List provedených změn

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "List provedených změn"

Transkript

1

2 List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39

3 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. je určena pro všechny, kteří chtějí získat potřebné informace o činnosti naší laboratoře. Obsahuje seznam a popis prováděných metod, pokyny ke správnému odběru materiálu, transportu vzorků i potřebné kontakty. Dodrţování všech uvedených pokynů má zásadní význam pro spolehlivé vyšetření. Laboratorní příručka je připravena v souladu s normou ČSN EN ISO Věříme, ţe uvedené údaje usnadní a zkvalitní vzájemnou spolupráci se zdravotnickými pracovišti a zlepší orientaci nezdravotnické veřejnosti v laboratorní problematice. Veškeré informace uvedené v laboratorní příručce budou průběţně aktualizovány podle potřeb klinické a laboratorní praxe. 3/ 39

4 A 02 Obsah A Úvod 3 A 01 Úvodní slovo 3 A 02 Obsah 4 B Informace o laboratoři 6 B 01 Identifikace zařízení a důleţité údaje 6 B 02 Základní informace o laboratoři 6 B 03 Zaměření laboratoře 8 B 04 Úroveň a stav akreditace laboratoře 8 B 05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení 9 B 06 Spektrum nabízených sluţeb 10 B 07 Popis nabízených sluţeb 11 C Manuál pro odběry primárních vzorků 12 C 01 Základní informace 12 C 02 Poţadavkové listy (ţádanky) 12 C 03 Poţadavky na urgentní - statimová vyšetření 13 C 04 Ústní poţadavky na vyšetření 13 C 05 Pouţívaný odběrový systém 13 C 06 Příprava pacienta před vyšetřením 13 C 07 Identifikace pacienta na ţádance a označení vzorku 14 C 08 Odběr vzorku 14 C 09 Mnoţství vzorku 16 C 10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita 16 C 11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky 16 C 12 Informace k dopravě vzorků 16 C 13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků 17 D Preanalytické procesy v laboratoři 17 D 01 Příjem ţádanek a vzorků 17 D 02 Alikvotace vzorku v laboratoři 17 D 03 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků 17 D 04 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo ţádanky 18 D 05 Skladování vzorků 19 D 06 Likvidace vzorků 19 E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří 19 E 01 Hlášení výsledků v kritických intervalech 19 4/ 39

5 E 02 Informace o formách vydávání výsledků 19 E 03 Typy nálezů a laboratorních zpráv 20 E 04 Vydávání výsledků přímo pacientům 20 E 05 Opakovaná a dodatečná vyšetření 20 E 06 Změny výsledků a nálezů 21 E 07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku 21 E 08 Konzultační činnost laboratoře 21 E 09 Způsob řešení stíţností 22 E 10 Vydávání potřeb laboratoří 22 F Abecední seznam laboratorních vyšetření 22 Chladové aglutininy 22 Identifikace nepravidelných protilátek s panelem 23 Krevní skupina 23 Krevní skupina u novorozence 23 Kříţový pokus (zkouška kompatibility) 24 Potransfuzní reakce 24 Přímý antiglobulinový test (PAT) 24 Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek 25 Stanovení antigenů v ostatních skupinových systémech 25 Titrace nepravidelných antierytrocytárních protilátek 26 Volné imunní protilátky u novorozence (VIP) 26 Vysycení nespecifických antierytrocytárních autoprotilátek 26 Vyšetřeni anti - HCV 27 Vyšetření anti - HIV-1 / HIV-2 a antigenu HIV p24 27 Vyšetření HBsAg 28 Vyšetření syfilis metodou RPR 28 Vyšetření Syphilis TP 29 Záznam o seznámení s dokumentem: Laboratorní příručka TO PKN 30 Příloha č. 1: Uvolňování výsledků z pracoviště 31 Příloha č. 2: Příklady (vzory) přijímaných poţadavkových listů 33 Seznam nasmlouvaných kódů zdravotních výkonů 38 5/ 39

6 B Informace o laboratoři B 01 Identifikace zařízení a důležité údaje Název organizace Identifikační údaje IČO DIČ - CZ Typ organizace akciová společnost Statutární zástupce organizace MUDr. Tomáš Gottvald, člen představenstva a ředitel Ing. Jiří Benedikt, místopředseda představenstva Adresa Kyjevská 44, , Pardubice Telefon Fax Webová stránka B 02 Základní informace o laboratoři Název laboratoře Transfuzní oddělení - TO Identifikační údaje IČO , nákladové středisko 05199, Předmět činnosti laboratorní vyšetření v transfuzním lékařství: vyšetření imunohematologická, hematologická, vyšetření infekčních markerů Adresa Kyjevská 44, , Pardubice Umístění laboratoře areál nemocnice - budova č. 27 Okruh působnosti laboratoře pro akutní, standardní lůţkovou i ambulantní péči Primář oddělení - odborný garant MUDr. Jitka Horská Zástupce primáře oddělení - MUDr. Helena Geierová odborný garant Vedoucí úseku výroby MUDr. Jiří Weyskrab Vedoucí úseku kontroly Ing. Milena Čihařová Vrchní sestra Iveta Krebsová Úsekový laborant a zástupce Radka Řeháková Vrchní sestry 6/ 39

7 Kontakty Telefon Primář oddělení MUDr. Jitka Horská Zástupce primáře MUDr. Helena Geierová Vedoucí úseku výroby MUDr. Jiří Weyskrab Vedoucí úseku kontroly Ing. Milena Čihařová Vrchní sestra Iveta Krebsová Úseková laborantka a zástupce vrchní sestry Radka Řeháková Laboratoř infekčních markerů Mgr. Radka Trlidová Expedice Dana Růţičková Statimová laboratoř Mgr. Lucie Kurková Imunohematologická laboratoř Radka Řeháková Evidence dárců krve Helena Bednářová Fax na oddělení Provozní doba Pracovní doba Po - Pá Pohotovostní sluţba Po - Pá So, Ne, svátky nepřetrţitě 7/ 39

8 B 03 Zaměření laboratoře Na úseku imunohematologie se provádí základní imunohematologická vyšetření (KS, Rh faktor, screening protilátek) dárců krve. Je zajišťováno běţné předtransfuzní vyšetření (KS, Rh faktor, screening protilátek, popř. identifikace protilátek a typizace erytrocytů a zkouška kompatibility) pro pacienty Pardubické krajské nemocnice, a.s., eventuelně pro pacienty Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. (FMC-DS) a MULTISCAN, s.r.o. Dále se provádí prenatální vyšetření (KS, Rh faktor, screening protilátek, popř. identifikace protilátek a jejich titrace) u gravidních pacientek, předoperační vyšetření (KS, Rh faktor) a netreponemový test (RPR). V laboratoři infekčních markerů se provádí vyšetření HIV, Syphilis TP, HBsAg a HCV u dárců krve, u pacientů Pardubické krajské nemocnice, a.s. a Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. (FMC-DS), dále u prenatálního a předoperačního vyšetření. Laboratoř poskytuje své sluţby i samoplátcům. Cena vyšetření pro samoplátce je dána dle bodové hodnoty vyšetření v platném Seznamu zdravotních výkonů. Aktuální ceník poskytne laboratoř na poţádání. B 04 Úroveň a stav akreditace pracoviště Při práci na transfúzním oddělení je závazné postupovat v souladu se zněním zákona č. 378/ 2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) a podle 114 tohoto zákona také s vyhláškou č. 351/2010 ze dne , která nabyla účinnosti Tato vyhláška dále uváděná jako vyhláška o lidské krvi - kterou se stanoví bliţší poţadavky na transfúzní oddělení při zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích sloţek - zpracovává příslušné předpisy Evropských společenství a stanoví bliţší poţadavky na odběr a na postupy prováděné v souvislosti s odběrem. Stanoví poţadavky pro práci transfúzní sluţby při vyšetření zpracování, skladování, distribuci lidské krve a jejích sloţek pro výrobu léčiv a při výdeji transfúzních přípravků. Při práci na transfúzním oddělení je současně nutno dodržovat pravidla stanovená dokumentem Rady Evropy - Doporučení Výboru ministrů Rady Evropy č. R(95)15, každoročně aktualizované vydání, o přípravě, použití a jištění jakosti krevních složek. Pro plazmu dodávanou do firmy BaxterBioScience je nutné se řídit Minimálními poţadavky na lidskou plazmu získanou aferézou nebo z plné krve poskytnuté firmou Baxter BioScience - kaţdoročně revidovaný dokument. Směrnice je vypracována v souladu se směrnicemi Evropské komise: 2002/98/ES, 2004/33/ES, 2005/61/ES a 2005/62/ES. Epidemiologická data jsou uváděna v souladu s EMEA/CPM/BWP/125/04 a se standardy PPTA Source IQPP. Transfuzní oddělení PKN bylo certifikováno dle kritérií Národního autorizačního střediska klinických laboratoří (NASKL), mu bylo uděleno Osvědčení o splnění podmínek Auditu I NASKL, v současné době se připravuje na splnění podmínek Auditu II NASKL. Laboratorní příručka je závazná pro všechny pracovníky transfúzního oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. Provoz TO PKN se řídí standardními operačními postupy (SOP), které jsou pravidelně revidovány. Transfuzní oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. má zaveden vlastní systém interní kontroly kvality pro jednotlivá vyšetření. Zároveň se pravidelně účastní externího hodnocení kvality, a to systémem SEKK spol. s.r.o. v oblasti imunohematologie a krevního obrazu a SZÚ v oblasti vyšetření infekčních markerů. Certifikáty, které jsou vydávány na základě správnosti provedených analýz, jsou poté dokladem k oprávnění provádění příslušných vyšetření. 8/ 39

