Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Laboratorní příručka. Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o."

Transkript

1 Laboratorní příručka Hematologicko-transfuzní oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o.

2 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfuzního odd. Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. A ÚVOD A -1 PŘEDMLUVA Vážené kolegyně a kolegové, tato laboratorní příručka je věnována všem spolupracujícím klinickým pracovištím, lékařům a zdravotním sestrám. Má za úkol stručně a přehledně informovat o struktuře a činnosti imunohematologické laboratoře HTO Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Poskytuje popis všech dostupných vyšetření, která naše laboratoř provádí, zásady pro odběry, identifikaci a příjem vzorků krve a vydávání laboratorních výsledků. Laboratorní příručka je určena všem klientům HTO, lůžkovým i ambulantním zařízením Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o., ale i externím zadavatelům našich služeb. Obsah laboratorní příručky byl koncipován v souladu s normou ČSN EN ISO Zdravotnické laboratoře- zvláštní požadavky na jakost a způsobilost. Věříme, že uvedené informace usnadní spolupráci mezi laboratoří a klinickými pracovišti. Laboratorní příručka je dostupná na intranetu Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Laboratorní příručka HTO, verze 07 2

3 A - 2 OBSAH A Úvod 2 A-1 Předmluva 2 A-2 Obsah 3 B Informace o laboratoři 4 B-1 Identifikace laboratoře a důležité údaje 4 B-2 Základní informace o laboratoři 4 B-3 Zaměření laboratoře,úroveň a stav certifikace a akreditace pracoviště 5 B-4 Organizace laboratoře 5 B-5 Spektrum nabízených služeb 6 C Manuál pro odběry primárních vzorků 6 C-1 Základní informace 6 C-2 Požadavkové listy (žádanky) 6 C-3 Požadavky na vyšetření 8 C-4 Požadavky na dodatečná vyšetření 9 C-5 Používaný odběrový systém 10 C-6 Příprava pacienta před vyšetřením 11 C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku 12 C-8 Odběr vzorku 12 C-9 Množství vzorku 15 C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 15 C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky 15 C-12 Transport biologického materiálu do laboratoře 16 D Preanalytické procesy v laboratoři 16 D-1 Příjem žádanek a vzorků 16 D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných ( kolizních) prim. vzorků 17 D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky 18 D-4 Vyšetřování smluvními laboratořemi 20 E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 20 E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech 20 E-2 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a labor. zpráv 21 E-3 Změny výsledků a nálezů 23 E-4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 24 E-5 Způsob řešení stížností 25 E-6 Konsultační činnost laboratoře 26 E-7 Vydávání potřeb laboratoří 26 F Abecední seznam laboratorních vyšetření 26 G Pokyny pro spolupracující oddělení 26 H Zkratky 27 CH Požadavkové listy ( ke stažení) 27 Příloha: Formulář "Žádanka o předtransfuzní vyšetření a transfuzní přípravky 28 Laboratorní příručka HTO, verze 07 3

4 B B - 1 INFORMACE O LABORATOŘI Identifikace laboratoře a důležité údaje Název organizace: Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. Adresa organizace: El.Krásnohorské , Frýdek-Místek IČO: web: Hematologicko-transfuzní oddělení Název laboratoře: Imunohematologická laboratoř Identifikační údaje - IČP: Telefonický kontakt na imunohematologickou laboratoř (včetně nočních služeb, sobot, nedělí a svátků): laboratorního úseku: Oddělení je umístěno v přízemí budovy O v areálu Nemocnice ve Frýdku-Místku, funguje jako samostatný primariát nemocnice. B-2 Základní informace o laboratoři Provozní doba laboratoře-příjem vzorků/expedice: nepřetržitě 24 hodin denně. Primář oddělení: MUDr.Jana Vaculová, tel Zástupce primáře: MUDr. Milada Švarná, tel Vrchní sestra oddělení: Marie Michnová, tel Konzultační a konziliární služby jsou poskytovány po předchozí domluvě se sestrou na ambulanci HTO- tel nebo přímo s lékaři HTO na uvedených telefonních číslech: , , příp , Laboratorní příručka HTO, verze 07 4

5 B-3 Zaměření laboratoře, úroveň a stav certifikace a akreditace pracoviště Imunohematologická laboratoř provádí základní vyšetření biologických materiálů humánního původu v oboru transfuzní služba. Zajišťuje nepřetržitý 24-hodinový provoz s definovaným spektrem rutinních a statimových vyšetření pro klinická pracoviště Nemocnice ve Frýdku-Místku a pro praktické, dětské a odborné lékaře v regionu. Imunohematologická laboratoř HTO splnila v prosinci 2012 podmínky Auditu II NASKL- Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře. Laboratoř se pravidelně účastní systému externího hodnocení kvality - SEKK s.r.o. v oblasti imunohematologie, získaná osvědčení jsou k dispozici v souboru dokumentace imunohematologické laboratoře. B-4 Organizace laboratoře Imunohematologická laboratoř je umístěna v 1.patře budovy "O" v areálu Nemocnice. Laboratorní úsek je organizačně rozčleněn na : příjem biologického materiálu imunohematologická laboratoř expedice-krevní banka Vyšetření vzorků v imunohematologické laboratoři je možno žádat v režimech rutina, statim a vitální indikace - viz.kapitola C-3 Požadavky na vyšetření. Transport TP na klinické oddělení zajišťuje opět pověřený NLZP. Lékař klinického oddělení je povinen neodkladně zajistit doručení krevního vzorku pacienta ( příjemce) do imunohematologické laboratoře HTO k následnému okamžitému provedení dodatečného předtransfuzního vyšetření ( rekonstrukce) při vitální indikaci. Naznačuje-li výsledek předtransfuzního vyšetření, že vydané TP byly inkompatibilní ( nejčastěji pro nález nepravidelných protilátek), pracovník laboratoře ihned telefonicky informuje lékaře klinického pracoviště, který by měl dle možnostízastavit transfuzi nevhodného TP a dosud nepodané TP nahradit vhodnými. Po určení KS příjemce pak pracovník laboratoře připravuje přednostně stejnoskupinové TP. Laboratorní příručka HTO, verze 07 5

6 B-5 Spektrum nabízených služeb Imunohematologická laboratoř HTO poskytuje pro pacienty tyto služby: vyšetření krevního skupinového systému (AB0, Rh) vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům vyšetření chladových aglutininů zkouška kompatibility před podáním erytrocytárního transfuzního přípravku vyšetření přímého a nepřímého antiglobulinového (Coombsova) testu vyšetření na syfilis Laboratoř současně poskytuje komplexně zajištěný přístup k datům, jejich bezpečnou ochranu a vhodné zpracování v laboratorním informačním systému. C MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ C-1 Základní informace V Nemocnici ve Frýdku-Místku je používán uzavřený odběrový systém S- Monovette firmy Sarstedt, který zaručí kvalitní a bezpečný odběr požadovaného množství krve. Odběry biologického materiálu se provádějí na lůžkových odděleních u hospitalizovaných pacientů nebo v odběrových boxech nemocnice ve Frýdku-Místku, umístěných v budově "O" při hematologické ambulanci a v budově "V" u ambulance diabetologické. C-2 Požadavkové listy( žádanky) Biologický materiál je dodáván do imunohematologické laboratoře se žádankou, ve které musí být povinně vyplněny základní identifikační údaje pacienta. Aktuální vzor požadavkového listu " Žádanka o předtransfuzní vyšetření a transfuzní přípravky" je k dispozici na intranetu: Informace - Oddělení-HTO. Žádanka musí obsahovat následující údaje :!!! 1. jméno a příjmení pacienta 2. číslo pojištěnce (neshoduje-li se s rodným číslem) 3. rodné číslo pacienta nebo datum narození (novorozenci, cizinci). V případě, že není totožnost pacienta známá, pak jiný způsob identifikace. Laboratorní příručka HTO, verze 07 6

