníkem CERAPUR ACU 6 720 614 093-00.1O ZWSB 22/28-3 A... 6 720 615 456 CZ (2008/01) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel

Nástěnný plynový kondenzační kotel Pokyny pro instalaci odtahu spalin Nástěnný plynový kondenzační kotel 6 720 612 662-00.2O KZ 14 R KZ 22 R KZ 24 C 6 720 617 365 (2008/12) CZ Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů... 3

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. CERAPURACU-Smart. plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. CERAPURACU-Smart. plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ Pokyny k vedení odtahu spalin pro CERAPURACU-Smart plynový kondenzační kotel 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 E... 6 720 815 152 (2015/02) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny...............

Více

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. plynový kondenzační kotel. CERAPURACU-Smart O ZWSB 30-4 A (2011/09) CZ

Pokyny k vedení odtahu spalin pro. plynový kondenzační kotel. CERAPURACU-Smart O ZWSB 30-4 A (2011/09) CZ Pokyny k vedení odtahu spalin pro plynový kondenzační kotel CERAPURACU-Smart 6 720 614 093-00.2O ZWSB 30-4 A... 6 720 647 433 (2011/09) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3 1.1

Více

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT

Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT Pokyny k odtahu spalin pro Nástěnný plynový kondenzační kotel CERAPURCOMFORT 6 720 612 662-00.2O ZSBR 16-3 A.. ZSBR 28-3 A.. ZWBR 30-3 A.. ZBR 42-3 A.. 6 720 615 839 CZ (2008/04) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logamax plus

Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logamax plus Plynové kondenzační přístroje 6720813784-1.1TD Pokyny pro vedení odtahu spalin Ø 110/160 Logama plus GB162-70/85/100 V2 6720813787 (2015/07) cs Před obsluhou pozorně pročtěte. Obsah Obsah 1 Bezpečnostní

Více

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ

CERAPURMAXX. Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle ZBR 65-2 ZBR 98-2. Návod k instalaci pro odborníka 6 720 644 756 (2010/10) CZ menu Návod k instalaci pro odborníka Pokyny k vedení spalin pro plynové kondenzační kotle CERAPURMAXX 6 720 614 087-00.2O ZBR 65-2 ZBR 98-2 6 720 644 756 (2010/10) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a

Více

Návod k montáži k odtahu spalin pro

Návod k montáži k odtahu spalin pro Návod k montáži k odtahu spalin pro Plynový nástěnný kotel 6 70 6 6-00.O Logamax U5-0/4K Logamax U5-0/4 Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst 6 70 64 94 CZ (0/008) OSW Obsah

Více

Příloha k odvodu spalin

Příloha k odvodu spalin Příloha k odvodu spalin Plynový nástěnný kotel 6 70 6 988-00.O Logamax U0-/8T Pro odbornou firmu Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. 6 70 6 97 (0/0) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSACU COMFORT 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-6 MFA... ZWSE 8-6 MFA... 6 70 66 769 (008/03) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE

Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynový nástěnný kotel CERACLASSEXCELLENCE 6 70 63 087-00.O ZSC 4-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... 6 70 63 33 CZ (0 4 / 0)

Více

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou

Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou Návod k instalaci AZ 186 7 719 001 067 (barva kovu) AZ 210 7 719 001 217 (barva červené střešní krytiny) Svislé vedení odtahu spalin pro plynové kotle s uzavřenou spalovací komorou obr.1 Legenda k obr

Více

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru

Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru 45 55 65 75 85 max min max reset max min max Návod pro instalaci systému odtahu spalin Nástěnný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru reset max max 6 720 63 50-00.O DAGAS

Více

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU. Projekční podklady.

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU. Projekční podklady. Projekční podklady Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... Pro odborníka CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPUR ACU 8 6 5 6 * Teplo pro život 3 720 66 7 (2009/02) CZ Obsah ÚVOD - Plastové systémy vedení

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od..9 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle do 6, a kw ( /, 6/)... str. -7 Odkouření pro kondenzační kotle s výkonem kw ( /)... str. -9 Odkouření pro kondenzační

Více

Neutralizační zařízení

Neutralizační zařízení Návod k instalaci pro odborníka Neutralizační zařízení NE0.1 V3 6 720 643 208 (2010/03) CZ Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 1.1 Použité symboly Výstražné

Více

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.