9 TO podléhá auditům zahraniční frakcionační firmy Baxter BioScience spol. s.r.o. kaţdé dva roky. Dle zákona č. 378/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů podléhá výroba transfuzních přípravků kontrolám SÚKL Praha. Pravidelné kontroly jsou prováděny ve dvouletých intervalech, další pak dle aktuální potřeby. Kontroly jsou zaměřeny na dodrţování správné výrobní a laboratorní praxe. B 05 Organizace laboratoře, její vnitřní členění, vybavení a obsazení Transfuzní oddělení je organizačně rozděleno: Úsek dárců krve Zabývá se evidencí dárců krve, zvaním dárců krve k odběru a předodběrovým vyšetřením dárců, spolupracuje při vyhodnocování dárců s oblastním spolkem ČČK. Úsek výroby transfuzních přípravků Zabývá se výrobou transfuzních přípravků, tj. odběry plné krve, výrobou erytrocytového koncentrátu (EBR, EBRD), výrobou čerstvé zmrazené plazmy (P, PA) a výrobou trombocytárních koncentrátů (TB, TA) pro transfuzní účely. Dále se zabývá výrobou čerstvě zmrazené plazmy pro zahraniční frakcionační firmu Baxter BioScience spol. s.r.o. Úsek laboratorní Tento úsek tvoří statimová laboratoř, imunohematologická laboratoř a laboratoř infekčních markerů. Statimová laboratoř je určena k vyšetřování a následnému opakovanému ověřování krevních skupin, Rh faktoru a imunogenetických znaků běţně se vyskytujících antigenů, ale i vzácných krevních systémů, přirozených imunních protilátek a určování vhodnosti transfuzních přípravků pro jmenovité příjemce. Zajišťuje vyšetření pro pacienty v rámci Pardubické krajské nemocnice, a.s. a případně pro pacienty Fresenius Medical Care - DS, s.r.o. a MULTISCAN, s.r.o. Imunohematologická laboratoř je určena k vyšetřování krevních skupin a Rh faktoru, screeningu protilátek a podrobnému vyšetření pravidelných, nepravidelných a imunních protilátek, a to nejen kvalitativně, ale i kvantitativně, netreponemového testu (RPR). Tato vyšetření se provádí u dárců krve, gravidních ţen a pacientů od lékařů mimo Pardubickou krajskou nemocnici, a.s. Laboratoř infekčních markerů provádí vyšetření povrchového antigenu viru hepatitidy B (HBsAg), protilátek proti viru hepatitidy C (HCV), protilátek proti viru HIV 1, 2 a HIV p24 antigenu, vyšetření vzorku krve na syfilis (Syphilis TP). Tato vyšetření provádí u dárců krve, u hospitalizovaných i ambulantních pacientů a u těhotných ţen. Krevní sklad Uchovává pro potřeby nemocnice stálou a přiměřenou zásobu transfuzních přípravků a krevních derivátů. Expedice Zabezpečuje rozmraţení výrobků, příjem a výdej transfuzních přípravků a krevních derivátů a příjem krevních vzorků. Úsek kontroly jakosti Provádí kontrolu jakosti transfuzních přípravků dle platných předpisů a zabezpečuje ostatní kontroly jakosti v rozsahu činností prováděných v zařízení transfuzní sluţby. 9/ 39

10 Na transfuzním oddělení pracují 3 lékaři, 5 vysokoškolských nelékařských pracovnic, 11 zdravotních laborantek, 8 zdravotních sester a 4 sanitářky. B 06 Spektrum nabízených služeb Podrobné informace o jednotlivých vyšetřeních jsou vedeny v kapitole F. Oddělení zajišťuje tato vyšetření: Hematologická vyšetření: vyšetření krevního obrazu u dárců krve Imunohematologická vyšetření: - vyšetření krevních skupin (AB0 a Rh systém); - screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek; - identifikace nepravidelných antierytrocytárních protilátek; - titrace identifikovaných protilátek; - typování erytrocytárních antigenů; - přímý antiglobulinový test (PAT); - kříţová zkouška (vyšetření kompatibility při vyhledávání vhodného transfuzního přípravku); - vyšetření chladových aglutininů; - volné imunní protilátky (VIP); - vyšetření potransfuzních reakcí; - vysycení nespecifických antierytrocytárních autoprotilátek. - Vyšetření infekčních markerů: - vyšetření HBsAg; - vyšetření anti - HIV 1,2 a HIV p24 antigenu; - vyšetřeni anti HCV; - vyšetření syfilis metodou Syphilis TP; - vyšetřeni syfilis metodou RPR. 10/ 39

11 B 07 Popis nabízených služeb Podrobný seznam laboratorních vyšetření je zařazen v kapitole F. V tabulce jsou uvedena vyšetření, která se provádí v rutinním provozu (R), na statim (S) a při pohotovostní sluţbě (P). Vzhledem k přístrojovému vybavení oddělení upřednostňujeme nesrážlivou krev. Ze zkumavky s gelem nelze vyšetřit screening antierytrocytárních protilátek! Vyšetření Typ služby Materiál Vyšetření krevních skupin (AB0 a RhD systém) R, S, P Sráţlivá i nesráţlivá krev, pupečníková krev Screening antierytrocytárních protilátek R, S, P Nesráţlivá i sráţlivá krev Identifikace antierytrocytárních protilátek R, S, P Nesráţlivá i sráţlivá krev Titrace identifikovaných protilátek R Nesráţlivá i sráţlivá krev Typování erytrocytárních antigenů R, S, P Nesráţlivá i sráţlivá krev Přímý antiglobulinový test (PAT) R, S, P Sráţlivá i nesráţlivá krev, pupečníková krev Vyšetření kompatibility R, S, P Nesráţlivá i sráţlivá krev Vyšetření chladových aglutininů R Nesráţlivá i sráţlivá krev, odběr za tepla, doprava ihned na TO při dodrţení teploty 37 C, vzhledem k časové náročnosti vyšetření nejlépe v ranních hodinách Volné imunní protilátky (VIP) R, S, P Sráţlivá i nesráţlivá krev Vyšetření potransfuzních reakcí R, P Nesráţlivá i sráţlivá krev + vak se zbytkem TP Vysycení nespecifických antierytrocytárních R Sráţlivá krev bez autoprotilátek gelu+nesráţlivá krev Vyšetření Typ služby Materiál HBsAg R Sráţlivá, sráţlivá s gelem i nesráţlivá krev Anti - HIV 1,2 a HIV p24 antigenu R Sráţlivá, sráţlivá s gelem i nesráţlivá krev Anti - HCV R Sráţlivá, sráţlivá s gelem i nesráţlivá krev Syfilis metodou Syphilis TP R Sráţlivá, sráţlivá s gelem i nesráţlivá krev Syfilis metodou RPR R Sráţlivá, sráţlivá s gelem i nesráţlivá krev 11/ 39