7 4. kód zdravotní pojišťovny, event. informaci o způsobu úhrady (samoplátce, faktura) 5. urgentnost dodání výsledků ( statim, vitální indikace) 6. kódy diagnóz (základní + ostatní) dle aktuální verze MKN-10, 4 znaky 7. identifikace ordinujícího lékaře a jeho podpis 8. kontakt na objednavatele- razítko a telefonní spojení na oddělení 9. požadavek (specifikace) vyšetření k dodanému vzorku 10. datum a čas odběru biologického materiálu (datum a čas přijetí vzorku laboratoří jsou automaticky evidovány programem LIS po přijetí žádanky) 11. jmenovka a podpis sestry, která odběr provedla 12. další údaje nutné k vyhotovení kompletního nálezu (imunohematologická anamnéza...) Výjimka: Vzorek a žádanku s neúplnými údaji lze přijmout pouze u novorozenců, kteří ještě nemají přiděleno rodné číslo a u pacientů s náhradním jménem z oddělení ARO. Na žádance pro novorozence musí být maximální množství známých údajů, nejméně však datum narození a příjmení, případně označení I., II. u dvojčat. Pracovník laboratoře HTO zapíše neúplné nebo náhradní údaje o těchto pacientech do informačního systému a do sešitu Náhradní rodná čísla. Opravu údajů provádí pracovník OIT nebo pracovník příslušné ambulance či lůžkového oddělení, kam byl pacient přijat. Pracovník laboratoře HTO zjistí úplné údaje pomocí LIS a poté doplní úplné rodné číslo do zápisu v sešitě Náhradní rodná čísla. HTO skladuje žádanky po předepsanou dobu pěti let, poté jsou ukládány do nemocničního archivu. Laboratoř nesmí přijmout: žádanku ambulantního pacienta s razítkem lůžkového oddělení nebo jednotek intenzivní péče. žádanku pro hospitalizovaného pacienta s razítkem ambulance žádanku pro muže s razítkem odbornosti 603 a 604 (gynekologie) žádanku s razítkem lékaře odbornosti 002 ( pracoviště praktického lékaře pro děti a dorost) u pacientů starších 19 let požadavek na vyšetření dítěte od lékaře jiné než pediatrické odbornosti může být přijat pouze tehdy, je-li věk pacienta vyšší než 10 let žádanku od zadavatele laboratorní odbornosti, tj.222, , , 820, 822, , 913, 914, 916, 917, 921, 925, 927, 989, 990. Pokud jsou zjištěny uvedené nevyhovující odbornosti, pak musí být konsultací s žadatelem získána správná odbornost ( tzn. odbornost klinického pracoviště). Laboratorní příručka HTO, verze 07 7

8 Postup při odmítnutí vzorku -viz. kapitola D-2 - Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků. Postup při nesprávné identifikaci -viz.kapitola D-3 - Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. C-3 Požadavky na vyšetření Vyšetření biologického materiálu lze požadovat pouze formou písemné žádanky ( s výjimkou samoplátců).. RUTINA - STATIM - postupné vyšetření jednotlivých vzorků dodaných do laboratoře. - vyšetření je provedeno do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře vyšetření jsou prováděna ihned po příjmu dodaného materiálu do laboratoře, takto označené požadavky jsou vyřizovány přednostně: - vyšetření s přípravou kompatibilního TP do 60 minut ( v případě, že není předem známa krevní skupina, je doba přípravy TP do 90 minut). V případě záchytu nepravidelných antierytrocytárních protilátek může trvat vyšetření a zajištění kompatibilního TP déle - ordinující lékař je na tuto skutečnost upozorněn telefonicky pracovníkem laboratoře HTO. CAVE - primární vzorky určené k vyšetření STATIM musí být doručeny do imunohematologické laboratoře IHNED po odběru s přesně označeným časem odběru vzorku na žádance! VITÁLNÍ INDIKACE- pouze v život ohrožující situaci, kdy je požadován TP urgentně - v maximální časové tísni, vydá pracovník laboratoře HTO erytrocytární TP bez provedení předtransfuzního vyšetření: a) při požadavku na erytrocyty vydá EBR či ERD 0 Rh negativní b) při požadavku na plazmu vydá plazmu krevní skupiny AB V situaci, kdy lékař klinického pracoviště potřebuje naléhavě TP, je forma žádosti buď a) telefonická lékař kontaktuje pracovníka laboratoře HTO, který vydá TP bez písemné žádanky b) písemná žádanku na TP z vitální indikace přinese pověřený NLZP Označit žádanku VITÁLNÍ INDIKACE lze pouze při bezprostředním ohrožení životních funkcí pacienta! Zneužití tohoto označení může způsobit prodlevu ve vyšetření těch pacientů, kteří jsou skutečně ohroženi na životě! Laboratorní příručka HTO, verze 07 8

9 Samoplátci- laboratoř poskytuje své služby i samoplátcům. Cena vyšetření pro samoplátce je dána bodovou hodnotou vyšetření uvedenou v platném Seznamu výkonů. Vyšetření může žádat lékař- ten vyplní žádanku s vyznačením požadovaných vyšetření a zřetelným upozorněním, že se jedná o samoplátce. Vyšetření na vlastní žádost klienta: informace ohledně odběru a platby klient obdrží na příjmu materiálu od pracovníka laboratoře HTO, od vrchní sestry HTO či sestry z odběrového boxu oddělení HTO. C-4 Požadavky na dodatečná vyšetření Dodatečně lze - telefonicky- v imunohematologické laboratoři vyžádat provedení předtransfuzního vyšetření z již dříve odebraného vzorku krve pacienta. Jiná imunohematologická vyšetření nejsou dodatečně na telefonický požadavek laboratoří prováděna. Ze vzorků dodaných do laboratoře a označených jako REZERVA ( je vyšetřena krevní skupina a screening erytrocytárních protilátek) lze dodatečný požadavek dohlásit max.do 72 hod od odběru vzorku. Poté je vzorek zlikvidován jako biologický odpad a pacientovi je poté nutno odebrat nový krevní vzorek. REZERVA vyšetření je provedeno do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře,tp přípravky jsou dokříženy až po telefonickém požadavku příslušného klinického oddělení. Dokřížení je poté statimové-do 45min. Při telefonickém požadavku na dodatečné provedení předtransfuzního vyšetření si musí pracovník laboratorního úseku HTO vyžádat jméno zdravotnického pracovníka, který vyšetření dohlásil, příjmení, jméno a rodné číslo pacienta, pro kterého má být dodatečné předtransfuzní vyšetření provedeno. Pracovník laboratorního úseku HTO zapíše dodatečný požadavek pod novým pořadovým číslem -dle laboratorního informačního systému a na Žádanku o předtransfuzní vyšetření a transfuzní přípravky dopíše datum a čas zápisu požadavku o dokřížení do LIS ( dokříženo:datum + čas), počet a druh požadovaných transfuzních přípravků, nové pořadové číslo žádanky, datum a čas dohlášení, čitelně jméno osoby, která vyšetření dohlásila a zkratku názvu klinického oddělení, ze kterého bylo hlášení přijato. Následně pracovník laboratorního úseku HTO provede zápis do knihy Doordinace křížové zkoušky, která je uložena v místnosti Příjem materiálu HTO. Zápis musí obsahovat tyto údaje: datum dodatečného požadavku nové i původní pořadové číslo žádanky Laboratorní příručka HTO, verze 07 9

10 zkratku klinického oddělení, ze kterého bylo hlášení přijato příjmení a jméno pacienta rodné číslo pacienta požadavek na počet a druh transfuzního přípravku příjmení zdrav. pracovníka, který dodatečný požadavek nahlásil čitelné příjmení laboranta, který hlášení přijal Do poznámky v LIS pracovník laboratoře HTO provede záznam doordinace, který se následně zobrazí i ve výsledkovém listu. C-5 Používaný odběrový systém Imunohematologická laboratoř HTO Nemocnice ve Frýdku-Místku používá jako vstupní materiál pro vyšetření žilní krev odebranou vakuovým systémem- uzavřený odběrový systém firmy Sarstedt se specifikovanými typy zkumavek, které vyhovují preanalytickým podmínkám prováděných stanovení. Vakuový systém vylučuje možnost kontaminace zdravotnického personálu, pacienta či odběrového místa krví. V tabulce je uveden biologický materiál, typ odběrové nádobky a použití pro jednotlivá vyšetření. Typ vyšetřovaného materiálu Nesrážlivá žilní krev (EDTA) Srážlivá žilní krev Typ odběrové nádobky Sarstedt- tmavě růžový uzávěr (EDTA) Sarstedt- hnědý uzávěr, se separačním gelem Použití - Vyšetření krevního skupinového systému (AB0, Rh) - Zkouška kompatibility - Antiglobulinový test (Coombsův test) přímý a nepřímý - Vyšetření chladových aglutininů - Screeningové vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům - Vyšetření syfilis Laboratorní příručka HTO, verze 07 10

11 C-6 Příprava pacienta před vyšetřením Metody a vyšetření prováděné v imunohematologické laboratoři HTO nevyžadují speciální požadavky na přípravu pacienta před odběrem vzorku. Odběry žilní krve se provádí zpravidla ráno ( 6-10hod), nejlépe nalačno. Pacient / vyšetřovaná osoba by neměl-(a) 12 hodin před odběrem jíst tučná jídla, pít alkohol a kouřit. Pacient / vyšetřovaná osoba by měl-(a) před odběrem vypít min.250ml tekutin ( voda, neslazený čaj). Odběr krve je nutno vždy provádět do předem označené ( identifikačními údaji pacienta) odběrové nádobky. Hlavní chyby při odběrech krve: chyby při přípravě nemocného: vyšetřovaná osoba nedodržela dietu před odběrem, pacient v době odběru nebo těsně před odběrem dostal infuzi či nevysadil speciální léky-možné ovlivnění výsledků vyšetření, odběr byl proveden po mimořádné fyzické zátěži ( noční směna, sportovní trénink), odběr byl proveden v nevhodnou dobu - ne ráno, vyšetřovaná osoba před odběrem nepila - výsledek může být ovlivněn dehydratací chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla při odběru- dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení se zataženou paží mohou vést ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži ( např.koncentrace proteinů) chyby vedoucí k hemolýze vzorku- hemolýzu erytrocytů může způsobit: - venepunkce provedená před zaschnutím dezinfekčního prostředku ( znečištění jehly nebo pokožky stopami ještě tekutého dezinfekčního prostředku) - použití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává - použití vlhké odběrové soupravy - prudké vystřikování krve za stříkačky do zkumavky - stékání krve po povrchu kůže a pak teprve do zkumavky - prudké třepání krve ve zkumavce( k tomu dochází i při nešetrném transportu krve ihned po odběru) - uskladnění plné krve v lednici - prodloužení doby transportu mezi odběrem a dodáním do laboratoře - použití nesprávné koncentrace protisrážlivého činidla chyby při odběru, skladování a transportu vzorku - použití nevhodných zkumavek nebo kapilár - dlouhá doba od odběru do oddělení krevního koláče - obsah odběrové nádoby aditivem nebyl správně promíchán - nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi - zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny -požadavky kapitola D - zkumavky s materiálem byly potřísněny krví - vzorky krve byly vystaveny nevhodným skladovacím či přepravním Laboratorní příručka HTO, verze 07 11