Návod k instalaci pro odborníka. Vedení odtahu spalin. pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007. Návod k instalaci pro odborníka Vedení odtahu spalin pro plynové závěsné kotle Ceraclass ZS 12-2 DH AE 6 720 608 559 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní

Více

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0

Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE2.0 / CKN1.0, CKN2.0 Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD 6 70 644 110 (01/1) CZ Návod k montáži pro odborníky Logasol CKE1.0, CKE.0 / CKN1.0, CKN.0 Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst. Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Návod k montáži pro odborníky

Návod k montáži pro odborníky Návod k montáži pro odborníky Stojany pro deskové kolektory 67061659.00-1.SD Logasol CKE1.0-s / CKN1.0-s Pro odbornou firmu 6 70 644 110 (03/010) CZ Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah

Více

Instalační návod. Vedení odtahu spalin. Celsius WT 14 AM (2008/12) CZ

Instalační návod. Vedení odtahu spalin. Celsius WT 14 AM (2008/12) CZ Instalační návod Vedení odtahu spalin Celsius WT 14 AM1... 6 720 680 204 (2008/12) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a symboly............ 3 1.1 Vysvětlení použitých symbolů.......... 3 1.2 Bezpečnostní

Více

Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kw

Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kw Odkouření kondenzačních kotlů do 50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření DN 60/100 9-002 Koaxiální odkouření DN 80/125 9-004 Odkouření DN 80 do komínové šachty 9-008 Odkouření vedené na fasádě 9-013 Odkouření

Více

Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kw

Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kw Odkouření kondenzačních kotlů nad 50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření DN 100/150, nezávislé 11-002 Dělené odkouření 2x DN 100, nezávislé 11-004 Odkouření DN 100 do komín. šachty, závislé 11-006 Odkouření

Více

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby

Vedení odtahu spalin. Logamax U032-24. Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby Vedení odtahu spalin Logamax U032-24 Pro specializované techniky Pozorně přečtěte před uvedením do provozu a před prováděním údržby 6 720 802 264 (2012/04) CZ Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw Delší odkouření kondenzačních kotlů 40-50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření 100/150 mm 10-002 Odkouření DN 100 do komínové šachty 10-004 Technický ceník Junkers Bosch 2018/4 10-001 Odkouření DN 100/150,

Více

Svislé odkouření skrz střechu (trubka v trubce), 80/125 mm. 20 kw. 15,5 m. 16,0 m + 1 koleno 28,0 m + 1 koleno 33,0 m + 1 koleno 13,0 m + 1 koleno

Svislé odkouření skrz střechu (trubka v trubce), 80/125 mm. 20 kw. 15,5 m. 16,0 m + 1 koleno 28,0 m + 1 koleno 33,0 m + 1 koleno 13,0 m + 1 koleno Vodorovné odkouření skrz obvodovou stěnu, střechu (trubka v trubce), 80/125 mm Svislé odkouření skrz střechu (trubka v trubce), 80/125 mm Připojení na komín, šachtu Typ odkouření Obj. č. 20 12 kw 20 kw

Více

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady.

Teplo pro život. Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU. Projekční podklady. Projekční podklady Odkouření ke kondenzačním kotlům CERAPUR... Pro odborníka CERAPURCOMFORT CERAPURSMART CERAPURMODUL CERAPUR ACU 8 6 5 6 * Teplo pro život 3 720 66 7 (200/05) CZ Obsah ÚVOD - Plastové

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace pro GB152T/ GB162-15 až 45/ GB172/GB112 pro GB162-45 GB112-60 pro GB162-65 až 100 DO Střešní instalace C 33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího

Více

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Obsah Stránka Odkouření kaskád DN 125, do 3x 50 kw, přetlak 12-002 Odkouření kaskád DN 160, do 2x 100 kw, podtlak 12-005 Odkouření kaskád DN 200, do 3x 70 kw, podtlak

Více

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Obsah Stránka Odkouření kaskád DN 125, do 3x 50 kw, přetlak 12-002 Odkouření kaskád DN 160, do 2x 100 kw, podtlak 12-005 Odkouření kaskád DN 200, do 3x 70 kw, podtlak

Více

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw

Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw Spalinové systémy BRILON pro kotle BRÖTJE do 38 kw KAS 80 s AGZ - oddělené vedení spalin a přívodu vzduchu viz strana 17 Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a