12 C Manuál pro odběry primárních vzorků C 01 Základní informace Laboratoře TO PKN nezajišťují ţádné odběry s výjimkou samoplátců a vlastních dárců. V našich laboratořích je pouţíván uzavřený odběrový systém, který zajišťuje bezpečný odběr biologického materiálu. Dodrţení pokynů uvedených níţe je důleţité pro správné zpracování biologického materiálu a zaručuje tak správné stanovení a interpretaci výsledků laboratoří. Při nedodrţení uvedených pokynů můţe dojít k chybné interpretaci výsledků, která můţe v důsledku vést ke zbytečnému opakování odběru vzorku. C 02 Požadavkové listy (žádanky) Ţádanky se na transfuzní oddělení zasílají v papírové podobě viz Směrnice pro příjem biologického materiálu na transfúzním oddělení Pardubické krajské nemocnice, a.s. Transfuzní oddělení nemá vlastní poţadavkové listy, přijímá různé typy ţádanek, které však musí vţdy splňovat veškeré níţe uvedené náleţitosti. Vzory moţných poţadavkových listů jsou uvedeny v Příloze č. 2 (str.33-37). Ţádanka musí obsahovat základní identifikační údaje: Jméno a příjmení pacienta Rodné číslo pacienta (číslo pojištěnce + datum narození u cizinců) Kód pojišťovny pacienta Základní a eventuelně další diagnózy pacienta Datum odběru Identifikace zadavatele - název zařízení, oddělení, jméno lékaře, IČP, IČZ, odbornost Podpis a razítko lékaře Podpis odebírající sestry, popř. podpis sestry, která kontroluje odběr Kontakt na zadavatele - adresa, telefon - pokud není na razítku Vypsaná nebo zaškrtnutá poţadovaná vyšetření včetně dalších poloţek na ţádance Typ zpracování a urgentnost dodání (rutina, statim) Označení biologického materiálu u známého pacienta: Rodné číslo pacienta (číslo pojištěnce + datum narození u cizinců) Jméno a příjmení pacienta Označení biologického materiálu u neznámého pacienta: U neznámé osoby (např. u osoby v bezvědomí bez základních identifikačních údajů, nebo s nekompletní identifikací) je moţné provést vyšetření, ale odesílající oddělení je povinno o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost materiálu a ţádanky (např. značení Neznámý 1, 2, 3, ). Odběr a značení materiálu u samoplátců: Odběr pro samoplátce je zajištěn přímo na transfuzním oddělení. Označení materiálu a ţádanky je stejné jako u vzorků pacientů, navíc je nutno si poznamenat kontaktní adresu a telefon na vyšetřovaného samoplátce. Výsledky jsou předávány pouze osobně po provedení jeho identifikace (občanský průkaz nebo pas). Výsledky testů se vydávají na základě předloţeného dokladu o platbě v pokladně PKN, a.s. Při výdeji výsledku zapíše vydávající laborantka do příslušného sešitu datum vydání výsledku, jméno samoplátce, typ kontrolovaného dokladu a vše stvrdí svým podpisem. 12/ 39

13 Do laboratoře se nepřijímají ţádanky a vzorky potřísněné biologickým materiálem a musí být odebrány do správně zvolené zkumavky pro poţadované vyšetření. C 03 Požadavky na urgentní - statimová vyšetření Statimová vyšetření jsou určena pro závaţné stavy a akutní změny stavu nemocných, kdy výsledky mohou rozhodujícím způsobem ovlivnit péči o nemocné. Na ţádankách musí být zřetelně vyznačen poţadavek STATIM, ţádanky musí splňovat všechny běţné poţadavky a musí být podepsané ordinujícím lékařem. Akutní statimová vyšetření mají přednost před vyšetřováním ostatních vzorků, výsledky jsou vţdy hlášeny telefonicky a vydávají se v tištěné podobě. Veškeré telefonicky hlášené výsledky se zapisují do knihy Telefonické hlášení výsledků, kam se zadává datum, čas, číslo vyšetření (RČ u dárce), kdo byl informován, oddělení a podpis pracovníka TO. Vyšetření, která lze poţadovat na statim, jsou uvedena v kapitole B 07. C 04 Ústní požadavky na vyšetření Je-li nutné doplnit některá vyšetření z jiţ dodaného vzorku, je moţné uplatnit poţadavek na dodatečné vyšetření ústně nebo telefonicky. Dodatečná vyšetření poţadovaná akutně budou provedena neprodleně po telefonickém doobjednání, ostatní vyšetření budou provedena v rámci rutinního provozu. Moţnost doobjednání vyšetření na transfuzním oddělení je vţdy nutno konzultovat s laborantkami příslušného úseku (mnoţství a stabilita vzorku). Omezení se týká hlavně kříţového pokusu, který lze provést maximálně do 24 hodin po odběru vzorku pacienta a chladových aglutininů, které nelze vyšetřit při nedodrţení podmínek na přepravu a skladování. Na ţádanku se vţdy doplní datum, dodatečný poţadavek a jméno sestry nebo lékaře, který poţadavek vznesl. Zároveň se laborantka, která poţadavek vyřizuje, podepíše. C 05 Používaný odběrový systém Laboratoře TO vyšetřují periferní krev, která je zde nabírána pomocí uzavřeného vakuového systému. Tento systém vylučuje moţnost kontaminace zdravotnického personálu, pacienta a odběrového místa krví a tím i moţnost infikování odebíraným materiálem. U jednotlivých vyšetření jsou uvedeny vhodné druhy odběrového materiálu (média a případné speciální poţadavky na odběr). Při odběrech se respektuje předepsaný druh odběrového biologického materiálu (viz kapitola F). Pro odběry jsou pouţívány zkumavky sterilní, nerozbitné při pádu i centrifugaci a dokonale průhledné se štítkem pro identifikaci. C 06 Příprava pacienta před vyšetřením - Odběr dárce Dárce by před odběrem krve nebo jejich sloţek neměl 24 hodin předem pít alkohol a jíst tučná jídla, stejně tak není vhodná ani velká fyzická námaha (sportovní výkon, apod.). Na druhou stranu není vhodné se na vlastní odběr dostavit nalačno, ráno se doporučuje lehká netučná snídaně a zejména dostatek tekutin. - Odběr pacienta Při odběru pacienta nejsou kladeny ţádné speciální poţadavky, pouze v případě odběru na chladové aglutininy musí být dodrţeny pokyny pro odběr uvedené v tabulce v kapitole B / 39

14 C 07 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku Nezbytnou identifikaci biologického materiálu tvoří nejméně jméno, příjmení pacienta a číslo pojištěnce (rodné číslo), jinak je nutné materiál odmítnout. Výjimku tvoří nemocní, u nichţ není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby, nebo osoby, u nichţ jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentaci. Zároveň se vzorkem je nutné doručit i řádně vyplněnou ţádanku. Materiál bez ţádanky lze přijmout pouze v případě, kdy si laboratoř vyţádá nový odběr (pro nedostatek materiálu na případné další dovyšetření, např. identifikace protilátek) a nepoţaduje při tom novou ţádanku. Zkumavku se známým vysoce infekčním materiálem je vhodné označit červeným vykřičníkem. Po příjmu řádně vyplněné ţádanky a označené zkumavky se zapíše datum a čas příjmu na zadní stranu ţádanky a laborantka, která krevní vzorek a ţádanku přebírá, vše stvrdí svým podpisem. Poté jsou na laboratoři aktivně zkontrolovány údaje na ţádance i zkumavce a obojí je označeno shodným čárovým kódem. Pod tímto kódem je vyšetření zadáno do počítačového systému, zapsáno do knihy imunohematologického vyšetření (popř. do knihy vyšetření infekčních markerů) a zpracováváno. Kód vyšetření je uveden také na tištěné podobě výsledku. C 08 Odběr vzorku Pracovní postup žilního odběru krve - Příprava materiálu a příslušné dokumentace, zejména s ohledem na prevenci záměny vzorků. - Kontrola identifikace nemocného dostupným způsobem jak u nemocných schopných spolupráce, tak u nemocných neschopných spolupráce. - Kontrola dostupnosti všech pomůcek potřebných pro odběr. - Zajištění vhodné polohy paţe. - Pacient by neměl při odběru jíst nebo ţvýkat. - Kontrola identifikačních údajů na zkumavkách, bezprostředně před odběrem se musí zkontrolovat kvalita jehly stříkaček a zkumavek. - Aplikace škrtidla a instrukce pacienta (dárce) k sevření pěsti. - Posouzení kvality ţilního systému v loketní jamce, málo zřetelné ţíly lze zvýraznit například masáţí paţe od zápěstí k lokti, krátkými poklepy ukazovákem na místo vpichu, nebo spuštěním paţe podél těla. - Dezinfekce místa vpichu doporučeným prostředkem, po dezinfekci je nutné kůţi nechat oschnout. Po dezinfekci je další dotyk místa vpichu nepřijatelný! - Při pouţití vakuových systémů se vloţí vhodná jehla do drţáku, palcem se pod místem odběru stabilizuje poloha ţíly, provede se venepunkce a teprve poté se nasazují vhodné zkumavky (při opačném postupu se vakuum zruší). Jakmile krev začne pomocí vakua vtékat do zkumavky, lze odstranit škrtidlo a pozice jehly v ţíle se přitom nesmí změnit. Je-li ve vakuované zkumavce protisráţlivé nebo stabilizační činidlo, musí se zabránit styku tohoto činidla s víčkem zkumavky, nebo případnému zpětnému nasátí krve s činidlem do ţilního systému. Vakuum ve zkumavce zajistí jak přiměřené naplnění zkumavky, tak dostatečný poměr krve a protisráţlivého činidla. Jednotlivé zkumavky s přídatnými činidly je nutné ihned po odběru promíchat šetrným převracením. Místo vpichu i s jehlou se zakryje gázovým čtverečkem, na gázový čtvereček se jemně zatlačí a pomalým tahem se odstraní jehla ze ţíly. Přitom 14/ 39