12 podmínkám ( teplu, přímému slunečnímu světlu nebo mrazu) vliv infuzní terapie- odběr nejdříve hodinu po infuzi, kontaminace vzorku infuzí- zředění vzorku aplikovanou infuzí nebo heparinovou zátkou katétru Prevence vzniku hematomu v místě vpichu: punkce pouze horní žilní stěny včasné odstranění škrtidla ( zejména před odstraněním jehly ze žíly) punce jen velkých povrchových žil aplikace přiměřeného tlaku na místo vpichu při ošetření rány po odběru C-7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky biologického materiálu, které mají na štítku čitelně napsány identifikační údaje pacienta. Vzorky pacientů určené k analýze se bez jednoznačné identifikace pacienta nesmějí v laboratoři vyskytovat. Při příjmu pracovník laboratorního úseku HTO kontroluje shodu údajů na štítku primárního vzorku a na žádance. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta zadány do informačního systému a danému vzorku je přiřazeno pořadové číslo vzorku. Toto pořadové číslo je napsáno na primární zkumavku se vzorkem a na žádanku. Tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavce s materiálem (primární vzorek). Přiřazené pořadové číslo je vytištěno na výsledkovém listě. C-8 Odběr vzorku Odběru vzorků by měly předcházet tyto kroky: Příprava materiálu a příslušné dokumentace zejména s ohledem na prevenci záměn vzorků a zvolení špatného typu zkumavky. Kontrola identifikace vyšetřovaného dostupným způsobem. Ověření dodržení potřebných dietních omezení před odběrem. Kontrola dostupnosti všech pomůcek potřebných pro odběr. Seznámení pacienta s postupem odběru. Zajištění vhodné polohy paže, tj. podložení paže opěrkou v natažené pozici bez pokrčení v lokti. Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách, kontrola kvality jehel a zkumavek. Bezpečnostní aspekty při odběru vzorků: Laboratorní příručka HTO, verze 07 12

13 1. Každý vzorek krve je nutné považovat za potencionálně infekční. Je nutné zabránit zbytečným manipulacím s krví, které by mohly vést ke kontaminaci pokožky odebírající osoby, veškerých zařízení používaných při odběru nebo ke vzniku infekčního aerosolu. 2. Je nutné zajistit dostupnost lékaře při předpokládaných komplikacích při odběru. 3. U nemocných s poruchami vědomí nebo u malých dětí je nutné k zabránění případného poranění očekávat nenadálé pohyby nebo reakce na vpich. Komplikace se musí ohlásit. 4. Veškeré manipulace s odběrovými jehlami se musí provádět s maximální opatrností. 5. Pro odběry krve pacientů v izolaci je nutné vypracovat zvláštní pokyny. 6. Je zakázáno provádět odběry materiálu v místnostech s možným zdrojem infekčního aerosolu (v místnostech s centrifugami, dávkovači, vývěvami a podobně). 7. Prevence hematomu zahrnuje zejména: - punkce pouze horní žilní stěny s jistotou, že jehla úplně pronikla jen touto stěnou, - včasné odstranění turniketu (zejména před odstraněním jehly ze žíly), - používání jen velkých povrchových žil, - aplikace přiměřeně malého tlaku na místo vpichu při ošetření rány po odběru. Zařízení pro odběry: a) prostory pro ambulantní pacienty musí se zajistit snadná přístupnost pro ambulantní nemocné včetně handicapovaných pacientů, správné osvětlení, označení, potřebná velikost místností a prostor pro registraci pacientů. Zvlášť musí být oddělena: čekárna prostory pro odkládání oděvů, pro bezprostřední odpočinek po odběru místnost pro odběry je nutné zajistit lehátko pro nemocné s komplikacemi po odběru b) při odběru hospitalizovaných pacientů jsou tyto podmínky zajištěny v rámci léčebné péče (dostupnost lékaře, odpočinek po odběru, atd). Pokyny k odběru vzorku žilní krve: Nasazení turniketu na vhodně položenou paži a zaškrcení paže.škrtidlo může být zataženo nejvýše 1 minutu, opakované použití je možné nejdříve po 2 minutách. Opakované sevření a uvolnění pěsti ( tzv."pumpování") se nedoporučuje. Posouzení kvality žilního systému v loketní jamce, málo zřetelné žíly lze zvýraznit masáží paže od zápěstí k lokti, krátkými poklepy ukazovákem, spuštěním paže. Dezinfekce místa vpichu doporučeným desinfekčním prostředkem.dezinfekci nechejte působit do zaschnutí -min.60 sekund ( oschnutí kůže je důležité i pro prevenci hemolýzy ve vzorku a odstranění pocitu pálení v místě vpichu). Místa ošetřeného dezinfekcí se již nedotýkejte. Je-li nutná další palpace místa vpichu, pak opětovně proveďte předepsaný postup ( viz.výše). Pro zvýraznění viditelnosti žíly můžete místo vpichu ještě jednou postříkat dezinfekčním prostředkem. Při použití vakuových systémů se vloží vhodná jehla do držáku, palcem ve vzdálenosti 2-5cm pod místem odběru se stabilizuje poloha žíly, provede se venepunkce a teprve potom se nasazují vhodné zkumavky.vakuová zkumavka se nesmí nasadit na vnitřní jehlu držáku před venepunkcí, protože by se vakuum ve zkumavce zrušilo. Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit škrtidlo. Pozice jehly v žíle se přitom nesmí změnit. Laboratorní příručka HTO, verze 07 13

14 Je-li ve vakuované zkumavce protisrážlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do žilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak dostatečný poměr krve a protisrážlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutno bezprostředně po odběru promíchat pěti až desetinásobným šetrným převrácením.jehla se ze žíly vyjímá samostatně, tedy až po sejmutí poslední vakuované zkumavky z jehly. Pokud se nepodaří odebrat dostatečné množství krve, lze opatrně změnit pozici, použít jinou vakuovou zkumavku nebo uvolnit příliš zatažený turniket. Opakované sondování jehlou je nepřípustné. Doporučené pořadí odběrů z jednoho vpichu: 1. odběry pro hemokultury 2. citrátová krev pro koagulační vyšetření 3. srážlivá krev s aktivátory srážení nebo separačními kuličkami (pro získání séra) 4. nesrážlivá krev v protisrážlivými činidly (pro získání plazmy) v pořadí:heparin, EDTA, Na-fluorid 5. ostatní odběry Pokud se neodebírá vzorek na hemokulturu, tak prvním vzorkem nesmí být citrátová krev na koagulační vyšetření, ale buď srážlivá krev nebo se musí první náběr / zkumavka zničit a ke koagulačnímu vyšetření se posílají až následující náběry citrátové krve. Místo vpichu i s jehlou se překryje tamponem nebo náplastí, na krytí se jemně zatlačí a pomalým tahem se odstraní jehla ze žíly.přitom se dbá, aby nedošlo k poranění pacientovy paže. Pro prevenci hematomu se doporučuje lehce tlačit na místo vpichu při natažené paži.tampon se fixuje gázovým krytím nebo se přelepí náplastí po dobu nejméně 15 minut. Bezpečně zlikvidujte jehly do určených pevnostěnných kontejnerů. Nenasazujte jehlu zpět do krytu! Následuje odeslání správně označených zkumavek s příslušnými žádankami do laboratoře. Laboratorní příručka HTO, verze 07 14