Více

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw

Delší odkouření kondenzačních kotlů kw Delší odkouření kondenzačních kotlů 40-50 kw Obsah Stránka Koaxiální odkouření DN 100/150, nezávislé 10-002 Odkouření DN 80/125//100 do komín. šachty, nezávislé 10-005 Dělené odkouření 2x DN 80//100 do

Více

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům

Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Ceník děleného odkouření k závěsným kotlům Platný od 01.04.2008 Obsah: Řešení pro kotle Ceraclass ZS/ZW 12/24-2DH AE... str. 2-3 Řešení pro kotle Ceraclass ACU ZWSE 24-5 MFA... str. 4-5 Řešení pro kotle

Více

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů

Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Odkouření kaskád kondenzačních kotlů Obsah Stránka Odkouření kaskád DN 125, do 3x 50 kw, přetlak 2 Odkouření kaskád DN 160, do 2x 100 kw, podtlak 5 Odkouření kaskád DN 200, do 3x 70 kw, podtlak 7 Odkouření

Více

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle

KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle KATALOG ODKOUŘENÍ pro plynové kotle CHAFFOTEAUX plynové kotle TALIA / TALIA SYSTEM SERELIA NIAGARA C plynové kondenzační kotle TALIA GREEN / TALIA GREEN SYSTÉM TALIA GREEN HP SERELIA GREEN NIAGARA C GREEN

Více

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE DO 38 kw Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO, Technické informace kotlů Brötje

Více

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALIN ČERVEN SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALIN ČERVEN SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12 SYSTÉMY ODVODU SPALIN ČERVEN 2019 SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12 PŘÍSLUŠENSTVÍ ODKOUŘENÍ JEDNODUCHÉ A KONCENTRICKÉ DO 100 kw 13 SESTAVA C33 SVISLÁ PŘES STŘECHU DO

Více

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALIN PLATNOST OD SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12

WOLF SYSTÉMY ODVODU SPALIN PLATNOST OD SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12 SYSTÉMY ODVODU SPALIN PLATNOST OD 7. 5. 2018 SESTAVY DO 100 KW 3 SESTAVY DO 100 KW DOPORUČENÉ PRO KOTEL FGB-(K) 12 PŘÍSLUŠENSTVÍ ODKOUŘENÍ JEDNODUCHÉ A KONCENTRICKÉ DO 100 kw 13 SESTAVA C33 SVISLÁ PŘES

Více

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody

SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody SPALINOVÉ SYSTÉMY BRILON PRO KOTLE BRÖTJE od 50 do 110 kw a kaskádové odvody Tento podklad nenahrazuje Katalog spalinových systémů Brilon, Návod k montáži a instalaci spalinového systému SERIO, Technické

Více

Upevnění na stojanové konstrukci

Upevnění na stojanové konstrukci Návod k instalaci pro odborníka Deskové kolektory Upevnění na stojanové konstrukci 670648538.00-.ST 6 70 803 98 (0/05) CZ Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny. Použité symboly. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Typ odkouření Obj. č. 12 kw 20 kw 23 kw 24 kw Svislé odkouření 303 900 (červené) 303 901 (černé)

Typ odkouření Obj. č. 12 kw 20 kw 23 kw 24 kw Svislé odkouření 303 900 (červené) 303 901 (černé) Vodorovné odkouření skrz obvodovou stěnu, střechu (trubka v trubce), ø 60/100 mm Svislé odkouření skrz střechu (trubka v trubce), ø 60/100 mm Pružné odkouření - komín, šachta, sání vzduchu z venkovního

Více

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady

Návod k montáži. Kaskádový odvod spalin z plastu. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte! Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Návod k montáži Systém odvodu spalin - základní konstrukční sady Kaskádový odvod spalin z plastu Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte! 75 3800 (09/007) CZ Obsah Obsah Všeobecně 3. Normy, předpisy

Více

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ

CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ CENÍK ODTAHŮ KE KOTLŮM KZ platí od.. 0 do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem Uvedené sestavy odkouření jsou určeny pro kondenzační kotle DAKON KZ 4 R, KZ R, KZ 4 C, KZ 4 FS a KZ FS objednací číslo název

Více

02-P1. Příslušenství. Modul: Odkouření pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém 80/125 mm