15 se dbá na to, aby nedošlo k poranění pacientovy paţe. Jehla se ze ţíly vyjímá samostatně aţ po sejmutí poslední vakuované zkumavky z jehly. - Pokud se nepodaří odebrat dostatečné mnoţství krve, je moţné změnit pozici jehly, pouţít jinou vakuovanou zkumavku, nebo uvolnit příliš zataţené škrtidlo. - Po odběru se místo odběru očistí sterilní gázou a aplikuje se náplasťové nebo gázové zakrytí místa odběru. - Bezprostředně po odběru je nutné bezpečně zlikvidovat jehly. Hlavní chyby při odběrech krve Chyby vedoucí k hemolýze: - Znečištění jehly nebo pokoţky stopami ještě tekutého desinfekčního roztoku. - Pouţití příliš úzké jehly, kterou se pak krev násilně nasává. - Prudké třepání krve ve zkumavce (přichází v úvahu i nešetrný transport ihned po odběru). - Prodlouţení doby mezi odběrem a dodáním do laboratoře. - Vstřikování krve do zkumavky přes jehlu. - Exspirace zkumavek. Chyby při adjustaci, skladování a transportu: - Neoznačený nebo nečitelně označený vzorek. - Chybějící nebo neúplné poţadované údaje na ţádance. - Nesprávně odebraný vzorek (nesprávný typ zkumavky). - Znehodnocený vzorek (hemolýza). - Nedostatečné mnoţství vzorku. - Ţádanky nebo zkumavky jsou potřísněny biologickým materiálem. - Uplynulá delší neţ stanovená doba mezi odběrem vzorku a jeho doručením do laboratoře. - Vzorek byl transportován nestandardně (krev byla vystavena teplu, přímému slunečnímu záření, mrazu). Chyby při identifikaci vzorku: - Odběr nebyl proveden do předem označené zkumavky. - Zkumavka nebyla dostatečně označena. Vliv infuzní terapie: - Nedoporučuje se odběr krve z katétru, který je určen pro podávání nitroţilní výţivy. - Bezpečný není odběr pod stejným škrtidlem ani v případě zdánlivě dostatečné vzdálenosti místa odběru a nitroţilního katétru. - Příčinou kontaminace můţe být zředění vzorku aplikovanou infuzí. - Pro prevenci těchto obtíţí je jediným bezpečným způsobem odběr ţilní krve z opačné končetiny, neţ je zaveden katétr infuze. Vzorky nesplňující požadavky na standardní značení a chybně odebrané vzorky nelze vyšetřit. 15/ 39

16 C 09 Množství vzorku Podrobné údaje jsou uvedeny u kaţdého vyšetření (viz kapitola F). C 10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Transport primárních vzorků z jednotlivých oddělení PKN si zajišťují oddělení sama. Veškeré nesrovnalosti týkající se odebraného materiálu nebo dokumentace řeší pracovník laboratoře telefonicky ihned se zdravotnickým personálem příslušného oddělení. Transport biologického materiálu z jednotlivých externích zařízení je prováděn tak, aby byly dodrţeny poţadavky na odběr primárních vzorků a časové limity pro stabilitu analytů. Odebraný biologický materiál je uloţen v uzavíratelných plastových nádobách. Dokumentace k materiálu je uloţena tak, aby se při rozbití materiálu neznehodnotila. Zkumavky s materiálem musí být zasílány uzavřené co nejdříve po odběru. Při extrémních vnějších teplotách je nutné zajistit transport vzorků v boxech zamezujících znehodnocení vzorku mrazem nebo horkem (chladící vloţka v létě, vytemperování boxu za laboratorní teploty v zimě). Při podezření na přítomnost chladových aglutininů (protilátek), či při jiţ známé informaci o jejich přítomnosti ve vzorku, je pro vyšetření z nesráţlivé krve nutné zajistit transport vzorku při teplotě 37 C (např. umístit zkumavku se vzorkem krve ihned po odběru do vodní lázně o teplotě 37 C a co nejrychleji dopravit při této teplotě do laboratoře). V ideálním případě je vhodné provést odběr do zkumavek vytemperovaných na 37 C. Podrobné informace ke kaţdému analytu jsou v kapitole F. C 11 Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaţeny ve vyhlášce č. 306/2012 Sb. MZ ČR., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických poţadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů. Na základě této vyhlášky byly stanoveny zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: - kaţdý vzorek krve je nutné povaţovat za potenciálně infekční; - poţadavkové listy ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem - toto je důvodem k odmítnutí vzorku; - vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nozokomiální nákazou musí být viditelně označeny; - vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloţeny do stojánku, nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku. Laboratoř a spolupracující subjekty jsou povinny tyto pokyny aplikovat v plném rozsahu. C 12 Informace k dopravě vzorků Biologický materiál z oddělení a ambulancí je přinášen pomocným zdravotnickým personálem z jednotlivých odesílajících oddělení. Odebraný materiál je dodán v zavřených zkumavkách společně s ţádankami. Materiál na všechna vyšetření je nutno předat pracovníkovi TO osobně. 16/ 39

17 C 13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků Materiál ze zařízení mimo nemocnici je přiváţen tak, aby byla dodrţena všechna preanalytická doporučení. Spádová oblast pro svoz materiálu do naší laboratoře není limitována, spolupráce není vázaná smluvně, základem je ústní dohoda o spolupráci s návazností na pokyny uváděné v laboratorní příručce. Svoz biologického materiálu je pro ordinace ambulantních lékařů zajišťován v pracovních dnech střídavě oddělením biochemie, transfuzním oddělením a mikrobiologickým oddělením. Materiál ze svozu vyzvedává určený pracovník na mikrobiologickém oddělení do 12 hodin dopoledne. Lékaři mimo spádovou oblast pro svoz materiálu si zajišťují transport do naší laboratoře sami. D Preanalytické procesy v laboratoři D 01 Příjem žádanek a vzorků Příjem primárních vzorků na veškerá laboratorní vyšetření se provádí na úseku expedice. Vzorek musí být správně odebraný, viditelně nepoškozený, nepotřísněný a správně identifikovaný v souladu se správně vyplněnou a nepotřísněnou dodanou ţádankou. V laboratoři se přednostně přijímají a zpracovávají vzorky označené STATIM. Preanalytická fáze má významný podíl na spolehlivosti a správnosti laboratorního vyšetření. Zahrnuje veškeré procesy před vlastním analytickým stanovením. Je zdrojem preanalytické variability laboratorního výsledku. Některé zdroje lze ovlivnit, jiné jsou neovlivnitelné. D 02 Alikvotace vzorku v laboratoři V případě, ţe poţadovaná vyšetření nelze zpracovat z primární zkumavky, je nutné odpipetovat část alikvot - do samostatné zkumavky. Laborantka označí alikvotační zkumavku čárovým kódem shodným s kódem na primární zkumavce a po odstředění krevního vzorku provede odpipetování poţadovaného mnoţství alikvotu do této zkumavky. D 03 Kritéria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků Odmítnout lze: - neoznačený vzorek biologického materiálu; - zdravotními pojišťovnami poţadovaná data na ţádance jsou neúplná (RČ, příjmení a jméno, zdravotní pojišťovna, kód nebo IČZ odesílajícího lékaře nebo pracoviště, základní diagnóza) - tato data lze eventuelně doplnit po telefonickém dotazu; - ţádanka obsahuje poţadavek na vyšetření, které laboratoř neprovádí; - nedostatečně nebo nečitelně označený vzorek biologického materiálu a/nebo ţádanka neumoţňující jednoznačnou identifikaci; - neshoda mezi označením ţádanky a vzorku; - poškození odběrové nádobky s rizikem kontaminace vzorku; - ţádanky a/nebo nádobky se vzorkem jsou znečištěné biologickým materiálem; - nesprávně odebraný materiál - kvalita, druh, mnoţství; - časový interval mezi odběrem a dodáním vzorku do laboratoře evidentně překračuje dobu stability materiálu pro daný typ vyšetření; 17/ 39