15 Pokyny k odběru pupečníkové krve: Odběr se provádí do předem označené zkumavky. Zkumavka musí být označena jménem matky a rodným číslem nebo číslem pojištěnce matky. Pro odběr pupečníkové krve se používá sterilní plastová 10ml zkumavka bez média. Vzorek misí být provázen žádankou obsahující dříve uvedené povinné údaje, vzorek a žádanka musí být označeny druhem primárního vzorku (tj. pupečníková krev). Pupečníková krev novorozence se odebírá po porodu novorozence-po podvázání pahýlu pupečníku. Pro odběr se používá krev obsažená v placentě a v pupečníku po přerušení pupečníku, která po uvolnění peánu z pupečníku volně kape do zkumavky. Odebrané vzorky se spolu se žádankami transportují do laboratoře. C-9 Množství vzorku Tabulka-Doporučené množství plné krve a typ zkumavky při primárním odběru Imunohematologické vyšetření Vyšetření na syfilis 5ml nesrážlivé krve (EDTA) děti adekvátně menší objem,min. 2-3ml děti do 6 měsíců 1-3ml srážlivá pupečníková krev min. 1-3ml 5ml srážlivé krve u novorozenců z pupečníkové krve adekvátně menší objem 1-3ml C-10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Po odebrání primárních vzorků a jejich řádném označení jménem, příjmením a rodným číslem pacienta jsou odběrové nádobky skladovány tak, aby byly dodrženy podmínky preanalytické fáze, které jsou určeny typem požadovaných vyšetření. C-11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Každý vzorek je nutné považovat za potenciálně infekční. Žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem- toto je důvodem k odmítnutí vzorku. Vzorky od pacientů s již diagnostikovaným přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou musí být viditelně označeny ( zkumavka i žádanka). Vzorky jsou přepravovány v uzavřených odběrových nádobkách ( zkumavkách), které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Vzorky jsou po ukončení analýzy likvidovány jako biologický materiál. Laboratoř a všechny spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny uplatňovat v plném rozsahu. Laboratorní příručka HTO, verze 07 15

16 C-12 Transport biologického materiálu do laboratoře Zkumavky s biologickým materiálem musí být do laboratoře doručeny co nejdříve po odběru. Dodržení podmínek transportu primárních vzorků je nezbytné pro udržení kvality odebraného materiálu. Nevhodné podmínky či doba transportu mohou biologický materiál znehodnotit a tak negativně ovlivnit výsledky vyšetření. Pro lepší sledovatelnost kvality vzorků žádáme o uvedení času odběru vzorků na žádanky. Transport biologického materiálu do laboratoře je zajišťován proškoleným personálem- nelékařskými zdravotnickými pracovníky. Biologický materiál je transportován ve standardizované, dezinfikovatelné a uzavíratelné nádobě-přepravce. Vzorky krve na vyšetření chladových antierytrocytárních protilátek ( chladových aglutininů) je nutno po domluvě s laboratoří dopravit do laboratoře při 37 C ( odběr do předehřáté zkumavky, okamžitý transport v teplém gelu). Po dodání materiálu do imunohematologické laboratoře ( místnost "Příjem materiálu HTO") je materiál postupně přijímán, kontrolován a tříděn dle požadavků na vyšetření, označen a požadavky na vyšetření jsou zadány do laboratorního informačního systému OpenLims. D PREANALYTICKÉ PROCESY V LABORATOŘI Preanalytická fáze má důležitý vliv na kvalitu výsledků. Zahrnuje žádanku o vyšetření, přípravu pacienta, výběr vhodného biologického materiálu pro stanovení, odběrové pomůcky, odběr primárního vzorku, transport do laboratoře, případně skladování vzorku před provedením vyšetření. Preanalytická fáze končí zahájením vyšetření. D-1 Příjem žádanek a vzorků Pracovník laboratorního úseku HTO přijímá vzorky v místnosti "Příjem materiálu HTO". Dodané vzorky musí být správně odebrané, nepotřísněné a v nepoškozeném obalu. Při příjmu laborant kontroluje- jednoznačnou identifikaci primárního vzorku a shodu identifikačních údajů se správně a čitelně vyplněnou žádankou, dále kontroluje neporušenost primárního vzorku a těsnost uzavření odběrové zkumavky. Po přezkoumání vzorek převezme a identifikační údaje vloží do laboratorního informačního systému ( datum a čas přijetí vzorku jsou v laboratorním informačním systému zaznamenány automaticky a poté uvedeny i ve výsledkovém listu). Zadanému vzorku je přiděleno pořadové (laboratorní) číslo, o je napsáno i na zkumavku s primárním vzorkem a na žádanku- tak je zajištěna návaznost identifikovaného jedince na žádance a označené zkumavce s biologickým materiále ( primární vzorek). Přiřazené pořadové ( laboratorní) číslo je také automaticky vytištěno na výsledkovém listu.. Laboratorní příručka HTO, verze 07 16

17 Vzorky krve si pracovník laboratorního úseku HTO rozdělí dle stupně naléhavosti- přednostně řeší požadavky VITÁLNÍ INDIKACE, STATIM, následují požadavky na vyšetření v režimu RUTINA. Identifikace pacienta na biologickém materiálu Nezbytnou identifikaci biologického materiálu před přidělením pořadového laboratorního čísla tvoří minimálně příjmení pacienta ( lépe však jméno i příjmení) a číslo pojištěnce (celé rodné -identifikační číslo), štítek musí být čitelný, nepřelepený. Při nesplnění těchto podmínek je nutno materiál odmítnout (viz dále). Pokud je zkumavka s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta (např. přilepením či uložením v uzavřeném obalu ). Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro odmítnutí. Neoznačené vzorky nejsou přijaty k dalšímu zpracování v imunohematologické laboratoři HTO. Biologický materiál je do laboratoře zásadně doprovázen žádankou. Identifikace novorozenců Novorozencům je přiděleno náhradní rodné číslo. D-2 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných ( kolizních) primárních vzorků Kritéria pro přijetí primárního vzorku: viz.bod D-1 Příjem žádanek a vzorků Důvody pro odmítnutí biologického materiálu a/nebo žádanky v laboratoři: Odmítnout lze biologický materiál bez žádanky neoznačenou zkumavku s biologickým materiálem hemolytický vzorek žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje pro styk se zdravotní pojišťovnou (číslo pojištěnce, příjmení a jméno, typ zdravotní pojišťovny, IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) a není možné je doplnit na základě dotazu na klinickém pracovišti Laboratorní příručka HTO, verze 07 17

18 žádanku, která obsahuje požadavek na vyšetření, které laboratoř HTO neprovádí ani nezajišťuje žádanku dospělého pacienta od zdravotnického subjektu s odborností pediatrie (kromě indikace lékaře s odborností lékařská genetika), žádanku muže od subjektu s odborností gynekologie, žádanku s ambulantním razítkem u hospitalizovaných pacientů, žádanku dítěte pod 10 let věku od zdravotnického subjektu s jinou než pediatrickou specializací žádanku nebo odběrovou nádobku znečištěnou biologickým materiálem zkumavku s biologickým materiálem, kde není způsob identifikace materiálu z hlediska nezaměnitelnosti dostatečný. Za dostatečnou identifikaci materiálu se považuje splnění uvedených pokynů o nezbytné identifikaci biologického materiálu- viz. bod C-2 a C-7: Požadavkové listy (žádanky), Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku. zkumavku s biologickým materiálem, kde zjevně došlo k porušení doporučení o preanalytické fázi chybí-li datum odběru materiálu na vzorku ( předtransfuzní všetření) chybí-li datum a čas odběru biol.materiálu na žádance (předtransfuzní vyšetření) O odmítnutí vadných ( kolizních) vzorků je vedena evidence - sešit "Odmítnutá vyšetření" a "Nepřijaté vzorky" - blíže bod D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. D-3 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nesouladu v identifikačních údajích mezi žádankou a vzorkem ( např.jméno a příjmení pacienta, rodné číslo pacienta): Materiál není přijat, analýza se neprovádí. Odesílající subjekt ( příslušné klinické oddělení nebo ambulance) obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného (označeného) biologického materiálu. Je požadován nový vzorek. původní žádanka je přijata do laboratorního informačního systému OpenLims - nevyšetřeno z důvodu...a výsledek je zaslán na oddělení požadující vyšetření Laborant provede záznam do sešitu Odmítnutá vyšetření -viz.níže. Žádanka s popisem nedostatečné identifikace biologického materiálu a s podpisem vedoucího pracovníka se archivuje 5 let. Laboratorní příručka HTO, verze 07 18

19 Je-li porušen obal vzorku ( část materiálu vytekla při transportu), žádanka nebo odběrová nádobka je znečištěná biologickým materiálem, je zjištěn nesprávný odběr (např. hemolytický vzorek) nebo je nesprávný typ zkumavky: Materiál není přijat, analýza se neprovádí. Odesílající subjekt ( příslušné klinické oddělení nebo ambulance) obdrží informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného (označeného) biologického materiálu. Je požadován nový vzorek. původní žádanka je přijata do laboratorního informačního systému OpenLims - nevyšetřeno z důvodu...a výsledek je zaslán na oddělení požadující vyšetření Laborant provede záznam do sešitu "Nepřijaté vzorky" -viz.níže. Postup laboratoře, pokud není žádanka řádně vyplněna ( schází některé povinné údaje, např. diagnóza, kód zdravotní pojišťovny, IČZ nebo IČP lékaře, odbornost, požadované vyšetření): Materiál je přijat k analýze. Laborant HTO na nedostatek telefonicky upozorní odesílající klinické pracoviště a zjištěné údaje doplní do žádanky. Vydání výsledku zajistí laborant HTO až po dořešení výše uvedených neshod. Jakoukoli neshodu zjištěnou při příjmu žádanky se vzorkem řeší pracovník laboratoře HTO okamžitě ( většinou telefonicky) při příjmu tak, aby nedošlo k poškození pacienta z prodlení. Při zjištění zásadní neshody (identifikace pacienta na žádance a odběrové zkumavce) oznámí pracovník imunohematologické laboratoře HTO lékaři odpovídajícího oddělení důvod, proč byl požadavek na vyšetření odmítnut a domluví se na následném postupu - vyžádá si nový vzorek. Pracovník laboratorního úseku HTO provede záznam do sešitu Odmítnutá vyšetření, který musí obsahovat minimálně : datum a čas zjištění příjmení a jméno pacienta, jeho RČ odesílající oddělení, typ vyšetření důvod odmítnutí vzorku čitelné jméno ( příp. jmenovka) pracovníka identifikujícího neshodu jméno sestry/ příp. lékaře oddělení, kterému byla neshoda nahlášena podpis pracovníka potvrzujícího zvolený postup (VŠ- otisk razítka/jmenovky) Laboratorní příručka HTO, verze 07 19