02-P1. Příslušenství. Modul: Odkouření pro turbo kotle. Sekce: Koaxiální systém 80/125 mm Modul: Vodorovné odkouření skrz obvodovou stěnu, střechu (trubka v trubce), 80/125 mm Svislé odkouření skrz skrz střechu (trubka v trubce), 80/125 mm Připojení na komín, šachtu Typ odkouření Obj. č. 12

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GAF-K, GAL-K, LAS-K, GA, GA-X, GN /2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GAF-K, GAL-K, LAS-K, GA, GA-X, GN /2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9900 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GAF-K, GAL-K, LAS-K, GA, GA-X, GN Prosím, před montáží pečlivě přečíst Úvodem K tomuto návodu

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S. 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7212 0000 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada DO a DO-S Prosím, před montáží pečlivě přečíst Předmluva K tomuto návodu Předložený montážní

Více

Provádění komínů a kouřovodů

Provádění komínů a kouřovodů Provádění komínů a kouřovodů Úvod - názvosloví Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce s jedním nebo více průduchy Komín s přirozeným tahem komín, při jehož provozu je tlak uvnitř komínové vložky

Více

Příloha k odvodu spalin

Příloha k odvodu spalin 6 70 6 97 08/006 CZ Pro odbornou firmu Příloha k odvodu spalin Plynový nástěnný kotel Logamax U0-/8T 6 70 6 6-00.O Prosím, před montáží a údržbou pečlivě přečíst Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny a vysvětlení

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

CERTIFICATION HELP DESK

CERTIFICATION HELP DESK CERTIFICATION HELP DESK Jednotná společná charakteristika výrobků podle DIN EN 1856-1:2003 v rámci CE značení Vícevrsté kouřovody s nerezovou komínovou vložkou a minerálním komínovým tělesem Systém eka

Více

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu / odvodu spalin pro ecocompact a aurocompact VSC../-, VCC../-, VSC D../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě Návod k montáži a údržbě Akumulační zásobník 6 720 644 801-00.1T Logalux PS 200 EW PS 500 EW Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 648 339 (2010/08) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení

Více

Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin

Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin Systém odkouření pro plynové závěsné kotle řady CERACLASS... s nuceným odtahem spalin Projekční podklady CERACLASS CERACLASS ACU CERACLASS EXCELLENCE CERACLASS ACU COMFORT CZ-SK-2013/04 Obsah Strana Všeobecné

Více

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu

Návod k montáži. Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X. 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu 7211 9800 02/2003 CZ Jen pro odbornou firmu Návod k montáži Systém odvodu spalin plastová základní stavební sada GA-K a GA-X Prosím, před montáží pečlivě přečíst Obsah 1 Všeobecně.. 3 1.1 Normy, předpisy

Více

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Přehled dílů odkouření

Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. Přehled dílů odkouření Přehled dílů odkouření Proč Vaillant? Tradice, kvalita, inovace, technická podpora. pro systémy 60/100, 80/125, 80/80 (turbotec, pro, plus, exclusiv / turbotop, pro, plus, premium, aquaplus) pro systémy

Více

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel)

Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB312 (Dvojkotel) 7 77 006 08/006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádový sběrač spalin Logano plus GB (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění................................................... Rozsah

Více

Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu

Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu Návod pro instalaci systému odvodu spalin Závěsný plynový kotel s přívodem vzduchu pro spalování z venkovního prostoru Ceraclass acu 6 70 6 899-00.O ZWSE 4-5/ MFA 6 70 6 95 CZ (006/) OSW Obsah Obsah Bezpečnostní

Více

14 Komíny a kouřovody

14 Komíny a kouřovody 14 Komíny a kouřovody Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/34 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Názvosloví komínů Komín jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce

Více

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ

Návod k montáži. Logamax plus. Kaskádová jednotka GB162-65/80/100. Pro odbornou firmu. Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Návod k montáži Kaskádová jednotka 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Pro odbornou firmu Před montáží pečlivě pročtěte. 7217 4300(2011/04) CZ Konstrukční uspořádání Konstrukční uspořádání 9

Více

Systémy přívodu vzduchu/odvodu. ecotec pro/plus. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU/VUW INT II../5-3, VU/VUW INT II..

Systémy přívodu vzduchu/odvodu. ecotec pro/plus. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU/VUW INT II../5-3, VU/VUW INT II.. Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Systémy přívodu vzduchu/odvodu spalin pro ecotec pro/plus VU/VUW INT II../-, VU/VUW INT II../- CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str.