18 - pokud jsou vadné primární vzorky přijaty, musí být v komentáři výsledkového listu popsána povaha problému a v indikovaných případech uvedeno upozornění na opatrnost při interpretaci výsledků. Ve zvlášť výjimečných případech (např. z důvodu vitální indikace) lze nevyhovující vzorky přijmout. Pracovník přejímající takové vzorky neprodleně informuje lékaře poţadujícího vyšetření (nebo jiného ošetřujícího či sluţbu konajícího lékaře) o jejich nevyhovující kvalitě a pouze na jeho výslovnou ţádost budou tyto vzorky vyšetřeny. D 04 Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky Postup laboratoře při nesprávné identifikaci na biologickém materiálu: - při nedostatečné identifikaci pacienta na biologickém materiálu se analýza neprovádí; - odmítnutý materiál se likviduje, ţádanka se archivuje; - odesílající subjekt obdrţí informaci o odmítnutí nesprávně identifikovaného biologického materiálu. Vzorky, které nemohou být z výše uvedených důvodů přijaty, jsou zapsány do Knihy odmítnutých vzorků uloţené na Expedici. Je zde uvedeno datum, oddělení, jméno a příjmení pacienta, RČ, důvod odmítnutí, komu bylo nahlášeno, podpis pracovníka TO. Chybí-li na nádobě s biologickým materiálem některé povinné identifikační údaje, lze ji přijmout pouze za předpokladu, ţe je jednoznačně připojena k ţádance s kompletní identifikací pacienta (v uzavřeném obalu, přilepením a podobně). Postup laboratoře při nesprávné nebo neúplné identifikaci na ţádance: - při nedostatečné identifikaci pacienta na ţádance se kontaktuje odesílající oddělení nebo ambulance (pokud je k dispozici údaj o odesílajícím oddělení); - v případě dosaţitelnosti odesílajícího subjektu se pokusíme doplnit chybějící identifikační údaje a následně provést analýzu; - není-li k dispozici údaj o odesílajícím oddělení a základní identifikaci nemocného, materiál se v laboratoři uskladní s ohledem na poţadované typy vyšetření a ţádanka se archivuje. Postup laboratoře při zjištěné záměně krevního vzorku: - při zjištěné záměně krevního vzorku oznámí laborantka tuto skutečnost v pracovní době úsekové laborantce, vrchní sestře a primáři oddělení; - pokud k záměně dojde o pohotovostní sluţbě, informuje o záměně ihned na začátku pracovní doby; - na oddělení si vyţádá vzorky od obou pacientů a provede patřičná vyšetření (vyšetření KS, Rh, popř. screening protilátek a zkoušku kompatibility); - o záměně se provede zápis, je informován lékař, popř. primář a vrchní sestra na oddělení, kde k záměně došlo. 18/ 39

19 D 05 Skladování vzorků * vzorky z odběru dárců a vzorky virologické laboratoře: 7 dní * vzorky statimové laboratoře: 14 dní * ostatní vzorky: po dokončení analýz a expedování výsledků: min. 24 hodin * segmenty krevních konzerv: 5 dní D 06 Likvidace vzorků Po ukončení doby skladování jsou vzorky likvidovány ve spalovně PKN. E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří - viz Příloha č. 1 na str. 31 a Směrnice o vydávání výsledků a komunikace s lékařem, klientem (samoplátcem) nebo smluvním partnerem na TO PKN. E 01 Hlášení výsledků v kritických intervalech Pozitivní PAT, pozitivní zkouška kompatibility (pokud nejsme schopni připravit kompatibilní konzervu) a výrazně patologické výsledky (např. vysoký titr protilátek, pozitivní VIP) se telefonují bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno jako STATIM nebo v rutinním reţimu. Telefonicky se výsledky sdělují pouze ošetřujícímu lékaři, nebo lékaři příslušného oddělení, nebo SZP příslušného oddělení, a to v případě, ţe nevzniká pochybnost o totoţnosti osoby, která výsledek přebírá. Telefonicky hlášené výsledky se zapíší do knihy Telefonické hlášení výsledků, kde je uvedeno datum a čas, číslo vyšetření (RČ u dárců), kdo byl informován, oddělení, podpis pracovníka TO. Kritické hodnoty v oblasti infekčních markerů se telefonicky nesdělují. V případě opakovaně reaktivních vzorků nebo vzorků v Gray zone se zasílá první zpráva ošetřujícímu lékaři, ţe vyšetření u nás je neukončené, a konečný výsledek bude zaslán po obdrţení výsledku konfirmace z příslušné referenční laboratoře (NRL pro AIDS, virové hepatitidy nebo dg. syfilis). Takové výsledky vkládáme do obálek se jménem lékaře, případně odesíláme doporučeně. E 02 Informace o formách vydávání výsledků Laboratoře mají podrobné písemné postupy, jak reagovat na různé poţadavky, a tyto informace mají být na vyţádání klientům k dispozici. Postup o předávání výsledků je k dispozici na úseku expedice. Ţadatelům v rámci nemocnice se výsledky odesílají v tištěné podobě na výsledkovém listu. Výsledky jsou ukládány do boxů na expedici určených pro jednotlivá oddělení, odkud jsou na vyţádání vydávány školeným sanitářům a distribuovány na jednotlivá oddělení. Výsledky KS, Rh je moţno také zasílat v elektronické podobě do systému MEDEA. Externím lékařům jsou výsledky vyšetření zasílány poštou na výsledkových listech. U urgentních poţadavků je výsledek oznámen laborantkou telefonicky ordinujícímu lékaři nebo SZP, aby nedošlo k časové prodlevě. 19/ 39

20 V případě potřeby (na ţádost lékaře) vydává laboratoř ne zcela hotový výsledkový list. Vyšetření, která byla ordinována lékařem, ale výsledek ještě není hotov, jsou označena dosud nevyšetřeno. Po kompletním zpracování všech poţadavků je odeslán ţadateli konečný výsledkový list. (Např. se takto odesílají výsledky, kdy nejsou vyšetřeny virologické markery, ale je např. vysoký titr protilátek, nebo při poţadavku KS (Rh) kvůli podání partobulinu). V případě nejasných nebo reaktivních výsledků (HIV, HBsAg, Syphilis TP, RPR, anti - HCV) jsou tyto výsledky vkládány do obálky se jménem lékaře (píšeme u nás neukončeno a následně přikládáme výsledek konfirmace). Telefonicky lze sdělovat výsledky ošetřujícím lékařům a těm, kteří se podílejí na ošetřování daného pacienta (SZP danného oddělení), nevzniká-li pochybnost o totoţnosti osoby, která výsledek přebírá. Výsledky se telefonicky nesdělují nezdravotnickým pracovníkům (uklízečky, sanitářky, ) ani pacientům. Pro výdej výsledku telefonickou cestou musí ţadatel řádně odůvodnit poţadavek. O vydání výsledku se provede záznam. E 03 Typy nálezů a laboratorních zpráv Výsledkový list obsahuje: - název laboratoře, která výsledek vydala; - jednoznačnou identifikaci pacienta (příjmení, jméno, číslo pojištěnce); - u poţadavků z oddělení nemocnice IČP oddělení, název oddělení, popř. jméno lékaře u externích poţadavků IČP a jméno lékaře poţadujícího vyšetření; - datum a čas příjmu vzorku do počítačového systému; - číslo vyšetření; - diagnóza a pojišťovna pacienta; - výsledky jednotlivých vyšetření; - v případě potřeby textová interpretace výsledku; - v případě potřeby jiné poznámky; - datum tisku nálezu; - jméno laborantky, která výsledek vytiskla; - podpis osoby odpovědné za správnost výsledku. Uchovávání kopií výsledků: Výsledky jsou kdykoliv dostupné prostřednictvím naší informační databáze (od r. 1997), dále v knize imunohematologických vyšetření (popř. v knize vyšetření infekčních markerů). Tato primární dokumentace je zde uchovávána po dobu 30 let. U vyšetření prováděných na statimové laboratoři jsou zároveň uchovávány kopie výsledkových listin po dobu 30 let. E 04 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům se jejich výsledkové listy vyšetření předávají, pokud se prokáţe průkazem totoţnosti, telefonicky se výsledky nesdělují. E 05 Opakovaná a dodatečná vyšetření 20/ 39

21 Podrobný postup při poţadavku na dodatečné vyšetření je uveden v kapitole C 04. Vyšetření ze stejného vzorku lze poţadovat opakovaně pouze v ojedinělých, váţných a odůvodněných případech, a pokud to umoţňuje preanalytická fáze vzorku. E 06 Změny výsledků a nálezů Opravy výsledkových listů pořízených laboratorním informačním systémem lze provádět pro identifikační část a výsledkovou část. Oprava identifikační části: Opravou této části se rozumí oprava rodného čísla, změna pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacienta před odesláním výsledkového listu. Oprava se také týká všech změn příjmení (vdané ţeny apod.). Oprava identifikace (číslo pojištěnce nebo příjmení a jména) se provádí buď při zadávání poţadavků do systému, nebo po telefonickém upozornění na neshodu. Oprava pojišťovny se provádí po odmítnutí vyúčtování původně uvedenou zdravotní pojišťovnou. Oprava výsledkové části: Oprava výsledkové části výsledkového listu se rozumí oprava (změna údajů) číselné nebo textové informace výsledků, které byly jiţ odeslány na klinické pracoviště. Pod pojmem opravy nepatří doplnění nebo rozšíření textové informace k výsledkům. Opravu výsledků schvaluje primář oddělení nebo jeho zástupce a provádí pracovník, který zodpovídá za správný výsledek. Pokud ve výjimečných případech laboratoř zašle odesílateli nesprávný výsledek, telefonuje pověřený zdravotnický pracovník bezprostředně po zjištění neshody odesílateli. Nový - správný výsledek je zaslán odesílateli co nejdříve po zjištění daného stavu s okomentováním a vysvětlením příslušné situace. Pokud se jedná o podezření nebo o potvrzení záměny vzorku na oddělení, potom jsou výsledky vydány s patřičným komentářem a o situaci je informován primář oddělení, nebo jeho zástupce. E 07 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku - Čas přijetí kaţdého vzorku je zapsán laborantkou při příjmu na zadní stranu ţádanky. - Rutinní provoz - výsledky z denního provozu jsou ihned po analýze a propuštění výsledků připraveny v papírové podobě k vyzvednutí nebo k odeslání příslušnému zadavateli na úseku expedice. - Statimové vyšetření - výsledky jsou vydány co nejdříve od převzetí vzorku laboratoří. - Speciální vyšetření (např. vyšetření infekčních markerů) - výsledky jsou k dispozici dle četnosti vzorků. - Vitální indikace bez testu kompatibility do 10 minut. - Podrobné časové údaje k jednotlivým vyšetřením jsou uvedeny v kapitole F. E 08 Konzultační činnost laboratoře Individuální konzultace jsou umoţněny kontaktem s odbornými pracovníky: MUDr. Jitka Horská - primářka TO MUDr. Helena Geierová - zástupkyně primářky TO Mgr. Radka Trlidová - laboratoř infekčních markerů / 39