20 Sešit Odmítnutá vyšetření je umístěn v místnosti příjmu materiálu HTO. Případ neshody řešený odmítnutím vzorku při nepřítomnosti vedoucího pracovníka HTO, musí být následující pracovní den oznámen a potvrzen podpisem vedoucího pracovníka HTO (primář, vrchní sestra). Neshody vyplývající z nekvalitního odběru (hemolytický vzorek) nebo jiného důvodu (chylózní nebo ikterický vzorek) řeší pracovník imunohematologické laboratoře a zapíše je do sešitu "Nepřijaté vzorky", který je uložen v místnosti příjmu materiálu HTO. Záznamy o nepřijatých vzorcích musí obsahovat: datum nepřijetí vzorku příjmení a jméno pacienta oddělení důvod nepřijetí čitelně jméno sestry, která hlášení přijala a laboranta, který zápis provedl Primář oddělení kontroluje záznamy o nepřijatých vzorcích cca 1x za 14 dnů, což stvrzuje svým podpisem a otiskem razítka. D-4 Vyšetřování smluvními laboratořemi Imunohematologická laboratoř HTO Nemocnice ve Frýdku-Místku,p.o. využívá služeb smluvní imunohematologické laboratoře Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava ( adresa: 17.listopadu 1790, , Ostrava-Poruba) pro tyto případy: vyšetření ( určení specifity) protilátek proti erytrocytům vyšetření ( určení přítomnosti) protilátek proti leukocytům vyšetření ( určení přítomnosti) protilátek proti trombocytům provedení testu kompatibility transfuzního přípravku ( křížové zkoušky) v případě pozitivního výsledku vyšetření na přítomnost protilátky proti erytrocytům, provedeném v imunohematologické laboratoři Hematologickotransfuzního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o provedení testu kompatibility transfuzního přípravku ( křížové zkoušky) při jejím pozitivním výsledku v imunohematologické laboratoři Hematologickotransfuzního oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. vyšetření KS při nejasném výsledku v AB0 systému nebo Rh(D) antigenu E VYDÁVÁNÍ VÝSLEDKŮ A KOMUNIKACE S LABORATOŘÍ E-1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Pracovníci laboratorního úseku HTO hlásí telefonicky ( v co nejkratším časovém intervalu od zjištění ) jakýkoliv důvod pro zpoždění výsledku laboratorního vyšetření, které by mohlo ohrozit péči o pacienta a kritické hodnoty laboratorních vyšetření. Za kritickou hodnotu je považován takový výsledek laboratorního vyšetření, který může mít za následek bezprostřední ohrožení zdraví nebo života pacienta: Laboratorní příručka HTO, verze 07 20

21 pozitivní nález při screeningu protilátek proti erytrocytům pozitivní výsledek předtransfuzního vyšetření, zkoušky kompatibility pozitivní výsledek Coombsova testu, včetně u novorozence -podezření na AIHA nález chladových protilátek pozitivní výsledek vyšetření na syfilis je-li neshoda v krevní skupině oproti předchozímu vyšetření ( podezření na záměnu pacienta) odmítnutí statim požadavku na předtransfuzní vyš., nejsou-li splněny požadavky na předtransfuzní vyšetření ze strany žadatele Hlášení výsledků vyšetření může převzít pouze zdravotnický pracovník příslušného klinického oddělení ( lékař, sestra). Předání veškerých telefonicky hlášených výsledků následně laborant zapíše do elektronického výsledkového listu v laboratorním informačním systému, záznam musí obsahovat tyto údaje: oddělení, na které je výsledek hlášen, telefonický kontakt (klapka) daného oddělení, jméno zdravotnického pracovníka, který hlášení přijal, datum a čas hlášení a jméno laboranta, který oddělení informoval. Záznam o nahlášení je vytištěn i ve výsledkovém listu, který je odesílán na klinické pracoviště. Výsledky předtransfuzních vyšetření jsou zaznamenány současně na Žádance o předtransfuzní vyšetření a transfuzní přípravky. Tato žádanka je odesílána na klinické pracoviště vždy spolu s vydaným transfuzním přípravkem pro daného pacienta. E-2 Informace o formách vydávání výsledků, typy nálezů a laboratorních zpráv Hlášení výsledků a předávání výsledkových listů - obecné zásady Laboratorní výsledky jsou vydávány požadujícímu pracovišti v písemné podobě - na výsledkovém listu transfuzní služby, který je vytištěn z laboratorního programu OpenLims. Výsledkové listy jsou odesílány v tištěné formě po autorizaci primářem nebo lékařem HTO. Musí obsahovat následující údaje: datum a hodinu tisku výsledkového listu, identifikační údaje oddělení HTO- adresa, IČP, odbornost, kontakty ( telefon, ), příjmení a jméno pacienta, jeho rodné číslo, kód diagnózy, kód zdravotní pojišťovny, Laboratorní příručka HTO, verze 07 21

22 identifikační údaje odesílajícího oddělení ( název odd., adresa, IČP, odbornost), datum a čas odběru vzorku na oddělení, datum a čas příjmu do laboratoře, pořadové číslo žádanky + označení S při naléhavém požadavku ( statim, vitální indikace), název metody, datum provedení vyšetření a výsledky provedených vyšetření jméno pracovníka laboratorního úseku HTO, který vyšetření provedl datum a čas uvolnění výsledku VŠ pracovníkem ( primář či lékař HTO) + jeho jméno Na klinická oddělení jsou výsledkové listy zasílány prostřednictvím donáškové služby vždy dvakrát denně v pracovní dny, a to v 7:00 hod ( výsledky vytištěné po 13:00 hod předešlého pracovního dne a v pondělí výsledky z víkendu) a ve 13:00 hod ( výsledky vytištěné od 7:00 do 13:00 hod téhož dne). V nepřetržitém směnném provozu je vydávání výsledkových listů zajištěno pracovníkem laboratorního úseku HTO. Telefonování výsledků Telefonicky jsou klinická odd. informována o výsledku předtransfuzního vyšetření a o připravenosti transfuzních přípravků k převzetí, dále jsou telefonicky sdělovány i kritické hodnoty laboratorních vyšetření - viz.bod E-1. Předání každé telefonické informace je laborantem zapsáno do elektronického výsledkového listu v informačním systému s těmito údaji: jméno sestry/lékaře oddělení, komu je výsledek nahlášen, telefonický kontakt (klapka) na oddělení, jméno laboranta, který informaci hlásil, datum a hodina nahlášení. V případě telefonického nahlášení výsledku je i na výsledkovém listu vytištěno datum a čas nahlášení, kdo nahlásil ( jméno pracovníka laboratoře HTO) a komu ( zdravotnický pracovník oddělení, zkratka oddělení a telefonní spojení-klapka). Výsledkové listy mohou vydávat jen pověření pracovníci imunohematologické laboratoře. Telefonicky se výsledky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, sanitářky) a pacientům. Vydávání výsledkových listů pacientům/ pacientům samoplátcům Výsledky laboratorních vyšetření jsou předávány osobně pouze pacientům - samoplátcům na základě ověření totožnosti podle občanského průkazu. O těchto požadavcích a výdeji výsledkových listů vede písemnou evidenci pracovník ambulance HTO. Laboratorní příručka HTO, verze 07 22