Více

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW

Návod k instalaci. Hlídač výkonu. Pro odbornou firmu. Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 720 614 446 CZ (2007/06) OSW Návod k instalaci Hlídač výkonu 6 70 614 337-00.1I Pro odbornou firmu Prosim, před montáži a údržbou pečlivě přečist 6 70 614 446 CZ (007/06) OSW Obsah Obsah 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů

Více

/2006 CZ

/2006 CZ 7 747 006 523 08/2006 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Kaskádové potrubní propojení Logano plus GB32 (Dvojkotel) Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

Přívod vzduchu/odvod spalin Kaskádové odkouření pro ecotec plus. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika

Přívod vzduchu/odvod spalin Kaskádové odkouření pro ecotec plus. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Přívod vzduchu/odvod spalin Kaskádové odkouření pro ecotec plus Systémy Æ 30, 60, 00, 50 mm CZ Obsah Obsah Pokyny k dokumentaci...3. Dodržování platné

Více

ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE

ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE ODTAHY SPALIN - KONDENZAČNÍ KOTLE Firma Thermona dodává systémy odkouření v několika typových provedeních. V provedení koaxiálním, kde se používá průměr 00 mm ( mm) pro vnější sací trubku a 60 mm (80 mm)

Více

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle

Systémy odkouření pro nástěnné kondenzační kotle Přehled systémů odkouření Náčrt situace Pro GB062/GB172/GB172T/GB162-15 až 45 Pro GB162-70- 100 DO Střešní instalace C33x Šikmá střecha Koncentrický odvod spalin/sání spalovacího vzduchu Plochá střecha

Více

spotřebičů a odvodů spalin

spotřebičů a odvodů spalin Zásady pro umísťování spotřebičů a odvodů spalin TPG, vyhlášky Příklad 2 Přednáška č. 5 Umísťování spotřebičů v provedení B a C podle TPG 704 01 Spotřebiče v bytových prostorech 1 K všeobecným zásadám

Více

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60

Projekční podklady. Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Projekční podklady Dimenzování a návrh spalinové cesty kaskádových kotelen s kotli Logamax plus GB112-24/29/43/60 Vydání 07/2003 Úvod 1. Úvod do kondenzační techniky Kondenzační kotle použité jako zdroje

Více

Návod k montáži pro odborníky. Kaskádová jednotka. CerapurMaxx TD ZBR -65 ZBR (2010/08) CZ

Návod k montáži pro odborníky. Kaskádová jednotka. CerapurMaxx TD ZBR -65 ZBR (2010/08) CZ Návod k montáži pro odborníky Kaskádová jednotka CerapurMaxx 6 720 614 028-001.1TD ZBR -65 ZBR -98 6 720 645 106 (2010/08) CZ Obsah Obsah 1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny 3 1.1 Použité symboly

Více

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU

Netcom100. pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás (2008/09) CZ/PL/HU Netcom100 pl Instrukcja instalacji 2 cs Návod na instalaci 12 hu Szerelési utasítás 22 CZ/PL/HU Obsah Obsah 1 ezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů..........................13 1.1 Použité symboly..............

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

13 Plynové spotřebiče

13 Plynové spotřebiče 13 Plynové spotřebiče Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/26 http://utp.fs.cvut.cz Roman.Vavricka@fs.cvut.cz Rozdělení plynových spotřebičů Plynový spotřebič je zařízení

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: PROHLÁŠNÍ O VLASTNOSTCH No. 9174 043 DOP 016-08-10 Declaration of Performance (DOP) Systémové komíny s vnitřní vložkou, z pevných nebo ohebných rour a Tvarovek

Více

Vedení vzduchu/spalin pro ecotec exclusiv, ecotec plus, ecotec pro. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU../3../4 VUW../3..