22 Mgr. Lucie Kurková, Radka Řeháková - imunohematologická laboratoř E 09 Způsob řešení stížností - viz Směrnice o vyřizování stíţností na TO PKN a SOP č. 22 Management nestandardních událostí. Pracovníci laboratoře jakoukoli jinou neţ drobnou stíţnost na práci TO postupují neprodleně úsekové laborantce. Ta pak zajistí vyřízení stíţnosti a přijme opatření k zamezení opakovaného výskytu stejných neshod. Není-li stíţnost přímo určena nebo adresována vedení laboratoře, přijímá ji kterýkoliv pracovník laboratoře. Drobnou připomínku k práci laboratoře řeší okamţitě pracovník, který stíţnost přijal. Jinak předává stíţnost svému nadřízenému. Písemnou stíţnost řeší vţdy primář TO nebo vrchní sestra, popř. úseková laborantka. Vţdy je nutné jednat s dostatečnou vstřícností. E 10 Vydávání potřeb laboratoří Transfuzní oddělení pouţívá pro odběry krve jednotný vakuový odběrový systém typu Vacuette. Do ambulancí externích lékařů mohou být po domluvě odběrové zkumavky a ţádankové listy distribuovány svozem. F Abecední seznam laboratorních vyšetření Přesné stanovení doby odezvy laboratoře pro kaţdé vyšetření není moţné, jednotlivá vyšetření závisí na sloţitosti případu a na kritickém stavu pacienta. Časové údaje jsou orientační. Při vyšetření upřednostňujeme krev nesrážlivou a zkumavky bez gelu! Chladové aglutininy Materiál: krev Jednotka: titrační stupeň/síla aglutinace Informace k objednávání: stanovení chladových aglutininů titrační metodou aglutinačním testem ve fyziologickém roztoku Odběr do: plastové zkumavky, 9 ml (min. 6ml), sráţlivá i nesráţlivá krev Pokyny k odběru: odběr ţilní krve, předehřátá zkumavka na 37 C, možno odebrat na transfuzním oddělení. Transport do laboratoře: doprava ihned na TO při dodrţení 37 C (v termoboxu, vodní lázni), není-li moţno dodat vzorek do laboratoře týţ den, je moţné za tepla oddělit plazmu od krvinek, uchovat v chladu 2-8 C a dodat do laboratoře co nejdříve Stabilita při C: 4 hodiny po oddělení séra od krvinek při 37 C Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: nelze Referenční meze: fyziologicky do titru 128 Časová odezva vyšetření: 6 hodin Kód pro pojišťovnu: / 39

23 Identifikace nepravidelných protilátek s panelem Materiál: krev Jednotka: - Informace k objednávání: test k identifikaci nepravidelných antierytrocytárních protilátek přítomných v plazmě pacienta Odběr do: plastové zkumavky, 9 ml, nesráţlivá krev (i sráţlivá) Pokyny k odběru: odběr ţilní krve Transport do laboratoře: za běţných podmínek do 4 hodin, při teplotě 4-8 C do 24 hodin, vzorek nesmí zmrznout Stabilita při C: 4 hodiny Stabilita při 4-8 C: 72 hodin Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: denně 24 hodin Referenční meze: - Časová odezva vyšetření: 3 hodiny Kód pro pojišťovnu: Krevní skupina Materiál: krev Jednotka: - Informace k objednávání: stanovení krevní skupiny v systému ABO + RhD Odběr do: plastové zkumavky, min. 5 ml, sráţlivá i nesráţlivá krev Pokyny k odběru: odběr ţilní krve Transport do laboratoře: za běţných podmínek do 4 hodin, při teplotě 4-8 C do 24 hodin, vzorek nesmí zmrznout Stabilita při C: 4 hodiny Stabilita při 4-8 C: 72 hodin Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: denně 24 hodin Referenční meze: - Časová odezva vyšetření: 1 hodinu, u externích vzorků do druhého pracovního dne Kód pro pojišťovnu: statim série Krevní skupina u novorozence Materiál: krev Jednotka: - Informace k objednávání: stanovení krevní skupiny v systému ABO + RhD ve zkumavce a na gelovém systému, nevyšetřují se aglutininy Odběr do: plastové zkumavky, min. 2 ml, sráţlivá i nesráţlivá krev Pokyny k odběru: odběr ţilní nebo pupečníkové krve Transport do laboratoře: za běţných podmínek do 4 hodin, při teplotě 4-8 C do 24 hodin, vzorek nesmí zmrznout Stabilita při C: 4 hodiny Stabilita při 4-8 C: 72 hodin Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: denně 24 hodin Referenční meze: - 23/ 39

24 Časová odezva vyšetření: 1 hodinu Kód pro pojišťovnu: Křížový pokus (zkouška kompatibility) Materiál: krev Jednotka: - Informace k objednávání: zkouška kompatibility se provádí mezi sérem/plazmou příjemce a krvinkami dárce, zároveň se provádí screening antierytrocytárních protilátek. Zkouška kompatibility se provádí v nepřímém antiglobulinovém testu (NAT), v případě pozitivity screening antierytrocytárních protilátek také v testu enzymovém (papain), vše se provádí metodou sloupcové aglutinace Odběr do: plastové zkumavky, 9 ml, nesráţlivá krev (i sráţlivá) Pokyny k odběru: odběr ţilní krve Transport do laboratoře: za běţných podmínek do 4 hodin, vzorek nesmí zmrznout Stabilita při C: 4 hodiny Stabilita při 4-8 C: 24 hodin Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: denně 24 hodin Referenční meze: negativní, pozitivní Časová odezva vyšetření: v případě negativního screeningu antierytrocytárních protilátek: statim - 60 min, rutina max. 5 hodin Kód pro pojišťovnu: série statim Potransfuzní reakce Materiál: krev Jednotka: - Informace k objednávání: opakované vyšetření screeningu antierytrocytárních protilátek a zkoušky kompatibility u pacientů s potransfuzní reakcí (vyšetřuje se ze vzorku před transfuzí a vzorku po transfuzi) Odběr do: plastové zkumavky, 9 ml, nesráţlivá krev (i sráţlivá) Pokyny k odběru: odběr ţilní krve, se vzorkem je nutno zaslat krevní vak se zbytkem transfuzního přípravku Transport do laboratoře: za běţných podmínek do 4 hodin, vzorek nesmí zmrznout Stabilita při C: 4 hodiny Stabilita při 4-8 C: 24 hodin Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: denně 24 hodin Referenční meze: negativní, pozitivní Časová odezva vyšetření: 3 hodiny Přímý antiglobulinový test (PAT) Materiál: krev Jednotka: síla aglutinace (+ / ++++) 24/ 39

25 Informace k objednávání: prokazují se inkompletní protilátky navázané na erytrocyty in vivo (senzibilizované erytrocyty) Odběr do: plastové zkumavky, 3-5 ml, nesráţlivá krev (i sráţlivá) Pokyny k odběru: odběr ţilní krve, u novorozenců lze pouţít pupečníková krev Transport do laboratoře: za běţných podmínek do 4 hodin, při teplotě 4-8 C do 24 hodin, vzorek nesmí zmrznout Stabilita při C: 4 hodiny Stabilita při 4-8 C: 72 hodin Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: denně 24 hodin Referenční meze: negativní, pozitivní Časová odezva vyšetření: 30 minut Kód pro pojišťovnu: Screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek Materiál: krev Jednotka: - Informace k objednávání: test k průkazu nepravidelných antierytrocytárních protilátek v plazmě pacienta Odběr do: plastové zkumavky, 9 ml, nesráţlivá krev (i sráţlivá-bez gelu!) Pokyny k odběru: odběr ţilní krve Transport do laboratoře: za běţných podmínek do 4 hodin, při teplotě 4-8 C do 24 hodin, vzorek nesmí zmrznout Stabilita při C: 4 hodiny Stabilita při 4-8 C: 72 hodin Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: denně 24 hodin Referenční meze: negativní, pozitivní, u pozitivního kvalitativní stanovení (identifikace protilátky) a kvantitativní stanovení (titr protilátky) Časová odezva vyšetření: v případě negativního výsledku: statim - 60 min, rutina max. 5 hodin, u externích vzorků do druhého dne. Kód pro pojišťovnu: série statim Stanovení antigenů v ostatních skupinových systémech Materiál: krev Jednotka: - Informace k objednávání: test k průkazu antigenů vyskytujících se na povrchu erytrocytů (mimo AB0, RhD) Odběr do: plastové zkumavky, 3-5 ml, sráţlivá i nesráţlivá krev Pokyny k odběru: odběr ţilní krve Transport do laboratoře: za běţných podmínek do 4 hodin, při teplotě 4-8 C do 24 hodin, vzorek nesmí zmrznout Stabilita při C: 4 hodiny Stabilita při 4-8 C: 72 hodin Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: denně 24 hodin 25/ 39