23 E-3 Změny výsledků a nálezů Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem lze provádět pro: identifikační část výsledkovou část Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla a změna nebo významná oprava příjmení či jména pacientů v informačním systému před odesláním výsledkového listu. Oprava se týká také všech změn příjmení ( např. vdané ženy apod.). Oprava identifikace ( čísla pojištěnce nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání požadavků nebo v rámci oprav databáze. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou. V případě neznámého rodného čísla (novorozenci, pacienti s nezjištěnou totožností) je příjem vzorku proveden pomocí náhradního rodného čísla. Pracovník laboratoře HTO zapíše neúplné nebo náhradní údaje o těchto pacientech do informačního systému a do sešitu Náhradní rodná čísla. Opravu údajů pak provádí pracovník OIT nebo pracovník příslušné ambulance či lůžkového oddělení, kam byl pacient přijat. Pracovník laboratoře HTO následně zjistí úplné údaje pomocí LIS a poté doplní úplné rodné číslo do zápisu v sešitě Náhradní rodná čísla. Oprava výsledkové části Opravou výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava ( změna údajů) číselné nebo textové informace výsledkové části u těch výsledkových listů, které byly odeslány na klinická oddělení. Pod pojem opravy nepatří doplnění (rozšíření) textové informace k výsledkům! Opravu výsledků schvaluje primář nebo lékař HTO nebo jimi pověřený pracovník laboratoře.opravu provádí pověřený pracovník s příslušnými přístupovými právy. O každé změně výsledku se provede záznam: Nesprávný výsledek je nahrazen správným výsledkem a v komentáři k výsledkům je uvedeno: " změna výsledku provedena dne (dd.mm.rrrr). Původní hodnota stanovení ( název vyšetření) byla ( výsledek), opravená hodnota je ( výsledek)", Případně se uvede důvod změny. Pracovník provádějící změnu uvede své jméno. V indikovaných případech, kdy změna může mít vliv na péči o pacienta, se změna telefonicky ohlásí. Jestliže nebyl výsledkový list dosud odeslán, ale původní telefonický výsledek byl již telefonicky ohlášen, hlásí se změna telefonicky vždy, následuje odeslání výsledkového listu opraveného. Tisk opraveného výsledkového listu. Laboratorní příručka HTO, verze 07 23

24 Původní výsledkový list a výsledkový list po opravě se archivují v místnosti k tomu určené. Vydání nesprávného výsledku je považováno za velkou neshodu v poskytování laboratorních služeb. O této neshodě je veden záznam ve formě Protokolu o neshodě, kde jsou navržena nápravná, popř. preventivní opatření. Kopie opraveného výsledkového listu je přiložena k Protokolu o neshodě. E-4 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku Dostupnost výsledků je časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do uvolnění výsledku -doba odezvy ( tedy Turnaround Time - TAT). Prostřednictvím laboratorního informační systému OpenLims laboratoř eviduje datum a čas přijetí každého vzorku, datum a čas uvolnění výsledku a datum a čas tisku výsledkového listu. Doba odezvy je sledována / přezkoumána v rámci interního auditu imunohematologické laboratoře HTO. Laboratoř garantuje dodržení TAT v 80% dodaných vzorků. Zbývajících 20% je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza a start nové analýzy je nutné odložit a podobně. Vyšetření Krevní skupina AB0 Rh Jednotky KS-(A,B,AB,0) Rh-negativní, pozitivní Dostupnost pro statim denně, 24 hodin Odezva na statim min Dostupnost pro rutinu denně Odezva pro rutinu do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře Kód plátce statim 22111,22112 novorozenec Zkouška kompatibility negativní/pozitivní denně, 24 hodin min denně do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře 22117, statim Antiglobulinový (Coombsův) test přímý a nepřímý Vyšetření chladových aglutininů (odběr do teplého gelu) Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek Vyšetření na syfilis negativní/pozitivní negativní/pozitivní negativní/pozitivní denně, 24 hodin denně, (6-14hod) denně, 24 hodin min min min negativní/pozitivní neprovádí se --- denně denně denně ve stanovené dny do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře do 4 hodin od doručení materiálu do laboratoře , statim úterý, pátek Laboratorní příručka HTO, verze 07 24

25 E-5 Způsob řešení stížností Laboratoř řeší 2 druhy stížností ( interní- vzniklé na pracovišti HTO) a externí ( ve vztahu ke klinickým pracovištím, kterým laboratoř poskytuje služby). Kromě drobných připomínek k práci laboratoře, které přijímá, okamžitě řeší a následně informuje svého nadřízeného kterýkoliv pracovník laboratorního úseku HTO, je vyřizování stížností věcí vrchní sestry, příp. primáře HTO. Kompetence při příjmu a řešení stížností Interní : V případě osobní stížnosti ze strany laboratorního personálu se nápravná opatřeni řeší individuálně a v případě závažného přestupku nebo hrubého porušení pracovní kázně je problém dále řešen i s vedením nemocnice. Stížnosti týkající se provozu -pracovní stížnosti se řeší individuálně na provozních schůzkách. Nápravná opatření pak vyplývají ze závažnosti dané situace. Externí: 1. V případě telefonického oznámení stížnosti (např. výsledky chybí, jsou neúplné či chybné) laborantka zapíše tuto informaci do knihy Záznam o stížnosti (v rámci poskytování laboratorních služeb) a předá jej vrchní sestře ( příp.primáři HTO), která posoudí, zda byla či nebyla stížnost oprávněná. 2. Laborantka následně zajistí odeslání opisu výsledku (neoprávněná stížnost) nebo nových výsledků (oprávněná stížnost v případě chybění zápisu výsledků v LIS). 3. V případě, že jde o ústní stížnost závažného charakteru nebo pracovník laboratorního úseku HTO není schopen drobnou ústní stížnost vyřešit, zapíše ji opět do knihy Záznamy a stížnosti (v rámci poskytování laboratorních služeb) a oznámí ji vrchní sestře, příp.primáři HTO. 4. Písemné stížnosti (dopis, ) vždy řeší primář HTO ( případně lékař) ve spolupráci s vrchní sestrou a úsekovým laborantem, a musí nejpozději do 15 dnů od obdržení stížnosti zaslat odpověď nebo potvrdit příjem stížnosti a stanovit termín řešení (i v případě neoprávněné stížnosti). Termín vyřízení nesmí překročit 30 dnů od doručení stížnosti. 5. V případě, že není možné stížnost vyřešit v daných termínech, oznámí tuto skutečnost pověřený pracovník stěžovateli s odůvodněním zpoždění a sdělí konečný termín vyřízení stížnosti. 6. Při poskytování informací dodržují všichni pracovníci HTO zásady mlčenlivosti a důvěrnosti informací (pracovníci laboratoře si vždy ověří, komu sdělují informace). Laboratorní příručka HTO, verze 07 25

26 7. Způsob řešeni stížností pacientů je dán směrnicí Nemocnice S 12/2012 Sledování spokojenosti pacientů a postup při vyřizování stížností E-6 Konsultační činnost laboratoře Individuální konzultace jsou umožněny kontaktem s odbornými pracovníky, lékaři HTO: MUDr. Jana Vaculová, primářka HTO, tel ( 5833, 5835, 5841) MUDr. Milada Švarná, lékařka HTO, tel ( 5832, 5836, 5841) Lenka Kaplanová, úseková laborantka HTO, ( příp. dle směny) Konzultační činnost laboratoře je prováděna denně telefonicky, na odděleni je vypracován plán seminářů a také jsou - ve spolupráci s vedením nemocnicekaždoročně (podle plánu) organizovány semináře pro lékaře a středně zdravotnický personál. Lékaři HTO zajišťují poradenství týkající se výběru vyšetření a používání služeb včetně frekvence opakování vyšetření a požadovaných typů vzorků. Konzultační činnost je zajištěna ve především v oblasti interpretace výsledků. E-7 Vydávání potřeb laboratoří Lůžková oddělení si objednávají odběrové potřeby a odběrové zkumavky prostřednictvím aplikace ISYS ze skladu materiálu Nemocnice. Požadavkové listy -viz.kapitola CH Požadavkové listy ( ke stažení) F Abecední seznam laboratorních vyšetření Antiglobulinový (Coombsův ) test přímý a nepřímý Chladové aglutininy Krevně skupinový systém ( AB0, Rh) Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek Syfilis Zkouška kompatibility G Pokyny pro spolupracující oddělení viz. kapitola C-8 Odběr vzorku Laboratorní příručka HTO, verze 07 26

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o.

Laboratorní příručka HTO. Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Hematologicko-transfuzní oddělení Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Strana 1/ 28 Výtisk č. Verze č.8 Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Zpracoval: Dne: Schválil:

Více

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.

Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Hematologicko-transfuzní oddělení Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku Místku, p.o. Strana 1/ 30 Výtisk č. Verze č. 9 Laboratorní příručka HTO Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o. Schválil: Prim. MUDr.

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 14) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Fakultní transfuzní oddělení U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 K Interně 640, 156 00 Praha 5 http://www.vfn.cz http://intranet.vfn.cz Strana 1 z 18 Laboratorní příručka

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Strana 1 (celkem 15) Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Tento dokument je duševním vlastnictvím Fakultního transfuzního oddělení Všeobecné fakultní nemocnice

Více

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard. Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků

STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP. sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard. Transport biologického materiálu a transfuzních přípravků STANDARDNÍ OŠETŘOVATELSKÝ POSTUP sekce: číslo: odbornost: A 40 Všeobecný standard Skupina, o kterou se pečuje: Kompetence pro realizaci: Místo použití: Pacient nemocnice Všeobecná, dětská, praktická sestra,

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E 1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Každý výsledek ležící v kritických intervalech se zopakuje a poté neprodleně nahlásí ošetřujícímu lékaři bez

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Laboratoře Transfuzního oddělení. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL

Fakultní nemocnice Olomouc Laboratoře Transfuzního oddělení. Laboratorní manuál LABORATORNÍ MANUÁL LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Transfuzního oddělení. Olomouc 2009 Obsah: 1. ÚVOD... 2 2. Definice a zkratky... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE O Laboratořích TRANSFuZNÍHO ODDĚLENÍ... 3 3.1.