Vedení vzduchu/spalin pro ecotec exclusiv, ecotec plus, ecotec pro. Návod k montáži. Návod k montáži. Pro servisního technika VU../3../4 VUW../3.. Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži Vedení vzduchu/spalin pro ecotec exclusiv, ecotec plus, ecotec pro VU../3../4 VUW../3../5 Plast (PP) koncentrický systém Ø 60/00 Plast (PP) koncentrický

Více

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1. Návod k montáži. Pro servisního technika. Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k montáži Pro servisního technika Návod k montáži VAZ H1000/1, VAZ H1500/1 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle www.regulus.cz OBSAH Flexibilní systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém

Více

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení

Odkouření kotlů. POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle. Úsporné řešení pro vaše topení Odkouření kotlů POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle HLINÍK pro turbokotle www.regulus.cz OBSAH Flexibilní systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém odtahu spalin kondenzačních kotlů Pevný systém

Více

Prohlášení o shodě a informace o výrobku

Prohlášení o shodě a informace o výrobku Prohlášení o shodě a informace o výrobku ČSN EN 14471 Systémové komíny s plastovými vložkami Požadavky a zkušební metody Výrobce Brilon CZ a. s. Bretaňská 118 250 75 Nový Vestec IČ: 27938531 Popis produktu

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka

Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Návod k instalaci a k údržbě pro odborníka Neutralizační zařízení NE1.1 K použití pro plynové kondenzační kotle Pro odbornou firmu Před montáží a údržbou pečlivě pročtěte. 6 720 643 485 (2010/01) CZ Obsah

Více

Větrací systémy s rekuperací tepla

Větrací systémy s rekuperací tepla Větrací systémy s rekuperací tepla Vitovent 300 5825 965-3 CZ 09/2010 5825 965 CZ Systém větrání s rekuperací tepla a dálkovým ovládáním 5825 837-4 CZ 09/2010 Vitovent 300 H systém větrání bytů s rekuperací

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 078 DOP 2016-09-16 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový systémový komín typ TWIN-GAS dle 2. Číslo typu, šarže

Více

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní.

KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. KOMÍNY A KOUŘOVODY ČSN 73 4201 (Stručný výtah z normy) Komíny se mají navrhovat průběžné, pouze tam, kde to není možné se navrhují komíny podlažní. Komíny se společným sběračem se navrhovat nesmějí. (Sběrač

Více

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Potrubní spojení Logano G125 s Logalux LT300 Logano G125/GB125 s Hořák a Logalux LT300. Příslušenství. Pro odbornou firmu Návod k montáži Příslušenství Potrubní spojení Logano G5 s Logalux LT300 Logano G5/GB5 s Hořák a Logalux LT300 Pro odbornou firmu Před montáží pozorně pročtěte. 6 0 66 605-0/00 CZ Obsah Umístění...................................................

Více

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu

Návod k montáži. Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP. Sada výměníku tepla. Pro odbornou firmu Návod k montáži Sada výměníku tepla Logalux LSP Připojovací sada zásobníku LSP a spojovací vedení zásobníku LSP Pro odbornou firmu Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 6 720 643 451 (03/2006)

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 006 DOP 2014-01-27 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Jednovrstvý kovový komín Typ EW-FU dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: PROHLÁŠNÍ O VLASTNOSTCH No. 9174 043 DOP 019-07-0 Declaration of Performance (DOP) Systémové komíny s vnitřní vložkou, z pevných nebo ohebných rour a Tvarovek

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 058 02/2005 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE 0.1 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte 1 Všeobecné informace 1 Všeobecné informace Neutralizační

Více

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B

Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Spalovací vzduch a větrání pro plynové spotřebiče typu B Datum: 1.2.2010 Autor: Ing. Vladimír Valenta Recenzent: Doc. Ing. Karel Papež, CSc. U plynových spotřebičů, což jsou většinou teplovodní kotle a

Více

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva

Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva Povinnosti provozovatelů kotlů na pevná paliva 1) Kontrola technického stavu a provozu zdroje Povinnosti provozovatelů podle 17 odst. 1 písm. h) a 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:

Více

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům

Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Ceník odkouření ke kondenzačním kotlům Platný od 1. 4. 2015 3 8 5 11 14 9 10 15 6 Obsah: Odkouření pro kondenzační kotle (do výkonu 42 kw)...str. 2-11 Odkouření pro kondenzační kotle ZBR 42-3A...str. 12-16

Více

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH No. 9174 004 DOP 2016-01-18 Declaration of Performance (DOP) 1. Jednoznačný označovací kód typu výrobku: Vícevrstvý kovový komín Typ EW-KL dle 2. Číslo typu, šarže nebo série

Více

Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM

Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM Katalog a ceník odtahů spalin plynových zásobníkových ohřívačů vody QUANTUM Z důvodu neustálého vývoje si v zájmu zlepšování kvality dodávaných výrobků vyhrazujeme právo měnit technické parametry uvedené

Více