26 Referenční meze: negativní, pozitivní Časová odezva vyšetření: 60 minut Kód pro pojišťovnu: Titrace nepravidelných antierytrocytárních protilátek Materiál: krev Jednotka: titrační stupeň/síla aglutinace Informace k objednávání: test k průkazu mnoţství nepravidelných antierytrocytárních protilátek v plazmě pacienta Odběr do: plastové zkumavky, 9 ml, nesráţlivá krev (i sráţlivá) Pokyny k odběru: odběr ţilní krve Transport do laboratoře: za běţných podmínek do 4 hodin, při teplotě 4-8 C do 24 hodin, vzorek nesmí zmrznout Stabilita při C: 4 hodiny Stabilita při 4-8 C: 72 hodin Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: nelze Referenční meze: titrační stupeň Časová odezva vyšetření: 4 hodiny Kód pro pojišťovnu: Volné imunní protilátky u novorozence (VIP) Materiál: krev Jednotka: síla aglutinace (+ / ++++) Informace k objednávání: test k průkazu volných imunních protilátek v séru/plazmě novorozence Odběr do: plastové zkumavky, min. 2 ml, sráţlivá i nesráţlivá krev Pokyny k odběru: odběr ţilní krve Transport do laboratoře: za běţných podmínek do 4 hodin, vzorek nesmí zmrznout Stabilita při C: 4 hodiny Stabilita při 4-8 C: 24 hodin Dostupnost pro rutinu: v pracovní den od hod Dostupnost pro statim: denně 24 hodin Referenční meze: negativní, pozitivní Časová odezva vyšetření: 2 hodiny Kód pro pojišťovnu: Vysycení nespecifických antierytrocytárních autoprotilátek Materiál: krev Jednotka: - Informace k objednávání: autoabsorpcí jsou ze séra pacienta odstraněny autoprotilátky a v séru pacienta zůstávají, pokud jsou přítomny, aloprotilátky, jejichţ specifitu můţeme stanovit vyšetřením proti panelu typových erytrocytů Odběr do: plastové zkumavky, 1 x zkumavka sraţené krve bez gelu (9ml), 6 x zkumavka nesraţené krve (5ml) Pokyny k odběru: odběr ţilní krve Transport do laboratoře: co nejdříve, vzorek nesmí zmrznout 26/ 39

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

Historie Transfuzního oddělení

Historie Transfuzního oddělení Historie Transfuzního oddělení FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC Koukalová A., Válková J., Galuszková D. Historie vzniku Transfuzního oddělení Olomouc Transfuzní stanice v Olomouci zahájila svou činnost v dubnu

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Transfuzní přípravky

Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky Transfuzní přípravky lidská krev a její složky zpracované pro podání transfuzí za účelem léčení nebo předcházení nemoci erytrocyty, trombocyty, granulocyty, plazma. Jedná se o individuálně

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Transfuziologie. medici

Transfuziologie. medici Transfuziologie medici Základní informace o transfúzním oddělení Bezpečnost transfúze závisí především na výběru vhodného dárce a poodběrovém serologickém vyšetření Poučení pro dárce - na začátku. Osobní

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti

Více

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva )

SMLOUVA. o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) Příloha G Koncesní dokumentace SMLOUVA o provozování kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Chocerady (dále jen Smlouva ) uzavřená mezi smluvními stranami: Obec Chocerady Sídlo: Chocerady 267, PSČ: 257

Více

Nakládání s odpady ve FTNsP

Nakládání s odpady ve FTNsP Strana 1 z 9 Nakládání s odpady ve FTNsP Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu... 2 2. Pojmy a zkratky... 2 3. Odpovědnosti a pravomoci... 2 4. Postup (popis činností)... 3 4.1 Charakteristika odpadů,

Více

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení

L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a. Hematologicko-transfúzní oddělení L a b o r a t o r n í p ř í r u č k a Strana 1 z 14 Identifikace, důležité údaje Název zařízení Oblastní nemocnice Kladno, a.s., Nemocnice SČK, Vančurova 1548, Kladno Identifikační údaje IČO 27256537 DIČ

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Interpretace dle návodu k diagnostiku.

Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO (pouze jako součást předtransfuzní vyšetření - screening protilátek + test slučitelnosti v režimu STATIM).

Více

V Praze 16. 6. 2011. Z těchto legislativních předpisů vyplývají následující konkrétní povinnosti:

V Praze 16. 6. 2011. Z těchto legislativních předpisů vyplývají následující konkrétní povinnosti: V Praze 16. 6. 2011 Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu - Národní referenční laboratoře pro AIDS a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k testování HIV protilátek

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1

KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 KODEX CHOVÁNÍ SCHVÁLENÝ SKUPINOU KOORDINÁTORŮ PRO SMĚRNICI 2005/36/ES O UZNÁVÁNÍ ODBORNÝCH KVALIFIKACÍ 1 VNITROSTÁTNÍ SPRÁVNÍ SPADAJÍCÍ DO OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE 2005/36/ES Prohlášení o vyloučení

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku.

A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Katalog laboratorních vyšetření změna č. 2, platnost od 01.10.2016 Krevní skupina A, B, AB, 0. Interpretace dle návodu k diagnostiku. Rutina: do 72 hodin Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku na TO

Více

Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000

Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000 Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000 Primář: MUDr. Dana Galuszková Tel. +420 588 442 263, tel/fax 588 442 510, e-mail:

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav soudního lékařství FN Ostrava Obsah: Členění Ústavu soudního lékařství... 3 Identifikace pracoviště... 4

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová

Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Dárcovství krve a typy odběrů MUDr. Simona Hohlová Transfuzní a tkáňové oddělení Osnova Dárcovství krve o obecné principy o propagace dárcovství a oceňování dárců krve o registry dárců krve a jejích složek

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického

Více

Laboratorní příručka Laboratoří Krevního centra

Laboratorní příručka Laboratoří Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba Laboratorní příručka Laboratoří Krevního centra Evid. značka: PL-KC Identifikace: Identifikace výtisku: Nahrazuje: - Revize číslo:

Více

Čl. I. Změna zákona o léčivech

Čl. I. Změna zákona o léčivech ZÁKON ze dne... 2012, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně

Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Úplné znění Směrnice rektora č. 17/2008 Zabezpečení a organizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany na VUT v Brně (ve znění dodatku č. 1 a 2) ČÁST PRVNÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce: VÝBĚR DODAVATELE PRO ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ÚČETNICTVÍ PRO ÚŘAD PRÁCE V ŠUMPERKU 1 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY... 4 2. POŢADAVEK NA POSKYTNUTÍ

Více

Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví

Zateplení budov v majetku města Hronova ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví ZADAVATEL: Město Hronov náměstí Čs. Armády 5 547 31 Hronov IČ: 00272680 zastoupený: Hana Nedvědová, starostka města VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Pověřená osoba pro organizační zajištění zakázky: DABONA s.r.o.