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Strana 1 z 5 V EU je u 8-12% hospitalizovaných pacientů způsobena újma během poskytování zdravotní péče. Nejčastěji se jedná o pochybení, která se týkají podávání léčivých přípravků, přenosu nemocničních

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým

Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým Preanalytická fáze na rozhraní mezi klinickým oddělením a laboratoří Sedlák T., Plačková M., Stýborová I., Bunešová M. ÚKBP UK 2. LF a FN Motol, Praha 30. 5. 1. 6. 2010 BIOLAB 2010 Hradec Králové Spolehlivý

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 5 3 4 1 8 8 IČZ smluvního ZZ 8 6 1 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 8 6 N 0 0 1 Název IČO mocnice ve Frýdku-Místku, p.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.11.11 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4,

1. Indráková Vanda Změna č.1 na listech č. 1, 3, 4, Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-522 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: Ověřil: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Mgr.

Více

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. strana : 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem náležitostem, které se

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratorní imunologie Ústav klinické imunologie a alergologie

Laboratorní příručka Oddělení laboratorní imunologie Ústav klinické imunologie a alergologie S/A/94470/013 Laboratorní příručka Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: MUDr. Dana Bartoňková RNDr. Martina Štouračová prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc. Vedoucí oddělení Zástupce vedoucí oddělení Přednosta ÚKIA

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze E Účinnost dokumentu od: 13.04.2015 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: E Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Co přinesla automatizace v pacientských laboratořích TO. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

Co přinesla automatizace v pacientských laboratořích TO. Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Co přinesla automatizace v pacientských laboratořích TO FNOL Vodičková M., Holusková I., Sláviková M., Galuszková D Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Střešovické transfuzní dny 27.11.2013

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 13 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Laboratorní příručka obsahuje základní údaje o laboratoři, pokyny k odběru vzorků, seznam jednotlivých vyšetření, referenční hodnoty, informace

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni

Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni. SMĚRNICE č 17. upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni Účetní jednotka: Západočeské muzeum v Plzni SMĚRNICE č 17 upravující postup vyřizování stížností přijatých v Západočeském muzeu v Plzni CL 1 Předmět a rozsah směrnice Tato interní směrnice vychází z platných

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012

98/2012 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 22. března 2012 98/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o zdravotnické dokumentaci Změna: 236/2013 Sb. Změna: 364/2015 Sb. Změna: XXX/2017 Sb. Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o

Více

Resortní bezpečnostní cíle

Resortní bezpečnostní cíle Resortní bezpečnostní cíle V nemocnicích Pardubického kraje (dále jen NPK) jsou dodržovány resortní bezpečnostní cíle (dále jen RBC), které jsou vypracovány dle Věstníku č. 5/2012 Ministerstva zdravotnictví

Více

Laboratorní příručka Laboratoří Dopravního zdravotnictví Čechy. Příloha č. 4 Odběry krve pro OKBH

Laboratorní příručka Laboratoří Dopravního zdravotnictví Čechy. Příloha č. 4 Odběry krve pro OKBH Laboratorní příručka Laboratoří Dopravního zdravotnictví Čechy Příloha č. 4 Odběry krve pro OKBH Vydání č.: 01 Platnost od: 9.10.2018 Výtisk č.: 01 Zpracoval: JMÉNO MUDr. Drahomíra Rottenbornová Ing. Andrea

Více

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha

Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 27. 11. 2013 Praha Lenka Řehořová Renata Procházková Krajská nemocnice Liberec a.s. 7 STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 7. STŘEŠOVICKÝ TRANSFUZNÍ DEN 27. 11. 2013 Praha Automatizace v laboratoři standardizace vyšetření a snížení

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Poslední trendy krevních odběrů. Mgr. Tomáš Grim Mgr. Zuzana Kučerová

Poslední trendy krevních odběrů. Mgr. Tomáš Grim Mgr. Zuzana Kučerová Poslední trendy krevních odběrů Mgr. Tomáš Grim Mgr. Zuzana Kučerová Laboratorní metody Účel: Diagnostický Sledování průběhu nemoci Monitorování léčby Určování prognózy onemocnění Preventivní či screeningové

Více

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL

Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha VÚSL laboratorní úsek část toxikologická. Laboratorní příručka TL VÚSL TL VÚSL Ev. č.: 39 / 37 / 99 / 2016 - ÚVN Platnost od: 26.01.2016 Vypracoval: Bc. Radka Katsarosová dne: 26.01.2016 podpis: Posoudil: Ing. Ivana Černá dne: 26.01.2016 podpis: Schválil: primář plk. MUDr.

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení SurGal Clinic s.r.o. Drobného 38 40 602 00 Brno IČ 46965033 DIČ CZ 46965033 tel.: +420 532 149 333 fax.: +420 532 149

Více

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s.

Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. strana : 1 z 20 Název dokumentu Laboratorní příručka OTH ON Jičín a.s. Tento dokument je duchovním majetkem Centra klinických laboratoří Oblastní nemocnice Jičín a.s. Podléhá všem náležitostem, které se

Více

MUDr. Natálie Mészárosová, vedoucí laboratoře. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

MUDr. Natálie Mészárosová, vedoucí laboratoře. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. NL BioLAB s.r.o. Jankovcova 1518/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 498 27 081 Člen Skupiny NEXTCLINICS Laboratorní příručka Laboratoř Praha, Jankovcova Platnost dokumentu: 01. 11. 2018 Datum vypracování:

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Holiday Inn, Brno, salonek Beta 16.4.2015 Přezkoumání systému

Více

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil:

OBM ONM - 001. Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS. Zpracoval: Ověřil: Schválil: NEMOCNICE NA HOMOLCE, Výtisk č.: 1 Počet stran: 15 Počet příloh: 2 Název: Laboratorní příručka IA laboratoře Úroveň dokumentu: IV. Vazba na akreditační standardy: AOP, GLD, QPS Verze: 04 Datum vydání:

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 4. Počet stran: 21 Datum vydání: 17.08.2015 Platnost od: 01.09.2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: MUDr. Iva Holusková Vedoucí

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ. Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. LPVN_LP_15_01 verze: A1.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ. Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. LPVN_LP_15_01 verze: A1. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Ivana Marešová Podpis: Platnost od:

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01

LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Transfuzní oddělení I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 442 262, e-mail: to@fnol.cz LABORATORNÍ MANUÁL č. LM/TO-01 Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL 2. vydání

Více

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI

PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY V HEMATOLOGICKÉ LABORATOŘI Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Přezkoumání systému managementu

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 8 4 3 9 8 9 IČZ smluvního ZZ 9 1 0 0 9 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 9 1 M 0 0 1 Název IČO Fakultní nemocnice Ostrava PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.11.11 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka TRANSFUZNÍ ODDĚLENÍ FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY L a b o r a t o r n í příručka L P _ 86700_01 - rev.00 Laboratorní příručka Úroveň dokumentu: III Datum vydání: 2.5.2013 Datum účinnosti: 2.5.2013

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 14 Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Laboratorní příručka obsahuje základní údaje o laboratoři, pokyny k odběru vzorků, seznam jednotlivých vyšetření, referenční hodnoty, informace

Více

Dokumentace nejen v. laboratořích. Martin Matějček Michaela Bechyňová Fakultní nemocnice v Motole

Dokumentace nejen v. laboratořích. Martin Matějček Michaela Bechyňová Fakultní nemocnice v Motole Dokumentace nejen v laboratořích Martin Matějček Michaela Bechyňová Fakultní nemocnice v Motole Konference Prezídia České asociace sester Praha, 15. 11. 2018 Co je vlastně (řízená) dokumentace? Dokumentace

Více

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností

Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Směrnice č. OS - 5/2013 Podávání a evidence stížností Provozovatel: PRIVAMED Healthia s.r.o. Kotíkovská 19, P L Z E Ň Masarykova nemocnice v Rakovníku Dukelských hrdinů 200/II, Rakovník Účel: Účelem této

Více

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost

S M Ě R N I C E. Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice. Čl. 2 Pojem stížnost S M Ě R N I C E k vyřizování stížností v Úřadu průmyslového vlastnictví Čl. 1 Předmět a rozsah směrnice Směrnice stanoví, v souladu s platnými předpisy upravujícími problematiku stížností, zásady k vyřizování

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Laboratoř TO Účinnost od 01.12.2018 Verze č. 12 Tímto předpisem se ruší Verze č. 11, platná od 20.03.2017 Odborný garant Jméno a příjmení, funkce Datum Podpis Mgr. Kamila Trávníčková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 02 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 2 5 4 8 8 6 2 7 Záčíslí IČO IČZ smluvního ZZ 5 2 1 1 0 0 0 0 Číslo smlouvy 1 8 5 2 N 0 0 3 Název IČO Krajská zdravotní, a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 8.08.08 /4_11 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta

Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Verze Obsah změny / revize Podpis garanta Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro systém: Výtisk č: 2

Více

Ostatní informace: Nahrazuje dokument VD.sg 02, verze 05, platný od

Ostatní informace: Nahrazuje dokument VD.sg 02, verze 05, platný od www.synlab.cz synlab czech s.r.o. Sokolovská 100/94 Karlín 186 00 Praha 8 Laboratorní příručka Laboratoř Praha, CUBE, Evropská 178 - genetika Platnost dokumentu: 6. března 2017 Datum vypracování: 3. března

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IČO 0 0 0 6 4 2 1 1 IČZ smluvního ZZ 0 8 0 0 6 0 0 0 Číslo smlouvy 2 A 0 8 N 0 0 6 Název IČO PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Platnost

Více

NEMOCNICE POČÁTKY, s.r.o.

NEMOCNICE POČÁTKY, s.r.o. NEMOCNICE POČÁTKY, s.r.o. Havlíčkova 206, 394 64 Počátky Název: Evidenční značka: VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, OZNÁMENÍ, PODNĚTŮ A EVIDENCE PODĚKOVÁNÍ OD OBČANŮ A ORGANIZACÍ SM-NP-5-2015 Identifikace: Nahrazuje:

Více

Výtisk č: 2 Počet stran: 11. Verze: A1 Přijato do evidence: Schválení revize A1 Beze změn Ida Vaňková

Výtisk č: 2 Počet stran: 11. Verze: A1 Přijato do evidence: Schválení revize A1 Beze změn Ida Vaňková LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Zpracovatel: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Přezkoumal a schválil: Doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Ida Vaňková Podpis: Platnost od: 1. 7. 2015 Uvolněno pro

Více

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva

Fakultní nemocnice Olomouc Ústav soudního lékařství a medicínského práva LABORATORNÍ MANUÁL Obsah: pro uživatele služeb laboratoří Ústavu soudního lékařství a medicínského práva Fakultní nemocnice Olomouc Olomouc 2009 1. ÚVOD... 2 2. DEFINICE A ZKRATKY... 2 3. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 13 Platnost: 1.9.2016 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Ing. Jan Linhart,

Více

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP /13

Laboratorní příručka hematologického a transfuzního oddělení LP /13 Strana 1 Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 15. 6. 2017 Nahrazuje: z února 2011 Funkce Jméno Datum Podpis Přezkoumal: Manažer kvality Ing. Libor Czeffer 5. 6. 2017 Schválil: Primář HTO MUDr. Jana Pelková

Více

Laboratorní automatizace v transfuzní službě

Laboratorní automatizace v transfuzní službě Laboratorní automatizace v transfuzní službě MUDr. Renata Procházková, PhD. Transfuzní oddělení, KNL, a.s. Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci Úvod Rozvoj analyzátorů a laboratorních

Více

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 3 Zpracoval: HTO - LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Vlastník procesu: Hematologicko-transfúzní oddělení Účinnost od: 24. 7. 2014 Jméno Funkce Datum Podpis Mgr. Hana Hanáková VŠ analytický garant pro hematologii

Více

POJMY, TERMINOLOGIE...

POJMY, TERMINOLOGIE... Předmluva Laboratorní příručka našeho pracoviště by měla sloužit jaklo informační materiál veřejnosti. Doufáme, že v ní naleznete vše, co potřebujete pro naši vzájemnou spolupráci. Prosíme, abyste věnovali

Více

Pokyny pro pacienty a pro oddělení

Pokyny pro pacienty a pro oddělení Pokyny pro pacienty a pro oddělení Odběr žilní krve pro hematologická vyšetření Bezpečnostní aspekty Odběr může provádět pouze osoba k této činnosti způsobilá; lékař, sestra s minimálně středoškolským

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE A

ODDĚLENÍ KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE A SMĚRNICE Vypracoval: Mgr. Klára Vavrušková, odborný pracovník v laboratorních metodách Schválil: prim. MUDr. Vladimír Kracík, primář LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 12.0 Adresa: Krajská nemocnice Liberec,

Více

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi

Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9 75623 Jablůnka Postup při přijetí žádosti a jejím projednání v komisi Postup stanovuje, jak se evidují došlé žádosti, jak se postupuje při složení komise a při

Více

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy

Návrh VYHLÁŠKA. ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Návrh VYHLÁŠKA ze dne. o minimálních požadavcích na některé postupy vymezené vnitřními předpisy Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle. zákona č. /2009 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště

Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště Odběry vzorků u pacientů s podezřením na infekci krevního řečiště Eva Krejčí Centrum klinických laboratoří, Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Lékařská fakulta Ostravské univerzity Infekce krevního řečiště

Více

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup

Směrnice 18-18 Strana 2 z 5. 5. Postup Strana 2 z 5 5. Postup 5.1 Kontrola Kontrole zkoušce (vyšetření) na přítomnost alkoholu, kterou provádí BA, pověření zaměstnanci PARAMO, a. s., nebo příslušný orgán státní správy, jsou povinni se podrobit

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA MDgK- plus spol. s r.o. Vydání č. 1 schválila dne: 21.12. 2011 MUDr. Jarmila Klusáková, PhD, Datum platnosti: 22.12. 2012 Stránka 1 z 8 OBSAH: 1. ÚVOD....3 2. INFORMACE O LABORATOŘI

Více

Reklamační řád. 1. Obecné informace

Reklamační řád. 1. Obecné informace Reklamační řád ING Bank N.V. zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze (dále jen Banka ), pro retailové bankovní produkty ING Konto, ING Termínované vklady, ING Investice a ING Fondy

Více

Požadavek Výsledek (informace)

Požadavek Výsledek (informace) Preanalytická a postanalytická fáze klinicko-biochemické diagnostiky Petr Breinek BC_Pre a Postanalytika_N2011 1 Specifické rysy (procesy) klinicko - biochemické analytiky Požadavek Výsledek (informace)

Více

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9.

SMĚRNICE LNS. Laboratorní příručka. Tabulka provedených revizí a změn. Verze 2 Datum změny: 19.9.2013 Datum tisku po revizi: 20.9. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Klinika dětí a dorostu SMĚRNICE LNS Identifikace: LNS_LP 001 Platnost směrnice: Bez omezení Počet příloh: 0 Interval revizí: ročně k datu

Více

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, IČO:

Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, Karlovy Vary, IČO: A- Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, laboratorní příručka, která se Vám dostává do rukou, je určena pro lepší a rychlejší orientaci v nabídce laboratorních testů prováděných v laboratořích

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno

Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno Bc. Jiří Kotrbatý Proces akreditace v hematologické laboratoři, Sysmex Hotel Voroněž, Brno 25.10.2016 Indikátory kvality - úvod ČSN EN ISO 15189:2007, 4.12.4 ČSN EN ISO 15189:2013, 4.14.7 stanovit indikátory

Více

Název IČO Masarykova Nemocnice PRIVAMED s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Masarykova Nemocnice PRIVAMED s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 5 2 1 2 1 4 6 IČZ smluvního ZZ 3 1 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 1 6 3 1 N 0 0 1 Název IČO Masarykova mocnice PRIVAMED s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ

PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ PRACOVNÍ POSTUP PREANALYTICKÁ FÁZE LABORATORNÍHO VYŠETŘENÍ Vydání: 1. 4. 2008 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Připomínkové řízení do: 14. 3. 2008 Odborný garant: Mgr. Dana

Více

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK

ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK ZKUŠEBNÍ ŘÁD PRO PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK A PERIODICKÝCH ZKOUŠEK Z ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI K ZAJIŠŤOVÁNÍ ÚKOLŮ V PREVENCI RIZIK podle zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 16 Verze č.:02 Výtisk č.:1 Obsah SM_OKBH KH_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Studenovská 28.2.2015 Studenovská Schválil Ing. Vondráček 9.3.2015

Více

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

SM_906 rev.00. Vyřizování stížností ve FNKV FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY FAKULTNÍ NEMOCNICE KRÁLOVSKÉ VINOHRADY S MĚRNICE SM_906 rev.00 Vyřizování stížností ve FNKV Datum vydání: 11.06.2013 Datum účinnosti: 14.06.2013 Doba platnosti: Bez omezení, revize 1x ročně Vazba na akreditační

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Příručka Zpracoval/datum/podpis: 25. 5. 2014 Přezkoumal/datum/podpis: 3. 6. 2014 Schválil/datum/podpis: 3. 6. 2014 Číslo verze: 02 Číslo výtisku: 01 Platnost od: 1. 7. 2014 Verze: 02 Změna

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Návod k vyplnění výročních zpráv o závažných nežádoucích reakcích a závažných nežádoucích událostech:

Návod k vyplnění výročních zpráv o závažných nežádoucích reakcích a závažných nežádoucích událostech: Návod k vyplnění výročních zpráv o závažných nežádoucích reakcích a závažných nežádoucích událostech: Prázdné tabulky (vzory) z vyhlášky 143/2008 Sb. jsou k dispozici na webových stránkách SÚKLu: http://www.sukl.cz/zdravotnicka-zarizeni/formulare

Více