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Uchazeč: Výzva k podání nabídky včetně zadávacích podmínek pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VZ č. 12/52 Dodávka bezpečnostního prvku pro ochranu vnitřní počítačové sítě 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 229/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. června 2008 o výrobě a distribuci léčiv Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle 114 odst. 2 a k provedení 63 odst. 1 a 6, 64 písm. j), k) a

Více

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ČÁST PRVNÍ PODMÍNKY UVÁDĚNÍ BIOCIDNÍCH PŘÍPRAVKŮ A ÚČINNÝCH LÁTEK NA TRH HLAVA I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy Platné znění zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, s vyznačením navrhovaných změn Parlament se usnesl na tomto

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Laboratoř sérologická, Laboratoř alergologická a imunologická

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Laboratoř sérologická, Laboratoř alergologická a imunologická Uherskohradišťská nemocnice a.s. J.E.Purkyně 365, 686 68 Uherské Hradiště LP-01-2013-UHN LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické mikrobiologie a imunologie Laboratoř sérologická, Laboratoř alergologická

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

Indikátory kvality preanalytické fáze Jak jsme si s tím poradili v praxi MUDR. VLASTA MUSILOVÁ OKLT NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Indikátory kvality preanalytické fáze Jak jsme si s tím poradili v praxi MUDR. VLASTA MUSILOVÁ OKLT NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Indikátory kvality preanalytické fáze Jak jsme si s tím poradili v praxi MUDR. VLASTA MUSILOVÁ OKLT NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Cíl Napomoci k lepší orientaci v problematice IK hlavně v preanalytické fázi Jaká

Více

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací

Potransfuzní reakce. Rozdělení potransfuzních reakcí a komplikací Potransfuzní reakce Potransfuzní reakcí rozumíme nežádoucí účinek podaného transfuzního přípravku. Od roku 2005 (dle platné legislativy) rozlišujeme: závažná nežádoucí příhoda ( vzniká v souvislosti s

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET

PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET PODMÍNKY DEBETNÍCH VIRTUÁLNÍCH KARET Tyto Podmínky virtuálních karet obsahují bliţší úpravu práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy, na základě které je vydána debetní virtuální platební karta

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky ETIX, s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále VOP) společnosti ETIX, s.r.o.,, Cyrilská 16, 602 00 Brno, IČO 26285797, (dále dodavatel) jsou nedílnou

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:...

S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... S M L O U V A o poskytování a úhradě hrazených služeb pro poskytovatele ambulantní specializované péče číslo:... ISO 9001 ISO 9001 Článek I Smluvní strany Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České

Více

Hodnocení kvality a ekonomické efektivity vybrané firmy

Hodnocení kvality a ekonomické efektivity vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb Hodnocení kvality a ekonomické efektivity vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Obor: Romana Jirsová

Více

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ

REKONSTRUKCE STADIONU PRO VÝCVIK A POŢÁRNÍ ČESKÁ REPUBLIKA - HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Č.j.: HSHK 725 82/2014 nábřeţí U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové 3 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ZADÁVACÍM

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří.

Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří. Doporučení k převzetí biologického materiálu klinickou laboratoří. Autorský kolektiv: Martina Bunešová, Jana Blažková, Petr Coufal, Bedřich Friedecký, Miloslava Kapustová, Jiří Kotrbatý, Pavel Malina 1.

Více

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 6 3 6 5 8 0 4 IČZ smluvního ZZ 4 2 0 4 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 K 4 2 M 0 0 2 Název IČO Karlovarská krajská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková

Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková 1 Všeobecné obchodní podmínky firmy Ing. Lenka Ďurková I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) firmy Ing. Lenka Ďurková, IČ 73880582, se sídlem na ul. Panelová 1350, Petřvald,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Tř. Svobody 32, Olomouc, Trávnická 2, Prostějov LP : 2016/06 Vydání č.: 6 Platí od: 15.2.2016 LP : 2016/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Datum Funkce zpracoval: MUDr. Milada Popotrandovská 9.2.2016 vedoucí

Více

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 356/2003 Sb. ZÁKON ze dne 23. září 2003 o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů Změna: 186/2004 Sb. Změna: 125/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. Změna: 345/2005 Sb. (část) Změna:

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

Verze 07 Příloha č. 1

Verze 07 Příloha č. 1 Hematologicko-transfuzní dělení ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ S REFERENČNÍMI HODNOTAMI AB0 Hemolytické omocnění novorozence : Imunohematologická Srážlivá žilní bo pupečníková krev 1x zkumavka 4-6 ml plast

Více

" 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata

 17a. Podmínky péče o pokusná zvířata " 17a Podmínky péče o pokusná zvířata (1) Chovatel je povinen chovat laboratorní zvířata pouze v zařízeních, na která bylo pro chovná a dodavatelská zařízení uděleno osvědčení nebo byla pro uživatelská

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků:

Laboratorní příručka. Oddělení patologie. Rozdělovník řízených výtisků: PRIVAMED Healthia s.r.o. KOTÍKOVSKÁ 19, č.p. 927, 323 00 PLZEŇ provozovatel Masarykovy nemocnice, Dukelských hrdinů 200, 269 29 Rakovník Rozdělovník řízených výtisků: 1 výtisk - manažerka kvality elektronicky

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz ŘÁD č. Řd-004-28 Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: 1. 7. 2014 Skartační znak: A Účinnost

Více

H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE

H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ LÉKÁRENSKÉ PÉČE H-12 PRO ZAJIŠTĚNÍ FUNKCE LÉKÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ VYDÁVÁ ČESKÁ LÉKÁRNICKÁ KOMORA VZOROVÝ ŘÁD PRO PROVOZ A ORGANIZACI ČINNOSTÍ ZAŘÍZENÍ O B S A H LÉKÁRENSKÉ PÉČE 1. Úkoly a povinnosti LZ 2. Provoz lékárny

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA. č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKA č. 31/1995 Sb. ze dne 1. února 1995 č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1. E-mail: nok@mmr. NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI ZÁVAZNÉ POSTUPY PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

Směrnice o poskytování informací dle zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Směrnice o poskytování informací dle zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Směrnice o poskytování informací dle zákona čís. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Obec: Těškovice Směrnici vypracovala: Jana Lazecká Směrnici schválil: ing.martin Sedlák, starosta dne 26.11.2003

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1516 Sbírka zákonů č. 151 / 2011 151 ZÁKON ze dne 28. dubna 2011, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu

SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU. Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV SVAZ ZKUŠEBEN PRO VÝSTAVBU Sekretariát: Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař IČO 45 24 60 33 DIČ CZ 45 24 60 33 Pravidla pro udělování licence pro používání značky Osvědčeno pro stavbu SZV Pravidla

Více

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín.

Školní řád Základní škola a mateřská škola Holetín. Základní škola a mateřská škola Holetín. Holetín 20. 539 71 Holetín. Č.j. 2007/25 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Holetín 20 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2007 Skartační znak: A5 Počet stran: 9 Podpis ředitele školy: Školní řád

Více

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a u těhotných pro transfúzní oddělení

Diagnostika pro vyšetření infekčních markerů u dárců krve a u těhotných pro transfúzní oddělení Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadanou v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na uzavření rámcové smlouvy na dodávku Název zakázky:

Více

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost

Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost Řízení preanalytické fáze, principy a odpovědnost dnost MUDr. Miroslav Verner Nemocnice České Budějovice a.s. Centrální laboratoře České Budějovice 30.9.2009, e-medica Problémy tradičních dominantně děděných

Více

DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010

DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU 1) Zakázka malého rozsahu s názvem : DODÁVKA SUŠENÉHO ODSTŘEDĚNÉHO MLÉKA VE PROSPĚCH NEJCHUDŠÍCH OSOB V ROCE 2010 2) Identifikační

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV

REKONSTRUKCE OBJEKTU 1, LÉKÁRNA FN BRNO, PMDV FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení

Laboratorní příručka Imunohematologické laboratoře Fakultního transfuzního oddělení Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Fakultní transfuzní oddělení U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2 K Interně 640, 156 00 Praha 5 http://www.vfn.cz http://intranet.vfn.cz Strana 1 z 18 Laboratorní příručka

Více

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení

PROVOZNÍ ŘÁD zdravotnického ambulantního zařízení Návrh zásad provozního řádu zdravotnických zařízení dle 15 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a jeho prováděcí vyhlášky 195/2005 Sb., kterou se upravují

Více

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.)

PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) PROVOZNÍ ŘÁD DOMOVA PRO SENIORY HÁJE zařízení sociálních služeb ( 79 odst. 5 písm. g) zák.č. 108/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Domov pro seniory Háje, K Milíčovu 734, Praha 4-Háje, 149 00 2. Zřizovatel

Více

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O.

SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. SLUŽEB POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ INSTITUT PSYCHOLOGICKÝCH SLUŽEB, S.R.O. se sídlem Šlechtitelů 21, 783 71 Olomouc IČ: 026 92 171 zapsané v obchodním rejstříku u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 58198 PLATNOST

Více

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU VÝZVA K PŘEDLOŢENÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU Název veřejné zakázky: Univerzita Karlova v Praze Výběr organizace pro sběr dat v rámci longitudinálního výzkumu GA ČR

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka F a k u l t n í n e m o c n i c e K r á l o v s k é V i n o h r a d y, Š r o b á r o v a 5 0, P r a h a 1 0 Ústav soudního lékařství Laboratorní příručka ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ Toxikologická laboratoř

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:...

PROVOZNÍ ŘÁD. Obchodní název:... IČ:... Sídlo:... Rejstříkový soud:... Statutární orgán:... PROVOZNÍ ŘÁD Zpracovaný dle zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vyhlášky 306/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 185/2001Sb. o odpadech

Více

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Holakovská/544 528 643 Brno, 17.3.2011

Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Holakovská/544 528 643 Brno, 17.3.2011 Vaše značka: Naše značka: Vyřizuje / telefon Místo, datum: Holakovská/544 528 643 Brno, 17.3.2011 Věc: Výzva k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce pod označením V 000157 Sníţení

Více